mijn kijk op

Evolutie en geloof: evolutietheorie is een mythe, geen feit

Evolutie en geloof: evolutietheorie is een mythe, geen feit Evolutie en geloof: er is voor de evolutietheorie meer (blind) geloof nodig dan evolutiegelovigen zouden willen toegeven. Een van de grootste misvattingen heden ten dage is de claim dat de evolutietheorie wetenschappelijk bewezen zou zijn en dat evolutie een feit is. Aanhangers van de evolutieleer beweren dat aaneengeschakelde micro-evolutie uiteindelijk macro-evolutie oplevert. Daar zijn echter geen aanwijzingen voor. Toch wordt de evolutietheorie niet algemeen verworpen. Dit komt omdat het een geloofsartikel is van een seculiere religie. De evolutieleer werpt zich op als een alternatief voor de Bijbelse visie op de oorsprong van het leven. Dat is dé reden dat het zoveel aanhangers heeft en het zijn duizenden verslaat. Dat het een uiterst speculatief en onbewijsbaar alternatief is, doet daarbij niet ter zake: het is het enige alternatief. De evolutietheorie is een natuurfilosofisch construct, die zich als wetenschap tracht te vestigen maar wetenschappelijk niet te toetsen is.

Evolutie en geloof


Evolutieleer als religieus leerstuk: evolutieleer is een mythe

Eén van de grootste misvattingen die tegenwoordig door veel atheïsten en humanisten wordt gepropageerd, is dat de evolutietheorie wetenschappelijk bewezen zou zijn en dat evolutie een feit is. Of zoals Richard Dawkins (1941), het boegbeeld van de Nieuwe Atheïsten, het uitdrukt:

"Evolution is a fact. Beyond reasonable doubt, beyond serious doubt, beyond sane, informed, intelligent doubt, beyond doubt evolution is a fact. The evidence for evolution is at least as strong as the evidence for the Holocaust, even allowing for eye witnesses to the Holocaust."[1]

Richard Dawkins / Bron: Matthias Asgeirsson, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)Richard Dawkins / Bron: Matthias Asgeirsson, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)
De realiteit is echter dat de evolutietheorie weinig met wetenschap te maken heeft, maar slechts een religieus leerstuk is dat is voortgekomen uit de wens om de notie van een Schepper-God uit te bannen en te vervangen door naturalistische processen. De evolutietheorie maakt onderdeel uit van een wereldbeschouwing, gepropageerd als wetenschap, welke het universum beschouwt als een gesloten naturalistisch systeem, geïsoleerd van enige invloed door een God of Schepper. Dit wereldbeeld geeft je als het ware morele vrijheid: er is geen Autoriteit boven je aan wie je verantwoording verschuldigd bent. Niemand van hoger hand valt je lastig met hoe je zou moeten leven, je bent jezelf tot norm en je maakt zelf uit wat goed of kwaad is. We kunnen leven om maximaal persoonlijk genot te realiseren.

Darwin wilde God vervangen door naturalistische processen

Het was niet Charles Darwin die als eerste 'natuurlijke selectie' beschreef, maar hij ontleende zijn ideeën nota bene aan een creationist, Edward Blyth, ofschoon deze de term 'selectie' niet gebruikte en vooral oog had voor de conserverende rol van natuurlijke selectie.[2] Wat Darwin deed was het extrapoleren van dat idee: de verandering in snavels van vinken (op de Galapagos eilanden) is een bewijs voor eencelligen-naar-mens evolutie. En hij deed dat vanuit een vooropgezet atheïstisch denkkader:

"During the nineteenth century Charles Darwin introduced his theory of evolution by natural selection. His goal was to show that life was not the result of divine intervention, but the work of blind naturalistic processes. Darwin claimed to have arrived at this truth by working strictly with the facts apart from any preconceived ideas, and this is exactly how most people today perceive Darwinism. Dissenters have argued that Darwinism is not science, but that Darwin superimposed an atheistic/materialistic worldview on nature, then searched for the facts to support his theory. Darwinians responded that Darwin’s own writings show that he was not an atheist, but always believed in some form of deity. A careful study of Darwin’s writings, especially his posthumously published private notebooks and personal communication, reveals that Darwin was indeed an atheist and his theory of natural selection was formulated to replace a Creator with naturalistic processes."[3]

Sociaal denker en anti-revolutionair politicus en staatsman Abraham Kuyper (1837-1920) wees er reeds op dat Darwins theorie voortkomt uit de principes van de Franse Revolutie, waarin de mens God niet als Soeverein wilde erkennen, maar autonoom wilde zijn. God was in de door Darwin opgestelde theorie niet nodig, want hij had 'door natuurlijke oorzaken de natuur verklaard'.[4]

Evolutie als dogma

Dr. W.J.A. Schouten (1893 - 1971) schreef in zijn boek 'Evolutie', dat in 1935 van de persen rolde, dat zeer veel evolutionisten volmondig erkennen dat er voor de evolutieleer geen stringente bewijzen aangevoerd kunnen worden, maar dat dit voor hen echter geen reden is om deze leer te verwerpen. "Zij aanvaarden haar als een dogma," aldus Schouten. Hij merkte verder op dat wie enigszins bekend is met de literatuur over het evolutievraagstuk de citaten voor het grijpen heeft om de juistheid van deze bewering te staven. Hij haalt daarbij H.H. Newman (1875 - 1957) aan, hoogleraar in de zoölogie te Chicago, en een groot voorstander van de evolutietheorie. Newman verklaart: "Eerlijkheid gebiedt den evolutionist te erkennen dat er geen absoluut bewijs voor de organische evolutie bestaat."[5] Schouten merkte op dat Newman niettemin deze theorie aanvaardt, want aannemen dat de afzonderlijke soorten geschapen zouden zijn wil hij in geen geval, daarvoor heeft hij grote minachting. Newman betoogt in zijn boek dat er geen andere hypothesen zijn die met de evolutietheorie om de voorrang strijden, behalve de ouderwetse en geheel verwerpelijke mening, dat de soorten afzonderlijk geschapen zijn, een opvatting die volgens Newman alleen nog wordt verdedigd door mensen die van niets weten, dogmatici en bevooroordeelden. Schouten merkt op dat veel natuuronderzoekers de evolutietheorie als een dogma beschouwen en doen alsof hiermee het einde van iedere discussie is bereikt. Dat acht hij geheel onjuist, omdat je ook bij een dogma moet kunnen vragen op welke gronden het berust. Er moeten bewijsgronden zijn en de deugdelijkheid moet daarvan onderzocht worden.[6]

Ook tegenwoordig zijn er aanhangers van de evolutietheorie die ruiterlijk erkennen dat er geen stringente bewijzen zijn. De evolutionistische biochemicus Franklin Harold schreef bijvoorbeeld:

"We moeten het, principieel gezien, verwerpen dat intelligent ontwerp een vervanging is voor de interactie tussen toeval en noodzaak; maar we moeten toegeven dat er op dit moment geen gedetailleerde darwinistische verklaringen zijn voor de evolutie van welk biochemisch of cellulair systeem dan ook, slechts een scala speculaties op grond van wensdenken."[7]

Een evolutionist gaat uit van een a priori, want het alternatief is ondenkbaar.

Alle theorieën met betrekking tot de oorsprong der dingen zijn niet waarneembaar, toetsbaar of herhaalbaar. Ernst Mayr, één van de meest invloedrijke evolutionisten in de 20e eeuw, stelt dat evolutionaire biologie een historische wetenschap is waarbij de evolutionist probeert gebeurtenissen en processen te verklaren die reeds plaatsgevonden hebben. Wetten en experimenten zijn ongeschikte technieken voor de uitleg van zulke gebeurtenissen en processen. In plaats daarvan construeert men een historisch verhaal, dat bestaat uit een tentatieve reconstructie van een bepaald scenario dat leidde tot de gebeurtenissen die men tracht te verklaren.[8]

Gebeurtenissen en processen met betrekking tot de oorsprong van het heelal en alles wat bestaat, worden geïnterpreteerd binnen een bepaald kader. De atheïst hanteert veelal een naturalistisch kader, wat ervan uitgaat dat alles te verklaren is uit natuurlijke oorzaken. Bijbels geloof zegt dat God de uiteindelijke oorsprong is van alles wat bestaat. Het ene wereldbeeld sluit God uit als verklaring van alles wat is ontstaan en de ander zegt juist dat God alles heeft doen ontstaan. In feite staan hier twee religieuze stelsels lijnrecht tegenover elkaar. De evolutietheorie is geworteld in oude, paganistische ideeën en is thans onderdeel van een ontstaansmythe dat in een modern, wetenschappelijk jasje is gestoken.[9] Een mythe is een verhaal dat veel mensen kennen en geloven, maar dat niet werkelijk is gebeurd.

De evolutietheorie móet wel waar zijn

De Amerikaanse cultureel antropoloog Clifford Geertz (1926 - 2006) komt met de volgende definitie van religie:

"Religion is a system of symbols which acts to establish powerful, pervasive, and long-lasting moods and motivations in men by formulating conceptions of a general order of existence and clothing these conceptions with such a aura of factuality that the moods and motivations seems uniquely realistic."

Clifford Geertz definieert religie als een set symbolen die een beschrijving en verklaring geven voor de wereld om ons heen. In religieuze symbolen vloeien wereldbeeld en ethos -de manier waarop we de wereld zien en de manier waarop we behoren te leven- samen, zodat ze elkaar versterken. En deze concepties worden door mensen omgeven met een aura van feitelijkheid, waardoor hun gevoelens en motivaties heel realistisch lijken. De evolutietheorie is een deel van een moderne ontstaansmythe (het geeft een verklaring waar de mens vandaan komt), welke door velen kritiekloos als een dogma wordt aanvaard. Het is een geloofsartikel van een seculiere religie of levensbeschouwing, vaak bestaande uit een naturalistisch-atheïstisch wereldbeeld met een daaruit voortvloeiend moreel relativisme. Deze seculiere religie kent weliswaar geen rituelen, maar raakt wel de diepste overtuiging van hoe iemand in het leven staat, hoe hij zijn leven vormgeeft en naar welke waarden hij leeft. De wetenschapsfilosoof Michael Ruse (1940) drukt het als volgt uit:

"Evolution is promoted by its practitioners as more than mere science. Evolution is promulgated as an ideology, a secular religion -- a full-fledged alternative to Christianity, with meaning and morality. I am an ardent evolutionist and an ex-Christian, but I must admit that in this one complaint -- and Mr. Gish [Duane T. Gish (1921 - 2013), Amerikaans biochemicus en creationist] is but one of many to make it -- the literalists are absolutely right. Evolution is a religion. This was true of evolution in the beginning, and it is true of evolution still today."[10]

De evolutieleer tracht de 'dynamiek van het leven' te verklaren zonder daarbij uit te gaan van een Schepper-God. Het is mijns inziens van belang om onderscheid te maken tussen enerzijds een louter wetenschappelijke evolutionistische werkhypothese en anderzijds het dogmatische raamwerk van het naturalisme dat uitgaat van een aantal filosofische vooronderstellingen (welke vaak niet als zodanig gepresenteerd worden), waarbij de evolutietheorie van grote betekenis is. Het werpt zich op als een alternatief voor de Bijbelse visie op de oorsprong van het leven, ofschoon het een uiterst speculatief en onbewijsbaar alternatief is.[11] Doch doordat de evolutietheorie de beste naturalistische theorie is, zal het afwijzen daarvan het geloofsfundament van de naturalist ondermijnen. Omdat er geen andere naturalistische theorie is die de werkelijkheid zo dicht nadert, móet de evolutietheorie wel waar zijn. De evolutietheorie wordt -zoals gezegd- als een dogma aanvaard en maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van een (naturalistische) levensbeschouwing, om niet te zeggen een 'religie'. De evolutietheorie fungeert vaak niet als een neutraal stuk theoretische wetenschap, anders was het allang afgeserveerd als wetenschappelijk onhoudbaar (zie onder), maar het is eerst en vooral een krachtig volksverhaal over de oorsprong van de mens met een sterke symbolische kracht. Verhalen over waar de mens vandaan komt en hoe we geëvolueerd zijn, prikkelen onherroepelijk onze verbeelding, vormen ons zelfbeeld en beïnvloeden ons leven. Het is een alternatief voor het godsgeloof en dat is de reden dat thans velen een loflied op de evolutie zingen en haar verdedigen alsof hun leven ervan afhangt.

Wat is evolutie?

Voordat hier misverstanden over ontstaan, is het nodig om nauwkeurig uit te drukken wat ik onder de evolutietheorie versta, want als evolutie simpelweg gedefinieerd wordt als 'verandering', 'adaptatie' of 'natuurlijke variatie' is verdere discussie overbodig. Deze verschijnselen zijn namelijk overal in de levende wereld waar te nemen en zullen door niemand worden betwist. Bij de evolutietheorie gaat het echter om andere processen. De evolutietheorie biedt, zoals door haar aanhangers wordt geformuleerd, een verklaring voor de 'evolutie van het leven' en voor de verscheidenheid aan levensvormen op aarde en gaat uit van de opvatting dat alle levensvormen van een gemeenschappelijke voorouder, het eerste eencellige organisme, afstammen en dat allemaal via natuurlijke processen met natuurlijke selectie als sturende kracht. De evolutietheorie leert dat er een opgaande lijn is van 'lager ontwikkelde' naar 'hoger ontwikkelde' organismen, naar steeds complexere levensvormen. Het is belangrijk om nu het onderscheid tussen micro- en macro-revolutie te introduceren, omdat evolutionisten beide processen vaak op één hoop gooien.

Het verschil tussen micro-evolutie en macro-evolutie

Zo zal niemand met enig verstand van zaken over het onderwerp twijfelen aan het optreden van micro-evolutie (veranderingen of variatie binnen het grondtype of grondsoort (genus), waarbij nieuwe ondersoorten kunnen ontstaan), wat wordt veroorzaakt door variatie en selectie van genencombinaties uit de verzameling beschikbare genen. De genen zelf worden meestal niet gemuteerd, dankzij mutatiebescherming.[12] Zo zijn planten en dieren in staat zich aan te passen aan hun omgeving. Bacteriën kunnen resistent worden voor bepaalde antibiotica of in staat zijn om bijvoorbeeld nylon te verteren. Dat micro-evolutie plaatsvindt is onbetwist en kan eenvoudig aangetoond worden. Micro-evolutie is een biologisch verschijnsel dat we kunnen waarnemen, dat experimenteel onderbouwd en theoretisch beschreven kan worden. Micro-evolutie wijst op beperkte wijzigingen in een grondsoort zonder dat daarbij een nieuwe levensvorm wordt gevormd. Deze nieuwe ondersoorten zijn dus door recombinatie ontstaan en representeren allemaal een gedeelte van het DNA uit de oorspronkelijke genenpoel waaruit zij voortkomen. Voeg de (onder)soorten samen en je zult zien hoe de oorspronkelijke soort of het 'oertype' eruitzag. Door selectie kunnen dus hooguit gunstige combinaties van genen overblijven, maar er ontstaan géén nieuwe genen. Selectie betekent vaak dat er genetische verarming optreedt, waardoor een verandering binnen een bepaalde soort een genetische down-hill is, waarbij er binnen de soort een lágere vorm ontstaat.

Deze veranderingen worden kortom onoverkomelijk begrensd door de piketpaaltjes van de grondsoort. Er ontstaan weliswaar nieuwe ondersoorten (noem het van mijn part 'nieuwe soorten', zo kunnen er bijvoorbeeld verschillende soorten meeuwen worden onderscheiden), maar er zijn in het geheel geen aanwijzingen voor het ontstaan van nieuwe levensvormen, voor macro-evolutie dus. De hele evolutietheorie draait namelijk om de extrapolatie van deze waarneembare natuurlijke processen tot grote, innovatieve wijzigingen doordat er nieuwe, niet eerder aanwezige organen, structuren of bouwplantypen zouden zijn ontstaan evenals kwalitatief nieuw genetisch materiaal, wat bij elkaar genomen aanleiding zou geven tot het ontstaan van nieuwe levensvormen. Zelfs de hele fauna op aarde kan teruggevoerd worden tot één enkele voorouder waarvan wij allen afstammen. Het komt er in de evolutietheorie op neer dat na verloop van vele generaties, eenvoudige, eencellige levensvormen zich ontwikkelen tot complexe, meercellige organismen die zich aanpassen aan de veranderende omgeving.[13]

Bait and switch

Wanneer evolutionisten of evolutionaire wetenschappers beweren dat evolutie een feit is (zoals Dawkins), baseren ze zich op een tactiek die in Angelsaksische landen bekend staat als bait and switch.[14] Een evolutionist schreef eens in een discussie: "Het enige verschil tussen zgn. 'micro-' en 'macro'-evolutie is tijd."[15] Met andere woorden: aaneengeschakelde micro-evolutie levert (uiteindelijk) macro-evolutie op. We nemen variatie, mutatie en natuurlijke selectie in de natuur waar. Evolutionisten noemen dit 'evolutie', en daarom beweren ze dat evolutie waar is. Natuurlijke selectie kan echter alleen op basis van de informatie van de genenpool -de oorspronkelijk (geschapen) informatie in de soort- plus enkele defecte genen, veroorzaakt door mutaties.

We zien hoe de omgeving van invloed is op de overleving van deze verschillende organismen. We zien zelfs nieuwe rassen ontstaan ​​als gevolg van deze processen. Deze verschijnselen kun je waarnemen en zijn wetenschappelijk gedocumenteerd. In feite kunnen deze veranderingen en variaties binnen een soort zeer snel optreden; reeds binnen enkele generaties. Een katachtige zal echter altijd een katachtige blijven en een olifantachtige een olifantachtige. Wij nemen nergens waar dat een vis verandert in een kikker of een hagedis in een vogel. Er bestaat geen enkel bewezen en gedocumenteerd voorbeeld voor macro-evolutie. Aaneengeschakelde micro-evolutie levert in geen enkel geval macro-evolutie op, waarbij er nieuwe organen, structuren en functies ontstaan. Het is daarom van belang om goed het onderscheid onder ogen te zien tussen micro- en macro-evolutie:
 • micro-evolutie als gevolg van het reguleren van genen of recombinatie en selectie van genvarianten waarbij de lengte van het DNA niet groeit; en
 • macro-evolutie, waarbij er sprake is van een opeenstapeling van niet-repareerbare, voordelige, code-uitbreidende, overerfbare mutaties waarbij de lengte van het DNA groeit dankzij het disfunctioneren van de mutatiebescherming.[16]

DNA-herstelmechanisme

Cellen beschikken over verschillende ingebouwde mechanismen om zich te beschermen tegen het effect van mutaties en er bestaat een enorme DNA-reparatie-capaciteit. Dit wordt het 'DNA-herstelmechanisme' genoemd. Niet goed functionerende mutatieprotectie is namelijk de oorzaak van kanker en erfelijke ziekten, die de capaciteit van een organisme tot leven en voortplanting verminderen. Tegenwoordig zijn er meer dan vierduizend ziekten bekend die veroorzaakt zijn door genenmutaties. Bekende voorbeeld zijn het downsyndroom, cystic fibrosis (taaislijmziekte) en sikkelcelanemie. Het is maar goed dat er zoiets bestaat als een DNA-herstelmechanisme waarmee DNA zichzelf gedurende het reproductieproces controleert en corrigeert, aangezien mutaties vrijwel altijd verliesmutaties zijn en zelden of nooit een heuse winstmutatie. Dat wil zeggen dat er eerder iets verloren gaat dan dat er iets nieuws ontstaat. Bovendien stuitten we hier op een opmerkelijke tegenstrijdigheid in de theorie van evolutiegelovigen:

"Als genetische mutatie het mechanisme is dat verandering mogelijk maakt, waarom zou dit proces (dat uiteindelijk evolutie mogelijk maakt) een mechanisme ontwikkelen dat zichzelf kan repareren en daardoor de verandering tegenwerkt of zelfs onmogelijk maakt. Logisch gezien lijkt dat absoluut niet te kloppen."[17/18]

Genetische afwijkingen
Genetische afwijkingen kunnen worden verdeeld in twee soorten: erfelijke en verworven genetische aandoeningen. Erfelijke genetische aandoeningen zijn afwijkingen in de genen of chromosomen die worden geërfd van de ouders. Verworven genetische aandoeningen zijn afwijkingen die pas tijdens het leven ontstaan in de genen of chromosomen, ofwel gedurende de ontwikkeling van het ongeboren kind in de baarmoeder of na de geboorte. Er ontstaat in dat geval schade in het voorheen onbeschadigde genetisch materiaal. Men veronderstelt dat defecten in het herstel van DNA-schade een cruciale rol spelen bij het ontstaan van alle kankertypen.

Maar neem nu erfelijke kanker. In dat geval zit er een mutatie in een belangrijk gen in de eicel of zaadcel, waaruit een persoon ontstaat. Alle cellen in het lichaam ontstaan uit de bevruchte eicel en bevatten om die reden allemaal de mutatie. Bovendien zit de mutatie bij een erfelijke aanleg in het algemeen in een belangrijk DNA-reparatie- of groei-gen. Wanneer dergelijke genen niet goed werken kunnen onvermijdelijke fouten (mismatches) in het DNA, bijvoorbeeld bij de replicatie van DNA, zich sneller opstapelen of heeft een cel een groeivoordeel, waardoor het risico op kanker toeneemt. Kanker is altijd een opeenstapeling van foutjes in de cel. Bij personen die het eerste foutje al van bij het begin in elke lichaamscel hebben meegekregen, zal dit proces vlugger verlopen, zodat zij op jongere leeftijd kanker krijgen. Een persoon heeft bijvoorbeeld een 'fout' gen overgeërfd van één van de 'aangetaste' ouders. Het is bekend dat ouders ieder de helft van hun erfelijk materiaal doorgeven aan ieder van hun kinderen. Stel dat een persoon een foutje in een reperatiegen meekrijgt van vader of moeder. Door de mutatie verricht het gen zijn taak niet naar behoren: DNA-fouten repareren bij normale celdeling. In eerste instantie zal dit worden gecorrigeerd (of gecompenseerd) door het normale gen, dat is geërfd van de niet erfelijk belaste ouder. Doch wanneer na verloop van jaren ook in het gezonde gen onnauwkeurigheden optreden, gaat het vermogen om fouten te herstellen in de cel verloren. De fouten kunnen zich dan opstapelen. Na verloop van tijd kunnen de cellen ontaarden en kan een kwaadaardige tumor ontstaan.

De vinken van Darwin / Bron: John Gould, Wikimedia Commons (Publiek domein)De vinken van Darwin / Bron: John Gould, Wikimedia Commons (Publiek domein)
De vinken van Darwin
De vinken van de Galapagoseilanden (die Darwin bezocht tijdens zijn wereldreis) worden vaak als een voorbeeld gegeven voor het ontstaan van nieuwe soorten uit een gemeenschappelijke voorouder en dus voor evolutie. Ieder eiland kent zijn eigen soorten vinken die sterk op elkaar lijken en alleen te onderscheiden zijn aan hun snavels. De snavelvorm was volgens Darwin een aanpassing aan langere perioden van droogte en het rotsige terrein van het eiland waar ze leefden. Daardoor konden alleen vinken met langere snavels overleven. Deze vogels moesten dieper in de harde aarde graven dan de vinken in Engeland om voedsel te krijgen. Darwin kwam tot de conclusie dat de vinken met de korte snavels op de Galapagoseilanden niet konden overleven gezien de barre omstandigheden. Als gevolg van een natuurlijke selectie kon gedurende een aantal generaties alleen maar een populatie van vinken met puntiger snavels blijven bestaan. Men heeft echter bij 'de vinken van Darwin' waargenomen dat de snavel niet door blijft groeien, maar dat er juist het tegenovergestelde gebeurt: gedurende regenachtige perioden waardoor er meer voedsel beschikbaar was, werd de snavel korter en vertoonde hij meer gelijkenis met de snavels van vinken die we in Europa zien.[19]

Natuurlijke selectie is uitsluitend van toepassing op de biologische eigenschappen die reeds bestaan en het kan geen nieuwe eigenschappen toevoegen om zich aan de (veranderende) omgeving aan te passen. Verandering in de snavels van vinken, waarbij de omvang van het DNA niet toeneemt, is dus een schoolvoorbeeld van micro-evolutie en mag niet gebruikt als bewijs voor macro-evolutie. Micro-evolutie ofwel variatie binnen het grondtype of grondsoort (genus) treedt op door mutatie, isolatie, degeneratie en recombinatie van genen, waardoor kleine verschillen optreden. Dit is overal waarneembaar en wordt door niemand betwist.

Fokken
Niet alleen door natuurlijke selectie, maar ook door middel van fokken kunnen bepaalde eigenschappen die opgeslagen liggen in de genen worden geprefereerd boven andere eigenschappen. Hondenfokkers selecteren op het uiterlijk van de hond, wat leidt in dominantie of zelfs exclusiviteit van deze bevoorrechte eigenschappen. De genenpool -dat is het totale genetische materiaal van het ras- is echter kleiner dan dat van 'straathonden'. Een 'straathond' is genetisch gezien rijker dan een rashond.

Bacteriën: evolutie in actie?

Neem nu bacteriën of andere micro-organismen. Deze zijn het meest geschikt om macro-evolutie aan te tonen door experimentele evolutiebiologen vanwege de korte generatietijd. Met gist of bacteriën ben je binnen een mum van tijd duizend generaties verder. De Amerikaanse filosoof Sam Harris (1967) en bekend om zijn kritiek op religie, merkt dan ook op: "Viruses like HIV as well as a wide range of harmful bacteria, can be seen evolving right under our noses".[20] De etholoog, evolutiebioloog en uitgesproken atheïst Richard Dawkins schrijft: "Bacteriën vormen voor de evolutiebioloog een ander onbetaalbaar geschenk".[21] In zeker opzicht hebben Harris en Dawkins gelijk. Bacteriën zijn prachtige voorbeelden waarbij we natuurlijke selectie onder onze neus in actie zien. Onder invloed van een antibioticum passen bacteriën zich aan, ze worden resistent, waardoor ze ongevoelig zijn voor de 'wapens' van het betreffende antibioticum. Dit gebeurt door mutaties in het chromosomaal DNA, welke spontaan ontstaan en die tijdens een antibioticumtherapie kan leiden tot selectie van resistente mutanten. Bovendien gebruiken bacteriën verscheidene methoden om genen uit te wisselen (horizontale genoverdracht). In tegenstelling de mens, kunnen bacteriën DNA uitwisselen. Zo’n natuurlijke genentransfer vindt plaats door (stukken) chromosomaal DNA of plasmiden uit te wisselen. Plasmiden zijn kleine DNA-ringen die buiten de chromosomen liggen en zichzelf kunnen kopiëren.

Escherichia coli (E. coli) bacterie / Bron: Mattosaurus, Wikimedia Commons (Publiek domein)Escherichia coli (E. coli) bacterie / Bron: Mattosaurus, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Antibiotica werken tegen bacteriën (en niet tegen de mens die ze slikt) doordat ze inwerken op een specifiek aangrijpingspunt, dus op iets dat een bacterie (prokaryoot) wel heeft en een gastheer (eukaryoot) niet. Er zijn antibiotica die bijvoorbeeld het kopieerproces van het bacterieel DNA remmen, de groei van de celwand blokkeren of de eiwitsynthese remmen. De eiwitten die bij deze processen betrokken zijn hebben dus belangrijke functies om de bacterie te laten groeien en vermenigvuldigen. Wanneer de bacterie een mutatie oploopt in het DNA dat codeert voor één van deze eiwitten, dan zou zich de situatie voor kunnen doen dat het antibioticum zijn specifieke aangrijpingspunt verliest, wat tot gevolg heeft dat de mutante bacterie overleeft en zich gaat vermenigvuldigen. In deze omstandigheden (de antibioticumkuur) pakt de mutatie voordelig uit, doordat er resistentie ontstaat tegen het antibioticum waar de bacterie op dat moment aan is blootgesteld.

Hoewel de mutante bacteriën goed kunnen overleven in deze omstandigheden, moeten zij een prijs betalen voor de verandering die zij hebben ondergaan. Eiwitten die ongevoelig zijn geworden voor een specifiek antibioticum zijn door de mutatie minder efficiënt in het uitvoeren van hun normale functie, waardoor de gemuteerde bacteriën minder goed functioneren in een omgeving zonder het antibioticum waar ze resistent voor zijn. Het is typerend dat de niet-gemuteerde bacteriën in zulke omstandigheden een streepje voor hebben om aan middelen te komen om te overleven en zich sneller reproduceren dan de mutante vorm. Het is bekend dat vrijwel alle mutaties verliesmutaties zijn en dat er zelden of nooit een echte winstmutatie bij bacteriën (of planten of dieren) zijn aangetoond. Resistentie is op zich gunstig, aangezien de mutante bacterie overleeft. Voor zover genetisch onderzocht, berust het echter op het verlies van het aangrijpingspunt of de factor waar het antibioticum op kan aangrijpen.

Bacteriën kunnen ook resistentie tegen antibiotica ontwikkelen door het verkrijgen van gemuteerd DNA van andere bacteriën. Maar dit is nog steeds niet een voorbeeld van evolutie in actie. Er wordt geen nieuw DNA gegenereerd, hetgeen nodig is voor de evolutie van molecuul tot mens. Het is gewoon verplaatsing van DNA. Dit mechanisme om DNA uit te kunnen wisselen is nodig opdat bacteriën kunnen overleven in extreme of snel veranderende omgevingen, zoals een ziekenhuis. Dr. Georgia Purdom concludeert dan ook:

"The mechanisms of mutation and natural selection aid bacteria populations in becoming resistant to antibiotics. However, mutation and natural selection also result in bacteria with defective proteins that have lost their normal functions. Evolution requires a gain of functional systems for bacteria to evolve into man—functioning arms, eyeballs, and a brain, to name a few. Mutation and natural selection, thought to be the driving forces of evolution, only lead to a loss of functional systems. Therefore, antibiotic resistance of bacteria is not an example of evolution in action but rather variation within a bacterial kind."[22/23]

Variatie kent een grens

Dr. John C. Sanford (1950), jarenlang actief in de plantengenetica, bespreekt in zijn boek 'Genetic entropy and the mystery of the genome', het boek 'The edge of evolution' uit 2007 van Michael Behe (1952), een Amerikaans biochemicus en aanhanger van intelligent design, waaruit blijkt dat micro-organismen zoals hiv en de E. Coli Bacterie geen fundamenteel nieuwe structuren ontwikkelen:

"Theses systems [hiv, de malaria pathogeen en de E. Coli Bacterie] are known to be highly mutable and undergo massive numbers of selection cucles, and are cited as powerful examples of 'evolutionary systems'. Behe shows that while these organisms radpidly adapt to new external conditions, they do not innovate any new internal functions. Even within these 'ideal evolutionary systems', the type of change being documented only represents 'fine-tuning', not true innovation. Although scientists have tracked these model systems though a vast number of reproductive cycles (many more than could occur even through 'deep time' for higher organisms), all the observed changes have been merely 'stop-gap measures'."[24]

Michael Behe / Bron: Campus Photo • Bryan Matluk, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Michael Behe / Bron: Campus Photo • Bryan Matluk, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
De veranderingen die micro-organismen ondergaan vormen geen bewijs voor de evolutietheorie. De variatie bereikt uiteindelijk een grens, en dat wordt vaak niet verteld. Ik laat Michael Behe nu zelf aan het woord:

"Because of the difference in mutations rates for viruses, HIV has actually experienced about ten thousand times as many mutations as would a comparable number of malaria cells. The very many copies of HIV in the world would be expected to to contain almost every kind of imaginable mutation. And what has all of that evolution of HIV wrought? Very little. Although new stories rightly emphasize the ability of HIV to quickly develop drug resistance, and although massive publicity makes HIV seem to be an evolutionary powerhouse, on a functional biochemical level the virus has been a complete stick-in-the-mud."[25]

Een geloofsstap

Aanpassing van dier- of plantsoorten is kortom geen bewijs voor (macro-)evolutie. De combinatie van mutatie en/of recombinatie en natuurlijke selectie werkt veelal genetisch verarmend en is derhalve als mechanisme ongeschikt voor de ontzaglijke toename van genetische informatie in het DNA, die moet optreden in geval van macro-evolutie, zeg maar de evolutie 'van eencellige tot mens'. Bovendien vereist (macro-)evolutie dat de mutatieprotectie is uitgeschakeld of disfunctioneert, terwijl een disfunctionerende mutatieprotectie een ernstig selectief nadeel met zich meebrengt aangezien het de oorzaak is van kanker en erfelijke ziekten. Niet bepaald voordelig voor de overlevings- en voortplantingsmogelijkheden van het betreffende organisme. Dr. ir. Wim de Jong (onderzoeker van innovatie en verandering bij INI-Research te Delft) en dr. ir. Hans Degens (universitair hoofddocent in Muscle Cell Physiology aan Manchester Metropolitan University) stellen klip en klaar:

"Het antwoord op de vraag hoe de levende natuur evolueert en zich voortdurend aanpast aan wijzigende omstandigheden, binnen de grenzen van de mutatie protectie, is duidelijk. Het antwoord op de vraag hoe de levende natuur tot stand gekomen is en hoe het DNA van een bacterie kan uitgroeien tot dat van een mens, is echter problematisch, omdat het veronderstelde mechanisme leidt tot ernstig selectief nadeel. Het lijkt er op dat we als wetenschappers nog geen valide, toetsbare, verklaring hebben voor het ontstaan van het DNA en de bescherming ervan tegen mutaties. Buiten de wetenschap echter kan ieder die dat wil blijven volhouden dat een mechanisme dat leidt tot kanker en erfelijke ziekten, het DNA van een bacterie kan laten uitgroeien tot dat van een mens. Een dergelijke bewering is echter een geloof dat – in tegenstelling tot het geloof dat het DNA door een schepper tot stand is gebracht – niet rationeel is maar irrationeel."[26]

Levensvormen beschikken over een genenpool die aanpassing aan wisselende omstandigheden, binnen bepaalde grenzen, mogelijk maakt. Dat is precies wat het scheppingsmodel voorspelt. De herhaalde (wetenschappelijke) observatie is vooralsnog dat er een grens aan de variatie is. Sean McDowell en Jonathan Morrow concluderen dan ook:

"Claiming that HIV or bacterial mutations provide evidence for macroevolution is a leap of faith far beyond the available evidence."[27]

De overtuiging dat macro-evolutie is opgetreden vloeit voort uit een naturalistisch raamwerk, waarbij alles verklaard moet worden in termen van natuurlijke oorzaken. Materie is het enige dat bestaat en er is geen (Schepper) God. Dit is een filosofisch uitgangspunt, dat geen enkele ruimte laat voor het alternatief intelligent design.

Evolutie en geloof: de geloofsnoodzaak van het evolutionisme

Ieder persoon heeft een bepaald mens- en wereldbeeld op basis waarvan hij de belangrijkste vraagstukken van het leven beoordeelt. En ieder denkend mens zoekt in meer of mindere mate naar een verklaring voor de fundamentele vragen van het leven, die allemaal voortkomen uit het thema betreffende de oorsprong van de mens: waar kom ik vandaan, waarom ben ik hier en waar ga ik heen?

Geen god en geen meester

De meeste evolutie-gelovigen (fervente aanhangers van de evolutieleer) verwerpen God en zijn daarom meestal humanisten of atheïsten die het naturalisme omarmen. Hoewel humanisme / atheïsme geen religieuze attributen heeft waardoor het lijkt alsof het geen religie is, kan het toch gekwalificeerd worden als een religie. Het is namelijk een geloofssysteem over de aard van God (dat wil zeggen: er is geen God, ofwel Hij is niet relevant), en dus over de aard van de mens. Veel voorvechters en uitgesproken aanhangers van de evolutietheorie worden gedreven door een zeer bewogen filosofische, religieuze opstelling en omarmen de evolutieleer om af te rekenen met het idee van een bovennatuurlijke actor. Wetenschappelijke feiten leggen het af tegen een dogmatische vooringenomenheid en een (vaak diepe) afkeer van het Bijbelse scheppingsverhaal (en de Bijbelgod). De filosofie van de evolutietheorie is gegrondvest in de Verlichting: 'Liberté, Egalité, Fraternité; ni Dieu, ni Maître' (vrijheid, gelijkheid en broederschap; geen god en geen meester).[28]

Het evolutionisme huldigt een geloofsvisie over de opbouw en het ontstaan van de werkelijkheid, waarbij geen plaats is voor het geloof in een Schepper-God. Het evolutionisme gaat ervan uit dat de natuurlijke ontwikkeling autonoom verloopt, onafhankelijk van God. Het evolutionisme is echter geen openbaringsgeloof (zoals het christendom dat is), maar gegrond op het menselijk denken.[29]

De evolutieleer past bij een atheïstisch / humanistisch wereldbeeld

Veel mensen willen nièts weten van het bestaan van God, omdat ze de regisseur van hun eigen leven willen zijn. Ze willen doen wat ze zelf willen zonder een God die hen zal oordelen en hen ter verantwoording roept. Zij kunnen God ook om hele andere redenen hebben afgewezen. Hoe dan ook, ze geloven niet in een persoonlijke God. Ze hebben echter nog steeds behoefte aan een verklaring voor de oorsprong van het universum en het leven op aarde. Niet alleen de (biologische) evolutietheorie, maar het het complete naturalistische model voor onze oorsprong, biedt een verklaring voor het ontstaan en ontwikkeling van het leven zoals we dat om ons heen zien en voor de verscheidenheid aan levensvormen. Dit raamwerk biedt de metafysische basis voor hun humanistische religie, wat zegt dat we slechts het product zijn van tijd en toeval, dat we zelf bepalen wat goed en kwaad is en dat we niet aan een hogere macht verantwoording verschuldigd zijn, hooguit aan anderen. De evolutieleer geeft humanisten en atheïsten een intellectuele legitimatie voor hun geloofssysteem, of zoals Dawkins het uitdrukt: "Darwin made it possible to be an intellectually fulfilled atheist".[30]

Dit is de onderliggende en belangrijkste reden waarom de evolutieleer (nog) niet op de mestvaalt van de wetenschap is beland, want het is een filosofische noodzaak voor veel van zijn aanhangers. Dit verklaart waarom veel mensen zo hardnekkig vasthouden aan de evolutieleer, ondanks de onzinnige claims die gemaakt worden. En het verklaart ook waarom zelfs intellectuele mensen iedere strohalm aangrijpen om de theorie te verdedigen, omdat ze van het alternatief koude rillingen krijgen. Maar er zijn ook heel veel mensen die de evolutieleer gewoon voor waar aannemen, omdat ze dat tijdens hun opleiding geleerd hebben en er verder nooit diep over nagedacht hebben. Bovendien zijn de huidige wetenschappers opgegroeid in een periode dat de westerse samenleving bijna volledig geseculariseerd is, met een gedarwiniseerd wereldbeeld. Ze zijn er daarom vaak op gebrand om alles wat ook maar enigszins riekt naar religie, uit hun werk te houden. Dit geldt ook voor intelligent design, want de idee van ontwerp leidt onvermijdelijk tot de vraag naar een ontwerper. Daar komt bij dat veel mensen 'kuddedieren' zijn, die niet buiten de boot willen vallen doordat ze de evolutietheorie afwijzen. Weer anderen zijn bang dat ze een baan in de (natuur)wetenschap op hun buik kunnen schrijven, als ze geen belijdend evolutionist zijn. Rich Sorensen slaat de spijker op z'n kop als hij schrijft:

"Most people have a very hard time admitting they are wrong about anything, especially something as deep as their core worldview. Those who are wealthy and powerful are even more unwilling to admit mistakes, and typically are also the most arrogant and unwilling to admit that they could ever be wrong. Many museums and academic institutions are bastions of Darwinism, and for them to admit that the theory is bunk would be committing intellectual suicide. Despite the utter bankruptcy of their theory, Darwinists must therefore continually grind their axe, and creationism and intelligent design must be attacked so that students will continue to be inculcated into the desired world view, because if public opinion reaches the tipping point, people will eventually realize that the Darwinian emperor is naked. Darwinism will then be discarded, defenders of the theory like Richard Dawkins will be mocked as educated idiots, and entire intellectual basis of many of the most powerful and wealthy people and institutions in the world will be shaken to the core."[31]

Hoe de evolutiesekte omgaat met andersdenkenden

Hoe er door evolutiegelovigen om wordt gegaan met afwijkende meningen, heeft wel wat weg van een sekte. De leden van de evolutiesekte geloven dat de evolutieleer de enige juiste visie is en ze nemen een uiterst negatief kritische houding aan ten opzichte van andere visies. Als je twijfelt aan de leer dat het proces van genetische variatie (door random mutaties en seksuele recombinatie) en natuurlijke selectie wel de drijvende kracht kan zijn die al het leven op aarde heeft doen ontstaan, dan treedt er bij de aanhangers een mechanisme in werking die ik 'dwingende beïnvloedingstechnieken' noem. Het in twijfel trekken of kritiek hebben op de opvattingen van de evolutiesekte wordt gezien als rebels gedrag en wordt onmiddellijk de kop in gedrukt. (Dreigen met) excommunicatie en het zwartmaken van dissidenten door bijvoorbeeld zijn intellectuele capaciteiten in twijfel te trekken, lijken regelmatig voor te komen binnen de evolutiesekte. Een paar willekeurige en zeer recente voorbeelden.[32]

Joris van Rossum

Uit dagblad Trouw van 19 januari 2014: "Een jaar geleden ontstond op de Vrije Universiteit een rel over een promotie waarbij ikzelf [prof. dr. Ronald Meester] als een van de promotoren was opgetreden. Bioloog Joris van Rossum promoveerde aan de faculteit der wijsbegeerte op zijn proefschrift 'On sexual reproduction as a new critique of the theory of natural selection'. Hij had een nieuw, principieel probleem gevonden dat het moeilijk maakte om het bestaan van seksuele voortplanting binnen een darwinistisch evolutionair scenario te begrijpen. De evolutie zelf stelde Van Rossum niet ter discussie. Vier biologen uit Utrecht en Wageningen betwijfelden naar aanleiding daarvan of de VU wel waakte over de kwaliteit van de universiteit, en beklaagden zich over Van Rossums 'ongehoorde' wetenschappelijke conclusies - waarvan ik eigenlijk alleen maar kan zeggen dat die in het proefschrift niet te vinden waren. In columns en commentaren viel me de vijandigheid op."[33]

Thomas Nagel

In hetzelfde artikel schrijft Meester: "In de Verenigde Staten gebeurde iets dergelijks toen de atheïstische filosoof Thomas Nagel in zijn boek 'Mind & Cosmos' beweerde dat de huidige conceptie van het klassieke darwinisme vrijwel zeker onjuist is. Nagel betoogde vooral dat ons bewustzijn en redeneervermogen eenvoudigweg niet passen in het klassieke darwinistische plaatje. De reacties op zijn boek waren niet mis. Nagel, een bekend en gerespecteerd filosoof, heette plotseling 'ooit een grote denker'."[34]

Ned Bowden

Het derde voorbeeld komt uit 2013: "Chemistry professor Ned Bowden of the University of Iowa didn’t expect a hostile backlash from 25 of his colleagues when he wrote an article for the university’s website, Iowa Now, supporting the existence of God. Bowden did not refute the theory of evolution in the article, but merely suggested that much of it actually supports the biblical account of creation. Bowden’s peers, mainly from the biology department, wrote a response lambasting and accusing him of being ill-informed. They said Iowa Now was doing a great disservice to the university by publishing the article. Some of Bowden’s colleagues went as far as calling into question his credentials for teaching a class on Genesis and Evolution. But Bowden said the professors failed to notice that he was not arguing against evolution, only pointing out unresolved holes in the theory."[35]

John Sanford

Uit het voorwoord van 'Genetic Entropy & the Mystery of the Genome' van John Sanford (2008), een voormalig hardcore evolutionist: "Modern Darwinism is built on what I will be calling 'The Primary Axiom'. The Primary Axiom is that man is merely the product of random mutations plus natural selection. Within our society’s academia, the Primary Axiom is universally taught, and almost universally accepted. It is the constantly mouthed mantra, repeated endlessly on every college campus. It is very difficult to find any professor on any college campus who would even consider (or should I say dare) to question the Primary Axiom. Late in my career, I did something which for a Cornell professor would seem unthinkable. I began to question the Primary Axiom. I did this with great fear and trepidation. By doing this, I knew I would be at odds with the most 'sacred cow' of modern academia. Among other things, it might even result in my expulsion from the academic world."[36]

Mark Armitage

Mark Armitage, microscoop-expert aan California State University, werd ontslagen vanwege een publcatie in Acta Histochemica over zacht dinoweefsel in een wenkbrauwhoorn van een triceratops. Uit het weefsel, dat nog niet was gefossiliseerd, maakte Armitage op dat het fossiel niet miljoenen jaren oud kon zijn. Sterker nog, hij argumenteerde dat hij niet ouder dan 100.000 jaar kan zijn. Laat staan 65 miljoen, een ouderdom die doorgaans aan dinosauriërs wordt gegeven. Vier dagen na de publicatie van zijn artikel kreeg Mark te horen dat er een geheime vergadering was waarin besloten werd dat de universiteit waar hij werkte niet langer van zijn diensten gebruik wilde maken. Hij kreeg de bons.[37]

Michael Reiss

Prof. Michael Reiss kwam in 2008 stevig onder vuur te liggen toen hij een positieve uitspraak deed ten aanzien van het serieus nemen van leerlingen met een creationistische achtergrond. Hij verloor daardoor zijn baan als directeur van de onderwijsafdeling van de Royal Society, opgericht in 1660 en het oudste wetenschappelijke genootschap ter wereld.[38/39]

Sektarische angsthazen

En als hooggeleerde evolutiegelovigen het wel over hun hart kunnen verkrijgen pal te staan achter de academische vrijheid en de vrije uitwisseling van ideeën, en andere opvattingen op hun universiteit zoals intelligent design tolereren, dan moet publiekelijk bekendgemaakt worden dat het een afwijkende mening betreft die wat hun betreft geen aanspraak mag maken op het predicaat
'wetenschappelijk'. Zo is Michael Behe hoogleraar in de biochemie aan de Lehigh University in Pennsylvania. Het departement waar hij onder valt, heeft het nodig gevonden om de volgende verklaring op de website van de universiteit te plaatsen:

"The department faculty, then, are unequivocal in their support of evolutionary theory, which has its roots in the seminal work of Charles Darwin and has been supported by findings accumulated over 140 years. The sole dissenter from this position, Prof. Michael Behe, is a well-known proponent of 'intelligent design.' While we respect Prof. Behe's right to express his views, they are his alone and are in no way endorsed by the department. It is our collective position that intelligent design has no basis in science, has not been tested experimentally, and should not be regarded as scientific."[40]

Deze evolutiegelovigen voelden de behoefte om aan de hele wereld kenbaar te maken dat op hun departement alleen Behe een afwijkende mening heeft met betrekking tot de evolutieleer. Stel je toch eens voor dat men zou denken dat er meer vrijdenkers met heterodoxe ideeën als Behe op hun universiteit of departement rondlopen. God verhoede het. Het zou hun universiteit in diskrediet brengen om redenen die Rich Sorensen heeft opgenoemd. 'Daarom proclameren wij luidkeels dat iedereen op de faculteit unaniem van mening is dat intelligent design geen wetenschappelijke basis heeft; we zijn allemaal brave evolutiegelovigen die recht zijn in de leer, behalve deze ene geloofsverzaker.'[41] De hogepriesters van de evolutiesekte van de universiteit waar Behe werkzaam is, hebben Behe niet geëxcommuniceerd maar naar mijn mening wel ernstig gediskwalificeerd; zijn goed onderbouwde opvattingen aangaande intelligent design -men leze zijn boeken en artikelen- zouden niet wetenschappelijk zijn. Wat deze evolutiegelovigen echter doen is de zaak omdraaien door evolutie van 'molecuul tot mens' als wetenschap te bestempelen. Iets waar geen enkel bewijs voor is en ook niet eenduidig uit de natuur is af te leiden; het is een mythe welke met een wetenschappelijk sausje is overgoten. Ook is de veelgeprezen (macro-)evolutie nooit experimenteel nagebootst.

De collega's van Behe zouden zich als echte wetenschappers hebben gedragen als ze op hun website -en dus voor het oog van de hele wereld- inhoudelijk de discussie met hem aan waren gegaan. Door zo'n debat op touw te zetten had iedereen kennis kunnen nemen van de argumenten en tegenargumenten van beide kampen, in plaats van met een verklaring te komen waarin ze zich distantiëren van zijn intelligent design denkbeelden en deze als onwetenschappelijk weg te zetten. Geen openbaar debat, maar het afdoen met een verklaring. Ze gedragen zich als een stelletje angsthazen die veilig in hun sektarische holletje blijven.

Een moedige voorhoede

Wetenschappers als John Sanford die ik hiervoor aanhaalde, staan gelukkig niet alleen. In de afgelopen decennia hebben allerlei nieuwe ontdekkingen in vele wetenschappelijke disciplines, zoals de kosmologie, de natuurkunde, de biologie en de kunstmatige intelligentie, ertoe geleid dat wetenschappers vraagtekens zijn gaan zetten bij de centrale leerstelling van het Darwinisme en zijn zij het bewijsmateriaal dat deze leerstelling ondersteunt nauwkeuriger gaan onderzoeken. Steeds meer wetenschappers staan sceptisch ten opzichte van de claims van het Darwinisme en willen daar publiekelijk voor uitkomen. Zij doen dat door publiekelijk de volgende verklaring te ondertekenen:

"Wij staan sceptisch ten opzichte van claims dat random mutatie en natuurlijke selectie de complexiteit van het leven kunnen verklaren. Zorgvuldig onderzoek van het bewijsmateriaal voor de Darwinistische theorie moet worden aangemoedigd."[42]

Laat de wetenschap niet langer gekaapt worden door de hogepriesters van de evolutiesekte, die door middel van destructieve en repressieve controletechnieken een ieder die hun dogma's bevraagt de mond willen snoeren. De wetenschap heeft behoefte aan creatieve en innovatieve vrijdenkers die wetenschappelijke waarheidsvinding hoog in het vaandel hebben en geen slaafse horigheid tentoonspreiden ten aanzien van een sektarische gemeenschap welke met pseudowetenschappelijke leringen komt, zoals het evolutiesprookje.

Expelled: No Intelligence Allowed
Ben Stein's 'Expelled: No Intelligence Allowed' is a movie about the freedom of speech suppression to which Intelligent Design proponents are being subjected to by the atheistic American academic dictatorship. Klik hier om de volledige film te bekijken.

Noten

 1. Richard Dawkins. The greatest show on earth: the evidence for evolution. Free Press, 2009, p. 8.
 2. Paul G. Humber, M.S. 1997. Natural Selection - A Creationist's Idea. Acts & Facts. 26 (1).
 3. Bill Johnson. Is Darwinism Atheistic? Christian Research Journal, volume29, number2 (2006).
 4. Ab Flipse. Christelijke wetenschap - Nederlandse rooms-katholieken en gereformeerden over de natuurwetenschap, 1880-1940. Ab Flipse & Uitgeverij Verloren, 2014.
 5. H.H. Newman. Evolution, genetics and eugenetics. Chicago, 1925, p. 79.
 6. Dr. W.J.A. Schouten. Evolutie. J.H. Kok N.V., kampen, 1935, pp. 125-126.
 7. Franklin M. Harold. (Prof. Emeritus Biochemistry, Colorado State University) The way of the cell: molecules, organisms and the order of life, Oxford University Press, New York, 2001, p. 205.
 8. Ernst Mayr. Darwin’s Influence on Modern Thought. Scientific American, July 2000.
 9. Paul James-Griffiths. Evolution: an ancient pagan idea, http://creation.com/evolution-ancient-pagan-idea
 10. www.huffingtonpost.com/michael-ruse/is-darwinism-a-religion_b_904828.html
 11. Dr. Michael Green. Reality - Het begin van een antwoord. Evangelische Omroep, zj., p. 72.
 12. En dat is maar goed ook. De Jong en Degens hebben een simulatieprogramma opgesteld met digitale 'damoebes', dat zijn computerprogrammaatjes die kunnen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen, waarin onbeperkte variatie mogelijk is. En wat blijkt: onbeperkte mogelijkheden tot variatie (waarbij dus geen mutatiebescherming aanwezig is zoals die in de natuur en computerprogramma's veelvuldig voorkomt) leidde tot dysfunctionele damoebes. Dit toont aan dat onbeperkte mutaties niet tot verbetering van functie leiden, maar degeneratie. (De Jong W, Degens H. The evolutionary dynamics of dynamic and nucleotide codes: a mutation protection perspective. The Open Evolution Journal 5:1-4, 2011.)
 13. Als er al zoiets bestaat als 'eenvoudige levensvorm'. De meest eenvoudige levensvormen bevatten verbazingwekkende gespecificeerde complexiteit.
 14. Bait-and-switch is een vorm van oplichting die in de detailhandel voorkomt, maar ook gebruikt wordt in andere contexten. Eerst wordt de klant gelokt door reclame waarin bepaalde producten tegen een lage prijs worden aangeboden, maar wanneer klanten de winkel bezoeken, ontdekken ze dat de geadverteerde goederen niet beschikbaar zijn. Verkopers zullen de klanten een alternatief, maar hoger geprijsd artikel aanbieden ('switching'). Je kunt deze tactiek die door veel evolutionisten wordt toegepast ook 'equivocation' noemen. De Engelstalige Wikipedia komt met de volgende omschrijving van dit begrip: "Equivocation is classified as an informal logical fallacy. It is the misleading use of a term with more than one meaning or sense (by glossing over which meaning is intended at a particular time)." (http://en.wikipedia.org/wiki/Equivocation)
 15. www.habakuk.nu/opinies/item/3901-mens-en-dier-verschillen-fundamenteel
 16. Wim de Jong en Hans Degens. Schepping en evolutie: de wetenschappelijke stand van zaken. www.evoskepsis.nl
 17. Rob van de Weghe. Gefundeerd geloof - Zinnige argumenten om christen te zijn. Uitgeverij Medema, 2008, p. 89.
 18. Een nieuwsbericht d.d. 18 juni 2015 van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) meldde dat een recent ontdekte manier om DNA-schade te herstellen voor kleine veranderingen zorgt in het erfelijk materiaal. Hiermee is deze vorm van DNA-herstel de motor achter evolutie, zo stellen LUMC-onderzoekers in Nature Communications. Het erfelijk materiaal van cellen raakt regelmatig beschadigd. Vaak is dat een breuk, die de cel vervolgens probeert te repareren. Dat kan op verschillende manieren, vertelt prof. Marcel Tijsterman van de afdeling Humane Genetica. "De belangrijkste drie zijn niet-homologe end joining, homologe recombinatie en alternatieve end joining", somt hij op. "Die laatste methode hebben we vorig jaar beschreven. Nu laten we zien dat deze manier van DNA-reparatie een belangrijke drijvende kracht achter de evolutie is." Via alternatieve end joining kopieert het enzym polymerase theta een klein stukje van het DNA aan het breukuiteinde om de twee helften weer aan elkaar vast te kunnen plakken. "De uiteindes groeien als het ware aan elkaar." Door deze methode krijg je wel mutaties. "Er blijft door het stukje herhaalde code een herkenbaar litteken in het erfelijk materiaal achter. Je kunt dus achteraf zien dat dit mechanisme is opgetreden", aldus Tijsterman. Robin van Schendel, onderzoeker op de afdeling Humane Genetica en eerste auteur van het artikel, toonde aan dat deze vorm van DNA-breukherstel een bron van genetische variatie is bij de worm C. elegans. (LUMC. Herstel van DNA-breuken stimuleert evolutie. 18 juni 2015.) Ook hier zien we het verschijnsel bait-and-switch optreden. Het betreffende artikel had de titel 'Herstel van DNA-breuken stimuleert variatie' moeten krijgen. Er is geen sprake van (opwaartse) evolutie (i.c. van code-uitbreidende, overerfbare mutaties waarbij de lengte van het DNA groeit – zie de definitie van macro-evolutie) en dat wordt wel gesuggereerd door Tijsterman: "Als je een perfect stabiel genoom hebt, krijg je geen kanker. Maar dan waren wij er ook niet, want zonder veranderingen heb je ook geen evolutie. Alternatieve end joining lijkt een belangrijke motor achter deze evolutie. En mogelijkerwijs dus ook achter kanker." Variatie speelt zich echter altijd af binnen de vastomlijnde grenzen van de grondsoort, en is onmiskenbaar terug te voeren op genetisch verval – de bestaande erfelijke informatie wordt aangetast of gerecombineerd. In dit geval is er sprake van aantasting; er is immers een herkenbaar litteken in het erfelijk materiaal opgetreden.
 19. Rob van de Weghe. Gefundeerd geloof. pp. 86-87.
 20. Sam Harris. Letter to a christian nation. Vintage Books USA, 2008, p.76.
 21. Richard Dawkins. Het grootste spektakel ter wereld: bewijs voor evolutie. Nieuw Amsterdam Uitgevers, tweede druk december 2009, p. 111. (Nederlandse vertaling van: 'The greatest show on earth: the evidence for evolution'.)
 22. Dr. Georgia Purdom. Antibiotic Resistance of Bacteria: An Example of Evolution in Action? http://www.answersingenesis.org/articles/am/v2/n3/antibiotic-resistance-of-bacteria
 23. Of zoals Hans Degens het uitdrukt: "Mutaties zouden zich sneller moeten verspreiden in een asexueel voortplantend dan een sexueel voortplantend organisme, doordat de mutatie in sexueel voortplantende organismen door de recombinatie meestal wordt geneutraliseerd. Toch zien we zelfs in asexueel voortplantende organismen met een korte generatieduur, waar we in korte tijd miljoenen organismen kunnen kweken, nooit een bacterie in een meercellig organisme veranderen." (Hans Degens. Selectie voor perfectie of perfect door intellect? 24-09-2013, www.geloofenwetenschap.nl)
 24. Dr. John C. Sanford. Genetic entropy and the mystery of the genome. FMS Publications, 2008, 3e editie, p. 141.
 25. Michael J. Behe, The Edge of Evolution – The Search for the Limits of Darwinism, Free Press, 2007, p. 155.
 26. Wim de Jong en Hans Degens. Schepping en evolutie: de wetenschappelijke stand van zaken. www.evoskepsis.nl
 27. Sean McDowell en Jonathan Morrow. Is God just a human invention? And seventeen other questions raised by the New Atheists. Kregel Publications, 2010, p. 62.
 28. Dr. R. Seldenrijk. Langs natuurwetenschap en evolutie-theorie - Een bijbels-historische ontdekkingstocht. Den Hertog, Houten, 1988, p.197.
 29. Ibid, p. 26.
 30. Richard Dawkins. The Blind Watchmaker. New York Norton, 1986, p. 6.
 31. Rich Sorensen. The Darwinian Emperor is Naked. www.richardsorensen.com/index.php/the-darwinian-emperor-is-naked
 32. Zie ook: Bergman, Jerry, 2008, Slaughter of the Dissidents. Volume I. The Shocking Truth About Killing The Carreers of Darwin Doubters (Southworth: Leifcutter Press). Bergman, Jerry, 2016, Silencing the Darwin Sceptics, The War against theists. Volume II of the Slaughter of the Dissidents series (SouthWorth: Leifcutter Press). Leisola, Matti, 2017, Evolution Kritik unerwünscht! Erfahrungen eines Wissenschaftlers (Holzgerlingen: SCM Hänssler). https://logos.nl/evoke-weer-initiatief-om-evolutietheorie-promoten-schepping-deur/.
 33. Ronald Meester. Die arrogante wetenschap. Trouw, 19-01-2014
 34. Ibid.
 35. Julie Borg. Iowa prof: Denying holes in evolution makes science appear arrogant. 3 oktober 2013, www.worldmag.com/2013/10/iowa_prof_denying_holes_in_evolution_makes_science_appear_arrogant
 36. Dr. John C. Sanford. Genetic entropy and the mystery of the genome. p vi.
 37. Heugten, G.J.H.A. van, 2014, Zacht dinoweefsel komt vaker voor! Mark Armitage checkt onderzoek Mary Schweitzer uit 2005, Weet 30: 22-24.
 38. Digibron. Creationisme kost Britse wetenschapper de kop. http://www.digibron.nl/search/detail/012dbead33df740ad234cd16/creationisme-kost-britse-wetenschapper-de-kop/0 (ingezien op 8-2-2017)
 39. Voor meer verhalen zie ook het boek van dr. Jerry Bergman: Bergman, J.R., 2008, Slaughter of the Dissidents. Volume I. The Shocking Truth About Killing The Careers Of Darwin Doubters (Southworth: Leafcutter Press).
 40. Department of Biological Sciences, Lehigh University. 'Department Position on Evolution and 'Intelligent Design'. www.lehigh.edu/bio/news/evolution.htm De volledige verklaring -Department Position on Evolution and 'Intelligent Design'- luidt als volgt: "The faculty in the Department of Biological Sciences is committed to the highest standards of scientific integrity and academic function. This commitment carries with it unwavering support for academic freedom and the free exchange of ideas. It also demands the utmost respect for the scientific method, integrity in the conduct of research, and recognition that the validity of any scientific model comes only as a result of rational hypothesis testing, sound experimentation, and findings that can be replicated by others. The department faculty, then, are unequivocal in their support of evolutionary theory, which has its roots in the seminal work of Charles Darwin and has been supported by findings accumulated over 140 years. The sole dissenter from this position, Prof. Michael Behe, is a well-known proponent of "intelligent design." While we respect Prof. Behe's right to express his views, they are his alone and are in no way endorsed by the department. It is our collective position that intelligent design has no basis in science, has not been tested experimentally, and should not be regarded as scientific." Deze verklaring is zonder precedent. Arnie Berg schrijft hierover: "Michael behe's own university has taken the unprecedented step of releasing a position statement on evolution and 'Intelligent Design', and its relationship with Behe." (Arnie Berg. A reasonable God: Ordinary action in a supernatural world. Hytec Press, 2011, p. 101.)
 41. Voor een vrij actueel en geannoteerd overzicht van alle peer-reviewed en peer-edited wetenschappelijke publicaties die de theorie van intelligent design ondersteunen, zie: www.discovery.org/id/peer-review
 42. "We are skeptical of claims for the ability of random mutation and natural selection to account for the complexity of life. Careful examination of the evidence for Darwinian theory should be encouraged." www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-download.php?command=download&id=660

Lees verder

© 2014 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De rol van religie tussen genetica en evolutieDe rol van religie tussen genetica en evolutieDe rol van evolutie ten opzichte van religie wordt indirect uitgedrukt in wat religie doet voor mensen. Evolutie heeft d…
Ontstaan van de aarde: verschillende theorieën op een rijOntstaan van de aarde: verschillende theorieën op een rijEr doen heel wat theorieën de ronde over het ontstaan van de aarde. De meest bekende zijn wel de oerknaltheorie en het c…
Wetenschap en religie in de evolutietheorieWetenschap en religie in de evolutietheorieToen Charles Darwin in 1859 zijn boek 'The Origin of Species' publiceerde, werd dit onmiddellijk een doelwit voor conser…
Er is geen hard bewijs voor de evolutietheoriemijn kijk opEr is geen hard bewijs voor de evolutietheorieIs het leven op onze planeet ontstaan door evolutie of door schepping van een hogere macht. Een vraag die ons zal bezigh…

Het schimmige Opus DeiHet schimmige Opus DeiOpus Dei is een personele prelatuur van de Rooms-Katholieke Kerk. Een religieuze organisatie die in het leven is geroepe…
Tehilliem: Psalm 48 – een Joodse uitlegTehilliem: Psalm 48 – een Joodse uitlegPsalm 48 gaat over Jeruzalem. De psalmist profeteert over de Messiaanse periode en bejubelt de herbouw van de Heilige Te…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: J. Cameron, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • A.A.F. Jochems en F.W.M.G. Joosten. Coëlho zakwoordenboek der geneeskunde. Reeds Business Education, Amsterdam. 31e geheel herziene druk, 2014.
 • Ab Flipse. Christelijke wetenschap - Nederlandse rooms-katholieken en gereformeerden over de natuurwetenschap, 1880-1940. Ab Flipse & Uitgeverij Verloren, 2014.
 • Arnie Berg. A reasonable God: Ordinary action in a supernatural world. Hytec Press, 2011.
 • Bill Johnson. Is Darwinism Atheistic? Christian Research Journal, volume29, number2 (2006).
 • Cees Dekker en Ronald Meester. Pleidooi voor een open houding ten aanzien van de historische oorsprong van het leven. Skepter, 15:4, december 2002, p.42-45.
 • De Jong W, Degens H. The evolutionary dynamics of dynamic and nucleotide codes: a mutation protection perspective. The Open Evolution Journal 5:1-4, 2011.
 • Department of Biological Sciences, Lehigh University. Department Position on Evolution and 'Intelligent Design'. www.lehigh.edu/bio/news/evolution.htm
 • Digibron. Creationisme kost Britse wetenschapper de kop. http://www.digibron.nl/search/detail/012dbead33df740ad234cd16/creationisme-kost-britse-wetenschapper-de-kop/0 (ingezien op 8-2-2017)
 • Dr. Georgia Purdom. Antibiotic Resistance of Bacteria: An Example of Evolution in Action? http://www.answersingenesis.org/articles/am/v2/n3/antibiotic-resistance-of-bacteria
 • Dr. John C. Sanford. Genetic entropy and the mystery of the genome. FMS Publications, 2008, 3e editie.
 • Dr. Michael Green. Reality - Het begin van een antwoord. Evangelische Omroep, zj.
 • Dr. R. Seldenrijk. Langs natuurwetenschap en evolutie-theorie - Een bijbels-historische ontdekkingstocht. Den Hertog, Houten, 1988.
 • Dr. W.J.A. Schouten. Evolutie. J.H. Kok N.V., kampen, 1935.
 • Erasmus MC. Erfelijke kanker. http://www.erasmusmc.nl/klinische_genetica/patient/erfelijkekanker/4770684/ (voor de laatste keer geraadpleegd op 31 juli 2015)
 • Ernst Mayr. Darwin’s Influence on Modern Thought. Scientific American, July 2000.
 • Franklin M. Harold. (Prof. Emeritus Biochemistry, Colorado State University) The way of the cell: molecules, organisms and the order of life, Oxford University Press, New York, 2001.
 • Hans Degens. Selectie voor perfectie of perfect door intellect? 24-09-2013, www.geloofenwetenschap.nl
 • Heugten, G.J.H.A. van, 2014, Zacht dinoweefsel komt vaker voor! Mark Armitage checkt onderzoek Mary Schweitzer uit 2005, Weet 30: 22-24.
 • H.H. Newman. Evolution, genetics and eugenetics. Chicago, 1925.
 • Julie Borg. Iowa prof: Denying holes in evolution makes science appear arrogant. 3 oktober 2013, www.worldmag.com/2013/10/iowa_prof_denying_holes_in_evolution_makes_science_appear_arrogant
 • LUMC. Herstel van DNA-breuken stimuleert evolutie. 18 juni 2015
 • Michael J. Behe, The Edge of Evolution – The Search for the Limits of Darwinism, Free Press, 2007, p. 155.
 • Midgley, M.. Evolution as a religion. London: Methuen, 1985.
 • Paul G. Humber, M.S. 1997. Natural Selection - A Creationist's Idea. Acts & Facts. 26 (1).
 • Paul James-Griffiths. Evolution: an ancient pagan idea, http://creation.com/evolution-ancient-pagan-idea
 • Prof. dr. Johan Bruinsma. Mens is beeld, geen soort. Nederlands Dagblad, geplaatst: 01-11-2006 - 9.54, laatst gewijzigd: 22-09-2011 - 13.32.
 • Richard Dawkins. Het grootste spektakel ter wereld: bewijs voor evolutie. Nieuw Amsterdam Uitgevers, tweede druk december 2009
 • Richard Dawkins. The Blind Watchmaker. New York Norton, 1986.
 • Richard Dawkins. The greatest show on earth: the evidence for evolution. Free Press, 2009.
 • Rich Sorensen. The Darwinian Emperor is Naked. www.richardsorensen.com/index.php/the-darwinian-emperor-is-naked
 • Rob van de Weghe. Gefundeerd geloof - Zinnige argumenten om christen te zijn. Uitgeverij Medema, 2008.
 • Ronald Meester. Die arrogante wetenschap. Trouw, 19-01-2014
 • Sam Harris. Letter to a christian nation. Vintage Books USA, 2008.
 • Sean McDowell en Jonathan Morrow. Is God just a human invention? And seventeen other questions raised by the New Atheists. Kregel Publications, 2010.
 • William Lane Craig. Evolutietheorie geaccepteerd bij gebrek aan beter naturalistisch alternatief. 24-11-2012. www.refdag.nl/opinie/evolutietheorie_geaccepteerd_bij_gebrek_aan_beter_naturalistisch_alternatief_1_693952
 • Wikipedia: Equivocation, http://en.wikipedia.org/wiki/Equivocation
 • Wim de Jong en Hans Degens. Schepping en evolutie: de wetenschappelijke stand van zaken. www.evoskepsis.nl
 • www.apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=9&article=2299
 • www.discovery.org/a/2640
 • www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-download.php?command=download&id=660
 • www.habakuk.nu/opinies/item/3901-mens-en-dier-verschillen-fundamenteel
 • www.huffingtonpost.com/michael-ruse/is-darwinism-a-religion_b_904828.html
 • www.microbiologie.info/Werking%20van%20antibiotica.html
 • Afbeelding bron 1: Matthias Asgeirsson, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)
 • Afbeelding bron 2: John Gould, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 3: Mattosaurus, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 4: Campus Photo • Bryan Matluk, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
Reacties

Bertbrekfust, 04-01-2019
Opnieuw bedankt voor je reactie!

Ik zal het artikel over het Lenski experiment binnenkort zeker lezen. Het is altijd waanzinnig interessant om de visie te zien van mensen die ergens een andere kijk op hebben.

Om terug te komen op macro-evolutie echter: Ik had gezien dat het artikel de volgende definitie geeft.

"evolutie waarbij er sprake is van een opeenstapeling van niet-repareerbare, voordelige, code-uitbreidende, overerfbare mutaties waarbij de lengte van het DNA groeit dankzij het disfunctioneren van de mutatiebescherming"

Dat er niet-repareerbare, voordelige, overerfbare mutaties plaats vinden dankzij imperfecte mutatiebescherming kunnen we het in principe al over eens zijn: Dit is namelijk ook hoe de door jou genoemde "micro-evolutie" plaats vindt. Je noemt het "selectie van genvarianten", maar deze varianten ontstaan door mutatie en worden doorgegeven aan het nageslacht middels overerving, dus dit is feitelijk hetzelfde.

Dat DNA kan toenemen in lengte heb ik in mijn vorige reacties uitgelegd, waarop je antwoord was dat de lengte wel toeneemt, maar er geen sprake is van daadwerkelijke nieuwe informatie of innovatie (ik vermoed dat de "code-uitbreiding" in de definitie hierop doelt?). Dit brengt ons tot de conclusie dat het enige verschil tussen micro- en macro-evolutie moet zijn dat micro-evolutie alleen aanpast en macro-evolutie daadwerkelijk innoveert. Als er iets in deze lijn van redenering verkeerd is hoor ik het graag, maar volgens mij is dit een logische manier om de twee definities naast elkaar te leggen.

Dit brengt ons bij de vraag: Wanneer is iets innovatie? We benaderen evolutie verschillend. Ik zie evolutie als 1 proces. Jij deelt het op in micro en macro. Dat is goed en wel, maar het betekent dat de last bij jou ligt om uit te leggen wanneer iets dan precies innovatief (en daarmee macro-evolutie) is.

Gebruik van een nieuwe voedingsbron beschouw je niet als innovatie, noch een andere vorm snavel. Ik vermoed dat kleur, lengte van ledematen en antibioticaresistentie ook niet aan de eisen voldoen, maar wat dan wel? Een grote, roze mus met een kromme snavel en lange poten die garnalen eet begint immers al snel als een flamingo te klinken. (Oké, slechte grap, maar ik denk dat de kern van de vraag duidelijk is). Reactie infoteur, 07-01-2019
Micro-evolutie treedt op door mutatie, isolatie, degeneratie en recombinatie van genen. Het is variatie binnen het grondtype door aanpassing of recombinatie van de al bestaande genen. Natuurlijke selectie vindt echter alleen plaats op basis van de informatie van de genenpool plus enkele defecte genen, veroorzaakt door mutaties. Selectie betekent vaak genetische verarming, een genetische down-hill.

Macro-evolutie bereik je niet door kwantitatieve toename van DNA, maar er zal een toename van nieuwe (code-uitbreidende) informatie in het erfelijk materiaal plaats moeten vinden waardoor nieuwsoortige organen, structuren en functies ontstaan.

Resistentie berust op het verlies van het aangrijpingspunt of de factor waar het antibioticum op kan aangrijpen.
Bij de E-Coli ging het om activering van een reeds bestaande functie.
De snavels zijn gevalletjes natuurlijke selectie.

Dit was mijn derde en laatste reactie. Groet.

Bertbrekfust, 03-01-2019
Hartelijk dank voor je reactie!

Het punt dat ik maakte met het aandragen van inserties en duplicaties was niet dat dit soort mutaties direct leiden tot nieuwe "informatie", want zoals je terecht opmerkt is dit in principe niet het geval. Het punt dat ik maakte is dat bij deze mutaties de totale lengte van het DNA toeneemt, waardoor een toename van informatie gefaciliteerd wordt. Neem het voorbeeld dat je zelf aandraagt: Genduplicatie. Hoewel dit in de eerste instantie leidt tot meer van hetzelfde, heeft de kopie van het gen de gelegenheid om te variëren en een nieuwe functie op zich te nemen, terwijl het originele gen de oorspronkelijke functie kan blijven vervullen. Op deze manier kunnen nieuwe systemen ontstaan zonder dat bestaande systemen hierop in hoeven te leveren.

Je punt uit de tweede alinea begrijp ik niet helemaal goed. Je geeft aan dat "de levende natuur zich voortdurend aanpast aan de wijzigende omstandigheden", maar is (epi)genetica niet de enige manier voor organismes om het lichaam blijvend aan te passen aan deze wijzigende omstandigheden? Is er een mechanisme dat ik over het hoofd zie, of ben je er simpelweg niet van overtuigd dat evolutie over tijd kan leiden tot grotere aanpassingen? Als dit tweede het geval is, dan vroeg ik me af: Waar trek je dan precies de grens tussen micro- en macro-evolutie? Wanneer is iets een aanpassing en wanneer wordt iets een nieuw systeem? Reactie infoteur, 03-01-2019
Dank voor uw reactie. Ten aanzien van genduplicatie verwijs ik naar een artikel over het E. coli-experiment van Richard Lenski. Het gaat daarbij om een E. coli-populatie (stam Ara-3) die het vermogen verwierf om naast glucose ook citraat als voedingsbron te gebruiken. Het gaat hierbij om een activering van een reeds bestaande functie in een andere omgeving; er ontstond geen nieuw systeem en er kwam geen 'nieuwe, innovatieve' informatie bij.

De levende natuur past zich voortdurend aan de wijzigende omstandigheden aan. Denk hierbij aan de vinken van Darwin. Lange periode van droogte: vinken met lange snavel overleven. Gedurende regenachtige perioden werd de snavel van de populatie weer korter. Natuurlijke selectie is evenwel uitsluitend van toepassing op de biologische eigenschappen die reeds bestaan; het kan geen nieuwe eigenschappen toevoegen om zich aan de (veranderende) omgeving aan te passen.
In het artikel worden de begrippen micro- en macro-evolutie gedefinieerd.

Bertbrekfust, 22-12-2018
Ik kwam hier via je artikel over de nervus laryngeus recurrens en wilde eigenlijk al een tijdje reageren, omdat dit artikel voor mijn gevoel op een (zeker voor leken) wetenschappelijke manier de evolutietheorie lijkt te ontkrachten, maar dit feitelijk niet doet. De "meat" van het artikel bestaat uit quotes van experts, zonder dat er echt inhoudelijk gereageerd wordt. Iedereen is vrij om te geloven wat hij/zij wil natuurlijk, maar het idee dat de evolutietheorie geen degelijke, wetenschappelijke theorie zou zijn zet ons een stap terug in de tijd. Ik wil daarom de andere zaken die je aankaart in het artikel nog even vermijden en het puur hebben over of de evolutietheorie nu de beste, wetenschappelijk onderbouwde verklaring is voor de diversiteit van leven of niet.

Allereerst is het goed dat er een juiste definitie van evolutie wordt gebruikt! Het betreft inderdaad het ontstaan van verscheidenheid aan leven vanuit een gemeenschappelijke voorouder die zich aanpast aan een omgeving, met natuurlijke selectie als drijvende kracht. Wel is het belangrijk om aan te kaarten dat er binnen evolutie geen sprake is van "hogere" of "lagere" organismen. Een organisme kan complexer zijn, of verder geëvolueerd, maar evolutie geeft geen waarde-oordeel; Alleen een verklaring.

Als tweede moet ik aankaarten dat de persoon die je quote wel gelijk heeft wanneer deze zegt dat "het enige verschil tussen micro- en macro-evolutie tijd is". Je definieert macro-evolutie als "(…) waarbij er sprake is van een opeenstapeling van niet-repareerbare, voordelige, code-uitbreidende, overerfbare mutaties waarbij de lengte van het DNA groeit dankzij het disfunctioneren van de mutatiebescherming." en geeft (als ik een beetje tussen de regels lees) een aantal argumenten voor waarom dit niet mogelijk zou zijn:
-De toename in de lengte van het DNA die nodig zou zijn, is niet mogelijk
-DNA beschikt over een herstelmechanisme, welke het mechanisme achter evolutie dwarsboomt
-Mutaties zijn over het algemeen negatief, en als er sprake is van een voordeel gaat deze vaak ten koste van een andere eigenschap
-Variatie kent een grens, en via evolutie kunnen geen nieuwe structuren of diersoorten ontwikkeld worden

Het eerste punt wordt vaker gebruikt, maar kan ik kort over zijn. Er zijn talloze mutaties die leiden tot een toename in het lengte van DNA en ik begrijp niet waarom hier zo vaak overheen gekeken wordt. Inserties, duplicaties of zelfs in sommige gevallen een verdubbeling van het volledige genoom. Organismes hebben over het algemeen ruim meer DNA dan strikt noodzakelijk zou zijn. De lengte is geen issue.

Het tweede punt heb ik nog niet eerder gehoord en vind ik erg origineel, maar het ontkracht niet evolutie. Op het eerste gezicht lijkt het tegenstrijdig dat mutaties evolutie vooruit drijven, maar er ook een mechanisme is dat ze repareert. Het was echter alleen een argument tegen evolutie geweest als het mechanisme perfect was, wat het in de praktijk niet is (dit blijkt ook uit het stuk dat je schrijft over kanker. Als het mechanisme perfect was, zou deze ziekte natuurlijk niet bestaan). Het is tijdens het leven van een organisme een groot voordeel als DNA-schade wordt gerepareerd, maar als geen beperkte mate van mutatie toe werd gestaan bij de verwekking zou een soort zich ook niet aan kunnen passen aan nieuwe omstandigheden. Zoals alle eigenschappen van organismes is het resultaat een concessie: Een imperfect systeem dat voldoende ruimte geeft voor verandering, maar ook een mate bescherming biedt.

Het derde punt is moeilijk om uit te leggen. De meeste mutaties zijn eigenlijk neutraal, maar mutaties die een effect hebben zijn inderdaad overwegend negatief. Om te zien waarom dit zou werken echter moet je het in een bredere zin bekijken. Een organisme zonder enige mutaties is op het eerste gezicht waarschijnlijk succesvoller dan een organisme die dit wel heeft. Het zou echter ook niet beschikken over een methode om zich aan te passen aan de immer veranderlijke leefwereld, wat op de lange termijn een groot nadeel is. Organismes die wel beschikken over genetische variatie (al is het merendeel hiervan in het eerste opzicht negatief) beschikken wel over een methode om zich aan te passen. Negatieve mutaties verlagen de kans op voorplanting, positieve mutaties verhogen de kans op voortplanting. Statistisch gezien zal een soort zich door de generaties heen aanpassen aan de omgeving, tot op het punt dat ze (zelfs met mutaties) succesvoller zijn dan het ongemuteerde origineel. (je lijkt overtuigd te zijn van "micro-evolutie", dus ik denk ook dat je het eens kan zijn met dit principe) Het punt dat ook positieve mutaties vaak ook een nadeel hebben, zie ik eigenlijk niet als een punt. Het draait erom of een organisme door een mutatie succesvoller wordt in diens directe omgeving. Als een bacterie resistent wordt voor een antibioticum, ook al is het enzym hierdoor minder actief, is dit netto een stap vooruit. Anders zou je ook kunnen beargumenteren dat de lange nek van een giraffe een nadeel is omdat het ze ongeschikt maakt voor overleven in grotten: Dit is geen issue, want ze leven op de savanne.

Het laatste punt klopt eigenlijk: Variatie heeft inderdaad een grens, en evolutie daarmee ook. Dit wil niet zeggen dat er geen nieuwe structuren kunnen ontstaan (al kan je hier over stechelen, want wat is precies een nieuwe structuur? Persoonlijk vind ik dat er studies zijn geweest die veranderingen aantoonden die door kunnen gaan voor nieuwe structuren, maar ik denk niet dat we grote veranderingen gaan observeren binnen een mensenleven), maar het wil wel zeggen dat evolutie beperkingen heeft en binnen een bepaald kader werkt. Een vaak gehoord mantra is "als evolutie klopt, waarom zie ik dan geen honden evolueren in kikkers?", maar dit soort ideeën getuigen van gebrek aan kennis van wat evolutie precies inhoudt. Organismen gaan niet over van de ene soort in de andere, maar delen alleen een gemeenschappelijke voorouder die zich in verschillende omgevingen langzaam aanpaste tot op het punt dat 2 groepen nageslacht niet langer tot dezelfde soort behoorden. In de geschiedenis van de planeet heeft dit geleid tot een aantal sterk uiteenlopende groepen organismen die elk een eigen "niche" hebben, maar in veel gevallen betreft het kleinere aanpassingen in een redelijk gelijksoortig organisme. Een goede manier om dit fenomeen te zien in de natuur is door te kijken naar homologie. Neem het skelet van zoogdieren bijvoorbeeld: In essentie zijn ze allemaal hetzelfde opgebouwd. Het "omgooien" van een skelet is een dusdanig grote verandering dat dit evolutionair niet haalbaar zou zijn, maar wat je ziet is dat er sterk gevarieerd is in lengte en dikte om elk zoogdier geschikt te maken voor diens levensstijl. Als een paard (ik noem maar iets geks) zich aan zou moeten passen aan leven in water zou het niet spontaan functionele kieuwen kunnen ontwikkelen. De huid, longen, hoeven en ogen zouden zich echter aan kunnen passen tot op het punt dat wij het nieuwe dier niet meer herkennen als paard. Dat is evolutie aan het werk.

Als laatste wil ik nog aankaarten dat je volledig niet in bent gegaan op het wetenschappelijke bewijs dat er WEL ligt. Je noemt een hoop expert die kritisch zijn ten opzichte van de evolutietheorie, en hoewel ik het kritisch bekijken van elk gedachtegoed van harte toejuich is er een reden dat overgrote merendeel van de academisch wereld afstand neemt wanneer collega's pleiten voor intelligent design of creationisme: Het is simpelweg onwetenschappelijk. DNA-vergelijking, reactiviteit van immuunsystemen op eiwitten, fossielen, geografische verspreiding van diersoorten: Je probeer een zaak te maken voor dat evolutionisme een geloofsovertuiging zou zijn en op die manier afgedaan kan worden, maar al het bewijs dat tot op heden is verzameld wijst simpelweg in de richting van evolutie, wat het wetenschappelijk gezien de meest voor de hand liggende theorie maakt om aan te hangen. Zoals vaak gezegd wordt: Wetenschap is het aanpassen van je visie op basis van bewijs, geloof is het negeren van bewijs om je visie te behouden. Dit artikel zaagt aan de stoelpoten van evolutie, maar het skipt over het bewijs dat er ligt en biedt niet één argument voor waarom een schepper dan wel een voor de hand liggende verklaring zou zijn.

Lang verhaal kort: Geloof wat je wil geloven, dat staat je vrij, maar om de evolutietheorie als geloof weg te zetten is onjuist. Evolutie geeft geen waarde-oordelen en het doet geen uitspraken over de zin van je leven. Het is simpelweg een wetenschappelijke theorie die de beste verklaring geeft voor de observaties die we doen, en ik zie in dit artikel geen reden om ervan uit te gaan dat een andere verklaring waarschijnlijker zou zijn. Reactie infoteur, 30-12-2018
Bedankt voor uw reactie. Bij inserties en duplicaties is er géén sprake van een opeenstapeling van niet-repareerbare, voordelige, code-uitbreidende, overerfbare mutaties waarbij de lengte van het DNA groeit. Een insertiemutatie is het inbrengen van een of meer nucleotiden aan een DNA-sequentie, dus verplaatsing en geen code-uitbreiding. Inserties resulteren over het algemeen in een eiwit dat functie verliest, dus niet voordelig. Genduplicatie is verdubbeling van genen, dus geen code-uitbreiding maar meer van hetzelfde. 'k Heb er ook over geschreven, zie: https://bit.ly/2LGLQkS.

DNA-mutaties leiden niet tot verbetering en uitbreiding van de functionaliteit van het DNA (= innovatie). En soortvorming gaat via de selectie van combinaties, niet door mutaties. Maar hoeveel variatie er ook gebeurt, het zal nooit leiden tot innovatie. De levende natuur past zich voortdurend aan de wijzigende omstandigheden aan. Deze vorm van evolutie bestaat, maar dat geldt niet voor macro-evolutie.

Peter, 29-11-2015
Ik zou geen reactie met de auteur meer aangaan, maar het artikel is tussentijds aangepast. Dit is wel erg oneerlijk! Ik weet niet of de vorige persoon die Mitchell heet nog een rectie geeft op dit, maar ik reageer!

Lees de tekst die Mitchell weergeeft. "De realiteit is echter dat de evolutietheorie weinig met wetenschap te maken heeft, maar slechts een leerstuk is van bepaalde valse religies om niet in een Schepper-God te hoeven geloven. De evolutietheorie geeft je als het ware morele vrijheid: er is geen Autoriteit boven je aan wie je verantwoording verschuldigd bent. Niemand van hoger hand valt je lastig met hoe je zou moeten leven, je bent jezelf tot norm en je maakt zelf uit wat goed of kwaad is."

Ik weet honderd prosent zeker dat de bovenstaande tekst die Mitchell weergeeft de originele tekst was die naast de foto van Richard Dawkins was geschreven. Als u dit ontkent, zal ik de redactie van Infonu om bevestinging van wijziging van tekst vragen.

Welke tekst heeft u nog meer aangepast om reacties op uw artikel als minder geloofwaardig, en mischien wel als onzin te doen lijken? In uw tweede reactie op mijn tweede reactie geeft u weer dat het begrip historische wetenschappen al geintroduseerd was in het artikel. Hoe kan ik hier op vertrouwen? Reactie infoteur, 30-11-2015
Bedankt voor uw reactie. Mitchell citeerde mij inderdaad correct. Als dat niet het geval was geweest, had ik er wel wat van gezegd. Bovendien zie ik geen enkele noodzaak om dit te ontkennen. Waarom zou ik? Ik pas regelmatig mijn artikelen aan. Ik maak daar geen geheim van, noch doe ik daar geheimzinnig over. Op de infoteurpagina (http://tartuffel.infoteur.nl) staat het volgende bericht:

"Wij proberen artikelen over bijvoorbeeld wet- en regelgeving, organisaties, ziekten, aandoeningen en stoornissen (DSM-5) zo actueel mogelijk te houden. Om die reden zijn we lid van diverse (vak)bladen, zoals het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) en het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie. Ook schaffen we regelmatig boeken aan om onze artikelen —daar waar nodig— aan te vullen."

De alinea 'Evolutieleer als religieus leerstuk' is nadien inderdaad aangepast en komende week zal er –bij leven en welzijn– nog een andere aanpassing volgen, waarschijnlijk in de vorm van een voetnoot, met betrekking tot de vraag of herstel van DNA-breuken evolutie stimuleert en waarschijnlijk zal voetnoot 36 verdwijnen ("In een discussie over de evolutietheorie die zich voornamelijk afspeelde tussen een evolutionist… "), omdat ik deze te lang vind en het feitelijk niets toevoegt.

In de betreffende alinea heb ik onder meer de zinnen aangepast waar Mitchell naar verwees en ik heb de subkop 'Darwin wilde God vervangen door naturalistische processen' toegevoegd, met inbegrip van de tekst die eronder staat. Dit gedeelte illustreert heel treffend dat evolutietheorie weinig met wetenschap te maken heeft, maar slechts een religieus leerstuk is dat is voortgekomen uit de wens om de notie van een Schepper-God uit te bannen en te vervangen door naturalistische processen. Dit zijn niet mijn eerste aanpassingen aan het artikel en ook zeker niet de laatste. Onder bronnen en referenties verwijs ik bijvoorbeeld naar:

- Erasmus MC. Erfelijke kanker. http://www.erasmusmc.nl/klinische_genetica/patient/erfelijkekanker/4770684/ (voor de laatste keer geraadpleegd op 31 juli 2015)

Hieruit kunt u opmaken dat ik óók op die datum het onderhavige artikel heb aangepast. Ik heb toen een heel stuk over 'genetische afwijkingen' in het artikel opgenomen en mogelijk nog andere veranderingen uitgevoerd. Dat weet ik niet meer precies. Er zijn inmiddels 1453 artikel uitgebracht onder de naam 'Tartuffel'. Ieder artikel wordt ten minste één keer per jaar gescreend en zo nodig aangepast of aangevuld; de artikelen zijn als het ware 'dynamisch'. Sommige artikelen worden zelfs meerdere keren per jaar gewijzigd, en soms gaat een artikel volledig op de schop. Dit is afhankelijk van nieuwe informatie dat tot mij komt, reacties die komen, vragen die gesteld worden, of bij herlezing van het artikel kan ik van oordeel zijn dat er her en der wat verduidelijkt moet worden, etc. Zo heb ik bijvoorbeeld in het andere artikel waar u afgelopen week op reageerde een voetnoot toegevoegd. In het artikel staat dat een bepaalde formulering van de hand is van de wereldberoemde atheïstische filosoof Antony Flew (1923 – 2010). Welnu, ten tijde van die formulering was hij inderdaad atheïst, maar later veranderde zijn positie. Bij herlezing van het artikel kwam dat in mijn herinnering op. Ik heb aan het artikel daarom de volgende voetnoot toegevoegd: "Eind 2004 wijzigde Flew zijn positie inzake het bestaan van God en sedertdien hing hij een vorm van deïsme aan."

Er is niets oneerlijks aan om artikelen te wijzigen. Ik wil niet dat mijn artikelen 'statisch' worden. Aan de zijkant staat ook opgenomen wanneer de laatste update van het artikel was. Dat impliceert dus al dat artikelen geüpdate (kunnen) worden.

Overigens pas ik een artikel niet aan om reacties op een artikel als minder geloofwaardig of onzinnig te doen overkomen. Meestal staat een reactie op zichzelf en doet een wijziging van het artikel daar niets aan af. U geeft aan: "In uw tweede reactie op mijn tweede reactie geeft u weer dat het begrip historische wetenschappen al geintroduseerd was in het artikel. Hoe kan ik hier op vertrouwen?" Als u nu op de pagina http://cachedview.com/ deze pagina invoert (http://mijn-kijk-op.infonu.nl/wetenschap/125943-evolutie-en-geloof-evolutietheorie-is-een-mythe-geen-feit.html), dan krijgt u een opname van hoe de pagina eruitzag op 16 nov 2015 15:18:41 GMT. U kunt dan zien dat het begrip 'historische wetenschap' in het artikel staat. Er staat letterlijk:

"Alle theorieën met betrekking tot de oorsprong der dingen zijn niet waarneembaar, toetsbaar of herhaalbaar. Ernst Mayr, één van de meest invloedrijke evolutionisten in de 20e eeuw, stelt dat evolutionaire biologie een historische wetenschap is waarbij de evolutionist probeert gebeurtenissen en processen te verklaren die reeds plaatsgevonden hebben. Wetten en experimenten zijn ongeschikte technieken voor de uitleg van zulke gebeurtenissen en processen. In plaats daarvan construeert men een historisch verhaal, dat bestaat uit een tentatieve reconstructie van een bepaald scenario dat leidde tot de gebeurtenissen die men tracht te verklaren.[5]"

U kunt zien dat in deze alinea na voornoemde datum alleen de nummering van de voetnoot is veranderd (door de wijzigingen die ik heb aangebracht in het begin van het artikel). Dus voordat u uw eerste reactie plaatste, stond het betreffende begrip al in het artikel.

Indien de term 'historische wetenschap' niet in het artikel zou hebben gestaan, dan was dat geen enkel probleem geweest en had ik echt niet het tegendeel beweerd. Waarom zou ik u voor de gek willen houden? Wat heeft dat voor zin? Zo is de term 'operationele wetenschap' toch ook nergens in het artikel te vinden, maar wat zou dat? In een reactie kunnen onderwerpen, thema's of begrippen aan bod komen die in het artikel niet of nauwelijks aan de orde zijn geweest.

Tot slot wil ik opmerken dat ik gewoon artikelen wil schrijven en op eventuele reacties wil reageren, meer niet. Ik ben er niet op uit om anderen (i.c. mensen die reageren) te diskwalificeren of in het ootje te nemen.

N.B.: Het zou mooi zijn als Mitchell nog zou reageren, want misschien komt hij nu wel verder dan de gewraakte alinea, waardoor er een inhoudelijk gesprek mogelijk is.

Peter, 26-11-2015
Er worden veel moeilijke termen gebruikt in het artikel, en in de eerste reactie van de auteur op mijn reactie. Ik moet eerlijk zeggen, ik moet tussen de regels doorlezen om er nog iets van te begrijpen. Na meerdere verzoeken kreeg ik een beeld van hoe het artikel is opgebouwd en wat de bedoeling van het artikel is.

Moeilijke woorden, termen, en verklaringen schijnen de indruk te wekken dat de auteur weet waarover hij praat. Toch, niemand kan uit het artikel opmaken of de auteur een wetenschappelijke basis bezit, en als dat zo is, of het dan op het juiste vakgebied toegepast kan worden. Hoe dan ook, als iemand iets wetenschappelijk kan onderbouwen moet deze persoon de resultaten voorleggen aan andere collega's die dezelfde kennis bezitten, zodat de juistheid ook door anderen kan worden getest. Dat is de gewoonlijke gang van zaken.

De toon van het artikel is ook de nadruk op dat mutaties bijna altijd tot degeneratie leiden. Bemerk het woord bijna, dus het is mogelijk dat er ook verbeteringen optreden! Niemand weet hoeveel wezens er nu rondlopen met een zeer kleine mutatie die aan het wezen niet te zien is, en dat tot degeneratie zou leiden, maar in de loop van een paar generaties weer verdwijnt, omdat de natuur dit corrigeert. Omgekeerd hoeveel wezens er rondlopen die een zeer kleine positieve mutatie in hun genen hebben die tot verbetering leidt. De auteur noemt dit aanpassing. Evolutie is aanpassing, de auteur heeft in het artikel het proces evolutie beschreven!

Dan de reactie van de auteur op mijn reactie dat iemand het antwoord op het bestaan van een schepper en schepping bij de theologische faculteit moet zoeken. Nu duiken plotseling de termen operationele en historische wetenschap op. Het betoog is te lang om het hier te herhalen, maar komt er op neer dat evolutietheorie en de visie van een schepper en schepping beide historische wetenschappen zijn. Daarom zou het model schepper en schepping ook een plaats verdienen binnen de faculteit natuurwetenschappen. Het probleem dat opstaat is dat als evolutietheorie historisch is, waarom gebruikt de auteur dan dezelfde begrippen met betrekking tot genen en DNA die wetenschappers die evolutie bestuderen ook gebruiken? Als er al iets is als historische en operationele wetenschap geeft dit aan dat de studie rond evolutie een operationele wetenschap is.

Antwoord op de vraag van schepper en schepping moet worden gezocht bij diegenen die deze begrippen gebruiken. Dat zijn theologische faculteiten op elke universiteit of hogeschool waar zo`n faculteit aanwezig is. Maar hier is het dilemma… Theologische faculteiten hebben geen wetenschappelijk antwoord op de visie van schepper en schepping. Dus iemand zoekt het antwoord op andere faculteiten. Daar wordt zeer juist gezegd, dat de visie van schepper en schepping geen wetenschappelijke basis heeft. Dus maar weer terug naar theologische faculteiten die het het antwoord om dezelfde reden ook niet kunnen geven. Dat is dan nog geen reden om woorden als sektarische angsthazen en evolutiesekte te gebruiken.

Het artikel is niet objectief. De indruk wordt gegeven dat wel dit zo is, omdat ook evolutie wordt besproken, maar dit is bijna uitsluitend negatief. Het artikel heeft duidelijk een religieuze toon. De verwijzing in de auteur zijn reactie naar de website Verzwegen Wetenschap geeft ook al het één en ander aan. Ik kwam daar toevallig eens over omdat ik naar iets op het internet zocht. Deze website doet wat de auteur in het artikel ook doet. Ze proberen iets "wetenschappelijk" uit te leggen, en het dan met een religieuze visie als niet ter zake doende te verklaren.

Einde discussie met de auteur. Reactie infoteur, 29-11-2015
Bedankt voor uw reactie. De inleiding geeft m.i. aardig goed weer wat de strekking is van het artikel. Dit is overigens geen wetenschappelijk artikel en ik pretendeer ook nergens dat dit wel zo is. Welke opleiding ik heb genoten en wat mijn werkzaamheden zijn, doet hier niet ter zake. Het artikel staat in de rubriek 'Mijn kijk op' wat betekent dat het een opiniërend artikel is. Ik suggereer nergens dat dit een 'objectief' artikel is. Men moet zich overigens realiseren dat een tekst nooit objectief is. Ook wetenschappers zijn mensen van vlees en bloed; vooral in de historische wetenschappen gaan wetenschappers uit van aannames omtrent het verleden. Objectieve, onbevooroordeeld, neutrale mensen (wetenschapper of niet) bestaan niet.

Over mutaties. Soms pakt een mutatie inderdaad voordelig uit, bijvoorbeeld wanneer een bacterie in een omgeving waarin een antibioticum actief is een mutatie oploopt waardoor het een specifiek aangrijpingspunt verliest voor dit antibioticum, wat tot gevolg heeft dat de mutante bacterie overleeft en zich gaat vermenigvuldigen. In deze omstandigheden (dat wil zeggen: de antibioticumkuur) pakt de mutatie voordelig uit. Er ontstaat resistentie tegen het antibioticum waar de bacterie op dat moment aan is blootgesteld. De mutante bacteriën overleven en kunnen zich vermenigvuldigen. Een voorbeeld ter verduidelijking. Het antibioticum moet vaak de bacteriecel in worden gepompt met behulp van een speciaal eiwit in de celwand. Een mutatie kan deze pompwerking uitschakelen, waardoor wordt voorkomen dat de bacterie zijn eigen beul naar binnen pompt. De bacterie is dan resistent tegen dit antibioticum, maar het betaalt wel een prijs daarvoor. De bacterie met een defecte pomp, de mutant, zal in een omgeving zonder dit antibioticum minder goed aangepast zijn als zijn onveranderde soortgenoten, aangezien de pomp ook voedingsstoffen en andere nuttige stoffen de cel inpompt. Kortom, resistentie is op zich gunstig, aangezien de mutante bacterie overleeft. Voor zover genetisch onderzocht, berust het echter op het verlies van het aangrijpingspunt of de factor waar het antibioticum op kan aangrijpen. (http://goo.gl/EAuALW)

U schrijft: "Evolutie is aanpassing, de auteur heeft in het artikel het proces evolutie beschreven!" Welnu, u verstaat wat anders onder het begrip 'evolutie' dan ik. Onder de paragraaf 'Wat is evolutie' schreef ik reeds: "Voordat hier misverstanden over ontstaan, is het nodig om nauwkeurig uit te drukken wat ik onder de evolutietheorie versta, want als evolutie simpelweg gedefinieerd wordt als 'verandering', 'adaptatie' of 'natuurlijke variatie' is verdere discussie overbodig. Deze verschijnselen zijn namelijk overal in de levende wereld waar te nemen en zullen door niemand worden betwist. Bij de evolutietheorie gaat het echter om andere processen." (…)

De termen operationele en historische wetenschap 'duiken op' in reactie op hetgeen u naar voren bracht. In het artikel introduceerde ik reeds het begrip 'historische wetenschap': "Alle theorieën met betrekking tot de oorsprong der dingen zijn niet waarneembaar, toetsbaar of herhaalbaar. Ernst Mayr, één van de meest invloedrijke evolutionisten in de 20e eeuw, stelt dat evolutionaire biologie een historische wetenschap is waarbij de evolutionist probeert gebeurtenissen en processen te verklaren die reeds plaatsgevonden hebben. Wetten en experimenten zijn ongeschikte technieken voor de uitleg van zulke gebeurtenissen en processen. In plaats daarvan construeert men een historisch verhaal, dat bestaat uit een tentatieve reconstructie van een bepaald scenario dat leidde tot de gebeurtenissen die men tracht te verklaren."

Onderzoek naar bijvoorbeeld DNA-reparatiemechanismen valt onder operationele wetenschap. Wanneer evolutionisten de hoeveelheid overeenkomst in DNA beschouwen als een maat voor evolutionaire verwantschap, dan hebben we het echter niet over operationele wetenschap. Deze claim is immers niet waarneembaar (de hoeveelheid overeenkomst is weliswaar waarneembaar, maar de veronderstelde verwantschap niet) of toetsbaar: "Overeenkomstige kenmerken zijn geen bewijs voor gemeenschappelijk voorgeslacht (evolutie). Voorwerpen, maar ook diertypen met overeenkomstige eigenschappen hoeven niet tot hetzelfde type voorwerp of dier te horen. Waarom hebben sommige dieren of sommige voorwerpen overeenkomstige kenmerken? Omdat zij dezelfde ontwerper hadden! Of de overeenkomst nu morfologisch (in gedaante of vorm) of biochemisch is doet niet ter zake en is zeker geen argument om evolutie boven schepping te verkiezen." (http://goo.gl/irOcF5) Met andere woorden: overeenkomstige kenmerken kunnen net zo goed wijzen op een Ontwerper die vanuit hetzelfde concept en fundamentele principes verschillende creaties ontwierp.

Een citaat ter verduidelijking van de termen operationele en historische wetenschap: "Operational science involves discovering how things operate in today’s world—repeatable and observable phenomena in the present. This is the science of Newton, Einstein and Planck, for example. However, origins science deals with the origin of things in the past—unique, unrepeatable, unobservable events. This is why it could also be called ‘historical science’. There is a fundamental difference between how the two work, even though both are called ‘science’, and operational science does have implications for origins (or historical) science. Operational science involves repeatable experimentation in the here and now. Origins science deals with how something came into existence in the past and so is not open to experimental verification / observation (unless someone invents a ‘time machine’ to travel back into the past to observe).
Both evolution and creation fall into the category of origins science. Both are driven by philosophical considerations. The same data (observations in the present) are available to everyone, but different interpretations (stories) are devised to explain what happened in the past." (http://goo.gl/WKbR6K)

Dit onderscheid tussen operationele wetenschap en evolutie is overigens geen bedenksel van creationisten. Befaamde evolutionisten zoals Ernst Mayr en E.O. Wilson erkenden dit onderscheid.

Voor zowel de evolutietheorie als het creationisme (of ID) geldt het volgende: "Now in pointing out that presuppositions drive what stories are acceptable in historical science, I am not saying that it is merely or solely a matter of those philosophical/religious assumptions. The stories still have to account for the evidence in a coherent manner. That is, the stories provided can often be tested according to the evidence." (http://goo.gl/WKbR6K) Alle modellen zullen dus op hun eigen merites beoordeeld moeten worden. Als evolutionisten daadwerkelijk van de kracht van hun eigen model overtuigd waren, zouden ze niet zo angstvallig met 'dissidenten' omgaan.

Zowel evolutionisten als creationisten (en ID-aanhangers) hanteren dezelfde begrippen met betrekking tot genen en DNA. Waarom niet? Het zou toch verwarrend zijn als iedereen zijn eigen begrippenkader zou hanteren.

U schrijft: "Verzwegen Wetenschap geeft ook al het één en ander aan. Ik kwam daar toevallig eens over omdat ik naar iets op het internet zocht. Deze website doet wat de auteur in het artikel ook doet. Ze proberen iets 'wetenschappelijk' uit te leggen, en het dan met een religieuze visie als niet ter zake doende te verklaren." Kunt u met een concreet voorbeeld komen? Ik geef in mijn artikel duidelijk aan dat het 'bewijs' voor (macro-)evolutie schromelijk tekortschiet en dat er sprake is van bait-and-switch. Dit doe ik niet op grond van religieuze - maar op grond van biologische argumenten.

Mitchell, 25-11-2015
Na onderstaand gedeelte ben ik gestopt met lezen:

"De realiteit is echter dat de evolutietheorie weinig met wetenschap te maken heeft, maar slechts een leerstuk is van bepaalde valse religies om niet in een Schepper-God te hoeven geloven. De evolutietheorie geeft je als het ware morele vrijheid: er is geen Autoriteit boven je aan wie je verantwoording verschuldigd bent. Niemand van hoger hand valt je lastig met hoe je zou moeten leven, je bent jezelf tot norm en je maakt zelf uit wat goed of kwaad is."

Er wordt een hoop geschermd met voor de leek moeilijke termen, maar er wordt weinig aangetoond. Bovenstaand stuk bewijst alweer dat de auteur van dit artikel niets begrepen heeft van waarom de evolutietheorie breed geaccepteerd wordt. Religie, of het wel of niet bestaan van God (welke god precies?), heeft er niks mee te maken. Het ontkrachten van de evolutietheorie is bovendien helemaal geen bewijs voor het Christendom (of andere religies). Creationisten zouden er verstandig aan doen eens met positief bewijs voor hun hypothese te komen, in plaats van alles wat niet in hun straatje past op een leugenachtige wijze af te branden. Reactie infoteur, 25-11-2015
Bedankt voor uw reactie. Indien u na deze alinea (welke staat in de eerste paragraaf van het artikel) reeds bent gestopt met lezen, hoe kunt u dan stellen: "Er wordt een hoop geschermd met voor de leek moeilijke termen, maar er wordt weinig aangetoond"?

Ik beweer nergens dat het ontkrachten van de evolutietheorie een bewijs is 'voor het christendom (of andere religies)'.

Het onderhavige artikel is niét bedoeld om bewijzen te leveren voor het creationistische standpunt. Als hypothetisch model blijkt het creationisme heel goed stand te houden. Onder meer op de website 'Answers in Genesis' staan talloze artikelen die u kunt raadplegen (https://answersingenesis.org).

Over uw laatste zin: "… in plaats van alles wat niet in hun straatje past op een leugenachtige wijze af te branden". Dat is een ongefundeerde beschuldiging. Ik zou het op prijs stellen als u inhoudelijk reageert op het artikel.

Peter, 23-11-2015
De begrippen micro- en macro-evolutie worden door de auteur verkeerd gebruikt. Het is ooit eens gebruikt om verschil in tijd aan te duiden tussen evolutieprocessen die minder en meer tijd nemen. Het zijn niet twee verschillende processen, er is alleen evolutie. Als iemand meent dat er alleen aanpassing mogelijk is, zou diegene de term micro evolutie niet moeten gebruiken als diegene aanpassing bedoeld. Door het begrip evolutie te gebruiken geeft deze persoon aan dat er evolutie mogelijk is.

Vergelijk een paard, een ezel, en een zebra. Die dieren kunnen onderling paren, en het vrouwtje van de twee wordt drachtig. Na een tijd wordt er een veulen geboren. Deze dieren hebben zeer duidelijk een familieband, zelfs als het paard, de ezel, en zeker de zebra duidelijk van elkaar zijn te onderscheiden. De zebra komt zelfs in een ander werelddeel voor dan het paard en de ezel. Het kruisen, dan vaak door ingrijpen van de mens, kan met meerdere dieren, bijvoorbeeld een leeuw met een tijger, en bruine beer met ijsbeer. Hier is duidelijk sprake van een evolutieproces, en natuurlijk studeren mensen daar op door.

Micro-evolutie is volgens de auteur alleen aanpassing van de soort, macro-evolutie zou niet mogelijk zijn. Als iemand beweert dat micro- en macro-evolutie twee processen zijn moet deze persoon ook aan kunnen geven waar micro-evolutie stopt en macro-evolutie niet meer mogelijk is.
Als verschillende dieren toch samen afkom geven is er sprake van een gemeenschappelijke voorouder. Misschien lijkt de verste gemeenschappelijke voorouder van het paard, de ezel, en de zebra totaal niet meer op deze dieren. Waar ligt hier de grens tussen mogelijk micro-evolutie en onmogelijk macro-evolutie? Ergens zou het aanpassen gestopt moeten zijn, want volgens de auteur blijft een paard, een ezel, en een zebra een paardachtige. Ook weet geen mens hoe deze dieren zich nog verder zullen ontwikkelen en of die weer op hun voorouders zullen lijken. Hoe kan iemand dan beweren dat er twee processen zijn?

Woorden als evolutiesekte en sektarische angsthazen geven alleen maar het ongenoegen van de auteur aan, niets meer. Lees de alinea Sektarische angsthazen eens. De zaak is natuurlijk dat studie van evolutie thuis hoort onder biologie, en andere studierichtingen die daar mee te maken hebben. De mogelijkheid van een schepper en schepping hoort daar niet thuis. Iemand die daar antwoord op wil hebben behoort naar de theologische faculteit te gaan en daar het antwoord te zoeken.
De zogenaamde "evolutiesekte" zou hebben gezegd dat intelligent design geen wetenschappelijke basis heeft. Nou, dat is zeer juist! Geen enkele theologische faculteit heeft ooit wetenschappelijk bewijs geleverd voor het bestaan van een schepper en schepping, en zijn daar zeer waarschijnlijk ook nooit aan begonnen. Zou het zo kunnen zijn dat er niets te bestuderen valt? Reactie infoteur, 24-11-2015
Bedankt voor uw reactie. In het onderhavige artikel geef ik duidelijk afgebakende definities van beide begrippen (overgenomen van Wim de Jong en Hans Degens). Het verschil is niet minder en meer tijd, maar groei van de lengte van het DNA; het creëren of genereren van nieuwe genetische informatie. Het gaat bij dit laatste dus niet om de corruptie of uitwisseling van reeds bestaande genetische informatie. Genetische mutaties veroorzaken een corruptie van reeds bestaande genetische informatie; genetische mutaties volgen een neerwaartse trend. Bij een veronderstelde evolutie van 'amoebe tot mens' ofwel opwaartse evolutie (dat wat ik in dit artikel 'macro-evolutie' noem) moet er sprake zijn van een opeenstapeling van niet-repareerbare, voordelige, code-uitbreidende, overerfbare mutaties waarbij de lengte van het DNA groeit dankzij het disfunctioneren van de mutatiebescherming – de herstelmechanismen om onvermijdelijke fouten bij de replicatie van DNA te kunnen herstellen.

Er zijn echter in het geheel geen aanwijzingen voor het ontstaan van nieuwe levensvormen, voor macro-evolutie dus. De 'bewijzen' waar bijvoorbeeld de evolutiebioloog Richard Dawkins mee komt in zijn boek 'Het grootste spektakel ter wereld' zijn géén voorbeelden van opwaartse evolutie. Zie bijvoorbeeld mijn artikelen over het E. coli-experiment van Richard Lenski (http://goo.gl/uSC470) en antibioticaresistentie( http://goo.gl/EAuALW). Er is overtuigend bewijs dat soorten zich aanpassen (aan veranderende omstandigheden) en veranderen, maar niet voor gemeenschappelijke afstamming van alle levende wezens. Mechanismen als mutatiebescherming en -reparatie en het gegeven dat mutaties veelal tot degeneratie van het genoom leiden, zijn in strijd met het concept van opwaartse evolutie.

Ik wil niet vervallen in een semantische discussie en ik vind het prima om in plaats van micro-evolutie termen als 'adaptatie' en 'variatie' te gebruiken en 'opwaartse evolutie' dekt de lading voor macro-evolutie. Dit verandert echter niets aan de definities die ik hanteer.

U komt met een voorbeeld van 'micro-evolutie': veranderingen of variatie binnen het grondtype of grondsoort (genus), waarbij nieuwe ondersoorten kunnen ontstaan, wat wordt veroorzaakt door variaties en selectie van genencombinaties uit de verzameling beschikbare genen. De quagga is een uitgestorven Afrikaanse soort van de familie van de paardachtigen. De quagga laat zien hoe alle ondersoorten (zebra, paard, ezel) voortkomen uit één grondsoort. De quagga heeft genetische kenmerken van de zebra, maar ook van het ons bekende paard. De website Verzwegen Wetenschap geeft het mooi weer: "De ondersoorten (die door recombinatie zijn ontstaan) representeren allemaal een stukje van het DNA uit de oorspronkelijke genenpoel waaruit zij voortkomen. Dus als je die soorten weer samenvoegt zie je hoe de oorspronkelijke soort eruitzag! Die samengevoegde soort is genetisch sterker dan alle ondersoorten, omdat die minder genetische informatie hadden. Zo is het ook met honden; de vuilnisbakkenrassen zijn genetisch veel sterker dan de rashonden, die vaak met allemaal ras-eigen kwalen rondlopen door de degeneratie die ze hebben ondergaan!" (http://www.verzwegenwetenschap.nl/h1.html) De genetische veranderingen zijn dus naar beneden gericht, er treedt verlies aan informatie op. Micro-evolutie is genetisch 'down-hill'. Dit is het omgekeerde van opwaartse evolutie.

Woorden als evolutiesekte en sektarische angsthazen geven naar mijn mening goed weer welke processen er spelen binnen (een deel van) de wetenschappelijke gemeenschap. W.J. Ouweneel schrijft in het Theïstisch Manifest: "De wetenschapsfilosoof Paul Feyerabend noemde de evolutieleer een 'ideologie, die vervelend en dogmatisch werd zodra haar verdiensten tot de verwijdering van haar tegenstanders leidde', waarmee hij het anti-evolutionaire wetenschappelijke alternatief bedoelt. Ik noem dat het polyfyletisch-homeostatische model, volgens hetwelk de hoofdlevensvormen (a) abrupt en onafhankelijk van elkaar (polyfyletisch) ontstaan zijn en (b), afgezien van een zekere genotypische en fenotypische variabiliteit, dankzij conserverende biotische mechanismen fundamenteel onveranderlijk zijn (biologen noemen dit [homeo]stasis). Dit model kan met een bepaalde voortheoretische scheppingsvisie verbonden worden, en dan wordt vaak van ʻcreationismeʼ gesproken (ook weer in allerlei varianten), maar het model is van deze verbinding niet afhankelijk." Dit model verdient ook een plaats binnen de faculteit 'natuurwetenschappen'.

Er is een onderscheid tussen operationele en historische wetenschap. Operationele wetenschap is observeerbaar, testbaar en herhaalbaar. Historische wetenschap is gebaseerd op aannames omtrent het verleden. De evolutietheorie valt in de categorie historische wetenschappen, evenals het polyfyletisch-homeostatische model. Aan beide modellen liggen aannames ten grondslag: "Bij het evolutiemodel is dat het methodisch naturalisme. Dit houdt in dat de enige goede argumenten en conclusies bestaan uit een naturalistisch antwoord – het bovennatuurlijke (God) heeft niet ingegrepen. Het Bijbelse model heeft als basisaanname dat de Bijbel het woord van God is, en als zodanig een getrouw beeld schetst van de werkelijkheid – en in dit geval de ontstaansgeschiedenis. De keuze voor het model is bepalend voor de interpretatie van de feiten. Zowel evolutietheorie als het scheppingsmodel zijn paradigma’s. Ze kunnen bewezen noch ontkracht worden, maar de beide modellen kunnen wel worden gecontroleerd op hun voorspellende waarde en hoe goed ze de werkelijkheid beschrijven." (Gert-Jan van Heugten, Het ‘Bijbelse model’ is zo gek nog niet. http://goo.gl/ABq28V)

In de moderne wetenschap is het naturalisme tot het leidende paradigma geworden. Naturalisme is echter zelfweerleggend wanneer het wordt samengevoegd met evolutie. Ik heb daar het volgende artikel over geschreven: http://goo.gl/uvLFpT.

Louwie, 20-01-2015
Eigenlijk maakt het mij niet uit waar ik vandaan kom, toeval, God of aliens. Het gaat mij om de vermoedens, de reeksen van waarschijnlijkheden, de instinctieve drang om over een horizon te kijken, de behoefte om nieuwsgierigheid te belonen. Maar vooral het zoeken naar de waarheid. Dat is, voor mij, wetenschap. Het heeft ons gebracht waar we nu zijn.

Dan komt u met atheïstisch, naturalistisch, evolutiesekte, seculier humanisme en een berg aan citaten. We moeten dus concluderen dat we religie, net zoals de staat, gescheiden moeten houden van wetenschap. Reactie infoteur, 08-02-2015
De vraag of God bestaat is één van de meest belangrijke vragen in het leven: "Your belief in the existence of God has enormous implications on your views of life, humanity, morality, and destiny." In het volgende artikel geeft dr. William Lane Craig drie argumenten dat het leven zonder God betekenisloos is en vervolgens presenteert hij vijf sterke argumenten voor het bestaan van God, waarmee hij laat zien dat het alleszins redelijk is om in God te geloven: http://goo.gl/CW8zoS

We moeten nmm wetenschap gescheiden houden van pseudowetenschap, zoals de evolutietheorie. In zijn boek 'Synthetische Artbildung' (The synthetic formation of kinds), geeft prof. dr. Heribert Nilsson, een botanicus aan 'Lund University' in Zweden, aan dat de evolutiedoctrine een obstakel is in het ontwikkelen van een exacte biologie: "The final result of all my researches and discussions is that the theory of evolution should be discarded in its entirety, because it always leads to extreme contradictions and confusing consequences when tested against the empirical results of research on the formation of different kinds of living forms and related fields. This assertion would agitate many people. Moreover: my next conclusion is that, far from being a benign natural-philosophical school of thought, the theory of evolution is a severe obstacle for biological research. As many examples show, it actually prevents the drawing of logical conclusions from even one set of experimental material. Because everything must be bent to fit this speculative theory, an exact biology cannot develop." (Aangehaald in: 'In the Beginning was Information' van Werner Gitt, pag.105-106.)

Louwie, 16-01-2015
Kijk, mijn idee was eigenlijk om alle religies op een hoop te gooien en het in, bredere zin, spiritualiteit te noemen. Maar, ik geef toe dat dat te makkelijk is. Belangrijker vind ik wat u vind van een theoretische religie. Misschien klinkt het flauw, maar daar komt het dan wel op neer. Reactie infoteur, 16-01-2015
“The Secular Worldview is a religious worldview in which ‘man is the measure’ -- mankind is the ultimate norm by which truth and values are to be determined. According to Secular Humanism, all reality and life center upon human beings. (…) The Secular Worldview is a comprehensive view of the world from a materialistic, naturalistic standpoint.” (http://goo.gl/47hePA)

Deze seculiere levensbeschouwing (vaak bestaande uit een naturalistisch-atheïstisch wereldbeeld met een daaruit voortvloeiend moreel relativisme en met de evolutietheorie als ontstaansmythe, enz.), kent weliswaar geen rituelen, maar raakt wel de diepste overtuiging van hoe iemand in het leven staat, hoe hij zijn leven vormgeeft en naar welke waarden hij leeft. In die zin is het allesbehalve theoretisch.

Louwie, 15-01-2015
Misschien is het verstandig dat u eerst ' theorie' definieert. Kijk dan of er zoiets bestaat als een theoretische religie. Niet ik alleen schaar spiritualiteit onder religie maar Wikipedia ook! Mijn zoon van 12 wist mij trouwens feilloos te vertellen wat spiritualiteit is. Wat betreft verwerpelijk bewijs. Kom op nou, je suis charlie, u heeft toch geen oogkleppen voor. Liefdadigheid is per definitie niet religieus. Is geld religieus? Ik kan met zekerheid zeggen dat in werkelijk iedere wetenschappelijke theorie wel iets nog onverklaarbaar is. Zo kunnen we stellen dat het geloof in de oerknal ook een religie is. Zwaartekracht religie, lichtsnelheid religie, tijd religie, snaar religie enzovoort. Ik snap dat u er veel werk in heeft gestoken, jammer. Reactie infoteur, 15-01-2015
Wanneer ik Wikipedia raadpleeg, bevestigt dat mijn mening dat 'spiritualiteit' een vage term is. Op de betreffende pagina staat: "Het woord [spiritualiteit] wordt op vele manieren gebruikt". Ik ben nog eens wat gaan grasduinen bij mensen die zich hier beroepshalve mee bezighouden -zij liever dan ik- en ik wil u het volgende citaat niet onthouden: "Spirituality is a word with an increasing contemporary currency. However, the contemporary usage of the word spirituality is often vague and difficult to define… ", aldus professor Philip Sheldrake in zijn boek 'Explorations in Spirituality: History, Theology, and Social Practice' op pagina 2. Wellicht kan hij bij uw zoon van 12 in de leer die u feilloos wist te vertellen wat het is! Maar alle gekheid op een stokje, Sheldrake komt wel met een algemene beschrijving: "This widespread use of the word makes it difficult to offer a simple definition. However, in general terms, it stands for lifestyles and practices that encourage an aspirational approach to life. Indeed, contemporary spirituality reflects a sense that a truly fulfilled life involves more than purely material success or intellectual satisfaction." (Bron: Preached by Professor Philip Sheldrake, on Sunday 23 February 2014, in Magdalen College Chapel, Oxford, http://www.magd.ox.ac.uk/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/23-Feb-2014.pdf) Hoe het ook zij, dat u een begrip als 'spiritualiteit' schaart onder 'religie' en daarmee de term erg breed opvat, maakt de bewijsvoering van de koppeling die u maakt tussen religie en onderdrukking alleen maar moeilijker.

Ik ben -al zeg ik het zelf- vrij goed op de hoogte van wat er in Frankrijk is gebeurd. Naar aanleiding van de aanslagen op 7 januari 2015 in Parijs, heb ik zelfs een artikel geschreven met de (naar mijn mening eveneens prikkelende) titel: 'Profeet Mohammed beledigen - is Mohammed een terrorist?' Hier te lezen: http://goo.gl/ce4zEw Ook probeer ik mij te laten informeren over wat er elders in de wereld aan wreedheden plaatsvindt (ook als daar geen miljoenen mensen voor op de been komen). Zo heb ik gisteren het artikel 'Boko Haram: islamitische terreur & de ontvoering van meisjes' geschreven: http://goo.gl/SjRmb5 Maar de gebeurtenissen in Frankrijk bewijzen nog steeds niet dat religie (volgens uw beschrijving het gehele palet van ‘hogere macht’ tot ‘spiritualiteit’) het onderdrukken van de eerder genoemde groepen mensen voorstaat.

En wat doet u dan met het fundament waar u op staat? Gaat u de tak waar u op zit afzagen? Ik citeer Jürgen habermas: "Das Christendom ist für das normative Selbstverständnis der Moderne nicht nur eine Vorläufergestalt oder ein Katalysator gewesen. Der egalitäre Universalismus, aus dem die Ideen von Freiheit und solidarischem Zusammenleben, von autonomer Lebensführung und Emanzipation, von individueller Gewissensmoral, Menschenrechten und Demokratie entsprungen sind, ist unmittelbar ein Erbe der jüdischen Gerechtigkeits- und der christlichen Liebesethik. In der Substanz unverändert, ist dieses Erbe immer wieder kritisch angeeignet und neu interpretiert worden. Dazu gibt es bis heute keine Alternative. Auch angesichts der aktuellen Herausforderungen einer postnationalen Konstellation zehren wir nach wie vor von dieser Substanz. Alles andere ist postmodernes Gerede." ("Zeit der Übergänge". Suhrkamp Verlag, 2001. p. 174f.)

"Liefdadigheid is per definitie niet religieus, " zo stelt u. Pardon? Barmhartigheid is een noodzakelijk onderdeel van het christelijk geloof. Het is interessant om je met betrekking tot dit thema te verdiepen in de oorsprong van het christendom:
(*) Alvin J. Schmidt. How Christianity Changed the World. Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 2004. (Vooral de hoofdstukken 5 en 6: 'Charity and compassion: their Christian connection' respectievelijk 'Hospitals and health care: their Christian roots'.)
(*) John Ortberg. Impact. Ark Media, Amsterdam, 2014.

Ik wil er graag nog een flink schepje bovenop doen over wat u schrijft over wetenschap. Wetenschappelijke uitkomsten en bevindingen zullen het stadium van vermoedens of hypothesen nimmer ontstijgen. De wetenschapsfilosoof Karl Popper gaat ervan uit dat alle wetenschappelijke uitspraken slechts het karakter hebben van een hypothese, een theorie, die een waarschijnlijkheid of vermoeden uitdrukken, maar niet dé waarheid. De zoektocht naar de waarheid is in feite een oneindig voortdurend proces. Wetenschappelijke waarheid is altijd voorlopige waarheid, dat wil zeggen een (nog niet weerlegde) theorie die dé waarheid tot op heden het dichtst is of lijkt te zijn genaderd.

Dat in iedere wetenschappelijke theorie nog wel iets onverklaarbaars aanwezig zou zijn, of dat wetenschappelijke uitkomsten en bevindingen het stadium van vermoedens of hypothesen nimmer zullen ontstijgen, maakt het nog niet tot een religie. Ik weet niet waar u dat idee vandaan haalt. In ieder geval niet uit mijn artikel.

Louwie, 14-01-2015
Religie is het omarmen van een hogere macht, opperwezen of God. In de bredere zin is religie spiritualiteit.
Waarom verwerpelijk, onderdrukken van homoseksualiteit, vrouwen en andersdenkenden in het algemeen.
In uw betoog geeft u aan dat u de evolutietheorie een religie vind. Waarom dan zeer stellig deze kop, evolutietheorie 'is' een religie? Reactie infoteur, 14-01-2015
U lijkt een isgelijkteken te plaatsen tussen religie (waar u –als ik u goed begrijp– ook ‘spiritualiteit’ onder verstaat, wat dat dan ook moge zijn – ik vind het een nogal vage en nietszeggende term) en het ‘onderdrukken van homoseksualiteit, vrouwen en andersdenkenden in het algemeen’. Daar zou ik graag bewijs voor willen zien. U zult moeten bewijzen dat alle vormen van religie (volgens uw beschrijving het gehele palet van ‘hogere macht’ tot ‘spiritualiteit’) het onderdrukken van voornoemde groepen mensen voorstaan. Daar bent u wel even zoet mee. Bovendien hoef ik slechts met één tegenbewijs te komen en uw stelling valt al in duigen. ;)

U schreef dat u ‘alles wat met religie te maken heeft, verwerpelijk vindt’. Welnu, neem bijvoorbeeld het fenomeen ‘christelijke charitas’. Afgaande op uw boude bewering, vindt u dit dus verwerpelijk.

Een titel van een artikel als deze moet naar mijn mening prikkelen. In mijn artikel geef ik beargumenteerd weer dat de evolutietheorie een geloofsartikel is van een seculiere religie, een levensbeschouwing die dan wel geen rituelen kent, maar wel de diepste overtuiging raakt en daarvoor absolute geldigheid claimt.

Louwie, 12-01-2015
Ik blijf het van a tot z een zeer aannemelijke en wetenschappelijk goed onderbouwde theorie vinden. Alles wat met religie te maken heeft vind ik verwerpelijk. Dus als iemand de evolutie theorie als religieus beschouwd gaat dat er bij mij simpelweg niet in. Evolutie heeft mijns inziens niks met religie te maken. Ik geloof in deze theorie en ik geloof dat de tekortkomingen in deze theorie met de tijd aangevuld gaan worden. Ik geloof niet in een God of meester architect. Reactie infoteur, 13-01-2015
Het staat u geheel vrij om in de evolutietheorie te (blijven) geloven en te geloven dat men ooit ‘de tekortkomingen in deze theorie’ aan zal kunnen vullen. In het onderhavige artikel beargumenteer ik waarom ik er niet in geloof en dat het irrationeel is om te geloven dat een mechanisme dat leidt tot kanker en erfelijke ziekten, het DNA van een bacterie kan laten uitgroeien tot dat van een mens. Interessante leesvoer te dezen is het boek van dr. John C. Sanford: ‘Genetic entropy and the mystery of the genome’, waar hier een korte bespreking van te vinden is: http://goo.gl/rf7X7d

U doet een uitspraak over religie waar ik niets mee kan; u zult eerst moeten definiëren wat ‘religie’ is. Daarna komt de vraag op grond waarvan religie verwerpelijk zou zijn en hoe je dat kunt objectiveren (anders is het slechts een kwestie van smaak). Een citaat: “Although it may be true that not everyone has a religion (a system of religious beliefs, practices, and rituals), it would be rather absurd to believe that there is anyone who does not have a religious belief. This can be shown by focusing on a theory or belief that many people mistakenly believe to be the reverse of religion: materialism.” Men leze hier verder: http://goo.gl/lvWwz0

Evolutie heeft naar uw mening niets met religie te maken en het gaat er bij u niet in dat iemand de evolutietheorie als religieus beschouwt. Ik wil u erop wijzen dat ik in mijn artikel onderscheid maak “tussen enerzijds een louter wetenschappelijke evolutionistische werkhypothese en anderzijds het dogmatische raamwerk van het naturalisme dat uitgaat van een aantal filosofische vooronderstellingen (…) waarbij de evolutietheorie van grote betekenis is” en ‘wordt aanvaard als een dogma’. Het maakt, zo betoog ik in het artikel, een onlosmakelijk onderdeel uit van een (naturalistische) levensbeschouwing, om niet te zeggen een religie.

Louwie, 12-01-2015
Het spijt me maar het is echt wel zo simpel. Het ontstaan van en of de oorsprong van de eerste cel heeft niks met evolutie te maken. Ook als u zegt wat anders te verstaan onder het begrip evolutie lijkt het erop dat u er zomaar wat ' processen ' bij verzint. Reactie infoteur, 12-01-2015
Ik geef slechts een beschrijving van de evolutietheorie, zoals door haar aanhangers wordt geformuleerd: "De evolutietheorie biedt een verklaring voor de 'evolutie van het leven' en voor de verscheidenheid aan levensvormen op aarde en gaat uit van de opvatting dat alle levensvormen van een gemeenschappelijke voorouder, het eerste eencellige organisme, afstammen en dat allemaal via natuurlijke processen met natuurlijke selectie als sturende kracht." Dit lijkt mij een bondige, doch correcte weergave van wat de evolutietheorie voorstaat. In deze definitie spreek ik nergens over 'het ontstaan van en of de oorsprong van de eerste cel'.
U stelt in uw eerste reactie dat 'evolutie eigenlijk gewoon betekent dat alles veranderlijk is'. Welnu, dat er binnen organismen allerlei veranderingen optreden, is juist. Alleen is het daarbij de vraag in hoeverre iets veranderlijk is. Daar ga ik in het artikel vrij uitgebreid op in en dan blijkt dat het evolutionisten zijn die processen 'verzinnen' die er niet zijn.

Louwie, 07-01-2015
Evolutie is geen religie. Evolutie betekend eigenlijk gewoon dat alles veranderlijk is. Van micro naar macro en van macro naar micro. Een cel deelt, maar verliest bij iedere deling wat informatie. Daarom worden we oud. Dit is gewoon een feit. Zonder evolutie zou alles het zelfde blijven. Alle bomen even groot alle muizen even klein. Alle sterren even fel enz Reactie infoteur, 07-01-2015
U verstaat wat anders onder het begrip 'evolutie' dan ik. Onder de paragraaf 'Wat is evolutie' schreef ik reeds: "Voordat hier misverstanden over ontstaan, is het nodig om nauwkeurig uit te drukken wat ik onder de evolutietheorie versta, want als evolutie simpelweg gedefinieerd wordt als 'verandering', 'adaptatie' of 'natuurlijke variatie' is verdere discussie overbodig. Deze verschijnselen zijn namelijk overal in de levende wereld waar te nemen en zullen door niemand worden betwist. Bij de evolutietheorie gaat het echter om andere processen." (…)

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 23-04-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 48
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.