mijn kijk op

Occultisme in de Bijbel: wat zegt de Bijbel over occultisme?

Occultisme in de Bijbel: wat zegt de Bijbel over occultisme? Occultisme en de Bijbel: Char & Derek Ogilvie, onschuldige praktijken? Occultisme is een verzamelbegrip voor verschillende rituelen en praktijken die betrekking hebben op bovennatuurlijke, onverklaarbare fenomenen die niet door God zijn bewerkstelligd. Het woord is afkomstig uit het Latijn en betekent letterlijk 'verborgen'. Het lijkt onschuldig vermaakt, maar mensen die zich inlaten met occulte praktijken worden vroeg of laat geconfronteerd met de onvermijdelijke negatieve gevolgen daarvan.

Occultisme en de Bijbel: Char & Derek Ogilvie, onschuldige praktijken?


Dit artikel is niet bedoeld om mensen te veroordelen, maar om te waarschuwen voor occulte krachten en misleiding.

Occultisme is in tweeërlei opzicht hot

Occultisme is hot. Heden ten dage houden veel mensen zich direct of indirect bezig met occulte zaken, zoals waarzeggerij, spiritisme (het oproepen van geesten van doden), paranormale geneeswijzen (zoals iriscopie, sjamanisme, magnetisme en reiki), toverij en astrologie. En wie heeft er nooit gehoord van het occulte 'spelletje' glaasje draaien op een ouijabord. Het lijkt spannend en onschuldig, een leuk tijdverdrijf. Veel tieners wagen zich daaraan. Het inlaten met deze en andere occulte praktijken vindt vaak plaats vanuit nieuwsgierigheid naar het onbekende en naar de niet zichtbare, geestelijke wereld. Deze nieuwsgierigheid wordt opgewekt en gevoed door een keur aan programma's op televisie. Wie kent niet het medium Char die contact maakt met (de geest van) overleden familieleden en dierbaren van mensen die bij haar op de bank plaats hebben genomen. Of Derek Ogilvie die net als Char een medium is en zegt contact te kunnen maken met de geest van een gestorven persoon. Of de 'mentalist en paranormalist' Uri Geller die zich bezighoudt met telepathie en andere paranormale zaken.

De vraag is of het verkeerd is je in te laten met deze praktijken? Het antwoord daarop is een ondubbelzinnig 'ja'. De Bijbel laat zich duidelijk uit over deze onderwerpen; het verwerpt deze praktijken en waarschuwt de mens zich hiermee niet in te laten. Mensen die glaasje draaien of het soort programma's kijken waarin Char en Derek Ogilvie hun kunsten laten zien, stellen zich direct dan wel indirect onder demonische invloeden met alle kwalijke gevolgen van dien. Het is allesbehalve onschuldig. Je brandt je er onvermijdelijk aan. Occultisme is hot!

We hebben te strijden tegen geestelijke boosheden

God schiep de mens, Hij is onze Maker en Hij heeft regels gesteld voor ons leven. God is de bron van eeuwig leven en als we Hem gehoorzaam zijn, zal het ons goed gaan. Als je mijn geboden, wetten en regels gehoorzaamt, zegt de HERE door Mozes, dan zal het je goed gaan (zie o.a. Deuteronomium 6:1-3). Gods Woord veroordeelt occulte praktijken en maakt duidelijk dat ze deel uitmaken van de strategie van Satan, die in Johannes 8:44 'de vader van de leugen' wordt genoemd. Satan wil mensen op een dwaalspoor brengen. Satan en zijn demonen stellen alles in het werk om de mens te vernietigen en hem van God weg te leiden. In de Bijbel staat dan ook dat we niet hebben te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de machthebbers van de duisternis van deze wereld, tegen de geestelijke boosheden in de lucht" (Efeziërs 6:11-12).

In de Bijbel staat ook dat er valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden (Matteüs 24:24). Ja, Satan kan zelfs genezingen verrichten. Deze kracht is hem toegestaan. Gelovigen mogen echter weten dat de macht van Satan en zijn demonen slechts zeer beperkt is in vergelijking met Gods kracht.

Geeft magnetisme blijvend resultaat?
"(...) De gevolgen voor de patiënten blijven dan ook niet uit. Er kunnen inderdaad successen geboekt worden, maar die zijn echter van tijdelijke aard. Op langere termijn komen vaak dezelfde klachten in heviger mate terug. Daarnaast zijn er nog een aantal geestelijke en psychische gevolgen, zoals depressiviteit, angst, agressiviteit, enz. Voor een christen een verslapping in het geestelijk leven, minder behoefte om te bidden, om bijbel te lezen, minder beoordelingsvermogen in bepaalde situaties, d.w.z. minder mogelijkheden voor de leiding van Gods Geest. Onze conclusie is duidelijk. Met Efeze 5:6-11 zeggen wij: Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet men hen mede. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Heere; wandelt als kinderen des lichts; want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid, en toetst wat de Heere welbehaaglijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer."(1)

Je inlaten met occulte praktijken schaadt de (geestelijke) gezondheid

Veel mensen doen er wat lacherig over, maar er bestaat een bovennatuurlijke werkelijkheid die door occulte bezigheden van de mens, kan inwerken op diens geest. De toegenomen aandacht voor occulte praktijken is allerminst onschuldig. De Bijbel spreekt op heldere en realistische toon over geestelijke machten en krachten die bezit willen nemen van de mens om zodoende (steeds meer) invloed uit te oefenen op zijn denken en gedrag. Occulte praktijken kunnen, zonder dat de persoon zich daar bewust van is, leiden tot vormen van bezetting: demonische gebondenheid of zelfs bezetenheid.(2) Het gevolg hiervan is dat de persoon in kwestie steeds meer de controle over zijn leven kwijtraakt en onder invloed komt te staan van duistere machten. Ook door 'slechts' te kijken naar bepaalde tv-programma's van bijvoorbeeld Char of andere mediums, brengt iemand zichzelf onder demonische invloed.

Het geestelijk leven van de persoon die zich met occulte praktijken inlaat, wordt aangetast; hij zal steeds verder afdrijven van God en de Weg van Jezus Christus. Het bezighouden en experimenteren met occulte zaken vormt een ernstige en niet te onderschatten bedreiging voor het geestelijk alsook het psychisch welzijn van de persoon. Je mengen in occulte zaken kan leiden tot allerlei geestelijke en psychische problemen. Schrijver dezes kent mensen die als gevolg van occulte praktijken stemmen hoorden, vreemde zaken waarnamen, zoals een deur die geopend werd door een 'losse' hand die de deurkruk bediende, en zich depressief en angstig voelden. Ook kregen ze 's nachts angstdromen en leden ze te dientengevolge aan slapeloosheid en hadden ze concentratieproblemen. Verder kampten ze met verslavingsproblematiek en woedeaanvallen.

De Bijbel waarschuwt tegen occulte praktijken

Met betrekking tot occulte praktijken, werd tegen de Israëlieten gezegd:

 • "Wanneer u in het land komt dat de HEER, uw God, u geven zal, mag u de verfoeilijke praktijken van de volken daar niet navolgen. Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen. Want de HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn." (Deuteronomium 18:9-13)

De Israëlieten moesten volledig gericht zijn op God. Dit geldt ook voor ons. Occulte praktijken houden je af van God en brengen rampspoed en onheil in je leven.

Waarzeggerij is het voorspellen van de toekomst en zeer veel occulte praktijken hebben waarzeggerij tot doel. Bekende voorbeelden hiervan zijn astrologie, helderziendheid, het Chinese orakel I Tjing (3), kaartleggen, glaasje draaien en oujia borden, handlezen, psychometrie, numerologische kabbalistische methoden(4), tarotspel, enz.

De Bijbel laat zien dat een mens helemaal niets heeft aan waarzeggerij:

 • "Wat heb je je afgetobd met talloze raadgevers! Laten zij die naar de sterren staren, die de hemel kunnen uitleggen, die je per maand laten weten wat je overkomen zal, laten zij nu aantreden, laten zij je redden!" (Jesaja 47:13)

Echte troost mogen wij vinden in God. Waarzeggers bieden valse troost:

 • "Orakels zijn bedrog en waarzeggers vertellen leugens: wat zij dromen komt niet uit, hun troost bestaat uit holle woorden. De mensen dolen rond als schapen, ontredderd, want een herder is er niet." (Zacharia 10:2)

We zien dit terug in onze tijd. Door de ontkerkelijking en de secularisatie, hebben de meeste mensen geen enkel houvast meer doordat ze zich niet meer laten leiden door de Bijbel. De mens heeft een geestelijk kompas nodig, die hem een stevige basis verschaft om juist te leren denken en te handelen. Mensen hebben geen kennis meer van de Bijbel en gaan experimenteren met occulte zaken. Of ze slaan achteloos de waarschuwingen die in de Bijbel staan in de wind, omdat ze volledig autonoom willen zijn en zelf richting en sturing willen geven aan hun leven. Ze willen zich niet 'de wet laten voorschrijven'. Ze dulden geen maat die boven hen gesteld is en hen beperkingen oplegt - ook al is dat bedoeld uit zorg en liefde. Ondertussen beseffen ze niet dat ze door zich in te laten met occulte zaken zichzelf uitleveren aan kwade machten en krachten, die hen geleidelijk steeds meer hun vrijheid ontnemen. Ze zijn geestelijk blind en hebben geen vaste grond onder de voeten. Het ontbreekt ze aan een geestelijk richtsnoer en ze zwabberen onvermijdelijk richting de afgrond.

Een pad die de mens steeds verder van God leidt

Astrologie of sterrenwichelarij is volgens Wikipedia een verzamelnaam voor ideeën over het verband tussen het lot van mensen en gebeurtenissen op aarde en de stand van de hemellichamen. Mensen houden zich al sinds mensenheugenis met astrologie bezig. In het Oude Testament wordt er ook gewag van gemaakt. De Bijbel gaat weliswaar niet uitgebreid in op dit fenomeen, maar het maakt zeker haar standpunt daarover duidelijk. We moeten nooit ofte nimmer vertrouwen in astrologische overtuigingen of voorspellingen. Astrologie is een oude, heidense praktijk die kan leiden tot ellende. Onze levens worden niet bepaald door de sterren of de beweging van planeten. Dat is lariekoek. De Bijbel waarschuwt tegen de valse voorspellingen van de astrologie (zie Jeremia 10:02; 27:9-10; Daniël 2:1-4; 4:7; 5:7-9). En de Bijbel veroordeelt bij herhaling de bijbehorende praktijk van het aanbidden van de zon, de maan en de sterren, of de daaraan verbonden goden of demonen (zie Deuteronomium 4:19; 17:2-5; 2 Koningen 21:3, 5; Zefanja 1:5; Job 31:26-28, Jeremia 8:1-2).

Mensen die claimen dat ze beschikken over paranormale gaven, zoals helderziendheid en telepathie, zijn soms charlatans en bedriegers. Er kan door een medium trucs worden toegepast zoals 'cold reading', waarbij de persoon die zegt contact te kunnen maken met de geest van overledenen, wat algemeenheden uitroept waar vanzelf wel iemand op ingaat. In sommige gevallen echter, is spiritisme, occulte magie of toverij een manifestatie van demonische machten of het resultaat van demonische bezetenheid. In Handelingen 16:16 kunnen we bijvoorbeeld lezen over een jonge slavin die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars.

Degenen die de wonderlijke krachten van de esoterie, magische kunsten en het bovennatuurlijke toepassen in hun leven, volgen het verkeerde pad - een weg die ze steeds verder van God wegleidt. Het is een doodlopende weg, een weg die rampzalige gevolgen kan hebben. In het Bijbelboek 2 Koningen lezen we het verhaal over de overheersende, intimiderende en opstandige koningin Izebel die hekserij beoefende (2 Koningen 9:22). En zolang de losbandige praktijken en de toverkunsten van Izebel voortduurden, bracht het onheil en geen vrede over Israël.

Iedereen die zich inlaat met occulte praktijken in welke vorm dan ook, doet een gruwel in Gods ogen (Deuteronomium 18:10-12; 2 Koningen 21:6; Micha 5:12; Jesaja 47:12, Ezechiël 13:18, 20; Handelingen 8:11 - 24; Leviticus 20:27; Exodus 7:11; Openbaring 9:21; 22:15). Iedereen die zich inlaat met toverij, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God (Galaten 5:20-21; zie ook Openbaring 21:8).

Anderen afhouden van het geloof

Het occulte houdt mensen weg van God, maar het kan iemand er ook toe aanzetten anderen van God af te houden en afkerig te maken van het geloof in Jezus de Messias. Zeker als een persoon onder invloed van demonische machten staat. In Handelingen 13:4-12 staat het verhaal opgetekend van een magiër die probeerde iemand van het geloof af te houden:

 • "Erop uitgestuurd dus door de heilige Geest dalen zij [Barnabas en Saulus] af naar Seleucië en daarvandaan varen zij weg naar Cyprus, en in Salamis gekomen verkondigen zij het woord van God in de synagoges van de Judeeërs. Ze hebben ook Johannes gehad om hen van dienst te zijn. Als zij het hele eiland oversteken tot bij Pafos, vinden ze daar een man, een of andere magiër, een Judese pseudoprofeet wiens naam Barjezus is. Hij is bij proconsul Sergius Paulus, een weldenkend man. Die roept Barnabas en Saulus bij zich en verzoekt het woord van God te mogen horen. Maar dan staat de magiër Elymas, want zo wordt zijn naam vertaald, tegen hen op,- en zoekt hij ernaar om de proconsul van het geloof afkerig te maken. Maar Saulus, ook Paulus,- kleine, raakt vervuld van heilige Geest, staart hem aan en zegt: jij duivelsjong, vol van list en allerlei lichtzinnigheid, vijand van alle gerechtigheid, zou je niet eens ophouden de rechte wegen van de Heer te verdraaien?- en nu, ziehier de hand des Heren tegen jou: je zult blind zijn en voor een tijd de zon niet zien! Onmiddellijk valt over hem donkerheid en duisternis, zodat hij rondtastend mensen heeft moeten zoeken die hem bij de hand leidden. Dan, als de proconsul ziet wat is geschied, komt hij tot geloof, uit het veld geslagen door het onderricht over de Heer." (De Naardense bijbel)

Een magiër of tovenaar is iemand die middels allerlei toverkunsten, waarbij hij gebruik maakt van demonisch kennis en machten, mensen aan zich bindt. Barjezus is een 'valse profeet', dat wil zeggen iemand die optrad als een door God gezonden profeet. In werkelijkheid was hij de spreekbuis van de duivel.(5) Wanneer Barjezus wordt geconfronteerd met de waarheid van het evangelie, verzet hij zich actief tegen de zendelingen (vergelijk Lucas 21:15, Handelingen 6:10). Hij spant zich in om de gouverneur van het geloof af te houden. Saulus is vervuld met de Heilige Geest en via de Heilige Geest wordt een vonnis uitgesproken die zijn ware karakter, houding en activiteit onthult. Hij zal tijdelijk blind zijn: duisternis voor het duivelsjong die het licht van het evangelie wilde doven. Een soortgelijke blindheid trof ook Paulus toen hij zich verzette tegen Gods plan (handelingen 9:9). Bij hem leidde deze tijdelijke blindheid tot bezinning en inkeer (Handelingen 9:17).

De geesten onderscheiden

Duistere machten oefenen een bijna onbeperkte aantrekkingskracht uit op mensen. Occulte praktijken drijven mensen steeds verder af van hun Schepper, de ware en levende God. In deze tijd van toenemende occulte interesse en steeds meer openlijke manifestaties van demonische machten en krachten in de media, is het belangrijk de geesten te onderscheiden. Te meer, omdat niemand minder dan Satan zich vermomt als een engel van het licht (2 Korintiërs 11:14). Enkele handvatten voor het onderscheiden van geesten treffen we aan in 1 Johannes 4-6:

 • "Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld. U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. Die valse profeten komen uit de wereld voort. Daarom spreken zij de taal van de wereld en luistert de wereld naar hen. Wij komen uit God voort. Wie God kent luistert naar ons. Wie niet uit God voortkomt luistert niet naar ons. Hieraan kunnen we de geest van de waarheid en de geest van de dwaling herkennen."

Kortom, iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Een persoon die zichzelf spiritueel genezer of hulpverlener noemt en die een Bijbeltje op zijn bureau heeft liggen en zegt te geloven in God en de figuur Jezus, zegt helemaal niets. De demonen geloven ook en sidderen (Jakobus 2:19). Waarom? Omdat zij weten dat Gods macht groter is dan de macht van de duivel. Hij zal dus Jezus Christus moeten erkennen als Heer en Heiland, als enige weg en waarheid (Johannes 14:6). Jezus Christus is de enige weg tot behoud en hij kan je ook bevrijden van gebondenheid aan occulte en demonische machten. in Matteüs 28:18 staat geschreven dat Jezus zei, dat aan hem álle macht in hemel en op aarde is gegeven.

En wat kunnen christenen doen met betrekking tot demonische aanvallen op gelovigen? De Bijbel is daarover zeer duidelijk:
 • "Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden."(Efeziërs 6:13)
 • "Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten." (Jakobus 4:7)
 • "Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan." (1 Petrus 5:9)

Kortom, biedt weerstand, verzet je tegen de duivel, stel je tegen hem teweer, én onderwerp je aan God. Het resultaat is dat de duivel door deze geestelijke maatregelen en godvruchtige houding wegvlucht. Dat is wat de Bijbel leert en waar we op mogen vertrouwen.

De drugsscene van de hel draagt de naam 'occultisme'
"De duivel weet van de nieuwsgierigheid van de mens voor het hiernamaals, zijn angst voor de toekomst, zijn verlangen naar levensgeluk en zijn nieuwsgierigheid naar het bovenzintuiglijke en die voor vele onopgeloste vragen over de dood handig te benutten. Met een onschuldig lachje biedt hij zijn 'drugs' aan, biedt hij zielservaringen aan. Hij doet het door mensen, die occulte praktijken uitoefenen en aanbieden. Het zijn de agenten van satan en deze wereld.

Zoals Jezus Christus zijn mensen, zijn getuigen in deze wereld heeft, zo heeft ook de duivel zijn 'agenten' hier. En deze boden van de hel leveren de satan een rijke oogst op. Er zijn in de branche van het occultisme heel veel vlijtige handen: Waarzeggers, kaartleggers, bezweerders, helderzienden, astrologen, magiërs, spiritisten en satanisten, om er slechts enige te noemen. De satan krijgt alle kansen van de media, de kranten en Tv-zenders, satan verslaat zijn miljoenen.

Deze mensen zijn gevaarlijker dan alle drugshandelaren bij elkaar. Want zij verkopen vergiften waarmee zij de ziel doden, zodat de mens voor altijd en eeuwig verloren gaat. De drugsscene van de hel draagt de naam 'occultisme'. Het occultisme is ontzettend gevaarlijk, zelfs wedergeboren Christenen die niet op hun hoede zijn ontdekken vroeg of laat dat ze beschadigd zijn voor het leven als ze niet werkelijke alles achter zich laten uit het oude leven en alles aan de Here God hebben overgegeven."(6)Voetnoten

 1. G. Feller / M. Blankenburgh: Magnetisme; http://www.stichting-promise.nl/artikelen/magnetisme-en-kosmische-energie/magnetisme.htm (voor de laatste keer geraadpleegd op 26-11-2010)
 2. "Gebondenheid en bezetenheid zijn verschillende gradaties van demonische aanwezigheid. Bij gebondenheid is er een dwangmatigheid om op een bepaalde manier te handelen. Bij bezetenheid hebben de demonische machten de persoon zo sterk onder controle dat hij zich soms of geregeld op een onwezenlijk bizarre manier gedraagt." Bron: Maarten te Hennepe: Demonen uitdrijven; http://www.bijbelstudie.org/herschepping/08vj/ghg_uitdrijven_demonen.htm (voor de laatste keer geraadpleegd op 26-11-2010)
 3. I Tjing of het Boek der Veranderingen is een klassieke tekst uit het oude China. Het boek wordt tot op heden onder andere gebruikt als orakelboek.
 4. Dr. W.J. Ouweneel omschrijft de Kabbala als "het Joodse occultisme dat uiteindelijk teruggaat op (verminkte) Bijbelse waarheden, vermengd met mysticisme, gnosticisme, astrologie en magie, welk laatste vooral is gekoppeld aan de getalswaarde van de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet." (Bron: Ouweneel, W.J., Het domein van de slang. Christelijk handboek over occultisme en mysticisme. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1996).
 5. Studiebijbel: Handelingen van de apostelen; In de Ruimte, 1990.
 6. Occultisme en haar gevolgen: http://bijbelarchief.nl/default.asp?id=87 (voor de laatste keer geraadpleegd op 26-11-2010

Lees verder

© 2010 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Char, het medium, een oplichtster?Char, het medium, heeft in vele landen waaronder Nederland een tv-show waarin ze met de dode kennissen van de gasten pra…
Paranormaal begaafd of oplichterij?Paranormaal begaafd of oplichterij?Iemand die paranormaal begaafd is, zou bovennatuurlijke verschijnselen waarnemen die niet wetenschappelijk verklaard kun…
Het ChristendomHet ChristendomHet Christendom is de grootste religie ter wereld. Het is gebaseerd op het heilige boek van de Christenen: De Bijbel. Wa…
De betekenis van symbolen in de BijbelDe betekenis van symbolen in de BijbelDe Bijbel staat vol met symboliek. De taal die in de Bijbel wordt gebruikt kan meerdere betekenissen bevatten. De letter…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Darksouls1, Pixabay
 • Feller, G. en M. Blankenburgh: Magnetisme; http://www.stichting-promise.nl/artikelen/magnetisme-en-kosmische-energie/magnetisme.htm (voor de laatste keer geraadpleegd op 26-11-2010)
 • Hennepe, Maarten te: Demomen uitdrijven; http://www.bijbelstudie.org/herschepping/08vj/ghg_uitdrijven_demonen.htm (voor de laatste keer geraadpleegd op 26-11-2010)
 • Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV), tenzij anders aangegeven
 • Occultisme en haar gevolgen: http://bijbelarchief.nl/default.asp?id=87 (voor de laatste keer geraadpleegd op 26-11-2010)
 • Ouweneel, W.J.: Het domein van de slang - Christelijk handboek over occultisme en mysticisme; Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1996.
 • Studiebijbel: Handelingen van de apostelen; In de Ruimte, 1990.
 • Verhoeven, Marc: Kan een gelovige demonisch bezeten zijn? http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gelovigebezeten.pdf (voor de laatste keer geraadpleegd op 26-11-2010)
Reacties

Keesjan, 31-05-2012
Ik begrijp het niet dat je niet gelooft in dingen die je eigenlijk zo kan zien qua wat hun doen, en wel in woorden waar je nooit bewijs achter heb kunnen vinden alleen wat kunnen lezen in een boek die jaren na de zogenaamde dood van Jezus is geschreven. Niet alles wat ik een boek staat of als cultuur wordt geleerd in de jaren is waar.
Waar is het geloof waar de Grieken in geloofde of de Egyptenaren, waren die vals of nep? Ja? Hoezo is de God waar je zelf in gelooft waar, door het boek? Door de vele aanhangers meeste die er mee op zijn gegroeid? Wat als je ergens anders was geboren of ander geloof had, zou het geloof waar je nu in gelooft nep zijn?
Omdat hun iets doen wat je kan verklaren en in een boek staat (Staat het wel maar niet een het boek maar toch), en dat in dat boek staat dat het niet mag is dat niet vaag? Als Jezus zogenaamd terug zou keren, zou hij dan niet hetzelfde doen? En wie zegt dat hun niet een wedergeboorte van Jezus zijn hoe kan je daar zo zeker van zijn?
Btw ik geloof in geen van alle. leven na de dood is onreal klopt geen drol van als je weet hoe het brein in elkaar zit. en zo wel wat heb je aan het leven na de dood als je persoon wordt bepaald door chemische reacties in het lichaam alles wat je ben en hoe je ben is er niet meer. Maar ja wie ben ik om iemands geloof te beoordelen :) Reactie infoteur, 03-06-2012
Hoe kunnen we weten dat het christelijke geloof redelijk en geloofwaardig is? Welnu, het christelijke geloof is gebaseerd op historische feiten. Zie o.a.: http://goo.gl/ijpvf

Verdt, 04-01-2011
God heeft de geesten en de mensen die leven op aarde enkel geschapen om te bidden tot god. Deze geesten leven in gemeenschap. sommige zijn moslim andere christen en andere ongelovig of anarchist. Bij het oproepen van deze geesten is de kans zeer groot dat enkel de anarchisten of de slechteriken tot jullie komen en jullie jarenlang lastig kunnen vallen. Er zijn zeer vele profeten gezonden op aarde. Hun aantal is niet gekend mischien wel duizenden.De eerste profeet is de profeet adam. Er is ook de profeet mozes gezonden met de joodse bijbel maar de joden hebben deze veranderd waardoor de profeet Jezus gezonden is met een nieuwe bijbel. De profeet Jesus is niet gedood maar teruggehaald in plaats daarvan hebben ze een andere slachtoffer gemaakt. Want alle profeten zijn beschermd door god. Ook de nieuwe bijbel hebben de christelijke leiders veranderd. Uiteindelijk is er een laatste profeet Muhammed gezonden met de koran. De islamitische bijbel is nu beschermd door god en sinds hun bestaan is er geen punt aan veranderd. Telkens er een nieuwe profeet komt is enkel deze wetten van de nieuwe profeet geldig. Toen de profeet jesus zijn profetie verkondigd is enkel deze geldig. Wanneer de laatse profeet mohammed gekomen is enkel de islamitische godsdienst geldig. De profeten zijn gezonden om de mensen te helpen zodat ze op het juiste pad blijven en zo het eeuwige aardsparadijs kunnen verdienen maar degenen die altijd op het slechte pad blijven zullen de eeuwige hel verdienen. Het ergste is dat er geen herexamen bestaat zoals op aarde. Reactie infoteur, 19-01-2011
De Bijbel geeft aan dat de demonen (of 'boze geesten' - boos in de zin dat ze het kwaad hebben omarmd) gevallen engelen zijn. Het zijn engelen die samen met Satan - de tegenstrever van God - tegen God in opstand waren gekomen. Het zijn daarmee engelen van satan. Demonen zijn vertegenwoordigers van satan. Zij hebben tot doel om allen die God volgen en aanbidden te vernietigen en te bedriegen (1 Petrus 5:8; 2 Korintiërs 11:14-15). Het oproepen van geesten wordt in de Bijbel ten strengste verboden: "Gij zult u niet wenden tot geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de Here uw God " (Leviticus 19:31).

U hangt m.b.t. de Schriften (de Bijbel) een islamitisch standpunt aan. U gelooft - in navolging van Mohammed - dat de Bijbel gecorrumpeerd is. Het is interessant te weten wanneer Mohammed de Joden ervan beschuldigden dat zij de Schrift verdraaiden: pas nadat de Joden en de christenen hem niet als profeet erkenden op basis van argumenten die zij ontleenden aan hun heilige Schriften. Hierna komt het tot een breuk met de Joden en de christenen en werd er ook niet meer richting Jeruzalem gebeden wat hij en zijn volgelingen aanvankelijk wel deden. Later gaat hij over op de vervolging van de Joden.

De beschuldiging van Mohammed snijdt echter geen hout. Lees onder andere het boek ‘Ontstaan van de Bijbel’ van ds. W.J.J. Glashouwer en dr. W.J. Ouweneel over de betrouwbaarheid van de Bijbel. Er zijn foutjes gemaakt in het overleveringsproces, maar die betreffen geen belangrijke geloofszaken. Mohammed onderbouwt zijn beschuldiging nergens en daarom kunnen we het beschouwen als een valse beschuldiging, voorkomende uit de afwijzing van de Joden en christenen van zijn profeetschap. En mensen vals beschuldigen is onfatsoenlijk en asociaal.

U schrijft dat Jezus met een nieuwe Bijbel kwam. Dat is echter klinkklare onzin. Jezus, was geen iconoclast die aan nieuwlichterij deed:

“Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.” (Matteüs 5:17-19)

Zie verder de artikelenreeks: http://tartuffel.infoteur.nl/specials/joodse-wortels-christendom.html

U schrijft dat ‘de islamitische Bijbel is beschermd door god en dat er geen punt aan is veranderd’. In de eerste plaats is het curieus dat God het iedere keer toelaat dat mensen zijn heilige boek corrumperen en dat hij daar bij de koran opeens een stokje voor steekt. Waarom deed God (of Allah zoals u Hem noemt) dat niet eerder? Helaas voor u moet ik zeggen dat er heel wat puntjes zijn veranderd aan de Koran. In een ander artikel van mij schrijf ik het volgende:

“Dan zijn er nog de puntjes onder en boven de Arabische letters. Het huidige Arabische alfabet gebruikt punten om letters van elkaar te onderscheiden, ook wel diakritische punten genoemd. De oudste koranmanuscripten bevatten deze puntjes niet. Er bestaan verschillende varianten van de Korantekst. Deze varianten zijn volgens [arabist Hans] Jansen waarschijnlijk ontstaan 'uit de vele mogelijkheden tot interpretatie die het gebrekkige puntenloze oude schrift biedt'.”

Bron: http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/recensies/30308-hans-jansen-zelf-koranlezen-over-de-islam-en-de-koran.html

Tot slot nog een laatste woord over de wijze waarop Mohammed zijn openbaringen ontving, aangezien dit te denken geeft over de bron ervan die m.i. demonisch is. Wat dat betreft bent u bij het goede artikel uitgekomen.

“Eerst waren er… twee engelen bij hem gekomen, die zijn hart kliefden en er een bloedklomp, nl. de erfzonde, uithaalden. Later had hij een ervaring, die aan een verschrikkelijke nachtmerrie doen denken. Er verscheen hem in een visioen een mysterieus wezen, dat zich openbaarde als aartsengel Gabriel, terwijl hij in een grot zat te mediteren. De meditatietechniek, die Mohammed toepaste, moet zijn geest geopend hebben voor bovennatuurlijke inspiratie en moet hem in een zekere trance gebracht hebben.
De engel hield hem een zijden doek voor, waarop iets geschreven was. Gabriel heeft Mohammed toen opgedragen: 'Lees op in de naam van uw Heer'. Mohammed vertelde later, dat hij dit als een bijzonder angstaanjagende gebeurtenis ervaren heeft. (…)
Toen Mohammed ontwaakte, realiseerde hij zich, dat er een boek in zijn hart neergedaald was. Hij verliet de grot en hoorde, dat iemand hem begroette als de gezant van Allah. Als hij opkijkt, ziet hij in de verte een reusachtige gestalte, nl. de ‘engel’ die hem eerder verschenen was. Welke kant Mohammed daarna ook opkijkt, steeds ziet hij die grote figuur voor zich oprijzen, die hem zwijgend aankijkt.
Als hij later bij zijn vrouw thuisgekomen is, vraagt hij zich af of hij niet gek of bezeten is. Mohammed stelde zichzelf een belangrijke vraag. Zijn vrouw haast zich echter de vraag te beantwoorden, door te zeggen dat hij noch gek noch bezeten is. Zij overtuigt hem ervan, dat hij, omdat hij een oprecht mens was, God niet toegestaan zou hebben, dat hij door demonen verleid zou zijn. Zij overtuigt hem, dat hij werkelijk de engel Gabriel ontmoet heeft.
Hier hebben we een groot verschil met de boodschap uit de Bijbel. Als wij in de Bijbel lezen over engelen, die zich aan mensen openbaarden, stelden deze engelen de mensen steeds gerust met de woorden ‘Vreest niet’, terwijl wij later ook niet horen, dat zij, die door engelen bezocht waren, dachten, dat zij zelf gek of bezeten waren.”
(Bron: Ds. H.G. Koekkoek: De islam en de Bijbel; Het licht des Levens, Alphen aan den Rijn, 1998, p.10).

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 02-05-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 8
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.