mijn kijk op

Messiaanse christenen: christenen die de Thora naleven

Messiaanse christenen: christenen die de Thora naleven Messiaanse christenen zijn christenen die naar het voorbeeld van Jezus en in het spoor van de eerste christenen de Thora naleven en praktiseren: het is een gestaag groeiende beweging. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Vooralsnog is het een bescheiden ontwikkeling, maar het aantal christenen die de Bijbelse feesten vieren, van de zondag op de sabbat overstappen en zich aan de spijswetten houden, neemt toe ondanks de soms negatieve reacties van geloofsgenoten. Vanuit christelijke kring is er vaak sprake van afkeuring omdat er een breuk ontstaat met de eeuwenoude christelijke traditie, tegelijk is men nieuwsgierig naar wat deze Messiaanse christenen beweegt. Waarom houden ze er een Thora-leefstijl op na, wat drijft hen?

Christenen die de Thora naleven


Dit artikel is geschreven vanuit een christelijke visie.

Wat is de Thora?

Thora (תּוֹרָה) betekent letterlijk onderwijzing, lering of leer, en bestaat uit de eerste vijf boeken van de Tenach, de 'vijf boeken van Mozes'. In christelijke kringen spreekt men wel van 'Wet', maar dat is een slechte vertaling van het Hebreeuwse woord. Thora komt van een werkwoord dat onderwijzen betekent. Dus de Thora is Gods Woord dat wil onderwijzen, en de weg wijzen. De Thora bevat God oorspronkelijke onderwijzing en instructies, zijn do's en don'ts; Zijn blauwdruk voor hoe je behoort te leven. De Thora is Gods blauwdruk voor een samenleving waarin Hij de mens handvatten geeft om wijs en rechtvaardig te leven. De Wet geeft leven aan wie zich daaraan houdt (Leviticus 18:5). En er is slechts één Thora; de ene, eeuwige Thora van God.

"Voor iedereen, Israëliet of vreemdeling, is er maar één wet. Het is een eeuwige wet die geldt voor iedereen die als Israëliet geboren is en voor iedereen die als vreemdeling bij jullie woont." (Numeri 15:15-16)

Gelovigen uit de heidenen delen in het burgerschap van Israël

Doordat gelovigen uit de heidenen (= niet-Joden) verbonden zijn met Jezus Christus hebben ze deel aan het burgerschap van Israël (Efeziërs 2:12). Door het geloof in de Joodse Messias van Israël, Jesjoea haMasjiach (Jezus de Messias), zijn de gelovigen uit de heidenen toegevoegd in de toen reeds bestaande Gemeente, Israël, waardoor ze mede-erfgenamen zijn geworden, mede-genoten van de belofte. Het Nieuwe (of beter: Vernieuwde) Verbond is niet in de eerste plaats voor hen, maar voor Israël (met wie het verbond ook gesloten is). Gelovigen uit de heidenen mogen echter delen in de gaven ervan. Kortom, gelovigen uit de heidenen worden géén Israëlische staatsburgers, maar krijgen wel de burgerrechten van Israël. Aangezien gelovigen uit de heidenen zich 'tot burgers van Israël' mogen rekenen, geldt de Thora ook voor hen.

Olijfboom
Met de term 'Messiaans' drukken Messiaanse christenen de verbondenheid met Israël en het Joodse volk uit, wat volgens de Bijbelse opvatting een wezenlijk onderdeel vormt van het geloof in Jezus Christus. Christenen zijn geënt op de edele olijf(boom), zoals Paulus het uitdrukt in de Romeinenbrief. Het gelovig Israël bestaat uit zowel Messiasbelijdende Joden als gelovigen uit de volkeren, die zich bij hen hebben aangesloten.

Uit liefde voor Jezus
Het willen houden van de Thora is geen manier om behouden te worden, maar een gevolg van het besef gered te zijn door het geloof in Jesjoea haMasjiach; je wilt dan niet meer zondigen en juist het goede doen. Als iemand werkelijk van Jesjoea houdt, zal hij of zij diens geboden onderhouden: "Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft (Johannes 14:21). De Heilige Geest is aan de gelovigen gegeven om de Thora in hun hart te schrijven (Johannes 14:26; Jeremia 31:33).

De wil van de Vader
Wie denkt vrij te zijn van de Wet is wetteloos en wetteloosheid is zonde (1 Joh 3:4). Jezus heeft de Wet vervuld, niet afgeschaft. Jezus is niet gekomen om de Wet en de profeten te ontbinden, maar te vervullen. Dat wil zoveel zeggen als 'voltooien', er de volle betekenis aan te geven (Mattheus 5:17-19). Jezus heeft ook gezegd dat alléén degenen die de wil van zijn Vader doen het Koninkrijk der hemelen mogen binnengaan, en de wil van Zijn Vader heeft Hij aan ons bekend gemaakt via Zijn eeuwige Thora: Zijn wet en Zijn geboden.

Messiaanse christenen: Thora-leefstijl voor christenen

Redding komt door geloof in de Messias, zegen komt door gehoorzaamheid aan het eeuwige Woord van God, de Thora. Niet één letter of komma van de Thora zal worden afgeschaft voordat de hemel en aarde ophouden te bestaan (Mattheus 5:18). Alleen de vloek door overtreden werd weggedragen (het getuigschrift dat tegen de mens getuigt). We zijn vrij van de vloek van de Wet, maar de Thora blijft gewoon bestaan; de Thora is geen vloek, het is de grondwet van het Koninkrijk. De gelovigen uit de heidenen krijgen de ruimte om stap voor stap te leren wat de Thora betekent en om zich af te stemmen op een leven volgens de Thora. (Handelingen 15: eerst 4 basisregels om vervolgens verder te groeien, "want vanaf het begin zijn er in elke stad mensen geweest die aan de mensen de wet van Mozes leren. Want elke heilige rustdag worden zijn boeken in de synagogen voorgelezen." Er is geen sprake van afschaffing van de Thora, maar van inburgering.)

Wat is er sinds het volmaakte Offer van Jezus veranderd?

Messiaanse Joden en christenen met een Thora-leefstijl, zogeheten Messiaanse christenen, doen afstand van de heidense christelijke context waarin (het geloof in) de Joodse Messias van Israël is geplaatst en zij gaan terug naar de Joodse oorsprong en context van het geloof. Deze gelovigen willen de sabbat houden (vrijdagavond tot zaterdagavond), evenals de Bijbelse feesten (waarvan de najaarsfeesten nog in vervulling moeten gaan), en ze willen zich aan de spijswetten houden. In het nieuwe verbond zijn er wel wijzigingen ten opzichte van het oude verbond. De zes belangrijkste wijzigingen somt drs. E. Noordermeer op in haar boek De hemelse voedselbank:
 1. Sommige wetten, zoals die voor de offerdienst, zijn met het verlossingswerk van Christus vervuld. Dat is een groot gedeelte van de Sinaï openbaring.
 2. Het oudtestamentische reinigingsritueel (o.a. Leviticus 15) heeft een vernieuwing ondergaan in de nieuwtestamentische doop, waarbij de dopeling zich met de dood en opstanding van Jezus vereenzelvigt (Romeinen 6:3-5).
 3. De straffen die worden omschreven in alle bepalingen, heeft Jezus Christus door zijn kruisdood voor ons betaald.
 4. De fysieke besnijdenis is vervangen door de besnijdenis van het hart, wat zoveel betekent als 'bekering' (Romeinen 2:19). Voor (Messiaanse) Joden is de besnijdenis wel gebleven. Het verbond van Abraham is de basis van de Joodse identiteit. Het verbond tussen God en Abraham wordt ook wel het Beriet-Avraham genoemd. De besnijdenis op de achtste dag is een teken van dat verbond, zoals te lezen in Genesis 9:9-14.
 5. De feesten in de Thora hebben een vernieuwing ondergaan, een nieuwtestamentische dimensie.
 6. de Wet is in het hart van de gelovige geschreven (Jeremia 31:33). De Wet komt is niet langer van boven opgelegd, maar in het nieuwe verbond komt de Wet van binnenuit door het werk van de Heilige Geest, de Ruach haKodesh.¹

Wat in het Nieuwe Verbond niet is veranderd

Niet alle instructies die in de Thora staan zijn voor iedereen bedoeld. Sommige zijn immers bedoeld voor koningen en priesters destijds, terwijl weer andere speciaal voor mannen of vrouwen zijn. Hoe het ook zij, er zijn een aantal zaken onveranderd gebleven in het nieuwe verbond.

Tien geboden, waaronder de sabbat

De tien geboden zijn voor alle gelovigen nog steeds van toepassing, inclusief het vierde gebod betreffende de sabbatsheiligging. God is immers gisteren, heden en in de toekomst dezelfde en Zijn wil is onveranderlijk. God verandert niet en Zijn geboden ook niet. God is ook niet van gedachten veranderd wat betreft de sabbatsrust, alsof Hij deze zou hebben verplaatst van de zevende dag (zaterdag) naar de eerste dag (zondag).

Jom Kipoer (1878) / Bron: Maurycy Gottlieb, Wikimedia Commons (Publiek domein)Jom Kipoer (1878) / Bron: Maurycy Gottlieb, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Bijbelse feesten

De Bijbelse feesten (Leviticus 23), de zeven feesten des Heren zijn:
 • Het Pascha;
 • Feest van de ongezuurde broden;
 • Feest der eerstelingen;
 • Wekenfeest of pinksterfeest;
 • Feest van het geklank;
 • De Grote Verzoendag; en
 • Het Loofhuttenfeest.

Spijswetten

Het houden van de spijswetten, zie Deuteronomium 14:1-21 en Leviticus 11. Op basis van het Nieuwe Testament kan niet gesteld worden dat het onderscheid tussen reine en onreine dieren is afgeschaft. Joden die de Messias aannamen, veranderden hun voedingspatroon niet. De heidenen die zich bij de gemeente aansloten, hielden zich aan de reine vlees­groepen.

<STRONG>Carmen Welker: 'Should Christians be Torah observant?'</STRONG> / Bron: CoverCarmen Welker: 'Should Christians be Torah observant?' / Bron: Cover

Letter van de Wet en Geest van de Wet

De letter van de Wet tegenover de Geest van de Wet. In het nieuwe verbond leert de Heilige Geest wat de bedoelingen zijn van de Wet. Onder de Geest van de Wet vallen Gods bedoelingen in intenties: de Geest van de Wet blijft altijd hetzelfde, maar de letter van de Wet kan altijd aangepast worden. Noordermeer geeft het voorbeeld van een balustrade of borstwering langs de rand van een schuin dak; dat heeft geen zin. Die bepaling geldt alleen voor platte daken (Deuteronomium 22:8). Het is een veiligheidsmaatregel, zodat niemand eraf kan vallen.²

Meer weten over Messiaanse christenen en de Thora-leefstijl?

Op YouTube kun je veel filmpjes bekijken over hoe je de Thora kunt praktiseren en waarom, bijvoorbeeld What Is Living The Torah Lifestyle?. Het boek Should Christians be Torah observant? van Carmen Welker is voor gelovigen die meer willen weten over de Thora en hoe ze deze kunnen integreren in hun leven. In Nederland zijn meerdere Messiaanse gemeenten.

Noten:
 1. Drs. E. Noordermeer. De hemelse voedselbank - Voedingslessen uit de Bijbel. Merweboek, Sliedrecht, 2012, p. 176-178.
 2. Ibid, p. 179.

Lees verder

© 2016 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De Thora, de tien geboden, de gemeente en de christenIn een groot aantal kerken worden in de morgendienst nog steeds de tien geboden voorgelezen. Dit roept de vraag op of ch…
Kennis van geestelijke stroming, de vijf grootste religiesEr zijn veel verschillende geloven op de wereld. Ondanks dat zijn er vijf grote godsdiensten. De twee oudste godsdienste…
Het christendom, een wereldgodsdienstHet christendom, een wereldgodsdienstHet christendom is de grootste godsdienst van Nederland. Maar wat geloven christenen eigenlijk en wat zijn hun leefregel…
De symbolische betekenis van letters en alfabet in de BijbelDe symbolische betekenis van letters en alfabet in de BijbelLetters krijgen betekenis als ze met andere letters een woord vormen. Een enkele letter zegt vaak nog niet zoveel, maar…

Moeten christenen de sabbat houden of is de zondag ook goed?Moeten christenen de sabbat houden of is de zondag ook goed?Sabbat of zondag? 'Moeten christenen de sabbat houden of is de zondag ook goed?' is een actuele vraag onder christenen.…
Ex-atheïsten: voormalige atheïsten die theïst zijn gewordenEx-atheïsten: voormalige atheïsten die theïst zijn gewordenEr zijn overtuigde en uitgesproken atheïsten geweest die theïst geworden zijn. Een theïst is iemand die in een God geloo…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Yunjeong, Pixabay
 • Benee Awraham. Waarom Messiaans, we zijn toch gewoon christenen? http://www.benee-awraham.nl/pdf/BeneeAwraham-toelichting%20voor%20mensen%20met%20christelijke%20achtergrond.pdf (ingezien op 25-6-2017)
 • Carmen Welker. Should Christians be Torah observant? SapphirePubs.com, 4e editie maart, 2013.
 • 'Christen zou rein voedsel moeten eten'. http://www.refdag.nl/achtergrond/gezondheid/christen_zou_rein_voedsel_moeten_eten_1_618992
 • Joodse feesten voor Nederlandse christenen? http://www.cip.nl/god/juli-2015/50404-Joodse-feesten-voor-Nederlandse-christenen
 • Drs. E. Noordermeer. De hemelse voedselbank - Voedingslessen uit de Bijbel. Merweboek, Sliedrecht, 2012.
 • Torá. http://www.kerkenisrael.nl/jodendom/tora.php?sw=1600&sh=799
 • Jezus-belijdende Joden ingelijfd in christendom en Kerk? http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/72060-jezus-belijdende-joden-ingelijfd-in-christendom-en-kerk.html
 • Messiaanse Studies van Werner Stauder
 • Afbeelding bron 1: Maurycy Gottlieb, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 2: Cover
Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 10-05-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 11
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.