Messiaans-Joodse (christelijke) geloofsbelijdenis: Ik geloof

Messiaans-Joodse (christelijke) geloofsbelijdenis: Ik geloof Bestaat er een Messiaanse Joodse geloofsbelijdenis? Onder de 14 miljoen Joden is er een groep van ongeveer twintig tot dertigduizend mensen, geboren Joden, die geloven in de Thora en de rest van de Tenach, die Joodse feestdagen vieren en andere Joodse gebruiken in acht nemen én in Jezus geloven. Ze noemen zichzelf messiaanse Joden en de meeste van hen geven de voorkeur aan de Hebreeuwse naam van Jezus: Yeshua of Jesjoea. In dit artikel een Messiaans-Joodse geloofsbelijdenis.

Messiaans-Joodse (christelijke) geloofsbelijdenis: Ik geloof

In dit artikel een vrije vertaling van de geloofsverklaring van de Messiaans-Joodse Alliantie van Amerika (MJAA) en de Internationale alliantie van Messiaanse gemeenten en synagogen.


De doelen van de Messiaans-Joodse Alliantie van Amerika

De Messiaans-Joodse Alliantie van Amerika (Messianic Jewish Alliance of America - MJAA), opgericht in 1915, is de grootste vereniging van Messiasbelijdende Joden en niet-joodse gelovigen in Yeshua (Jezus) in de wereld. Het doel van deze organisatie is drieledig:
 • Om te getuigen aan het groeiende aantal Joodse mensen dat Yeshua (Jezus) de beloofde Joodse Messias en Verlosser van de wereld is.
 • Om Joden en niet-joden die een gedeelde visie hebben ten aanzien van een Joodse revival, samen te brengen.
 • Het belangrijkste doel is om hun Joodse broeders en zusters kennis te laten maken met de Joodse Messias Yeshua.

De website van de organisatie verklaart het volgende over nut en noodzaak van deze doelstellingen. Gedurende vele eeuwen hebben Joden geleden onder personen die zichzelf volgelingen van Jezus noemden. Tezelfdertijd, werd het Goede Nieuws of Evangelie van Yeshua vaak gepresenteerd zonder vermelding van de wortels van dit evangelie met betrekking tot de relatie van God met het door Hem uitverkoren volk, zoals geschetst wordt in de gehele Bijbel, en Zijn belofte van redding en verlossing door de Joodse Messias. Deze factoren hebben er volgens de organisatie toe geleid dat veel joden dachten dat het volgen van Yeshua, betekende dat ze het geloof van hun vaderen moesten verlaten en niet-joden moesten worden.

Het christendom werd onder keizer Constantijn een staatsgodsdienst en het geluid van de Messiasbelijdende Joden - die eens de meerderheid vormden van de kerk - verstomde door de diaspora. De kerk raakte steeds meer vervreemd van haar joodse wortels en begon zelfs haar 'oudste broer' te vervolgen. Maar nu, tweeduizend jaar later, begint het geluid van de Messiaanse Joden weer te klinken! God beloofde dat de Joden een "opstanding uit de dood" zouden meemaken (Romeinen 11:15). De christelijke kerk heeft lange tijd niets willen weten van een specifiek Joodse gemeenschap binnen de kerk, waarin Joodse gelovigen in Yeshua hun joodse identiteit behouden en uitdragen in plaats van te assimileren en op te gaan in het niet-Joodse christendom. Doch wanneer een Jood tot geloof in Yeshua komt, houdt hij geenszins op Jood te zijn. Hij wordt geen christen in plaats van Jood. Integendeel, zij maken aanspraak op dezelfde status en positie binnen de ecclesia, die de eerste generatie(s) van Joodse gelovigen in Yeshua genoten. Deze eerste Messiaanse Joden gaven op Joodse wijze expressie aan hun geloof in de Messias. Hun geloof betekende geenszins dat zij hun positie als deel van het uitverkoren volk opgaven. De hedendaagse Messiasbelijdende Joden willen dezelfde postitie innemen en zij vormen daarmee een brug tussen synagoge en kerk.

Zo was Paulus voluit belijder van het geloof in Yeshua de Messias was en tegelijk bleef hij voluit Jood, zoals we kunnen opmaken uit het Bijbelboek Handelingen. In de eerste Messiaanse gemeenschap was dan ook niet de belangrijkste vraag of een Jood in Yeshua kon geloven, maar of een niet-jood een christen - in de zin van een navolger, een volgeling van Yeshua - kon worden, zonder zich te bekeren tot het Judaïsme (zie Handelingen 15:1-29 en het Bijbelboek Galaten). Een Jood bleef toentertijd vanzelfsprekend een Jood en dat mag het ook nu weer zijn. De MJAA werkt al bijna 90 jaar aan de bestrijding van de hardnekkige misvatting dat een Jood ophoudt Jood te zijn, wanneer hij tot geloof in Jezus is gekomen

Volgens de Messiaanse beweging wordt een Jood niet minder Jood doordat hij Yeshua als Messias aanvaardt, maar juist meer; in feite wordt hij een vervulde of complete Jood. 'Yeshua is niet gekomen om een nieuwe religie te beginnen, maar om ons Joodse geloof te vervullen', zo staat er te lezen op de website. Yeshua zei: "Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen." (Matteüs 5:17). "Hoe kan ik als Jood minder joods worden, door aanvaarding van de Joodse Messias van Israël," aldus de Messiaans-Joodse schrijver David Chernoff.

Geloofsverklaring of geloofsbelijdenis Messiaans-Joodse geloofsgemeenschap

Bijbel

Wij geloven dat de Bijbel, die bestaat uit de Tenach (Oude Testament) en de B'rit Hadasha (Nieuwe testament), de enige onfeilbare en gezaghebbende Woord van God is. We herkennen de goddelijke inspiratie van de Schrift en beschouwen het als de hoogste autoriteit voor leer en leven (Deuteronomium 6:4-9; Openbaring 3:1-6; Psalm 119:89, 105; Jesaja 48: 12-16; Romeinen 8:14-17; 2 Timoteüs 2:15, 3:16-17).

God

Wij geloven dat het Sjema, "Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één!" (Deuteronomium 6:4), leert dat God een samengestelde eenheid is, eeuwig bestaand in meervoudige eenheid [(Genesis 1:1 (Elohim: God, meervoud); Genesis 1:26: "Laat Ons mensen maken naar Ons beeld"; Genesis 2:24 Adam en Eva werden geschapen om 'tot één vlees te zijn' (Basar Echad)], dat Hij een persoonlijk God is die ons geschapen heeft (Genesis 1 & 2), en dat Hij bestaat uit drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals vermeld in Romeinen 8:14-17 (Vader, Geest, en Messias - Zoon) en Mattheüs 28:18-20 (dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest).

God de Vader (Abba) - Johannes 6:27 b; 1 Korintiërs 1:3; Galaten 1:1; Openbaring 3:5, 21; Jeremia 3:4, 19; 31:9; Maleachi1:6; Mattheüs 6:9, 32; Lucas 10:21-22, Johannes 1:14, 4:23, 5:17-26, 6:28-46, Romeinen 8:14-15.

God de Zoon (HaBen)
 1. God heeft een Zoon [Psalm 2; Spreuken 30:4-6 (vgl. Hebreeën 1); Lucas 12:35-37, Johannes 1:29-34, 49; 3:14-18].
 2. De Zoon, Yeshua (Jezus) genoemd, wat betekent verlossing, kwam in deze wereld geboren uit een maagd [Jesaja 7:14 (zie Lucas 1:30-35)].
 3. De Zoon is God (godheid), en wordt aanbeden als God, en heeft altijd bestaan [Psalm 110:1 (zie Hebreeën 1:13); Jesaja 9:6-7, Mattheüs 28:18-20; Filippenzen 2:5-11; Kolossenzen 1:15-19, Openbaring 3:21 (Hebreeën 1 - aanbeden door engelen); Openbaring 4:8, 5:5-14].
 4. Deze is de beloofde Mashiach (Messias) van Israël [Jesaja. 9:6-7; 11:1; Daniel 9 (specifiek de verzen 20-26), Jesaja 53, Johannes 1:17, 40-41, 45, 49; Marcus 8:29].
 5. Hij is de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster. (Numeri 24:17; Openbaring 22:16).
 6. Hij is ons pesachlam (paaslam), het Lam van God (1 Korintiërs 5:7; Openbaring 5; Johannes 1:29).

God de Heilige Geest (Ruach haKodesh)
Geïntroduceerd in Genesis 1:2 b.
 1. In de Tenach, in de tijd van onze voorouders, kwam de Geest van God over individuen, zoals Mozes, David (zie Samuel 23:1-3), en de profeten, voor specifieke doeleinden.
 2. In het Nieuwe Verbond, de Messias, Yeshua, beloofde Zijn discipelen dat "de Trooster" zou komen nadat Hij weg zou gaan, beschreven als de Geest van waarheid (Joh. 14:17, 26), die met hen en in hen zou zijn. Yeshua verklaarde verder dat de Geest van de waarheid, ons zou leiden in alle waarheid en de Messias zou verheerlijken en niet zichzelf (Johannes 16:13-15). Hij geeft ons kracht (Handelingen 1:8). Hij merkt ons met het stempel (Efeziërs 1:13; 4:30]. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe (Romeinen 8:9). Hij leidt en onderwijst ons (Romeinen 8:14-17). Zijn inwoning stelt ons in staat om een godvruchtig leven te leiden. Handelingen 2:38 zegt: "Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden."

De mens

 • Gemaakt naar het beeld van God (Genesis 1:26-27), maar:
 • door ongehoorzaamheid, verspeelde de mens zijn bijzondere positie en werd hij gescheiden van God (Genesis 2:17; 3:22-24). Daarom worden mensen volgens de Schrift geboren met een zondige natuur, ofwel er geen mens rechtvaardig, zelfs niet één (Psalm 14:1-3, 49:7, 53:13, Jes. 64:6, Rom. 3:9-12, 23; 5: 12).
 • De enige hoop van de mens om verlost (gered) te worden, is door het verzoenende werk van de Messias (Leviticus 17:11, Jesaja 53, Daniel 9:24-26, 1 Korintiërs 15:22; Hebreeën 9:11-14, 28, Johannes 1:12, 3:36), resulterend in de vernieuwende kracht van de heilige Geest (Titus 3:5), dat is wedergeboorte (Johannes 3:3-8). Want door zijn genade zijn wij gered, dankzij het geloof. Maar dat danken wij niet aan onszelf; het is een geschenk van God (Efeziërs 2:8-9).

Opstanding en oordeel

Wij geloven in de lichamelijke opstanding voor zowel de gelovigen als de ongelovigen. Degenen die niet gerechtvaardigd zijn in Yeshua wacht een eeuwig oordeel. Voor degenen die door het geloof in Yeshua en Zijn plaatsvervangend offer zijn gerechtvaardigd, volgt na deze opstanding een eeuwig samenzijn en leven in vriendschap met God. (Job 14:14, 19:25-27, Daniel 12:2 -- 3; Johannes 3:36, 11:25-26, Openbaring 20:5-6, 10-15, 21:7-8).

De Messias, de Verlosser

De Schrift belooft twee 'komsten' van de Messias:
 • Eerste komst, zoals beloofd in Daniel 9:24-26. Het doel was verzoenend offer te zijn voor alle zonden van de mensheid (Daniel 9:24-26, Jesaja 53, Romeinen 3:21-31, Hebreeën 9-10; Johannes 3:16-17).
 • Wederkomst: (a) De gelovigen zullen hem tegemoet gaan in de lucht (1 Tessalonicenzen 4:13-18; Johannes 14:1-6, 1 Korintiërs 15:51-57). (b) Terugkeer van de Messias naar de aarde:
  • De Verlosser zal komen naar Zion (Jesaja 59:20-21, Zacharia 14:4).
  • Israël's geestelijke verlossing (Zacharia 12:8-13:1, Romeinen 11:25-27, Hebreeën 9:28; Jeremia 31:31-40; het Nieuwe Verbond).
  • Israël's nationale herstel is het verzamelen of terughalen van het overblijfsel van Zijn volk Israël uit de vier hoeken van de aarde, en het herstel van het Davidische Koninkrijk (Jesaja 11 - Hij zal de troon en het koninkrijk van David herstellen en zijn koninkrijk zal voor eeuwig duren) [Jesaja 9:6-7 (zie Lucas 1:30-33); Jeremia 23:3-8].

Israel in profetie

Wij geloven dat God een plan heeft voor Israël en voor de wereld. Een centraal onderdeel van het Messiaanse Jodendom is het geloof in het lichamelijke en geestelijke herstel van Israël, zoals onderwezen in de Schriften. Het grootste wonder van onze tijd is het herstel of de wedergeboorte van de staat Israël zoals voorzegd is in de Bijbel (Ezechiël 34:11-31, 36-39, Hosea 3; Amos 9:11-15, Zacharia 12 - 14, Jesaja 11, 43, 54, 60-62; 66; Romeinen 11:1-34 en zie tevens de Schriftgedeelten onder het gedeelte over de Messias).

Messiaans Jodendom

Wij erkennen dat het Joodse volk (fysieke afstammelingen van Abraham via Isaak en Jacob, hetzij door de moeder of de bloedlijn van de vader) die hun geloof stellen in de Messias van Israël, Yeshua, Joods blijven volgens de geschriften (Romeinen 2:28 -29). Heidenen die hun geloof in Yeshua stellen, zijn geënt op de Joodse olijfboom van het geloof (Romeinen 11:17-25) en worden daardoor geestelijke zonen en dochters van Abraham (Galaten 3:28-29).

We vieren de Joodse Heilige Dagen die God aan Israël heeft gegeven, met hun vervulling in en door de Messias Yeshua.

Wij geloven dat echt 'Bijbels Jodendom' het geloof is van de gelovigen in de eerste eeuw en dat wij proberen wij uit te oefenen. Dit Bijbelse Jodendom erkent de continuïteit van het geloof in de ene ware God, geopenbaard in de Schrift, en die zich uiteindelijk manifesteert in Gods Zoon, de Messias Yeshua.

Wij geloven dat de mens gered wordt 'door het geloof', en dat de werken der wet, of rechtvaardige daden, nooit iemand hebben verlost (Genesis 15:6, Romeinen 2-6; Efeziërs 2:8-9; Hebreeën 11 : 6, 39).

Wij erkennen dat wij allen gedoopt zijn in één Geest en daardoor één lichaam zijn geworden. Dit lichaam bestaat uit zowel Joden als niet-Joden, die Yeshua de Messias als de beloofde Verlosser hebben aanvaard. 'In Christus Jezus' zijn de gelovigen uit de heidenwereld ook verbonden met de gelovigen uit Israël en nu aanbidden we de God van Israël tezamen (1 Korintiërs 12:13; Efeziërs 2:13-14).

Lees verder

© 2010 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De 6 pijlers in islamDe 6 pijlers in islamDe 5 zuilen zijn erg belangrijk in de islam, niettemin hoort hier ook de 6 pijlers van de islam bij. De zes pijlers omva…
David H. Stern: commentaar op het Joodse Nieuwe TestamentrecensieDavid H. Stern: commentaar op het Joodse Nieuwe TestamentCommentaar op het Joodse Nieuwe Testament. De Messiasbelijdende Jood David H. Stern heeft naast de Engelse vertaling van…
Wat geloven gereformeerden?Gereformeerden vormen van oudsher een herkenbaar deel van onze samenleving. Je kunt zelfs stellen dat ze een nadrukkelij…
Wat zijn de vijf zuilen van de islamWat zijn de vijf zuilen van de islamDe islam is het op een na grootste geloof na het christendom dat op nummer 1 staat. De koran is het heilig boek van de i…

Tora (wet): verbond (God/volk), grondwet, huwelijk & JezusTora (wet): verbond (God/volk), grondwet, huwelijk & JezusHet boek 'De Tora' (originele titel: Torah rediscovered), van Ariel & D'vorah Berkowitz, wil gelovigen opnieuw laten ken…
Verhouding Oude- tot het Nieuwe Testament (eenheid bijbel)Verhouding Oude- tot het Nieuwe Testament (eenheid bijbel)De verhouding van het Oude- tot het Nieuwe Testament is, zo schreef meer dan een halve eeuw geleden J.G. Feenstra in 'On…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: A. and I. Kruk/Shutterstock.com
 • Bijbel: Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
 • http://unityinchrist.com/messianicmovement/messianicmovement.htm
 • http://www.tjcii.org/userfiles/File/Boekje%202-%20Eindversie%202.pdf
 • http://www.mjaa.org/site/PageServer
Reactie

Mm, 07-09-2010
Een Joodse christen is als een vleesetende vegetariër, een pacifistische soldaat en een atheïstisch gelovige. Jodendom gaat niet samen met het verdraaien van de waarheid, de geschiedenis en de Joodse teksten. Eerlijkheid staat voorop in het Jodendom - verdraaien hoort daar niet bij. Als je de zaak verdraait ben je niet Joods bezig. De Ba-al of G-d / de waarheid of de leugen - er is geen gulden middenweg daarin. Reactie infoteur, 07-09-2010
Hallo,

Dat er geen tussenweg is, kan ik beamen. Iets is waarheid of iets is leugen. Beide tegelijk kan niet, want logisch tegenstrijdig.

Het gebod luidt: "Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben."

En wie niet met Mij is, is tegen Mij" (Mt.12:30 & Lk.11:23), zegt Jesjoea. Ook daar is weer geen middenweg.

Het Oude Testament bevat in totaal 330 nauwkeurige en verschillende profetieën aangaande de (eerste) komst van de Messias. Jb. Klein Haneveld bespreekt in zijn boek 'De Messias in Oud en Nieuw Testament' naast de vele profetieën over de Messias die zijn vervuld in Jezus, een twaalftal aanwijzingen, die de mens in staat stelt om één mens uit de hele wereldgeschiedenis en uit alle volken van de wereld te identificeren als de Messias. Als we Zijn 'geloofsbrieven' onderzoeken, dan zullen we zien dat geen enkel ander persoon uit de geschiedenis der mensheid al de Messiaanse voorspellingen en voorzeggingen vervuld kan hebben dan alleen Jezus van Nazareth. Zie:

http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-samenleving/56851-messias-betekenis-en-bewijs-jezus-beloofde-joodse-messias.html

Tot slot nog het volgende. In een eerder artikel schreef ik:

"Messiaanse of Messiasbelijdende Joden zijn Joden die Jesjoea (Hebreeuwse naam van Jezus) aanvaarden als hun Messias, naar wie de Tora en de profeten verwijzen. In hem en door hem zijn de oudtestamentische beloften aangaande een Verlosser in vervulling gegaan. Messiaanse Joden die geloven dat Jesjoea de Joodse Messias is, schudden daarmee niet hun Jood-zijn van zich af. Ze gaan niet over tot een andere godsdienst dat 'christendom' heet. Integendeel, door te geloven in de Joodse Messias Jesjoea, waar de schriften van getuigen (Tenach of Oude Testament), worden ze volledig Jood, zoals ze dat zelf zeggen. God formeerde het Joodse volk, opdat de Messias uit hen zou voortkomen. En door de Messias wil God niet alleen het Joodse volk, maar heel de wereld redden. De apostel Johannes schrijft in dit verband: "Het heil is uit de Joden" (Johannes 4:22). Het geloof in Jesjoea vervult het Jood-zijn van Messiaanse Joden; wat is er meer Joods dan te geloven in Jesjoea haMashiach, de Messias van Israël? Jesjoea is het doel waarop de Tora mikt; hij is de levende Tora die in de harten van mensen wil wonen." (Bron: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/59489-joodse-identiteit-messiaanse-joden-waarom-deze-behouden.html)

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 14-05-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.