Messiasbelijdende Joden geloven in Joodse Messias van Israël

Messiasbelijdende Joden geloven in Joodse Messias van Israël Wat is een Messiasbelijdende Jood? Een Messiasbelijdende Jood is een Jood die belijdt dat Jesjoea (Hebreeuwse naam van Jezus) de Messias van Israël en de Verlosser van de wereld is. Sommige mensen denken ten onrechte dat een Jood die in Jesjoea gelooft niet langer een Jood is. Maar wat is er meer Joods dan te geloven in de Joodse Messias Jesjoea, waar de schriften van getuigen (Tenach of Oude Testament). Het Oude Testament is één grote heenwijziging naar de komst van de Messias; meer dan 300 profetieën handelen over Zijn komst.

Messiasbelijdende Joden geloven in Joodse Messias van Israël


Wat geloven Messiasbelijdende Joden?

Messiasbelijdende Joden zijn Joden die Jesjoea - de oorspronkelijke Hebreeuwse naam van Jezus - als hun verlosser, zaligmaker en Messias aangenomen hebben. Jesjoea is de Messias waar de schriften van getuigen (Tenach of Oude Testament). In Johannes 5:39 zegt Jesjoea tegen de Joden het volgende: "U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij." Met 'de Schriften' bedoelt Jesjoea de Tenach, het oude Testament - het Woord van God. De Tenach is één grote heenwijziging naar de komst van de Messias; meer dan 300 profetieën handelen over Zijn komst.

Messiasbelijdende Joden beschouwen zichzelf als voluit Joods. Ze vieren de Joodse Heilige Dagen die God aan Israël heeft gegeven, met hun vervulling in en door de Messias Jesjoea. Ze volgen de Joodse kalender, omhelzen Joodse tradities en ze eerbiedigen de Tora. Joden die hun geloof stellen in de Messias van Israël blijven volgens de Bijbel Joden (Romeinen 2:28 -29) en gelovigen uit de heidenen (niet-Joden) zijn geënt op de Joodse olijfboom van het geloof (Romeinen 11:17-25). Zij worden daardoor geestelijke zonen en dochters van Abraham (Galaten 3:28-29).

Authentiek 'Bijbels Jodendom'

Messiasbelijdende Joden bestaan vanaf de eerste eeuw van de gewone jaartelling en zij weigeren zichzelf 'christenen' te noemen, want dat definieert niet wie ze zijn. Zij geloven dat echt 'Bijbels Jodendom' het geloof is van de gelovigen in de eerste eeuw en zij proberen hun leven aldus in te richten en vorm te geven. Dit Bijbelse Jodendom erkent de continuïteit en voortgang van het geloof in de ene ware God, geopenbaard in de Tenach (Oude Testament), en die zich uiteindelijk manifesteert in Gods Zoon, de Messias Jesjoea, waar de B'rit Hadasha (Nieuwe Testament) van getuigt.

De Messias van Israël is het doel waarop de Tora mikt: Jesjoea Zelf is de levende Tora. De Tora wordt vertolkt in de levende Persoon van Jesjoea. Messiasbelijdende Joden geloven dat de mens gered wordt door het geloof in de Messias, en dat de werken der Tora, of rechtvaardige daden, nooit iemand hebben verlost (Genesis 15:6, Romeinen 2-6; Hebreeën 11 : 6, 39; Efeziërs 2:8-9).

Eenheid met behoud van eigen identiteit

Messiasbelijdende Joden erkennen dat zowel gelovigen uit de heidenen als Joodse gelovigen in één Geest zijn gedoopt en daardoor één lichaam zijn geworden. Het Hoofd van dit lichaam is Jesjoea de Messias - de beloofde Verlosser. In Hem zijn de gelovigen uit de heidenwereld ook verbonden met de gelovigen uit Israël. Thans aanbidden ze de God van Israël tezamen (1 Korintiërs 12:13; Efeziërs 2:13-14). Dit neemt niet weg dat ze hun eigen Joodse identiteit behouden, want eenheid betekent niet gelijkvormigheid - het is eenheid in verscheidenheid. Ze zijn één in hun geloof in Jesjoea.

God heeft een plan voor Israël

Ze geloven dat Israël het door God aan Joden beloofde land is en daarom zijn ze intens verbonden met het Land Israël. Ook zijn ze ervan overtuigd dat God een plan heeft voor Israël en voor de wereld. Zij geloven in het lichamelijke en geestelijke herstel van Israël, zoals wordt onderwezen in de Schriften. Het allergrootste wonder van onze tijd is het herstel of de wedergeboorte van de staat Israël. Dit is voorzegd is in de Bijbel (Ezechiël 34:11-31, 36-39, Hosea 3; Amos 9:11-15, Zacharia 12 - 14, Jesaja 11, 43, 54, 60-62; 66; Romeinen 11:1-34), en het toont Gods trouw en liefde voor Zijn volk.

Gevangen tussen twee werelden

Messiasbelijdende Joden voelen zich vaak gevangen tussen twee werelden: de Joodse en de christelijke wereld. Orthodoxe Joden accepteren hun niet als Joden en veel christenen zijn wel in hen geïnteresseerd maar ze kunnen niet goed begrijpen waarom ze vasthouden aan hun Joodse identiteit, het ontbreekt ze aan (Bijbelse) kennis. Orthodoxe Joden zien hun vaak als een gevaarlijke sekte die andere Joden wil bekeren tot een andere religie: het christendom. Ze beweren dat Joden die Jesjoea als Messias aannemen zich hebben bekeerd tot het christendom en daarmee zijn overgestapt naar een andere religie en niet langer Jood zijn.

Orthodoxe Joden bekijken de Messiaanse beweging met argusogen en er zijn zelfs orthodoxe Joden die beweren dat ze zich schuldig maken aan een 'geestelijke holocaust'; waar Hitler niet in is geslaagd - de uitroeiing van het Joodse volk - proberen de Messiasbelijdende Joden te voltooien. Dit is een zeer grove beschuldiging, die de plank geheel misslaat. volgens Messiaanse Joden wordt een Jood niet minder Jood doordat hij Jesjoea als Messias aanvaardt, maar juist meer. In feite wordt hij een vervulde of complete Jood, want Jesjoea is niet gekomen om een nieuwe religie te beginnen: "Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen." (Matteüs 5:17). De Messiaans-Joodse schrijver David Chernoff zei het heel treffend: "Hoe kan ik nu als Jood minder joods worden door de Joodse Messias van Israël te aanvaarden?"

Brug tussen synagoge en kerk

Messiasbelijdende Joden maken aanspraak op dezelfde status en positie binnen de ecclesia (gemeente), die de eerste generatie(s) van Joodse gelovigen in Jesjoea genoten. Deze eerste Joodse gelovigen gaven op geheel Joodse wijze uiting aan hun geloof in de Messias. Hun geloof betekende absoluut niet dat zij hun positie als deel van het uitverkoren volk opgaven. De hedendaagse Messiasbelijdende Joden willen dezelfde positie innemen en daarmee vormen zij een brug tussen synagoge en kerk.

De kerk heeft vele heidense elementen toegelaten en is allengs vervreemd geraakt van haar Joodse wortels. Ze ging op een gegeven ogenblik zelfs over op vervolging en onderdrukking van Joden. Vanwege deze problematische geschiedenis is er enige afstand tussen de Messiasbelijdende Joodse gemeenschap en de kerk. In Messiaanse gemeenten kom je daarom ook geen kruis tegen; in naam van dat symbool is onnoemelijk veel leed aangericht onder de Joden. Met zo'n symbool willen ze niet geassocieerd worden. De afstand tot de kerk komt ook voort uit zelfbehoud, teneinde annexatie en assimilatie te voorkomen.

Direct vanuit de Bijbelse bron

Er zijn ook theologisch-inhoudelijke verschillen met de kerk. Er zijn in de kerk in de loop der eeuwen allerlei formuleringen ontstaan, waarin Messiaanse Joden zich niet herkennen omdat ze niet in de Bijbel staan maar in de loop der eeuwen door de kerk zijn geformuleerd. Zo zullen ze niet snel het woord Drie-eenheid of triniteit in de mond nemen. Zij geloven dat het Sjema, "Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één!" (Deuteronomium 6:4), leert dat God een samengestelde eenheid is, eeuwig bestaand in meervoudige eenheid, dat Hij een persoonlijk God is die ons geschapen heeft (Genesis 1 en 2), en dat Hij bestaat uit drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest (Romeinen 8:14-17; Mattheüs 28:18-20). Ook geloven ze dat God de Vader (Abba), God de Zoon (HaBen) en God de Heilige Geest (Ruach haKodesh) in zowel de Tenach (Oude Testament) als de B'rit Hadasha (Nieuwe Testament) te vinden zijn. Zij verwoorden het echter anders dan de belijdenis van Nicea, omdat dat document geen deel is van hun geschiedenis. Zij formuleren hun geloof direct vanuit de Bijbelse bron, zonder theologisch vernis.

Lees verder

© 2010 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Messiasbelijdende Joden: positie tussen christenen en JodenMessiasbelijdende Joden: positie tussen christenen en JodenOnder de 14 miljoen Joden is er een kleine groep van ongeveer 50.000 - 300.000 personen, die geloven in de Tora en de re…
Is een Jood die gelooft in Jezus Christus geen Jood meer?Is een Jood die gelooft in Jezus Christus geen Jood meer?Is een Jood die gelooft in Jezus Christus geen Jood meer? In het boek 'Answering jewish objections to Jesus - General an…
David H. Stern: commentaar op het Joodse Nieuwe TestamentrecensieDavid H. Stern: commentaar op het Joodse Nieuwe TestamentCommentaar op het Joodse Nieuwe Testament. De Messiasbelijdende Jood David H. Stern heeft naast de Engelse vertaling van…
Neturei Karta: charedische ('orthodoxe') Joden tegen IsraëlNeturei Karta: charedische ('orthodoxe') Joden tegen IsraëlNeturei Karta is een streng charedische ('ultraorthodoxe') Joodse organisatie die zich verzet tegen de vestiging van de…

Messias: betekenis en bewijs Jezus beloofde Joodse Messiasmijn kijk opMessias: betekenis en bewijs Jezus beloofde Joodse MessiasWat betekent Messias? Messias is de transcriptie van de Hebreeuwse term 'Mashiach'. Het equivalent van Messias in het Ni…
Het getal '7' in het boek OpenbaringHet getal '7' in het boek OpenbaringHet laatse boek van de Bijbel plaatst de lezer uit de 21e eeuw vaak voor grote raadsels. De manier van schrijven en de g…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Messiasbelijdende Joden geloven in Joodse Messias van Israël"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Tartuffel (infoteur), 18-06-2010 14:56 #2
Naar aanleiding van een email met daarin de vraag naar links m.b.t. Messiaanse groepen, een aantal links:

Immanuelgemeente
Link: http://www.immanuel-gemeente.nl
Immanuelgemeente, Gemeente van het Levende Woord. Samenkomsten op elke Sabbat: De Havenkerk, Ieplaan 9, 2951 CB Alblasserdam, 10.00 uur Bijbelstudie op elke Woensdag-avond: Fam W. Verdouw, Karper 5, 2954 BP Alblasserdam, 20.00 uur

Link: http://www.workmap.nl/
TERUG NAAR DE BRON Jood en heiden in verwachting van de Messias

Stewardship to Joseph
Link: http://www.stewardtojoseph.com/
A. Het brengen van het beste nieuws aan het Joodse volk.
B. Informatie en mobilisatie in de hele Christelijke wereld.
C. Hulp in materiaal opzicht.

De Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem
Link: http://www.icaj.nl/index_new.php
De Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem (ICEJ) werd in 1980 opgericht als een evangelisch christelijk antwoord op de behoefte Israël te troosten volgens de opdracht in de Bijbel, Jesaja 40: 1-2

Living Water Fellowship
Link: http://www.livingwaterfellowship.nl
Living Water Fellowship is een gemeenschap van gelovigen, die de Bijbel als het onfeilbare Woord van God erkent en naar die richtlijnen willen leven. Wim en Anneke Breedveld, pastors en oprichters (1994) van Living Water Fellowship te Assen

SamenkomstenSamenkomsten worden gehouden in wijkgebouw "De Steiger"
Adres: Beek 1a (hoek Maria in Campislaan) te Assen. Elke vrijdagavond om 20.00 u.

ShabbatmaaltijdenIedere 4e vrijdagavond van de maand is er een shabbatmaaltijd.De avonden beginnen om 19.30 uur.

Bijbelstudies Iedere woensdagavond is er een bijbelstudie. De avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen om +/- 21.30 uur.

Lamdeni
Link: http://www.lamdeni.nl/
Deze bijbelschool van de Messiasbelijdende Joodse Gemeente Beth Yeshua te Amsterdam, onder auspiciën van Stichting Beit HaMidrash, is een open leerhuis (maar niet vrijblijvend). Iedere geïnteresseerde in de Messiasbelijdende visie, Jood en niet-Jood, is er welkom.

Studiecentrum: Alle cursussen worden in principe gegeven in het gebouw van de Weteringkerk aan de Veluwelaan 20 (hoek Betuwestraat) op enige minuten lopen van het NS-station RAI te Amsterdam, waar de gemeente Beth Yeshua samenkomt, en worden in het maandblad 'Melach HaArets' aangekondigd.

Wiesjedelange (infoteur), 12-06-2010 20:58 #1
Wat eem onzin. Jezus is Jezus en geen Jood gelooft in de goddelijkheid van welk mens dan ook. Gelooft hij daar wel in dan is hij een Christen geworden. En wat is daar nu zo erg aan, een Jood werd een Christen. Het gebeurt zelden of nooit maar het k a n. Wat boosaardig is dat is de misleiding. De verkondiging dat men heel goed een Jood en een Christen tegelijk kan zijn. Men kan geen Moslim en een Christen tegelijk zijn, noch een Jood en een Moslim, en een Joodse Christen is onbestaanbaar. Het verschil tussen die twee religies is zo diep als de diepste zee. Joden aanbidden enkel de Schepper. Waarom heeft de wereld zo een onbedwingbare lust de Joden op verkeerde paden te brengen, de onwetenden onder hen voor te liegen dat het totaal onmogelijke best mogelijk is? Reactie infoteur, 13-06-2010
Hallo Wiesje de Lange,

Bedankt voor uw reactie.

Door de hele Tenach wordt telkens weer opnieuw verkondigd dat de Messias zal komen (Zach. 9:9; Jes. 40:10; Deut. 18:15-19; Jes. 11:1; Jes. 35:4; enz., enz.). Er zijn meer dan 300 profetieën die handelen over de Messias. De komst van de Messias is de centrale boodschap van de Bijbel en zijn komst - beloofd in de Tenach - is vervuld in de B'rit Chadasha (het Nieuwe Testament). De profetieën aangaande Zijn geboorte, Zijn werk, Zijn leer, Zijn eigenschappen, Zijn lijden, dood en opstanding zijn vervuld in het leven van Jesjoea (zie: http://tartuffel.infoteur.nl/specials/profetieen-oude-testament.html).

Vanaf het eerste Bijbelboek in de B'rit Chadasha kunnen we zien hoe leven en werk van de historische Jesjoea exact overeenkomt met de Persoon Die de profeten beschreven hebben. En wat is dan meer Joods, om met David Chernoff te spreken, door de Joodse Messias van Israël te aanvaarden als de Messias? Dit geloof is het Bijbelse Jodendom; d.w.z. het Jodendom dat de continuïteit en voortgang van het geloof in de ene ware God, geopenbaard in de Tenach, en die zich uiteindelijk manifesteert in Gods Zoon, de Messias Jesjoea, waar de B'rit Hadasha van getuigt, erkent. En de gelovigen uit de volken mogen mede-erfgenamen, medeleden en medegenoten zijn van de belofte in Christus Jezus door het evangelie (Ef. 3:5-7). Wat een geweldige God!

Met vriendelijke groet, Martin.

Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 29-09-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Messiasbelijdende Joden
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 2
Schrijf mee!