Jesaja 52:7-10: de God van Israël is de Koning van de wereld

Jesaja 52:7-10: de God van Israël is de Koning van de wereld Jesaja 52:7-10: de God van Israël is de Koning van de wereld. De naam van de profeet Jesaja betekent: 'De Heer heeft heil verschaft'. De prediking van Jesaja is samen te vatten in één thema: 'de Heer alleen verlost met als tegenstelling: alle menselijke hulp is ijdel'. Dat is het grote thema van Jesaja. In dit artikel wordt het tekstgedeelte in Jesaja 52:7-10 behandeld.

Jesaja 52:7-10

7 Hoe welkom is de vreugdebode
die over de bergen komt aangesneld,
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,
die redding aankondigt en tegen Sion zegt:
Je God is koning!
8 Hoor! Je wachters verheffen hun stem,
samen barsten ze uit in gejuich,
want ze zien het met eigen ogen:
de HEER keert terug naar Sion.
9 Breek uit in gejubel,
ruïnes van Jeruzalem,
want de HEER troost zijn volk,
hij koopt Jeruzalem vrij.
10 De HEER ontbloot zijn heilige arm
ten overstaan van alle volken,
en de einden der aarde zien
hoe onze God redding brengt.
De Nieuwe Bijbelvertaling [NBV]

7 Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die den vrede doet horen; desgenen, die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen; desgenen, die tot Sion zegt: Uw God is Koning.
8 Er is een stem uwer wachters; zij verheffen de stem, zij juichen te zamen; want zij zullen oog aan oog zien, als de HEERE Sion wederbrengen zal.
9 Maakt een geschal, juicht te zamen, gij woeste plaatsen van Jeruzalem! want de HEERE heeft Zijn volk getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost.
10 De HEERE heeft Zijn heiligen arm ontbloot voor de ogen aller heidenen; en al de einden der aarde zullen zien het heil onzes Gods.
Statenvertaling (Jongbloed-editie) [SV-J]

7 Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning. 8 Hoor, uw wachters verheffen de stem, zij jubelen tezamen, want met eigen ogen zien zij, hoe de HERE naar Sion wederkeert. 9 Breekt uit in gejuich, jubelt eenparig, puinhopen van Jeruzalem, want de HERE heeft zijn volk getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost. 10 De HERE heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volken en alle einden der aarde zullen zien het heil van onze God.
NBG-vertaling 1951 [NBG51]

Jesaja: een korte introductie op het tekstgedeelte Jesaja 52:7-10

Twee grote groepen

Het werk van Jesaja is grofweg in twee grote groepen in te delen:
  1. de eerste groep, die uitgaat van de gebeurtenissen van de tijd van Jesaja, maar die zich ook uitstrekken naar een verre toekomst;
  2. de tweede groep, die niet alleen iets toekomstigs voorzeggen, maar die in die voorzegging uitgaan van, of als uitgangspunt nemen een latere periode, en wel heel speciaal de Babylonische ballingschap.

Koning Hizkia

Het tekstgedeelte is genomen uit dat tweede deel. Het eerste deel eindigt met het het verhaal dat koning Hizkia ziek geweest is en daarna een gezantschap uit Babel ontvangt van koning Merodach-Baladan. Hizkia is zo verheugd dat hij bezoek krijgt van zo'n voornaam man, dat hij het gezantschap alle goud en zilver laat zien dat in het schathuis ligt opgeslagen. Er was niets in zijn paleis en in zijn gehele rijk dat Hizkia hun niet liet zien.

Jesaja komt het te weten en vraagt vervolgens aan koning Hizkia waar die mensen vandaan komen en wat ze gezien hebben. Daarna zegt Jesaja: "Hoor het woord van de Here der heerscharen: zie er zullen dagen komen, dat alles wat in uw paleis is en wat uw vaderen opgestapeld hebben tot op dezen dag, naar Babel zal worden weggevoerd. Niets zal er overblijven zegt de Here."

Profetieën

Vanaf dat moment profeteert de profeet alsof hij zelf in Babel verkeert. Alle profetieën gaan er dan vanuit dat het volk in Babel is. Zo ook ons gedeelte. Het volk is in ballingschap, zo lezen we. De stad is verwoest. Haar bevolking gedecimeerd. De puinhopen van Jeruzalem worden opgewekt om te gaan jubelen.

Verlossing van het volk volk Israël

Zeer verre toekomst

Er is nog iets bijzonders aan deze profetie. Deze profetie ziet in een zeer verre toekomst. De profeet ziet als het ware een aantal toekomstpunten in één lijn. De profeet ziet, dat de Joden uit de Babylonische ballingschap worden verlost, maar hij ziet nog meer, namelijk dat er nog een verlossing van de Joden zal zijn, van het volk Israël.

Je kan het je zo voorstellen: de profeet ziet twee of drie grote hoogtepunten of bergen, en daarover spreekt hij. Het dal tussen de bergen ziet hij echter niet. Hij ziet alleen de toppen. Zelf ziet hij zich, met zijn volk in een diep dal, het dal van de Babylonische ballingschap en van daaruit ziet hij de toppen en spreekt er over.

De huidige situatie, waarin hij het volk verkeert, is wel zeer droevig. Vers 17: "Ontwaak, ontwaak, sta op Jeruzalem, gij, die uit de hand des Heren de beker zijner grimmigheid hebt gedronken, de kelk der bedwelming hebt leeggedronken."

De beker van grimmigheid der Heren

Welnu, dat is nogal wat, de beker van grimmigheid der Heren hebben ze leeggedronken. En wat betekent dat? Wat is hen dan zoal overkomen? Vers 19: "Deze beide dingen zijn u overkomen: verwoesting en verderf, honger en zwaard."

Maar er gaat, zo zegt de profeet, een keer komen in het lot van dit volk. Ze waren (vers 3) om niet verkocht naar Egypte om daar als vreemdeling te vertoeven. Niet in Babel wordt het volk geprojecteerd, maar in Egypte. En ze zijn daarheen verkocht, verkocht om niet. Dat is wat de profeet ziet als verre toekomst, een vervulling van Deuteronomium 28:68. Als het volk de vloek kiest, dan zou het volgende gebeuren: "De Here zal u op schepen naar Egypte terugbrengen langs de weg, waarvan Ik u gezegd had: 'gij zult die nooit weerzien'; gij zult daar aan uw vijanden als slaven en slavinnen te koop aangeboden worden, maar er zal geen koper zijn."

Welnu, dat is ook gebeurd in de geschiedenis en wel in het jaar 70, bij de verwoesting van Jeruzalem. Toen de stad veroverd was, hebben de Romeinen de Joden in schepen geladen en te koop aangeboden op de Egyptische slavenmarkt. Maar de aanvoer van slaven was daardoor zo groot dat de prijs zakte, totdat de slavenladingen voor niets werden uitgedeeld. Er waren geen kopers meer.

En wat is er gebeurd na het jaar 70? Om het eens zo te zeggen: in het tijdperk van de gemeente, of van de christelijke volken? Vers 5: "Voortdurend, de gehele dag, wordt mijn naam belasterd, zegt de Here". Zo ziet de Here dus dat tijdperk: voortdurend wordt mijn naam belasterd. Voortdurend wordt er kwaad gesproken van de Here. Lasteren, halve waarheden vertellen. Voortdurend. En dat is de reden, dat de Here zich tot Zijn volk gaat wenden. Vers 6: "Daarom zal mijn volk te dien dage mijn naam kennen, dat Ik heb ben die spreekt: Zie, hier ben ik."

Lastercampagne: de ontkenning van de relatie tussen God en het volk Israël

Vervangingstheologie

Die lastercampagne mondt uit in de uitroep van de Here: Zie, hier ben Ik. Dan weet je ook, wat die lastercampagne in feite inhoudt, namelijk de ontkenning van de relatie tussen God en het volk Israël. Israël heeft afgedaan, zegt de lastcampagne. 'Israël, een toekomst? Israël heeft toch afgedaan? De Kerk is toch de voortzetting van Israël?' Dit wordt wel de vervangingstheologie genoemd. En dat zal uitlopen op het feit dat de Here gaat zeggen: Zie, hier ben ik.

En dan komen we bij de tekst:
Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode,
die vrede aankondigt,
die goede boodschap brengt,
die heil verkondigt,
die tot Sion spreekt: uw God is Koning.


In de eerste plaats is dit woord van troost gegeven voor het volk, dat straks in ballingschap gaat. De ballingschap duurt niet eeuwig. Er komt over de bergen een vreugdebode om het goede nieuws te verkondigden dat de ballingschap beëindigd is, dat de maat vol is, dat de 70 jaren voorbij zijn.

En het is ook Paulus, die deze tekst aanhaalt in Romeinen 10:15. Paulus bedoelt hier met de vreugdebode, de boodschappers van het Evangelie, de zendelingen. Daar in de heidense landen, daar wonen ook mensen in een soort van ballingschap. Ze wonen namelijk in het rijk van de duisternis, in het rijk van de satan. En ook aan deze mensen zal verkondigd worden dat Jezus Christus voor hen geleden heeft aan het kruis, dat ook hun zonden betaald zijn. Ook deze heidenen worden opgeroepen om het rijk van de duisternis achter zich te laten. Er is ook voor deze volken verlossing. Maar het gaat hierbij niet alleen om alle predikers van het evangelie (Romeinen 10:15), maar héél de gemeente, alle gelovigen (Efeze 6:15).

Verlossing voor de Joden

En over dit alles heen kijkt de profeet Jesaja in een nog verdere toekomst. Er komt een verlossing voor de Joden. Ze zijn verstrooid over de gehele aarde. Maar ze zullen allen terugkomen in Israël, in en bij Jeruzalem. Vers 12 spreek daar ook over: "Want niet overhaast zult gij uittrekken en niet in vlucht gaan: de here immers gaat voor u heen en uw achterhoede is de God van Israël." Er komt een grote uittocht, er komt nog een tweede Exodus. Je leest daarover in Jeremia 16:14 en verder: "Daarom zie de dagen komen, luidt het woord der Heren, etc. etc."

Een massale terugkeer. Dan heb je daar het beeld van het verwoeste Jeruzalem. Er zijn nog bewoners. Dan komt daar die vreugdebode over de bergen aanrennen. En hij roept het uit: "Goed nieuws, goed nieuws. uw God is Koning." Het is één enkele vreugdebode. Paulus spreekt over vele vreugdeboden, vele verkondigers van het Evangelie. Maar hier is het er één. En wat is zijn boodschap: "Uw God is Koning."

Koning! En dat in een tijd dat je er niets van merkt. Maar zo werkt God vaker. Ook in de Babylonische ballingschap leek het er niet op, dat God Koning was. En plotseling is daar een Kores op het wereldtoneel die een edict uitvaardigt en de Joden mogen Babel verlaten en naar Jeruzalem gaan. God is Koning!

Ook vandaag lijkt het er niet op. In Hitler-Duitsland zijn 6.000.000 Joden vermoord. Uw God is Koning? En toch voorzegt Jezus Christus zelf in Openbaring 19 de val van Babel, het nieuwe Babel. Overigens: weer Babel! Hij heeft 'de grote hoer' geoordeeld.

De Here komt als Koning

Vrede, shalom

Wat verkondigt die vreugdebode? Onder meer vrede, shalom. Wat is vrede? Is vrede afwezigheid van oorlog? Nee, vrede is niet de afwezigheid van oorlog, maar vrede is de aanwezigheid van God. En die vrede wordt aangekondigd. De Here zal naar Sion wederkeren! Dat is vrede. Vrede, voor jou, voor mij, dat is Jezus in je hart toelaten. Dat is de goede boodschap. De Here keert terug, er komt weer vrede. De Here keert weer naar Sion. De Here heeft ook Sion verlaten (Mattheus 23). In dit tekstgedeelte is de Here de tempel uitgegaan en vertrokken. De shalom is weg, het heil is weg. Maar wat zien de wachters in de profetie van Jesaja? De bode is nog niet uitgesproken of ze zien met eigen ogen, dat de Here naar Sion weerkeert. Ze staan oog in oog met de Here. In die tijd zullen ze de Here zien! De stad, gedecimeerd in haar inwonersaantal, en de puinhopen worden opgeroepen om de Here te bejubelen.

Want Hij komt, en Hij komt als Koning. Al eerder in de geschiedenis is Hij als Koning Jeruzalem binnengereden. Op een ezel. Toen riep het volk: "Gezegend Hij die komt, de Koning, in de naam des Heren, in de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen!" (Lukas 18:38) Hij kwam echter als lijdende Dienaar en niet als Koning. Bij Zijn eerste komst naar de aarde was Jezus de lijdende dienaar. Bij Zijn Tweede Komst zal Hij de overwinnende Koning zijn.

In de profetie komt de Here als Koning, alle volken en alle einden der aarde zullen Hem zien. Dat zien was niet gebeurd bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Toen de Here naar Jeruzalem ging op een ezel, zagen ook alle volken Hem niet. Maar de tijd komt, dat de Here terugkeert naar Jeruzalem en wel zodanig dat alle volken Hem zullen zien. God zelf zal voor zijn volk strijden. Dezelfde profetie vindt je terug in Openbaring 19:6b en verder, waar de Here het koningschap aanvaardt: " Halleluja, want de Here, onze God, de Almachtige heeft het koningschap aanvaardt." Na de val van Babel II.

Koningschap

Er komt een moment dat de Here het koningschap zal aanvaarden over deze wereld. Dat heeft Hij uitdrukkelijk niet gedaan bij zijn eerste komst op deze aarde. Steeds wees Hij dit koningschap af. Wel is Hij, Gods Zoon, op deze aarde geweest. God heeft onder ons gewoond. Maar het koningschap aanvaarden komt nog. Het komt zover, dat wij oog in oog zullen staan met de Here als Koning. Dat is de blijde boodschap, het Evangelie van vandaag. De boodschap van vrede. Het Evangelie van de vredevorst. Het Evangelie van het aanvaarden van het koningschap. De vreugdeboden over de hele wereld vertellen deze boodschap, soms met gevaar voor eigen leven.

Hoopvol uitzien naar de vredevorst

Maar leeft deze hoop nog in ons? Voor velen is God dood. Velen hebben het opgegeven op God te vertrouwen. Ze organiseren eigen vredesbewegingen en hebben de vredesbeweging van God vaarwel gezegd. Ze verwachten niets meer van God. Maar God wordt Koning over deze aarde. Aan de spits van Israëls terugkerenden zal Hij staan. De eerste keer kwam God door een achterdeurtje de wereld binnen en kreeg Hij een noodverblijf in Bethlehem. Het was een leven in nederigheid, een leven naar Gogoltha. Maar Hij heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan en opgevaren. Hij komt weer, Hij komt terug als Koning. Hij komt, daar mogen wij naar uitzien en verlangen. Hij is onze vredevorst.

Lees verder

© 2010 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bijbelstudie: koninkrijk en hemel in de brief van JohannesBijbelstudie: koninkrijk en hemel in de brief van JohannesEen hemels koninkrijk en een aards koninkrijk. Wat wordt daar nu eigenlijk mee bedoeld? In het evangelie van Johannes ho…
Christenen - Wie is Jezus?Christenen - Wie is Jezus?Iedereen kent het kerstverhaal wel. De geboorte van onze verlosser Jezus Christus en de viering daarvan. Toch zit er nog…
Pasen: vol verwondering over Jezus' lijdenstijdmijn kijk opPasen: vol verwondering over Jezus' lijdenstijdDe lijdenstijd tijdens Pasen is een keerpunt in de geschiedenis. Vol verwondering lezen we in de Bijbel de lijdensgeschi…
Jezus' echte verjaardagJezus' echte verjaardagDe vroege christenen besloten om het heidense Yule feest om te dopen tot het feest van Jezus' geboorte: kerstfeest. Zijn…

De kracht van vergeven in de psychologie en in de BijbelDe kracht van vergeven in de psychologie en in de BijbelWat is vergeven en moet je altijd kunnen vergeven? Kan er wel vergeven worden als er niet om vergeving gevraagd wordt? V…
Tora (wet): verbond (God/volk), grondwet, huwelijk & JezusTora (wet): verbond (God/volk), grondwet, huwelijk & JezusHet boek 'De Tora' (originele titel: Torah rediscovered), van Ariel & D'vorah Berkowitz, wil gelovigen opnieuw laten ken…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: istock.com/McIninch
  • Bijbelstudie van E.S., jaartal onbekend.
  • Bijbel: NBV, Statenvertaling, NBG.
Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 26-10-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.