Christenen en de Wet: wat hebben christenen met de Thora?

Christenen en de Wet: wat hebben christenen met de Thora? Christenen en de Wet, wat hebben christenen met de Wet ofwel Thora? Iedere christen zal voor zichzelf de vraag moeten beantwoorden of hij of zij God volgt en doet wat Hij wil zoals geopenbaard wordt in de Bijbel, of dat hij (al dan niet blindelings) de leringen van mensen of een bepaalde kerkelijke stroming volgt. Er zijn ontzettende veel verschillende christelijke denominaties, maar het gaat er uiteindelijk om dat je God de gelegenheid geeft om Hem door Zijn Woord tot je te laten spreken (onder leiding van de Heilige Geest), je de hele Bijbel serieus neemt waaronder óók het Oude Testament, en je Hem gaat gehoorzamen. Dan zal er een nieuwe geloofsfase in je leven aanvangen. Want pas als je ook de eerste vijf boeken van de Bijbel serieus neemt, welke Gods instructies (=Thora) bevatten, kan Gods Geest je helpen om in jouw leven deze instructies tot uiting te brengen, gelijk Jezus ons leerde. Een christen leeft de instructies na die God in Zijn Thora gegeven heeft.¹

Christenen de de Wet


Wat is Thora?

Christenen hebben het vaak over de Wet als ze het over de Thora hebben. Thora wordt ook wel als Tora, Torah of Thorah geschreven. Thora is een Hebreeuws woord dat onderwijzing, leer, instructie of wet betekent. In het jodendom wordt met Thora vaak de eerste vijf boeken van de Tenach (Hebreeuwse Bijbel) bedoeld. Er staan 613 mitswot (geboden) in de Thora opgeschreven. In het Nieuwe Testament staan ruim 1.000 geboden en zelfs wanneer we alle doublures eruit halen blijven er nog rond de 800 geboden over.[2]

Geen wetticisme

Veel christenen zijn grootgebracht met het idee dat Thora wetticisme inhoudt. Thora is echter geen legalisme; het kan niet op wettische wijze gezien worden als een weg tot behoudenis. De Thora is het Woord van God, maar de idee dat verlossing een beloning is voor het (strikt) naleven van religieuze voorschriften en wetten is een menselijk en geen Bijbels concept. Veel christenen zijn er echter als de kippen bij om te zeggen dat mensen die de Thora praktiseren 'onder de Wet' zijn of 'wettisch' bezig zijn. Niets is minder waar!

Spreekt geen kwaad van elkaar, broeders-en-zusters; wie kwaad spreekt van een broeder-of-zuster of zijn broeder-of-zuster veroordeelt, spreekt kwaad van de Thora en veroordeelt de Thora; als je de Thora veroordeelt ben je niet iemand die de Thora dóet maar een oordelaar. (Jakobus 4:11)

Christenen hebben Gods concept van de Wet (Thora) verkeerd begrepen, met als gevolg dat zij vele zegeningen zijn misgelopen. Een ander gevolg is dat zij het grotere plaatje en de diepere betekenis van heel veel Bijbelse zaken niet zien.

Is de Wet aan het kruis genageld?

'We leven niet meer onder de Wet'

De uitdrukking dat de Wet aan het kruis is genageld wordt nogal eens gebruikt. Dit gaat vaak gepaard met de uitdrukking dat de Wet is vervuld en we niet meer onder de Wet leven. In beide gevallen is de achterliggende gedachte dat we de Wet niet meer hoeven te houden. Heel veel christenen hebben echter geen flauw benul wat precies aan het kruis is genageld. Zij denken dat dit slaat op Gods oorspronkelijke instructies, ook al is er niets in de Bijbel wat deze opvatting ondersteunt.

Ultieme offer

Jezus bracht het ultieme en laatste offer, het volmaakte offer voor onze zonden (Kolossenzen 1:22; 1 Petrus 1:19). Conform de Wet van Mozes (Exodus 20:2-17) werden er (dier)offers gebracht voor de zonde. Deze offers waren slechts tijdelijk. Ze waren een voorafschaduwing van het volmaakte offer van Jezus Christus (Jesjoea haMasjiach), dat voor eens en altijd op het kruis werd gebracht (Hebreeën 10:10). Wat dus aan het kruis werd genageld was niet de Torah met de bindende 'statuten', of 'inzettingen', maar datgene dat ten grondslag lag aan de veroordeling; de overtreding van de wet. Het is niet Gods Thora, zij het dan in overdrachtelijke zin, wat aan het kruis (het vloekhout) is genageld en daardoor niet langer van kracht is. Het is juist 'alles dat tegen ons getuigde', wat met Jezus aan het kruis is genageld. Dit betekent dat we vrij zijn van iedere aanklacht. Jezus heeft dus niet afgerekend met de Thora, maar met onze schuld. De Boze heeft derhalve geen grond meer om ons nog aan te kunnen klagen.

Jezus is niet gekomen om de Wet af te schaffen

Elke jota, elke tittel in de wet blijft van kracht

Jezus zei dat hij niet was gekomen om de Thora of de Profeten af te schaffen:

Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de Schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. (Mattheus 5:17-20)

Is alles al gebeurd? Zijn de hemel en de aarde opgehouden te bestaan? Zo niet, dan is elke jota, elke tittel in de Thora nog steeds van kracht. We zijn vrijgekocht van de vloek van de Wet, maar de Wet is geen vloek. Apostel Paulus vertelt de Galaten dat de Thora een soort van een vloek kan zijn als ze ten onrechte denken dat ze hun redding en verlossing kunnen verdienen door de werken van de wet (in tegenstelling tot het geloof in Jezus Christus) (Galaten 3:10). Paulus wordt vaak verkeerd begrepen.

Vleesgeworden Thora

Jesjoea (Jezus) kwam als het vleesgeworden Woord, de vleesgeworden Thora, en leefde de instructies van God (Thora) perfect na. Jahweh is het Woord en het Woord is vlees geworden in Jesjoea. Hij werd door de Vader gezonden en leefde het Woord van God perfect na. Met zijn handel en wandel voldeed hij aan twee doelen:
 • Een profeet zijn zoals Mozes die ons de juiste interpretatie (de betekenis vervullen) van de Thora onderwijst. Dus niet afschaffen!
 • Hij maakte zichzelf geschikt als perfect en vlekkeloos (dat wil zeggen 'zonder zonde') offer voor onze zonden. Door in onze plaats de straf van onze zonde te aanvaarden, zijn wij vrij van de wet van zonde en dood (Romeinen 8:2).

Gods geboden onderhouden

Als elke jota, elke tittel in de wet nog steeds van kracht is, hoe kunnen christenen dan geloven dat God slechts van ons verwacht dat we zullen geloven in Jezus Christus en tegelijk zijn geboden niet bewaren, zoals Zijn feesten, de Moadiem. De Eeuwige, de God van Israël, heeft deze Feesten vastgesteld. Wie zijn wij dan om in plaats daarvan door mensen bedachte heilige dagen en feesten te vieren, zoals het kerstfeest dat geworteld is in het heidendom?

Op het moment dat de kinderen van Israël uit Egypte trokken, waren er vele heidenen –vreemdelingen of bijwoners genoemd– die met hen meetrokken. Zij vierden de Feesten (Moadiem) en hielden zich aan de vastgestelde tijden. Een gelovige uit de volken die deze feesten onderhoudt, gehoorzaamt Gods geboden en oefent tegelijk zijn recht op burgerschap van Israël uit:

Dus zijt ge dan geen 'vreemdelingen en bijwoners' meer, nee, ge zijt medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. (Efeziers 2:19)

Genade vervangt de Thora niet

Is de Wet buitenwerking gesteld?

Veel christenen denken dat de Wet buiten werking is gesteld door de dood van Christus. Gelovigen, zo wordt gezegd, zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade, vrijgemaakt van de Wet. Maar sinds wanneer vervangt genade de noodzaak om Gods geboden te gehoorzamen? Een favoriete mantra van veel christenen is: "De Wet is in ons hart geschreven." Dat betekent echter niet dat God door het Nieuwe Verbond de Thora heeft opgeheven en ongeldig verklaard, maar júist dat Hij deze in ons binnenste heeft gelegd. God heeft de Thora door het offer van Jesjoea niet laten vervallen of ongeldig verklaard, maar in ons hart gelegd. Christenen hoeven dus niet wettisch en krampachtig te gaan leven want wij leven wel onder de genade, maar in al Zijn liefde verwacht onze hemelse Vader gehoorzaamheid van Zijn kinderen. Dat verwacht elke vader van zijn kinderen. Niet uit angst gehoorzamen, maar uit liefde. Vanuit een intrinsieke motivatie. Jezus was hier klip en klaar over: "Als ge mij liefhebt zult ge mijn geboden bewaren" (Johannes 14:15).

Vrij van de Wet?

In veel kerken en gemeenten wordt geleerd dat christenen vrij zijn van de Wet. 'We zijn vrij van de Wet' is een algemeen dogma binnen vrijwel alle kerkelijke stromingen en denominaties. Maar wie denkt vrij te zijn van de wet, is feitelijk wetteloos. Werner Stauder laat zien dat deze 'we zijn vrij van de Wet' lering niet Bijbels is:

Maar onze vrijheid in Yeshua [Jezus] wil nog niet zeggen dat wij G'ds geboden nu maar rustig opzij kunnen schuiven en kunnen doen en laten wat wij willen! Vrijheid, blijheid? Volstrekt niet! Alle Tien Geboden zijn (inclusief het Shabatgebod) ook voor ons nog steeds van toepassing! Wat G’d toen opgedragen heeft zal Hij nu niet afkeuren en wat Hij toen verboden heeft, zal Hij nu niet goedkeuren: “Gij zult geen vreemde goden aanbidden, gij zult niet stelen, gij zult niet echtbreken” enz. heeft Yeshua nooit afgeschaft! En evenmin de Shabat, de Bijbelse feestdagen (op de juiste datum!!!) en de Kashrut [spijswetten]. De mensen zijn veranderlijk, maar G’d niet! Hij blijft altijd dezelfde en spreekt zichzelf niet tegen! Het is waar: wij staan niet meer onder de wet, maar wij staan ook niet boven de wet! Wie denkt vrij te zijn van de wet is in feite wetteloos! En dat kan nooit G'ds bedoeling zijn.[3]

Aan christenen de keuze

Aan christenen de keuze tussen enerzijds het volmaakte Woord van God en anderzijds de kerkelijke traditie en menselijke leringen. Het Woord van God leert ons te rusten op de zevende dag, de Sabbat, en het vieren van de Moadiem, de feesten van de Eeuwige. De kerkelijke traditie heeft de zondag, de eerste dag van de week, als rustdag verheven en heeft allerlei christelijke (en met het heidendom vermengde) feestdagen geïntroduceerd. Hecht je waarde aan de Thora van God of aan menselijke tradities?

Noten:
 1. Carmen Welker gaat in haar boek 'Should Christians be Torah observant?' in op de vraag of christenen de Thora zouden moeten praktiseren. Zij laat in haar boek zien wat de Thora werkelijk is en hoe christenen vanuit Bijbels perspectief zich ermee zouden moet verhouden. Dit artikel is mede gebaseerd op het eerste hoofdstuk van haar boek. (Carmen Welker. Should Christians be Torah observant? SapphirePubs.com, 4e editie maart, 2013.)
 2. https://petersteffens.nl/artikelen/onderwijs/1050-geboden-in-het-nieuwe-testament.html (voor de laatste keer geraadpleegd op 9-1-2016)
 3. Werner Stauder. Wet en genade. www.messiaanshetlevendwater.be

Lees verder

© 2016 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De Thora, de tien geboden, de gemeente en de christenIn een groot aantal kerken worden in de morgendienst nog steeds de tien geboden voorgelezen. Dit roept de vraag op of ch…
Het christendom, een wereldgodsdienstHet christendom, een wereldgodsdienstHet christendom is de grootste godsdienst van Nederland. Maar wat geloven christenen eigenlijk en wat zijn hun leefregel…
Kennis van geestelijke stroming, de vijf grootste religiesEr zijn veel verschillende geloven op de wereld. Ondanks dat zijn er vijf grote godsdiensten. De twee oudste godsdienste…
Het christendom in de eerste eeuwHet christendom in de eerste eeuwVermoedelijk ontstond het christendom in de eerste helft van de eerste eeuw, maar omdat er geen primaire bronnen bestaan…

Moeten christenen de sabbat houden of is de zondag ook goed?Moeten christenen de sabbat houden of is de zondag ook goed?Sabbat of zondag? 'Moeten christenen de sabbat houden of is de zondag ook goed?' is een actuele vraag onder christenen.…
Ex-atheïsten: voormalige atheïsten die theïst zijn gewordenEx-atheïsten: voormalige atheïsten die theïst zijn gewordenEr zijn overtuigde en uitgesproken atheïsten geweest die theïst geworden zijn. Een theïst is iemand die in een God geloo…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: SaschaKokot, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • Carmen Welker. Should Christians be Torah observant? SapphirePubs.com, 4e editie maart, 2013.
 • http://www.debazuin.nu/de-charisma-van-god/deel-2-een-woord-van-wijsheid/
 • https://petersteffens.nl/artikelen/onderwijs/1050-geboden-in-het-nieuwe-testament.html
 • https://petersteffens.nl/artikelen/onderwijs/is-de-wet-aan-het-kruis-genageld.html
 • http://www.119ministries.nl/over-119-ministries-nederland/wij-geloven
 • Naardense Bijbel 2014
 • Werner Stauder. Wet en genade. www.messiaanshetlevendwater.be
Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 09-06-2024
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 8
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.