mijn kijk op

Profetieën Oude Testament (Bijbel) vervuld door Jezus

Profetieën Oude Testament (Bijbel) vervuld door Jezus In het Oude Testament (Tanakh in het Hebreeuws)* staan zeer vele profetieën over de (eerste) komst van de Messias, hetgeen Christus of 'gezalfde' betekent. In profetieën toont God wat Hij wil gaan doen en in Jezus zijn deze profetieën stuk voor stuk uitgekomen. De naam van Jezus, in het Hebreeuws Yeshua, betekent 'hij zal redden'. Yeshua heeft zo veel profetieën uit de Tanakh vervuld dat we niet meer kunnen spreken van toeval.

De kern van het Apostolische getuigenis

Deze profetieën vormen het DNA-profiel van de Christus, de Messias. Er is er maar één die daarmee matcht en dat is Yeshua van Nazareth, Hij is de Christus. Dat Yeshua de Christus, de langverwachte Messias is, is ook de kern van het Apostolische getuigenis.

"Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus." (Matteüs 16:13-16) Yeshua antwoord daarop besvetigend: "Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel." Yeshua wist dus heel goe wie hij was; hij stak zijn identiteit niet onder stoelen of banken.

"Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam." (Johannes 20:30-31)

"Ze [de apostelen] bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis en gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de messias is." (Handelingen 5:42)

"Filippus ging naar de stad Samaria, en verkondigde hun de messias." (Handelingen 8:5)

Messias (Christus)

Gezalfde

Het Grieks christos is de vertaling van het Hebreeuwse woord mashiach. In het Nederlands is dit Messias en dat betekent 'gezalfde'. In het tijdperk van de Tanakh werden priesters en koningen door God aangesteld en gezalfd; dat is begieten met olie. Dat gebeurde altijd met belangrijke personen. Deze zalving was een openlijk teken dat een persoon door God aangesteld was als priester of koning en dat nam niemand lichtvaardig op. Zo zegt David in 1 Samuel 24:7: "En hij zei tegen zijn mannen: ‘De HEER verhoede dat ik mijn koning, Gods gezalfde, iets zou aandoen en mijn hand tegen hem zou opheffen. Hij is immers door de HEER zelf als koning aangewezen’."

Een door God gezonden Gezalfde

De verwachting dat er een messias zal komen, een door God gezonden Gezalfde, die de bevrijding van het volk Israël zal bewerken, leeft sterk in het jodendom. "Ik geloof met perfect vertrouwen in de komst van de masjiach, en hoewel het mogelijk is dat hij draalt, verwacht ik hem toch iedere dag," zo luidt een van de twaalf grondbeginselen van de Rambam, een "acroniem van Mosje ben Maimon, één der grootste middeleeuws Joodse geleerden, ook bekend als Maimonides. Vooral in tijden van onderdrukking of van overheersing ontstond het geloof in een Verlosser of Messias, die het koninkrijk van David weer zou herstellen.

Aardse verlossing

De Messias zal vanuit Joods perspectief een mens zijn die aardse verlossing zal komen brengen. Sommigen gingen daarom Yeshua zien als de verlosser die de Joden in Israël zou bevrijden van het juk van de Romeinen. Ze konden niet geloven dat er eerst sprake zou zijn van een lijdende Messias en dan pas van een overwinnende Koning (bij de wederkomst van Yeshua). Één Messias, twee rollen: een lijdende - en een overwinnende Messias. In Jesaja 53 zien we het beeld van de lijdende Messias en Zacharia 12:10 en Openbaring 1:7 wijzen op zijn wederkomst.

Er waren veel Joden die Yeshua niet aanvaarden als de Messias, de gezalfde. In de eeuwen die volgden stonden er soms mensen op die door sommige Joden werden gezien als Messias. Zo werd in de jaren 130 de opstandelingenleider Simon ben Kosiba door rabbi Akiba gehuldigd als Simon bar Kochba, dat sterrenzoon betekent, één der titels van de messias. Later in de geschiedenis zijn nog andere kleurrijke figuren opgedoken die door sommigen werden beschouwd als de messias. Ik noem David Reubeni, een geheimzinnig figuur die voor het eerst opdook in Jeruzalem in 1523. Hij wierp zich op als Messias en in Rome wist hij zelfs paus Clemens VII te overtuigen dat hij Palestina zou bevrijden van de Ottomanen. In Portugal kreeg hij veel aanhang onder de Marranen, gedwongen gedoopte joden die in het geheim hun Joodse geloof trouw bleven. Uiteindelijk was het Karel V die hem in de boeien liet slaan en hem op de brandstapel zette.

Tanakh profetieën vervuld door Yeshua / profetieën Oude Testament vervuld door Jezus

Emmaüsgangers

Drie dagen na de kruisiging van Yeshua waren twee van zijn leerlingen op weg naar Emmaüs, een plaats niet ver van Jeruzalem:

"Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten." (Lucas 24:13-27)

Politiek-nationale rol

Yeshua zei tegen de Emmaüsgangers waarom zij niet in alles geloven wat de profeten gezegd hebben. Zij dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken en dat Yeshua hen zou verlossen van vreemde overheersing. Het Messiaanse Rijk zou ingeluid worden, een nieuwe tijd zou aanbreken. En nu was alle hoop vervlogen. Yeshua was al drie dagen dood en na drie dagen zou de ziel uit het lichaam verdwenen zijn volgens Oosterse opvattingen. De Emmaüsgangers waren maar op één rol of aspect van de Messias gefixeerd, te weten het politiek-nationale zoals ook in de Tanakh naar voren wordt gebracht:

Dan zal ik het vervallen huis van David herbouwen, ik zal de muren herstellen en opbouwen wat is neergehaald, ik zal het in zijn vroegere luister herstellen. (Amos 9:11)

Als die tijd gekomen is – spreekt de HEER – zal ik de kreupelen verzamelen, de verstrooiden bijeenbrengen, verenigen wie ik onheil heb gebracht. De kreupelen zal ik sparen, van de verdrevenen maak ik een groot volk, en op de Sion zal de HEER hun koning zijn, van nu tot in eeuwigheid. En jij, wachttoren over de kudde, vesting van Sion, jij zult je vroegere heerschappij herkrijgen, aan jou, Jeruzalem, behoort het koningschap toe. (Micha 4:6-8)

De bevrijding van het Joodse volk en het herstel, de restauratie van het koningschap. Dat is echter één kant van de medaille. Op de andere kant wijst Yeshua hen: het lijden en sterven van de Messias, de lijdende Messias. In Jesaja 53 treffen we het beeld van de Messias die zou lijden en sterven voor de zonden van Zijn volk Israël en de wereld, ruim 700 voordat Yeshua op aarde wandelde. Het beeld van de lijdende Messias komt ook terug in Psalm 22. Yeshua kwam de eerste keer als knecht of dienaar en hij zal pas bij zijn wederkomst verschijnen als koning en hogepriester. Twee kanten van dezelfde medaille.

Universele rol van de Messias

In Jesaja 49:6 lezen we dat de rol van de Messias universeel is: niet alleen het volk Israël bevrijden, maar aan de hele wereld verlossing brengen. Wat aan het kruis volbracht is, is van cruciaal belang voor Gods plan met mensen.

De Schriften getuigen over Jezus

De profetieën in de Tanakh die naar Yeshua verwijzen zijn wonderbaarlijk en fascinerend tegelijk. De Schriften getuigen over Yeshua. (Johannes 5:39) Alleen in het leven van Yeshua kunnen we de messiaanse profetieën begrijpen. Alle aspecten in de profetieën zoals de Lijdende Knecht des Heren (Jeremia 53) en de Zoon des mensen (Daniel 7:14-14) komen samen in leven, werk, leer en de persoon van Yeshua.

Noot:
(*) De Joden verdelen de Tanakh (in het Nederlands wel 'Tenach' genoemd) onder in drie afdelingen: de Tora (Leringen - de vijf boeken van Mozes), Nevi'im (Profeten) en Ketuvim (Geschriften). TaNaKh is een acroniem voor Tora, Nevi'im en Ketuvim.

Lees verder

© 2009 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Messiaanse teksten: Doel, beroep, belang Messiaanse profetieMessiaanse teksten: Doel, beroep, belang Messiaanse profetieMessiaanse profetie, Messiaanse teksten. In het Nieuwe Testament doen de apostelen een beroep op twee aspecten in het le…
Jezus Christus (christendom)Jezus Christus is binnen het christendom de enig geboren zoon van God en voor christenen de beloofde Messias, die door d…
Christenen - Wie is Jezus?Christenen - Wie is Jezus?Iedereen kent het kerstverhaal wel. De geboorte van onze verlosser Jezus Christus en de viering daarvan. Toch zit er nog…
Het Nieuwe Testament (Christendom)Het Nieuwe Testament is van groot belang binnen het Christendom. Het vormt het tweede deel van de Christelijke Bijbel en…

De Nag Hammadi geschriftenIn 1945 werd in het plaatsje Nag Hammadi een vondst gedaan die een wereldwijde schokgolf gaf onder menig Rooms katholiek…
Het ontstaan van de Anglicaanse KerkHet ontstaan van de Anglicaanse KerkGodsdienststrijd is vandaag de dag reden nummer 1 voor het voeren van oorlog. Iedereen wenst het monopolie van de waarhe…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Gunthersimmermacher, Pixabay
  • A. van der Heide: Het Jodendom; Kok, Kampen, 2001.
  • David H. Stern (translation): Complete Jewish Bible; Jewish New Testament Publications, Clarksville, Maryland, USA, 1998.
  • Mark Heirman: De twaalf zuilen van Israël ~ Een cultuurgeschiedenis van de Joden; Houtekiet, Ambo, Antwerpen/Amsterdam, 2001.
  • Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV)
  • Studiebijbel van Stichting Centrum voor Bijbelonderzoek te Veenendaal
Reacties

Yalçin, 14-06-2009
Hey Tartuffel,

Behoud en dienen, komen een beetje overeen. God heeft absoluut niets nodig van ons. Hij overleeft het zonder ons, hij heeft onze gebeden niet nodig of onze diensten.
Als we bidden doen we het voor ons: zowel om vrede op aarde te vinden en zowel voor in het hiernamaals
Voor onze diensten geldt hetzelfde. Je spiritueel verhogen, en terwijl je deze pad bewandelt, andere mensen helpen zodat ze ook het juiste pad vinden.

Als er geen hel zou zijn, of hooguit 12 maanden. God is gerechtigheid, en dit kan ik geen gerechtigheid noemen.
Dan zou ik hier alle zonden plegen tot ik sterf, hoe dan ook ik ga toch naar de hemel. Als dat het geval was, dat zou dit leven, als test, geen nut hebben.

Groetjes :-) Reactie infoteur, 14-06-2009
Hoi Yalcin,

Bedankt voor uw reactie.

Ik denk dat de mens geschapen is tot Gods eer: "… ieder die naar mijn naam genoemd is, en die Ik geschapen heb tot mijn eer, die Ik geformeerd heb, die Ik ook gemaakt heb." (Jesaja 43:7)

Niet leven naar Gods wil en bedoeling is zonde. Het woord 'zonde' betekent letterlijk 'je doel missen'.

Ik geloof ook in een laatste oordeel en een hemel en een hel.

Maar ik geloof ook in redding (maar niet uit eigen verdienste of op eigen kracht - maar dankzij de liefde en genade van God):
"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." (Johannes 3:16)

Gr, Tartuffel

P.s.: Wat is vanuit de islam het doel van God met de mens? Ik vraag dit uit interesse.

p.s. 2: U hebt geen kwetsende woorden gebruikt (ik voel mij bovendien niet zo snel gekwetst). We hoeven het niet met elkaar eens te zijn - maar dat is niet kwetsend.

Jehoeda (infoteur), 14-06-2009 #10
Hallo Tartuffel,

Vooruit dan, nog één antwoord op uw vraag.

Bij het christendom gaat het om BEHOUD: "Hoe kan ik gered worden?" Bij het Jodendom gaat het om DIENEN: "Hoe kan ik God dienen?"

Volgens het Jodendom bestaat er geen eeuwige hel voor slechte mensen. De slechtste mens zal hooguit 12 maanden in de hel vertoeven waarbij hij geconfronteerd wordt met zijn fouten. Hij voelt op spirituele wijze wat hij misdaan heeft. Daarna is de ziel gezuiverd en keert terug naar de hemel.

Meer over hemel, hel en reïncarnatie in mijn artikel: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/15647-hemel-hel-reincarnatie-komende-wereld-een-joodse-visie.html.

MVG, Etsel :-) Reactie infoteur, 14-06-2009
Hallo Etsel,

Bedankt voor uw reactie.

Ik mis een bijbelse onderbouwing voor uw zienswijze zoals uiteengezet in het door u aangehaalde artikel. U heeft het over de ziel van de overledene die contact houdt met nabestaanden en u spreekt over reïncarnatie. Daar is geen enkele bijbelse grond voor.

Waar de bijbel wel over spreekt is dat de spirituele relatie tussen God en de mens verbroken is als gevolg van de zonde die in de wereld is gekomen. Zonde is afwijzing van hetgeen God wil.

In Jesaja 59:2 staat:

"Jullie wangedrag is het
dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven;
door jullie zonden houdt hij zich verborgen
en wil hij je niet meer horen."

Zonde leidt tot scheiding van God. Ook leidt zonde tot de dood (Genesis 2:17; Ezechiël 18:20).

Zijn er uitzonderingen? Neen.
Jesaja 64:6 stelt: “Wij zijn allen geworden als een onreine, al onze gerechtigheden als een bezoedeld kleed; wij vielen allen af als het loof en onze ongerechtigheden voerden ons weg als de wind“.

Hoe kan de mens God dienen - zoals u stelt - als Hij zich verborgen houdt voor onze zonden en het contact met Hem is verstoord? Als de dood de consequenties is voor de zonde, hoe kan de mens dan weer na 12 maanden bij wijze van spreken opstaan uit de dood (zoals u in uw artikel stelt)? Wat maakt dat mogelijk? In het OT lezen we over het offeren van dieren. Dit neemt echter de zonde niet weg (Hebreeën 10:4), maar bedekt deze, d.w.z. de zonde wordt de mens niet toegerekend.

Wat of wie draagt de straf voor onze zonden? Wie herstelt weer het contact met God?

Jesaja 53:11 stelt:
"De Heer zegt:
‘Mijn dienaar kent mijn wil,
hij is onschuldig.
Hij bevrijdt velen van hun schuld
en draagt de straf voor hun zonden."

Over wie deze dienaar is, heb ik reeds geschreven in:

http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-samenleving/35175-jesaja-53-profetieen-oude-testament-vervuld-door-jezus-3.html

mvg,

Tartuffel.

N.B.: In uw artikel waarnaar u verwijst staan zaken in die evident strijdig zijn met de bijbel. Bij voorbeeld de opmerking:

"Wanneer de ziel het lichaam verlaat staat het voor het Hemels Gerecht om te worden beoordeeld en verslag te doen van het aardse leven. Maar het Hemels Gerecht doet alleen het verslag; de beoordeling kan de ziel alleen zelf doen omdat het alleen zelf in staat is de ware omvang te weten en te voelen van wat het bereikte, of niet bereikte gedurende het fysieke leven."

Deze boodschap is diametraal tegengesteld aan wat bv. in Prediker 3:17 staat:

"Ik zei tegen mezelf: God zal zowel de rechtvaardigen als de goddelozen aan zijn oordeel onderwerpen, want er is bij hem voor alles wat gebeurt en voor elke daad een tijd en een plaats."

Bovendien, hoe kan je eigen ziel beter in staat zijn dan God - die hemel en aarde gemaakt heeft en de absolute maatstaf voor rechtvaardigheid is - om te oordelen?

Jehoeda (infoteur), 14-06-2009 #9
Hallo Yalcin,

Al eerder heb ik een artikel geschreven waarin ik uitleg waarom de islam (en het christendom) niet geschikt is voor het Joodse volk. Zie http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-samenleving/28607-islam-christendom-geen-alternatief-voor-joden.html. U kunt onderaan dat artikel eventueel op reageren.

Hallo Tartuffel,

Eerlijk gezegd begrijp ik uw probleem niet met de Tora en de Noachidische geboden. De Tora is bestemd voor het Joodse volk en de Noachidische geboden voor de niet-Joden.

De Tora kan in twee onderdelen worden verdeeld: de relatie tussen God en de mens, en de relaties tussen de mensen onderling. Het gaat om wetten die door God zijn samengesteld voor het Joodse volk.

In Nederland kent men ook wetten alleen die zijn samengesteld door mensen, hoewel veel Nederlandse wetten haar oorsprong in de Tora c.q. de Noachidische geboden hebben: zoals, gij zult niet stelen, gij zult niet moorden etc. Deze wetten zijn bestemd voor het Nederlandse volk. Daarnaast kent de kerk haar eigen 'wetten', zoals de doop, belijdenis, etc.

Nu bent u Nederlander en leeft, althans dat neem ik aan, zoveel mogelijk volgens de Nederlandse wet na. U moordt niet, u steelt niet, u spreekt geen valse getuigenis, etc. Tevens bent u waarschijnlijk gedoopt en heb belijdenis gedaan.

Wat is dan uw probleem met de Joodse wet? Waarom mogen de Joden geen wetten naleven, die bovendien nog door God zijn samengesteld? Waarom mag/moet u wel de Nederlandse wet naleven en bekritiseert tegelijkertijd Joden die de Tora na leven? Mogen de Joden dan geen regels hebben inzake opvoeding, huwelijk, scheiding, de relatie met God, besnijdenis, etc?

Waarom bent u voor afschaffing van de Joodse wetgeving vanwege de komst van Jezus? Leeft u soms ook de Nederlandse wet niet meer na vanwege Jezus? Dus toch maar stelen, valse getuigenis spreken, etc? Hoeveel miljoenen mensen zijn er al niet in naam van Jezus vermoord?

Los van het feit dat God geen mens is en dus ook geen zoon kan hebben gezonden (de Tenach gebruikt alleen de term 'kinderen van God' voor de mensen, maar dat moet niet letterlijk genomen worden), heeft de komst van Jezus slechts tot bloedvergieten geleid. Bovendien heeft God mensenoffers juist streng verboden, dus Jezus kan nooit door God zijn opgeofferd. Mensenoffers werden vóór en ook na de stichting van het Jodendom door heidense godsdiensten gedaan.

Vreemd is overigens dat u de komst van Jezus tracht te 'bewijzen' aan de hand van de Joodse profeten die er juist bij het Joodse volk op aandringen om de Tora na te leven. Zelfs Jezus zegt dat de Tora niet ontbonden mag worden.

Tot slot herhaal ik nog dat u niet dezelfde God van Israël dient als de Joden. U bevestigt dat ook min of meer zelf omdat God volgens u geen regeltjes heeft gegeven, maar een zoon. Dat is dus totaal iets anders.

N.B. Dit is verder mijn laatste reactie op DIT artikel. Mocht u (Tartuffel) weer andere artikelen schrijven die om commentaar vragen, dan laat ik wel van mij horen. Veel succes met het schrijven van uw artikelen.

MVG., Etsel:-) Reactie infoteur, 14-06-2009
Hallo Etsel,

In geen enkel artikel of reactie van mijn hand stel ik dat Joden de wet niet mogen naleven of dat door de komst van Jezus de wet is afgeschaft. Als ik dat zou stellen, dan zou ik een evident valse (lees: on-Bijbelse) leer aanhangen.

Verder heb ik niet gezegd dat God geen regels heeft gegeven, maar in plaats daarvan een zoon. Ik heb letterlijk gezegd: “Hij geeft ze [de mensheid] niet een setje regels, waarna ze het zelf maar moeten uitzoeken.” De nadruk in de door mij aangehaalde zin ligt op wat achter de komma staat: God laat de mensheid niet aan zichzelf over. God wil contact met de mens, dat laat zich op ieder bladzijde van de bijbel lezen. Maar ook is duidelijk dat de zonde van de mens dit contact in de weg staat. De mens kan niet op grond van het naleven van de Noachidische geboden of ongeacht welke geboden dan ook, rechtvaardig worden. Al vanaf Genesis wordt gezinspeeld op een antwoord - op een definitieve oplossing om de breuk tussen de mens en God te herstellen (hier ben ik in mijn artikelen en eerdere reacties reeds op ingegaan). God koos Israël als Zijn uitverkoren volk met als doel het voortbrengen van de Messias en om andere volken te tonen wie Hij is.

Maar even terug naar het naleven van de wet door de Joden. In het Bijbelboek Handelingen 21:20 staat geschreven: “Toen ze dat hoorden, prezen en eerden ze God en zeiden: ‘Je hebt kunnen zien, broeder, dat ook vele duizenden Joden het geloof hebben aanvaard, en allen leven vol overtuiging volgens de wet‘.” Jawel, er staat: “En allen leven vol overtuiging volgens de wet.” Deze Joodse gelovigen (navolgers van Jezus) waren ijveraars voor de Tora.

Een vers verder kunnen we lezen: “Nu is hun verteld dat jij de Joden die onder de heidenen wonen aanspoort tot ontrouw aan Mozes; je zou beweren dat ze hun kinderen niet hoeven te besnijden en dat ze zich niet aan de voorschriften hoeven te houden.” Paulus (aan wie deze opmerking gericht is) zei niet dat wat ze over hem beweerden juist was en dat Joden de Tora achter zich konden laten. De kerk met haar eeuwenlange anti-Tora retoriek heeft geen acht geslagen op de werkelijke houding van Paulus t.a.v. de Tora. Paulus hield zich aan de Tora - en uit Handelingen 21:23-26 wordt duidelijk dat hij gelovigen aanmoedigde hun levensstijl aan te passen aan de Tora.

In Galaten 2:16 maakt Paulus duidelijk “dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus”. We worden dus niet aangenomen op grond van onze werken. De Tora moet niet worden veranderd in een wet als middel tot rechtvaardiging. Het biedt juist een levensstijl die voortvloeit uit rechtvaardiging.

Samengevat:
- Door het houden van (de) geboden kan een mens niet gerechtvaardigd worden.
- Jesaja 64:6 stelt klip en klaar: “Wij zijn allen geworden als een onreine, al onze gerechtigheden als een bezoedeld kleed; wij vielen allen af als het loof en onze ongerechtigheden voerden ons weg als de wind“.
- Behouden word een mens alleen op grond van het geloof in Jezus Christus.
- Nergens in de Bijbel staat dat navolgers van Jezus zich niet meer aan de wet hoeven te houden.
- We zijn gered zijn door het verlossingswerk van Jezus; m.a.w.: het houden van de wet is niet noodzakelijk om behouden te worden. Jezus Christus is de enige weg tot verlossing en behoud.
- De wet is geen weg tot zelfverlossing, door het verrichten van goede werken kunnen we onszelf niet rechtvaardigen.
- De wet zelf is niet slecht, maar de manier waarop we ermee omgaan kan dat wel zijn.
- “Kortom, de wet zelf is heilig en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed.”
(Romeinen 7:12).

Hier valt nog veel meer over te zeggen. Ik verwijs kortheidshalve naar het boek: “De Tora - Ontdek opnieuw wat de eerste vijf Bijbelboeken betekenen voor de gemeente en voor u” van Ariel en D’vorah Berkowitz.

Ik weet dat u niet meer reageert op deze discussie, maar toch stel ik u een vraag. Stel dat de Joden zich moeten houden aan de Tora en de niet-Joden aan de Noachidische geboden. Hoe weet je dat je hebt voldaan aan alle geboden en voorwaarden, zodat je behouden bent - indachtig Jesaja 64:6?

Mvg,
Tartuffel.

Jehoeda (infoteur), 12-06-2009 #8
@Yalcin,

De enige profeten die conform de Tora handelen zijn de profeten die genoemd worden in de Joodse Bijbel (die de christenen het Oude Testament noemen). De profeet Mohammed voldoet niet als profeet, daar hij dingen toegevoegd c.q. gewijzigd heeft uit de Tora, namelijk met de Koran. God heeft dit uitdrukkelijk verboden (zie de Tora). Mohammed kan dus nooit namens God geprofeteerd hebben. Vandaar mijn verwijzing naar de god van steen (kaaba), ongeacht de vraag of je de steen nu wel of niet aanbidt.

MVG, Etsel Reactie infoteur, 12-06-2009
Hallo Etsel,

Ik heb uw reactie doorgestuurd naar Yalçin.

mvg,

Tartuffel

Yalçin, 04-06-2009
Eerst en vooral wil ik zeggen dat ik de Bijbel niet gelezen heb. Maar als moslim, lees ik wel de Koran. Ik wil een misverstand rechtzetten met alle respect. Wij, moslims, aanbidden de kaaba niet, dat is iets symbolisch. Omdat God overal is, heeft God de plek waar de Kaaba nu staat als een gemeenschappelijke punt voor ieder moslim gekozen. Overal ter wereld richten moslims zich dus naar de Kaaba wanneer ze hun gebed verrichten.

Als we de bedevaart verrichten, om meer specifiek te zijn de "tawaf" (rond de kaaba draaien en gebeden opzeggen) zeggen we expliciet " Hier zijn we dan God, om ons te onderwerpen, we aanbidden de kaaba niet, we zijn hier om ons plicht te volbrengen".

Het is wel zo dat de Arabieren van toen een verkeerd leven leidden, waaronder ook het aanbidden van honderde kruisen en beelden die met hout en andere grondstoffen werden vervaardigd. Dat is allemaal veranderd natuurlijk met de komst van de profeet Mohammed v.z.m.h. Met alle respect voor alle geloven, maar dit is nog wel gaande, namelijk in het Christendom. Weet dat we geloven in alle profeten met als eerste Adam, tot en met als laatste Mohammed v.z.m.h en alle andere 124.000 profeten waaronder Jezus. In de Islam is er geen tussenkomst nodig tussen God en de persoon zelf, dat betekent dat er ook geen afgoden zijn. Het is puur spiritueel. We kunnen overal tot God bidden (waar gepast is natuurlijk).

Telkens wanneer er een profeet geweest is, en alles weer in orde werd gezet, na vele generaties later wijken deze af van het rechte pad en afgoden ontstaan steeds opnieuw.

@ Etsel
"De Masjiach zal alle mensen tot het Jodendom bekeren (Jeremia 31:31-34; Zacharia 8:23; Jesaja 9:11, Zacharia 14:9,16).

De Tora zal nimmer veranderd worden. Het Boek is door God aan Mozes gedicteerd en is dus perfect. De Tora bestond al vóór de Schepping. God heeft het universum geschapen op basis van de Tora. Het doel van de Schepping is dat de mensen samen met God de Schepping voltooien."

Merkwaardig maar dit stemt erg veel met de Islam, als we de woord 'Tora' vervangen.
Wij geloven dat er 4 boeken zijn die van god gekomen zijn. De Tora, Bijbel, Koran en Zebur ( laatste weet ik niet in het nl). Het is wel zo dat ze allemaal juist zijn, maar ze representeren allemaal hetzelfde… De Islam (noem het iets anders als je wilt, ik wil maar aanduiden dat het onder 1 koepel is).
De meeste geschriften zijn veranderd geweest, de Koran werd sinds die is neergezonden van buiten geleerd. Een van de alleroudste Korans zit zelfs in een museum in Engeland. Moest je het vergelijken zal je zien dat het niet veranderd is (ik heb het niet vergeleken, de geleerden beweren dit, en heb er vertrouwen in).

En ik wil nog toevoegen, dat wij ook geloven in de Messias. En ja Jezus zal terugkomen naar aarde. In de Islam, is hij nooit gestorven, maar opgenomen tot God, waar hij op moment een leven leidt als een engel (daarmee bedoel ik, dat hij geen nood heeft aan voedsel of slaap…). Hij zal terugkomen en zal vrede brengen op aarde.

Moest ik iets verkeerd gezegd hebben of geschreven hebben, of heb ik iets gezegd dat iemand zou kwetsen, ik excuseer mij hiervoor. Ik sta altijd open voor een dialoog :-)

Moge iedereen het juiste pad vinden Reactie infoteur, 12-06-2009
Hallo Yalçin,

Bedankt voor uw reactie.

Christenen geloven dat Jezus de Zoon van God is en dat God Zijn liefde voor de mensheid bewees door Jezus voor de zonden van de mensen te laten sterven. Puur uit liefde.

"Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Dit staat in de bijbel: in het bijbelboek Johannes 3:16)

Christenen geloven dat er geen verlossing mogelijk is zonder betaling voor onze zonden. Alleen God kon een dergelijke prijs betalen - niemand anders. Ook kan de mens zichzelf niet verlossen. Baron von Münchhausen trok zichzelf in het beroemd geworden verhaal aan zijn haren uit het moeras - maar de mens kan zichzelf niet uit de zonden omhoogtrekken en rechtvaardig worden. Hoe dan wel? Door mens te worden kon God in onze plaats sterven en de prijs voor onze zonden betalen. Dit is te lezen in de bijbel: Romeinen 5:8; 2 Korintiërs 5:21.

Het is niet door eigen verdienste dat we gered kunnen worden. Zo knap is de mens niet. Hij wil wel zijn als God, maar hi is God niet. Dit willen zij als God is nu juist het kernprobleem. Nee, de redding van de mens is een geschenk van God. En een geschenk kunnen we aannemen of weigeren.

Nog twee citaten uit de bijbel:

"Door Zijn genade bent u gered; doordat u in Hem ging geloven. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben." (Efeziërs 2:8-9)

"Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met uw hele hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden." (Romeinen 10:9)

mvg, Tartuffel.

Jehoeda (infoteur), 27-05-2009 #7
Hallo Tartuffel,

Er is wel een verwijzing in de Joodse Bijbel naar Jezus en ook naar Allah. Die kunt u vinden in Deuteronomium 28:64-65: "aldaar zult gij andere goden dienen, die noch gij noch uw vaderen gekend hebben: hout en steen."

'Hout' verwijst naar het kruis van Jezus en 'steen' verwijst naar de steen (Kaaba) in Mekka.

Er wordt duidelijk gezegd dat het hier om andere goden gaat. Er is dan ook geen enkele reden aan te nemen dat christenen en moslims in dezelfde God geloven als de Joden.

Deuteronomium gaat verder door te melden dat de Joden geen rust zullen vinden onder die volkeren. Dat is ook allemaal uitgekomen. Joden zijn vervolgd in de christelijke landen en zijn tweederangs burgers binnen de islam.

Wilt u werkelijk begrijpen wat God met de wereld van plan is dan zult u de Tora (die door God aan Mozes is gedicteerd) goed moeten bestuderen. Uiteraard is het uw goed recht christen te zijn, maar besef wel dat u met uw geloof in Jezus niet dezelfde God dient als de Joden.

Overigens heeft u een artikel geschreven over de zeven Noachidische geboden. Het is voldoende als niet-Jood om u daar aan te houden. Daar staat bovendien niet bij dat u in Jezus moet geloven.

Groet, Etsel Reactie infoteur, 12-06-2009
Hallo Etsel,

Christenen aanbidden geen kruis of stuk hout. Het lege kruis is het symbool van de opgestane Heer en heiland.

Voor niet-Joden is het volgens u (in navolging van de rabbijnen) voldoende om zich te houden aan de Noachidische geboden. Dit geloofsuitgangspunt is nergens terug te vinden in de Tenach en dat zou toch richtsnoer moeten zijn voor leer en leven. Uit de bijbel kunnen we juist opmaken dat God een (spirituele) relatie wil met zijn schepselen. Hij geeft ze niet een setje regels, waarna ze het zelf maar moeten uitzoeken en op eigen kracht hun bestemming moeten bereiken. God heeft de mens lief en Hij wil contact. Maar we kunnen ook uit de Schrift opmaken dat God de zonde haat. Daarom zal elke zonde in ons leven die niet beleden wordt tussen God en de mens instaan. Het zal onze relatie met God belemmeren en in de weg staan, zoals is te lezen in het Woord van God:

"De arm van de HEER is niet te kort om te redden, zijn gehoor niet te zwak om te luisteren – jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie zonden houdt hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen." (Jesaja 59:1-2)

In Hebreeën 9:22 staat dat er zonder bloeduitstorting geen vergeving mogelijk is: “Volgens de wet wordt inderdaad vrijwel alles met bloed gereinigd, want als er geen bloed wordt uitgegoten, vindt er geen vergeving plaats.”

Jezus, de Zoon van God, zie zonder zonden was, stierf aan het kruis voor de zonden van de mensen en was daarmee het vleesloze offer. “Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt.” (1 Petrus 3:18) Dit is een vervulling van de profetie in Jesaja 53 over de Messias en zijn offergave voor de zonden. In Jesaja 49:6 lezen we dat de rol van de Messias universeel is: niet alleen het volk Israël bevrijden, maar aan de hele wereld verlossing brengen.

In Jesaja 42 en Jesaja 43:22-28 staat dat het volk van God in zonden leefde en steeds tegen God in opstand kwam. Het systeem van offergaven in het Oude Testament nam de zonden niet weg (Hebreeën 9:1-10:4). Het wees wel vooruit op de dag waarop de Zoon van God Zijn bloed zou vergieten voor de zondige mensheid. God doet Zijn woord gestand.

God zond de mensheid geen boek, zoals de moslims geloven. God zond ook geen setje met regels waar de mensheid zich aan moest houden, zoals de rabbijnen voorhouden. Nee, God zond zijn Zoon om de breuk tussen de mens en God - die ontstaan was door de zonde - te herstellen.

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16)

Mvg,
Tartuffel

Jehoeda (infoteur), 04-03-2009 #6
Hallo Tartuffel,

De Masjiach zal alle mensen tot het Jodendom bekeren (Jeremia 31:31-34; Zacharia 8:23; Jesaja 9:11, Zacharia 14:9,16).

De Tora zal nimmer veranderd worden. Het Boek is door God aan Mozes gedicteerd en is dus perfect. De Tora bestond al vóór de Schepping. God heeft het universum geschapen op basis van de Tora. Het doel van de Schepping is dat de mensen samen met God de Schepping voltooien.

Nogmaals de Masjiach zal gewoon als mens geboren worden worden. Ook vóór zijn geboorte is hij geen god; hij is een ziel die wacht om naar de lagere wereld af te dalen. De Masjiach zal alleen goddelijke inspiratie hebben. Er is ook geen enkele noodzaak voor God om mens te worden. Dat staat ook nergens in de Tora vermeld. Het enige dat we over God weten is: "Ik ben die Ik ben". God was, is en zal zijn. Hij verandert dus nimmer.

Tot slot geldt in het Jodendom niet de vraag 'hoe kan ik gered worden?' (deze vraag staat bij het christendom centraal). Het Jodendom stelt: 'Hoe kan ik God dienen?' Dat kan alleen door de Tora na te leven.

Groet, Etsel

P.S. Pesach heeft totaal niets met Pasen niet maken. Het Pesach feest staat precies in de Tora beschreven en mag op geen enkele wijze gewijzigd worden. De Tora staat definitief vast. Reactie infoteur, 15-03-2009
Hallo Etsel,

Uiteindelijk draait alles om de vraag: Is Jezus de Messias? Daar zijn slechts twee antwoorden op mogelijk: ja of nee. Hoe kunnen we weten of hij de Messias is? Door te onderzoeken of Jezus de profetieën uit de Tanakh aangaande de Messias heeft vervuld. In deel 2 ga ik daar nader op in. Indien positief beantwoord, dan komt de vervolgvraag: is het Nieuwe Testament betrouwbaar? Daarvoor verwijs ik naar mijn boekbespreking 'Bewijs genoeg… Wat is er feitelijk over Jezus bekend?' op:
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/31784-bewijs-genoeg-wat-is-er-feitelijk-over-jezus-bekend.html

mvg,

Tartuffel

Jehoeda (infoteur), 02-03-2009 #5
Hallo Tartuffel,

Dat is een standaard christelijk antwoord. Maar niet duidelijk is waarom de Messias er dan twee keer voor nodig heeft. Waar staat in de Joodse Bijbel dat de Messias twee keer zal komen? En ten tweede zit u dan nog met het probleem dat Jezus eerder verklaard heeft Zoon van God te zijn, terwijl in Ezechiël 28:2, Hosea 11:9 en Numeri 23:19 staat dat een mens nooit een god zal zijn. Bij zijn eventuele wederkomst zal hij dit dan toch moeten uitleggen en er verantwoording over moeten afleggen.

U schrijft zelf dat Maimonides de komst van de Masjiach benadrukte. Aangezien alle religieuze Joden dus naar de Masjiach verlangen, lezen c.q. bestuderen zij de profetieën dagelijks. Tevens onderhouden zij de geboden om de komst van de Masjiach te bespoedigen.

Hoe kan het dat deze Joden die de Joodse Bijbel door en door kennen en die ook alle geboden naleven, dan volgens u niet inzien dat Jezus de Messias is? Lezen zij de Bijbel dan slechter dan christenen? Dat lijkt me sterk. De religieuze Joden zijn de enigen die alle geboden trachten na te leven, terwijl christenen er met de pet naar gooien. Wat maakt christenen dan zo slim dat zij wel de 'waarheid' zien, en de Joden niet? Als Jezus de echte Messias zou zijn, dan zouden de Joden daar dan toch in geloven? En toch doen ze dat niet. Kennelijk hebben zij daar dan toch hele goede motieven voor.

U geeft zelf aan dat Jezus een tweede ronde nodig heeft om alle profetieën te vervullen. Bij de profetieën hoort dat ieder mens zal leven volgens de wetten van de Tora. Waarom beginnen christenen daar dan nu niet aan? Waarom hebben ze de sjabbat verplaats naar zondag? Waarom hebben ze Pesach vervangen door Pasen? Waar staat in de Joodse Bijbel dat de Joodse feesten niet meer gevierd zullen worden met de komst van de Masjiach? Waar staat dat het kerstfeest gevierd zou moeten worden? Kortom is het niet veel belangrijker dat christenen afstand doen van hun heidense feesten i.p.v. maar de hele tijd rond te bazuinen dat Jezus de Messias is? Daar schieten ze toch geen meter mee op?

Groet, Etsel Reactie infoteur, 04-03-2009
Hallo Etsel,

Om Gods plan ten volle te vervullen komt Hij terug. Om te verlossen, oordelen en het vestigen van Zijn heerschappij, zo kunnen we lezen in de bijbel. Bij zijn eerste komst was er sprake van een lijdende Messias (zie Jesaja) en dan pas van een overwinnende Koning (bij de wederkomst van Yeshua). Één Messias, twee rollen: een lijdende - en een overwinnende Messias. In Jesaja 53 zien we het beeld van de lijdende Messias en Zacharia 12:10 en Openbaring 1:7 wijzen op zijn wederkomst. Hij komt terug om Zijn plan tot volitooiing te brengen

U gebruikt verder een cirkelredenering. U stelt: "De religieuze Joden zijn de enigen die alle geboden trachten na te leven, terwijl christenen er met de pet naar gooien… Als Jezus de echte Messias zou zijn, dan zouden de Joden daar dan toch in geloven? En toch doen ze dat niet."

- Als Jezus Messias is, dan zouden de religieuze Joden daarin moeten geloven.
- Dat doen ze niet.
- Dus is Jezus de Messias niet.

Over de Tora. Een sleutelbegrip in NT is dat de Tora wordt geschreven op de harten des mensen (staat zowel in Jeremia als Hebr.). Over de Tora schrijft o.a. David H. Stern in zijn boek Het Evangelie is Joods boeiende dingen. Een kort citaat: "… Want er is binnen het Jodendom een traditie die zegt dat, wanneer de Messias komt, hij de moeilijke vragen van de Tora zal verklaren. Een andere traditie zegt dat hij de Tora zal veranderen. Yeshua de Messias is reeds gekomen; Hij heeft sommige dingen verklaard - bij voorbeeld in de Bergrede - en andere dingen zijn veranderd". Waar hij later in het boek op terugkomt.

Er valt vanuit het NT nog veel meer over te zeggen. Bv. Het nieuwe Verbond is gegeven als Tora. Nog een vb. Het is niet de bedoeling gelovigen uit de heidenen te Judaiseren, anerzijds moet het Joods zijn van het Evangelie worden hersteld, waarover ik reeds heb geschreven, en mogen Messiasbelijdende Joden worden aangemoedigd hun Joodse identiteit tot uitdrukking te brengen, zo schrijft Stern in het boek dat ik hier bespreek: http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/recensies/32288-het-evangelie-is-joods-een-eerherstel-david-h-stern.html. Paulus was zijn leven lang een Jood die de geboden naleefde om maar wat te noemen. Men leze het boek van David H. Stern, Het Evangelie is Joods. Ik wil daar best dieper op in gaan als u dat op prijs stelt.

Er staat nergens in het NT dat traditioneel Joodse feesten zoals Pesach en Loofhuttenfeest niet meer gevierd mogen worden. Integendeel zelfs.
In een aantal gemeenten, w.o. Messiasbelijdende gemeenten, worden deze feesten gevierd. Zie bv. http://moadim.nl/activiteiten.htm
Verder hangt het een weer met het ander samen. Zo hangt Pesach bv samen met Pasen!


Yeshua, Zoon van God? Jazeker!

In Psalm2 zegt de Messias:
Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken.
Hij sprak tot mij:
?Jij bent mijn zoon,
ik heb je vandaag verwekt.

Jezus WERD mens. Hij werd een mens als wij om ons te redden. Johammes 1,14.

Mvg,
Tartuffel

Jehoeda (infoteur), 01-03-2009 #4
Hallo,

Als u meent dat Jezus profetieën heeft vervuld, waarom heeft hij dan onderstaande profetieën niet vervuld?

De Masjiach zal aantoonbare veranderingen laten zien aan de wereld. Deze omvatten o.a.:

1. De Masjiach zal vooraf worden gegaan door Elija de profeet die, met de Masjiach, de familie zal herenigen (zie Maleachi 4:5-6).
2. De Masjiach zal de dynastie van David hervestigen via de kinderen van de Masjiach (Daniël 7:13-14).
3. De Masjiach zal eeuwige vrede brengen tussen de naties, tussen alle volken en tussen alle mensen (Jesaja 2:2-4; Micha 4:1-4; Ezechiël 39:9).
4. De Masjiach zal alle mensen tot het Jodendom bekeren (Jeremia 31:31-34; Zacharia 8:23; Jesaja 9:11, Zacharia 14:9,16).
5. De Masjiach zal een einde brengen aan alle vormen van afgoderij.
6. De Masjiach maakt de wereld vegetarisch (Jesaja 11:6-9).
7. De Masjiach zal alle twaalf stammen inzamelen (Ezechiël 36:24).
8. De Masjich zal de Tempel herbouwen (Jesaja 2;2; Ezechiël 37:26-28).
9. Er zal geen honger meer zijn (Ezechiël 36:29-30).
10. Er zal geen dood meer zijn (Jesaja 25:8).
11. De doden zullen uit de dood opstaan (Jesaja 26:19; Daniël 12:2; Ezechiël 37:12-13; Jesaja 43:5-6).
12. De naties zullen de Joden materieel helpen (Jesaja 60:5-6; Jesaja 60:10-12).
13. De Joden zullen spirituele leiding geven (Zacharia 8:23).
14. Alle wapens zullen worden vernietigd (Ezechiël 39:9,12).
15. De Nijl zal droog worden (Jesaja 11:15).
16. Maandelijks zullen de bomen in Israël hun vruchten brengen (Ezechiël 47:12).
17. Elke stam zal zich vestigen in hun geërfde land (Ezechiël 47:13-13)
18. De naties zullen hun fouten erkennen en toegeven dat de Joden gelijk hadden en dat de zonden van de heidenen, hun vervolgingen en moorden gedragen zijn door de Joden (Jesaja 53).

Groet, Etsel

P.S. Overigens schrijft u in uw andere artikel over messiaans belijdende Joden dat het doel is om hen jaloers te maken. En de jaloezie bestaat eruit dat Joden Jezus als Messias gaan zien. Dat noem ik zuivere bekering. Daar kan geen misverstand over bestaan. Reactie infoteur, 02-03-2009
Hallo Etsel,

Er is een eerste komst (Lijdende Knecht) en een tweede komst (Wederkomst) waarbij Jezus als Gezalfde terugkomt. Bij zijn wederkomst zal hij alle profetieën over de Messias vervullen.

Zo is het ook m.b.t. de profetieën over het Joodse volk; een deels daarvan is reeds uitgekomen en een deel zal nog gerealiseerd worden. Een voorbeeld is de terugkeer van de Joden (Jesaja 11:11-12), zo zijn er nog meer voorbeelden.

Een ding weet ik zeker.
“Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.”

mvg, Tartuffel.

P.S. Ik reageerde de vorige keer op de gedachte dat een mens niemand kan bekeren. Dat is een zaak van het hart. Alleen de Heilige Geest kan het hart van de mens bewerken. Ik wil niet vervallen in een semantische discussie. Waar het om gaat is dat ik een ander niet kan bekeren. Wel kan ik evangeliseren of in woord en gebaar laten zien waar ik voor sta en dit kan een ander aan het denken zetten. Het gaat hier niet om een droog theologische aanname of concept, maar ten diepste om (het herstel van) een relatie en de (h)erkenning dat we Hem nodig hebben. Dat kan geen mens bij een ander tot stand brengen.

Jehoeda (infoteur), 28-02-2009 #3
Hallo Tartuffel,

Ook in dit artikel maakt u de fout door te suggereren dat Jezus voor de zonde van de mensen is gestorven vanwege de erfzonde. Het idee van de erfzonde komt echter nergens voor in de Joodse Bijbel. Ieder mens is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar zonde. Tevens wordt bij Jezus in het Nieuw Testament ten onrechte gemeld dat het de Zoon van God betreft. Nergens in de Joodse Bijbel staat vermeld dat de Messias de Zoon van God is. Ook om die reden is Jezus een valse Messias.

Wat u boodschap helemaal ongeloofwaardig maakt is dat christenen zich niet meer houden aan de Tora. Zelfs als u van mening bent dat Jezus zal terugkeren dan zal volgens de profetie aangaande de Messias heel de wereld zich tot het Jodendom bekeren (zie Jeremia 31:31-34; Zacharia 8:23; Jesaja 9:11, Zacharia 14:9,16).

Dus waarom steekt u al uw energie in het bekeren van Joden tot het christendom als blijkt dat bij de komst van de Messias de hele wereld zich juist tot het Jodendom zal bekeren. Laat de Joden toch met rust en probeer hen niet van het Jodendom af te drijven. U gaat hiermee tegen de profetie in. U kunt beter christenen aanmoedigen om volgens alle voorschriften van de Tora te leven.:-)

Groet, Etsel Reactie infoteur, 01-03-2009
Hallo Etsel,

Laat ik met het laatste punt beginnen. Ik heb niet de pretentie wie dan ook te bekeren. Dat zou pure hoogmoed zijn. Bekering komt voort uit een verandering die God in het hart van een mens bewerkt door de Heilige Geest.

Het gaat er al helemaal niet om dat mensen zich tot het christendom bekeren. Het gaat om Jezus (Yeshua) de Zoon van God (Hosea 11:1), de Messias en Redder zoals voorzegd is in het Oude Testament op honderden plaatsen. God heeft doelbewust gebruik gemaakt van profetieen. (Jesaja 48:4-5 en 46:10). Tientallen van deze profetieen zijn zeer concreet. Ze vormen tesamen het 'profiel' van de Messias. En Yeshua voldoet volkomen aan dat profiel. Ik zal dat nader uitwerken in een of meerdere vervolgartikelen.

Indien Yeshua niet past in dit profiel, dan is hij inderdaad een valse Messias.

N.B.: Ieder mens is inderdaad zelf verantwoordelijk voor zijn/haar zonde. Ik zal de laatste zijn die dat tegenspreekt.Doch reeds in het begin beloofde God een zondeloos Offer te sturen om de straf op zich te nemen die de zondige mens verdiend. (Genesis 3:15) Goede daden helpen geen zier. Jesaja 64:6 stelt: "Wij zijn allen geworden als een onreine, al onze gerechtigheden als een bezoedeld kleed; wij vielen allen af als het loof en onze ongerechtigheden voerden ons weg als de wind."

N.B. 2: Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer, ’ tot eer van God, de Vader. (Filippenzen 2: 9-10)

Dit is geen bekering tot het Jodendom. Dit is 'transcultureel Jodendom' in optima forma. :) Zie mijn artikel: 'Het Evangelie is Joods… een eerherstel: David H. Stern'.

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 28-04-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 6
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.