Elektronisch Toezicht / Elektronische controle / huisarrest

Elektronisch Toezicht / Elektronische controle / huisarrest Elektronisch toezicht (ET) is gericht op het inperken van de risico's. Geen nieuwe slachtoffers en het beschermen van mensen die al slachtoffer zijn geworden, staat voorop bij ET. De justitiabele mag op bepaalde plekken niet komen of hij moet op bepaalde tijdstippen thuis zijn. Dit wordt gecontroleerd door middel van ET. De reclassering voert het toezicht uit. Overtreedt de onder toezicht gestelde de regels, dan wordt hij door de reclassering op het matje geroepen. Het gaat bij ET om risicobeheersing. ET is voor de reclassering puur een controlemiddel; het heeft geen punitieve functie.

Elektronisch Toezicht


Wat is Elektronisch Toezicht (ET)?

Elektronisch toezicht is geen doel op zich, maar een middel om de naleving van bijzondere voorwaarde(n) die gericht zijn op het (voorkomen van) delictgedrag, te controleren c.q. te ondersteunen. Het gaat bij ET om risicobeheersing. ET is voor de reclassering puur een controlemiddel; het heeft geen punitieve functie.(*)

Elektronisch toezicht is geen bewakingsmiddel, maar een controle-instrument bij het toezicht. Met elektronische controle kan het naleven van bijzondere voorwaarden die een verdachte of veroordeeld zijn opgelegd, worden gecontroleerd. Hierbij kan men denken aan een 'locatiegebod' of een 'locatieverbod'. Bij een locatiegebod moet de verdachte/veroordeelde zich gedurende bepaalden tijden op een bepaalde locatie bevinden, vaak thuis. Bij een locatieverbod mag de verdachte/veroordeelde zich niet op een bepaalde locatie begeven, bijvoorbeeld in de buurt van het slachtoffer. Dit wordt dan gecontroleerd met ET.

Elektronische Toezicht moet onderscheiden worden van Elektronische Detentie (ED), dat als vervanging dient van een korte vrijheidsstraf van maximaal drie maanden die zonder voorafgaande voorlopige hechtenis moet worden uitgezeten. In dat geval gaat het om zogeheten 'zelfmelders'. Dat zijn veroordeelden die op een gegeven ogenblik thuis een oproep krijgen om hun straf te ondergaan. ED is in feite een 'kaal' huisarrest, zonder reclasseringsbegeleiding. ED wordt uitgevoerd door het gevangeniswezen.

Wanneer kan elektronisch toezicht worden toegepast?

Elektronisch toezicht kan worden toegepast in het kader van:
 • schorsing preventieve hechtenis;
 • voorwaardelijke veroordeling;
 • voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.);
 • detentiefasering (Penitentiair Programma);
 • tbs met voorwaarden;
 • tbs met voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging.

De eerste twee varianten worden hieronder uitvoerig besproken. Op het einde van het artikel gaan we kort in op elektronisch toezicht in het kader van voorwaardelijke invrijheidstelling en detentiefasering (Penitentiair Programma).

Elektronische controle met enkelband of GPS-enkelband

De reclassering beschikt over twee ET-instrumenten:
 • Radio Frequency Identification (RFId), de enkelband.
 • Global Positioning System (GPS), de GPS-enkelband.

Bij de enkelband gaat het om Radio Frequency Identification (RFId). Dit systeem werkt via radiogolven. De enkelband van de onder toezicht gestelde staat in verbinding met een zogeheten 'thuisunit'. In de band zit een zender en in de thuisunit zit een ontvanger. De unit staat in verbinding met een alarmcentrale die 7 dagen per week, 24 uren per dag bemand is. In de thuisunit is het schema geprogrammeerd wanneer de onder toezicht gestelde aanwezig of afwezig dient te zijn. De onder toezicht gestelde dient zich te houden aan dit schema waaraan een dagprogramma is gekoppeld. De enkelband registreert slechts de aan- of afwezigheid op één locatie (veelal het huisadres). Het wordt daarom geadviseerd bij de bijzondere voorwaarden 'locatiegebod'.

Bij de GPS enkelband gaat het om een satellietverbinding en de onder toezicht gestelde draagt in dat geval niet alleen een enkelband, maar buitenshuis tevens een GPS-unit. Deze unit maakt contact met een satelliet. Tot op ongeveer vijf meter nauwkeurig kan bepaald worden waar de onder toezicht gestelde zich bevindt. Ook kan altijd achteraf nog bekeken worden waar de onder toezicht gestelde zich zoal begeven heeft. Om deze reden wordt de GPS-enkelband altijd geadviseerd bij de bijzondere voorwaarde 'locatieverbod', eventueel in combinatie met een 'locatiegebod'. In het geval de onder toezicht gestelde een door de rechter bepaald verboden gebied nadert, vindt onmiddellijke signalering en alarmering plaats. De reclassering komt direct in actie en zal zo nodig de politie inschakelen.

Locatiegebod en locatieverbod
Bij een locatiegebod dient de onder toezicht gestelde zich op een specifieke locatie te bevinden, bijvoorbeeld omdat op dat tijdstip de kans op risicovol delictgedrag aanwezig is. Denk hierbij aan een locatiegebod: een persoon die is veroordeeld wegens meerdere geweldsincidenten in het uitgaansleven moet van 21.00 tot 06.00 uur thuis zijn.

Bij een locatieverbod dient de justitiabele weg te blijven van een of meerdere specifieke locatie(s), zoals de omgeving en het huis van het slachtoffer.

Het betreft iedere keer maatwerk. Al naar gelang de persoon van de verdachte/veroordeeld, zijn omstandigheden en de risico's, wordt bekeken of een locatieverbod of –gebod nodig is en of dit gecontroleerd moet worden middels ET. Een persoonsgerichte aanpak is uitgangspunt.

Elektronisch Toezicht bij schorsing en bij een (deels) voorwaardelijke veroordeling

Elektronisch toezicht kan door de rechter als bijzondere voorwaarde worden opgelegd bij:
 • de schorsing van het bevel voorlopige hechtenis; en
 • bij een (deels) voorwaardelijke straf.

Schorsing preventieve hechtenis betekent dat de verdachte niet langer in voorarrest hoeft te blijven, maar tot aan de rechtszitting naar huis mag. Een voorwaardelijke veroordeling betekent dat de straf wel wordt uitgesproken, maar dat deze niet ten uitvoer wordt gebracht. Er is gedurende de proeftijd of de schorsing altijd de voorwaarde verbonden dat de verdachte/veroordeelde geen nieuwe delicten pleegt. Dit wordt 'algemene voorwaarde' genoemd. Soms zijn er aanvullende voorwaarden, zoals in dit geval ET. Dit zijn 'bijzondere voorwaarden'.

Wie zijn er uitgesloten van Elektronisch Toezicht?

Niemand wordt a priori voor deelname aan elektronisch toezicht uitgesloten. Contra-indicaties zijn:
 • Wanneer de verwachting is dat de verdachte zich niet strikt aan de afspraken zal houden;
 • Wanneer een aanvaardbaar verblijfsadres ontbreekt;
 • Wanneer de mogelijk van vluchtgevaar bestaat.

De procedure

In opdracht van de officier van justitie stelt de reclasseringswerker een advies op over de verdachte. In dit advies wordt voorgesteld welk middel gelet op de omstandigheden en de risico’s de voorkeur verdient. Het gaat om de volgende afwegingen:
 • Wat is de kans op herhaling van delictgedrag, welke risico's zijn er, zowel met betrekking tot de samenleving als het slachtoffer en hoe kunnen deze het beste worden ingeperkt.
 • Vervolgens wordt beoordeeld of die risico's ingeperkt kunnen worden met het toepassen van de bijzondere voorwaarde locatiegebod en/of -verbod.
 • Tot slot wordt bepaald welke ET-middelen daarbij passen.

Als na deze afweging blijkt dat een locatiegebod en/of -verbod met controle ET geboden is, zal de reclassering de geschiktheid van de woonomgeving van de justitiabele onderzoeken op de toepasbaarheid van elektronische controlemiddelen. Het huis moet voorzien zijn van elektriciteit. Er moet geen uithuiszetting dreigen. Ook moet de huisvestingssituatie niet bijdragen aan de kans op recidive. Dat kan bij voorbeeld het geval zijn als het huis fungeert of lange tijd heeft gefungeerd als gebruikersruimte en dealadres. Ook vindt er een gesprek plaats met de (volwassenen) huisgenoten van de persoon waarbij ET wordt overwogen. Zij worden volledig geïnformeerd over de regelgeving en de voorwaarden betreffende ET en aan hen wordt gevraagd of zij hiermee akkoord gaan. Zonder uitdrukkelijke instemming van de huisgenoten kan het niet doorgaan.

Een vaste telefoonaansluiting is voor ET niet meer nodig zoals vroeger wel het geval was, aangezien in de ET-unit dat bij de onder toezicht gestelde thuis wordt geplaatst GSM-apparatuur aanwezig is. De onder toezicht gestelde kan 24 uren per dag contact opnemen met de reclassering en vice versa.

In het reclasseringsrapport wordt expliciet ingegaan op de maximale duur van de periode gedurende welke de verdachte of veroordeeld in staat wordt geacht zich aan de bijzondere voorwaarde te houden en waarin tevens wordt aangegeven in welke mate het elektronisch toezicht de bewegingsvrijheid beperkt.

Nadat het advies is uitgebracht, is het aan de rechter om de toepassing van ET al dan niet op te leggen en specifiek in het vonnis te benoemen.

Wordt een bijzondere voorwaarde mede inhoudende de toepassing van elektronisch toezicht verbonden aan de schorsing van het bevel voorlopige hechtenis, dan is het aan de rechter te bepalen of, en zo ja in welke mate, hiermee rekening wordt gehouden bij het opleggen van de uiteindelijke straf. De duur en de intensiteit van de bijzondere voorwaarde spelen hierbij vanzelfsprekend een belangrijke rol.

Andere voorwaarden

De reclassering doet zoals gezegd onderzoek naar het delictgevaar van een verdachte en brengt hierover een rapport uit. Er kunnen meerdere bijzondere voorwaarden opgelegd worden gericht op het voorkomen van recidive. Naast de hiervoor genoemde gedragsbeperkende voorwaarden locatiegebod en/of –verbod, kan er tevens gedacht worden aan een drugs- en/of alcoholverbod. Voorts zijn er voorwaarden die gericht zijn op gedragsbeïnvloeding zoals gedragsinterventies (trainingen), alsook op zorg gerichte voorwaarden zoals klinische of ambulante behandeling van een bepaalde stoornis die samenhangt met het delictgedrag.

Overtreding van de regels

Bij constatering van een overtreding van de bijzondere voorwaarde waaraan de toepassing van elektronisch toezicht is verbonden, licht de reclassering onmiddellijk en in alle gevallen de officier van justitie of advocaat-generaal in.

Bij een ernstige overtreding in geval van schorsing, zal de officier van justitie of advocaat-generaal onverwijld de vordering tot opheffing van de schorsing van de voorlopige hechtenis indienen bij de rechter. In afwachting van de beslissing van de rechter beveelt de officier of advocaat-generaal onverwijld de aanhouding van betrokkene conform artikel 84 Sv. Dat betekent dat de onder toezicht gestelde in een huis van bewaring wordt geplaatst.

Bij een ernstige overtreding in geval van een veroordeling, zao, de officier van justitie zo spoedig mogelijk een vordering tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf indienen.

Ook bij dreigende overtreding van de bijzondere voorwaarde kan de reclassering desgewenst contact opnemen met het Openbaar Ministerie (OM).

Voorbeelden uit de praktijk van elektronisch toezicht als controlemiddel

Vooral zedendelinquenten, stalkers, plegers van huiselijk geweld, en uitgaansgeweldplegers zijn voorbeelden van delictplegers bij wie gedacht kan worden aan locatiegeboden en -verboden, gecontroleerd met elektronische middelen (ET).

Een voorbeeld is een verdachte die in de weekeinden regelmatig op de vuist gaat in het nachtleven. Hij wordt geschorst van de voorlopige hechtenis op voorwaarde dat hij zich onder reclasseringstoezicht stelt, een agressietraining volgt en de eerste 6 maanden tussen 20.00 en 06.00 thuis moet zijn, zodat de kans op agressieve deraillementen verkleind wordt. Ondertussen volgt hij in die eerste 6 maanden een agressietraining, zodat het ET niet meer nodig is na 6 maanden. Deze casus is een voorbeeld van het locatiegebod: hij moest zich immers tussen 20.00 en 06.00 uur in zijn huis bevinden.

In mei 2005 kreeg een hoogbejaarde pedofiel in Groningen ET als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling. Bij hem was er sprake van permanente elektronische monitoring (GPS). De Reclassering wees rode zones aan waar de veroordeelde niet mocht komen. Dit zijn plaatsen waar veel kinderen komen, zoals scholen en speelplaatsen. Rondom de rode zones worden oranje gebieden ingesteld. Zodra het GPS-systeem melde dat de man zich in een oranje gebied begaf, zou de politie gewaarschuwd worden. Deze casus is een voorbeeld van het locatieverbod; hij mocht zich niet bevinden op een aantal specifieke plekken.

Elektronisch Toezicht als bijzondere voorwaarde bij Voorwaardelijke Invrijheidstelling

Gevangenen komen niet meer vervroegd vrij zoals jarenlang het geval was. De vervroegde invrijheidstelling is vervangen door de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (v.i.). Een gedetineerde komt in aanmerking voor v.i. na minimaal één jaar detentie en bij straffen van meer dan één jaar en maximaal twee jaar moet de gedetineerde na dat jaar nog eenderde van zijn resterende straf ondergaan. Bij straffen langer dan twee jaar moet de gedetineerde tweederde van zijn netto straf ondergaan. Indien een veroordeelde deels een voorwaardelijke gevangenisstraf heeft opgelegd gekregen, dan komt hij niet in aanmerking voor v.i.

Bij v.i. geldt de algemene voorwaarde dat de gedetineerde zich tijdens de proeftijd niet schuldig mag maken aan een strafbaar feit. Er kunnen ook bijzondere voorwaarden worden opgelegd die zijn afgestemd op zijn persoon, het door hem gepleegde delict en de criminogene factoren, dus de factoren die in zijn geval bijdragen aan de kans op recidive. We kunnen hierbij denken aan allerlei bijzondere voorwaarden, waaronder dus ook weer de vrijheidsbeperkende voorwaarden zoals een locatieverbod en/of gebod die gecontroleerd wordt middels ET. De reclassering houdt ook bij de v.i. toezicht op de bijzondere voorwaarde(n) en voert deze uit.

Elektronisch Toezicht bij een penitentiair programma

Een gedetineerde kan de laatste fase van zijn detentie bij geschiktheid deelnemen aan een Penitentiair Programma (PP), waarbij hij buiten de gevangenis verblijft op een door hem aangedragen woonadres die goedgekeurd moet zijn door gevangeniswezen en reclassering. Tijdens dit programma staat hij onder toezicht van de reclassering en hij volgt voor minimaal 26 uren per week een programma dat is gericht op zijn resocialisatie en het verminderen van de kans op recidive. Het programma kan bestaan uit (betaald) werk, scholing, trainingen en/of een behandeling. De delinquent zal voor ten minste eenderde deel van het PP worden aangesloten op ET. Het ET dient als controlemiddel om er op toe te zien dat de delinquent zijn afspraken nakomt. Hij kan allengs meer vrije uren in het weekend verdienen bij goed gedrag.

Klik hier voor een artikelenreeks over de reclassering: Wat doet de Reclassering; Reactance (weerstand tegen bedreiging van gedragsvrijheid); Cirkel/fasen van gedragsverandering van Prochaska en DiClemente; Daders huiselijk geweld; Loverboys; Wet Voorwaardelijke invrijheidstelling; Elektronisch Toezicht / Elektronische controle / huisarrest; Penitentiair Programma; Cognitieve Vaardigheidstraining (CoVa) Eerst denken dan doen; STATIC-99 (Inschatting recidiverisico seksuele delinquenten); Werkstraf.

Noot
(*) Elektronisch Toezicht (ET) wordt sinds 2009 door de reclassering aangeduid als Elektronische Controle (EC). EC is de verzamelnaam voor elektronische instrumenten die ondersteuning bieden binnen een (reclasserings)toezicht op het gebied van controle. In dit artikel blijven we het begrip Elektronisch Toezicht gebruiken, omdat het meer ingeburgerd is en omdat de wetgever nog altijd spreekt van 'elektronisch toezicht'.

Lees verder

© 2009 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Elektronische belastingaangifte doen of op papier?Elektronische belastingaangifte doen of op papier?Wanneer u in 2024 belastingaangifte moet doen over het inkomen in 2023 kunt u als particulier kiezen voor digitaal en el…
Elektronisch factureren: feiten, tips en trendsElektronisch factureren: feiten, tips en trendsElektronisch factureren kende een slechte start. Vanwege de vele regeltjes waaraan de factuur moest voldoen, deden veel…
Elektronische gegevensopslag eenvoudig uitgelegdElektronische gegevensopslag eenvoudig uitgelegdVoor gegevensopslag wordt steeds gebruikgemaakt van 'vaste geheugen schijven' ofwel SSD schijven (solid state drives). H…
Van contant geld naar elektronisch geldVan contant geld naar elektronisch geldContant geld maakt vooral bij particulieren nog altijd deel uit van het dagelijkse leven, ondanks alle digitale betaalmo…

Amerikaanse eerste vrouwelijke seriemoordenaarAileen Carol Wuornos is de boeken ingegaan als de 1e vrouwelijke seriemoordenaar van Amerika. Ze is geboren op 29 februa…
Februari, hetzelfde geld voor minder dagenFebruari, hetzelfde geld voor minder dagenMet slechts 28 dagen is februari de kortste maand van het jaar. Dat heeft zo z’n voordelen. Iedereen die per maand betaa…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Jérémy Günther Heinz Jähnick, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • Aanwijzing elektronisch toezicht. Uit: Staatscourant 29 december 2005, nr. 253 / pag. 12.
 • Aanwijzing elektronisch toezicht (2010A008).
 • Adviesbureau Van Montfoort en Reclassering Nederland: RISc versie 1.0 – Recidive Inschattings Schalen, januari 2004.
 • Reclassering Nederland: Standaardregels Elektronisch Toezicht, maart 2006.
 • http://binnenland.nieuws.nl/549145/magistraten_onder_toezicht_met_gps-enkelband
 • http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/30184-static-99-inschatting-recidiverisico-seksuele-delinquenten.html
 • http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/31391-cognitieve-vaardigheidstraining-cova-eerst-denken-dan-doen.html
 • http://rechtennieuws.nl/6438/elektronische-stemherkenning-feyenoord-ajax-relschoppers.html
 • http://www.depers.nl/binnenland/250859/Friese-pedofiel-volgen-met-gps.html
 • http://www.reclasseringnederland.nl/wp-content/uploads/2007/11/menukaartgedragsinterventies.pdf
Reacties

Celine, 06-07-2020
Hallo,

Mag men auto rijden met een elektronische enkelband?

Danku Reactie infoteur, 08-07-2020
Ja, mits je in het bezit bent van een geldig rijbewijs.

Davis, 29-06-2020
Goedemorgen,

Mijn partner is afgelopen april opgepakt in Antwerpen. Hij heeft een nederlandse nationaliteit en zit nu in voorlopige hechtenis. Inmiddels is deze al 2 keer met 30 dagen verlengd, en vorige week met 60 dagen. Ik ben 2 weken bevallen en om deze reden en nog andere redenen vroegen wij een schorsing van voorlopige hechtenis aan, maar deze is afgewezen.

Nu is mijn vraag, zou hij wel in aanmerking kunnen komen voor een enkelband? Als ik een adres/woning voor hem zou kunnen vinden in België? En moet hij dan worden in geschreven op dit Belgisch adres? Of kan hij gewoon ingeschreven blijven staan in NL maar dat adres opgeven als verblijf? Reactie infoteur, 29-06-2020
Ik kan daar helaas geen antwoord op geven, aangezien ik niet bekend ben met de Belgische situatie. U kunt uw vraag stellen aan de psychosociale dienst (PSD) binnen de gevangenis waar uw partner verblijft.

Klasina, 30-05-2020
Valt snelweg ook onder gebiedsverbod? Ben bang om iets verkeerds te doen Reactie infoteur, 22-06-2020
Als je een bepaald gebiedsverbod hebt gekregen, dan krijg je een kaartje met daarop het verboden (en vaak met rood gemarkeerde) gebied erop. Informeer bij onduidelijkheden bij je toezichthouder van de reclassering.

S. Lok, 17-02-2020
Hallo, ik ben in 2016 veroordeeld door de rechter en heb 300 dagen celstraf gekregen waarvan 210 voorwaardelijk.
Hierbij hoorde een bijzondere voorwaarde.
Opname in een afkickkliniek voor minstens 6 maanden en 3 jaar reclasseringstoezicht met een alcohol en drugsverbod.
Nou is het toezicht niet helemaal vlekkeloos verlopen en is bij de tweede tul-zitting het toezicht met een jaar verlengd.
En kort daarna heeft de rechter een maand celstraf opgelegd i.v.m. twee keer niet op mijn afspraak verschijnen.
Ben al vanaf 2016 op het goede pad (niet in aanraking met politie) en nu vroeg ik me af of ik hiervoor een enkelband kan aanvragen.
Of dat mijn advocaat of reclasseringsmedewerker dat kan doen?

Met vriendelijke groet S. Lok Reactie infoteur, 08-05-2020
Deze gevangenisstraf zul je gewoon moeten uitzitten. Je kunt wel een gratieverzoek indienen. Zowel veroordeelden, als hun advocaat, reclasseringswerker of familieleden kunnen een gratieverzoek indienen. Een gratieverzoek indienen heeft echter alleen zin als de omstandigheden van de veroordeelde zijn gewijzigd ten opzichte van het moment waarop het vonnis is uitgesproken. Lees hier verder: https://www.justis.nl/producten/gratie/gratieverzoek-indienen/index.aspx.

Willem, 10-07-2019
Ik moet binnenkort 46 maanden zitten maar heb veel gezondheidsproblemen zoals hartpatiënt diabetes en sta nog onder toezicht endeldarmkanker. Kan ik vervroegd in aanmerking komen voor enkelband gr W Reactie infoteur, 18-01-2020
Aan het einde van je detentie kan je in aanmerking komen voor een penitentiair programma. Lees hier verder: https://mens-en-samenleving.infonu.nl/regelingen/63490-penitentiair-programma-pp-in-laatste-fase-gevangenisstraf.html.

Jager, 08-04-2019
Ik vroeg mij af in hoeverre het meewerken aan elektronisch toezicht verplicht is. Als door de rechter geen bijzondere voorwaarden zijn opgelegd, kan een gedetineerde dan in beklag gaan o.i.d. tegen de beslissing van de reclassering dat hij of zij alleen mag faseren (en dus op verlof) met een enkelband? En zo ja, wat is hiervoor dan de procedure? Reactie infoteur, 13-05-2019
Een penitentiair programma van 9 weken of langer gaat altijd samen met elektronisch toezicht. Een en ander is vastgelegd in de Penitentiaire Beginselenwet (PBW).Art 4 lid 1 stelt: "De deelnemer aan een penitentiair programma kan onder elektronisch toezicht worden gesteld."

Manis, 11-08-2018
Hallo mijn vraag is;
kan je als gedetineerde in aanmerking komen voor een enkelband als postadres en woonadres niet hetzelfde zijn? (Gebiedsverboden ed zijn niet van toepassing) Reactie infoteur, 19-09-2018
Voorwaarde voor toepassing van een enkelband (in het kader van een penitentiair programma) is onder meer dat de onder toezicht gestelde geschikte huisvesting heeft en de persoon is verplicht zich in te schrijven op zijn/haar woonadres.

Sinan, 22-06-2017
Halo mijn vraag is: İk heb een bandje gekregen van 4maanden. Heb mij altijd aan de regels gehouden. Op tijd thuis geweest. Geen problemen gehad. İk ben mijn laatste maand bezig. Omdat 20juli men laatste dag is ben ik mijn vakantie gaan boeken vanaf 27juli. Achteraf Heb ik een telefoon gekregen dat het 2maanden verlengd is. İk zou een papier moeten krijgen met alle informatie er op. Maar ik heb mijn vakantie geboekt omdat er geen spraken was van 2maanden verlenging. Kan ik een vrijspraak krijgen voor 2weken? En achteraf mijn straf verder uitenen.

Mvg Reactie infoteur, 10-07-2017
Ik heb de indruk dat u het hebt over de situatie in België en daar weet ik echt helemaal niets vanaf. Mocht het toch de Nederlandse situatie betreffen, wilt u dan nogmaals uw vraag stellen en dan verduidelijken in welk kader u een enkelband krijgt? Bijvoorbeeld in het kader van een penitentiair programma (PP), voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.), etc

Bram, 25-05-2017
Beste,

Mijn vriend heeft net te horen gekregen dat hij een enkelband krijgt. We hebben in april een vakantie geboekt. Die nu in juli zou ingaan. Hij heeft de papieren nog niet gekregen van zijn rooster enz en dit kan een maand duren. Nu is mijn vraag wat moet ik doen? Kan hij nog mee op vakantie of niet? In juli trouwt ook mijn zus. Hij heeft een maand enkelband gekregen.
Alvast bedankt mvg Reactie infoteur, 26-05-2017
Ik heb de indruk dat u het hebt over de situatie in België en daar weet ik echt helemaal niets vanaf. Mocht het toch de Nederlandse situatie betreffen, wilt u dan nogmaals uw vraag stellen en dan verduidelijken in welk kader hij een enkelband krijgt? Bijvoorbeeld in het kader van een penitentiair programma, voorwaardelijke invrijheidstelling, etc.

Armand, 13-04-2017
Ik val onder overvallers aanpak. En heb al meer als een jaar enkelband.
De richtlijnen zijn toch een jaar? Ik heb 6 jaar gehad + 6 maanden van een feit daar voor.
Ik heb heb 4jaar en 5 maanden in een gewone gewone gesloten inrichting uit gezeten zonder detentie fasering te krijgen. In mn vi heb ik enkelband. Ik gedraag me netjes
En kom al mn afspraken na. Waarom mag ie dan niet af. En wat zijn daarin de richtlijnen?
Ik heb alle verboden!
Hoe kan dit?
Terwijl 2 uur taakstraf gelijk staat aan 1 dag zitten!

Ik heb een dag besteding van 26 uur. Daarna 3 uur laden aan 1 stuk kan niet bewegen.
Dus aan de ketting. En ook nog is verplicht nachten thuis. Dat weegt niet goed af met de wet?! Reactie infoteur, 01-05-2017
Als iemand onder de overvallersaanpak valt, dan is het uitgangspunt dat iemand gedurende ten minste (!) 1 jaar aan de band zit (met inbegrip van een PP). Normaal gesproken vindt na een bepaalde periode (bijv. een half jaar) een evaluatie plaats, waarna mogelijk meer vrijheden worden toegekend. In alle gevallen zal er 'maatwerk' worden geleverd. Een standaardantwoord kan daarom niet gegeven worden.

Moo, 08-02-2017
Als je geschorst wordt met de bijzondere voorwaarde een enkelband met avondklok. maar later word je vrijgesproken en je hebt 2.5 maanden ermee gelopen. hoeveel vergoeding krijg je per dag dat je hem droeg? Reactie infoteur, 01-05-2017
Dat zult u na moeten vragen bij uw advocaat.

Marco Brabers, 28-01-2017
Afgelopen week is een cliënt (ik ben juridisch vrijwilliger) bij mij gekomen. Hij is in België veroordeeld voor 3 jaar gevangenisstraf waarvan 1 jaar onvoorwaardelijk. Hij heeft voor de wet getekend dat zijn straf in Nederland hetzelfde tenuitvoergelegd zou worden als in België. Mijn cliënt is met meerdere personen voor hetzelfde delict veroordeeld. Alleen hebben deze andere personen 7 maanden (ze hebben 5 maanden in voorarrest gezeten) met enkelband (ET) hun straf uitgezeten. Is dit in Nederland ook mogelijk/heeft mijn cliënt hier recht op? Reactie infoteur, 06-02-2017
In Nederland kan een gedetineerde niet zijn straf middels ET uitzitten. Wel kan een gedetineerde in aanmerking komen voor detentiefasering, met als sluitstuk een penitentiair programma (met ET). Een gedetineerde kan 1/6de deel van zijn brutostraf met PP. Ik heb hier een apart artikel over geschreven: https://goo.gl/IYI5GX.

Branco, 19-01-2017
Dan neem je de ontvanger toch gewoon mee naar buiten. Als dat ding binnen staat, hoeveel meter mag je en kun je lopen? Hoe moet je boodschappen doen? Want ik weet niet hoe ver je mag of kunt lopen met zo'n ding, maar dan neem je de ontvanger gewoon mee in een rugzak. Ik heb nooit zo'n ding gehad maar ik ken iemand van het internet die het wel heeft. En ben wezen googlen wat het precies is. Als je beetje handig bent met computers, kun je zo'n band op gprs ook manipuleren in zijn software. Reactie infoteur, 06-02-2017
In de ontvanger zit een bewegingssensor. De meldkamer krijgt direct een melding zodra de ontvanger wordt bewogen en ze zullen daarop actie ondernemen. De apparatuur wordt zo afgesteld dat de persoon met ET overal in het huis kan komen van de voordeur tot de achterdeur. De persoon krijgt een schema wanneer hij of zij in huis moet zijn. Op bepaalde tijden kan hij of zij naar buiten om te werken, te sporten of boodschappen te doen.

Jahleesa, 21-12-2016
Mijn vriend heeft 24 maand gekregen en zit nu 7 maanden al vast. Wanneer komt hij op zijn vroegst in aanmerking voor een enkelband? 30 nov ben ik bevallen van onze tweeling en heb zijn hulp hard nodig aangezien ik niemand in mijn omgeving heb. Reactie infoteur, 30-12-2016
Een gedetineerde kan 1/6e deel van zijn brutostraf deelnemen aan een penitentiair programma (PP). Uw vriend kan derhalve 4 maanden met PP. Voor die tijd kan hij naar een ZBBI (open inrichting) en eventueel BBI (half open inrichting). Zijn casemanager in de PI kan uitrekenen wanneer hij naar een (Z)BBI en aansluitend PP kan.

Armand, 01-12-2016
Ik heb in mn vi een enkelband,
Om de hoeveel tijd kunnen de tijden worden aangepast?

Bvd mvg armand Reactie infoteur, 03-12-2016
Dat is afhankelijk van meerdere factoren en kan per casus verschillen. Is er sprake van een gebiedsgebod of -verbod, wat zijn de risico's en valt de persoon onder de landelijke overvallersaanpak, etc.? Als iemand bijv. onder de overvallersaanpak valt, dan is het uitgangspunt dat iemand gedurende ten minste 1 jaar aan de band zit (met inbegrip van een penitentiair programma). Normaal gesproken vindt na een bepaalde periode (bijv. een half jaar) een evaluatie plaats, waarna mogelijk meer vrijheden worden toegekend. In alle gevallen zal er 'maatwerk' worden geleverd. Een standaardantwoord kan niet gegeven worden.

James, 13-10-2016
Beste,

Ik ben veroordeeld en heb een straf van 3 jaar onvoorwaardelijk gekregen. Ik had begrepen dat je 1/3 van je straf V.I. krijgt en heb 6 maanden in voorarrest gezeten, dus moet nog 18 maanden als ik het zo bereken, is mijn berekening zo correct? Elders had ik begrepen dat je de laatste 18 maanden van je bruto straf met de fasering kan starten, dus 6 maanden zbbi 6 maanden bbi en 6 maanden enkelband, is dit ook correct? Ik ben elders ingeschreven, is het mogelijk om voor de verlof eventueel het adres van mijn ouders op te geven ivm werk?

Graag zie ik een antwoord op mijn vragen

mvg

James Reactie infoteur, 14-11-2016
Bij straffen langer dan twee jaar moet de veroordeelde 2/3e van zijn totale straf ondergaan eer hij met v.i. kan vrijkomen.

Een gedetineerde moet ten minste 1/3e deel van zijn straf in een gesloten inrichting doorbrengen. Daarna kan hij eventueel in aanmerking komen voor detentiefasering. Fasering kan hooguit de laatste 18 maanden van iemands gevangenisstraf plaatsvinden en niet eerder. De duur van de fasering is afhankelijk van iemand totale strafduur.

Het staat vrij om je verloven bij je ouders door te brengen. Wel zal de officier van justitie en de plaatselijke politie om advies gevraagd worden. De politie kan het verlofadres afkeuren, omdat het in hun systeem 'slecht' bekend staat. De officier van justitie kan het verlofadres afkeuren, omdat het bijvoorbeeld te dicht bij het slachtoffer in de buurt is.

Sisi, 29-09-2016
Mijn vriend zit sinds 3 dec 2015 vast, zijn straf is 30 maanden waarvan 1/3 eraf gaat. Hij heeft nu ook weer 1/3 erop zitten en dus nog 1/3 te gaan. Wanneer heeft hij recht op bbi of zbbi? En wanneer kan hij een enkelbandje krijgen? Hij heeft een eigen woning, mag hij bij mij wonen als hij een enkelbandje heeft? Hij kan zich niet inschrijven bij mij toch als hij al een huurwoning heeft? Reactie infoteur, 08-10-2016
Een gedetineerde kan 1/6e deel van zijn brutostraf deelnemen aan een penitentiair programma (PP). Voor die tijd kan hij naar een ZBBI (open inrichting) ene eventueel BBI (half open inrichting). Zijn casemanager in de PI kan uitrekenen wanneer hij naar een (Z)BBI en aansluitend PP kan. Als hij een eigen woning heeft en aldaar staat ingeschreven, dan zal hij daar ook zijn PP moeten doorbrengen.

Lisa, 15-08-2016
Stel dat je een locatieverbod hebt in combinatie met een enkelband. Er wordt een baan aangeboden waarbij er gewerkt wordt binnen het gebied van het locatieverbod kan hier dan een bepaalde afspraak voor worden gemaakt? Dit is namelijk wel een kans om terug te keren in de maatschappij. Reactie infoteur, 15-08-2016
Een locatieverbod kan door de rechter opgelegd worden, het kan het kan onderdeel uitmaken van een penitentiair programma of van een v.i. met bijzondere voorwaarden. Ik kan geen algemeen antwoord geven op uw vraag. Uitgangspunt is het locatieverbod. Eventuele uitzonderingen bevestigen slechts de regel en zullen per casus bekeken en afgewogen worden, in overleg met het OM (bij een vonnis of een v.i.) of de sectiefunctionaris (bij een PP). Ga uit van 'nee heb je, ja kun je krijgen'.

Redwine, 10-06-2016
Geachte,

Een vriend uit het verleden kan binnenkort vrijkomen met enkelband.

Zij straf was 13 jaar en heeft hier nu meer dan zes jaar op zitten.

Wat zijn gevolgen van het in huis nemen van iemand met een enkelband

Ik werk zelf namelijk met jongeren om hen te begeleiden in de maatschappij, kunnen er gevolgen zijn voor mijn baan of voor vog?

Met vriendelijke groet,

Redwine Reactie infoteur, 14-08-2016
Alleen een strafblad kan gevolgen hebben m.b.t. een verklaring omtrent gedrag (VOG). Het strafblad heet officieel: uittreksel justitiële documentatie (UJD). In dit uittreksel vindt u al uw veroordelingen en aanrakingen met justitie. Wat er in staat hangt natuurlijk af van wat u allemaal op uw kerfstok heeft. Het in huis halen van een (ex-)gedetineerde is daarop niet van invloed.
Wie u in huis neemt lijkt mij niet een zaak die uw werkgever aangaat, tenzij uw werk er op de een of andere manier onder lijdt.

Johanna, 26-05-2016
Mijn vriend doet nu mee aan zijn pp en heeft een gps enkelband (hij zit/zat voor doodslag). Hij kreeg in eerste instantie te horen van zijn reclassering bij zijn intake dat zijn enkelband na 1/3 deel van zijn pp af mocht. Nu kreeg hij van de week te horen dat dit toch niet het geval is vanwege zijn locatieverbod. Is het nu zo dat hij toch heel zijn pp met zijn enkelband zit.

Erg nieuwsgierig… Reactie infoteur, 14-08-2016
Bij een intakegesprek moet er verteld worden dat gedurende het penitentiaire programma (PP) een deelnemer onder elektronische controle (EC) staat. Na 1/3e periode wordt er bekeken of het EC kan worden beëindigd. (Het is dus zeker niet zo dat automatisch na 1/3e deel het bandje eraf gaat.) Indien de deelnemer zich aan de afspraken heeft gehouden en hij heeft geen berisping of waarschuwing gehad vanwege het niet nakomen van de afspraken of het overschrijden van de tijden, en hij geeft geen EC nodig t.b.v. het aanleren van structuur en regelmaat, dan kan het EC worden beëindigd. Overigens zijn er 'doelgroepen' die vanwege het risico langer onder EC staan, bijvoorbeeld overvallers die onder de zogeheten 'Overvallersaanpak' vallen. De selectiefunctionaris kan (op advies van de reclassering, OM, politie en/of en gevangenis) besluiten dat iemand gedurende zijn gehele PP aan de band moet vanwege bepaalde risico's. Soms is dit al in de selectiebeslissing opgenomen. Een gedetineerde kan bezwaar maken tegen de beschikking van de selectiefunctionaris (SF).

Ik, 06-05-2016
Beste,

Misschien een stomme vraag maar ik kan het op internet nergens vinden. Mag je met een enkelband onder de zonnebank? Ivm. UV straling vroeg ik me dit af.

Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 07-06-2016
Ik heb het nagevraagd. Het antwoord luidt: 'Nee, dat kan storingen veroorzaken.'

Ik, 13-04-2016
Hallo,

wie kan er info geven of ik als Nederlander een enkelband kan hebben in België? Ik woon nu in België. En heb een staf in NL gekregen, maar woon in België al 2 jaar.Zou ook mijn straf naar België willen uit zitten… is dit allemaal mogelijk? Reactie infoteur, 30-04-2016
U zou contact kunnen opnemen met het Openbaar Ministerie in België: http://goo.gl/K2l9Cz.

Tessa, 31-03-2016
Mijn vriend heeft enkelband t/m 30juli hij is normaal werkende als kapitein in de binnenvaart (op tankschip) d.w.z. dat hij om de andere week, 1week aanboord is en 1week thuis is.
Kan er een uitzondering gemaakt worden op zn uur rooster zodat hij zn Werk kan behouden (om zo in de toekomst alles in orde te houden) want nu is de uurrooster zodanig opgesteld dat hij enkel van 8-12u de woning mag verlaten waardoor hij nu z'n werk dreigt te verliezen (voorlopig zit hij nog met een doktersattest thuis tot volgende week)
Is er geen uitzondering in regel voor vb.mensen met een job als camion chauffeur die buitenland rijden of voor mensen die vb. zoals m'n vriend werken in de scheepvaart? Het kan toch niet zijn dat die hun job moeten opgeven en zo in de toekomst in de problemen komen met daardoor kans op herval omdat er niks meer in orde is?
Met dit schrijven hopen wij op een positieve reactie om een oplossing te vinden.
Met beleefde groeten Tessa & Dimitri Reactie infoteur, 01-04-2016
Uit uw woordkeuze merk ik op dat u uit België komt. Ik ben echter alleen bekend met de situatie in Nederland.

Danielle, 01-02-2016
Hallo
Ik heb een vraagje mijn vriend verblijft momenteel in de pi vught nu hebben ze daar alles goedgekeurd dat hij met enkelband naar huis mag de datum daarvan is 21 februari maar we moeten nog wachten dat de selectie functionaris het goed keurde hoe lang duurd dat ook geveerde voor hij daar iets van hoord.
Gr danielle Reactie infoteur, 02-02-2016
De ervaring leert dat dat ongeveer 5 tot 10 dagen duurt, tenzij er haast is geboden.

Ikke, 27-01-2016
Hey

Ik heb een domme vraag. Moet de gedetineerde betalen voor de enkelband? Want er zei me iemand dat het 400 euro kost. Reactie infoteur, 28-01-2016
Nee, een enkelband in het kader van een penitentiair programma (PP) kost een gedetineerde niets, tenzij een gedetineerde de band zou saboteren.

Cindy, 10-01-2016
Hallo, ik heb even een vraagje, mijn vriend heeft 12 jaar gekregen en hij zit nu al 5 jaar. Mijn vraag is wanneer komt hij naar huis? Is het zo dat hij de laatste 2 jaar met enkelband naar huis mag? Wanneer mag hij gaan forceren. Ik heb even uitgerekend 12 jaar straf 2/3 eraf houdt 8 jaar over. Moet hij heel die 8 jaar zitten of krijg hij ook eerder een enkelband. Kan iemand mij aub uitleggen mvg Cindy Reactie infoteur, 11-01-2016
Sinds 1 juli 2008 is de Wet voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet v.i.) van kracht. Deze wet bepaald dat gevangenen alleen nog onder voorwaarden in aanmerking komen voor vervroegde invrijheidstelling. De veroordeelde tot tijdelijke gevangenisstraf (dus geen levenslang) van meer dan twee jaren wordt voorwaardelijk in vrijheid gesteld wanneer hij tweederde gedeelte daarvan heeft ondergaan. Aan de voorwaardelijke invrijheidstelling kunnen bijzondere voorwaarden aan worden verbonden, zoals een reclasseringstoezicht, een (ambulante) behandeling, een drugsverbod, etc.

Fasering kan hooguit de laatste 18 maanden van iemands gevangenisstraf plaatsvinden. Niet eerder. Een penitentiair programma (PP) duurt maximaal 1 jaar. Voor die tijd kan uw vriend naar een (Z)BBI, als dat nog bestaat tegen die tijd; er is namelijk veel aan het veranderen binnen het gevangeniswezen. Maar dit is ook afhankelijk van het re-integratieplan van uw vriend. Als bijvoorbeeld is bepaald dat een klinische behandeling nodig is, zal hij deze eerst moeten ondergaan. Bovendien is promotie naar een plusprogramma een voorwaarde voor detentiefasering (naar een halfopen of open gevangenis en deelname aan een penitentiair programma). Lees hier verder: http://goo.gl/KWKBkZ.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze gerust stellen.

Anne, 20-10-2015
Hallo,

Ik zit met wat vragen.
Mijn vriend heeft een straf van 5 jaar gekregen, heeft er al een flinke tijd opzitten en zou meedoen aan PP programma. Reclassering is een paar maanden geleden bij mij thuis geweest, adres was goedgekeurd en hij is ook al op normaal verlof geweest. Hij zit nu nog gesloten en zou direct door gaan naar open kamp, daar is nu goedkeuring voor gegeven door de selectiefunctionaris. Echter is het zo dat je minimaal 6 weken moet verblijven in open kamp? Er werd gezegd dat hij enkelband zou krijgen eind november namelijk, in ieder geval dat had hij begrepen. Zijn straf is tot juli 2015.
Alhoewel er in een brief stond van de selectiefunctionaris dat er goedkeuring was gegeven voor open kamp maar dat hij later zou beslissen over de PP programma. Dus dan is het toch helemaal nog niet zeker of hij wel enkelband krijg eind november? Er wordt telkens iets anders gezegd. Reactie infoteur, 29-10-2015
De minimale verblijfsduur in een ZBBI is 6 weken en de maximale verblijfsduur is 6 maanden. Mogelijk dat de selectiefunctionaris eerst wil bekijken hoe uw vriend functioneert tijdens zijn verblijf in een ZBBI en hoe zijn verloven verlopen, vooraleer hij een beslissing neemt over deelname aan een penitentiair programma (PP). Dat komt vaak voor, vooral bij gedetineerden met een langere straf. Voor deelname aan een PP gelden geen wachtlijsten. Dus zodra de selectiefunctionaris positief beslist, kan uw vriend bij wijze van spreken een paar dagen later aangesloten worden op het elektronisch toezicht. De reclassering heeft een paar dagen nodig om alles in te plannen, ook met het bedrijf dat de elektronisch toezicht apparatuur aansluit.
Het kan zijn dat er een (lange) wachtlijst is voor een ZBBI. Als hij bijvoorbeeld eerst twee maanden op een wachtlijst staat en dan nog minimaal 6 weken in een ZBBI moet verblijven, dan duurt het allemaal heel erg lang. In dat geval zou je vriend via zijn trajectbegeleider in de gevangenis kunnen vragen of hij direct (vanaf zijn 'theoretische' PP-datum) kan deelnemen aan een PP. Zoals het spreekwoord luidt: 'Nee heb je, ja kun je krijgen'.

Kamal, 11-10-2015
Hallo een vriend van mij heeft een straf van 6 jaar gekregen voor een overval. Hij zit nu in het Zbbi met gps bandje. Straks gaat ze laatste jaar pp in dat houd in voor hem enkelband met gps laatste jaar. Maar is dat sowieso de hele jaar die enkelband omhouden of is het in zijn geval ook na 1/3 deel dat er afhankelijk van zijn gedrag die enkelband eraf kan. En zo niet stel dat ie het hele jaar om moet hoe zit dat. Met zijn v.i straks dan hoeft ie die enkelband niet meer om toog want dan heeft ie in zijn fasering in principe als alles goed verloopt al zijn best gedaan. Dan hoeft ie tot geen enkelband in zijn v.i.
Dus ik heb 2 vragen
1 is kan die enkelband na 1/3 deel in zijn pp eraf. (Overval)
2 heel zijn Zbbi goed gedaan en hele pp jaar goed gedaan. Dan hoeft ie toog geen enkelband meer te dragen in zijn v.i
Hoop dat het duidelijk is. Alvast bedankt voor je antwoord Reactie infoteur, 19-10-2015
In het kader van de overvallersaanpak geldt in het algemeen vrijheidsbeperking door locatiegebod met elektronische controle (EC):
- EC gedurende gehele PP-periode.
- Verlof/artikelplaatsing gedurende detentie in combinatie met EC.
- Voor overvallers met v.i. geldt EC voor minimaal één jaar. Hierin telt de periode PP/EC mee, voorafgaand aan de v.i. Als de PP/v.i.-termijn korter is dan een jaar, geldt EC zolang het juridisch kader het toelaat.

D., 08-09-2015
Dank voor het beantwoorden van mijn vraag. Hij krijgt binnenkort een reclasseringsadvies, houdt dat in dat hij in aanmerking komt voor elektronisch toezicht? Want zijn casemanager heeft aangegeven dat hij waarschijnlijk direct met PP kan, is dit mogelijk? Reactie infoteur, 19-09-2015
Graag gedaan. Waarschijnlijk gaat het om een rapport in het kader van het programma Terugdringen Recidive (TR). In dat geval wordt een plan opgesteld voor zijn terugkeer naar de samenleving en het terugdringen van de kans dat hij nog een keer met justitie in aanraking komt. Detentiefasering (plaatsing naar een open inrichting en deelname aan een PP) wordt dan ook besproken. Een gedetineerde kan 1/6e deel van zijn brutostraf met PP. Voor die tijd kan hij naar een ZBBI (open inrichting). De trajectbegeleider kan uitrekenen wanneer hij naar een ZBBI en aansluitend PP kan. Als zijn PP-datum bijna in zicht is, dan is het ook mogelijk dat hij direct gaat deelnemen aan een PP.

D., 28-08-2015
Hallo, mijn vriend zit vanaf 1 juli 2015 in de gevangenis(zelfmelder).
Zijn brutostraf is 365 waarvan hij 77 dagen in voorarrest heeft gezeten.
Vandaag heeft hij te horen gekregen dat hij 1 oktober naar bbi kan en 30 november naar een zbbi.
Mijn vraag is kan dit nog veranderd worden? En komt hij niet in aanmerking voor een enkelband? Of PP? Speelt goed gedrag hier een rol in? Dankjulliewel. Reactie infoteur, 03-09-2015
Een gedetineerde kan grofweg 1/6e deel van zijn brutostraf met PP. In het geval van uw vriend is dat ongeveer 2 maanden. Een verkort PP, een zogeheten Basis Penitentiair Programma (BPP), zou dan eventueel tot de mogelijkheden kunnen behoren. Hier kunt u er meer over lezen: http://goo.gl/PaJcmP
Uw vriend zou dit kunnen bespreken met zijn trajectbegeleider in de gevangenis.

Laure, 04-08-2015
Hallo,
Mijn vriend heeft van april tot november dit jaar een enkelband en verblijft bij mij daarvoor. Ik heb hiervoor enkel telefonisch voor moeten bevestigen, er is niemand bij mij thuis komen informeren, behalve de persoon die de apparatuur kwam installeren. Mijn vriend is werkloos en wordt betaald door Brussel aan 13€/dag. Dat is 91€/week en dus maandelijks slechts 395€
Werk vinden voor hem is geen makkelijke klus en mijn huishoudelijk verbruik verdubbeld.
Ik geraak zelf in financiële moeilijkheden door hem op te vangen thuis omdat de tegemoetkoming die hij krijgt gewoon veel te laag is om in zijn onderhoud te kunnen voorzien. Is dit normaal en wat kan ik doen? Reactie infoteur, 12-08-2015
Ik heb alleen verstand van zaken wat betreft de Nederlandse situatie. Uit informatie van de Belgische justitie-website maak ik het volgende op: "De strafuitvoeringsrechtbank of de gevangenisdirecteur vraagt vooraf aan het justitiehuis om een maatschappelijke enquête uit te voeren. De justitieassistent gaat langs op de plaats waar u tijdens het elektronisch toezicht wil verblijven. Hij vraagt onder andere het akkoord van de personen waarmee u samenleeft en gaat na of het technisch mogelijk is om een bewakingsbox te installeren." Het lijkt mij verstandig om contact op te nemen met de organisatie die uw vriend op dit moment begeleidt om het probleem te bespreken. In Nederland zou dat de reclassering zijn. In België neemt de justitieassistent deze begeleiding ter hand: "De justitieassistent heeft regelmatig een gesprek met u [de persoon die onder toezicht staat] op zijn kantoor of bij u thuis. De justitieassistent gaat na of u problemen heeft om het uurrooster en de voorwaarden na te leven." (Bron: http://goo.gl/NQXi5V)

Lil, 28-06-2015
Mag een enkelband op een ander adres dan waar je ingeschreven staat? Reactie infoteur, 07-07-2015
Voorwaarde voor toepassing van een enkelband is onder andere dat de onder toezicht gestelde geschikte huisvesting heeft en een persoon is verplicht zich in te schrijven op zijn/haar woonadres.

Youssef, 26-06-2015
Kan je met een enkelband op vakantie gaan? Reactie infoteur, 26-06-2015
Als je een locatiegebod hebt dat wordt gecontroleerd door middel van elektronisch toezicht, dan moet je op bepaalde tijdstippen thuis zijn, bijvoorbeeld tussen 23.00 en 06.00 uur of tussen 20.00 en 06.00 uur. Je kunt in dat geval niet op vakantie gaan, want anders zou je het locatiegebod overtreden. Deelnemers aan een penitentiair programma (PP) kunnen ook nadat ze zijn afgesloten van het bandje (dat kan in de regel bij goed gedrag na 1/3e van het PP), nog steeds niet op vakantie gaan, zelfs niet een weekendje weg. Zij moeten iedere dag tussen 23.00 - 06.00 thuis zijn. Alleen wordt dat niet meer gecontroleerd door middel van een bandje. Dat ligt overigens weer anders voor PP-deelnemers die in een DEMO-instelling verblijven (DEMO staat voor de 4 instellingen: Door, Exodus, Moria en Ontmoeting), die 's-weekends op verlof mogen.

Mono, 24-04-2015
Een vriend van mij heeft een enkelband, dit zou tot november duren. Hij heeft zich gewoon aan alle regels gehouden tot nu toe behalve 1 keer. Toen is hij naar buiten geweest zonder dat het mocht. Hij gaat altijd gewoon op tijd naar de reclassering en doet zijn stage gewoon goed dus toen hebben ze hem een waarschuwing gegeven. Vandaag moest hij 23:00 thuis zijn maar hij kwam 23:06 binnen ivm met vertraging met het openbaar vervoer. Wat gebeurt er als iemand een paar minuten te laat is. Is er niet bijvoorbeeld een regel bv je moet 11 uur thuis zijn maar dat je een speling mag hebben van bijvoorbeeld 10 minuten? Reactie infoteur, 11-06-2015
Ik ga voor het gemak uit van een penitentiair programma (PP) met elektronische controle (EC). Bij een kortdurende verwijtbare afwezigheid (maximaal 20 minuten), zal er geen melding gemaakt worden aan de PIA (Penitentiaire Inrichting Administratief, de gevangenis waar de pp-deelnemer onder valt). Wel wordt het incident in het dossier van de reclassering vermeld. Bij herhaalde kortdurende afwezigheid (van steeds max. 20 min.), te verwijten aan de ondertoezichtgestelde, zal de PIA hierover in kennis gesteld worden. De consequentie van deze overtredingen is ter beoordeling aan de PIA. In principe zal eerst een waarschuwing volgen. Als daarna nog geen verbetering optreedt, volgt beëindiging PP en terugplaatsing in een PI. Bij afwezigheid langer dan 20 minuten, geldt een andere werkwijze.

J. vd Eijnden, 25-02-2015
Hallo,

Ik en mijn vrouw zijn nederlands en wonen ook in nederland.Wij hebben een gevangenisstraf gekregen van 15 maanden onvoorwaardelijk i.v.m faillissement in belgie.Als wij de straf in Nederland zouden moeten ondergaan moeten wij eerst een gedeelte zitten voor wij in aanmerking zouden komen voor een enkelband.Maar in belgie is dat zoals ik het lees anders en kan je de gehele straf uitzitten met een enkelband tussen 8 maanden en 3 jaar.Omdat de gevangenissen in belgie overvol zijn zou het nu betekenen dat je als je bijv 7 maanden krijgt daar voor in de plaats 1 maand een enkelband krijgt en de rest dan wordt kwijtgescholden.Ook heb ik ergens gelezen dat het voor eu onderdanen mogelijk zou moeten zijn het e.v.t ook in nederland te kunnen doen met een enkelband maar dan moest het systeem dit toelaten en geoptimaliseert zijn Graag zou ik hier meer informatie over hebben.

m.v.g J vd Eijnden Reactie infoteur, 29-03-2015
Nederlanders die in het buitenland worden veroordeeld, kunnen soms hun straf in Nederland uitzitten. Dit wordt geregeld in de Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (WOTS) Het ondergaan van een in het buitenland opgelegde straf in Nederland kan alleen als Nederland met het betreffende land een verdrag heeft gesloten. Met België is een verdrag gesloten. Het is van dit verdrag afhankelijk wie het verzoek tot ondergaan van de straf in Nederland kan indienen. Dit kan de staat zijn die de straf heeft opgelegd, Nederland, of de veroordeelde zelf. Voor meer informatie over het ondergaan van een buitenlandse straf in Nederland kunt u bellen met de speciale WOTS-informatielijn van het Ministerie van Justitie: 088 – 072 59 63 (elke werkdag bereikbaar van 9.00 uur tot 12.00 uur).

Sander, 15-02-2015
Hallo, ik heb een straf van 42 dagen gekregen. Maar ik ben bang dat ik omdat mijn uitkering na een maand stopt ik mijn huis uitgezet word. Zou dit reden genoeg zijn voor het toepassen van een enkelband? Reactie infoteur, 22-02-2015
Als je in een gevangenis zit, heb je geen recht op een uitkering. Je uitkering stopt een maand nadat je in de gevangenis komt. Je kunt proberen wat geld te reserveren zodat je deze periode kunt overbruggen. Je wordt met 1 maand huurachterstand niet meteen het huis uitgezet. Bij een huurachterstand is het verstandig z.s.m. een regeling te treffen met de woningbouwvereniging.
Je kunt een gevangenisstraf niet laten omzetten in elektronisch toezicht.

Elisha, 09-02-2015
Ik heb een vraag. Mijn vriend heeft 4.5 jaar gekregen. Wanneer heb hij recht op half open en een enkelband? Ik begreep dat 1/3 van de straf ook kan vervallen net goed gedrag dus dan zou er 3 jaar overblijven? na hoelang heeft hij dan recht op enkelband?

Als iemand op jouw adres enkelband heeft, moet diegene dan ook officieel bij de gemeente bij jou adres ingeschreven staan? Reactie infoteur, 22-02-2015
Sinds 1 juli 2008 is de Wet voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet v.i.) van kracht. Deze wet bepaald dat gevangenen alleen nog onder voorwaarden in aanmerking komen voor vervroegde invrijheidstelling. Het betreft veroordeelden die een gevangenisstraf van minimaal één jaar opgelegd hebben gekregen. Gedeeltelijk voorwaardelijke straffen tellen niet mee, net zoals de TBS of ISD maatregel. Ik heb daar een apart artikel over geschreven: http://goo.gl/ha7BK3
Een gedetineerde kan 1/6de deel van zijn brutostraf deelnemen aan een penitentiair programma (met 'enkelbandje' naar huis). Over detentiefasering heb ik ook een apart artikel geschreven: http://goo.gl/wdcL48

Tom, 09-02-2015
Ik moet hoogstwaarschijnlijk de gevangenis in, als ik mijn excuses aanbied aan de slachtoffers, schade vergoed, boetes betaal en in therapie ga heb ik dan recht op huisarrest? geef a.u.b. snel antwoord. ik kan een gevangenis nooit overleven. Reactie infoteur, 22-02-2015
Als je veroordeeld bent tot een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf, dan zul je de gevangenis in moeten. Wel kan er o.a. bij goed gedrag detentiefasering in gang gezet worden, waar ik een apart artikel over heb geschreven: http://goo.gl/wdcL48

Jennie, 26-12-2014
Hallo, mijn man heeft 6 maanden gekregen en heeft zich vandaag aangemeld in de gevangenis en gevraagd voor een enkelband, hoelang moet hij ongeveer gevangenis blijven en wanneer krijg je zoon enkelbandje? Reactie infoteur, 08-02-2015
Zelfmelders worden tegenwoordig niet meer opgeroepen voor een BBI, maar voor een gesloten gevangenis.Aangezien betrokkene langer moet zitten dan 4 maanden zal er eerst een re-integratieplan opgesteld moeten worden door de reclassering is samenwerking met de gevangenis voordat detentiefasering mogelijk is. Hij zal in principe de laatste maand van zijn straf deel kunnen nemen aan een basis penitentiair programma (BPP). Hij kan dan naar huis en deelnemen aan het programma het het Penitentiair Trajecten Centrum (PTC), waarvan je er in Nederland vijf hebt. Elektronisch toezicht is bij zo'n kortdurend programma (BPP) niet nodig, uitzonderingen daargelaten.

Geheimpje, 01-11-2014
Mijn vriend is Vlaams woonachtig in Nederland maar nu is hij in België berecht en krijgt een enkelband wat dus betekend dat hij België niet uit mag. Enkel staat hij hier ingeschreven en niet daar en hij heeft geen identiteitskaart, nu word hij gedwongen daar in te schrijven. Dit kan toch niet Zomaar? Kan hij aanvragen zijn straf in Nederland uit te zitten? Reactie infoteur, 10-11-2014
Indien iemand in het buitenland is veroordeeld tot een gevangenisstraf, dan kan hij of zij onder bepaalde voorwaarden zijn of haar straf in Nederland uitzitten. Met landen buiten de Europese Unie gelden andere afspraken dan met EU-lidstaten. De wet die strafoverdracht regelt, heet de WOTS: Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen. Dit geldt echter voor gevangenisstraffen en niet voor andere strafmodaliteiten.

Joe, 17-09-2014
Goedemiddag ik ben in aanmerking gekomen voor de zo geheten zelf meld procedure om een gevangenis straf uit te zitten van 25 dagen maar ik heb een vaste baan en het is niet mogelijk om vrij te krijgen en er volgt ontslag als ik me toch op de aangegeven datum ga melden nu weet ik dat ik het kan uitstellen door deze reden maar mijn vraag is of ik eventueel in aanmerking kom voor E.T/ E.C ik heb namelijk ook al een toezichthoudster bij de reclassering wat zijn de mogelijkheden hiertoe? mvg joe Reactie infoteur, 10-11-2014
Elektronische detentie (ED) is in 2003 gestart als pilot. De pilot is opgezet voor zogenoemde zelfmelders die een vrijheidsstraf van niet meer dan 90 dagen opgelegd hebben gekregen. Of ED op dit moment nog bestaat, is mij niet bekend. U kunt daarvoor het beste telefonisch contact opnemen met de Penitentiaire Inrichting Administratief (PIA) in de regio waar u woonachtig bent. Voor (omgeving) Rotterdam is dat bijvoorbeeld: 0880731400.

Joyce, 27-08-2014
Hey ik heb een vraagje

Mijn zus woont in België en krijgt 22 september een enkelband
Ik woon zelf in Nederland ze zou die week van de 22ste naar mij komen maar nu zal dat niet gaan… Of kan ze toevallig wel aanvragen dat ze naar mij mag komen of is dat helemaal niet mogelijk…? Reactie infoteur, 10-11-2014
Ik weet niet hoe het Belgische systeem werkt en kan uw vraag derhalve niet beantwoorden.

Linda, 27-07-2014
Mijn broer heeft ET gekregen, hij moest nog 2 weken. Hij heeft nu zijn enkelband geopend, (niet doorgeknipt) en hij is vertrokken naar het buitenland, hij wil over 3 weken terug komen en zijn overige twee weken verder afmaken. Wat gaat er nu gebeuren? Staat hij nu internationaal geseind, en wat gebeurd er als hij zich straks gaat melden, moet hij dan zijn overige straf in de gevangenis uitzitten, en komt hier wat bij? Reactie infoteur, 18-08-2014
Hij zal de rest van zijn straf in een gevangenis moeten uitzitten. Hij staat op een lijst met voortvluchtigen. Ontsnappen of je onttrekken aan een gevangenisstraf is niet strafbaar, maar heeft wel consequenties voor de rest van je straf; je komt niet zo gauw weer in aanmerking voor meer vrijheden, zoals verlof of een penitentiair programma.

Abdel Ezzahi, 25-06-2014
Hallo,
Mijn vraag is dat ik in de laatste fase van mijn straf zit en electronisch toezicht heb maar dat ik graag wil werken. Moet ik aan mijn werkgever of uitzendbureau melden dat ik in een p.p. zit?

Groet, Abdel Reactie infoteur, 18-08-2014
Ja, de werkgever moet op de hoogte zijn van het feit dat je deelneemt aan een PP. De reclassering zal de werkgever bezoeken en afspraken maken over werktijden, enz. De reclassering zal toezien op de begeleiding door de werkgever.

Harrie, 17-03-2014
Ik heb 85 dagen open staan van van de week veroordeeld kan ik in aanmerking komen voor ET? Reactie infoteur, 31-03-2014
U zult t.z.t. een oproep krijgen om u te melden bij een penitentiair inrichting. De eerste plaatsing van een zelfmelder met een straf korter dan twee jaar gebeurt in een beperkt beveiligde inrichting (BBI) of afdeling. ET is niet mogelijk als vervanging van een gevangenisstraf.

Wim, 13-03-2014
Welke mogelijkheden zijn er nu juist allemaal in Nederland om het elektronisch toezicht toegekend te krijgen?
In Belgie is dit bij veroordeelden boven en onder drie jaar klassiek ET, stemherkenning onder 8 maand. GPS onlangs mogelijk in het kader van voorlopige hechtenis. En binnenkort ook als autonome straf.

Bij jullie lijkt het mij iets minder duidelijk. Wat zijn de exacte mogelijkheden in Nederland?

mvg, Reactie infoteur, 31-03-2014
De enkelband en de GPS-enkelband zijn instrumenten om de vrijheidsbeperkende bijzondere voorwaarden bij een reclasseringstoezicht te controleren: locatiegebod en locatieverbod. Zo kunnen mensen met een reclasseringstoezicht deelnemen aan de samenleving terwijl de risico's op nieuwe slachtoffers of herhaling van criminaliteit kleiner zijn en er meer kansen zijn om aan iemands gedrag te werken. Het kan in de volgende gevallen worden toegepast:
- schorsing van preventieve hechtenis;
- voorwaardelijke veroordeling;
- voorwaardelijke invrijheidstelling;
- tbs met voorwaarden;
- tbs voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging;
- penitentiair programma;
- ISD-maatregel;
- proefverlof PIJ;
- gedragsbeïnvloedende maatregel bij minderjarigen (GBM);
- strafrechtelijk minderjarigen.

Brissinck, 04-03-2014
Graag zou ik weten hoelang het duurt tussen aanvraag uitkering en betaling ervan. Kan iemand mij dit laten weten aub? Reactie infoteur, 31-03-2014
U kunt met deze vraag het beste contact opnemen met de gemeente waar u de uitkering wilt aanvragen.

Mario, 10-12-2013
Even het complete plaatje: 20 maanden gekregen, waarvan 6 voorwaardelijk = 14 maanden - 2 maanden in voorarrest = rest 12 maanden. Ben zelfmelder en zit in stapeltraject, 5 juni BBI, 8 november ZBBI en mijn vraag is nu, wanneer ik enkelband kan krijgen? Ze zeggen maart 2014, maar ik denk begin februari omdat dit de laatste 4 maanden zijn voor mijn einddatum (5 juni 2014), klopt dit? 1/3 BBI, 1/3 ZBBI en 1/3 enkelband toch? Reactie infoteur, 24-12-2013
Je kunt grofweg uitrekenen hoe lang je met (B)PP zou kunnen, nl. 1/6e deel van je bruto onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. De afd. BSD (Bureau Selectie & Detentiefasering) kan dit precies voor je uitrekenen. Je kunt in de gevangenis een zogeheten 'spreekbriefje' invullen waarop je kenbaar maakt dat je met een functionaris van de BSD in gesprek wilt gaan.

Gedurende een PP staat de gedetineerde onder elektronisch toezicht (ET). In sommige gevallen kan beslist worden dat geen ET wordt toegepast. Bijvoorbeeld als de duur van het penitentiair programma korter is dan negen weken (een zogeheten Basis Penitentiair Programma - BPP).

Reinier Smit, 15-10-2013
Geachte Tartuffel,

Ik heb een vraag over het enkelbandje. In welke gevallen mag een gedetineerde die ET heeft gekregen zich alleen in een bepaald gebied begeven en niet daarbuiten? Wanneer hij zich buiten dat gebied begeeft, gaat dan ook het enkelbandje piepen of een lichtje knipperen (is er überhaupt een knipperend lichtje op de enkelband)?

En wat gebeurt er wanneer een gedetineerde onder ET een paar minuten te laat thuis is?

Tenslotte, hoe hoog acht u de kans dat Elektronische detentie in Nederland in de toekomst ingevoerd zal worden? En zijn er op dit moment in Nederland gedetineerden met ED om Elektronische Detentie te testen?

Mvg, Reinier Reactie infoteur, 24-12-2013
Elektronische controle met enkelband of GPS-enkelband kan worden toegepast in het kader van:
- schorsing van preventieve hechtenis;
- voorwaardelijke veroordeling;
- voorwaardelijke invrijheidstelling;
- tbs met voorwaarden;
- tbs met voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging;
- detentiefasering (Penitentiair Programma)
- Proefverlof PIJ
- Gedragsbeïnvloedende maatregel bij minderjarigen (GBM)
- Strafrechtelijk minderjarigen

In al deze gevallen is er altijd een 'locatiegebod', dat wil zeggen dat de onder toezicht gestelde (otg) op bepaalde tijden thuis moet zijn. Soms kan er ook een 'locatieverbod' worden ingesteld, waarbij de otg zich niet mag begeven op bepaalde plekken. Dit wordt gecontroleerd met een GPS-enkelband.

In de praktijk wordt gewerkt met twee instrumenten:
- Radio Frequency Identification (RFId), ofwel de enkelband (de zender). Deze meldt alleen maar of iemand zich thuis (waar de ontvanger staat) bevindt of niet.
- Global Positioning System (GPS) ofwel de GPS-enkelband. De enkelband wordt hierbij gecombineerd met een satellietverbinding. Hierbij kan nagegaan worden waar iemand zich bevindt, ook achteraf kan bekeken worden waar hij zich begeven heeft.

De 'normale' enkelband werkt via radiofrequentie. Het dragen van de enkelband wordt gecombineerd met een ontvanger, de zogenoemde thuisunit die in verbinding staat met een alarmcentrale. De enkelband dient als zender. De otg moet zich houden aan de gestandaardiseerde en vooraf bepaalde tijden dat hij binnen bereik van de thuisunit moet zijn. Overtredingen van de tijden worden waargenomen en gemeld waarop de reclassering actie kan ondernemen. De enkelband is een statisch middel, geregistreerd wordt slechts de aan- of afwezigheid op één locatie (veelal het huisadres). Het wordt geadviseerd bij de bijzondere voorwaarde 'locatiegebod'.

Als de otg een paar minuten te laat thuis is, wordt dit door de alarmcentrale doorgegeven aan de reclassering (er is altijd een achterwacht aanwezig, 24/7), die vervolgens contact opneemt met de otg. Het kan zijn dat de otg een dag later door zijn vaste contactpersoon bij de reclassering een berisping of waarschuwing krijgt.

Bij de GPS-enkelband draagt de otg niet alleen een enkelband, maar buitenshuis ook een GPS-unit. De satelliet maakt contact met de GPS-unit en registreert de verplaatsingen en geeft de locatie van de justitiabele door. Daarom wordt de GPS-enkelband geadviseerd bij de bijzondere voorwaarde 'locatieverbod' al dan niet in combinatie met een 'locatiegebod'. Wanneer de ondertoezichtgestelde zich in een door de opdrachtgever (d.w.z. het openbaar ministerie, een rechtbank of de dienst justitiële inrichtingen) bepaald verboden gebied begeeft, vindt signalering, alarmering en opvolging plaats in samenwerking met de politie.

Nog niet zo lang geleden heeft staatssecretaris Teeven bekend gemaakt op welke manier hij invulling geeft aan een bezuiniging van €340 miljoen op het gevangeniswezen. Eén van de maatregelen is grootschalige invoering van Elektronische Detentie (ED). Dat is simpelweg een straf met een enkelband uitzitten. Elektronische Detentie (ED) vervangt onder meer de detentiefasering, zoals we die nu nog kennen (lees: http://goo.gl/NN67HG). Die zorgt ervoor dat mensen stapsgewijs kunnen terugkeren in de samenleving. Er is heel veel kritiek geweest op de plannen van Teeven. Dat de huidige detentiefasering op de schop gaat is duidelijk. Wellicht wordt het vervangen door ED. Ik hoop dan wel dat ED in de toekomst niet zonder goede begeleiding en daginvulling plaats zal vinden. Een 'kaal' ED zet geen zoden aan de dijk en zal de kans op recidive niet verminderen.

F. de La Fosse, 11-07-2013
Ik ben een woonondersteuner op een maatschappelijke opvang. Hier worden mensen opgevangen die dak- en thuisloos zijn geweest. Deze mensen ontvangen vanuit onze organisatie steun en begeleiding om weer een ander leven op poten te zetten, waarbij hulp op het financiële vlak de grootste vraag is en daarna komt huisvesting.
Deze mensen hebben vaak schulden. En vaak ook CJIB boetes die ze bijna nooit kunnen betalen en daarvoor in de plaats moeten ze gaan zitten in een PI.
Maar mijn vraag is: "Kunnen deze mensen i.p.v. te gaan zitten in een PI ook ET krijgen, zodat ze verder kunnen gaan in hun traject om weer hun leven op poten te zetten?" Reactie infoteur, 19-07-2013
Nee, dat is niet mogelijk.

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 14-04-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 11
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.