Het einde van de wereld?

Het einde van de wereld? Aardbevingen en tsunamis, vulkaanuitbarstingen, overstromingen en de eindigende Maya-kalender in 2012. Alleen maar rampen of de aanloop naar het einde van de wereld? Een zoektocht door de geschriften van en over profeten en onheilsvoorspellers.

De Eindtijd

De geschriften door de eeuwen heen hebben verrassend genoeg allemaal andere ideeën over de eindtijd. Hoewel de eindtijd wordt omschreven als Armagaddon, het einde der tijden en het einde van de wereld schijnt in de verschillende religies de Eindtijd niet synoniem te zijn aan het totale einde.

Beschrijvingen en ideeën in verschillende godsdiensten

Het Christendom

Er wordt donkere taal gebezigd over het einde der tijden in de Bijbel. De taal is gezwollen en onduidelijk, er wordt enorm veel gebruik gemaakt van metaforen.
 • ( 1. Daniël 11:13: ... en aan het einde van de tijden der jaren, zal hij snellijk komen met een grote heirkracht, en met groot goed.
 • ( 2. 4 Ezra 11:39... opdat naar haar het einde der tijden zou komen?)
 • ( 3. 4 Ezra 14:5 En ik vertelde hem vele wonderen, en toonde hem de verborgenheden en het einde der tijden,...)

Het Boek Openbaring in het Nieuwe Testament, geschreven door Johannes van Patmos geeft verrassend genoeg niet de tekenen aan van het einde der tijden. De Openbaring (Apocalyps) beschrijft eerder het laatste Oordeel en de terugkomst van Jezus Christus. De Eindtijd zou dan worden afgesloten met de terugkeer van Jezus die een vrederijk sticht. Dit vrederijk na de Eindtijd wordt dan opgevat als een figuurlijke afspiegeling van de voorafgaande tijdperken waarin de kerk van Christus triomfeert op aarde.

De Bijbel is dus niet informatief over de Tekenen des Tijds die de Eindtijd zouden kunnen inluiden, behalve dat er gezegd wordt dat Satan zal zorgen voor een korte vrede waarna hij een aanval zal doen op de wereld. Zie: Brieven van Johannes (I 2:18,22 en II 1:7). De Antichrist zou 'orde' komen brengen en een korte periode van wereldvrede zal het resultaat zijn, waarna hij echter - geïnspireerd door Satan - vervalt in het vervolgen van de christenen, terwijl ook strijd zal uitbreken tussen de volkeren, culminerend in de laatste grote strijd op de vlakte van Armageddon. Dit laatste is in overeenkomst met de profetie van Fatima in de 'Satansverzen!' Betekent dit dus dat het niet de natuurrampen zijn maar de overheersing van Satan, die de Eindtijd aangeven?

Eindtijd in de Koran

Naast de Koran is de Hadith het tweede heilige boek van de Islam. Dit boek ontstond in de 9e eeuw, circa 200 jaar na de dood van de profeet. Er werden verschillende versies van gemaakt waarvan die van al-Bukhari, met daarin zo'n 7.000 uitspraken en verhalen van Mohammad, de meest gezaghebbende is. Veel van deze uitspraken waren afkomstig van Mohammads 15 vrouwen. Aangezien er in de Koran nauwelijks iets staat over de eindtijd is de islamitische visie hierop met name afkomstig uit de Hadith. Er zijn binnen de islam verschillende visies op de eindtijd. Dr. Samuel Shahid in zijn boek The Last Trumpet bewees ondubbelzinnig dat Mohammeds ideeën over de eindtijd rechstreeks afkomstig zijn van het christelijke Nieuwe Testament, de Joden en het Zoroastrianisme. Helaas zijn de in de Hadith verzamelde uitspraken van Mohammad over de eindtijd zeer tegenstrijdig.
 • De eerste tekenen van de islamitische eindtijd spreken van een algemene verwatering en afval van het geloof
 • Er komen valse profeten,
 • astrologie gaat een rol spelen en
 • moslims beginnen rijkdom na te streven, wat onder andere blijkt uit het bouwen van luxueuze moskeeën.
 • Ook zal er een toename zijn van alchoholmisbruik en ongeoorloofde seksuele relaties.
 • Er komen oorlogen en burgeroorlogen, ook oorlogen tussen moslims onderling.
 • Mogelijk als gevolg van het grote aantal 'jihad' martelaren zullen er uiteindelijk 50 x zoveel vrouwen als mannen zijn.
 • Het Kalifaat wordt opgericht in het 'heilige land'.

Je kunt je afvragen of deze uitspraken ons dichterbij de tekenen van de eindtijd brengen. Het is wel zo dat wat er momenteel in Bahrein, Libië, Jemen, Tunesië en Syrië gebeurt zeer zeker slaat op burgeroorlogen en oorlogen tussen muslims onderling.

Ragnarok

In de Noordse mythologie betekent Ragnarok het ‘lot van de heersende machten’, maar dit werd historisch gereduceerd tot de betekenis van ‘ondergang van de goden (en de wereld)’. Die zou plaats hebben in de vorm van een eindstrijd tussen ontketende reuzen en goden, waarbij de vuurreus Surt het vuur aan de lont steekt en met zijn vlammend zwaard zo goed als alles vernietigt. Daaraan vooraf zijn de meeste goden, reuzen en monsters al in deze kosmische strijd omgekomen. Maar Ragnarok is tegelijk een eindpunt en een beginpunt. Want daarna herrijst een nieuwe frisgroene wereld onder nieuwe heerschappij. Het enige dat ons hierin tot indicatie mag leiden is het vuur dat op de Aarde terechtkomt. Je kunt je afvragen of dat het vuur is van de veelvuldige aardbevingen en vulkaanuitbarstingen van de laastte decennia. De tsunamis die hun vernietigende kracht hebben getoond zijn afkomstig van aardbevingen.

Nostradamus

Integenstelling tot de bestaande religies geeft Nostradamus wel degelijk aan hoe hij denkt dat de Aarde in haar Eindtijd terechtkomt. In zijn Brief aan Cesar, zijn dan enkele maanden oude zoon, beschrijft hij de komst van een kometenstorm die de Aarde zal verwoesten. Als men zijn tijdsaanwijzingen decodeert spreekt Nostradamus van een dergelijke kometenstorm na het jaar 7000. Degene die er dus het meest direkt over is kan de mens van vandaag enige hoop geven over de Eindtijd. In ieder geval niet in 2012.

Lees verder

© 2011 - 2024 Hermesse, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hoe ontstaan tsunami’s?Een tsunami ontstaat door een aardbeving uit zee, een zeebeving. Door de aardbeving ontstaat er een vloedgolf. De vloedg…
De duivel in de kerkDe duivel in de kerkIn 1917 werden er door Maria drie profetiën geopenbaard aan drie kinderen uit Fatima(Portugal). De derde profetie bleef…
De Pacifische Ring van VuurDe vulkanen en aardbevingen die op aarde voorkomen zijn niet steeds op een willekeurige plek aanwezig. In de ring van vu…
Informatie over aardbevingen voor kinderenIn bepaalde gebieden op de wereld, zoals in Japan of Amerika, komen aardbevingen regelmatig voor. Grote aardbevingen kun…

Nostradamus en het einde van de wereldNostradamus en het einde van de wereldNostradamus is één van de weinige profeten die een duidelijke Apocalyps of eindtijd visie heeft. Waar staat dat allemaal…
Projectsubsidie: begroting en dekkingsplanDe begroting is een cruciaal onderdeel van het project. Subsidiegevers hebben maanden nodig om je aanvraag te beoordelen…
Bronnen en referenties
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Eindtijd
 • http://xandernieuws.punt.nl/?id=606584&r=1
Reacties

Roos, 19-11-2015
Het einde van de wereld zal NOOIT komen maar wel veranderingen. Staat in de Bijbel, in de Koran en in de Bhagwatgita Hindoe heilige boek. Hij met een zwaard op de witte paard. En dat is ongeveer 428 eeuw. Hij gaat de kwade vernietigen en er zal een nieuw goude tijdperk beginnen. Reactie infoteur, 23-11-2015
Beste Roos,
Het artikel verwoordt alleen maar de reacties van de verschillende religies op het einde van de wereld. Iedereen is vrij om er het zijne/hare van te denken!
Hermesse

Anne, 06-03-2015
Beste infoteur,
Het is alweer een tijdje geleden dat ik verschillende Bijbelteksten benoemde maar, inderdaad voor mij is het licht een beetje gaan schijnen voor wat de uitleggingen van de Heilige schrift betreft. Al zijn er nog veel geheimenissen waarvan ik ook nog niet de volle betekenis ervan begrijp! Ik probeer dan ook Jehovah te dienen en hopelijk niet Satan, maar ik ben maar een mens met fouten en gebreken dus kan het zijn dat ik ook met missers te kampen heb en krijg! Er staat echter in de Bijbel een mooie tekst, Niet een ieder die tot mij zegt: Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar hij die de wil doet, van mijn Vader die in de hemelen is! Reactie infoteur, 09-03-2015
Dank je wel Anne.

Anne, 10-01-2015
Beste infoteur.
Zo als u nu ziet is het jaar 2012 al verstreken. U maakte nog een opmerking over Satan, dat u zei dat Satan toch al op de aarde aanwezig was iderdaad, Satan was al op de aarde. Job: vers 2, waar komt gij vandaan? Van het rondtrekken op de aarde en het rondwandelen daarop. Maar het ging erom dat Satan in Openbaring 12 vanaf vers 7, uit de hemel verwijderd werd door Michael en zijn engelen, Jezus Christus. En naar de aarde werd geslingert, " Wee" de aarde en de zee want de Duivel is toe u neergedaald. En hij heeft grote toorn daar hij weet dat hij slechts een korte tijd heeft. Reactie infoteur, 25-01-2015
Beste Anne,
hartelijk dank voor je reactie. Hij zal onder het artikel leesbaar zijn.
Hoogachtend,
Hermesse James

Anne, 17-08-2011
In 2 Thessalonicenzen 5; vers 3 tot 5, staat: Wanneer zij zeggen " Vrede en Zekerheid", dan zal een plotelingen vernietiging ogenblikkelijk over hun komen zoals het barenswee over een zwangere vrouw, en zij zullen geensins ontkomen. Maar gij broeders gij zijt niet in de duisternis zodat die dag u zou overvallen gelijk hij dieven zou overvallen. Hier word dus gezegd dat door Politieke landen onder auspicien van de Verenigde Naties te New-
york akkoorden zullen afsluiten en zullen zeggen. Er zijn geen oorlogen en aanleidingen tot oorlogen meer. Er is totaal vrede en geen grote hongersnoden meer. Iedereen leeft in zekerheid. Dit is natuurlijk maar schijn. Tot dusverre zijn er nog geen verdragen met deze inhoud gesloten. Dit is een teken. Let op sodom en gomorra. Genesis 19; vers 1 tot 28, Vervolgens keek hij neer in de richting van Sodom en Gomorra en in de richting van het gehele land van het District en zag een schouwspel. Want zie er steeg een dikke rook op van het land, als de dikke rook van een kalkoven. Dit lijkt op een vulcaan uitbarsting. Geleerden hebben berekend dat dit een vulcaan op santorinie moet zijn geweest. Bij Italie of griekenland. Wat was de aanleiding hiervan? Dit lezen we in Genesis 19; vanaf vers 5 tot 13, En zij bleven roepen tot lot en tot hem zeggen Waar zijn de mannen die vanavond bij u gekomen zijn? Breng hem naar buiten bij ons, opdat wij gemeenschap met hen hebben. En vers 13; Want wij verderven deze plaats omdat het geschreeuw tegen hen
luid is geworden voor Jehovah, zodat Jehovah ons heeft gezonden om de stad te verderven. Hier leren we uit dat als de knechten van de ware god worden aangevallen Jehovah tot vernietiging over zal gaan. Dit is een relevant gegeven als gods volk word bedreigt, en aangevallen zal worden. Plus geen oorlogen meer en hongersnoden. Zal Jehovah tot vernietinging overgaan. Let ook op de zondvloed die over de aarde is gekomen waarin alleen Noach en zijn gezin werden gered. De aarde zal door vuur vergaan. 2 Petrus 3; vers 7, Maar door het zelfde woord zijn de de hemelen en de aarde van nu voor het vuur opgespaard en ze worden bewaard voor de dag van het oordeel en van de vernietiging der goddelozen mensen.
Satan werd tot dusverre nog toegelaten in de hemel voor de ware god. Job 2; vers 1 en 2, Later brak de dag aan waarop de zonen ( de engelen), van de ware god kwamen om zich voor Jehovah te stellen, en voorts kwam ook Satan aldaar in hun midden om zich voor Jehovah te stellen. Dit gebeurde in de hemel. Toen zei Jehovah tot Satan: Waar komt gij eigenlijk vandaan? Daarop antwoordde Satan Jehovah en zei: Van het omtrekken op de aarde en van het rondwandelen daarop. Het blijkt hieruit dat Satan zowel op aarde als in de hemel kon komen. Later in Openbaring 12; werd hij na een oorlog met zijn engelen pas verwijderd daaruit. Reactie infoteur, 17-08-2011
Hartelijk dank voor je berekeningen. Ik vrees dat ze duidelijker voor jou zijn dan voor mij.
Vr. groet, Hermesse James

Anne, 16-08-2011
De bijbel geeft genoeg informatie over het einde der tijden door de hele bijbel heen. zowel in het oude als in het nieuwe testament. je moet echter geen gesluierde geest hebben. Zoals dit in 2 Korinthiers 4; vers 4. staat beschreven. Waar de god van dit samenstel de geest van de ongelovigen heeft verblind. Openbaring 12; vers 7 tot 14. oorlog in de hemel waarbij satan uit de hemel wordt geslingert. Wee de aarde en de zee want de duivel is tot u neergedaald en hij heeft grote toorn en waardoor de eerste en de tweede wereldoorlog onstond. Mattheus 24; vers 37 tot 39. De tegenwoordigheid van christus sinds 1914 gelijk aan de dagen van Noach. En eindigen in 2034. De Zeven Tijden der Heidenen zijn 2520 jaar. Van 607 voor chr tot 1914 na chr is 2520 jaar. Daniel 4; vers 16. Plus 120 jaar de dagen van Noach. = 2034. Opbaring 12; vers 14. tijd en een halve tijd. Reactie infoteur, 16-08-2011
Dank je wel voor je berekeningen. Ik vrees dat ik er niet veel van begrijp, maar dat zal alles te maken hebben met de verblinding die je noemt. Ook al schaar ik mij niet onder de ongelovigen, zoals jij impliceert.
Wat ik in mijn artikel wil zeggen is dat de Bijbel en de Koran niet duidelijk maken hoe het einde der tijden eruit gaat zien.
Als het einde bij jou op 2034 uitkomt dan is dat nog altijd niet het door velen gevreesde jaar 2012, het einde van de Mayakalender, waardoor ik inspiratie kreeg voor de research voor dit artikel.
Nog een opmerking over Satan: was hij al niet uit de hemel verwijderd sinds het begin van onze tijden? Jezus noemt hem met name als hij zegt dat hij weg van hem moet gaan. En Adam en Eva beleefden de zondeval door de slang die Satan vertegenwoordigde.
Ik blijf erbij dat alleen Nostradamus aangaf hoe de wereld zal vergaan: door een kometenregen. Wanneer is slechts gissen.

Hermesse (125 artikelen)
Gepubliceerd: 17-03-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal cultureel
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.