Tekenen van de eindtijd in de Bijbel: Jezus, Matteüs 24:3-14

Tekenen van de eindtijd in de Bijbel: Jezus, Matteüs 24:3-14 Eindtijd en de Bijbel: wat zijn tekenen van de eindtijd en is de eindtijd anno 2024 al begonnen? De Bijbel geeft vele voorbeelden van tekenen die gelovigen moeten waarschuwen voor het einde der tijden. Zes van deze tekenen des tijds worden door Jezus gegeven (Matteüs 24:3-14), twee kenmerken worden gegeven door Paulus (2 Timoteüs 3:1-9 en 1 Timoteüs 4:1) en vele andere tekenen worden gegeven door de profeten uit het Oude Testament (Tenach). God heeft in de Bijbel tekenen gegeven om te laten zien in wat voor tijd we leven, onder meer in het Oude Testament. Jezus geeft zes tekenen.
De wederkomst van Jezus, uitgebeeld in een glas in lood raam / Bron: Cadetgray, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)De wederkomst van Jezus, uitgebeeld in een glas in lood raam / Bron: Cadetgray, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

De dag van de Heer komt niet onverwachts voor hen die hem volgen

Dwaalgeesten

De meeste christenen zijn bekend met de zinsnede: "Jezus komt terug als een dief in de nacht". Dat wil zeggen dat hij onverwachts zal komen. Maar daar hoort wel wat achteraan:

Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, want u bent allen kinderen van het licht en van de dag... (1 Tessalonicenzen 5:3-5).

De Eindtijd wordt afgesloten met de Wederkomst van Jezus. De Eindtijd is de dramatische slotfase van de menselijke heerschappij, die onder de verderfelijke heerschappij staat van satan, die de heerser of god van deze wereld wordt genoemd (Johannes 14:30 en 2 Korinthiërs 4:4). Voor degenen die Jezus volgen en verwachten, zal de dag van de Heer niet onverwachts komen! Jezus zal bij zijn terugkomst een einde maken aan de alle wereldse macht en vervolgens zijn Rijk van vrede en gerechtigheid stichten. Wat zijn de tekenen van het naderen van de eindtijd?

De Apostel Paulus waarschuwt de gelovigen dat er mensen zullen zijn in de laatste dagen die het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren (1 Timoteüs 4:1). Deze toekomstige afval van het geloof komt voort uit dwaalleringen van binnen de gemeente (vgl. Handelingen 20:30; 2 Petrus 2:1; 1 Johannes 2:19). Ook komt er volgens Paulus een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels (2 Timoteüs 4:3-4). Ook houdt Paulus ons voor dat de laatste dagen zwaar zullen zijn, vanwege de toenemende negatieve karaktertrekken van de mensen (2 Timoteüs 3:1-9; zie ook 2 Tessalonicenzen 2:3).

'Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels...'

Paulus schreef in een brief aan Timoteüs, in de Tweede brief van Paulus aan Timoteüs:

"Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de mond praten. 4 Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels." (2 Timoteüs 4:3-4).

De New Defender's Study Bible zegt hierover:

These 'fables' are nothing but the pagan myths (the Greek word is muthos, from which the English word 'myth' is derived) which the ancients used to explain the meaning of the world and life. They were founded on a pantheistic cosmogony, which specifically rejected the truth of the transcendent personal God of creation and of the Bible. It is well known that these pagan nature myths are being revived in modern New Age cosmogonies, all of which are founded completely on evolutionism in one form or another. Modern atheistic evolutionists (i.e., Darwinists and other naturalists) may battle against these pantheistic evolutionists, but both unite (just as did the atheistic Epicureans and the pantheistic Stoics in Paul’s day—Acts 17:18) against those who believe in the true God of creation.[1]

Deze mythe of natuurfilosofie van 'universele gemeenschappelijke afstamming' lijkt ook steeds meer ingang te vinden onder christenen. Op 24 september 2015 werd tijdens een symposium op de Evangelische Hogeschool (EH) in Amersfoort het door Jongbloed uitgegeven kinderboek 'Het geheime logboek van topnerd Tycho' gepresenteerd. Het is geschreven door kinderboekenschrijver en theoloog Corien Oranje met medewerking van Cees Dekker, als natuurkundige en universiteitshoogleraar verbonden aan de Technische Universiteit Delft. Het duo wil met het boek de boodschap overbrengen dat geloof in God als Schepper en evolutie prima bij elkaar passen en door kinderen dit al jong voor te houden, is de kans kleiner dat ze later, als ze in de collegebanken plaatsnemen, van hun geloof vallen. Theïstische evolutionisten kijken door de bril van een 'heidense' natuurfilosofie naar Genesis en gaan vervolgens hun theologie hierop aanpassen. Deze poging om twee verschillende geloven of denkkaders met elkaar te combineren kan met recht 'syncretisme' genoemd worden.

In 2020 kwam daar de pennenvrucht 'Oer - Het grote verhaal van nul tot nu' bij van de christensyncretisten Cees Dekker, Corien Oranje en Gijsbert van den Brink. Oer begint met een hervertelling van het Bijbelse scheppingsverhaal. Het Bijbelse scheppingsverhaal wordt vervangen voor een naturalistisch evolutieverhaal: van eencellige naar vis en van vis naar mens.

Zuidzijde van de Olijfberg met de uitgestrekte Joodse begraafplaats / Bron: Matthias Kopp, Wikimedia Commons (Publiek domein)Zuidzijde van de Olijfberg met de uitgestrekte Joodse begraafplaats / Bron: Matthias Kopp, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Zes tekenen van de eindtijd die Jezus geeft (Matteüs 24:3-14)

In Matteüs 24:3 vragen de leerlingen aan Jezus: 'Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?' Jezus somt zes tekenen op die wijzen op het einde der tijden.

Matteüs 24:3-14

3 Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’ 4 Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. 5 Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen veel mensen misleiden. 6 Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. 7 Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: 8 dat alles is het begin van de weeën. 9 Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. 10 Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. 11 Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. 12 En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. 13 Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. 14 Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.

1. Valse profeten en messiassen

 • Er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen veel mensen misleiden. (Matteüs 24:5)
 • Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. (Matteüs 24:11)
 • Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. (Matteüs 24:24-25)

Christus waarschuwde voor de schijn-messiassen. Het woord Messias betekent 'Gezalfde', dat is de naam die is gegeven aan de beloofde Verlosser, die op een dag zal komen om Israël te verlossen. Hij is de gezalfde Koning van Israël. Een valse Messias of Christus - het Griekse woord 'Christos’ is het equivalent van het Hebreeuwse woord ‘Mashiach’ - doet zich voor als de Messias, maar is het niet. Het zijn pseudochristussen en veel mensen zullen door deze valse messiassen misleid worden.

Een profeet is volgens de Bijbel een echte man van God, maar een valse profeet is een valse man van God. Hij is een religieuze bedrieger, een charlatan, die velen van de juiste weg aftrekt. Zijn boodschap gaat in tegen het Woord van God (de Bijbel) en de Heer Jezus Christus. Maar let op: veel valse profeten spreken positief over Christus. De bijbel houdt christenen voor dat zij moeten bepalen of een boodschap of lering vanuit de geestelijke wereld van God of satan komt. Dit vereist een scherp onderscheidingsvermogen, wat in de Bijbel onderscheiding van geesten wordt genoemd (1 Korinthiërs 12:10). Geen enkele christen moet, Bijbels gezien, een verkondiging voor zoete koek slikken, maar zij mogen een voorbeeld nemen aan de Bereërs, van wie staat geschreven dat zij het woord der prediking van Paulus met alle toegenegenheid ontvingen, en dat zij dagelijks de Schriften onderzochten, of deze dingen alzo waren (Handelingen 17:12). En in zijn evangelie schrijft Johannes dat 'elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, niet uit God is.'

Opengeslagen Arabische koran / Bron: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)Opengeslagen Arabische koran / Bron: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)
Valse profeten zijn mensen die beweren een profeet van God te zijn, maar in werkelijkheid zijn ze niet door God gezonden. Ze komen voort uit de wereld en niet uit God. Mohammed is zo'n valse profeet die tot op de dag van vandaag - 1400 jaar na zijn dood - vele miljoenen mensen op een dwaalspoor brengt en gevangen houdt in een totalitair antichristelijk systeem. Mohammed behoort onmiskenbaar tot de categorie van de 'antichristen' (in de zin van antimessias) die volgens het Schriftgedeelte 1 Johannes 2:22 ontkennen dat Jezus de Christus is en die de Vader en de Zoon niet erkennen. In 638 verovert de islam het heilige land en op de plek waar eens de tempel stond, verrijst usurpistisch de Rotskoepel, de moskee van Omar, waarvan het koepeldak is bedekt met bladgoud en alzo in het panorama de blikvanger van de stad Jeruzalem is. Op de moskee staat triomfantelijk een citaat uit de Koran, het heilige boek van de moslims: 'Allah heeft geen zoon' naar soera 17:111. Dit statement is duidelijk gericht tegen het christendom en de proclamatie in Johannes 3:16, waar geschreven staat:

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Er zijn ook veel valse profeten en leraren in het lichaam van Christus actief. Veel gelovigen worden vandaag de dag misleid door zeer getalenteerde 'christelijke' valse profeten. Dat er valse profeten binnen de kerk actief zijn behoeft ons niet te verbazen: "Want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht. Het ligt dus voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid" (2 Korinthiërs 11:14-15). Volgens de Canadese auteur, blogger en voorganger Tim Challies is de gebedsgenezer uit de Word of Faith beweging Benny Hinn, een voorbeeld van zo'n valse leraar. Hij ontmaskert hem als een "gevaarlijke bedrieger, een zwendelaar en charlatan die zichzelf verrijkt ten koste van talloze anderen".[2] Brian Smith van Verse by Verse Ministry benoemt de evangelische voorganger Rob Bell als een valse leraar.[3/4] Bijbels gezien is ook de verkondiging van een moderne theoloog als Harry Kuitert en de 'atheïstische dominee' Klaas Hendrikse, bekend van het spraakmakende boek 'Geloven in een God die niet bestaat', in geestelijke zin net zo fnuikend als de bediening van dwalende opwekkingspredikers. Kuitert wordt door orthodoxe christenen 'vrijmoedig' een dwaalleraar en 'een grote ketter' genoemd [5/6] en dat geldt ook voor Klaas Hendrikse.[7] Waarom is dat zo? In 2 Petrus 2:1 staat er er dwaalleraren zullen opstaan die de gemeente zullen proberen te verleiden met verderfelijke afwijkingen in de leer en daarmee loochenen zij zelfs de meester die hen heeft vrijgekocht. Dat is Jezus Christus, die van Zichzelf zegt dat we alleen via hem bij de Vader kunnen komen (Johannes 14:6). Hendrikse loochent het bestaan van God en Kuitert debiteert publiekelijk dat 'alle kennis over Boven van beneden komt'. Daarom wordt Kuitert 'een grote ketter' genoemd en kreeg Hendrikse ook dit predicaat. Dwaalleraren en ketters strooien mensen zand in de ogen en houden ze af van de weg die ten leven leidt.[8]

Oorlogen en oorlogsdreiging / Bron: Italian Army, Wikimedia Commons (CC BY-2.5)Oorlogen en oorlogsdreiging / Bron: Italian Army, Wikimedia Commons (CC BY-2.5)

2. Oorlogen en oorlogsdreiging

Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. (Matteüs 24:6)

Er zijn veel conflicthaarden in de wereld en met alle moderne media- en communicatietechnieken van tegenwoordig kan een oorlog zich niet aan het oog van het publiek onttrekken. Ook zijn er vaak wel beelden voorhanden. Zelfs al wordt in een land waar een conflict is de persvrijheid aan banden gelegd en worden buitenlandse journalisten de toegang tot het land geweigerd, dan is er altijd wel enige vorm van filmapparatuur aanwezig, al is het maar een mobieltje met camera, om de gebeurtenissen vast te leggen.[9]

Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere... (Matteüs 24:7).

Boko haram / Bron: AK Rockefeller, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)Boko haram / Bron: AK Rockefeller, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)
Er waren in de gehele geschiedenis van het mensdom vele conflicten en oorlogen, maar het staat buiten kijf dat er in de twintigste eeuw meer mensen zijn gedood in oorlogen en conflicten dan op enig ander moment in de geschiedenis. In de voorbije eeuwen droegen oorlogen een meer lokaal karakter. De laatste beide grote wereldoorlogen in de vorige eeuw voerden het tot een dramatisch hoogtepunt van wereldomvattende betekenis. Telde de Eerste Wereldoorlog nog ongeveer 35 miljoen slachtoffers [10], de verliezen in mensenlevens als gevolg van de Tweede-Wereldoorlog wordt geschat op ongeveer 72 miljoen, waaronder ongeveer 47 miljoen burgerslachtoffers.[11] De vermaarde historicus Johan Huizinga noemde in 1945 de 20e eeuw de 'bitterste aller eeuwen'.

In de 32e Huizinga-lezing van 2003 zei prof. dr. A. de Swaan [12]: "Randolph J. Rummel heeft het precies uitgerekend. Honderdzeventig miljoen mensen werden er in de vorige eeuw vermoord in opdracht van een staat." Dat is maar liefst vijf keer meer dan het dodental door oorlogshandelingen tegen gewapende tegenstanders, welke 34 miljoen mensen bedraagt. Vier regiems spannen de kroon met elk meer dan tien miljoen moorden op burgers:
 • Tussen 1917 en 1987 zijn in de Sovjet-Unie 62 miljoen mensen omgebracht door executie, mishandeling, foltering, uitputting of uithongering.
 • Communistisch China heeft ruim 35 miljoen burgers vermoord tussen 1949 en 1987.
 • Het naziregime heeft 21 miljoen moorden op weerloze mensen op haar naam staan.
 • Nationalistisch China onder Chang Kai-shek heeft 10 miljoen ongewapende mensen gedood tussen 1928 en 1949.[13]

De aantallen slachtoffers onder weerloze burgers in de twintigste eeuw is ongeëvenaard.

De meest recente oorlog aan de grens van de Eureopese Unie (EU) is die waarbij Rusland (het land van Magog? (Ezechiël 38:2)) op 24 februari 2022 Oekraïne binnenviel.

Een rally van Hamas in Gaza / Bron: Soman, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.5)Een rally van Hamas in Gaza / Bron: Soman, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.5)
De meest recente oorlog van Israël is die tegen terreurgroep Hamas. Wat veel mensen niet weten is dat het Hebreeuwse woord Hamas (Strong's #2555: chamac) letterlijk 'geweld' en 'valse getuigenis' betekent.[14] Op zaterdagochtend 7 oktober 2023 heeft de islamitische terreurorganisatie Hamas een onverwachte aanval op Israël gelanceerd. Deze aanval vond plaats op een sabbat, terwijl Israël zich voorbereidde om het feest Simchat Thora te vieren. Palestijnse terroristische groepen zijn Israël binnengevallen, deels via parachutes en boten, en ook over land nadat ze een grenshek hadden doorbroken. Bovendien hebben ze duizenden raketten afgevuurd. De aanval aan de Israëlische kant heeft geleid tot minstens 1400 doden en ongeveer 3000 gewonden, zowel onder burgers als militairen, wat een verschrikkelijk bloedbad is. Hamasterroristen hebben ook Israëlische dorpen aangevallen en verschillende Israëliërs, inclusief vrouwen en kinderen, gegijzeld. In reactie hierop heeft Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Hamasdoelen in de Gazastrook. De keuze van de aanvalsdatum lijkt waarschijnlijk niet toevallig te zijn, aangezien dit precies 50 jaar is na het begin van de Jom Kipoer-oorlog. De doelstelling van Hamas is de vernietiging van Israël.[15]

Hongersnoden / Bron: Dr. Lyle Conrad, Wikimedia Commons (Publiek domein)Hongersnoden / Bron: Dr. Lyle Conrad, Wikimedia Commons (Publiek domein)

3. Hongersnoden

En overal zullen er hongersnoden uitbreken... (Matteüs 24:7)

Hongersnoden zijn aan de orde van de dag.[16] Een groot deel van de wereldbevolking lijdt dagelijks honger. Het aantal mensen dat honger lijdt is volgens Amnesty International tussen 1990 en 2008 met 80 miljoen gestegen tot 923 miljoen. Het percentage mensen met honger daalde wereldwijd van 37% in 1970 tot 17% in 2007.[17]

Julian Cribb, een wetenschapsjournalist uit Australië, waarschuwt vor een wereldwijde voedselcrisis in zijn boek The Coming Famine, The Global Food Crisis and What We Can Do to Avoid It. Er zijn volgens hem twee hoofdproblemen, de groei van de wereldbevolking en overconsumptie:

Most important are what he calls “the two elephants in the kitchen”: population growth and overconsumption. A projected 33 percent growth in population in the next 20 years, combined with increased consumption of meat as the global middle class grows larger, means that food production must grow by at least 50 percent in that same period.[18]

Sinds 2005 stijgen de prijzen van basisvoedsel, zoals rijst, tarwe en maïs. Dit hangt onder meer samen met de toenemende welvaart in China en India, welke een grotere vleesconsumptie tot gevolg heeft. Veel mensen weten niet dat voor één kilo vlees tien kilo graan nodig is. Graan is het basisbestanddeel voor veevoeder. Door een grotere vraag naar vlees stijgt de vraag naar graan en dit doet de prijzen stijgen.

Klimaatverandering speelt ook een rol. Door toenemende droogte en overstromingen die oogsten vernietigen, slinken de graanvoorraden. Dit drijft de voedselprijzen op. De prijzen worden voorts de hoogte in gestuwd door de alsmaar stijgende vraag naar biobrandstof, waar men onder meer de plantaardige gewassen maïs en suiker voor gebruikt.

Aardbevingen / Bron: Master Sgt. Jeremy Lock, Wikimedia Commons (Publiek domein)Aardbevingen / Bron: Master Sgt. Jeremy Lock, Wikimedia Commons (Publiek domein)

4. Aardbevingen

En overal ... zal de aarde beven. (Matteüs 24:7)

De aardbevingen die Jezus noemt zijn een teken van het begin van de eindtijd, want in vers 8 staat: "Dat alles is het begin van de weeën." Dat overal de wereld zal beven, is een aankondiging van Jezus’ terugkomst. Er wordt door Jezus een vergelijking gemaakt met weeën. De bevalling kan zich op verschillende manieren aankondigen en één ervan is het begin van de weeën. De weeën nemen voorafgaande de geboorte in aantal en in heftigheid toe. Evenzo zullen aan de wederkomst aardbevingen voorafgaan die in aantal en heftigheid zullen toenemen.

De zwaarste geregistreerde aardbevingen in de geschiedenis zijn tot dusverre:
 • 1952: Rusland: Kamchatka (kracht van 9,0 op de schaal van Richter) - geen slachtoffers.
 • 1960: Chili (9,5) - 5000 doden, twee miljoen daklozen.
 • 1964: Alaska: Prince William Sound (9,2) - deze aardbeving eiste 125 mensenlevens.
 • 2004: Indonesië: Sumatra (9,1) - honderden mensen kwamen om het leven, de schade was groot.
 • 2011: Japan (9,0) - de aardbeving en tsunami hebben ongeveer 19.000 doden geëist.

Op de website Christipedia wordt het volgende hierover opgemerkt:

Het lijkt erop dat het aantal grote aardbevingen (6 of hoger op de schaal van Richter) beduidend toeneemt. In de jaren negentig waren er 37% meer aardbevingen met een kracht van 6 of hoger dan in de jaren tachtig. In 1995 was er een piek: 203 bevingen met een kracht van 6.0 of hoger, in 2009 was dat aantal 158. In het eerste decennium (2000-2009) van deze eeuw waren er 46% meer grote aardbevingen dan in de jaren tachtig. Deze stijging kan een fluctuatie zijn in een langere periode, maar ook een voorbode zijn van de geboorteweeën van de eindtijd.[19/20]

Noord-Korea staat al sinds 2002 tot heden (2023) op de eerste plaats in de Ranglijst Christenvervolging / Bron: John Pavelka, Wikimedia Commons (CC BY-2.0)Noord-Korea staat al sinds 2002 tot heden (2023) op de eerste plaats in de Ranglijst Christenvervolging / Bron: John Pavelka, Wikimedia Commons (CC BY-2.0)

5. Beproevingen

Dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. (Matteüs 24:8-10)

Christenen worden in heel veel landen onderdrukt. In het Westen kunnen christenen (nog steeds) genieten van de vrijheid om God te aanbidden zonder vervolgd, bespot, gehaat of gediscrimineerd te worden, thuis, op werk en op school. Maar in veel andere landen, zoals China, Soedan, Saoedi-Arabië, Eritrea, Pakistan, Iran, Noord-Korea en talloze andere landen, lijden christenen onder vervolging en velen moeten het met de dood bekopen. De vervolging van christenen zal mettertijd toenemen in intensiteit en ernst, net als de barensweeën van een zwangere vrouw verergeren als de bevalling naderbij komt.

6. Het evangelie zal over de hele wereld worden gepredikt

Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. (Mattheüs 24:14)

Dit woord gaat voor onze ogen in vervulling. Tot in alle uithoeken van de wereld wordt het evangelie van Christus verkondigd. Mensen over de hele wereld horen de boodschap van Christus van zendelingen ter plaatse, maar ook via mediums als radio, televisie en internet. Op de wereld worden om en nabij 6500 talen gesproken. Uit cijfers van de United Bible Societies (UBS) blijkt dat in 459 talen een complete Bijbelvertaling voorhanden is en het aantal gedeeltelijke Bijbelvertalingen bedraagt 2049.[22]

Jezus haakt in op het Oude Testament

Een aantal tekenen die Jezus aanhaalt werden reeds in het Oude Testament voorzegd:
 • Oorlog: Ik zal de Egyptenaren tegen elkaar ophitsen: ze raken onderling in gevecht, man tegen man, vriend tegen vriend, stad tegen stad, rijk tegen rijk (Jesaja 19:2).
 • Aardbeving: Ik zal de hemel doen wankelen, de aarde raakt bevend van haar plaats op de dag van de HEER van de hemelse machten, de grimmige dag van zijn brandende toorn (Jesaja 13:13); Want dit zegt de HEER van de hemelse machten: Nog een korte tijd, een ogenblik slechts, en ik zal de hemel en de aarde, de zee en het land doen beven (Haggai 2:6).
 • Hongersnood: De kinderen van de armen zullen veilig leven, de zwakken vlijen zich rustig neer, maar jullie nazaten laat ik verhongeren en wie er nog over is, wordt omgebracht (Jesaja 14:30, vgl. Openbaring 18:8).

Besmettelijke ziekten (Lukas 21:11)

In Lukas 21 zegt Jezus: "En er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden." (HSV) In de Statenvertaling staat het woord 'pestilentien' in plaats van besmettelijke ziekten. 'En pestilentien' komt niet voor in alle handschriften in het gedeelte Mattheus 24:7 en daarom kun je het daar niet aantreffen.

Coronavirus / Bron: Https:www.scientificanimations.com, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)Coronavirus / Bron: Https:www.scientificanimations.com, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)
Het kan bij 'besmettelijke ziekten' gaan om een epidemie of een pandemie; een epidemie is een besmettelijke ziekte die zich snel verspreidt onder een groep van mensen en een pandemie is een epidemie op wereldwijde schaal. De Bijbel geeft duidelijk aan dat toekomstige pandemische ziekten deels verspreid zullen worden door wilde dieren (Openbaring 6:8).

Een klein deel van de infectieziekten van dieren is besmettelijk voor de mens. Deze overdraagbare ziekten worden zoönosen genoemd. Zo is het nieuwe coronavirus (COVID-19) dat eind 2019 in Wuhan (China) opdook en in februari pandemische vormen aannam, een zoönose; het sprong over van een dier, vermoedelijk een vleermuis of een andere wilde diersoort die op de vismarkt in Wuhan verkocht werd, de belangrijkste infectiebron van dit virus. In China worden vleermuizen gegeten, vaak vanuit een oud bijgeloof dat dat geluk en voorspoed brengt.

Het valt hierbij op dat het coronavirus hoogstwaarschijnlijk naar de mens is overgesprongen door het eten van een wilde diersoort, die de Bijbel als 'onrein' beschouwt. God draagt het Joodse volk in Leviticus 11:47 op om scheiding te maken tussen reine en onreine dieren en tussen dieren die gegeten mogen worden en dieren die absoluut niet gegeten mogen worden. In Deuteronomium 14:18 wordt uitdrukkelijk verboden om vleermuizen te eten. Gods regels, geboden en richtlijnen zijn heilzaam en goed (Psalm 119).

De coronapandemie lijkt echter slechts een voorproefje van de dodelijke besmettelijke pandemieën die volgens Bijbelse profetie de aarde in de laatste dagen zullen teisteren:

"En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde." (Openbaring 6:8 HSV).

Joden in Jeruzalem in 1895. De eerste Alia (ook wel alijah of aliyah, emigratiegolf van joodse kolonisten) vond plaats tussen 1882-1903. Maar er hebben door de eeuwen heen altijd Joden gewoond in Jeruzalem. / Bron: American Colony (Jerusalem). Photo Department, photographer, Wikimedia Commons (Publiek domein)Joden in Jeruzalem in 1895. De eerste Alia (ook wel alijah of aliyah, emigratiegolf van joodse kolonisten) vond plaats tussen 1882-1903. Maar er hebben door de eeuwen heen altijd Joden gewoond in Jeruzalem. / Bron: American Colony (Jerusalem). Photo Department, photographer, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Andere belangrijke profetieën over de wederkomst van Christus

De terugkeer van de Joden naar Israël

Maar, bergen van Israël, jullie bomen zullen weer uitlopen en vrucht dragen voor mijn volk Israël, want dat zal spoedig terugkeren. Ik zal mij naar jullie toewenden, en jullie zullen weer worden bewerkt en ingezaaid. Ik zal veel mensen op je laten wonen, heel het volk van Israël, en de steden zullen weer worden bewoond, de puinhopen weer worden opgebouwd. Er zullen veel mensen en dieren op je wonen, ze zullen talrijk en vruchtbaar zijn, en jullie zullen weer even dichtbevolkt zijn als in het verleden. Ik zal zorgen dat het jullie beter gaat dan vroeger, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben. Er zullen weer mensen over je paden gaan: mijn volk Israël zal jullie weer in bezit nemen, jullie worden voorgoed hun eigendom en jullie zullen hen nooit meer van hun kinderen beroven. (Ezechiël 36:8-12).

Dit zegt God, de HEER: Ik haal de Israëlieten weg bij de volken waar ze terechtgekomen zijn, ik zal ze overal vandaan bijeenbrengen en ze naar hun land laten terugkeren. (Ezechiël 37:21).

Ofschoon Ezechiël deze woorden schreef terwijl de Israëlieten in Babylon waren, werden ze niet vervuld door de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Ezechiël sprak over de tweede en definitieve terugkeer. In 1948 vond na bijna 2000 jaar verstrooiing van de Joden over de wereld, de wedergeboorte van de natie van Israël plaats. De terugkeer van Israël is de belangrijkste Bijbels voorspelde gebeurtenis van de laatste 2000 jaar. Jezus zei: "Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren" (Matteüs 24:34). Nog in deze generatie, rekenend vanaf de terugkeer van de Joden naar het beloofde land in 1948, zullen al die dingen gebeuren die in Matteüs 24 staan vermeld en hierboven zijn besproken. Een Bijbelse generatie telt honderd jaar.

Overlevenden van Buchenwald komen aan in Haifa om door de Britten te worden gearresteerd op 15 juli 1945 / Bron: Onbekend, Wikimedia Commons (Publiek domein)Overlevenden van Buchenwald komen aan in Haifa om door de Britten te worden gearresteerd op 15 juli 1945 / Bron: Onbekend, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Zacharia voorspelde dat de Joden 'in den vreemde' in God bleven geloven, voorspoed zouden hebben en vervolgens zouden terugkeren. "Ik zal hen bij Mij fluiten en hen samenbrengen, want ik heb hen vrijgekocht. Ze zullen weer even talrijk worden als vroeger. In den vreemde zal Ik hen vrucht laten dragen, in verre streken zullen ze Mij gedenken en hun kinderen grootbrengen, en dan zullen ze terugkeren" (Zacharia 10:8-9).

Het een algemeen bekend gegeven dat Joden op alle terreinen van wetenschap, literatuur, kunst en muziek, verhoudingsgewijs enorm veel hebben bereikt. De Joodse bijdrage aan de wereldcultuur is enorm groot. Geoffrey Wigoder schrijf in het boek 'Joodse cultuur - Oorsprong en bloei':

Het verhaal van de joodse cultuur en de joodse bijdrage is indrukwekkend, vooral als men bedenkt dat dit alles is voortgekomen uit een heel klein volk, dat regelmatig vervolging en discriminatie heeft moeten ondergaan.[21]

Geen ander volk in de geschiedenis der mensheid heeft zo succesvol een eigen cultuur, identiteit en taal in stand kunnen houden na bijna 2000 jaar verbannen te zijn geweest uit hun land. Ze woonden te midden van andere volken, maar ze gingen daar niet in op. Vandaag de dag keren steeds meer Joden terug naar Israël. God brengt Zijn volk terug naar het land dat Hij hen heeft beloofd. Deze voorspelling bewijst dat de Bijbel geen sprookjesboek is.

Stafchef luitenant-generaal Yitzhak Rabin (rechts) bij de ingang van de oude stad van Jeruzalem tijdens de Zesdaagse oorlog, met Moshe Dayan en Uzi Narkiss (links). / Bron: Ilan Bruner ( ), Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Stafchef luitenant-generaal Yitzhak Rabin (rechts) bij de ingang van de oude stad van Jeruzalem tijdens de Zesdaagse oorlog, met Moshe Dayan en Uzi Narkiss (links). / Bron: Ilan Bruner ( ), Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Jeruzalem zal weer in Joodse handen komen

De inwoners zullen omkomen door het zwaard of in gevangenschap worden weggevoerd en onder alle volken worden verstrooid, terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden door heidenen, tot de tijd van de heidenen voorbij is. (Lucas 21:24)

Ook deze eindtijdprofetie is deels werkelijkheid geworden door de bevrijding van de oude stad van Jeruzalem in juni 1967. Jeruzalem is de ondeelbare en eeuwige hoofdstad van Israël. Veel (seculiere) wereldleiders denken daar anders over en willen dat Israël Jeruzalem opsplitst en een deel aan de Palestijnse Arabieren afstaat waar ze dan de hoofdstad van hun toekomstige staat Palestina van kunnen maken. Ik denk dat Jeruzalem niet echt vrij zal zijn heidenen die deze stad vertrappen totdat Jezus terugkomt. Lees bijvoorbeeld Daniël 2:36-45, waarin staat dat de overheersing van de heidenen zal voortduren totdat God Zijn koninkrijk zal vestigen. Maar denk ook aan Zacharia's profetie over Jeruzalem: "De stad zal worden ingenomen, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen verkracht. De helft van de inwoners wordt in ballingschap weggevoerd, maar het deel dat overblijft zal niet worden uitgeroeid" (Zacharia 14:2). En in Openbaring 11:2 staat dat de heidenen 'de heilige stad tweeënveertig maanden lang zullen vertrappen'. Desalniettemin is het feit dat Jeruzalem weer in Joodse handen is, een teken dat de wederkomst van Jezus nabij is.

In de toekomst zal heel Israël worden gered

Het wordt steeds duidelijker dat Jezus' terugkomst naderbij komt. We leven in profetische tijden. Voor onze ogen zien we de vervulling van Bijbelse profetie en in een sneller tempo dan ooit tevoren.

Gods heilsplan kent twee opeenvolgende fasen. Wanneer de woorden van Jezus uit Matteüs 24:14 vervuld zijn en het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. Tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden, dat wil zeggen totdat het laatste lid uit de volken is toegevoegd aan de gemeente van Christus, is een deel van Israël onbuigzaam (Romeinen 11:25). Paulus spreekt hier over een goddelijk geheim: "Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil" (Romeinen 11:28, NBG vertaling). Er ligt een sluier over hun hart telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen (2 Korinthiërs 3:14-16). Daarna worden de ogen van Israël geopend voor hun Messias Jezus. In de toekomst zal "heel Israël worden gered" (vs. 25-26). Als de tijd van de heidenen is voltooid, zal God zijn aandacht volledig richten op het overblijfsel van Israël en zich aan hen openbaren. Deze openbaring van de Heer aan Israël wordt profetisch voorzegd in Zacharia 12:10:

Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem echter zal ik vervullen met een geest van mededogen en inkeer. Ze zullen zich weer naar mij wenden, en over degene die ze hebben doorstoken, zullen ze weeklagen als bij de rouw om een enig kind; hun verdriet zal zo bitter zijn als het verdriet om een oudste zoon.

God heeft niet afgedaan met de Joden, zoals in het verleden door (een deel van) de christenheid werd verkondigd. God heeft ook niet afgedaan met de Joden die Jezus niet aanvaarden als hun Messias. 'God blijft hen liefhebben' (Romeinen 11:28)! 'Want de genade die God schenkt neemt Hij nooit terug, wanneer Hij iemand roept maakt Hij dat niet ongedaan' (Romeinen 11:29).

Wat te doen?

Neem de tekenen van de eindtijd serieus met volledig vertrouwen in de Bijbel. Jezus' nauwkeurige voorspelling van toekomstige gebeurtenissen is opvallend. De Bijbel vormt een betrouwbare bron voor het ware geloof van ene christen.

Het is onze verantwoordelijkheid om actief het Evangelie van Jezus Christus te verspreiden. Om dit te realiseren, dienen gelovigen een extra stap te zetten. Neem het christelijke leven serieus en wees vastberaden om de boodschap van Jezus Christus met anderen te delen.

Noten:
 1. IRC. 2 Timothy 4:4. https://www.icr.org/bible/2Timothy/4/4/ (ingezien op 22-8-2020)
 2. Challies. The False Teachers: Benny Hinn. https://www.challies.com/articles/the-false-teachers-benny-hinn/ (ingezien op 22-8-2020)
 3. Versebyverseministry. Beware Rob Bell, A False Teacher. https://www.versebyverseministry.org/articles/beware_rob_bell_a_false_teacher (ingezien op 22-8-2020)
 4. Over Rob Bell, zie deze radiouitzending van dr. James R. White: "Rob Bell appeared on Justin Brierley's Unbelievable Radio Broadcast recently. The discussion turned to his new position on homosexuality, and Mr. Bell demonstrated that his position is one of cultural compromise, not biblical reflection. My review."
 5. OnderWeg. Redactioneel: Ketter. https://www.onderwegonline.nl/10176-redactioneel-ketter (ingezien op 22-8-2020)
 6. RD. 'Kuitert: een grote ketter van wie te leren valt'. https://www.rd.nl/kerk-religie/subscription-required-7.133?aId=1.1353954 (ingezien op 22-8-2020)
 7. Trouw. Bekende Amerikaanse baptist: Nederland sloopt het christendom. https://www.trouw.nl/nieuws/bekende-amerikaanse-baptist-nederland-sloopt-het-christendom~b16d18be/ (ingezien op 22-8-2020)
 8. Lees ook het artikel: 'Hoe kan ik een valse leraar / valse profeet herkennen?' https://www.gotquestions.org/Nederlands/valse-leermeester.html (ingezien op 22-8-2020)
 9. Kijk op deze website voor een overzicht van actuele conflictgebieden: http://www.flashpoints.info/FlashPoints_home.html
 10. http://www.wereldoorlog1418.nl/statistieken/index.html#01
 11. http://nl.wikipedia.org/wiki/Slachtoffers_in_de_Tweede_Wereldoorlog
 12. http://www.deswaan.com
 13. http://vorige.nrc.nl/krant/article1595652.ece/Moord_en_de_staat
 14. Jesus Saves. Hamas in de Bijbel. https://www.jesussaves.nl/hamas-in-de-bijbel (ingezien op 1-11-2023)
 15. Martin Sulman. Hamas wil geen vrede met Israël. https://mens-en-gezondheid.nl/home/geloof/hamas-wil-geen-vrede-met-israel/ (ingezien op 1-11-2023)
 16. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_famines
 17. http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1692
 18. http://www.nytimes.com/2010/08/25/books/25book.html
 19. http://www.christipedia.nl/Artikelen/A/Aardbeving
 20. Deze website is een database van significante aardbevingen die vanaf 2150 v.Chr. tot nu hebben plaatsgevonden: http://www.ngdc.noaa.gov/nndc/struts/form?t=101650&s=1&d=1. Deze website biedt voornamelijk een overzicht van aardbevingen vanaf 1973: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/epic/epic_global.php. Op beide websites zijn uitgebreide zoekfuncties beschikbaar.
 21. Geoffrey Wigoder: Joodse cultuur - Oorsprong en bloei; Ambo, Baarn, 1994, p.412.
 22. http://www.biblesociety.org

Lees verder

© 2011 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het einde van de wereld?Het einde van de wereld?Aardbevingen en tsunamis, vulkaanuitbarstingen, overstromingen en de eindigende Maya-kalender in 2012. Alleen maar rampe…
De valse messiah: Antichrist, Armilus en DajjalDe valse messiah: Antichrist, Armilus en DajjalDe drie Abrahamitische religies stellen dat er een eindtijd zal komen. In deze einde der tijden, zal er een valse messia…
Apocalyps 2011 - de voorspellingen van Harold CampingApocalyps 2011 - de voorspellingen van Harold CampingHoewel 2012 te boek staat als rampjaar, voorspelde de Amerikaanse radiopresentator bij het christelijke Family Radio Har…
Nostradamus en het einde van de wereldNostradamus en het einde van de wereldNostradamus is één van de weinige profeten die een duidelijke Apocalyps of eindtijd visie heeft. Waar staat dat allemaal…

Esoterie, exoterie en PythagorasEsoterie, exoterie en PythagorasEsoterie is in. Tot enkele tientallen jaren geleden waren“esoterisch” en “exoterisch” alleen veel voorkomende termen in…
Jezus' doodskleed: de bewijzenEr zijn meer dan vermoedens dat het Kleed van Edessa, later de Lijkwade van Turijn genoemd, inderdaad de eeuwen heeft ov…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Kevin.Sebold, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0/bewerkt)
 • Challies. The False Teachers: Benny Hinn. https://www.challies.com/articles/the-false-teachers-benny-hinn/ (ingezien op 22-8-2020)
 • Cristipedia. Berea. https://christipedia.miraheze.org/wiki/Berea (ingezien op 25-9-2020)
 • Dagblad van het Noorden. Wat is waar en wat is niet waar? Zes fabels over het coronavirus. https://vernieuwd.dvhn.nl/groningen/Wat-is-waar-en-wat-is-niet-waar-Zes-fabels-over-het-coronavirus-25394692.html (ingezien op 13-3-2020)
 • Don Finto: Gods belofte en de toekomst van Israël, oktober 2010, Bread of Life, Harderwijk.
 • De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), tenzij anders aangegeven.
 • Dierenarts. Zoönosen: van dier op mens. https://www.dierenarts.nl/zoonosen/ (ingezien op 13-3-2020)
 • Geoffrey Wigoder: Joodse cultuur - Oorsprong en bloei; Ambo, Baarn.
 • http://www.flashpoints.info/FlashPoints_home.html
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Slachtoffers_in_de_Tweede_Wereldoorlog
 • http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_famines
 • http://www.wereldoorlog1418.nl/statistieken/index.html#01
 • http://vorige.nrc.nl/krant/article1595652.ece/Moord_en_de_staat
 • http://www.deswaan.com
 • http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1692
 • http://www.nytimes.com/2010/08/25/books/25book.html
 • http://www.christipedia.nl/Artikelen/A/Aardbeving
 • http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/epic/epic_global.php
 • http://www.ngdc.noaa.gov/nndc/struts/form?t=101650&s=1&d=1
 • http://www.biblesociety.org
 • http://gracethrufaith.com/ikvot-hamashiach/seven-major-prophetic-signs-of-the-second-coming/
 • http://christipedia.nl/Artikelen/M/Messiasbelijdende_Joden
 • https://youtu.be/eZLyZvmdVw8
 • LWF. Signs of the End Times in the Bible. https://www.lwf.org/articles/end-times-signs-of-the-end-times-in-the-bible (ingezien op 20-1-2024)
 • IRC. 2 Timothy 4:4. https://www.icr.org/bible/2Timothy/4/4/ (ingezien op 22-8-2020)
 • Israelity. Wat zegt God in de Bijbel over eten? https://christenenvoorisrael.nl/isreality/eten-in-de-bijbel/ (ingezien op 13-3-2020)
 • Jesus Saves. Hamas in de Bijbel. https://www.jesussaves.nl/hamas-in-de-bijbel (ingezien op 1-11-2023)
 • Martin Sulman. Hamas wil geen vrede met Israël. https://mens-en-gezondheid.nl/home/geloof/hamas-wil-geen-vrede-met-israel/ (ingezien op 1-11-2023)
 • OnderWeg. Redactioneel: Ketter. https://www.onderwegonline.nl/10176-redactioneel-ketter (ingezien op 22-8-2020)
 • Got questions. Hoe kan ik een valse leraar / valse profeet herkennen? https://www.gotquestions.org/Nederlands/valse-leermeester.html (ingezien op 22-8-2020)
 • RD. 'Kuitert: een grote ketter van wie te leren valt'. https://www.rd.nl/kerk-religie/subscription-required-7.133?aId=1.1353954 (ingezien op 22-8-2020)
 • Studiebijbel NT, Het evangelie naar Mattheüs.
 • Trouw. Bekende Amerikaanse baptist: Nederland sloopt het christendom. https://www.trouw.nl/nieuws/bekende-amerikaanse-baptist-nederland-sloopt-het-christendom~b16d18be/ (ingezien op 22-8-2020)
 • Versebyverseministry. Beware Rob Bell, A False Teacher. https://www.versebyverseministry.org/articles/beware_rob_bell_a_false_teacher (ingezien op 22-8-2020)
 • Wereld van Morgen. Veertien tekenen die Christus' terugkeer aankondigen. https://www.wereldvanmorgen.nl/lezen-boekjes.php?id=19&title=veertien-tekenen-die-christus-terugkeer-aankondigen (ingezien op 13-3-2020)
 • Wikipedia. Pandemie. https://nl.wikipedia.org/wiki/Pandemie (ingezien op 13-3-2020)
 • Afbeelding bron 1: Cadetgray, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • Afbeelding bron 2: Matthias Kopp, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 3: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)
 • Afbeelding bron 4: Italian Army, Wikimedia Commons (CC BY-2.5)
 • Afbeelding bron 5: AK Rockefeller, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)
 • Afbeelding bron 6: Soman, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.5)
 • Afbeelding bron 7: Dr. Lyle Conrad, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 8: Master Sgt. Jeremy Lock, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 9: John Pavelka, Wikimedia Commons (CC BY-2.0)
 • Afbeelding bron 10: https:www.scientificanimations.com, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)
 • Afbeelding bron 11: American Colony (Jerusalem). Photo Department, photographer, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 12: Onbekend, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 13: Ilan Bruner ( ), Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
Reacties

G., 24-06-2019
Ik vind het erg jammer dat er in dit artikel oordelen worden uitgesproken over o.a. bepaalde evangelisten en over de Islam. Een artikel als dit zou (zoveel als maar mogelijk is) objectief inhoudelijk moeten zijn en geen waardeoordelen moeten uitspreken waarmee personen en andere geloven beschuldigd worden van zaken die niet bewezen zijn. Dit geeft mij een hele nare bijsmaak. Sowieso gaan mijn nekharen recht overeind staan van mensen die verkondigen dat zij het enige ware geloof aanhangen of de enige echte god. Niemand kan dat zeker weten, daarom heet het ook een 'geloof'. Ik zou mensen willen vragen om anderen niet te veroordelen op basis van het geloof dat je hebt aangenomen. Laat het oordelen over aan de god van jouw keuze svp, zoals veel geloven ook voorschrijven overigens. En laat mensen verder zijn wie zij willen zijn, zolang ze daar anderen niet mee tot last zijn. Ik ben zelf als christen opgevoed maar hang nu de Liefde aan in plaats van een specifieke god of een religie. Jezus is voor mij een voorbeeld, zijn boodschap begrijp ik en tracht ik zoveel mogelijk toe te passen in mijn leven. Of hij werkelijk aan het kruis is gestorven voor onze zonden, dat is wat mij betreft onduidelijk. Het zou zomaar kunnen en natuurlijk heel mooi zijn als het echt waar zou zijn, maar ik heb geleerd om kritisch te zijn en ik kan e.e.a. tot nu toe niet zonder meer aannemen, hoe graag ik het ook zou willen. Echter Jezus zijn boodschap (geparafraseerd) "Doe een ander niet aan wat je jezelf ook niet toe zou wensen" kan ik wél zonder meer aannemen en proberen toe te passen in de dagelijkse praktijk. Deze zin vat voor mij zo ongeveer alles samen wat een mens aan levenskennis zou moeten hebben en in de praktijk zou moeten proberen te brengen. Natuurlijk is dit alles ook slechts mijn mening (mijn 'geloof') en ik wil verder niemand een strobreed in de weg leggen als het gaat om hun persoonlijke geloof. Maar omdat ik zelf in de Liefde geloof, kan ik het slecht hebben als mensen of groepen door anderen (op basis van hun eigen God of religie) worden veroordeeld of weggeschreven. Dit leidt namelijk tot verdeeldheid onder de mensen en ik geloof juist dat wij ons als mensen zouden moeten verenigen in liefde. Elkaar beschuldigen en tweespalt zaaien is niet iets waar Jezus (of welk ander enigszins 'normaal' geloof) achter staat. Ik roep de auteur van dit artikel dan ook op om alle beschuldigende passages te verwijderen of aan te passen zodat uw mening niet als feit maar als mening wordt gepresenteerd. Reactie infoteur, 18-01-2020
Bedankt voor uw reactie. Er is maar één God en dat is de God van Abraham, Isaäk en Jakob (Deuteronomium 4:39). En het is de positieve plicht van christenen (navolgers van Jezus Christus, de Zoon van God) om te oordelen. Eén van de best bekende en meest verkeerd begrepen en verkeerd toegepaste Schriftplaatsen is Mattheüs 7:1: "Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt". Lees hier verder: http://www.verhoevenmarc.be/oordelen.htm.

Amee, 14-09-2016
Goededag,

De persoon in kwestie die dit geschreven heeft, is kennelijk geen 'échte' christen. U spreekt over valse profeten en noemt daarbij de naam van Benny Hinn. Kunt u überhaupt één conferentie benoemen van Benny Hinn?

Hij is een groot man Gods, die velen naar Jezus heeft gebracht. Ik vind dit een absoluut oppervlakkig geschreven stuk zonder fundamentele concreetheid. Reactie infoteur, 14-09-2016
Bedankt voor uw reactie. Dit artikel gaat niet over Benny Hinn; hij wordt slechts zijdelings genoemd. Hetgeen Benny Hinn zegt en doet, kun je overigens gewoon zien, horen en lezen op internet (o.a. op YouTube). U kunt er hier meer over lezen: https://goo.gl/wdjJVy.
De Bijbel draagt christenen op om alles te toetsen wat op hun weg komt (https://goo.gl/3Fp92D).

Henriët, 14-06-2015
Alle Profetieën worden vervuld ' geen Levend Woord zal verloren gaan van Genesis tot Openbaring' Hij is de Levende God van Israël en Zijn Zoon : ' Christus Jezus '., Yeshua heeft de Geest van waarheid gestuurd omdat velen misleid worden ( zelfs de uitverkorenen.) Blijf dus dicht bij HEM… ' HIJ KOMT! Reactie infoteur, 16-06-2015
Maranatha, Hij komt spoedig! (Openb. 22:20)

Miriam, 22-01-2015
Dat Jezus een engel zou zijn is de leer van jehova getuigen en 7e dag adventisten. Wat zeggen jullie dan over Filippenzen 2:5-8? Wat staat er in jullie bijbel? In de staten vertalen staat: "Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was;
6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;
7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden;
8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises."

En dan nog in Johannes 1:1 - 1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
Wat staat er in uw bijbel? Het is misschien niet overbodig te vermelden dat Jezus het woord is.
14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.
Wat staat er dan in uw bijbel? Reactie infoteur, 08-02-2015
U reageert op Remco, de reactie hieronder.

Remco, 11-01-2015
Jezus, de mensenzoon kwam op aarde om de losprijs voor ons te betalen. God, de Almachtige of de Heer heeft ook een naam, Jahweh ( Hebreeuws)
Mensen die denken dat Jezus God is die laten zich een dwaalleer aan praten, je denkt toch niet dat God uit een maagd geboren is en terwijl Jezus aan het kruis ( martelpaal) stierf riep hij nog naar zijn vader ( God)
Jezus is wel een aartsengel, Michael genaamd. En mensen die de profetie van Daniel eens goed bestuderen weten dan ook dat Jezus, de Messias tegenwoordig in de hemel zijn Koninkrijk aan het regeren is en dat Satan sindsdien uit de hemel geworpen is met zijn demonen, dat gebeurde begin vorige eeuw, wat ook te zien is aan de gebeurtenissen in de vorige eeuw, meest bloedige eeuw namelijk, het is dus Satan die deze wereld regeert en er alles aan zal doen om mensen van God af te houden.
Dan hebben we de Doop nog, Jezus liet zich volledig onderdompelen door Johannes de doper, op 30+ leeftijd. Dat houd dus in dat een baby met een paar druppeltjes water niet een echte doop is en weer een dwaalleer is. Ook het aanbidden van Maria hoort niet want we mogen als echte Christen alleen God aanbidden. Katholieken is bijbels gezien echt een geloof vol dwaalleringen.
Ook de 3 eenheid is door mensen zelf verzonnen. Vroeger mochten mensen geen bijbel hebben en werden de mensen dom gehouden. Reactie infoteur, 08-02-2015
Zie de reactie van Miriam hierboven.

Erik, 07-01-2015
Jezus ging er van uit dat hij in de eindtijd leefde. De tekenen van de eindtijd waren voor de discipelen bedoeld en niet voor mensen die 2000 jaar later leefden. Jezus bleek niet in de eindtijd te leven en hij kwam niet spoedig terug. In die zin is hij dus (bijbels gezien) een valse profeet die door God met de dood gestraft is. Reactie infoteur, 08-02-2015
In Zijn eindtijdrede zegt de Heere Jezus: "Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn" (Matt. 24:34). Maar welk geslacht bedoelt de Heere? Hans van de Lagemaat zegt hier in het artikel 'Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan' het volgende over:

"Het verschil tussen ‘dit geslacht’ of ‘dat geslacht’ is in het Grieks slechts een kommaatje naar links of een kommaatje naar rechts boven de eerste lettergreep van het woord. Die kommaatjes werden in de allereerste tekst helemaal niet geschreven. Daarin stonden hoegenaamd geen lees- of accenttekens. Latere kopiisten hebben ze er wel in geplaatst, en daarmee tevens hun uitleg van een tekst gegeven. Maar dat hoeft niet de door God gegeven waarheid te zijn.
Als we zouden lezen: 'Dat geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn', kunnen we denken aan dat geslacht (dus in de toekomst), dat het begin van die dingen ziet geschieden. Het geslacht, dat de gruwel der verwoesting zal zien staan in de heilige plaats. Dat geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen zijn geschied. Met andere woorden, al die tekenen vinden niet plaats in een tijdbestek van honderden jaren, maar binnen de periode van één generatie. Dat geslacht zal een geslacht zijn dat de dagen zal kunnen aftellen. Een troostrijke gedachte, want het zullen dagen van grote verdrukking zijn. Zij zullen weten dat de tijd nabij is, voor de deur, als zij al deze dingen zullen zien. Het zal hun kracht geven om vol te houden en vast te houden aan de belijdenis van hun Koning." (Bron: http://goo.gl/NY4C9o)

Bovendien is Jezus opgestaan uit de dood. Men leze het artikel 'Evidence for the Resurrection of Christ' van professor in de filosofie Peter Kreeft: http://goo.gl/LSsQzk

Rosa, 30-09-2014
Benny Hinn is geen vals profeet! Als iemand niet leert over correct leven door de Heilige Geest, dan is het Benny Hinn wel. Lees het boek: "Goedemorgen Heilige Geest" van hem. Ga eens na een dienst van hem, proef en geef dan pas een oordeel. U praat over iets waar u geen weet van hebt. Reactie infoteur, 01-10-2014
"U praat over iets waar u geen weet van hebt."

Hoe weet u dat?

A., 22-06-2013
Allah is onze heer en schepper. Wie de koran leest zal duidelijke tekenen ontdekken dat hrt onmogelijk de woorden van een mens kan zijn. Enige heilig boek dat 1400 jaar later onherschreven is terwijl de bijbel al tig keren herschreven is. De profeet jezus vrede zij met hem is een wonder van Allah zoals hij Adam vrede zij met hem heeft geschapen. Lees de koran en kijk of je maar 1 leugen in ontdekt? Zoveel tekenen die de wetenschap nu pas heeft ontdekt maar al 1400 jaar geleden exact in de koran beschreven is. Embryonale fase, big bang theorie, aarde die rond is, dat de maan niet eigen lichtbron heeft en de zon wel en nog honderden andere tekenen. Voor degene die echt nadenken kunnen het bestaan van Allah niet ontkennen en dat Mohamed vrede zij met hem de laatste profeet is (die zelfs in de tora en de bijbel beschreven werd bij naam). Reactie infoteur, 07-07-2013
Allah is een valse god en Mohammed is zijn valse profeet. Men leze: http://alturl.com/yoptc

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 21-04-2024
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 49
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.