Psalm 8 - Wat is de mens dat u aan hem denkt? (Messiaans)

Psalm 8 - Wat is de mens dat u aan hem denkt? (Messiaans) Psalm 8 - Wat is de mens dat u aan hem denkt? Deze psalm van David handelt over de heerlijkheid van God, de heerschappij van God en de heerschappij van de mensen. Psalm 8 is ook één van de Messiaanse psalmen. De psalmen die zingen en profeteren over en van de komende Messias. De psalmen die zingen en profeteren over en van de komende Messias.

Psalm 8 - Wat is de mens dat u aan hem denkt?

1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Gitthith.
2 O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde! Gij, die Uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen.
3 Uit den mond der kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, om Uwer tegenpartijen wil, om den vijand en wraakgierige te doen ophouden.
4 Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt;
5 Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt? Indien gij niet wordt als de kinderen
6 En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond?
7 Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen; Gij hebt alles onder zijn voeten gezet;
8 Schapen en ossen, alle die; ook mede de dieren des velds.
9 Het gevogelte des hemels, en de vissen der zee; hetgeen de paden der zeeën doorwandelt.
10 O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde!
(Statenvertaling - Jongbloed-editie)

1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David.

2 HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.

U die aan de hemel uw luister toont –
3 met de stemmen van kinderen en zuigelingen
bouwt u een macht op tegen uw vijanden
om hun wraak en verzet te breken.

4 Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door u daar bevestigd,
5 wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,
het mensenkind dat u naar hem omziet?

6 U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie,
7 hem toevertrouwd het werk van uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd:

8 schapen, geiten, al het vee,
en ook de dieren van het veld,
9 de vogels aan de hemel, de vissen in de zee
en alles wat trekt over de wegen der zeeën.

10 HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.
(De Nieuwe Bijbelvertaling - NBV)

De heerlijkheid van God en de heerschappij van de mensen

De psalm handelt over de heerlijkheid van God en de heerschappij van de mensen. Psalm 8 is ook één van de Messiaanse psalmen. De psalmen die zingen en profeteren over en van de komende Messias.

Psalm 2 zingt van Christus als de Zoon van God en de Koning der Koningen, die verworpen en gekruisigd is, maar nochtans als Koning zal heersen vanuit Sion. In deze psalm, psalm 8, wordt Jezus Christus ook gezien en erkent in Zijn Godheid, maar toch valt hier meer de nadruk op Zijn Zoon des mensen zijn. Een weinig minder gemaakt dan de engelen.

Psalm 8 spreekt als het ware van verleden, heden en toekomst:
  • Verleden: wat de mens geweest is ten tijde van de schepping.
  • Heden: over de tweede Adam, Jezus Christus, wat Hij gedaan heeft, wat Hij teruggewonnen heeft.
  • Toekomst: over de heerlijkheid, die de kinderen Gods zullen medebeërven, hoe wij mede-erfgenamen zijn in Jezus Christus.

Deze psalm is geschreven door David. Er staat bij: 'voor de opperzangmeester'. We weten, dat David de opperzangmeesters heeft aangesteld om de leiding te hebben over de zangdiensten in het huis van de Heer. Er werd niet alleen gezongen, er werden ook muziekinstrumenten gebruikt, zoals de fluit, harp, en cimbalen. Deze psalm werd dus als een tempellied gebruikt.

Lofprijzing

De psalm begint en eindigt met: "O Heere, onze Heere! Hoe heerlijk is Uw naam op de ganse aarde." De psalm begint met deze lofprijzing als ze het heeft over de schepping Gods en de psalm eindigt met deze strofe als ze het heeft over de herschepping van God.

De hele geschiedenis van de aarde en de mensen beginnen met de lofprijzing: "O Here, onze Here! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde!" en eindigt met deze lofprijzing. Van begin tot eind gaat het om de heerlijkheid van de Heer. Hij wordt groot gemaakt in schepping en herschepping.

De Morgensterren zongen vrolijk en al de kinderen Gods juichten toen de aarde werd geschapen. En als Jezus Christus het Koningschap over deze aarde zal aanvaarden en alle dingen weer nieuw zal maken, zullen velen "Halleluja" zingen, hetgeen betekent 'prijst God'.

Hoe heerlijk is uw naam. Tussen Naam en Persoon is in het Hebreeuws geen verschil. De naam zegt wie de drager is. Hoe heerlijk is Uw naam, wil zeggen hoe heerlijk bent uzelf.

Heerlijk betekent: doorluchtig, machtig, wijd, vermaard, beroemd. Het woord 'heerlijk' wordt in de bijbel ook gebruikt voor de groten der aarde, voor vorsten. Je proeft iets van de betekenis van het woord heerlijk, als je de beschrijving leest over de helden van David. In 2 Samuël 23 lees je van de 30 helden van David. Van een van deze helden, Benaja genaamd, lees je dat hij bepaalde heldendaden had verricht en dan staat er: "Hij was de heerlijkste van de dertig". Daarin proef je dus iets van de betekenis dan dat woord ' heerlijk' in 'hoe heerlijk is Uw Naam'. Het gaat om macht en majesteit.

Kinderen vertellen Gods eer

In het tweede vers staat nog een woordje waar je heel gemakkelijk overheen kunt lezen, namelijk: "onze". O Here, onze Here. Dat is eigenlijk de samenvatting van deze hele psalm. Psalm 8 gaat niet over een verre vreemde God. Een God, die ver weg woont, die onbereikbaar is voor de mens. Een God die we niet kunnen begrijpen en volgen. Neen, deze psalm gaat over onze God.

Psalm 8 spreekt over het handelen van onze God. Hier belijdt David en wij in hem, dat deze God onze God is, dat wij deze God liefhebben, dat wij deze God vertrouwen. Het simpele woordje 'onze' staat tegenover en als antwoord op de in vers 3 genoemde tegenpartij, vijand en wraakgierigen.

O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam. Uit de mond der kinderen en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest. En waarom doen die kinderen en zuigelingen dat? Omwille van de tegenstanders van God. Als Jezus Christus in de tempel is vóór zijn lijden en sterven, dan reinigt Hij de tempel en dan komen daar blinden en kreupelen tot Hem en die Hij geneest. En als Jezus deze wonderen doet, deze wonderen van herschepping en herstel, dan roepen en juichen daar de kinderen: "Hosanna, de Zone Davids". En dan zeggen de tegenstanders, de vijanden, de wraakgierigen, tot Jezus: "Hoort gij wel wat deze zeggen?" Natuurlijk heeft Jezus dat gehoord en Hij haalt dan deze psalm aan.

Kinderen en zuigelingen vertellen Gods eer, terwijl kinderen en zuigelingen toentertijd niet meetelden. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke beschamen zou. En het onedele der wereld, en het verachte heeft God uitverkoren en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor Hem.

De schepping van God

In het vierde vers gaat David rechtstreeks praten met de Here: "Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt". Alleen de mens kan zien en vragen, alleen de mens kan spreken met God. De mens David ziet hier de door God gemaakte aarde, maan en sterren. Als je dat ziet, komt dan de vraag niet naar boven naar 'wat is de mens'?

Jesaja 45:18 spreekt ook over de schepping van God: "Want alzo zegt de HEERE, Die de hemelen geschapen heeft, Die God, Die de aarde geformeerd, en Die ze gemaakt heeft; Hij heeft ze bevestigd, Hij heeft ze niet geschapen, dat zij ledig zijn zou, maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou: Ik ben de HEERE, en niemand meer." Dat is het doel van de aarde waarop wij wonen: dat ze een huis zou zijn voor de familie van God, voor de kinderen van God. De bedoeling van God is niet dat de aarde leeg zou zijn, of leeg zal worden.

Gods plan met deze aarde zal Hij ook bereiken, want de psalm eindigt ook met de lofzang 'Heer, onze Heere, hoe heerlijk is uw Naam'. Zo zeker is de uitkomst van het plan Gods, dat we nu al op de goede afloop kunnen zingen: 'O Here, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam'.

Dan komt ook de vraag op: Wat is de mens dat Gij zijner gedenkt? Hier in deze situatie is het niet de vraag van de pessimist, of van de arrogante rebel, maar hier is het de vraag van de verbazing.

Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt?

"Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt?" Hebben we het er naar gemaakt, dat God ons gedenkt? "En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen." In dit gedeelte wordt gesproken over de schepping van de mens. De mens is gemaakt naar Gods beeld, naar Zijn gelijkenis (Genesis 1:26). Maar uit die staat is hij gevallen. In de brief aan de Hebreeën wordt dit Bijbelgedeelte aangehaald en toegepast op Jezus Christus, op de tweede Adam. Wat verloren gegaan is in de eerste Adam, is hersteld in de tweede Adam, Jezus Christus.

De mens heeft voor de zondeval de heerschappij gekregen over het geschapene. Genesis 1:26 leert dat de mens heerschappij heeft over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee en over de gehele aarde. Maar dit heersen over de werken van de handen der Schepper, heeft de mens door de zondeval verloren. Maar Jezus Christus, de tweede Adam, heeft dit heersen over de handen van de Schepper door Zijn lijden en sterven gekregen. Want Hij, Jezus Christus, zal als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben.

En wij zullen met Hem heersen. Ook over de schapen en de ossen, over de dieren van het veld, dat zijn de wilde dieren. De aarde zal weer bewoonbaar worden, ook voor de dieren. De wolf en het lam zullen tezamen weiden, en de leeuw zal stro eten als een rund (Jesaja 62:25). We zullen weer mogen heersen met Christus over de werken van Gods handen. Men zal nergens meer leed doen, want de aarde zal vol kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken (Jesaja 11:9).

O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde!

Lees verder

© 2010 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bijbel - Psalm 3 van David in jonge taalBijbel - Psalm 3 van David in jonge taalPsalm 3 is geschreven door David nadat hij achterna gezeten werd door zijn zoon Absalom. Hij schrijft over de angst die…
Bijbel - Psalm 4 een lied van David in jonge taalBijbel - Psalm 4 een lied van David in jonge taalAls je problemen hebt en geen hulp zoekt kunnen je problemen niet opgelost worden. Psalm 4 is een tekst om je aan te spo…
De Bijbel in de praktijk: vertrouwen in het levenDe Bijbel in de praktijk: vertrouwen in het levenPiekeren is menselijk en vaak zie je ‘beren op je pad’. Of ben je nog grenzeloos vol vertrouwen en voel je je nog veilig…
Bijbel - Psalm 6: David roept God om hulpBijbel - Psalm 6: David roept God om hulpJe kunt je soms zo ellendig voelen dat je aan de dood moet denken. Psalm 6 helpt je om tijdens je angst in gesprek te ga…

Jesaja 7:14: maagd, almah, betulah, Immanuël en een tekenJesaja 7:14: maagd, almah, betulah, Immanuël en een tekenIs Jesaja 7:14 van toepassing op Mattheüs 1:23? Jesaja 7:14 heeft een dubbele profetische lading. Een Oudtestamentische…
Papa, wat is een moslim?Tahar Ben Jelloun is een gerespecteerde Marokkaanse schrijver wiens werk internationaal geprezen wordt en die al tal van…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: istock.com/Enterline Design Services LLC
  • Deze bijbelstudie is geschreven door E.S., datum onbekend.
  • Bijbel, NBV en Statenvertaling.
Reactie

Ina Verstraate-Heij, 17-08-2013
Wonderlijkmooi wat God geschapen heeft.Ik kan genieten van die natuurfilms, de mooiste, grootste kleinste dieren kom je tegen en ze hebben elkaar nodig om in evenwicht te blijven. Toen God de mens schiep, zei Hij: Het was zeer goed.
Hoe mooi kan een mens zijn als hij leeft met de Schepper, vertrouwd in Jezus zijn Verlosser die de overwinning heeft behaald en wij in vrijheid mogen leven in relatie met Hem door de kracht v.d. Heilige Geest. Ook wij hebben elkaar nodig om elkaar te be moedigen. Door Jezus mogen wij tot de Vader gaan. Veel zegen toegewenst. Reactie infoteur, 23-08-2013
U ook veel zegen toegewenst en dat u tot zegen mag zijn voor anderen.

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 29-04-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.