Tora (wet): manier van leven + heilig, rechtvaardig en goed

Tora (wet): manier van leven + heilig, rechtvaardig en goed De Messiaanse Joden Ariel & D'vorah Berkowitz willen met het boek 'De Tora: ontdek opnieuw wat de eerste vijf bijbelboeken betekenen voor de gemeente en voor u', gelovigen opnieuw laten kennismaken met dit unieke document van goddelijke makelij. De Tora is bedoeld voor mensen die bekeerd zijn. Het toont een manier van leven voor de verloste gemeenschap.

Tora is heilig, rechtvaardig en goed


De Tora - een manier van leven

De Tora is bedoeld voor mensen die bekeerd zijn. Het toont een manier van leven voor de verloste gemeenschap. Psalm 119, bekend van de tekst "Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad" (Psalm 119:105), is gewijd aan de zegeningen van een leven volgens de Tora. In deze psalm wordt de volheid, diepte en grootsheid van Gods Wet en Woord aangeduid. In het Nieuwe testament (Beriet Chadasja), zijn de leringen van Paulus (halacha) gebaseerd op onderwijzingen uit de Tora. Joden noemen dit halacha: een verzameling wetten en gedragsregels die zich uitstrekken over alle terreinen van het leven, waarin de wetten en voorschriften van de Tora zijn verwerkt.

Ook Jakobus spoort in zijn brief aan de Joodse gelovigen in de diaspora aan, om de Tora te volgen:

"Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven."

Het draait om geloven én doen. Geloof gehoorzaamt het Woord. Dat brengt vrijheid, gelijk de wet die in ons hart geschreven staat (Jeremia 31:31 v.). Dit brengt een hele nieuwe manier van leven met zich mee (Romeinen 8:1-17).

De wet zelf is heilig en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed

Paulus (Sjaoel) leert dat de wet zelf heilig is en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed (Romeinen 7:12). Paulus bedoelt met de woorden in vers 4, dat gelovigen 'dood zijn voor de wet dankzij de dood van Christus', niet dat de Tora heeft afgedaan. Deze dwaalleer wordt wel het antinomianisme genoemd. Nee, hij bedoelt daarmee dat gelovigen niet meer op een wettische manier met de Tora hoeven om te gaan. Gelovigen mogen door ons geloof in de Messias, uit genade leven. Hierdoor is onze relatie met de Tora substantieel veranderd.

De wet was gemaakt voor de oude mens (1 Timoteüs 1:9-10). De oude mens is gestorven, waardoor gelovigen niet langer meer onder de wet zijn. De wet is niet gemaakt voor de wedergeboren mens (1 Timoteüs 1:9), maar het was bedoeld als tuchtmeester voor de kinderen die op weg waren naar de leraar (zie deel 2). Maar nu gelovigen de leraar, de Messias, ontmoet hebben, is alles veranderd. Er is een verandering van hart opgetreden (2 Kor. 5:17; Ezech. 11:19; 36:26). Verandering van hart zorgt ervoor dat God gediend wordt, niet omdat het moet, maar omdat de gelovige dat zelf wil doen. De Tora is heilig en goed voor gelovigen. Door het bestuderen van de Tora kunnen gelovigen veel ontdekken over God Zelf, zijn karakter en wat Hij van ons verwacht. En bij het in praktijk brengen van de Tora, doen gelovigen wat heilig, rechtvaardig en goed is.

Herinneringstekens in de Tora

Volgens Ariel & D'vorah Berkowitz heeft God in de levensstijl van de Tora zogenaamde 'herinneringstekens' ingebouwd. De Tora fungeert op verschillende manieren als een herinnering:
 • Het herinnert Joodse mensen eraan wat het betekent om Joods te zijn. Iemand is volgens Paulus pas echt Jood als hij niet alleen lichamelijk geboren is als een Jood, maar ook door de Geest van God, geestelijk (Romeinen 2:28-29).
 • Van gelovigen die in Jezus (Jesjoea of Yeshua) geloven, maar niet lichamelijk afstammen van Abraham, zegt de Bijbel: "Van Abraham wordt gezegd: 'Hij vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.' U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn. Nu heeft de Schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigd: 'In jou zullen alle volken gezegend worden.' En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend."

Deze gelovigen uit de heidenen zijn dus in geestelijke zin Hebreeërs, hetgeen niet betekent dat ze Joden zijn. Nee, het zijn loten van een wilde olijfboom die op de edele olijfboom zijn geënt (Romeinen 11). Maar ook voor de gelovigen uit de heidenen is de Tora een boek vol herinneringstekens: dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse herinneringen.

Een dagelijks herinneringsteken: de 'tsietsieot'

In het Bijbelboek Numeri staat:

"De HEER zei tegen Mozes: 'Zeg tegen de Israëlieten dat zij en al hun nakomelingen aan de zoom van hun kleren kwastjes [tsietsieot] moeten bevestigen waarin een blauwpurperen draad verwerkt is. Bij het zien van die kwastjes zullen jullie herinnerd worden aan alle geboden van de HEER, zodat jullie die naleven en mij niet ontrouw worden door de begeerten van je hart en je ogen te volgen. Ze zullen jullie helpen om aan al mijn geboden te denken en die na te leven en jullie God toegewijd te blijven. Ik ben de HEER, jullie God, die je uit Egypte heeft weggeleid om jullie God te zijn. Ik ben de HEER, jullie God.'" (Numeri 15:37-40)

Ariel & D'vorah Berkowitz geven in hun boek een voorbeeld wat er gebeden kan worden bij het om je heen slaan van de kwastjes en de gebedsmantel.

Een wekelijks herinneringsteken: de sjabbat

Mensen hebben het nodig om een dag in de week apart te zetten, waarin ze niet hoeven te werken en bezig hoeven te zijn met onze dagelijkse beslommeringen. Zij kunnen op deze dag lezen en nadenken over allerlei schitterende geestelijke waarheden, zoals ik ben een nieuwe schepping in de Messias (1 Korintiërs 5:17) of mijn zonden zijn volledig verzoend (Romeinen 5:12-21;18:28-30), enz. De volgende beloften brengen het vieren van de sjabbat met zich mee:

"Wanneer je je voeten rust gunt op sabbat en geen handel drijft op mijn heilige dag, wanneer je de sabbat als een dag van vreugde ziet, de dag van de HEER als een heilige dag, wanneer je hem in ere houdt door niet je gang te gaan, geen handel te drijven of zaken te bespreken, dan vind je vreugde in de HEER. Ik zal je laten rijden over de hoogten van de aarde en je laten genieten van het land dat ik je voorvader Jakob in bezit heb gegeven. De HEER heeft gesproken!" (jesaja 58:13-14)

Maandelijkse herinneringstekens

Ariel & D'vorah Berkowitz trekken een parallel tussen de menstruatiecyclus van de vrouw en een belangrijke geestelijke waarheid, dat er kort samengevat op neerkomt dat we als nieuwe scheppingen in de Messias zijn leven voortbrengen in de manier waarop je leeft. Als de menstruatie van de vrouw begint, is ze in staat van nidda, hetgeen betekent dat ze gedurende deze periode 'onrein' verklaard wordt. Na 7 dagen dompelt ze zich onder in een bad, de mikva, en wordt ze rein verklaard (n.b.: de term onrein heeft in dit verband niets te maken met zonde). Als er geen leven ontspringt en de binnenkant van de baarmoeder wordt afgestoten, dan begint de menstruatie en is de vrouw nidda.

Jezus wast ons witter dan de sneeuw / Bron: Jorisamonen, PixabayJezus wast ons witter dan de sneeuw / Bron: Jorisamonen, Pixabay
De vrouw is geroepen om in haar vruchtbare periode de gelovigen te herinneren een diepe geestelijke waarheid. Als gelovigen in hun wandel en handel het leven voortbrengen van de Messias, dan zijn ze tahor (rein). Alles wat met leven te maken heeft, is volgens de Tora rein. Als een gelovige gedurende een bepaalde periode leeft uit het vlees in plaats van leeft uit de Geest (Galaten 5:13-26), dan brengt hij geen leven voort en is hij dood of onrein (tamei). Door naar de Mikva te gaan, de Messias zelf en als gelovigen in Hem gereinigd zijn, brengen ze weer leven voort. Dit herinneringsteken wijst op de ernst van de zonde en dat gelovigen hun zonden mogen belijden en weer rein mogen worden. "Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein, was mij en ik word witter dan sneeuw."(Psalm 51:9) De Messias wast je witter dan de sneeuw.

Jaarlijkse herinneringstekens

Er zijn ook jaarlijkse herinneringstekens. In Leviticus 23 geeft God opdracht tot de Moadiem, meervoud van 'Moëd', wat 'de vaste tijden' of 'hoogtijdagen' betekent, een cyclus van heilige dagen. De christenen hebben zeker drie eeuwen lang volgens de Joodse kalender Gods feesten gevierd: Sabbat, Pesach, Wekenfeest, Loofhuttenfeest, enz. Onder de Romeinse keizer Constantijn veranderde dat en verheidenste de kerk. De Romeinse keizers hebben in de 4e eeuw zelfs een oud Germaans gebruik opgepakt, waarin de zonnewende werd gevierd en dit hebben ze omgevormd, een christelijk feest van gemaakt en de naam Kerst gegeven. Bij het instellen van de feesten heeft God bepaald welke feesten gevierd worden. Over kerst zegt de Bijbel helemaal niets. Ofschoon het goed is stil te staan bij de geboorte van Jezus de Messias, is het nergens door God ingesteld als feest.

De leerstellingen die in de Tora worden geïntroduceerd, komen in het Nieuwe Testament volledig tot uitdrukking vanwege, wat men noemt, voortgaande openbaring. De feesten die God heeft ingesteld, verwijzen namelijk naar belangrijke zaken in de toekomst (belofte en vervulling!). Zo handelt Pesach over redding, verlossing, bevrijding en vrijheid, het gedenkt hoe het Joodse volk door God uit Egypte werd bevrijd én het wijst vooruit naar de Messias. Het echte paaslam is Jezus (1 Korintiërs 5:6). Gelovigen mogen vieren en geloven dat de feesten hun vervulling hebben in Jezus.

Iedere volgeling van Yeshua Hamashiach (Jezus de Messias) kan zowel in gemeente- als in gezinsverband, volgens de jaarlijkse cyclus de Bijbelse feesten vieren, waarbij de feesten geïnterpreteerd worden vanuit Jezus als het middelpunt van de vervulling. God zelf heeft naast de sjabbat (zie boven), een zevental hoogtijden ingesteld. Deze worden vermeld in Leviticus 23 en zijn:

Jom Kipoer (1878) / Bron: Maurycy Gottlieb, Wikimedia Commons (Publiek domein)Jom Kipoer (1878) / Bron: Maurycy Gottlieb, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 1. Pesach: paasfeest, op de 14e van de eerste maand, abib of nisan.
 2. Chak ha matsot: feest van de ongezuurde broden gedurende 7 dagen, vanaf de 15e van de eerste maand.
 3. Chak ha bikoeriem: feest van de eerstelingen, op de eerste dag (zondag) na pesach.
 4. Chak ha shebuoth: wekenfeest, zeven weken (op de vijftigste dag) na het feest van de eerstelingen (op de 6e dag van de maand sivan).
 5. Rosh hasjanna: Joodse nieuwjaar, op de 1e van de zevende maand, tisjree.
 6. Jom Kippur: grote verzoendag, op de 10e van de zevende maand.
 7. Soekoth: loofhuttenfeest gedurende 7 dagen (en de achtste dag mag je niet meer in de loofhut doorbrengen), vanaf de 15e van de zevende maand.

Lees verder

© 2010 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De wonderen zijn de wereld nog niet uit: De heiligverklaringDe wonderen zijn de wereld nog niet uit: De heiligverklaringDe loterij winnen is voor de meeste mensen al een wonder. Dit wonder zal echter door het Vaticaan niet erkend worden. Da…
Wat is het oude testament?Wat is het oude testament?Op de vraag wat het oude testament in wezen nu werkelijk is zijn verschillende antwoorden gegeven. Bovendien is de facto…

Op bedevaart in Heiloo bij Onze Lieve Vrouwe ter NoodOp bedevaart in Heiloo bij Onze Lieve Vrouwe ter NoodJe hoeft niet tot een kerk te behoren om eens naar het park rond de Mariakapel in Heiloo te gaan; je hoeft je zelfs niet…
De kracht van vergeven in de psychologie en in de BijbelDe kracht van vergeven in de psychologie en in de BijbelWat is vergeven en moet je altijd kunnen vergeven? Kan er wel vergeven worden als er niet om vergeving gevraagd wordt? V…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: A. and I. Kruk/Shutterstock.com
 • Ariel & D'vorah Berkowitz: De Tora: ontdek opnieuw wat de eerste vijf bijbelboeken betekenen voor de gemeente en voor u; Gideon, Hoornaar, 2e druk, september 2002.
 • Afbeelding bron 1: Jorisamonen, Pixabay
 • Afbeelding bron 2: Maurycy Gottlieb, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Reactie

Peter, 03-03-2011
De zin: Dan brengt hij geen leven voort en is hij dood of onrein. (tahor). Tahor tussen haakjes moet zijn (Tamei). Reactie infoteur, 03-03-2011
Bedankt voor de reactie. U hebt gelijk, tahor betekent rein en tamei onrein.

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 09-06-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.