Wat doet de Reclassering: toezicht/werkstraf/diagnose-advies

Wat doet de Reclassering: toezicht/werkstraf/diagnose-advies Wat doet de reclassering? De reclassering werkt met mensen van 18 jaar en ouder die verdacht worden of veroordeeld zijn voor een strafbaar feit. Het kan gaan om een 18-jarige autodief, maar ook om een 72-jarige incestpleger. Het doel van de reclassering is het terugdringen van recidive en zodoende een steentje bij te dragen aan het veiliger maken van de samenleving. De reclassering biedt de volgende diensten aan: diagnose & advies, toezicht en controle, werkstraffen en gedragsinterventies.

Wat doet de reclassering?


Wat is het doel van de reclassering?

Daders en verdachten

De reclassering werkt met mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen, met zowel daders als verdachten. Een dader is een persoon die door de rechter is veroordeeld voor een strafbaar feit en een verdachte is iemand wiens zaak nog onder de rechter is. Het doel van de reclassering is het voorkomen en terugdringen van crimineel gedrag. Het voorkomen van recidive wordt dat ook wel genoemd. De reclassering wil daarmee een steentje bijdragen een een veiliger samenleving. Dit doet de reclassering op verschillende manieren. In de eerste plaats probeert de reclassering het gedrag van daders en verdachten positief te beïnvloeden waardoor crimineel gedrag wordt omgebogen in maatschappelijk aanvaardbaar gedrag. Tevens door de juiste voorwaarden tot stand te brengen waardoor daders stoppen met criminaliteit en hun leven zó gaan inrichten dat ze als volwaardig lid van de samenleving meedraaien.

Bron: Falkenpost, PixabayBron: Falkenpost, Pixabay

Constante factor in de strafrechtsketen

Reclassering is de constante factor in de strafrechtsketen, de veiligheidsketen. Vanaf het moment dat een persoon door de politie wordt opgepakt en in verzekering wordt gesteld tot na zijn detentie of veroordeling, kan de reclassering een belangrijke rol vervullen door een inschatting te maken van de kans op recidive en de risico's, door te rapporteren aan justitie en met goede plannen te komen en oplossingen aan te reiken, door controle en toezicht te houden op justitiabelen, door trainingen en programma's aan te bieden die bewezen effectief zijn en door werkstraffen uit te voeren.

Uit welke organisaties bestaat de reclassering?

Vanaf 1995 vormen drie organisaties 'de reclassering', te weten:
 • Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering
 • Stichting Verslavingsreclassering GGZ
 • Reclassering Nederland (RN)

Op welke doelgroep(en) richten de reclasseringsorganisaties zich?

Het Leger des Heils richt zich voornamelijk op dak- en thuislozen. Stichting Verslavingsreclassering heeft als doelgroep verslaafde justitiabelen en de RN werkt met de overige daders en verdachten. Daarbij richt de RN haar aandacht vooral op jongeren tussen 18-25 jaar, first offenders, veelplegers, zedendelinquenten en mensen die verdacht worden of veroordeeld zijn voor een geweldsdelict. Huiselijk geweld heeft daarbij de bijzondere aandacht van de reclassering.

Met welke organisaties werkt de reclassering samen?

De reclassering werkt samen met strafrechtelijke en andere instanties. We noemen onder andere:
 • Openbaar Ministerie (OM). Het OM kan de reclassering verzoeken een voorlichtingsrapport op te maken teneinde de risico's in te schatten en met een gedegen plan te komen om de recidivekans te verkleinen. Op de rechtszitting wordt hier dan rekening mee gehouden bij het bepalen van de straf.
 • Rechtbanken. De rechtbank kan mensen veroordelen tot een voorwaardelijke straf met de bijzondere voorwaarde dat hij zich moet houden aan de aanwijzingen van de reclassering, een meldplicht bij de reclassering. De rechter kan ook bepalen dat de veroordeelde behandeld moet worden of een gedragsinterventie moet volgen. De reclassering ziet toe op de naleving van de voorwaarden. Houdt de veroordeelde zich niet aan de voorwaarden, dan wordt het toezicht geretourneerd naar het OM die de zaak verder afhandelt. De veroordeelde kan dan alsnog het gevang indraaien.
 • Gevangeniswezen. Zo wordt door de reclassering in samenwerking met het gevangeniswezen voor alle gedetineerden die veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf en na hun veroordeling een strafrestant hebben van minimaal 4 maanden, een re-integratieplan opgesteld teneinde recidive te voorkomen en zijn terugkeer in de samenleving te stroomlijnen.
 • Gemeenten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de nazorg aan ex-gedetineerden. De reclassering ondersteunt de gemeenten daarbij.
 • Politie. De reclassering werkt veel samen met de wijkagent - die zijn pappenheimers kent.
 • Forensische poliklinieken. Die ambulante behandelingen aanbieden aan justitiabelen met psychische of persoonlijkheidsproblemen.
 • Forensische klinieken. Voor een klinische behandeling van justitiabelen met een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens.
 • Verslavingszorg. Biedt programma's aan voor verslaafde justitiabelen om terugval in middelengebruik en delictgedrag te voorkomen.
 • Woningbouwverenigingen.Voor huisvesting, bij voorbeeld het huisvesten van ex-gedetineerden die onder toezicht van de reclassering staan.
 • Maatschappelijk werk. Voor psycho-sociale begeleiding.
 • Bedrijfsleven. Voor terugkeer in het arbeidsproces of arbeidsgewenning.
 • Non-profit instellingen. Fungeren als werkstrafproject.

Welke diensten biedt de reclassering aan?

De diensten van de reclassering zijn onder te brengen in vier categorieën:
 1. Diagnose & advies
 2. Toezicht
 3. Werkstraffen
 4. Gedragsinterventies

We zullen ze achtereenvolgens toelichten.

Diagnose & advies

De reclassering maakt in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM), de rechtbank en het gevangeniswezen rapportages. Dit doet de reclassering op basis van de RISc, een afkorting voor Recidive Inschattings Schalen - een diagnostisch instrument dat de reclassering op gestructureerde wijze helpt inschatten in welke mate er sprake is van risico op recidive en gevaar. Grofweg zijn er op grond van de totaalscore van de RISc drie categorieën met betrekking tot de kans op recidive te onderscheiden.
 • Laag risico
 • Gemiddeld risico
 • Hoog risico

Bij de bepaling van het recidiverisico telt het professionele oordeel van de reclasseringswerker ook mee. Bij zo'n 40% van de justitiabelen is de kans op recidive laag, bij nog eens 40% is de kans gemiddeld en de overige 20% heeft een hoge kans op recidive.

Met RISc kan de reclasseringswerker beoordelen welke zogeheten criminogene factoren bij de dader/verdachte de kans op recidive vergroten. Er worden twaalf criminogene factoren onderscheiden:
 • Delictgeschiedenis
 • Huidig delict
 • Huisvesting en wonen
 • Opleiding, werk en leren
 • Inkomen en omgaan met werk
 • Relaties met partner/gezin
 • Relaties met vrienden
 • Drugsgebruik
 • Alcoholgebruik
 • Emotioneel welzijn
 • Denkpatronen, gedrag en vaardigheden
 • Houding

Met behulp van dit risicotaxatie-instrument wordt ook bepaald welke interventies nodig zijn om de recidivekans te verkleinen. RISc richt zich niet alleen op problemen en tekorten van de dader/verdachte, het instrument werpt ook licht op iemands mogelijkheden om zijn gedrag te veranderen. Over het algemeen zal een persoon met een laag recidiverisico geen specifieke trainingen of programma's hoeven te volgen, aangezien de kans dat iemand gaat recidiveren klein is. Bij delinquenten in de middengroep wordt in gedragsverandering geïnvesteerd teneinde recidive te voorkomen. Een groot deel van het interventie-aanbod is toegesneden op deze groep. Voor delinquenten die in de hoge groep vallen zijn er vooralsnog weinig effectieve interventies voorhanden. Het accent zal daarom bij deze groep minder liggen op gedragsverandering en meer op risicobeheersing en risicomanagement.

Reclasseringstoezicht

Mensen die schuldig worden bevonden aan een strafbaar feit, kunnen veroordeeld worden tot een deels voorwaardelijke straf met als bijzondere voorwaarde een meldplicht bij de reclassering. Vaak heeft de reclassering vooraf over de persoon een rapport uitgebracht op basis van de RISc en een plan van aanpak voorgesteld dat erop is gericht om recidive te voorkomen. Dit plan richt zich op de criminogene factoren die bij de persoon bijdragen aan de kans op recidive. Justitiële autoriteiten bepalen het type toezicht en de bijbehorende sancties. De reclassering voert het toezicht uit en ziet erop toe dat de veroordeelde de bijzondere voorwaarden (voorwaardelijke sanctie) naleeft. Dat gebeurt volgens de cijfers van de reclassering zo'n 15.000 keer per jaar. Bij overtreding van de voorwaarden wordt het Openbaar Ministerie of de politie gewaarschuwd en zal de delinquent alsnog de gevangenis in moeten. Soms krijgt hij een tweede kans.

Begeleiding van de delinquent door de reclassering – naar maatschappelijk aanvaardbaar (delictvrij) gedrag, zinvolle dagbesteding (werk en/of school, ondersteunende sociale contact - is van groot belang om recidive te voorkomen. Met alleen (gevangenis)straf of controle kom je er niet. De reclassering kan – na instemming of op verzoek van justitiële autoriteiten – diverse middelen inzetten om toezicht te houden op de wandel en handel van de delinquent en om zijn gedrag te beïnvloeden. Het aanbod varieert van voorwaarden die gericht zijn op gedragsbeïnvloeding zoals gedragsinterventies en trainingen (zie hieronder), op zorg gerichte voorwaarden zoals een psychiatrische of psychologische behandeling. Maar we kunnen tevens denken aan vrijheidsbeperkende voorwaarden die gericht zijn op risicomanagement, zoals een drugs- en alcoholverbod of elektronisch toezicht (ET).

Elke delinquent krijgt een (resocialisatie)plan dat is toegespitst op zijn persoon, de situatie waarin hij verkeert en zijn recidive- en risicoprofiel. Het is een plan op maat. De reclassering hanteert drie niveau’s van toezicht, waarbij de intensiteit van het toezicht samenhangt met de bovengenoemde drie risicocategorieën: laag, gemiddeld en hoog. Het niveau waarin een delinquent is ingedeeld, bepaalt welke controle- en begeleidingsmiddelen ingezet worden tijdens het toezicht.

Sinds kort kan de reclassering ook toezichten uitvoeren in het kader van een voorwaardelijke invrijheidstelling.

Gedragsinterventies

Volgens de cijfers van RN voert de reclassering jaarlijks rond de 1000 trainingen en cursussen uit. Er worden verscheidene trainingen door de reclassering aangeboden die zijn getoetst op effectiviteit, dat wil zeggen dat ze een bewezen bijdrage leveren aan het terugdringen van recidive. De volgende gedragsinterventies zijn mogelijk:
 • Training cognitieve vaardigheden (CoVa) en training cognitieve vaardigheden voor verstandelijk minderbegaafden (CoVa+) - Met de training leren deelnemers om eerst te denken, dan te doen.
 • Agressietraining (ART Wiltshire-NL) - In deze training worden daders van agressiedelicten geleerd om recidive te voorkomen door risicovolle situaties te vermijden en verantwoordelijkheid te nemen voor eigen gedrag.
 • Arbeidsvaardighedentraining (ArVa) - Het ontwikkelen van inzicht en het leren van vaardigheden waarmee de veroordeelde beter in staat is werk te krijgen en te behouden.
 • Korte Leefstijltraining verslaafde justitiabelen - Deelnemers motiveren om hun problematisch en met delictgedrag samenhangende middelengebruik of gokgedrag te veranderen.
 • Leefstijltrainingg - Deze training is in vergelijking met de Korte Leefstijltraining meer gericht op het voorkomen en het onder controle krijgen van een terugval in middelengebruik en crimineel gedrag.
 • Woontraining - In dit programma worden vaardigheden aangeleerd en/of versterkt die voor het wonen nodig zijn.
 • Budgetteertraining - Dit programma is bedoeld voor daders die, onder andere, door de gevolgen van financieel wanbeheer delicten zijn gaan plegen.
 • Training voor plegers van huiselijk geweld - Het programma beoogt preventie van recidive en het verhogen van de veiligheid van vrouwen en kinderen.
 • Training voor plegers van seksuele delicten - Is nog in ontwikkeling.

Werkstraffen

In 2008 werden er meer dan dertigduizend werkstraffen uitgevoerd. De rechter kan iemand veroordelen tot maximaal 240 uur onbetaald, zinvol werk. Een werkgestrafte kan te werk worden gesteld bij gemeenten, verpleeghuizen, ziekenhuizen, boswachterijen, de groenvoorziening, enz.

Wie betaalt de reclassering?

Reclassering Nederland is een zelfstandige organisatie, het is geen onderdeel van justitie. De reclassering wordt voor een groot deel betaald door middel van subsidiegelden. Gemeenten financieren enkele activiteiten van de reclassering, doch het leeuwendeel is afkomstig van het ministerie van Justitie. In 2008 ging het bij Reclassering Nederland om een budget van € 116.000.000 en 1.657 mensen waren in dienst van deze organisatie. Het geld wordt door de samenleving dubbel en dwars terugverdiend, aangezien de reclassering zichtbaar bijdraagt aan het terugdringen van recidive.

Lees verder

© 2009 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bewijs van goed gedrag: wat is een bewijs van goed gedrag?Bewijs van goed gedrag: wat is een bewijs van goed gedrag?Een bewijs van goed gedrag, wat is dat eigenlijk? Soms vragen nieuwe werkgevers een nieuw personeelslid om een verklarin…
B-SAFER: inschatten kans op herhaling relationeel geweldB-SAFER: inschatten kans op herhaling relationeel geweldDe B-SAFER is een diagnose-instrument waarmee de kans op herhaling van relationeel geweld ingeschat kan worden. In Neder…
Drugstest: jezelf testen op drugs in urine of speekselDrugstest: jezelf testen op drugs in urine of speekselEr zijn verschillende redenen denkbaar om een drugstest bij jezelf te willen afnemen. Zo kun je anticiperen op een 'echt…
Cognitieve Vaardigheidstraining (CoVa) Eerst denken dan doenCognitieve Vaardigheidstraining (CoVa) Eerst denken dan doenDe Cognitieve Vaardigheidstraining (CoVa) 'Eerst denken, dan doen', is een training van 12 bijeenkomsten van 2,5 uur met…

Veertig jaar Marokkanen in NederlandMarokkanen kwamen eind jaren ’60 naar Nederland om hier als gastarbeiders te werken. In 2009 is dat 40 jaar geleden. In…
Reactance: weerstand tegen bedreiging van gedragsvrijheidReactance: weerstand tegen bedreiging van gedragsvrijheidReactance is de gedragsmatige respons van een persoon om een bedreigd gevoel van gedragsvrijheid te beschermen of te her…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Peggy Marco, Pixabay
 • Factsheet RISc: http://www.reclassering.nl/documents/Factsheets/Factsheet_RISc_januari2007.pdf (voor de laatste keer geraadpleegd op 4 juni 2009)
 • http://www.reclassering.nl/ (voor de laatste keer geraadpleegd op 4 juni 2009)
 • Adviesbureau Van Montfoort en Reclassering Nederland: RISc versie 1.0 – Recidive Inschattings Schalen, januari 2004.
 • Reclassering Nederland: Landelijke menukaart (Erkende) Gedragsinterventies - Overzicht 2009
 • Afbeelding bron 1: Falkenpost, Pixabay
Reacties

Edoard, 08-10-2019
Ik loop momenteel onder het PP programma, na 3 maanden een urinetest(erg-alcohol) moeten ondergaan.Op drugs scoor ik niet omdat ik niets gebruik maar heb wel alcohol genuttigd ongeveer 60uur van te voren.(heb in de laatste 2 jaar nog nooit positief gescoord) Wanneer de test positief is kan/moet ik weer terug naar een PI? De hele uitgangspunt is toch het voorkomen van recidive! En dat gaat bij mij prima…
Of is het toch allemaal maatwerk, de ene niet en de andere een waarschuwing?

Gr Reactie infoteur, 13-10-2019
Het kan ook zijn dat je bij een positieve score een waarschuwing krijgt.

Dave, 31-01-2019
Ik heb een vraag, na 2 jaren detentie ben ik nu weer een korte periode “buiten”.
Heb een 2 wekelijkse afspraak met mijn toezichthouder van de reclassering (meldplicht)
Maar inmiddels ben ik 40u aan het werk en moet ik perse een dag vrij nemen voor een afspraak met de reclassering, zou dit ook telefonisch kunnen? Reactie infoteur, 08-02-2019
Gesprekken vinden face-to-face plaats, maar op veel plekken hebben ze ook eens in de zoveel weken 'avondspreekuur'. Bespreek dit met uw toezichthouder.

Van Dam, 31-10-2017
Hallo,

Wat als de Reclassering haar afspraken niet nakomt? Vandaag voor niets om 8 uur op de werkplek staan wachten om vervolgens via via te horen krijgen dat het niet doorgaat die dag. Zelf hebben ze mij niet gebeld.

Groet Reactie infoteur, 04-12-2017
U kunt desgewenst een klacht indienen: www.reclassering.nl/wat-wij-doen/klachtenregeling.

Guus, 06-06-2017
Graag het volgende:
Even heel kort samengevat:
Ik word verdacht voor een gewelddelict. Dit gaat over mijn vriendin, tijdens een hevige discussie en ruzie heeft ze aangifte gedaan van mishandeling. Maar ondertussen lopen we weer samen. Binnenkort gesprek bij de reclassering voor een rapportage gesprek. Is het dan handig om me vriendin mee te nemen en tot hoe ver zal de rechter dit rapport beoordelen. Die ze dan zullen sturen naar de rechter. Dus de zaak komt sws. Wat zal de rechter dan voor een uitspraak moeten doen, terwijl weer bij elkaar zijn.
afwachtend op uw reactie.
Groet Guus Reactie infoteur, 09-06-2017
De reclassering stelt een rapport op over wie u bent, in welke omstandigheden u leeft en hoe dat samenhangt met het delict waar u van verdacht wordt. Er wordt een inschatting gemaakt van de kans op herhaling en er zal mogelijk een plan van aanpak opgesteld worden om herhaling te voorkomen. Bijvoorbeeld de gedragstraining 'Beëindigen Relationeel Geweld' (BORG).

De reclassering kan adviseren om een deels voorwaardelijke straf op te leggen (als u schuldig wordt bevonden), waarbij de training wordt opgelegd door de rechter bijzondere voorwaarde bij uw straf. U staat onder toezicht van Reclassering Nederland.

In het kader van het opstellen van het rapport kan de reclassering met uw toestemming uw vriendin als referent raadplegen, u hoeft haar niet meteen mee te nemen naar het gesprek. Ook uw (ex-)partner wordt betrokken bij BORG. De officier van justitie en de rechter houden rekening met het advies van de reclassering.

Jill Splinter, 13-02-2017
Ik wil later erg graag bij de reclassering ik moet nu met school een beroeps onderzoek doen daarom heb ik de volgende vragen:
Wat doe je met je cliënten?
Bij welke criminogene ondersteun je?
Wat gebeurt er tijdens een overtreding van je cliënt?
Waarvoor doe je dit allemaal voor je cliënt?
komt je cliënt altijd uit de gevangenis?
Wanneer behandel je cliënt?
Werk je zelfstandig of werk je in een team?
Hoeveel verdien je ongeveer per maand?
Zijn er bepaalde rechten die je moet kennen bv strafrechten?
Wat is je uiteindelijke doel?


Ik hoop dat mijn vragen kunnen worden behandeld. Reactie infoteur, 14-02-2017
De reclassering heeft een aparte brochure voor studenten en scholieren. Wat houdt het werk van Reclassering Nederland in? Wat zijn de taken en wat voor mensen werken er? Antwoorden op deze vragen staan bij de Veelgestelde vragen: https://goo.gl/jj33G0. Bij aanvullende vragen kun je het beste telefonisch contact opnemen met de reclassering.

Bianca van Bijlen, 09-01-2017
Wat doet de reclassering bij melding en aanklacht? Aanklacht voor diefstal gedaan en we moeten maar hopen dat we de spullen terug krijgen? Persoon heeft 2 jaar voorwaardelijk voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Reactie infoteur, 06-02-2017
De politie kan u helpen uw gestolen spullen terug te krijgen: https://goo.gl/w4ETE8.

Gwen Bierstekers, 13-08-2015
Ik heb een taakstraf voor 80 uur.
Vraag 1:Mag de reclassering je opdragen dat je ergens gaat werken ruim 60 kilometer verderop terwijl je geen vervoer hebt en geen geld.
vraag 2:Ik heb een taakstraf hier bij het zwembad, nu kon ik niet werken omdat mijn rooster van Stage was veranderd, ben er s'morgens wel netjes geweest om eventueel iets te overleggen voor s'middags.
De man waarmee ik afspraak had zou er pas zijn tussen 8 a 9 uur een keer, terwijl ik met hem een afspraak om 07.30 had, ik ben gegaan en heb netjes gemeld dat hij mij even moest bellen als hij er was, wat die niet heeft gedaan, hij heeft wel meteen de reclassering gebeld en gemeld, Heb hier een officiële waarschuwing voor gekregen… kan dat ook zomaar? Reactie infoteur, 03-09-2015
De reclassering bepaalt waar en op welke tijdstippen u de werkstraf moet uitvoeren. Hierbij zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met iemands persoonlijke omstandigheden, maar soms is er geen geschikte projectplaats in de nabije omgeving aanwezig en zal de werkgestrafte een eind moeten reizen. Als het goed is wordt uw situatie besproken tijdens het intakegesprek. Als u het niet eens bent met een beslissing van Reclassering Nederland, dan kunt u een klacht indienen. Het klachtenreglement staat op www.reclassering.nl.

Wanneer u niet aanwezig kunt zijn op een afgesproken werkdag, moet u altijd vóóraf toestemming vragen aan (uw contactpersoon van de werkstraf bij) Reclassering Nederland. Dit geldt ook voor bijzondere situaties. De reclassering kan om bewijsstukken vragen. Daarnaast moet u zich afmelden bij de werkmeester of de contactpersoon van het werkstrafproject. Dit staat ook in de werkstrafregels die (als het goed is) aan u zijn uitgereikt en waar u voor getekend heeft. Het is belangrijk deze regels goed door te nemen.

Guy Meurkens, 10-04-2015
Hoe zit het met de fasen van de enkelband wanneer worden de tijden verzet Reactie infoteur, 11-06-2015
Als we uitgaan van een penitentiair programma (PP), waarbij er geen sprake is van een bijzondere doelgroep (zoals een overvaller), dan geldt grofweg het volgende. Na 1/3de van het PP kan de elektronische controle (EC) beëindigd worden, als de ondertoezichtgestelde (otg) zich aan de regels heeft gehouden. In deze eerste 1/3de periode worden de vrijheden langzaamaan afgebouwd. Niveau 3 is 12 uur dagbesteding ddw en 4 uur in het weekend. Niveau 2 respectievelijk 14 en 8 uur en niveau 3 in het weekend 17 uur. Afhankelijk van de duur van het PP zal iedere week of om de twee tot drie weken de tijden worden aangepast, de otg krijgt dan steeds een beetje meer vrijheden mits hij zich aan de voorwaarden houdt.

Lucien, 19-08-2014
Bij een huiselijke geweld heb ik een stel uit elkaar gehaald, zonder geweld te gebruiken heb de handen van de mishandelaar (de man) beet gehouden tot de politie arriveerde, nu wordt er beweerd dat ik zijn handen te hard beet heb gehouden waardoor hij rode plekjes op zijn pols had (hij heeft dus aangifte gedaan tegen mij), ik krijg nu een TOM zitting en ik heb al een gesprek met de reclassering gehad, hun advies was seponeren, maar ze zeiden dat ik daar niet vanuit moet gaan, ik maak me heel erg veel zorgen hierover omdat ik bang ben dat ik een strafblad krijg( ik ben nog nooit in aanraking gekomen met justitie of politie). moet ik me nog zorgen maken over uitspraak van OM of moet ik met een advocaat daarheen gaan? Reactie infoteur, 13-10-2014
Mijn advies is om nooit klakkeloos akkoord te gaan met de strafbeschikking die je krijgt toegestuurd of de transactie die je krijgt aangeboden, maar eerst met een advocaat (die is gespecialiseerd in strafzaken) te overleggen. Deze kan de zaak op zijn merites beoordelen.

Wat betreft een strafblad het volgende:
"Voor misdrijven zijn de regels simpel. U krijgt een aantekening op uw justitiële documentatie vanaf het moment dat u wordt verdacht van een misdrijf en de zaak in behandeling is genomen door het Openbaar Ministerie. Wanneer de zaak vervolgens is afgedaan wordt de wijze van afdoening of de uitspraak vermeld op het strafblad." Leer hier verder: http://goo.gl/L0gVC1

M. Claassen, 02-12-2011
Onze zoon kom 16 december vrij, hij heeft geen vaste woon of verblijf plaats we zijn erg bang dat als hij geen hulp krijgt snel weer terug in het circuit zal terug vallen. Wat kan de reclasering voor hem betekenen betreffende, evt werk woon of vast verblijf adres. We willen hem evt wel in huis weer nemen maar zijn bang dat het niet goed zal gaan als hij van buiten af geen goede begeleiding krijgt die hem structureel in de gaten houd of in ieder geval hem het juiste pad op kan sturen waar hij iets mee doet. Hij heeft geen werk geen geld helemaal nul. Kan iemand ons helpen hiermee? Reactie infoteur, 05-12-2011
De reclassering kan alleen ingeschakeld worden in opdracht van de officier van justitie, de rechter of het gevangeniswezen. Iemand kan bijvoorbeeld (deels) worden veroordeeld tot een voorwaardelijk gevangenisstraf met als bijzondere voorwaarde een verplicht reclasseringstoezicht. Dit houdt in dat mensen gedurende de proeftijdperiode van twee jaar eveneens een verplicht reclasseringscontact opgelegd hebben gekregen. Tijdens de toezichtperiode wordt er op toegezien dat cliënten niet in herhaling vallen. Dit kan bijvoorbeeld met een interventie op gedrag door bijvoorbeeld een behandeling of een training. Hiervoor worden soms externe organisaties ingeschakeld. Het is dus de vraag of uw zoon veroordeeld is tot een ‘verplicht reclasseringstoezicht’.

Wanneer uw zoon geen reclasseringstoezicht heeft, dan kan hij een beroep doen op Gevangenenzorg Nederland (GNd) te Zoetermeer. Deze organisatie zet zich in om vanuit een Bijbelse roeping hulp te bieden aan gevangenen en hun familie. Dit kunnen zij doen dankzij de inzet van vrijwilligers in heel Nederland die bij hen op bezoek gaan. Zij ondersteunen en begeleiden hen ook na het verblijf in de gevangenis. De vrijwilligers van GNd bieden een luisterend oor en denken mee over het maken van een nieuwe start. Zo helpen zij bijvoorbeeld bij het vinden van huisvesting en werk en het ontwikkelen van een sociaal netwerk. Al deze activiteiten zijn er op gericht om de kans op succesvolle integratie na detentie te vergroten en herhaling te voorkomen! Zie http://www.gevangenenzorg.nl/ voor meer informatie.

Uw zoon kan zich ook aanmelden bij één van de Exodus-huizen in Nederland. Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. Zie http://www.exodus.nl/ voor meer informatie.

Woon-werkcentrum ‘Huize Norel’, een landgoed waar Stichting Ontmoeting ex-gedetineerden begeleidt, zodat ze weer zelfstandig kunnen leven, is ook een mogelijke optie. Zie http://epe.ontmoeting.org/epe voor meer informatie.

Succes ermee, en mocht u nog (aanvullende) vragen hebben, dan kunt u deze altijd stellen. Uw zoon kan met zijn vragen terecht bij de afd. MMD (Medewerkers Maatschappelijke Dienstverlening) in de gevangenis. Hij kan een afspraak met ze maken door een zogeheten ‘spreekbriefje’ in te vullen. Deze formulieren zijn te vinden op de afdeling waar hij verblijft.

A. de L., 27-11-2011
Uit ervaring moet ik u melden dat de reclasering niets voor onze zoon doet hij is 22-7-2011 vrij gekomen en er nog niets voor hem gedaan hij moet maandelijks komen en hij kan niet eens de reiskosten betalen die zijn voor mij rekening zijn en nu? Reactie infoteur, 28-11-2011
Het lijkt mij verstandig om in overleg met uw zoon, contact op te nemen met de toezichthouder van de reclassering. U kunt hem/haar uw vragen voorleggen. Als u van mening bent dat er niets voor hem wordt gedaan, kunt u dit bespreekbaar maken.

Jordi, 24-10-2011
Ik sta al een maand of 5 onder toezicht. Ik woonde in een RIBW woning en ben hier uit gezet. Ik logeer nu al een paar weken bij vrienden. Ik wil nu zelf een woonruimte zoeken en dus overstappen naar begeleid wonen. Nu begrijp ik van mijn begeleidster dat zowel mijn bewindboerder het hier niet mee eens is en mijn toezichthouder ook niet. Deze willen mij op een Sociaal Pension hebben. Ik ben bang dat ik van daar uit niet meer weg kom uit de hulpverlening. Kan de reclassering mij verplichten hier heen te gaan, want in de voorwaarden staat dat ik mij moet houden aan de afspraken van RIBW. Die zeggen dat als ik op mezelf wil dat dat mijn eigen keus is, maar niet hun advies. Er staat slecht 2 weken celstraf op mijn toezicht. Klopt het, dat als ik die 2 weken uitzit, ik van de toezicht af ben en kan de reclasserring mij verplichten naar Sociaal Pension te gaan? Reactie infoteur, 26-10-2011
De reclassering kan in het kader van het reclasseringstoezicht met aanvullende aanwijzingen komen. Deze mogen echter het toezicht niet zodanig van aard en intensiteit veranderen, dat geen recht meer wordt gedaan aan de proportionaliteit die de rechter in zijn vonnis had aangebracht.

In feite heeft u al de voorwaarden overtreden doordat u uit uw woning van het RIBW bent gezet, terwijl u zich zou houden aan de afspraken van het RIBW. De aanwijzing dat u zich moet aanmelden bij een sociaal pension ligt in het verlengde van uw verblijf in een RIBW en derhalve verandert de aard en intensiteit van het toezicht naar mijn mening niet substantieel en lijkt het geoorloofd.

Een sociaal pension is een laagdrempelige woonvoorziening die is gericht op herstel van het maatschappelijk functioneren en op doorstroming naar een passende woonvorm. Mensen kunnen hier veel baat bij hebben.

Indien u zich wilt onttrekken aan de bijzondere voorwaarden, dan zal de reclassering het toezicht retourneren. Dit kan betekenen dat de voorwaardelijke gevangenisstraf ten uitvoer wordt gelegd. Houd er rekening mee dat dit kan plaatsvinden op een moment dat het u niet uitkomt.

Ik raad u aan om in gesprek te blijven met uw contactpersoon bij de reclassering.

Karin Geilman, 21-03-2011
Mijn vraag is de volgende; kan de RN qua hulpverlening ook in financiële zin een bijdrage leveren? Dit in de zin van; een opleiding volgen of de (gedeeltelijke)betaling een procedure ter verkrijging van een VOG enz. Reactie infoteur, 23-03-2011
Nee, dat kan niet. De reclassering kan wel bijdragen in de reiskosten als een justitiabele naar een gedragstraining moet (in een andere stad) en hij aantoonbaar geen geld heeft voor de reiskosten. Opleidings- en/of werkervaringstrajecten en de financiering daarvan behoren tot de verantwoordelijk van de gemeente waar de justitiabele woont.

Karima, 24-06-2009
Het is allemaal heel duidelijk, maar stel dat de verdachte onschuldig is moet hij/zij dan toch nog begeleid worden door jullie? Reactie infoteur, 25-06-2009
Hallo Karima,

Bedankt voor uw reactie.

Allereerst wil ik opmerken dat ik niet namens de reclassering spreek, maar ik denk wel uw vraag te kunnen beantwoorden.

De instantie die bepaalt of iemand schuldig of onschuldig is, is de rechter. Mocht de verdachte worden vrijgesproken - in eerste aanleg of in hoger beroep - dan is er voor de reclassering geen enkele aanleiding betrokkene te begeleiden. De reclassering heeft tot doel recidive te verminderen. Daarbij moet er sprake zijn van delictgedrag.

Ik hoop uw vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord.

mvg,
Tartuffel

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 04-04-2024
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal
Bronnen en referenties: 6
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.