Messiaanse profetie: 'Messiaanse Psalmen' van Norbert Lieth

Messiaanse profetie: 'Messiaanse Psalmen' van Norbert Lieth Messiaanse profetie: 'Messiaanse Psalmen' van Norbert Lieth. Er is geen boek in het Oude Testament (Tenach) waar zoveel verschillende verwijzingen in staan met betrekking tot de Messias, als in de Psalmen. De orthodox-evangelisch theoloog en apologeet J. Barton Payne (1922-1979), telde 101 verzen die direct verwijzen naar de Messias in 13 verschillende Psalmen.¹ Dit is nog een conservatieve schatting. Norbert Lieth bespreekt 20 Messiaanse Psalmen in zijn boek 'Messiaanse Psalmen'.

Messiaanse profetie: 'Messiaanse Psalmen' van Norbert Lieth

 • Titel: Messiaanse Psalmen
 • Auteur: Norbert Lieth
 • Uitgeverij: Middernachtsroep
 • Jaar: mei 2010
 • ISBN 978-90-6603-131-9
 • Pagina's: 279
  Bron: CoverBron: Cover

De psalmen zijn geïnspireerd door de heilige Geest

De psalmen zijn net als de gehele Bijbel, bestaande uit het Eerste en Tweede Testament (beter bekend als het respectievelijk Oude - en Nieuwe Testament), geïnspireerd door de Ruach HaKodesh (Heilige Geest). De Psalmist David zegt in 2 Samuel 23:2: "De geest van de HEER sprak in mij, zijn woorden zijn op mijn tong." Jesjoea (Jezus) bevestigt dat David werd geïnspireerd door de heilige Geest (Marcus 12:36; vgl. Handelingen 1:16 en 2:25-35). Niet alleen de door David geschreven Psalmen zijn geïnspireerd door de heilige Geest, maar alle Psalmen. Alle boeken in de Tenach worden door Jesjoea erkend en bevestigd (Lucas 24:25-27, 44-45).

Psalmen: de naam en auteurschap

Psalmen komt van het Griekse woord psalmos, hetgeen lied of gezang betekent. Het Hebreeuwse woord voor het desbetreffende Bijbelboek is Tehillim (תהלים). Dit betekent 'lofzangen'. Er zijn in totaal 150 Psalmen; het boek is het langste boek in de Bijbel. Over het auteurschap van de Psalmen kan gezegd worden dat er in de loop van vele jaren ten minste zeven schrijvers eraan hebben meegewerkt: David, Asaf, Mozes, de zonden van Korach, Salomo, Heman en Etan. Zij worden bij name genoemd. Van ongeveer 50 Psalmen blijft het auteurschap een mysterie.²

De Psalmen zijn zeer betekenisvol

De inhoud van de Psalmen zijn zo uniek en betekenisvol, dat Jesjoea de Psalmen, naast de Tora en de profeten, apart vermeld: "Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan" (Lucas 24:44). In het Nieuwe Testament staan in totaal 280 verwijsteksten naar de Psalmen, waarbij het gaat om 224 verschillende teksten uit 103 Psalmen.³ Het Boek der Psalmen geniet autoriteit en is net als de andere oudtestamentische geschriften gezaghebbend voor de schrijvers van het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament worden de Psalmen vaker geciteerd dan alle andere oudtestamentische boeken bij elkaar. De Psalmen worden door Jezus vaker aangehaald dan enig andere oudtestamentisch boek. Er zijn meer dan honderd verwijzingen in het Nieuwe Testament met betrekking tot de Messias uit de Psalmen. In de brief aan de Hebreeën staan bijvoorbeeld 32 citaten uit de Tenach, waarvan de helft uit de Psalmen afkomstig zijn. De auteur van het boek Hebreeën gebruikt de Psalmen om het Messiasschap van Jesjoea te bevestigen.

Messiaanse Psalmen

Zowel Joden als christenen hebben door de eeuwen heen kracht, troost en bemoediging geput uit de Psalmen. Vooral Psalm 23 'De Heer is mijn Herder' is voor veel mensen een geliefde Psalm. De Psalmen bieden echter ook een overzicht van de heilsgeschiedenis van God die begint bij de verkiezing van Israël (de roeping van Abraham, Genesis 12), tot aan het gelovig overblijfsel van het volk Israël in de eindtijd, de wederkomst van Jesjoea Hamasjiach en de eeuwige heerschappij van Jesjoea over de naties.

Messiaanse Psalmen zijn Psalmen waarin een directe verwijzing of profetie staat naar de Messias. Norbert Lieth, verbonden aan de zendingsorganisatie Midnight Call Ministries (in Nederland: Middernachtsroep), bespreekt in zijn boek 'Messiaanse Psalmen' 20 van deze Messiaanse Psalmen. De Psalmen gaan over de Messias en zijn heilswerk. In feite wordt in de Psalmen op prachtige wijze het nieuwtestamentische heilswerk van Jesjoea Hamasjiach beschreven. Het boek van Norbert Lieth neemt de lezer mee op een boeiende ontdekkingsreis naar de Joodse Messias van Israël in de Psalmen.

De persoon en het werk van Jesjoea Hamasjiach is volledig opgenomen in de Psalmen. Alleen al op basis van de Psalmen zou men met gemak een biografie van Jesjoea kunnen samenstellen, zoveel Messiaanse verwijzingen staan er in dit bijzondere Bijbelboek.

Er zijn in principe twee groepen Messiaanse Psalmen. In de eerste plaats die Psalmen die alleen van toepassing zijn op Christus en niemand anders; die rechtstreeks en uitsluitend verband houden met de Messias. In de tweede plaats die Psalmen die van toepassing zijn op David, maar uiteindelijk uitzien naar Christus, waarbij David een type van Christus is.

Het heilswerk van Jezus/Jesjoea in de Psalmen in vogelvlucht

In vogelvlucht geven we een overzicht van de Messiaanse Psalmen (p.7-9).

 • De gehoorzaamheid van de Messias: Jezus kwam om Gods wil te doen (Psalm 40:7-9);
 • De Messias is de Goede Herder: Jezus is de Goede Herder (Psalm 23);
 • Hij is de verworpen steen die tot een hoeksteen werd (Psalm 118:22).
 • De intocht van de Messias in Jeruzalem voorzegd (Psalm 118:26-27).
 • 'De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd' (Tempelreiniging) (Psalm 69:10).
 • Hij zal worden veracht (Psalm 22:7; 69:19-22).
 • Hij werd zonder oorzaak gehaat en ongegrond was men Hem vijandig gezind (Psalm 69:5).
 • Hij werd door zijn lijfelijke broeders niet begrepen: 'ben voor mijn broers een vreemde geworden, een onbekende voor de zonen van mijn moeder' (Psalm 69:9).
 • Hij werd verraden (Psalm 41:10).
 • Hij werd beslot (Psalm 22:8-9; 89:151-52).
 • Hij werd gegeseld ((Psalm 129:3).
 • Hij werd gesmaad (Psalm 69:8, 20).
 • Hij werd door God verlaten (Psalm 22:2).
 • Hij werd aan het kruis genageld (Psalm 22:17).
 • Hij had dorst (aan het kruis) (Psalm 22:16).
 • Hij kreeg azijn te drinken aan het kruis (Psalm 69:22).
 • Ze verdelen zijn kleren onder elkaar en werpen het lot om zijn mantel (Psalm 22:19).
 • Zijn beenderen werden niet gebroken (Psalm 34:21).
 • Hij is opgestaan uit de dood (Psalm 16:10; 47:6).
 • 'Dat zijn dagen geteld zijn, een ander zijn ambt overneemt': Voor Judas de verrader van Jezus zou iemand anders in de plaats komen (Psalm 109:8).
 • Zijn evangelie, blijde boodschap, ofwel Zijn raadsbesluit, zal verkondigd worden (Psalm 2:7; 40:10-11).
 • Hij is opgevaren naar de hemel (Psalm 47:6-9; 68:19).
 • Hij zit aan de rechterhand van God (Psalm 110:1).
 • Hij zit op zijn troon (Psalm 47:6-9).
 • Hij is de Hogepriester (Psalm 110:4).
 • Hij oordeelt de volken (Psalm 2:12; 96:10).
 • Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij (Psalm 45:7; 89:35-37).
 • Hij is de zoon van God (psalm 2:7,12).
 • Hij is de zoon des mensen (Psalm 8:5).
 • Hij is priester zoals Melchizedek (Psalm 110:4).
 • Hij is koning (Psalm 2:6).
 • Hij is de Gezalfde (Psalm 2:2).
 • Hij is God (Psalm 45:7-8; 47:6-9).
 • Hij sprak in gelijkenissen (Psalm 78:2).
 • Hij stilde de storm (Psalm 89:10).
 • Het volk juicht hem toe met 'hosanna' (gezegend hij die komt in de Naam des Heren( (Psalm 118:26).
 • Hij is boor eeuwig gezegend (Psalm 45:3,18).
 • Hij zal wederkomen in heerlijkheid (Psalm 10:17).
 • Alle volken zullen hem onderdanig zijn en elke knie zal voor hem buigen (Psalm 47:9-10; 102:16; 110:1).

Voor een uitgebreide toelichting verwijs ik naar het boek van Norbert Lieth, waarin hij 20 Messiaanse Psalmen uitgebreid bespreekt.

Noten:
 1. J. Barton Payne: Encyclopedia of Biblical prophecy; New York, Harper and Row, 1973, p. 257.
 2. Bill T. Arnold en Bryan E. Beyer: In ontmoeting met het Oude Testament - Een historisch en theologisch overzicht; UItgeverij Groen, Heerenveen, 2008, p.305.
 3. Risto Santala: De Messias im AT; SCM Hänsler, zj., p.157.

Lees verder

© 2011 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Messiaanse teksten: Doel, beroep, belang Messiaanse profetieMessiaanse teksten: Doel, beroep, belang Messiaanse profetieMessiaanse profetie, Messiaanse teksten. In het Nieuwe Testament doen de apostelen een beroep op twee aspecten in het le…
Tehilliem - Psalmen - de Joodse uitlegTehilliem - Psalmen - de Joodse uitlegDe Psalmen zijn lofliederen aan de Almachtige G'd, de Schepper van het Universum. De Psalmen gaan over G'ds grootheid, Z…
De duivel in de kerkDe duivel in de kerkIn 1917 werden er door Maria drie profetiën geopenbaard aan drie kinderen uit Fatima(Portugal). De derde profetie bleef…
Jezus Messias: De Messias geopenbaard in de Heilige SchriftrecensieJezus Messias: De Messias geopenbaard in de Heilige SchriftJezus de Messias! Mensen die regelmatig mijn artikelen lezen, weten dat ik buitengewoon geïnteresseerd ben ik in teksten…

Maarten Luther en de Joden en zijn 7 anti-Joodse maatregelenMaarten Luther en de Joden en zijn 7 anti-Joodse maatregelenMaarten Luther (Duits: Martin Luther) stond aan de wieg van de Reformatie. Beroemd zijn Luthers 95 stellingen als reacti…
Handelingen van de apostelen: geboorte Messiaanse gemeenteHandelingen van de apostelen: geboorte Messiaanse gemeenteHandelingen van de apostelen is een Joods boek over de geboorte van de Messiaanse gemeente. In ieder hoofdstuk van het B…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Unsplash, Pixabay
 • Bill T. Arnold en Bryan E. Beyer: In ontmoeting met het Oude Testament - Een historisch en theologisch overzicht; UItgeverij Groen, Heerenveen, 2008.
 • J. Barton Payne: Encyclopedia of Biblical prophecy; New York, Harper and Row, 1973.
 • Risto Santala: De Messias im AT; SCM Hänsler, zj.
 • Walter C. Kaiser, Jr.: The Messiah in the Old Testament; ZondervanPublishingHouse, Grand Rapids, Michigan, 1995.
 • Afbeelding bron 1: Cover
Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 01-09-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 6
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.