VVD: Het verkiezingsprogramma voor 2017-2021

VVD: Het verkiezingsprogramma voor 2017-2021 De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (kortweg VVD) is opgericht in 1948 in Amsterdam. De partij is ontstaan door een fusie van Comité-Oud en Partij van de Vrijheid (PvdV). Van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 regeerde de VVD samen met CDA onder Rutte 1. Hierna is de VVD opnieuw gaan regeren, nu met de PvdA onder Rutte 2. Het nieuwe verkiezingsprogramma waarmee de VVD de verkiezingen van 15 maart 2017 ingaat heet: ‘Zeker Nederland’. Op 19 november 2016 tijdens het VVD-najaarscongres werd de definitieve versie gemaakt.

Veiligheid en vrijheid

Veiligheid

De VVD ziet dat de criminaliteit vaak begint in de straat met kleine diefstallen, daarom wil de VVD extra investeren in (meer) wijkagenten. Ook moedigt de VVD de ontwikkeling van buurtpreventie aan, zoals buurtapps en burgerfora. De VVD ziet de laatste jaren een groeiende terreurdreiging en merkt dat de antiterreureenheden te weinig mensen hebben om alle taken goed te blijven uitvoeren. Daarom wil de VVD daarom de antiterreureenheden bij politie en leger uitbreiden, zodat deze hun taken goed kunnen blijven uitvoeren.

Justitie

Op het gebied van justitie wil de VVD enkele wijzigingen uitvoeren. Zo vindt ze het belangrijk dat criminelen zwaarder worden gestraft en dat ze niet zomaar vrijkomen. Door deze wens te verwezenlijken wil de VVD de maximale straf voor doodslag van vijftien naar dertig jaar verhogen en de straf op moord verhogen van dertig jaar naar veertig jaar maximaal. Ook vindt ze dat criminelen niet automatisch meer mogen worden vrijgelaten nadat ze twee derde van hun straf erop hebben zitten, criminelen moeten het echt verdienen om (voorwaardelijk) vrij te komen op twee derde van hun straf.

Als het aan de VVD ligt blijven coffeeshops toegestaan in Nederland, wel wil ze een streng beleid voeren op coffeeshops. Als een coffeeshop voor overlast zorgt in de buurt, dient deze coffeeshop onmiddellijk gesloten te worden.

Emancipatie en discriminatie

Volgens de VVD is iedereen in Nederland gelijkwaardig. Ongeacht je achtergrond, geslacht of wat dan ook. De VVD wil daarom inzetten op voorlichting, onderwijs en handhaving van de wet om discriminatie tegen te gaan. De VVD vindt dat je emancipatie en diversiteit niet kunt afdwingen. Zij is dus ook tegen verplichte quota voor het aantal vrouwen, allochtonen of arbeidsgehandicapten op het werk. Voor mensen met een beperking wordt wel begeleiding op de werkvloer geboden, of aanpassing van de werkplek.

Vroeger was de man de kostwinner in het gezin, na een scheiding had de vrouw de financiële hulp van de man hard nodig. Tegenwoordig is de man al lang niet meer de enige kostwinner. De VVD wil daarom de partneralimentatie verkorten. Als het aan de VVD ligt, wordt de duur van de partneralimentatie de helft van het aantal huwelijksjaren, met een maximum van vijf jaar.

Immigratie en integratie

De VVD is sterk voorstander van opvang voor vluchtelingen in de regio zelf. Asielzoekers die te horen hebben gekregen dat ze niet in Nederland mogen blijven, moeten zo snel mogelijk terug naar het land van herkomst. Gemeentes moeten dan ook stoppen met opvang voor uitgeprocedeerde vluchtelingen, dit werkt alleen maar averechts.

De VVD is van mening dat een geslaagde inburgering erg belangrijk is voor een plek in de Nederlandse samenleving. Wel is de VVD van mening dat men de inburgering zelf moet betalen, de belastingbetaler hoeft hier niet voor op te draaien. Wie de Nederlandse taal na integratie nog niet beheerst en er ook geen inspanning voor levert, krijgt geen recht op een bijstandsuitkering, volgens de VVD.

Defensie

Defensie is, volgens de VVD, een van de belangrijkste taken van de overheid. Zonder veiligheid is er ook geen vrijheid. Daarom wil de VVD fors meer investeren in defensie. Vooral op het gebied van cyberspace gaan de ontwikkelingen razendsnel, hier moet onze defensie in meegaan. Voor de algehele veiligheid moet er een miljard euro extra naar Defensie.

Zekerheid en inkomen

Werk

De VVD wil dat een vast contract aantrekkelijker wordt, zodat het makkelijker is om een vaste baan te krijgen. Daarnaast wil de VVD dat een flexibel contract zekerder wordt. Het plan is dat je verschillende tijdelijke contracten achter elkaar kunt krijgen, dus niet dat je werkgever wordt gedwongen om je te ontslaan na een paar tijdelijke contracten. Om de klap naar een ontslag deels op te vangen wil de VVD dat je drie maanden na je ontslag een hogere werkloosheidsuitkering krijgt.

Wonen

Het kopen van een huis moet mogelijk zijn voor iedereen, als het aan de VVD ligt. Voor een starter is het nu erg moeilijk om aan een hypotheek te komen. Vooral omdat het vaak ook een starter op de arbeidsmarkt is en het inkomen daarom nog relatief laag is, wel is er grote kans op inkomensstijging in de jaren die volgen. De inkomensstijging moet worden meegenomen in de hoogte van de hypotheek, vindt de VVD.

Bouwvergunningen mogen, volgens de VVD, geen melkkoe zijn voor gemeenten. De VVD vindt dat de bouwleges zo laag mogelijk moeten zijn, zodat mensen die hun huis willen verbouwen geen hoge kosten hebben aan bouwleges. De VVD wil ook dat de koppeling tussen het eigenwoningforfait en de huurverhogingen wordt geschrapt. Daarnaast wil de VVD dat de voorrangsstatus van binnenkomende buitenlanders op de wachtlijst voor sociale huizen verdwijnt. Ze krijgen dan geen voorrang meer bij een aanvraag voor sociale huur.

Pensioen

De VVD wil dat mensen de keuze krijgen om je AOW-uitkering op een latere leeftijd te ontvangen, je ontvangt dan een hogere maandelijkse AOW-uitkering als je echt met pensioen gaat. Ook mogen zelfstandigen niet verplicht worden om zich aan te sluiten bij een collectief pensioen, maar mogen dit ook zelf regelen.

Onderwijs en cultuur

Onderwijs

Het onderwijscurriculum moet beter worden afgestemd tussen het basis- en voortgezet onderwijs zodat de overgang kleiner wordt. Vaardigheden als programmeren, ondernemen en samenwerken moeten een vaste plek krijgen in het onderwijs. Ook moet de rekentoets echt gaan meetellen voor het behalen van een diploma. Scholen die het goed doen volgens de Inspectie van het Onderwijs krijgen meer vrijheid en hoeven zich minder te verantwoorden richting de inspectie.

Bij vervolgonderwijs is het belangrijk dat je een opleiding kiest met voldoende baanperspectief. De VVD wil dat er regelmatig wordt gekeken naar het baanperspectief, om zo nodig de instroom van bepaalde opleidingen te beperken. Studenten die tijdens de vervolgstudie zich een jaar lang inspannen voor activiteiten in het belang van de instelling, hoeven geen collegegeld te betalen gedurende dat jaar en mogen een jaar extra gebruik maken van het leenstelsel.

Wetenschap, cultuur en media

Bij de bepaling van de hoogte van de subsidie voor cultuur moet ook worden gekeken naar hoeveel de instelling zelf opbrengt. Als een instelling zelf al veel geld opbrengt, kan de subsidie beter gebruikt worden voor andere instellingen. Daarnaast moet het cultuuraanbod verspreid worden over heel Nederland. De VVD wil dat de Raad voor Cultuur meer rekening houdt met balans tussen de regio’s.

De publieke omroep moet, volgens de VVD, zijn toegevoegde waarde verhogen. De publieke omroep moet iets toevoegen naast wat de commerciële mediabedrijven aanbieden. Daarom moet de publieke omroep zich volgens de VVD richten op de kernonderwerpen nieuws en educatie. Daarnaast moet de publieke omroep, binnen de kerntaken, een zo groot en breed mogelijk publiek nastreven.

Zorg en gezondheid

De VVD wil dat iedereen goede informatie krijgt om gezonde keuzes te maken, bijvoorbeeld op het gebied van voeding en beweging. Daarom wil ze onder andere informeren over alcohol, tabak en drugs. De VVD staat nog steeds achter de huidige leeftijdsgrens voor alcohol en is tegen een mogelijke suiker- en vettax.

Alle medische gegevens van een patiënt moeten in één dossier terechtkomen, vindt de VVD. De patiënt blijft echter wel altijd eigenaar van deze gegevens, de patiënt beslist met wie deze gegevens worden gedeeld. Daarnaast wil de VVD de vermogensinkomensbijtelling verlagen, ze vindt het niet eerlijk dat mensen die veel hebben gespaard een hogere eigen bijdrage moet betalen voor hen zorg en ondersteuning dan mensen die minder hebben gespaard.

Mobiliteit en ruimte

Verkeer en openbaar vervoer

De VVD wil dat de motorrijtuigenbelasting (Mrb) en de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) omlaag gaat. Ook wil de VVD mensen de mogelijkheid geven om een persoonlijke nummerplaat aan te vragen. De VVD wil een einde aan de milieuzones in Nederland, als een auto apk gekeurd is en er belasting wordt betaald heeft iedereen de vrijheid om te gaan rijden waar ze willen. Voor drank- en drugsrijders is, volgens de VVD, geen plek op de weg. Ze wil geen taakstraffen meer voor deze mensen maar gevangenisstraffen en een permanente rijontzegging voor recidivisten.

Door het complexe spoorweg is het lastig om op delen van het spoor andere vervoerders te laten rijden. Daarom wil de VVD meer spoorlijnen afsplitsen van het hoofdspoornet waar dan andere vervoerders kunnen gaan rijden. De ervaring leert dat daar op plekken waar andere vervoerders het treinvervoer verzorgen er veel treinen rijden tegen lagere kosten en met een hogere klanttevredenheid.

Energie en klimaat

Energie, klimaat en milieu

De bestaande afspraken over het duurzaam opwekken van energie uit het Energieakkoord moeten we nakomen. Wel wil de VVD dat duurzaamheidsdoelstellingen in tijd kunnen worden verschoven als blijkt dat betere en goedkopere technieken binnen handbereik zijn. Uiteindelijk wil de VVD naar een groene energiemarkt toewerken die werkt zonder subsidie maar waarbij de vraag en aanbod de prijs bepaalt. Schade als gevolg van gaswinning moeten altijd worden gecompenseerd, de veiligheid van de omwonende staat altijd bovenaan.

Er moeten geen extra regels komen wat betreft de luchtkwaliteit, de door Europa gestelde regels moeten worden nageleefd, volgens de VVD. Om de door Europa gestelde normen te halen wil de VVD bronbeleid uitvoeren. Dit betekent dat de fabrikant wordt gestimuleerd om te innoveren om zuiniger te worden, door bijvoorbeeld een schonere auto te produceren. De hoeveelheid zwerfafval moet worden teruggedrongen door extra geld uit te trekken voor de handhaving hiervan.

Overheid en geld

Openbaar bestuur

Het moet duidelijk zijn wie waarvoor verantwoordelijk is. Voor ieder onderwerp moet er één overheidslaag zijn, dit voorkomt dat burgers niet weten waar ze terecht kunnen. Taken die het Rijk heeft overgedragen aan de gemeente horen ook echt bij de gemeente, daar moet het Rijk zich niet mee bemoeien.

Stemmen moet volgens de VVD weer digitaal. Er zijn tegenwoordig genoeg manieren waarop dat veilig kan. Daarnaast moet het ook voor Nederlanders in het buitenland makkelijker zijn om te gaan stemmen. Ook voor mensen met een beperking is dit een positief plan, vindt de VVD.

Overheidsfinanciën en belastingen

De overheid moet haar financiën op orde krijgen, er moet niet meer geld uitgaan dan dat er binnenkomt. Overschotten op de begroting moeten worden gebruikt om de belastingen te verlagen. Ook wil de VVD de toeslagen in het huidige belastingstelsel vereenvoudigen, nu pompt de overheid nog te veel geld voor niks rond is haar mening. De VVD wil ouders financieel ondersteunen waarbij beide ouders werken en de kinderen naar de opvang moeten. De belasting op spaargeld moet van de VVD omlaag, daarom moet de vermogensrendementsheffing omlaag. De belasting over spaargeld moet gericht zijn op de rente die je daadwerkelijk krijgt, in plaats van fictieve rente.

Lees verder

© 2016 - 2024 Maarten2212, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het verkiezingsprogramma van de PVV voor 2017-2021Het verkiezingsprogramma van de PVV voor 2017-2021Op 15 maart 2017 vinden in Nederland de verkiezingen voor de Tweede Kamer weer plaats. Op 25 augustus 2016 presenteerde…
Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor 2017-2021Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor 2017-2021Op woensdag 15 maart 2017 zijn de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer. Ook de ChristenUnie doet aan deze verk…
Het verkiezingsprogramma van D66 voor 2017 tot 2021Het verkiezingsprogramma van D66 voor 2017 tot 2021Met het oog op de verkiezingen van de Tweede Kamer in maart 2017 presenteerde D66 op vrijdag 26 augustus 2016 haar nieuw…
Het verkiezingsprogramma van de SP voor 2017 tot 2021Het verkiezingsprogramma van de SP voor 2017 tot 2021Zoals alle partijen heeft ook de Socialistische Partij (SP) een verkiezingsprogramma opgesteld voor de Tweede Kamerverki…

Verkiezingsprogramma van de VVD voor de verkiezingen in 2017Verkiezingsprogramma van de VVD voor de verkiezingen in 2017In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 presenteerde de VVD op 7 oktober 2016 het verkiezingsprogramm…
Het verkiezingsprogramma van de PvdA voor 2017 tot 2021Het verkiezingsprogramma van de PvdA voor 2017 tot 2021In 2016 zit de huidige Tweede Kamer vier jaar op zijn post. Daarom vinden er, zoals geregeld in de Kieswet, in 2017 weer…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Volkspartij Voor Vrijheid En Democratie, Wikimedia Commons (Publiek domein)
  • https://secure.cdn.vellance.com/usmedia/vvd/uploaded/attachment-files/348.pdf concept-verkiezingsprogramma VVD
  • https://www.vvd.nl/activiteiten/995/vvd-najaarscongres-zeker-nederland
Maarten2212 (5 artikelen)
Laatste update: 29-11-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.