InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Tekenen van de eindtijd in de Bijbel: Jezus, Matteüs 24:3-14

Tekenen van de eindtijd in de Bijbel: Jezus, Matteüs 24:3-14

Tekenen van de eindtijd in de Bijbel: Jezus, Matteüs 24:3-14 Eindtijd en de Bijbel: wat zijn tekenen van de eindtijd en is de eindtijd al begonnen? De Bijbel geeft vele voorbeelden van tekenen die gelovigen moeten waarschuwen voor het einde der tijden. Zes van deze tekenen des tijds worden door Jezus gegeven (Matteüs 24:3-14), twee kenmerken worden gegeven door Paulus (2 Timoteüs 3:1-9 en 1 Timoteüs 4:1) en vele andere tekenen worden gegeven door de profeten uit het Oude Testament (Tenach). In dit artikel bespreken we voornamelijk de zes tekenen die Jezus geeft. Daarnaast gaan we kort in op een aantal andere (oudtestamentische) tekenen.

De dag van de Heer komt niet onverwachts voor hen die hem volgen

De meeste christenen zijn bekend met de zinsnede: "Jezus komt terug als een dief in de nacht". Dat wil zeggen dat hij onverwachts zal komen. Maar daar hoort wel wat achteraan:

Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, want u bent allen kinderen van het licht en van de dag... (1 Tessalonicenzen 5:3-5).

De Eindtijd wordt afgesloten met de Wederkomst van Jezus. De Eindtijd is de dramatische slotfase van de menselijke heerschappij, die onder de verderfelijke heerschappij staat van satan, die de heerser of god van deze wereld wordt genoemd(Johannes 14:30 en 2 Korinthiërs 4:4). Voor degenen die Jezus volgen en verwachten, zal de dag van de Heer niet onverwachts komen! Jezus zal bij zijn terugkomst een einde maken aan de alle wereldse macht en vervolgens zijn Rijk van vrede en gerechtigheid stichten. Wat zijn de tekenen van het naderen van de eindtijd?

De Apostel Paulus waarschuwt de gelovigen dat er mensen zullen zijn in de laatste dagen die het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren (1 Timoteüs 4:1). Deze toekomstige afval van het geloof komt voort uit dwaalleringen van binnen de gemeente (vgl. Handelingen 20:30; 2 Petrus 2:1; 1 Johannes 2:19). Ook komt er volgens Paulus een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels (2 Timoteüs 4:3-4). Ook houdt Paulus ons voor dat de laatste dagen zwaar zullen zijn, vanwege de toenemende negatieve karaktertrekken van de mensen (2 Timoteüs 3:1-9; zie ook 2 Tessalonicenzen 2:3).

Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels...
Op 24 september 2015 werd tijdens een symposium op de Evangelische Hogeschool (EH) in Amersfoort het door Jongbloed uitgegeven kinderboek 'Het geheime logboek van topnerd Tycho' gepresenteerd. Het is geschreven door kinderboekenschrijver en theoloog Corien Oranje met medewerking van Cees Dekker, als natuurkundige en universiteitshoogleraar verbonden aan de Technische Universiteit Delft. Het duo wil met het boek de boodschap overbrengen dat geloof in God als Schepper en evolutie prima bij elkaar passen en door kinderen dit al jong voor te houden, is de kans kleiner dat ze later, als ze in de collegebanken plaatsnemen, van hun geloof vallen. Ze brengen echter twee onverenigbare geloofssystemen bij elkaar en het resultaat is een conflicterend mengelmoesje. Of noem het syncretisme: een poging om twee verschillende geloven of denkkaders met elkaar te combineren.

Zes tekenen van de eindtijd die Jezus geeft (Matteüs 24:3-14)

In Matteüs 24:3 vragen de leerlingen aan Jezus: 'Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?' Jezus somt zes tekenen op die wijzen op het einde der tijden.

Matteüs 24:3-14

3 Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’ 4 Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. 5 Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen veel mensen misleiden. 6 Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. 7 Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: 8 dat alles is het begin van de weeën. 9 Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. 10 Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. 11 Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. 12 En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. 13 Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. 14 Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.

1. Valse profeten en messiassen

 • Er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen veel mensen misleiden. (Matteüs 24:5)
 • Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. (Matteüs 24:11)
 • Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. (Matteüs 24:24-25)

Christus waarschuwde voor de schijn-messiassen. Het woord Messias betekent 'Gezalfde', dat is de naam die is gegeven aan de beloofde Verlosser, die op een dag zal komen om Israël te verlossen. Hij is de gezalfde Koning van Israël. Een valse Messias of Christus - het Griekse woord 'Christos’ is het equivalent van het Hebreeuwse woord ‘Mashiach’ - doet zich voor als de Messias, maar is het niet. Het zijn pseudochristussen en veel mensen zullen door deze valse messiassen misleid worden.

Een profeet is een echte man van God, maar een valse profeet is een valse man van God. Hij is een religieuze bedrieger, een charlatan, die velen van de juiste weg aftrekt. Zijn boodschap gaat in tegen het Woord van God (de Bijbel) en de Heer Jezus Christus. Maar let op: veel valse profeten spreken positief over Christus. We zullen dus moeten bepalen of een boodschap of lering vanuit de geestelijke wereld van God of satan komt. Dit vereist een scherp onderscheidingsvermogen, wat in de Bijbel onderscheiding van geesten wordt genoemd (1 Korintiërs 12:10). Geen enkele christen moet een verkondiging voor zoete koek slikken.

Opengeslagen Arabische koran / Bron: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)Opengeslagen Arabische koran / Bron: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)
Valse profeten zijn mensen die beweren een profeet van God te zijn, maar in werkelijkheid zijn ze niet door God gezonden. Ze komen voort uit de wereld en niet uit God. Mohammed is zo'n valse profeet die tot op de dag van vandaag - 1400 jaar na zijn dood - vele miljoenen mensen op een dwaalspoor brengt en gevangen houdt in een totalitair antichristelijk systeem. Mohammed behoort onmiskenbaar tot de categorie van de 'antichristen' (in de zin van antimessias) die volgens het Schriftgedeelte 1 Johannes 2:22 ontkennen dat Jezus de Christus is en die de Vader en de Zoon niet erkennen. In 638 verovert de islam het heilige land en op de plek waar eens de tempel stond, verrijst usurpistisch de Rotskoepel, de moskee van Omar, waarvan het koepeldak is bedekt met bladgoud en alzo in het panorama de blikvanger van de stad Jeruzalem is. Op de moskee staat triomfantelijk een citaat uit de Koran, het heilige boek van de moslims: 'Allah heeft geen zoon' naar soera 17:111. Dit statement is duidelijk gericht tegen het christendom en de proclamatie in Johannes 3:16, waar geschreven staat:

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Er zijn ook veel valse profeten in het lichaam van Christus actief. Veel gelovigen worden vandaag de dag misleid door zeer getalenteerde 'christelijke' valse profeten. Dat er valse profeten binnen de kerk actief zijn behoeft ons niet te verbazen: "Want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht. Het ligt dus voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid" (2 Korintiërs 11:14-15). Voorbeelden van zulke figuren zijn de gebedsgenezer uit de Word of Faith beweging Benny Hinn, Todd Bentley van Fresh Fire Ministries en de evangelische voorganger Rob Bell die het homo-'huwelijk' omarmt, om er een paar te noemen.[1] Maar vergeet niet dat de verkondiging van een moderne theoloog als Harry Kuitert en de 'atheïstische dominee' Klaas Hendrikse, bekend van het spraakmakende boek 'Geloven in een God die niet bestaat', in geestelijke zin net zo fnuikend is als de bediening van dwalende opwekkingspredikers. Zij strooien mensen zand in de ogen en houden ze af van de weg die ten leven leidt. Deze dwaalleraren komen met verderfelijke ketterijen en loochenen zelfs de meester die hen heeft vrijgekocht (2 Petrus 2:1).

2. Oorlogen en oorlogsdreiging

Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. (Matteüs 24:6)

Er zijn veel conflicthaarden in de wereld en met alle moderne media- en communicatietechnieken van tegenwoordig kan een oorlog zich niet aan het oog van het publiek onttrekken. Ook zijn er vaak wel beelden voorhanden. Zelfs al wordt in een land waar een conflict is de persvrijheid aan banden gelegd en worden buitenlandse journalisten de toegang tot het land geweigerd, dan is er altijd wel enige vorm van filmapparatuur aanwezig, al is het maar een mobieltje met camera, om de gebeurtenissen vast te leggen.[2]

Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere... (Matteüs 24:7).

Er waren in de gehele geschiedenis van het mensdom vele conflicten en oorlogen, maar het staat buiten kijf dat er in de twintigste eeuw meer mensen zijn gedood in oorlogen en conflicten dan op enig ander moment in de geschiedenis. In de voorbije eeuwen droegen oorlogen een meer lokaal karakter. De laatste beide grote wereldoorlogen in de vorige eeuw voerden het tot een dramatisch hoogtepunt van wereldomvattende betekenis. Telde de Eerste Wereldoorlog nog ongeveer 35 miljoen slachtoffers [3], de verliezen in mensenlevens als gevolg van de Tweede-Wereldoorlog wordt geschat op ongeveer 72 miljoen, waaronder ongeveer 47 miljoen burgerslachtoffers.[4] De vermaarde historicus Johan Huizinga noemde in 1945 de 20e eeuw de 'bitterste aller eeuwen'.

In de 32e Huizinga-lezing van 2003 zei prof. dr. A. de Swaan [5]: "Randolph J. Rummel heeft het precies uitgerekend. Honderdzeventig miljoen mensen werden er in de vorige eeuw vermoord in opdracht van een staat." Dat is maar liefst vijf keer meer dan het dodental door oorlogshandelingen tegen gewapende tegenstanders, welke 34 miljoen mensen bedraagt. Vier regiems spannen de kroon met elk meer dan tien miljoen moorden op burgers:
 • Tussen 1917 en 1987 zijn in de Sovjet-Unie 62 miljoen mensen omgebracht door executie, mishandeling, foltering, uitputting of uithongering.
 • Communistisch China heeft ruim 35 miljoen burgers vermoord tussen 1949 en 1987.
 • Het naziregime heeft 21 miljoen moorden op weerloze mensen op haar naam staan.
 • Nationalistisch China onder Chang Kai-shek heeft 10 miljoen ongewapende mensen gedood tussen 1928 en 1949.[6]

De aantallen slachtoffers onder weerloze burgers in de twintigste eeuw is ongeëvenaard.

3. Hongersnoden

En overal zullen er hongersnoden uitbreken... (Matteüs 24:7)

Hongersnoden zijn aan de orde van de dag.[7] Een groot deel van de wereldbevolking lijdt dagelijks honger. Het aantal mensen dat honger lijdt is volgens Amnesty International tussen 1990 en 2008 met 80 miljoen gestegen tot 923 miljoen. Het percentage mensen met honger daalde wereldwijd van 37% in 1970 tot 17% in 2007.[8]

Julian Cribb, een wetenschapsjournalist uit Australië, waarschuwt vor een wereldwijde voedselcrisis in zijn boek The Coming Famine, The Global Food Crisis and What We Can Do to Avoid It. Er zijn volgens hem twee hoofdproblemen, de groei van de wereldbevolking en overconsumptie:

Most important are what he calls “the two elephants in the kitchen”: population growth and overconsumption. A projected 33 percent growth in population in the next 20 years, combined with increased consumption of meat as the global middle class grows larger, means that food production must grow by at least 50 percent in that same period.[9]

Sinds 2005 stijgen de prijzen van basisvoedsel, zoals rijst, tarwe en maïs. Dit hangt onder meer samen met de toenemende welvaart in China en India, welke een grotere vleesconsumptie tot gevolg heeft. Veel mensen weten niet dat voor één kilo vlees tien kilo graan nodig is. Graan is het basisbestanddeel voor veevoeder. Door een grotere vraag naar vlees stijgt de vraag naar graan en dit doet de prijzen stijgen.

Klimaatsverandering speelt ook een rol. Door toenemende droogtes en overstromingen die oogsten vernietigen, slinken de graanvoorraden. Dit drijft de voedselprijzen op. De prijzen worden voorts de hoogte in gestuwd door de alsmaar stijgende vraag naar biobrandstof, waar men onder meer de plantaardige gewassen maïs en suiker voor gebruikt.

4. Aardbevingen

En overal ... zal de aarde beven. (Matteüs 24:7)

De aardbevingen die Jezus noemt zijn een teken van het begin van de eindtijd, want in vers 8 staat: "Dat alles is het begin van de weeën." Dat overal de wereld zal beven, is een aankondiging van Jezus’ terugkomst. Er wordt door Jezus een vergelijking gemaakt met weeën. De bevalling kan zich op verschillende manieren aankondigen en één ervan is het begin van de weeën. De weeën nemen voorafgaande de geboorte in aantal en in heftigheid toe. Evenzo zullen aan de wederkomst aardbevingen voorafgaan die in aantal en heftigheid zullen toenemen.

De zwaarste geregistreerde aardbevingen in de geschiedenis zijn tot dusverre:
 • 1952: Rusland: Kamchatka (kracht van 9,0 op de schaal van Richter) - geen slachtoffers.
 • 1960: Chili (9,5) - 5000 doden, twee miljoen daklozen.
 • 1964: Alaska: Prince William Sound (9,2) - deze aardbeving eistte 125 mensenlevens.
 • 2004: Indonesië: Sumatra (9,1) - honderden mensen kwamen om het leven, de schade was groot.
 • 2011: Japan (9,0) - de aardbeving en tsunami hebben ongeveer 19.000 doden geëist.

Op de website Christipedia wordt het volgende hierover opgemerkt:

Het lijkt erop dat het aantal grote aardbevingen (6 of hoger op de schaal van Richter) beduidend toeneemt. In de jaren negentig waren er 37% meer aardbevingen met een kracht van 6 of hoger dan in de jaren tachtig. In 1995 was er een piek: 203 bevingen met een kracht van 6.0 of hoger, in 2009 was dat aantal 158. In het eerste decennium (2000-2009) van deze eeuw waren er 46% meer grote aardbevingen dan in de jaren tachtig. Deze stijging kan een fluctuatie zijn in een langere periode, maar ook een voorbode zijn van de geboorteweeën van de eindtijd.[10/11]

5. Beproevingen

Dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. (Matteüs 24:8-10)

Christenen worden in heel veel landen onderdrukt. In het Westen kunnen christenen (nog steeds) genieten van de vrijheid om God te aanbidden zonder vervolgd, bespot, gehaat of gediscrimineerd te worden, thuis, op werk en op school. Maar in veel andere landen, zoals China, Soedan, Saoedi-Arabië, Eritrea, Pakistan, Iran, Noord-Korea en talloze andere landen, lijden christenen onder vervolging en velen moeten het met de dood bekopen. De vervolging van christenen zal mettertijd toenemen in intensiteit en ernst, net als de barensweeën van een zwangere vrouw verergeren als de bevalling naderbij komt.

6. Het evangelie zal over de hele wereld worden gepredikt

Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. (Mattheüs 24:14)

Dit woord gaat voor onze ogen in vervulling. Tot in alle uithoeken van de wereld wordt het evangelie van Christus verkondigd. Mensen over de hele wereld horen de boodschap van Christus van zendelingen ter plaatse, maar ook via mediums als radio, televisie en internet. Op de wereld worden om en nabij 6500 talen gesproken. Uit cijfers van de United Bible Societies (UBS) blijkt dat in 459 talen een complete Bijbelvertaling voorhanden is en het aantal gedeeltelijke Bijbelvertalingen bedraagt 2049.[12]

Jezus haakt in op het Oude Testament

Een aantal tekenen die Jezus aanhaalt werden reeds in het Oude Testament voorzegd:
 • Oorlog: Ik zal de Egyptenaren tegen elkaar ophitsen: ze raken onderling in gevecht, man tegen man, vriend tegen vriend, stad tegen stad, rijk tegen rijk (Jesaja 19:2).
 • Aardbeving: Ik zal de hemel doen wankelen, de aarde raakt bevend van haar plaats op de dag van de HEER van de hemelse machten, de grimmige dag van zijn brandende toorn (Jesaja 13:13); Want dit zegt de HEER van de hemelse machten: Nog een korte tijd, een ogenblik slechts, en ik zal de hemel en de aarde, de zee en het land doen beven (Haggai 2:6).
 • Hongersnood: De kinderen van de armen zullen veilig leven, de zwakken vlijen zich rustig neer, maar jullie nazaten laat ik verhongeren en wie er nog over is, wordt omgebracht (Jesaja 14:30, vgl. Openbaring 18:8).

Andere belangrijke profetieën over de wederkomst van Christus

De terugkeer van de Joden naar Israël

Maar, bergen van Israël, jullie bomen zullen weer uitlopen en vrucht dragen voor mijn volk Israël, want dat zal spoedig terugkeren. Ik zal mij naar jullie toewenden, en jullie zullen weer worden bewerkt en ingezaaid. Ik zal veel mensen op je laten wonen, heel het volk van Israël, en de steden zullen weer worden bewoond, de puinhopen weer worden opgebouwd. Er zullen veel mensen en dieren op je wonen, ze zullen talrijk en vruchtbaar zijn, en jullie zullen weer even dichtbevolkt zijn als in het verleden. Ik zal zorgen dat het jullie beter gaat dan vroeger, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben. Er zullen weer mensen over je paden gaan: mijn volk Israël zal jullie weer in bezit nemen, jullie worden voorgoed hun eigendom en jullie zullen hen nooit meer van hun kinderen beroven. (Ezechiël 36:8-12).

Dit zegt God, de HEER: Ik haal de Israëlieten weg bij de volken waar ze terechtgekomen zijn, ik zal ze overal vandaan bijeenbrengen en ze naar hun land laten terugkeren. (Ezechiël 37:21).

Ofschoon Ezechiël deze woorden schreef terwijl de Israëlieten in Babylon waren, werden ze niet vervuld door de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Ezechiël sprak over de tweede en definitieve terugkeer. In 1948 vond na bijna 2000 jaar verstrooiing van de Joden over de wereld, de wedergeboorte van de natie van Israël plaats. De terugkeer van Israël is de belangrijkste Bijbels voorspelde gebeurtenis van de laatste 2000 jaar. Jezus zei: "Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren" (Matteüs 24:34). Nog in deze generatie, rekenend vanaf de terugkeer van de Joden naar het beloofde land in 1948, zullen al die dingen gebeuren die in Matteüs 24 staan vermeld en hierboven zijn besproken. Een Bijbelse generatie telt honderd jaar.

Zacharia voorspelde dat de Joden 'in den vreemde' in God bleven geloven, voorspoed zouden hebben en vervolgens zouden terugkeren. "Ik zal hen bij Mij fluiten en hen samenbrengen, want ik heb hen vrijgekocht. Ze zullen weer even talrijk worden als vroeger. In den vreemde zal Ik hen vrucht laten dragen, in verre streken zullen ze Mij gedenken en hun kinderen grootbrengen, en dan zullen ze terugkeren" (Zacharia 10:8-9).

Het een algemeen bekend gegeven dat Joden op alle terreinen van wetenschap, literatuur, kunst en muziek, verhoudingsgewijs enorm veel hebben bereikt. De Joodse bijdrage aan de wereldcultuur is enorm groot. Geoffrey Wigoder schrijf in het boek 'Joodse cultuur - Oorsprong en bloei':

Het verhaal van de joodse cultuur en de joodse bijdrage is indrukwekkend, vooral als men bedenkt dat dit alles is voortgekomen uit een heel klein volk, dat regelmatig vervolging en discriminatie heeft moeten ondergaan.[13]

Geen ander volk in de geschiedenis der mensheid heeft zo succesvol een eigen cultuur, identiteit en taal in stand kunnen houden na bijna 2000 jaar verbannen te zijn geweest uit hun land. Ze woonden te midden van andere volken, maar ze gingen daar niet in op. Vandaag de dag keren steeds meer Joden terug naar Israël. God brengt Zijn volk terug naar het land dat Hij hen heeft beloofd. Deze voorspelling bewijst dat de Bijbel geen sprookjesboek is.

Jeruzalem zal weer in Joodse handen komen

De inwoners zullen omkomen door het zwaard of in gevangenschap worden weggevoerd en onder alle volken worden verstrooid, terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden door heidenen, tot de tijd van de heidenen voorbij is. (Lucas 21:24)

Ook deze eindtijdprofetie is deels werkelijkheid geworden door de bevrijding van de oude stad van Jeruzalem in juni 1967. Jeruzalem is de ondeelbare en eeuwige hoofdstad van Israël. Veel (seculiere) wereldleiders denken daar anders over en willen dat Israël Jeruzalem opsplitst en een deel aan de Palestijnse Arabieren afstaat waar ze dan de hoofdstad van hun toekomstige staat Palestina van kunnen maken. Ik denk dat Jeruzalem niet echt vrij zal zijn heidenen die deze stad vertrappen totdat Jezus terugkomt. Lees bijvoorbeeld Daniël 2:36-45, waarin staat dat de overheersing van de heidenen zal voortduren totdat God Zijn koninkrijk zal vestigen. Maar denk ook aan Zacharia's profetie over Jeruzalem: "De stad zal worden ingenomen, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen verkracht. De helft van de inwoners wordt in ballingschap weggevoerd, maar het deel dat overblijft zal niet worden uitgeroeid" (Zacahria 14:2). En in Openbaring 11:2 staat dat de heidenen 'de heilige stad tweeënveertig maanden lang zullen vertrappen'. Desalniettemin is het feit dat Jeruzalem weer in Joodse handen is, een teken dat de wederkomst van Jezus nabij is.

In de toekomst zal heel Israël worden gered

Het wordt steeds duidelijker dat Jezus' terugkomst naderbij komt. We leven in profetische tijden. Voor onze ogen zien we de vervulling van Bijbelse profetie en in een sneller tempo dan ooit tevoren.

Gods heilsplan kent twee opeenvolgende fasen. Wanneer de woorden van Jezus uit Matteüs 24:14 vervuld zijn en het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. Tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden, dat wil zeggen totdat het laatste lid uit de volken is toegevoegd aan de gemeente van Christus, is een deel van Israël onbuigzaam (Romeinen 11:25). Paulus spreekt hier over een goddelijk geheim: "Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil" (Romeinen 11:28, NBG vertaling). Er ligt een sluier over hun hart telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen (2 Korintiërs 3:14-16). Daarna worden de ogen van Israël geopend voor hun Messias Jezus. In de toekomst zal "heel Israël worden gered" (vs. 25-26). Als de tijd van de heidenen is voltooid, zal God zijn aandacht volledig richten op het overblijfsel van Israël en zich aan hen openbaren. Deze openbaring van de Heer aan Israël wordt profetisch voorzegd in Zacharia 12:10:

Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem echter zal ik vervullen met een geest van mededogen en inkeer. Ze zullen zich weer naar mij wenden, en over degene die ze hebben doorstoken, zullen ze weeklagen als bij de rouw om een enig kind; hun verdriet zal zo bitter zijn als het verdriet om een oudste zoon.

God heeft niet afgedaan met de Joden, zoals in het verleden door (een deel van) de christenheid werd verkondigd. God heeft ook niet afgedaan met de Joden die Jezus niet aanvaarden als hun Messias. 'God blijft hen liefhebben' (Romeinen 11:28)! 'Want de genade die God schenkt neemt Hij nooit terug, wanneer Hij iemand roept maakt Hij dat niet ongedaan' (Romeinen 11:29).

Noten:
 1. Over Rob Bell, zie deze radio-uitzending van dr. James R. White: "Rob Bell appeared on Justin Brierley's Unbelievable Radio Broadcast recently. The discussion turned to his new position on homosexuality, and Mr. Bell demonstrated that his position is one of cultural compromise, not biblical reflection. My review." https://youtu.be/eZLyZvmdVw8
 2. Kijk op deze website voor een overzicht van actuele conflictgebieden: http://www.flashpoints.info/FlashPoints_home.html
 3. http://www.wereldoorlog1418.nl/statistieken/index.html#01
 4. http://nl.wikipedia.org/wiki/Slachtoffers_in_de_Tweede_Wereldoorlog
 5. http://www.deswaan.com
 6. http://vorige.nrc.nl/krant/article1595652.ece/Moord_en_de_staat
 7. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_famines
 8. http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1692
 9. http://www.nytimes.com/2010/08/25/books/25book.html
 10. http://www.christipedia.nl/Artikelen/A/Aardbeving
 11. Deze website is een database van significante aardbevingen die vanaf 2150 v.Chr. tot nu hebben plaatsgevonden: http://www.ngdc.noaa.gov/nndc/struts/form?t=101650&s=1&d=1. Deze website biedt voornamelijk een overzicht van aardbevingen vanaf 1973: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/epic/epic_global.php. Op beide websites zijn uitgebreide zoekfuncties beschikbaar.
 12. http://www.biblesociety.org
 13. Geoffrey Wigoder: Joodse cultuur - Oorsprong en bloei; Ambo, Baarn, 1994, p.412.

Lees verder

© 2011 - 2019 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Het einde van de wereld?Het einde van de wereld?Aardbevingen en tsunamis, vulkaanuitbarstingen, overstromingen en de eindigende Maya-kalender in 2012. Alleen maar rampe…
Apocalyps 2011 - de voorspellingen van Harold CampingApocalyps 2011 - de voorspellingen van Harold CampingHoewel 2012 te boek staat als rampjaar, voorspelde de Amerikaanse radiopresentator bij het christelijke Family Radio Har…
Nostradamus en het einde van de wereldNostradamus en het einde van de wereldNostradamus is één van de weinige profeten die een duidelijke Apocalyps of eindtijd visie heeft. Waar staat dat allemaal…
Goedkoop op vakantieGoedkoop op vakantieIn tijden van recessie en kredietcrisis blijken Nederlanders toch nog steeds massaal op vakantie te willen. Maar wat als…
Geschiedenis Tora: Uitleg dertien geloofspunten MaimonidesGeschiedenis Tora: Uitleg dertien geloofspunten MaimonidesDe dertien geloofspunten van Maimonides geven een duidelijk basaal begrip van wat van een Jood verlangd wordt die de Tor…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Alcinoe Calahorrano, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Don Finto: Gods belofte en de toekomst van Israël, oktober 2010, Bread of Life, Harderwijk.
 • Geoffrey Wigoder: Joodse cultuur - Oorsprong en bloei; Ambo, Baarn.
 • De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), tenzij anders aangegeven.
 • Studiebijbel NT, Het evangelie naar Mattheüs.
 • http://www.flashpoints.info/FlashPoints_home.html
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Slachtoffers_in_de_Tweede_Wereldoorlog
 • http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_famines
 • http://www.wereldoorlog1418.nl/statistieken/index.html#01
 • http://vorige.nrc.nl/krant/article1595652.ece/Moord_en_de_staat
 • http://www.deswaan.com
 • http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1692
 • http://www.nytimes.com/2010/08/25/books/25book.html
 • http://www.christipedia.nl/Artikelen/A/Aardbeving
 • http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/epic/epic_global.php
 • http://www.ngdc.noaa.gov/nndc/struts/form?t=101650&s=1&d=1
 • http://www.biblesociety.org
 • http://gracethrufaith.com/ikvot-hamashiach/seven-major-prophetic-signs-of-the-second-coming/
 • http://christipedia.nl/Artikelen/M/Messiasbelijdende_Joden
 • https://youtu.be/eZLyZvmdVw8
 • Afbeelding bron 1: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)

Reageer op het artikel "Tekenen van de eindtijd in de Bijbel: Jezus, Matteüs 24:3-14"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

G., 24-06-2019 20:44 #11
Ik vind het erg jammer dat er in dit artikel oordelen worden uitgesproken over o.a. bepaalde evangelisten en over de Islam. Een artikel als dit zou (zoveel als maar mogelijk is) objectief inhoudelijk moeten zijn en geen waardeoordelen moeten uitspreken waarmee personen en andere geloven beschuldigd worden van zaken die niet bewezen zijn. Dit geeft mij een hele nare bijsmaak. Sowieso gaan mijn nekharen recht overeind staan van mensen die verkondigen dat zij het enige ware geloof aanhangen of de enige echte god. Niemand kan dat zeker weten, daarom heet het ook een 'geloof'. Ik zou mensen willen vragen om anderen niet te veroordelen op basis van het geloof dat je hebt aangenomen. Laat het oordelen over aan de god van jouw keuze svp, zoals veel geloven ook voorschrijven overigens. En laat mensen verder zijn wie zij willen zijn, zolang ze daar anderen niet mee tot last zijn. Ik ben zelf als christen opgevoed maar hang nu de Liefde aan in plaats van een specifieke god of een religie. Jezus is voor mij een voorbeeld, zijn boodschap begrijp ik en tracht ik zoveel mogelijk toe te passen in mijn leven. Of hij werkelijk aan het kruis is gestorven voor onze zonden, dat is wat mij betreft onduidelijk. Het zou zomaar kunnen en natuurlijk heel mooi zijn als het echt waar zou zijn, maar ik heb geleerd om kritisch te zijn en ik kan e.e.a. tot nu toe niet zonder meer aannemen, hoe graag ik het ook zou willen. Echter Jezus zijn boodschap (geparafraseerd) "Doe een ander niet aan wat je jezelf ook niet toe zou wensen" kan ik wél zonder meer aannemen en proberen toe te passen in de dagelijkse praktijk. Deze zin vat voor mij zo ongeveer alles samen wat een mens aan levenskennis zou moeten hebben en in de praktijk zou moeten proberen te brengen. Natuurlijk is dit alles ook slechts mijn mening (mijn 'geloof') en ik wil verder niemand een strobreed in de weg leggen als het gaat om hun persoonlijke geloof. Maar omdat ik zelf in de Liefde geloof, kan ik het slecht hebben als mensen of groepen door anderen (op basis van hun eigen God of religie) worden veroordeeld of weggeschreven. Dit leidt namelijk tot verdeeldheid onder de mensen en ik geloof juist dat wij ons als mensen zouden moeten verenigen in liefde. Elkaar beschuldigen en tweespalt zaaien is niet iets waar Jezus (of welk ander enigszins 'normaal' geloof) achter staat. Ik roep de auteur van dit artikel dan ook op om alle beschuldigende passages te verwijderen of aan te passen zodat uw mening niet als feit maar als mening wordt gepresenteerd.

Amee, 14-09-2016 12:43 #10
Goededag,

De persoon in kwestie die dit geschreven heeft, is kennelijk geen 'échte' christen. U spreekt over valse profeten en noemt daarbij de naam van Benny Hinn. Kunt u überhaupt één conferentie benoemen van Benny Hinn?

Hij is een groot man Gods, die velen naar Jezus heeft gebracht. Ik vind dit een absoluut oppervlakkig geschreven stuk zonder fundamentele concreetheid. Reactie infoteur, 14-09-2016
Bedankt voor uw reactie. Dit artikel gaat niet over Benny Hinn; hij wordt slechts zijdelings genoemd. Hetgeen Benny Hinn zegt en doet, kun je overigens gewoon zien, horen en lezen op internet (o.a. op YouTube). U kunt er hier meer over lezen: https://goo.gl/wdjJVy.
De Bijbel draagt christenen op om alles te toetsen wat op hun weg komt (https://goo.gl/3Fp92D).

Henriët, 14-06-2015 00:13 #9
Alle Profetieën worden vervuld ' geen Levend Woord zal verloren gaan van Genesis tot Openbaring' Hij is de Levende God van Israël en Zijn Zoon : ' Christus Jezus '., Yeshua heeft de Geest van waarheid gestuurd omdat velen misleid worden ( zelfs de uitverkorenen.) Blijf dus dicht bij HEM… ' HIJ KOMT! Reactie infoteur, 16-06-2015
Maranatha, Hij komt spoedig! (Openb. 22:20)

Miriam, 22-01-2015 20:42 #8
Dat Jezus een engel zou zijn is de leer van jehova getuigen en 7e dag adventisten. Wat zeggen jullie dan over Filippenzen 2:5-8? Wat staat er in jullie bijbel? In de staten vertalen staat: "Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was;
6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;
7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden;
8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises."

En dan nog in Johannes 1:1 - 1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
Wat staat er in uw bijbel? Het is misschien niet overbodig te vermelden dat Jezus het woord is.
14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.
Wat staat er dan in uw bijbel? Reactie infoteur, 08-02-2015
U reageert op Remco, de reactie hieronder.

Remco, 11-01-2015 00:02 #7
Jezus, de mensenzoon kwam op aarde om de losprijs voor ons te betalen. God, de Almachtige of de Heer heeft ook een naam, Jahweh ( Hebreeuws)
Mensen die denken dat Jezus God is die laten zich een dwaalleer aan praten, je denkt toch niet dat God uit een maagd geboren is en terwijl Jezus aan het kruis ( martelpaal) stierf riep hij nog naar zijn vader ( God)
Jezus is wel een aartsengel, Michael genaamd. En mensen die de profetie van Daniel eens goed bestuderen weten dan ook dat Jezus, de Messias tegenwoordig in de hemel zijn Koninkrijk aan het regeren is en dat Satan sindsdien uit de hemel geworpen is met zijn demonen, dat gebeurde begin vorige eeuw, wat ook te zien is aan de gebeurtenissen in de vorige eeuw, meest bloedige eeuw namelijk, het is dus Satan die deze wereld regeert en er alles aan zal doen om mensen van God af te houden.
Dan hebben we de Doop nog, Jezus liet zich volledig onderdompelen door Johannes de doper, op 30+ leeftijd. Dat houd dus in dat een baby met een paar druppeltjes water niet een echte doop is en weer een dwaalleer is. Ook het aanbidden van Maria hoort niet want we mogen als echte Christen alleen God aanbidden. Katholieken is bijbels gezien echt een geloof vol dwaalleringen.
Ook de 3 eenheid is door mensen zelf verzonnen. Vroeger mochten mensen geen bijbel hebben en werden de mensen dom gehouden. Reactie infoteur, 08-02-2015
Zie de reactie van Miriam hierboven.

Erik, 07-01-2015 01:40 #6
Jezus ging er van uit dat hij in de eindtijd leefde. De tekenen van de eindtijd waren voor de discipelen bedoeld en niet voor mensen die 2000 jaar later leefden. Jezus bleek niet in de eindtijd te leven en hij kwam niet spoedig terug. In die zin is hij dus (bijbels gezien) een valse profeet die door God met de dood gestraft is. Reactie infoteur, 08-02-2015
In Zijn eindtijdrede zegt de Heere Jezus: "Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn" (Matt. 24:34). Maar welk geslacht bedoelt de Heere? Hans van de Lagemaat zegt hier in het artikel 'Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan' het volgende over:

"Het verschil tussen ‘dit geslacht’ of ‘dat geslacht’ is in het Grieks slechts een kommaatje naar links of een kommaatje naar rechts boven de eerste lettergreep van het woord. Die kommaatjes werden in de allereerste tekst helemaal niet geschreven. Daarin stonden hoegenaamd geen lees- of accenttekens. Latere kopiisten hebben ze er wel in geplaatst, en daarmee tevens hun uitleg van een tekst gegeven. Maar dat hoeft niet de door God gegeven waarheid te zijn.
Als we zouden lezen: 'Dat geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn', kunnen we denken aan dat geslacht (dus in de toekomst), dat het begin van die dingen ziet geschieden. Het geslacht, dat de gruwel der verwoesting zal zien staan in de heilige plaats. Dat geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen zijn geschied. Met andere woorden, al die tekenen vinden niet plaats in een tijdbestek van honderden jaren, maar binnen de periode van één generatie. Dat geslacht zal een geslacht zijn dat de dagen zal kunnen aftellen. Een troostrijke gedachte, want het zullen dagen van grote verdrukking zijn. Zij zullen weten dat de tijd nabij is, voor de deur, als zij al deze dingen zullen zien. Het zal hun kracht geven om vol te houden en vast te houden aan de belijdenis van hun Koning." (Bron: http://goo.gl/NY4C9o)

Bovendien is Jezus opgestaan uit de dood. Men leze het artikel 'Evidence for the Resurrection of Christ' van professor in de filosofie Peter Kreeft: http://goo.gl/LSsQzk

Rosa, 30-09-2014 17:31 #5
Benny Hinn is geen vals profeet! Als iemand niet leert over correct leven door de Heilige Geest, dan is het Benny Hinn wel. Lees het boek: "Goedemorgen Heilige Geest" van hem. Ga eens na een dienst van hem, proef en geef dan pas een oordeel. U praat over iets waar u geen weet van hebt. Reactie infoteur, 01-10-2014
"U praat over iets waar u geen weet van hebt."

Hoe weet u dat?

Een Ware Christen, 31-08-2014 20:20 #4
De Drie Eenheid, de Vader Zoon en de Heilige Geest is de het enige ware geloof.
Jesus Christus is de levende God die op aarde mens is geworden om vervolgens voor ons mens, Zijn eigen vlees en bloed te sterven opdat wij Eeuwig leven kunnen krijgen.Wat moet hij veel van ons houden om onze zonden te doen vergeven
Wij zijn Zijn schepselen, Hij is onze bemiddelaar, Hij stierf voor onze zonden aan een wrede dood, Hij was volmaakt en zonder schuld.Maar hij is uit de dood opgestaan, de derde dag, en zijn Wederkomst is zeer nabij.
Vraag, en de deur gaat open, Hij is een God van Liefde, zelfs de grootste zondaar hebt Hij lief als je maar wil.
Vraag om vergeving, doe Zijn wil, houdt Zijn geboden in acht, Gehoorzaam Hem, en je bent en blijft behouden door Zijn heerlijkheid
Amen.

Michael, 03-11-2013 14:44 #3
Jezus is de echte Messias, de enige ware profeet. Mohammed is een valse profeet zoals dit artikel ook vermeld, moslims volgen een valse-Messias en zij worden dus misleid. Wij christenen zullen bidden dat God jullie vergeeft en niet naar de hel stuurt voor het volgen van een valse profeet, vooral mensen die bekeren tot de islam zullen het gaan ontgelden zoals de bijbel schrijft dat afvalligen gestraft zullen worden. Er zijn tig aantal moslims die een BDE (Bijna Dood Ervaring) hebben gehad en dan Jezus zien, zij zijn allen bekeerd tot het enige ware geloof: het christendom.

Gerhard, 21-10-2013 21:52 #2
Allemaal heel mooi en waar! En het moet ons als mensen ernst geven. Gelukkig behoor ik tot diegenen, die jezus volgen, waar hij ook heen gaat. Ik ben met hem gekruisigd, dus leef ik niet langer zelf! ik ben zo blij dat dit steeds meer waarheid, in mij aan het worden is. Wij hoeven niet genoegen te nemen met die pening, waar jezus over sprak in Matheus (vergeving van zonde) Wij hebben een bruidsroeping!

A., 22-06-2013 01:43 #1
Allah is onze heer en schepper. Wie de koran leest zal duidelijke tekenen ontdekken dat hrt onmogelijk de woorden van een mens kan zijn. Enige heilig boek dat 1400 jaar later onherschreven is terwijl de bijbel al tig keren herschreven is. De profeet jezus vrede zij met hem is een wonder van Allah zoals hij Adam vrede zij met hem heeft geschapen. Lees de koran en kijk of je maar 1 leugen in ontdekt? Zoveel tekenen die de wetenschap nu pas heeft ontdekt maar al 1400 jaar geleden exact in de koran beschreven is. Embryonale fase, big bang theorie, aarde die rond is, dat de maan niet eigen lichtbron heeft en de zon wel en nog honderden andere tekenen. Voor degene die echt nadenken kunnen het bestaan van Allah niet ontkennen en dat Mohamed vrede zij met hem de laatste profeet is (die zelfs in de tora en de bijbel beschreven werd bij naam). Reactie infoteur, 07-07-2013
Allah is een valse god en Mohammed is zijn valse profeet. Men leze: http://alturl.com/yoptc

Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 09-07-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Christen-zionisme
Bronnen en referenties: 21
Reacties: 11
Schrijf mee!