Messias (Masjiach) zowel God als Mens in Oude Testament (OT)

Messias (Masjiach) zowel God als Mens in Oude Testament (OT) Het Oude Testament (Tenach) bevat veel boodschappen of openbaringen over de Messias (Masjiach), hetgeen 'Gezalfde' betekent (Christus in het Grieks). In de Tenach is er sprake van een voortgaande openbaring over de Messias. Er wordt steeds meer geopenbaard aangaande deze Persoon. De bijbel is voluit 'Messiaans': het bevat een duidelijke leer over de Messias. In dit artikel wordt het bovennatuurlijke karakter van de Messias behandeld; Hij is niet alleen Mens maar ook God.

Messias zowel God als Mens in Oude Testament


De Messias: zowel God als Mens

Het Oude Testament (Tenach) bevat veel boodschappen of openbaringen over een Persoon, Die eens zal zorgen voor de bevrijding van de mens van alle ellende als gevolg van het feit dat de mens reeds in de tuin van Eden tegen God in opstand is gekomen, de zondeval. Al in het eerste Bijbelboek Genesis belooft God Iemand te zenden die korte metten maakt met de duivel en deze uitschakelt (Genesis 3:15). Aan koning David werd beloofd dat een van zijn zonen op een eeuwige troon zou zitten: "Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen." (2 Samuel 7:16)

God heeft in de Tenach de Messias beloofd. Dit woord is afgeleid van het Hebreeuwse woord 'Masjiach' en is gelijkwaardig aan het Griekse woord 'Christus', hetgeen 'de gezalfde' betekent, een van Davids titels. Gods doet zijn woord gestand. Uit Jesaja 11:1; 9:5,6; 16:5; 55:3; Jeremia 23:5; 30:9; 33:15-26; Ezechiël 34:23,24; 37:24,25; Hosea 3:5; Amos 9:11; Micha 5:1 blijkt dat er een koning-figuur zal opstaan die in volmaakte vrede zal regeren. Deze nakomeling van David wordt volgens Jeremia 23:5-6 'Adonai Tsidkenoe' genoemd, dat wil zeggen: 'De Here, onze gerechtigheid'. Deze figuur zal het werkelijk waard zijn om op de troon van David te zitten. Zie ook Psalm 72 over Christus' glorierijke regering.

Deze Messias is een zeer bijzonder persoon en moet meer zijn dan een mens, aangezien mensen met geen mogelijkheid de gebroken relatie met God kunnen herstellen. Volgens de Tenach zijn alle mensen, dus niemand uitgezonderd, zondaars, zowel wat betreft hun natuur (genesis 5:3; 6:5), als hun wil (Jesaja 53). In Psalm 53:2-4 laat duidelijk zien dat niemand rechtvaardig is. De Tenach leert ons dat de Messias zowel God als Mens is.

Zowél God als Mens? Ja, want Psalm 143:2 leert ons dat geen enkel mens zich voor God kan rechtvaardigen: "Want niemand die leeft, is voor U rechtvaardig." Leviticus 17:11 toont ons dat alleen een bloedig offer het zondeprobleem kan oplossen. Voor dit doel beloofde God de Messias: Hij zou komen om te sterven voor de zonden van Israel en de volken. Hij zou de lijdende Knecht van God zijn (lees de knechtsliederen in Jesaja). In het plaatsvervangend offer van Jezus, zijn de woorden van de profeten vervuld (zie Jesaja 53).

Door in zijn liefde zijn eigen Zoon te geven, redt God de wereld. In Jezus is God met ons, want de Messias moest 'Immanuël' zijn, wat 'God met ons' betekent (Jesaja 7:14).

De Godheid van de Messias wordt op diverse plaatsen in het Oude Testament benadrukt. We zullen dit in het onderhavige artikel illustreren aan de hand van enkele Schriftplaatsen.

De Godheid of het bovennatuurlijke karakter van de Messias

Het meest voor de hand liggende vers in de bijbel die direct wijst naar de Godheid van de Messias, is Jesaja 9:5 of 6. Deze luidt als volgt:

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

Of, in de vertaling van David H. Stern in The Complete Jewish Bible:

For a child is born to us, a son is given to us; dominion will rest on his shoulders, and he will be given the name Pele-Yo'etz El Gibbor Avi-'Ad Sar-Shalom [Wonder of a counselor, Mighty God, Father of Eternity, Prince of Peace].

Deze titels wijzen onmiskenbaar op eigenschappen die God alleen bezit. Jesaja 9:6-7 verwijst naar een koning, een Goddelijke held, die zal zitten op de troon van David. Hij zal recht en gerechtigheid op de aarde brengen, en Hij zal een eeuwige koninkrijk van vrede bewerkstelligen. In het verleden is geen enkele aardse koning van Juda in staat geweest om dit te bereiken, maar de Messias zal hier wel in slagen! Bij zijn wederkomst zal Jezus de troon van David herstellen (vergelijk Zacharia 8:20-23; Psalmen 2:6; 110).

In dit vers wordt de Messias ook 'Eeuwige Vader' (in het Hebreeuws Avi'ad) genoemd. Deze titel geeft zijn goddelijke status of Goddelijkheid aan. Volgens Exodus 4:22, de Here noemt Israël zijn eerstgeboren zoon: "En dan moet jij tegen de farao zeggen: 'Dit zegt de HEER: Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon'." Dit vers benadrukt Gods Vader-zoon relatie met de kinderen van Israël. Jesaja 9:6 toont ons dat Israël de Messias zal aanspreken met 'Eeuwige Vader'. Logische gevolgtrekking is dat Hij God Zelf moet zijn. Immers, Maleachi 2:10 zegt klip en klaar: "Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen?"

In Maleachi 3:1 staat:

Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij zegt de HEER van de hemelse machten.

Op het eerste gezicht lijkt het erop dat er drie gestalten komen. Eerst komt er een bode, die de weg voor God komt effenen. Vervolgens komt God zelf: "Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien." Dan volgt er in de Nieuwe Bijbelvertaling een komma, waarna er staat "de engel van het verbond naar wie jullie verlangen". Dat is één en dezelfde persoon. De Statenvertaler plaatsten dan ook na de komma de woorden 'te weten'. De bode die voorafging aan De Messias, was Johannes de Doper (Lucas 7:24, 27; vergelijk Jesaja 40:3-5).

Bijbelse verwijzingen in Jesaja 9:6-7; Ezechiël 37:22,24-25; Daniel 7:13-14, leren dat de Messias Koning zal zijn en dat zijn koninkrijk voor eeuwig zal duren. In Ezechiël 37:22 en Zacharia 14:9 staat dat er slechts één Koning zal zijn. Psalm 132:13-14, Sefanja 3:15-17, Zacharia 8:23 en Zacharia 14:16-17 onthullen dat God als Koning zal heersen over een eeuwig koninkrijk. Aangezien er slechts één koning is die zal heersen over de gehele aarde, dicteert de logica dat Jezus de Heer is.

Dezelfde logica geldt voor het het feit dat de Messias een herder zal zijn (Ezechiël 37). Aangezien uit de Schrift duidelijk blijkt dat de Heer de Herder is (Psalm 23:1; 80:1), volgt daaruit dat Jezus de Heer is.

Psalm 82:8 leert dat God recht zal spreken op de aarde, want Hij bezit alle volken. Uit Jeremia 23:5 en Psalm 2:6-8 blijkt dat de Messias hetzelfde zal doen. Uit dit voorbeeld en alle voorgaande voorbeelden kan de conclusie getrokken worden: De Messias is de HEER!

Lees verder

© 2010 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Christenen - Wie is Jezus?Christenen - Wie is Jezus?Iedereen kent het kerstverhaal wel. De geboorte van onze verlosser Jezus Christus en de viering daarvan. Toch zit er nog…
Jezus Christus (christendom)Jezus Christus is binnen het christendom de enig geboren zoon van God en voor christenen de beloofde Messias, die door d…
Jezus Messias: De Messias geopenbaard in de Heilige SchriftrecensieJezus Messias: De Messias geopenbaard in de Heilige SchriftJezus de Messias! Mensen die regelmatig mijn artikelen lezen, weten dat ik buitengewoon geïnteresseerd ben ik in teksten…

Papa, wat is een moslim?Tahar Ben Jelloun is een gerespecteerde Marokkaanse schrijver wiens werk internationaal geprezen wordt en die al tal van…
Drie-eenheid: Vader, Zoon & Heilige Geest in Oude TestamentDrie-eenheid: Vader, Zoon & Heilige Geest in Oude TestamentDrie-eenheid: de onderscheiden Personen, Vader, Zoon en Heilige Geest in het Oude Testament (Tenach). We bespreken de pl…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: AJEL, Pixabay
  • Bijbel: De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
  • Brandpunt Bijbelscholen, 3e jaar, zd.
  • Complete Jewish Bible - translation by David H. Stern.
  • The Deity of Jesus in the New Testament; http://www.kingmessiahproject.com/jw_deity_Jesus_new_test.html (voor de laatste keer geraadpleegd op 10 januari 2010)
Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 07-05-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.