Jesaja 7:14: maagd, almah, betulah, Immanuël en een teken

Jesaja 7:14: maagd, almah, betulah, Immanuël en een teken Is Jesaja 7:14 van toepassing op Mattheüs 1:23? Jesaja 7:14 heeft een dubbele profetische lading. Een Oudtestamentische profetie heeft wel vaker een dubbele betekenis: op 't moment zelf en in de toekomst. Het kindje dat in Achaz' huis werd geboren droeg weliswaar de naam Immanuël, doch hij was niet letterlijk 'God met ons'. Dat werd vervuld toen de maagd Maria zwanger werd en de Zoon van God ter wereld bracht. Deze gebeurtenis was de volle vervulling van de profetie.

Jesaja 7:14


Bewering: Jesaja 7:14 spreekt niet over een 'maagd'

Antimissionaire organisaties komen met de volgende argumentatie aangaande Jesaja 7:14, teneinde te ontkrachten dat Jezus (Yeshua) de beloofde Messias is.

In Matteüs 1:23 staat: "De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven, wat in onze taal betekent 'God met ons'." Dit tekstgedeelte citeert Jesaja 7:14: "Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, de maagd [ha'almah] zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten." Het Hebreeuwse woord dat in dit gedeelte gebruikt wordt is 'almah' en niet 'betulah'. Almah moet vertaald worden als jonge vrouw (die net zo goed getrouwd kan zijn) en niet als maagd. Als Jesaja 'maagd' had bedoeld, dan had hij vast en zeker het woord betulah gebruikt, hetgeen 'maagd' betekent. Daarom kan Jesaja 7:14 niet beschouwd worden als een profetie die verwijst naar Yeshua. Deze vermeende profetie van de 'maagdelijke geboorte' is gebaseerd op een verkeerde vertaling van de Hebreeuwse geschriften.

Ik zal in de respons hieronder uiteenzetten waarom deze argumentatie niet juist is.

Jesaja 7:14: wat betekent 'almah'?

De context waarin een bepaald woord wordt gebruik, bepaald en definieert de betekenis van dat woord. In de Tenach, het Oude Testament verwijst almah zeven keer naar een 'jonge, huwbare vrouw' (Genesis 24:43; Exodus 2:8; Jesaja 7:14; Psalm 68:26; Spreuken 30:19; Hooglied 1:3; 6:8). Uit al deze Schriftgedeelten kan uit de context opgemaakt worden dat met almah een jonge vrouw bedoeld wordt die niet getrouwd is en van huwbare leeftijd is. Hoewel almah niet per se maagd betekent, wordt het in de Schrift nooit gebruikt om een ''jonge, getrouwde vrouw' mee aan te duiden. Het is belangrijk te onthouden dat in de Bijbel een jonge joodse vrouw van huwbare leeftijd verondersteld werd kuis te zijn.

Almah betekent dan wel niet duidelijk en ondubbelzinnig 'maagd', desondanks wijst het gebruik ervan in bovengenoemde Schriftplaatsen op 'jonge, huwbare vrouw van onbesproken gedrag', hetgeen maagdelijkheid impliceert.(1)

Bestudeer deze teksten zelf. Denk aan de Joden in Berea: ze bestudeerden dagelijks de Schriften. Niet om hun eigen gelijk te halen, maar ze onderzochten eerlijk naar wat er echt staat.

'There is no passage where almah is not a virgin'
"I have searched exhaustively for instances in which almah might mean a non-virgin or a married woman. There is no passage where almah is not a virgin. Nowhere in the Bible or elsewhere does almah mean anything but a virgin."(2)

De betekenis van het woord 'betulah'

Jesaja had het woord 'betulah' gebuikt als hij maagd had bedoeld, aldus antimissionaire organisaties. Dat is echter onjuist.

In Joel 1:8 wordt 'betulah' gebruikt voor een vrouw die een echtgenoot heeft gehad. Niet bepaald een maagd. In Jeremia 18:13; 31:4,21 wordt het woord 'betulah gebruikt als beeld voor Israël als de vrouw die is afgedwaald. Dat maakt de betekenis van 'maagd' in deze gevallen zeer twijfelachtig.

Twee keer wil de schrijver van een Bijbelboek duidelijk maken dat de 'betulah' echt een maagd is. Hij voegt dan een opmerking toe. Laten we kijken naar Genesis 24:16: "En die jonge dochter was zeer schoon van aangezicht, een maagd [betulah], en geen man had haar bekend [dus een maagd!]; en zij ging af naar de fontein, en vulde haar kruik, en ging op." (vgl. Richteren. 21:12). Nee, dit is geen tautologie, de schrijver wil expliciteren dat dit meisje maagd was. In beide Schriftgedeelten, is de zinsnede dat 'geen man haar bekend had', additioneel op de mededeling dat zij een 'betulah' is. Het woord betulah is, op zichzelf staand, ontoereikend om een maagd mee aan te duiden.

Wat duidelijk wordt uit deze voorbeelden, is dat Betulah, in tegenstelling tot wat de antimissionaire organisatie ons willen laten doen geloven, een ambigue begrip is. Dit wordt ook duidelijk uit de tekstgedeelten in Deuteronomium 22:23, 28; Rechters/Richteren 21:12; 1 Koningen 1:2; Ester 2:2-3. De schrijver wil in deze gedeelten duidelijk maken dat de betulah jong is. De Hebreeuwse tekst voegt daarom het bijvoeglijk naamwoord 'naarah' toe. Zonder deze toevoeging is niet duidelijk of het gaat om een driejarig kind of een vrouw na de vruchtbare leeftijd. Bij het woord Almah daarentegen, kun je er gevoegelijk vanuit gaan dat het gaat over een jonge maagd.

Kortom, betulah heeft geen eenduidige betekenis en of het woord maagd betekent, moet worden afgeleid uit de context waarin het woord gebruikt wordt.

Jesaja 7:14: ontbrekende verwijzing

"De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven, wat in onze taal betekent 'God met ons'," zo kunnen we lezen in Jesaja 7:14.

Het gaat hier om een vrouw, een moeder, die een zoon baart. In de tekst zelf vinden we geen enkele aanwijzing dat de vrouw geen maagd is, dat het kind is verwekt via seksuele gemeenschap. En dat is zeer opmerkelijk. Er ontbreekt wat in dit tekstgedeelte. Wat namelijk opvalt aan deze tekst, is wat er niet staat, waar niet aan gerefereerd wordt. Het Hebreeuws heeft de gewoonte om de vader en de seksuele betrekkingen te vermelden bij de conceptie en geboorte van een kind (Genesis 4:1,17; 16:3-5; 19:33,35; 21:2, 25:21; 29:23; 30:4-5,16-17; 38:2-3,18,24-25; Exodus 2:1-2; Ruth 4:13; 1 Samuel 1:19-20; 2 Samuel 11:4-5; 1). In Jesaja 7:14 ontbreekt echter ten enenmale een verwijzing naar de vader. Dat onderstreept nog eens de bewering dat er hier sprake is van een maagd die een kind baart.

'Een teken'

"Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen," zo staat er te lezen in Jesaja 7:14. Er is dus sprake van een teken. het Hebreeuwse woord voor teken is 'owth', afgeleid van 'uwth', hetgeen betekent iemand terwille zijn in moeilijke omstandigheden. Uit de context kunnen we opmaken dat het moet gaan om een hoogst ongebruikelijke gebeurtenis, iets wat alleen God kon bewerkstelligen, een werkelijk teken.

Het woord harah dat in Jesaja 7:14 vertaald is met 'zwanger worden', is geen werkwoord of deelwoord, maar een vrouwelijk bijvoeglijk naamwoord dat wordt verbonden met een actief deelwoord (Ďbaren') Het woord impliceert dus een huidige toestand van zwangerschap. Het woord almah impliceert een huidige toestand van maagdelijkheid (immers: almah duidt op een jonge, ongehuwde vrouw van onbesproken gedrag). Er is dus sprake van een maagd die zwanger is en niet van een maagd die zwanger zal worden.(3)

Een maagd die zwanger is, dat is met recht en rede een teken te noemen.

Voorts zij opgemerkt dat uit de verzen 13 en 14 opgemaakt kan worden dat het een teken is voor het 'huis van David' en beloften aan de davidische koningen overstijgen vaak de eigen generatie(s). Een teken voor Achaz: deze jongen zou Achaz steeds doen herinneren aan de belofte van de profeet. Maar deze belofte reikt veel verder dan Achaz en zijn tijd. Het is een van God gegeven teken voor het huis van David. Een teken, dat geldt voor alle tijden en dat mensen tot geloof wil brengen.

'Jezus is de hoogste vervulling van Immanuël, maar niet de enige vervulling'
"Maar we mogen op grond van Jes.7:14 de naam Immanuël niet uitsluitend tot Jezus beperken, want Jes.8:8 laat zien dat ook het volk van Juda genoemd wordt met de naam Immanuël, want God was ook bij hen (Jes.8:10). Jezus is de hoogste vervulling van Immanuël, maar niet de enige vervulling; want het volk Israël is ook een bewijs van de tegenwoordigheid van God op aarde, en dus kan dit volk ook genoemd worden met de naam Immanuël." (4)

Jesaja 7:14: conclusie

Er is in de hele Tenach geen plek te vinden waar 'almah' wordt gebruikt om een jonge vrouw die is getrouwd of seksuele gemeenschap heeft gehad met een man, mee aan te duiden. Met andere woorden, in de context van alle andere bijbelgedeelten waarin de term voorkomt, wordt met het woord maagdelijkheid geimpliceerd. Bijgevolg mogen we aannemen dat almah ook maagdelijkheid impliceert in Jesaja 7:14. Bovendien geeft de context van dit gedeelte meer aanwijzingen dat almah een maagd moet zijn en niet slechts een jonge vrouw. Doch almah impliceert niet per se maagd, waardoor de profetie zowel betrekking kon hebben op Jesaja's eigen tijd (het kindje dat in Achaz' huis werd geboren) en zes eeuwen later volledig tot vervulling kon komen toen de maagd Maria zwanger werd en de Zoon van God ter wereld bracht.

Wat een krachtig teken van Gods oneindige liefde voor Israël en de volkeren. Zijn liefde is een verkiezende liefde, want uit alle volken koos Hij Israël om Zijn plan van verlossing en verzoening aan de wereld bekend te maken. De Messias is door middel van Israël en het huis van David voortgebracht om als een verlosser voor de hele wereld te dienen.

Noten:
 1. Lees voor een uitgebreide bespreking van het gebruik van het woord almah in het OT: William F. Beck: What Does Almah Mean? http://www.wlsessays.net/files/BeckAlmah.PDF, p.4
 2. Ibid.
 3. http://www.overgeloven.nl/jezus/het-grote-als-dan/geschiedenis/1b-bijbels-getuigenis-van-de-maagdelijke-geboorte/2c-jesaja-714/1d-wat-betekent-alma/
 4. http://www.hefzibah.nl/StudiesOT/Jes.7%20vs.14-15%20De%20levensstijl%20van%20Immanu%EBl.doc

Lees verder

© 2010 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De vertaling van het woord 'almah' in Jesaja 7:14bDe vertaling van het woord 'almah' in Jesaja 7:14bDe vertaling van het woord 'almah' in Jesaja 7:14b heeft regelmatig vragen en kritiek opgeroepen onder christelijke Bijb…
De profetie van Jesaja en de bevrijding van Gods volkDe profetie van Jesaja en de bevrijding van Gods volkJesaja beschrijft in hoofdstuk 9 vers 5 een vergezicht in de toekomst. Jesaja krijgt van God de opdracht om de geboorte…
De bijbel: Kronieken, Jesaja, Jeremia en EzechiëlDe bijbel: Kronieken, Jesaja, Jeremia en EzechiëlDe bijbel is geen makkelijk boek om zo maar te lezen. Interessant en de moeite waard is het zeker wel. Wat te denken bij…
Profetieën Jezus Oude Testament: afstamming en geboortemijn kijk opProfetieën Jezus Oude Testament: afstamming en geboorteDe profetieën in de Tanakh (Hebreeuwse benaming voor het Oude Testament) die naar Yeshua (de Hebreeuwse naam van Jezus)…

De vervolging van christenen in Somalië - AfrikaDe vervolging van christenen in Somalië - AfrikaDe vervolging van christenen in Somalië. In juli 2008 werd Sayid Ali sjeik Luqman Hoessein door islamitische extremisten…
Psalm 8 - Wat is de mens dat u aan hem denkt? (Messiaans)Psalm 8 - Wat is de mens dat u aan hem denkt? (Messiaans)Psalm 8 - Wat is de mens dat u aan hem denkt? Deze psalm van David handelt over de heerlijkheid van God, de heerschappij…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Unsplash, Pixabay
 • Bijbel: NBG-vertaling 1951 en Statenvertaling (Jongbloed-editie).
 • Importantia Studiebijbel. Het Oude Testament. Statenvertaling met Strong-coderingen. Importantia Publishing Dordrecht, 2007.
 • Importantia Studiebijbel. Hebreeuws-Nederlands Lexicon op basis van Strong-coderingen. Importantia Publishing Dordrecht, 2007.
 • Avram Yehoshua: ISAIAH 7:14 and the VIRGIN CONCEPTION of Messiah; http://www.seedofabraham.net/virgin.html
 • http://www.hefzibah.nl/StudiesOT/Jes.7%20vs.14-15%20De%20levensstijl%20van%20Immanu%EBl.doc
 • MODERN RABBIS AND THE VIRGIN BIRTH OF MESSIAH: http://www.elijahnet.net/modern%20rabbis.html
 • http://www.hefzibah.nl/StudiesOT/Jes.7%20vs.14-15%20De%20levensstijl%20van%20Immanu%EBl.doc
 • http://www.overgeloven.nl/jezus/het-grote-als-dan/geschiedenis/1b-bijbels-getuigenis-van-de-maagdelijke-geboorte/2c-jesaja-714/1d-wat-betekent-alma/
 • http://www.datasync.com/~rsf1/vel/ha-almah.htm
Reactie

De Wit, 01-11-2019
Dus : 'almah' impliceert niet per se maagdelijkheid als het betrekking heeft op "het kind dat in Achaz' huis werd geboren", maar wel als het verwijst naar Jezus' geboorte. Vanwaar dat verschil? Reactie infoteur, 14-11-2019
De context zoals wordt beschreven in het artikel.

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 13-05-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 10
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.