Tora (wet): verbond (God/volk), grondwet, huwelijk & Jezus

Tora (wet): verbond (God/volk), grondwet, huwelijk & Jezus Het boek 'De Tora' (originele titel: Torah rediscovered), van Ariel & D'vorah Berkowitz, wil gelovigen opnieuw laten kennismaken met dit unieke goddelijke document. Er bestaan onder gelovigen veel misvattingen over de Tora. Dit boek beoogt deze misvattingen weg te nemen en de visie van gelovigen op de Tora bij te stellen. De schrijvers willen een aanzet geven tot het opnieuw ontdekken van de Tora (wet).

Tora


Tora

In het boek 'De Tora: ontdek opnieuw wat de eerste vijf Bijbelboeken betekenen voor de gemeente en voor u' van Ariel & D'vorah Berkowitz, gaan de schrijver in op wat de Tora is en waarvoor deze bedoeld is. De schrijvers zijn Messiasbelijdende Joden die met hun vier kinderen in Jeruzalem woonachtig zijn. Ariel Berkowitz is theoloog en voorganger. Het woord 'Tora' kan naar meerdere zaken verwijzen. In het boek wordt het op twee manieren gebruikt. Ten eerste om te verwijzen naar de eerste vijf boeken van de Bijbel die door Mozes op schrift zijn gesteld, ook wel de Pentateuch genoemd, en ten tweede om te verwijzen naar de afzonderlijke onderwijzingen van Mozes. In het boek verwijst Tora niet naar de mondelinge Tora. Joodse rabbijnen achten de mondelinge Tora bijna net zo gezaghebbend als de geschreven Tora (de eerste vijf Bijbelboeken). Dat doen de schrijvers niet, ofschoon ze daarmee niet willen suggereren dat ze het bestuderen van de mondelinge Tora geen enkele waarde toekennen. Op dit onderwerp komen ze later in het boek terug.

<STRONG>Ariel & D'vorah Berkowitz: 'De Tora'</STRONG>Ariel & D'vorah Berkowitz: 'De Tora'

De Tora is een uniek document

Veel gelovigen associëren het Hebreeuwse woord Tora met regels en wetten. Het woord wordt ook dikwijls vertaalt met 'Wet'. De betekenis van het woord is echter 'onderwijzing', het is namelijk bovenal een onderwijzing van God. Door middel van de Tora heeft God Zichzelf aan de mens kenbaar gemaakt, geopenbaard. Hij heeft ons op die manier laten zien wie Hij is en wat zijn gerechtigheid inhoudt. In de Tora worden alle relevante theologische begrippen geïntroduceerd, die als een rode draad door de hele bijbel lopen: zonde, offerande, verlossing, heiliging en Messias, Degene die alles vervult.

De Tora is een verbond tussen God en zijn volk

Ten tweede is de Tora een verbond (beriet), wat wil zeggen een wettelijk bindende overeenkomst tussen God en zijn volk (lees o.a. Exodus 34:27 en Deuteronomium 29:1). Bij dit verbond zijn twee partijen betrokkene - God en zijn volk - en beide partijen zijn gehouden aan een aantal wettelijke verplichtingen. De Tora kan daarom volgens Ariel & D'vorah Berkowitz in zekere zin beschouwd worden als de nationale grondwet.

Onderzoekers hebben de Tora vergeleken met andere documenten uit dezelfde periode: de vijftiende tot en met de dertiende eeuw voor Chr. In het bijzonder met verdragen tussen landen en de door hen veroverde landen, zogenaamde vazalstaten. Er zijn opvallende overeenkomsten gevonden, wat de stelling onderbouwd dat de Tora een verbondsdocument is. In het onderstaande schema staat de standaardindeling van een dergelijk vazalverdrag naast de opbouw van het boek Deuteronomium.

Indeling vazalverdragStandaard vazalverdragIndeling DeuteronomiumOpbouw Deuteronomium
Preambuleeen algemene inleiding op het verdragPreambule (Deuteronomium 1:1-5)algemene inleidende opmerkingen over het boek Deuteronomium
Historisch proloogde daden van de grote koning, namelijk wat hij heeft gedaan voor de vazalstaatHistorische proloog (Deuteronomium 1:6-4:49)een opsomming van alles wat de grote Koning (God) voor Israël heeft gedaan, al Zijn grote daden
Bepalingenwat wordt er van de vazalstaat verwachtBepalingen (Deuteronomium 5:1-26:19)de bepalingen die de grote Koning voor zijn volk Israël heeft opgesteld om het verbond te onderhouden
Zegeningen en vervloekingenwat zijn de beloningen bij naleving van het verdrag en wat zijn de sancties op het overtreden ervanZegeningen en vervloekingen (Deuteronomium 27-30)de gevolgen voor het volk Israël bij het onderhouden en het verbreken van het verbond
Getuigende handtekeningen van getuigen, vooraanstaande figurenGetuigen (Deuteronomium 30:19)God roept de hemel en de aarde op als getuigen
Bepaling van de troonopvolger (eventueel)wie neemt de plaats van de koning inOpvolging (Deuteronomium 31:1-8)God bepaalt dat Yeshua de opvolger van Mozes wordt als die is gestorven
Voorziening voor het bewaren van het verbond (eventueel)bepaling over op welke plaats het verdrag bewaard zal wordenBewaarplaats-voorlezing(Deuteronomium 31:9-13) de bepaling dat het verbond in de ark bewaard moet worden en op bepaalde momenten in het openbaar opgelezen moet worden

Zoals we kunnen zien, zijn er duidelijke parallellen tussen een vazalverdrag en het verbond dat God sloot met zijn volk. De Tora is niet slechts een lijst met ge- en verboden. In dit document wordt de wettelijk bindende relatie tussen God en Israël beschreven. Door het onderhouden van de bepalingen, kan Israël de verbondsrelatie met de Grote Koning onderhouden en genieten van de zegeningen als het volk zich aan deze bepalingen houdt. Het was Gods bedoeling dat de Tora zou functioneren als nationale grondwet voor het volk Israël. Zoals in het schema is te zien, zijn alle onderdelen daarvan aanwezig.

Huwelijksovereenkomst (ketoeba)

Volgens Ariel & D'vorah Berkowitz wijst de Tora er ook op dat we te maken hebben met een huwelijksovereenkomst, een ketoeba. Zij zien daarvoor een aantal aanwijzingen. Zo staat er in Exodus 6:5-7:

 • Derhalve zeg tot de kinderen Israëls: Ik ben de HEERE! en Ik zal ulieden uitleiden van onder de lasten der Egyptenaren, en Ik zal u redden uit hun dienstbaarheid, en zal u verlossen door een uitgestrekten arm, en door grote gerichten; En Ik zal ulieden tot Mijn volk aannemen, en Ik zal u tot een God zijn; en gijlieden zult bekennen, dat Ik de HEERE uw God ben, Die u uitleide van onder de lasten der Egyptenaren. En Ik zal ulieden brengen in dat land, waarover Ik Mijn hand opgeheven heb, dat Ik het aan Abraham, Izak, en Jakob geven zou; en Ik zal het ulieden geven tot een erfdeel, Ik, de HEERE!

God zal het volk Israël 'uitleiden'; 'redden' van hun dienstbaarheid (= juk van de slavernij); Hij zal hen 'verlossen'; en Hij zal hen 'aannemen' tot zijn volk. De vier bekers die gedronken worden tijdens de Seder, zijn genoemd naar deze vier werkwoorden. Het werkwoord 'zal aannemen' komt in de Tenach onder andere voor om te beschrijven wat gebeurt als een man een vrouw tot zijn echtgenote neemt. In de context van Exodus 6 kunnen we opmaken dat God zich met het volk Israel verlooft. De bruiloft tussen God en Israël heeft volgens de traditionele Joodse leer plaatsgevonden op de berg Sinai. Er zijn saillante overeenkomsten tussen de gebeurtenissen bij de berg Sinaï en de zeden en gebruiken bij een traditionele Joodse bruiloft.

 • Er was een choepa of baldakijn: de wolk uit Exodus 19:9.

 • Iedere bruidegom heeft een koosnaam voor zijn bruid: God zegt in Exodus 19:5-7 tegen Israël dat Hij hen ziet als segoela, hetgeen betekent 'kostbaarste bezit' (dit is een liefkozende benaming).

 • Huwelijksovereenkomst of -akte (ketoeba), hetgeen het huwelijk rechtsgeldig maakt en waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden staan: de ketoeba wordt gevormd door de Tora zoals samengevat in Exodus 20. Dit kan worden beschouwd als de huwelijksovereenkomst tussen God en Israël. Er waren twee afschriften die beide bewaard moesten worden in de ark (Exodus 31:8).

 • Ten slotte is er de ring: In Exodus 31:13 lezen we dat God de sjabbat of sabbat gegeven heeft als teken van het blijvende verbond tussen hem en de Kinderen van Israël. De sabbat is de ring in de zin van 'uiterlijk teken' van dit huwelijksverbond.

Jezus of Yeshua is de uitlegging van de Tora (wet)

Voor Yeshua is de belangrijkste functie van de Tora het beschrijven van de levensstijl van de verloste gemeenschap, de gelovigen. De Tora laat zien hoe wij moeten leven: in liefde tot God en tot elkaar. In het Bijbelgedeelte Matteus 5: 17-20 zien we dat Jezus niet komt om de Wet te ontbinden (= vernietigen), maar om te vervullen, dat wil zeggen volledig te maken. Bij vervullen kunnen we ook denken aan het correct interpreteren van een Bijbelgedeelte, er de juiste uitleg aan geven.

In Lucas 24 (vers 27 en 44) zegt Jezus nadrukkelijk dat de Schriften van hem getuigen. Het hermeneutische principe dat hieruit volgt, is dat we moeten nagaan op welke wijze de Messias wordt geopenbaard in de onderwijzingen zodat we ontdekken hoe we deze moeten toepassen. De Wet verwijst naar Jezus. Door de bepalingen van de Wet leren we meer over wie Hij is en waarom het zo nodig was dat Hij kwam. De Wet openbaart de zonden van de mens en toont ons dat we vergeving nodig hebben. Voor vergeving is er echter iets anders nodig dan de Wet. Dankzij het offer van Jezus kan de Wet ons niet langer veroordelen (Romeinen 8:3-4). Verder is het belangrijk te weten dat Jezus bepaalde gedeelten van de Wet vervult, zoals het offeren van dieren. Zo is het levitische priesterschap een voorafschaduwing van de opdracht van Jezus Christus en de offers uit het systeem van de wet voorafschaduwden de kruisdood van Jezus. Elk gebod of onderwijzing moet nu worden gelezen door de vervulling van het werk van Jezus Christus. Het Evangelie is niet bedoeld om de wet van Mozes te veranderen, maar om deze te vervullen.

Het leven van Jezus beantwoordt op volkomen wijze aan de bedoeling van de Tora en zijn leer is een perfecte uitleg of interpretatie van de Tora. Hij is zo nauw verbonden met de Tora, dat sommige van zijn eerste volgelingen hem haTora, d.w.z. 'de Tora' noemden. Jezus is de uitlegging van de Tora (Wet).

De wijsheid van een flexibele toepassing
"(...) De meeste Joden leven in een omgeving waarin de volledige toepassing van de spijs- en andere wetten bijzonder lastig is. Het verschil is dat de messiasbelijdende Joden het Bíriet haChadasja, het Nieuwe Testament, gebruiken als de gezaghebbende gids voor de toepassing van de Tora vandaag de dag. Waar het Nieuwe Testament niets zegt over specifieke joodse gebruiken, interpreteren messiasbelijdende Joden deze gebruiken vanzelfsprekend in het licht van Jezus als de vervuller van de Tora. In de context van het Nieuwe Verbond besnijden messiasbelijdende Joden dus nog steeds hun pasgeboren zonen, houden nog steeds de Bijbelse feesten en onderhouden nog steeds de Sjabbat, maar dit alles gericht op Jesjoea [Jezus]. Zij houden gewoonlijk ook de voorschriften van de Tora ten aanzien van onrein voedsel (Lev. 11) en ten aanzien van de verboden graden van verwantschap met betrekking tot het huwelijk (Lev. 18). Er is onder het Nieuwe Verbond de wijsheid van een flexibele toepassing, vanuit een reflectie die geleid is door de Heilige Geest..."(1)

Samenvatting

De Tora is een drieledig document:
 • een verbond tussen God en het volk Israël;
 • een nationale grondwet; en
 • een huwelijksovereenkomst tussen God, de Bruidegom en Israël, zijn bruid.

Noot:
 1. Daniel Juster en Peter Hocken: De Messiaans-Joodse Beweging. Een Kennismaking - Oorspronkelijke titel: The Messianic Jewish Movement. An Introduction. P.27; http://www.tjcii.nl/brochures/brochure2.pdf

Lees verder

© 2010 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Joodse identiteit Messiasbelijdende Joden: geboden OT-ToraJoodse identiteit Messiasbelijdende Joden: geboden OT-ToraJoodse identiteit. Messiasbelijdende Joden zijn Joden die Jesjoea (de oorspronkelijke Hebreeuwse naam van Jezus) als hun…
De redding komt van de Joden - het heil is uit de JodenDe redding komt van de Joden - het heil is uit de JodenDe internationaal Bijbelleraar Derek Prince (1915-2003), schrijft dat de kerk van Christus schatplichtig is aan Israël,…
Messiasbelijdende Joden geloven in Joodse Messias van IsraëlMessiasbelijdende Joden geloven in Joodse Messias van IsraëlWat is een Messiasbelijdende Jood? Een Messiasbelijdende Jood is een Jood die belijdt dat Jesjoea (Hebreeuwse naam van J…
Psalm 89: Het Davidische verbond, verwijzing naar de MessiasPsalm 89: Het Davidische verbond, verwijzing naar de MessiasPsalm 89 is een belangrijke psalm wat betreft het Davidische verbond. In 2 Samuël 7 belooft de Heer aan David dat zijn t…

Jesaja 52:7-10: de God van Israël is de Koning van de wereldJesaja 52:7-10: de God van Israël is de Koning van de wereldJesaja 52:7-10: de God van Israël is de Koning van de wereld. De naam van de profeet Jesaja betekent: 'De Heer heeft hei…
Messiaans-Joodse (christelijke) geloofsbelijdenis: Ik geloofMessiaans-Joodse (christelijke) geloofsbelijdenis: Ik geloofBestaat er een Messiaanse Joodse geloofsbelijdenis? Onder de 14 miljoen Joden is er een groep van ongeveer twintig tot d…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Unsplash, Pixabay
 • Ariel & D'vorah Berkowitz: De Tora: ontdek opnieuw wat de eerste vijf bijbelboeken betekenen voor de gemeente en voor u; Gideon, Hoornaar, 2e druk, september 2002.
 • Daniel Juster en Peter Hocken: De Messiaans-Joodse Beweging. Een Kennismaking - Oorspronkelijke titel: The Messianic Jewish Movement. An Introduction; http://www.tjcii.nl/brochures/brochure2.pdf
 • James M. Arlandson: Hoe Jezus Christus het oude testament vervult - Een analyse van Matteüs 5:17-20; http://www.answering-islam.org
Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 12-09-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.