De Rooms-Katholieke Kerk en haar oorsprong

De Rooms-Katholieke Kerk en haar oorsprong De Rooms-Katholieke Kerk heeft haar oorsprong in Israël. Toen Jezus, de zoon van God, op het einde van zijn leven Petrus, zijn liefste apostel, opdracht gaf een kerk te bouwen en het geloof te verkondigen, zijn veel apostelen op pad gegaan om het geloof te verkondigen en mensen te bekeren tot het geloof. Omdat Israël toen onder Romeins bewind stond, gebeurde dat in de door hen bezette landen. In de loop der tijd hebben gelovigen in west en oost een heel andere invulling gegeven aan het geloof.

Rooms-Katholieke Kerk, geschiedenis in het kort

De grootste christelijke kerk

De Rooms-Katholieke Kerk is de grootste christelijke kerk ter wereld. Het woord 'katholiek' is afgeleid van het Griekse 'katholikos', hetgeen 'universeel' betekent. Het woord 'catholicus' betekent 'rechtgelovig' in het kerkelijk Latijn. De kerk is ontstaan door de uitspraak van Jezus, die zijn apostel Petrus opdroeg: 'Ik ben de rots en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen'. Hij droeg hem op het geloof te verkondigen. Petrus werd de eerste paus, de plaatsvervanger van God op aarde.

Romeinse Rijk

De apostelen, de leerlingen van Jezus, gingen het geloof verkondigen. Ten tijde van Jezus' leven behoorde het Heilige Land tot het grote Romeinse Rijk. In de daartoe behorende landen zwermden de apostelen uit. In het Romeinse Rijk werden alle religies getolereerd, als de Romeinse goden maar werden vereerd en gerespecteerd. Tijdens het verval van het Romeinse Rijk werden de christenen vaak gezien als de veroorzakers van het kwaad. Na het verval van het Rijk kwamen er steeds grotere verschillen tussen de gelovigen in oost en west.

Scheuring in de kerk

Het Grote Schisma, in 1054, bevestigde die grote verschillen. Paus Leo IX en patriarch Michael Caerularis van Constantinopel excommuniceerden elkaar. De scheuring was een feit tussen de Rooms-Katholieke en de Oosters-Orthodoxe Kerk.

Inquisitie

Gedurende de 14de tot en met de 18de eeuw gebruikte de Kerk de Inquisitie. Deze kerkelijke rechtbank spoorde ketters (ongelovigen) op en veroordeelde hen. Zware straffen en zelfs de doodstraf werden hun deel. Na vele 'Smeekbeden' van de edelen en zelfs met tussenkomst van Margaretha van Parma, de landvoogdes,werd in 1812 de Inquisitie afgeschaft.

Tweede scheuring in de kerk

Eigenlijk is het echte rooms-katholicisme pas ontstaan in de 16de eeuw. Het is de splitsing tussen hen, die de paus als hoofd van de kerk zagen en de zogenaamde Protestanten. De 16de eeuw is de eeuw van de Reformatie. Theologen als Luther, Calvijn en Zwingli waren het op verschillende punten niet eens met de leer van de kerk. De Beeldenstorm in 1679 was de apotheose. Er ontstond een scheuring in de kerk en sindsdien volgen de Protestanten een ander geloofspad.

Terugloop van gelovigen

Vooral de laatste jaren kent de Rooms-Katholieke Kerk een grote terugloop van gelovigen. De paus en zijn kardinalen doen alle mogelijke moeite de gelovigen binnenboord te houden. Misschien is dat vechten tegen de bierkaai, mede door het grote oproer dat binnen eigen gelederen is veroorzaakt. Veel geestelijken worden beschuldigd van misbruik.

Mariaverering

Belangrijkste heilige

De belangrijkste heilige in de katholieke kerk is Maria, de moeder van Jezus. Zij zou, verloofd met Jozef, maagd zijn geweest toen zij werd uitverkoren de moeder van God te worden. Ze woonde in Nazareth. Herodus, de toenmalige koning der Joden, eiste een bevolkingstelling in zijn land, waardoor Jozef en Maria naar Bethlehem moesten gaan, waar hun kind geboren werd. Omdat Herodus jongetjes tot twee jaar liet vermoorden om zijn eigen koningschap veilig te stellen, vluchtten Maria en Jozef naar Egypte. Na Herodus' dood kwamen zij terug en voedden hun kind in Nazareth op. Als weduwe was Maria nog zeer betrokken bij het leven van haar zoon. Volgens de apostel Thomas werd zij, evenals haar zoon, ten hemel opgenomen.

Rozenkrans

De rozenkrans of paternoster is een gebedssnoer. Er zitten 5 grote en 50 kleine kralen aan. Door de rozenkrans drie maal te bidden, 15 maal het Onze Vader en 150 maal het Wees Gegroet, overdenkt men het leven en de verrijzenis van Jezus.
150 maal het Wees Gegroet, omdat het gewone volk niet de 150 psalmen kon onthouden, die bij de gebeden van de monniken hoorden. Maria gaf zelf bij een openbaring aan: door een Wees Gegroet te zeggen, gaf men Maria een symbolische roos. Al die rozen bij elkaar vormen de 'Rozenkrans'.

Slechts God zelf

Bij de Protestanten wordt Maria niet vereerd. Slechts God zelf mag aanbeden worden. Jezus is goddelijk, want Gods zoon. Maria is menselijk.

Hiërarchie in de kerk

Het hoofd van de katholieke kerk is de paus. Dagelijks wordt hij omringd door zijn kardinalen. Ook verspreid over de katholieke landen vindt men kardinalen. Vooral laten zij van zich spreken bij het overlijden of aftreden van de paus. In een geheim conclaaf (samenkomst) wordt door hen uit hun eigen gelederen een nieuwe paus gekozen. In de katholieke landen valt het dagelijks bestuur onder de bisschoppen. Zij worden gecontroleerd door de aartsbisschop, die een grotere macht heeft.De bisschop wordt bijgestaan door een bestuurscollege, waarin kanunniken zitting hebben. Meestal is één van de kanunniken ook plebaan (afkomstig van het Latijn 'plebanus' dat weer van het 'plebs' stamt). De plebaan behartigt de pastorale zaken van een kathedraal, een bisschopskerk. Ook heeft de bisschop hulp van een vicaris, die hem ook kan vervangen bij afwezigheid, ziekte en eventueel overlijden. Een trapje lager dan de bisschop staat de deken, die de supervisie heeft over een dekenaat met meerdere parochies. Aan het hoofd van een parochie staat een pastoor. Deze wordt bijgestaan door één of meerdere kapelaans. De deken, de pastoor en de kapelaan zijn allen ook priesters.

Hiërarchie in de kloosters

Ook binnen de kloosterordes bestaat een hiërarchie.
 • De abt (die slechts in sommige ordes zo genoemd wordt) is algemeen overste van een abdij. De prior is dat in andere kloosters. De rang van abt is hoger.
 • Boven de abt en de prior staan nog drie rangen van overste (de generaal-overste, de provinciaal overste en de overste).
 • De abt en de prior staan boven de monniken en de paters.

De Sacramenten

Binnen de katholieke kerk kent men 7 sacramenten, beloften van trouw.
 1. Het sacrament van het doopsel: Als een kind wordt geboren, moet het binnen enkele dagen gedoopt worden om niet in de hel te komen.
 2. Het sacrament van het vormsel: Het gedoopte kind wordt binnengehaald als echt lid van de kerk.
 3. Het sacrament van de eucharistie: Door het breken van brood en het drinken van water en wijn tijdens de liturgie wordt het lichaam van Christus gesymboliseerd. De gelovigen gaan ter communie om het lichaam van Christus te ontvangen in de vorm van een hostie, ongedesemd brood.
 4. Het sacrament van de biecht: Door hun zonden, groot en klein, op te biechten aan een priester kunnen gelovigen verschoning krijgen in de vorm van gebeden.
 5. Het sacrament van het huwelijk: Echtgenoten beloven elkaar eeuwige trouw voor het altaar van God.
 6. Het sacrament van het Heilig Oliesel: Aan zwaar zieken brengt de priester een bezoek om hem of haar de laatste sacramenten te brengen. De zieke gaat ter communie en wordt gezalfd.
 7. Het sacrament van de priesterwijding: Mannen die "roeping" voelen, kunnen tot priester gewijd worden. Als men intreedt, krijgt men eerst de status van "postulant". Zo gauw men een tijdelijke gelofte van trouw doet, wordt men novice. Doet men de eeuwige geloften aan de kerk, dan wordt men geprofest.

De tien geboden volgens de Rooms-Katholieke kerk

Ik ben de Heer uw God.
 1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
 2. Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
 3. Wees gedachtig, dat gij de dag des heren heiligt.
 4. Eer uw vader en uw moeder.
 5. Gij zult niet doden.
 6. Gij zult geen onkuisheid doen.
 7. Gij zult niet stelen.
 8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
 9. Gij zult geen onkuisheid begeren.
 10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.

De liturgie(eredienst) met het sacrament der Heilige Communie

 • Kruisteken: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De priester begroet de gelovigen: 'De Heer zij met u'.
 • Schuldbelijdenis (Het Kyrië). Er wordt vergiffenis gevraagd voor de zonden.
 • Gloria (lofzang).
 • Twee lezingen. De eerste, het epistel, vertelt een verhaal uit het Oude Testament of uit de Verhandelingen der Apostelen (brieven die door de apostelen aan gelovigen uit talloze steden werden geschreven). De tweede, het evangelie, handelt over het leven van Jezus (het Nieuwe Testament).
 • Homilie. Dit is een preek waarin of een van de lezingen wordt verklaard of gesproken wordt over het leven van alledag.
 • Geloofsbelijdenis
 • Voorbeden. Gebed tot God.
 • Eucharistie. Brood wordt gebroken en wijn wordt gemengd met water. Opgedragen aan God.
 • Gebed over de gaven.
 • Eucharistisch gebed. Zoals Jezus dat sprak tijdens het Laatste Avondmaal.
 • Prefatie (gebed).
 • Epidese. De verandering van brood en wijn in Het Lichaam van Christus.
 • Consecratie. Dankgebed.
 • Acclamatie. Belijdenis van het geloof.
 • Epiclese. Gebeden om voorspraak voor zieken, overledenen, de paus en Maria.
 • Onze Vader
 • De breking van het brood. De priester gaat ter communie.
 • Communie voor alle gelovigen. Men gaat naar het altaar om de hostie te ontvangen (ongedesemd brood).
 • Slotwoord en zegen.

Lees verder

© 2010 - 2024 Wilvdvleuten, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De Vrij-katholieke Kerk: kerk van de toekomst?De kerken lopen leeg. Toch zijn veel mensen nog oprecht gelovig, maar geloven niet meer in de Kerk. De bisdommen krijgen…
Geschiedenis: de reformatie van de kerkGeschiedenis: de reformatie van de kerkDe reformatie in de kerk een paar honderd jaar geleden heeft erg veel invloed gehad. Door deze reformatie kennen we tege…
Wat geloven christenen van de Anglicaanse Kerk?Wat geloven christenen van de Anglicaanse Kerk?De Anglicaanse Kerk is een wereldkerk. Zij is in de zestiende eeuw in Engeland ontstaan en heeft zich van daaruit over e…
Wat is PaaszaterdagDe dag die volgt op Goede Vrijdag wordt door de Katholieke kerk Paaszaterdag genoemd en in de Hervormde kerk Stille Zate…

St. Franciscus van AssisiWanneer je het stadje Assisi bezoekt, kun je het spoor volgen van 'Il Poverello' ('de arme man'). De legende van de Heil…
Betekenis van 'hemel' in het boek Genesis in Oude TestamentBetekenis van 'hemel' in het boek Genesis in Oude TestamentMensen denken verschillend over de hemel. In het Oude Testament van de Bijbel wordt het woord hemel voor het eerst in Ge…
Bronnen en referenties
 • Sites over de katholieke kerk
Reacties

Senne Tharner, 21-06-2019
Waarom wij Maria vereren is omdat het boet van de bijbel, God zegt, eer degene die ik ook eer, en God eerde Maria door te zeggen: Wees gegroet Maria, vol van genade, de heer is met u, en door Elizabeth geinspireerd door de heilige geest: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is uw vrucht. en Maria zei : alle generatie zullen mij gezezgend noemen. en wij bidden niet tot Maria, wij vragen haar om voor ons te bidden, en hoe wij weten dat de mensen in de hemel ons kunnen horen, is omdat er in openbaring staat dat de engelen met een schaal vol van gebeden van de heiligen naar de vader brachten. en nee Maria is geen God, maar ze is wel een belangrijke vrouw, en als je zegt ik volg de bijbel, dan moet je ook Maria eren.
God zegene jullie allemaal Reactie infoteur, 24-06-2019
Mevrouw,

De bijbel is niet van God. Hij is eeuwen na Jezus' leven door mensen geschreven.
Mensen hebben behoefte aan geloof en daarin voorziet de kerk.

Groet, Wil van der Vleuten

Suzanne Wassink, 29-12-2016
Ik heb net in de bijbel gezocht of Maria
Nog kinderen na jezus heeft gehad en het klopt. Matteus 12:46-50. Reactie infoteur, 09-06-2017
Hallo Suzanne,

Sorry voor mijn late reactie. Je vroeg of alles wel was nagetrokken. Tja, over de katholieke kerk en over het leven van Jezus, zijn uit de oudheid nauwelijks bronnen. Hetgeen bekend is, staat over het algemeen in de bijbel. En die is pas eeuwen na het leven van Jezus geschreven. Onlangs las ik het boek van Fik Meijer: Jezus & de vijfde evangelist. Daarin wordt veel weersproken van wat bekend is. Hij gebruikt o.a. als bron de teksten van Flavius Josephus, een Joodse geschiedschrijver, overigens ook pas geboren na het overlijden van Jezus.
De enige echte geschriften zijn natuurlijk de getuigen. Maar die schreven over het algemeen niet.
Over de rangen en standen, de gebeden, de regels, de kerk als instituut klopt de tekst. Ik ben overigens zelf katholiek opgevoed en heb veel ervan aan den lijve ondervonden (niet letterlijk, zoal vele anderen wel).

Vriendelijke groet, Wil van der Vleuten

Patje, 12-12-2016
Mariaverering, in de katholieke kerk word zij bezien als een middelares terwijl Jezus zegt in de bijbel in Johannes 14:6 Jezus zei tot hem: „Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door bemiddeling van mij. Jezus zegt dus duidelijk dat hij de bemiddelaar is. Nergens in de bijbel maakt Maria aanspraak op die titel. Ze is wel de moeder van Jezus hier op aarde maar, had ook nog andere kinderen. Maagd was ze dus zeker niet meer. Reactie infoteur, 26-12-2016
Wat goed dat u dat allemaal weet. Ik heb al heel wat gelezen over de tijd waarin Jezus leefde, en, voor zover bekend, over zijn eigen leven en ouders. Dat Maria nog andere kinderen had, heb ik nooit geweten. Waar bleven die in al die Bijbelverhalen?
Dat ze geen maagd was, is natuurlijk duidelijk. Dat verschijnsel hoort bij de optekening van het geboorteverhaal.
Groet, Wil

Franet (infoteur), 08-01-2011 #5
Gods Woord, de Bijbel, is de enige, maar tegelijkertijd ook toereikende bron waaruit we de geschiedenis van het Jodendom en het daaraan verbonden Christendom kunnen halen. Ik ben van mijn 6e tot mijn 12e jaar op een katholieke school geweest, en heb dus meegedaan aan de rituelen zoals eerste heilige communie, biechten, het vormsel, de plechtige hernieuwing van de doopbeloften. Ook was ik als baby besprenkeld. (dopen = onderdompelen).
Ik kan mij nog heel goed herinneren dat ik de godsdienstlessen in de klas heel interessant vond, echter dat hele kerk-gedoe met alle rituelen vond ik allemaal onzin. Toen ik naar de middelbare school ging, was dat een gewone openbare school, zonder godsdienstlessen, en ik ging ook niet meer naar de kerk.
Twintig jaar later, het is dan 1987 en ik ben dan 32 jaar, was ik na een aantal heel nare ervaringen in een diepe depressie terechtgekomen en riep ik God aan. Toen antwoordde Hij mij en sprak: "Wees gerust, want van nu af aan zal Ik Mij over jou ontfermen en zorgen dat alles goed komt."
Ik begon in de Bijbel te lezen en werd zó bemoedigd, dat ik binnen een paar maanden uit de depressie kwam en weer een normaal leven kon leiden, zij het nu met de Heer, in afhankelijkheid van Hem en in overeenstemming met Zijn Woord. God maakte mij ook duidelijk dat ik een (kerkelijke) gemeente moest zoeken, omdat je het geloof niet in je eentje kan beleven. Ik vond een gemeente en een jaar later werd ik gedoopt, op Bijbelse wijze, d.w.z. door volledige onderdompeling, terwijl ik ten overstaan van de gemeente getuigenis gaf van mijn geloof in de Here Jezus, Die ook het bevel gegeven had: "Een ieder late zich dopen in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest."
Het is inmiddels 2011 en ik kan mij iedere dag verblijden in de Here Jezus Christus, Die voor mijn zonden gestorven is en spoedig terug zal keren op Aarde om Zijn Koninkrijk te vestigen en te regeren, en wij gelovigen met Hem! Prijst God! Reactie infoteur, 10-01-2011
Wat fijn voor u dat u zoveel steun put uit het geloof.
En wat fijn dat mijn artikel bewerkstelligd heeft dat u daar zoveel over schrijft.
Dank u voor uw reactie.

H. Jansen, 20-12-2010
Met alle respect maar met dit artikel ben ik het geheel oneens. Petrus zegt in Mattheus 16:16 "Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God". Vervolgens zegt Jezus dan in vers 17: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
Vers 18: En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen.
Wanneer men kijkt naar de oorspronkelijke grondtekst (dus in de originele taal) van Mattheus 16:18 dan kun je lezen dat daar het woord 'rots' staat. Daarmee bedoelt Christus dat Hij Zijn kerk zal bouwen op de uitspraak van Petrus dat Christus de Zoon van de levende God is. Christus bouwt Zijn kerk dus op Zichzelf. Hij is het Hoofd van de kerk, Zijn kerk, daarmee wordt ook geen kerkgenootschap bedoeld. Daar heeft God geen mens voor nodig. Wel gebruikt hij mensen als middel om tot geloof te komen maar dat is iets anders dan dat Christus Zijn kerk op een mens bouwt. Want wat is daar van gekomen binnen de Rooms Katholieke kerk. De voorbeelden in het nieuws spreken voor zich en misbruik in deze kerk is van alle eeuwen. Waarmee ik niet wil zeggen dat het niet binnen andere kerkgenootschappen gebeurt. Waar mensen zijn worden fouten gemaakt. Derhalve zal Christus Zijn kerk nooit bouwen op een mens doch is hij Zelf het Hoofd ervan.
Klein voorbeeld: het laatste nieuws is dat er diverse dossiers in Den Bosch verdwenen zijn. Ook heeft een bisschop al aangegeven dat in die dossiers niets bijzonders stond. Verder geeft hij aan dat hij zich weinig kan herinneren. Als men werkelijk door God geïnspireerd zou zijn, kwam de volledige waarheid op tafel. Wie zijn zonden belijdt en laat, die ZAL barmhartigheid geschieden, staat er in de Bijbel. Ik merk daar tot nu toe in het misbruikdossier nog niet zo veel van.
God is liefde maar God is ook rechtvaardig. Reactie infoteur, 20-12-2010
Dank u wel voor uw reactie.
Ik zal het in mijn woorden verbeteren.
Groet, W.v.d.Vleuten

Wilvdvleuten (116 artikelen)
Laatste update: 01-02-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.