Messiasbelijdende Joden: wat zijn Messiasbelijdende Joden?

Messiasbelijdende Joden: wat zijn Messiasbelijdende Joden? Messiasbelijdende Joden, wat zijn dat eigenlijk voor Joden? Messiasbelijdende Joden of Messiaanse Joden maken deel uit van een wereldwijde beweging van Joodse mensen die geloven dat Jesjoea (Hebreeuwse naam van Jezus) de Messias van Israël is en de Verlosser van de wereld. Het hedendaagse Messiasbelijdende jodendom is een herstel van de Joods-Messiaanse beweging en de grote groei van Messiasbelijdende Joden over heel de wereld wordt als een belangrijk teken gezien van een mogelijk herstel van de oorspronkelijke Kerk van Jesjoea.

Messiasbelijdende Joden


Wat geloven Messiasbelijdende Joden?

Messiasbelijdende Joden, ook wel Messiaanse Joden genoemd, maken deel uit van een wereldwijde beweging van Joodse mensen - het Messiaanse Jodendom - die geloven dat Jesjoea (de Hebreeuwse naam van Jezus) de Messias van Israël en de Verlosser van de wereld is, zoals voorzegd in de Tenach - het Oude Testament. In het Oude Testament staan meer dan 300 profetieën, boodschappen of openbaringen over de Messias (Masjiach), hetgeen 'Gezalfde' betekent (Christus in het Grieks). Deze geven aan waar en wanneer de Messias geboren zou worden - maar ze spreken zich ook uit over Zijn verwerping, kruisiging en opstanding. Al deze profetieën zijn tot in de kleinste details vervuld in het leven van Jezus Christus.

Jezus is de meest Joodse Jood. Tijdens zijn rondwandeling op aarde hield hij zich volledig aan de Tora; Hij was niet gekomen om de Tora te vernietigen, maar om deze te vervullen. De discipelen van Jezus leefden ook zeer joodse levens. De Messiaanse beweging die in de eerste eeuw ontstond was volledig van joodse oorsprong en ze bleven zeker gedurende 700 jaar na Jezus' dood en opstanding voortbestaan als een authentieke joodse beweging. In de eerste eeuw van onze jaartelling was het dan ook niet de vraag of een Jood in Jezus kon geloven; alle volgelingen van Jezus waren Joden. De vraag waar het om draaide was wat er met de heidenen - dat zijn de niet-Joden - moest gebeuren die tot geloof in Jezus kwamen. Deze discussie kunnen we lezen in Handelingen 15. De apostelen vergaderden daarover en zij kwamen tot de conclusie dat ze de heidenen die zich tot God bekeren geen al te zware lasten moeten opleggen; God gaat met hen een eigen weg.

Het hedendaagse Messiasbelijdende Jodendom is een herstel van de Joods-Messiaanse beweging en de grote groei van Messiasbelijdende Joden over heel de wereld wordt als een belangrijk teken gezien van een mogelijk herstel van de oorspronkelijke Kerk van Jezus Christus. De scheiding tussen het Joodse volk en de Kerk zoals dat zich de afgelopen 2000 jaar heeft ontwikkeld heeft, is een verschrikkelijke fout. Het is daarom van belang dat er een juist begrip komt van de onlosmakelijke band tussen Israël en de kerk en dat de sterke eenheid tussen beide wordt (h)erkend. Dit wordt door de Messiaanse Jood David Stern aan de hand van het beeld van de edele olijfboom zoals Sha'oel (Paulus) beschrijft in Romeinen 11:16-26 nader uitgewerkt in zijn boek Het Evangelie is Joods ... een eerherstel.

Jezus vervult het Joods-zijn van Messiasbelijdende Joden

Messiaanse Joden benadrukken dat ze niet van geloof veranderen door in een 'christelijke' Jezus te gaan geloven, zoals vaak wordt gedacht door rabbijnse Joden. Niets is minder waar zeggen ze: Jezus neemt hun Joods-zijn niet weg maar vervult het. Het christendom heeft van de Joodse Jesjoea een 'christelijke Jezus' gemaakt, maar dit beeld klopt van geen kant.

Jesaja 49:6 maakt duidelijk dat de rol van de Messias universeel is: niet alleen het volk Israël bevrijden, maar aan de hele wereld verlossing brengen. Desalniettemin kwam Jezus in de eerste plaats om zijn volk te bevrijden van hun zonden (Matteüs 1:21). Jezus is als jood geboren in Bethlehem en Hij leefde als een Jood - Hij hield zich volledig aan de Joodse Wet, de Tora. Jezus stierf aan het kruis als 'Koning der Joden' (Matteüs 27:37) en in de toekomst zal Jezus vanaf de troon van David vanuit Jeruzalem de wereld regeren. Jezus was en is de Joodse Messias.

Messiasbelijdende Joden houden absoluut niet op met Jood te zijn als ze Jesjoea aannemen als hun verlosser. Ze hebben een sterke Joodse identiteit en hun levensstijl is gebaseerd op de Tora. De Tora vormt de basis van hun Joodse geloof, en het Nieuwe Verbond (de Briet haChadasja, het Nieuwe testament - evenals het OT geschreven door Joden) is de voltooiing en vervulling van hun Joodse geloof. Wat is er meer Joods dan te geloven in de Joodse Messias, Jesjoea?

Het Nieuwe Verbond

In de Tenach wordt duidelijk gerefereerd aan het Nieuwe Verbond. In Jeremia 31:31-34 staat geschreven:

  • 31 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, 32 een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de HEER. 33 Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. 34 Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.

Messiasbelijdende Joden geloven dat God door de dood en opstanding van Jesjoea een nieuw verbond met Israël heeft gesloten. Iedereen uit Joden en heidenen die geloven in Jesjoea haMashiach zijn deelgenoot van dit verbond. Jesjoea stierf aan het kruis en stond op uit de dood om te boeten voor onze zonden en daardoor de weg naar God weer te openen. Jesjoea is het Die door de Heilige Geest de Tora in de gelovigen werkt en vervult.

Ook Israëls weg tot God is door het nieuwe verbond, in plaats van door het oude verbond van Mozes. Jesjoea is de volbrenging van de Wet en de Profeten. De identiteit van Messiasbelijdende Joden is gebaseerd op het feit dat zij behoren tot het volk van het verbond en dit wordt vervolgens begrepen als vervuld of vervolmaakt door Jesjoea haMashiach. Het Oude Verbond is dus niet opgeheven, doch de Messias van Israël is het doel waarop de Tora mikt. Dit betekent dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der Tora (wet), maar door het geloof in Jesjoea - zoals is te lezen in de Galatenbrief.

Christelijke kerk moet terug naar Joodse wortels

Het zogeheten christendom is de niet-Joodse versie van het Messiasbelijdende Joodse geloof. In zekere zin is het Messiaanse Jodendom en het christendom identiek. Er is maar één geloof en Jood en niet-Jood zijn één in Jesjoea. Messiasbelijdende Joden en christenen hebben dezelfde kernovertuigingen. Messiaans Jodendom verschilt daarin dat zij wordt uitgedrukt en beleeft vanuit de Joodse identiteit en cultuur. Ook is het Messiaanse Jodendom het niet eens met alle doctrines, tradities, gewoonten en gebruiken van het traditionele christendom. Messiaanse Joden vinden het noodzakelijk dat alle Joden weten dat Jesjoea hun Messias is, maar ze geloven niet dat God ze heeft geroepen om 'christelijk' te worden. Integendeel, ze beschouwen zichzelf als Tora-getrouwe, Jesjoea-centrale getuigen naar de Joodse gemeenschap, maar ook naar de christelijke kerk en de wereld in het algemeen.

Messiasbelijdende Joden kunnen enerzijds de Joden helpen begrijpen dat Jesjoea hún Messias is en zij kunnen anderzijds de christelijke gemeente helpen begrijpen wat haar Joodse wortels zijn. Ze geloven dat het Gods uitdrukkelijke wil is dat alle heidense invloeden uit het christendom verdwijnen en dat de kerk terugkeert naar haar Joodse wortels. Ik denk dat Messiasbelijdende Joden een belangrijke rol gaan spelen bij deze 'tweede Reformatie', die begint met de erkenning dat de Bijbel in oorsprong een Joods boek is, éérst geschreven door en voor Joden.

Het verschil met het rabbijnse Jodendom

Het rabbijnse Jodendom wijst Jesjoea als messias af en is een godsdienst rond de leer en geschriften van de niet-messiaanse rabbi's. Het ontstond tijdens de Babylonische Ballingschap (ongeveer 550 v. Chr.). Het rabbijnse Jodendom ontwikkelde de Talmoed, die ze als gezaghebbend beschouwen en waarin staat beschreven hoe de Tora, de Schriftelijke Leer, geïnterpreteerd en toegepast moet worden in specifieke situaties. De Messiaanse Joden beschouwen het rabbijnse Jodendom als een man-made religie die onmachtig is om redding en verlossing te brengen. Ze hebben hun eigen regels, wetten en tradities gevormd, die de basis van het traditionele (niet-messiaanse) Jodendom vormen. Het rabbijnse Jodendom bestaat uit meerdere stromingen. Er zijn zelfs stromingen die sterk beïnvloedt worden door Oosterse mystiek, met inbegrip van het niet-Bijbelse geloof in reïncarnatie.

Jesjoea haMashiach is de weg

Messiaanse Joden vertrouwen enkel en alleen op de Schrift, de Bijbel. Zij geloven dat de Bijbel, die zoals gezegd bestaat uit de Tenach en de B'rit Hadasha, het enige onfeilbare en gezaghebbende Woord van God is. Zij (h)erkennen de goddelijke inspiratie van de Schrift en beschouwen het als de hoogste autoriteit voor leer en leven. Zowel Joden als niet-Joden kunnen alleen maar gered worden door hun geloof in Jesjoea haMashiach. Jesjoea zegt: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven, Niemand kan tot de Vader komen dan door mij." (Johannes 14 vers 6).

Lees verder

© 2010 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
David H. Stern: commentaar op het Joodse Nieuwe TestamentrecensieDavid H. Stern: commentaar op het Joodse Nieuwe TestamentCommentaar op het Joodse Nieuwe Testament. De Messiasbelijdende Jood David H. Stern heeft naast de Engelse vertaling van…
Joodse volgelingen van Jezus - Kees Jan RodenburgrecensieJoodse volgelingen van Jezus - Kees Jan Rodenburg'Joodse volgelingen van Jezus - Een overzicht in 40 vragen en antwoorden', rolde in 2010 van de persen. Het is geschreve…
Nieuws over Messiaanse Joden in Israël: Israel Today, RDNieuws over Messiaanse Joden in Israël: Israel Today, RDMessiaanse Joden of Messiasbelijdende Joden zijn Joden die geloven dat Jezus de beloofde Joodse Messias is, zoals voorze…
Is een Jood die gelooft in Jezus Christus geen Jood meer?Is een Jood die gelooft in Jezus Christus geen Jood meer?Is een Jood die gelooft in Jezus Christus geen Jood meer? In het boek 'Answering jewish objections to Jesus - General an…

Bijbelstudie voor diaconale jongerenreisBijbelstudie voor diaconale jongerenreisDe basis van een diaconale jongerenreis is het evangelie van Jezus Christus uitdragen in woorden en werken. Tijdens ontm…
Religie in het publiek domein: bindmiddel of splijtzwam?Religie in het publiek domein: bindmiddel of splijtzwam?De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft een voorgenomen advies over de rol van religie in het pub…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Messiasbelijdende Joden: wat zijn Messiasbelijdende Joden?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Fernand Hostyn, 18-01-2018 12:26 #7
Persoonlijk heb ik het altijd zo gezien.Ik was Rooms-Katholiek opgevoed maar tot volwassenheid gekomen en bij nader inzien begreep ik dat ná Jezus Christus er eerst Joodse christenen waren waarna er volgens Jezus'voorziening mensen uit allerlei rangen en standen zich zouden aansluiten. Het Rooms-Katholicisme is ahw een pseudo- christendom dat niets met de Joodse Rabbi Jezus heeft te maken.

Tjen Hok Niang, 13-09-2017 23:51 #6
Ik heb nog geen antwoord op mijn vraag. Waarom mijden Messiaanse gelovigen het kruis?
Zal Rabbi Lion Erwteman als voorganger van Beth Yeshua een kruis willen dragen zoals andere voorgangers? Dank u voor uw antwoord. Reactie infoteur, 15-09-2017
Bedankt voor uw reactie. Ik kan mij niet herinneren dat mij die vraag eerder is voorgelegd. Ik citeer drs. M.C. Mulder te dienaangaande: "Het is niet voor niets dat het kruis als symbool meestal geheel afwezig is in deze gemeenten. In naam van dat kruis en soms letterlijk met dat kruis is Joden helaas zo verschrikkelijk veel leed aangedaan, dat men niet met de kerk van dat kruis en dus niet met het kruis van die kerk geassocieerd wil worden." (Bron: https://goo.gl/WwFhgD.)

Ik kan niet antwoorden voor rabbijn Lion Erwteman, die ik overigens ook niet ken. Ik vraag mij persoonlijk wel af waarom een voorganger een kruis zou 'moeten' dragen. Dit lijkt mij geen Bijbelse opdracht en volgens mij zijn er talloze voorgangers die nooit een kruis dragen, behalve dan in overdrachtelijke zin: "Neem je kruis op en volg Mij" (Matteus 6:24, Marcus 8:34, Lucas 9:23).

Marcus Ampe, 08-04-2017 17:27 #5
Messiaanse platformen bekijkend valt mij op dat er zeer veel bij zijn die een Drie-eenheid aanbidden. Het moet mij van het hart dat met droefenis ik moet toezien hoe sommige Joden de God van Abraham vaarwel gezegd hebben en zich aangesloten hebben met een kerkelijke vereniging drie drie goden aanbidt. Vreemd dat zij zich dan nog wel Jood willen blijven noemen terwijl zulk een Drievuldigheid volledig tegen de Joodse en ware Christelijke leer indruist, waar in de Bijbel duidelijk gesteld wordt dat er slechts één Ware God is, de Elohim Hashem Jehovah.

Gelukkig mogen wij ook vaststellen dat er ook ware Messiaanse Joden zijn, die de rabbi Jeshua als de Messias erkennen maar hem niet als een god aanbidden. Reactie infoteur, 01-05-2017
Het gaat erom wat de Bijbel zegt. Jezus claimde de Zoon van God te zijn (zie o.a. Johannes 10:36, Johannes 9:35-38). Jezus claimde gelijkheid met God (Johannes 5:18). Jezus claimde tevens Jahweh te zijn. Wie is volgens Psalm 23:1 de Herder? Jahweh. Wie is volgens Jezus in Johannes 10:11, 14 'de goede Herder'? Jezus! Lees hier verder: https://goo.gl/xnhuC8.

Erhard Baert, 21-07-2010 12:22 #4
Ik draag een warm hart voor het messiaanse jodendom en bid dat jullie in aantal zullen toenemen. het christendom zal nu een duidelijke keus moeten maken. weg met de vervangingstheologie wat in mijn ogen een demonenleer is en zo zijn er zovele demonenleerstellingen. ik heb mijn identiteit in Jezus Christus. shalom:-)

Tartuffel (infoteur), 18-06-2010 15:09 #3
Aanvulling op vorige bericht:

Het internetadres van dit platform is:

http://www.messiaansplatform.nl/

Tartuffel (infoteur), 18-06-2010 15:07 #2
Aanvulling:

Daarnaast is er de website van het Messiaans Platform. Dit platform heeft volgens de maker ervan het volgende doel:

"Het Messiaans Platform is begin 2006 opgericht met als doel om een ontmoetingsplaats te zijn voor enerzijds Messiasbelijdende Joden en gelovigen uit de volkeren binnen de Messiaanse Beweging en anderzijds geïnteresseerden in de Messiaanse Beweging in Nederland.
De leiders van de Messiasbelijdende gemeenten en huisgroepen ontmoeten elkaar tweemaal per jaar en hebben ook contacten met andere internationale Messiaanse leiders.

Op deze website vindt u een uitgebreid overzicht van Messiasbelijdende gemeenten en (huis)groepen. Het aantal Messiasbelijdende Joden en gelovigen uit de volkeren, die zich bij hen hebben aangesloten, groeit gestaag en evenzo het aantal gemeenten in Nederland. Zoals u op het kaartje hiernaast kunt zien zijn deze gemeenten over heel Nederland verspreid, dus u vindt er vast één bij u in de buurt.

Tevens vindt u op deze website een lijst van diverse nationale en internationale Messiaanse allianties en organisaties, met de bij hen aangesloten Messiasbelijdende gemeenten wereldwijd. Via de websites van deze organisatie kunt u adressen achterhalen van gemeenten in het buitenland."

Tartuffel (infoteur), 09-06-2010 17:44 #1
Aanvulling.

Vanwege een vraag die tot mij kwam per email over relevante adressen op het internet m.b.t. Messiasbelijdende Joden, het volgende.

Jews for Jesus: http://jewsforjesus.org/
Beth Yeshua is een Joodse Messiasbelijdende gemeente in Amsterdam: http://www.beth-yeshua.nl/index.php

Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 08-02-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Messiasbelijdende Joden
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 7
Schrijf mee!