Acht levensfasen/ontwikkelingsfasen van de mens: Erikson

Acht levensfasen/ontwikkelingsfasen van de mens: Erikson Acht levensfasen c.q. ontwikkelingsfasen van de mens (ontwikkelingsfasen kind tot en met volwassenheid en ouderdom) volgens de ontwikkelingspsycholoog en psychoanalyticus Erik Homburger Erikson: vertrouwen tegenover fundamenteel wantrouwen; zelfstandigheid tegenover schaamte en twijfel; initiatief tegenover schuldgevoel; vlijt tegenover minderwaardigheid; identiteit tegenover rolverwarring; intimiteit tegenover isolement; openstaan voor verandering tegenover stagnatie; ego-integriteit tegenover wanhoop. Deze ontwikkelingsfasen worden successievelijk besproken met duidelijke uitleg.
Veelgestelde vragen
Waarom zijn de stadia in de psychosociale ontwikkeling volgens Erikson belangrijk?
Een van de sterke punten van Erikson's theorie is dat het een breed raamwerk biedt om de ontwikkeling gedurende de hele levensduur te bekijken.
Is er ook kritiek op het model van Erikson?
Critici zeggen dat zijn theorie meer van toepassing is op jongens dan op meisjes, en dat er meer aandacht wordt besteed aan de kindertijd dan aan het volwassen leven.
Heeft het ontwikkelingsmodel van Erikson 8 of 9 fasen?
Erikson formuleerde acht fasen, maar zijn vrouw Joan Serson Erikson voegde daar na zijn dood een negende fase aan toe, die van de ouderdom.

Erik Homburger Erikson (1902-1994) / Bron: Rupali.talan, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)Erik Homburger Erikson (1902-1994) / Bron: Rupali.talan, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)

De stadia in de psychosociale ontwikkeling volgens Erikson

Wie was Erikson?

Erik Homburger Erikson (1902-1994) was een Duits-Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog en psychoanalyticus, bekend geworden door theorieën over de sociale ontwikkeling van de mens. Hij was een psycholoog die zich vooral richtte op de psychoanalyse, een psychologische en psychiatrische behandelingsmethode, ontwikkeld door Sigmund Freud. Erikson werd in Duitsland geboren als resultaat van een buitenhuwelijkse relatie. Later trouwde zijn moeder met een andere man die Erik erkende als kind. Zijn ouders hielden zijn geboorte en afkomst geheim. Zijn moeder en stiefvader waren Joods. Erik werd als blond jongetje met blauwe ogen grootgebracht in een Joods milieu.

Ontwikkelingspsychologisch model

Het model van psychosociale ontwikkeling is een ontwikkelingspsychologisch model van de psychoanalyticus Erik H. Erikson (1902–1994) en zijn vrouw Joan Erikson. Erikson beschrijft de psychosociale ontwikkeling van mensen in dit model. Dit richt zich op het spanningsveld tussen de behoeften en wensen van het kind als individu en de voortdurend veranderende eisen van de sociale omgeving tijdens de ontwikkeling. De ontwikkelingstheorie van Erikson is van mening dat de relaties of interacties van het kind met zijn persoonlijke (en fysieke) omgeving een essentiële rol spelen in de psychologische ontwikkeling. Vergeleken met het model van Sigmund Freud (1856-1939), de grondlegger van de psychoanalyse, geeft het minder ruimte aan het onbewuste van de psychoseksuele dimensie.

Acht fasen of ontwikkelingsstadia van de mens volgen Erikson

Iedere levensfase wordt gekenmerkt door een 'conflict' / Bron: Wavebreakmedia/Shutterstock.comIedere levensfase wordt gekenmerkt door een 'conflict' / Bron: Wavebreakmedia/Shutterstock.com

Acht fasen

Erik hoorde als kind nergens bij: op de reguliere school werd hij uitgemaakt als Jood en door Joodse kinderen werd hij uitgemaakt voor Noord-Europees. Het ontwikkelen van een gezonde identiteit speelde niet alleen in zijn leven een belangrijke rol, maar ook in zijn theoretische arbeid. Erik Erikson postuleerde acht ontwikkelingsfasen die de mens doorliep vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood. Zijn weduwe Joan Serson Erikson voegde daar voor haar dood een negende fase aan toe, die van de ouderdom. Mensen worden heden ten dage steeds ouder en dat vroeg om een negende fase.

Conflict

Iedere fase in de psychosociale ontwikkeling van de mens wordt gekenmerkt door een conflict. Dit conflict moet op positieve wijze opgelost worden voordat het individu kan doorgaan naar de volgende fase. Conflict staat voor een levenstaak die een persoon moet volbrengen eer hij toe is aan de volgende taak. Elke fase bestaat uit twee tegenpolen (tegenstellingen) die in het gunstige geval uitmonden in een 'deugd' of 'vitale sterkte'. In het ongunstige geval stagneert de persoonlijkheidsontwikkeling, waarbij de persoon in de fase blijft steken, het conflict wordt niet uitgewerkt. Zijn levenslooptheorie introduceerde hij in 1963.

FaseLeeftijd LevenstaakDeugd
Zuigelingen faseGeboorte tot 18 maandenVertrouwen versus fundamenteel wantrouwenHoop
Peuterleeftijd18 maanden tot 3 jaarAutonomie versus schaamte en twijfelWil
Kleuterleeftijd3 tot 5 jaarInitiatief versus schuldgevoelDoelgerichtheid
Basisschoolleeftijd6 tot 12 jaarVlijt versus minderwaardigheidCompetentie
Adolescentie12 tot 18 jaarIdentiteit versus identiteitsverwarringTrouw
Vroege volwassenheid18 tot 35 jaarIntimiteit versus isolementLiefde
Middelbare volwassenheid35 tot 55 - 65 jaarGenerativiteit versus stagnatie Zorg
Late volwassenheid55 - 65 tot de doodEgo-integriteit versus wanhoopWijsheid

Basisvertrouwen ontwikkelen: door een baby bijvoorbeeld na de geboorte in de armen of op de borst van de moeder te leggen / Bron: Sanjasy, PixabayBasisvertrouwen ontwikkelen: door een baby bijvoorbeeld na de geboorte in de armen of op de borst van de moeder te leggen / Bron: Sanjasy, Pixabay

1. Vertrouwen tegenover fundamenteel wantrouwen

In de eerste fase ontstaat het vertrouwen dat de verzorger er altijd is, zodat het kind vertrouwen in de omgeving en de wereld om hem heen verkrijgt. Basisvertrouwen ('basic trust') wordt bepaald door de mate waarin er is voldaan aan de prille levensbehoeften van het kind. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het belangrijk is dat verzorgers het kind een veilige basis bieden en het kind van daaruit aanmoedigen op onderzoek uit te gaan. Voor het verschaffen van een veilige basis is een invoelend begrip en sensitiviteit voor het gehechtheidsgedrag van het kind nodig en de bereidheid en de wil hieraan tegemoet te komen. Vervolgens de erkenning dat boosheid van kinderen vooral voortkomt uit frustraties van hun behoefte naar liefde, affectie en zorg. Sensitieve verzorgers ontwikkelen een veilige en stabiele band met hun kinderen, omdat ze adequaat op de wensen en behoeften van hun kinderen reageren.

2. Zelfstandigheid tegenover schaamte en twijfel

De omgeving moedigt onafhankelijkheid en exploratief gedrag aan van het kind. De ouders kunnen verstikkend en overbeschermend zijn of ze laten het kind juist aan hun lot over. In beide gevallen wordt de exploratiedrang van het kind geremd en loopt zijn ontwikkeling schade op.

It is human to have a long childhood; it is civilized to have an even longer childhood. Long childhood makes a technical and mental virtuoso out of man, but it also leaves a life-long residue of emotional immaturity in him.
Erik Homburger Erikson (1902-1994)

3. Initiatief tegenover schuldgevoel

Het kind leert zelf activiteiten ondernemen en taakjes verrichten, zoals het aan- en uitkleden. In deze fase zal hij allerlei activiteiten ondernemen en ondernemingszin aan de dag leggen. Het kind heeft plezier met wat hij doet en tot stand brengt. Het kind kan ook onvoldoende ruimte krijgen zijn ondernemingszin uit te leven, of hij krijgt te weinig veiligheid en structuur aangeboden. In deze gevallen zal het kind zich schuldig gaan voelen in plaats van te genieten van wat het bereikt.

Vlijt / Bron: PublicDomainPictures, PixabayVlijt / Bron: PublicDomainPictures, Pixabay

4. Vlijt tegenover minderwaardigheid

Het kind leert in deze fase lezen, schrijven, rekenen, handenarbeid, muziek instrument bespelen, sporten, enz. Het kind ontwikkelt zich volop. Vertrouwen in het eigen kunnen is belangrijk (zelfvertrouwen). Dat ontstaat als het kind aangemoedigd en positief bekrachtigd wordt. Het kind zal dan een positief zelfbeeld ontwikkelen, het gevoel dat hij er mag zijn en de moeite waard is. Bij onvoldoende positieve bekrachtiging of voortdurende negatieve bejegening, dreigt het gevaar dat er een gevoel van tekortschieten ontstaat en een gevoel van minderwaardigheid. Het kind voelt zich minderwaardig en ontwikkelt een laag zelfbeeld.

5. Identiteit tegenover rolverwarring

De seksuele rijping wordt ingezet, de kindertijd loopt ten einde. Het lichaam groeit snel en de geslachtelijke rijping vindt plaats. Het leven lijkt soms op de kop te staan, het is zoeken naar een juist evenwicht. De puber/adolescent ontwikkelt een eigen identiteit. Er kan ook rolverwarring plaatsvinden, bijvoorbeeld op basis van twijfels aangaande de eigen seksuele identiteit.

Someday, maybe, there will exist a well-informed, well considered and yet fervent public conviction that the most deadly of all possible sins is the mutilation of a child’s spirit; for such mutilation undercuts the life principle of trust, without which every human act, may it feel ever so good and seem ever so right is prone to perversion by destructive forms of conscientiousness.
Young Man Luther : A Study in Psychoanalysis and History (1958), p. 70

6. Intimiteit tegenover isolement

In deze fase staat de mens voor de ontwikkelingstaak een wederkerige en intieme relatie op te bouwen die volgens Erikson bestaat uit de volgende componenten:
 • wederkerigheid van orgasme;
 • met een beminde partner;
 • van het andere geslacht;
 • met wie men in staat en bereid is, een wederzijdse verantwoordelijkheid te delen;
 • en met wie men in staat en bereid is, de cycli te reguleren van werk, voorplanting en recreatie;
 • teneinde ook voor het nageslacht een bevredigende ontwikkeling te garanderen.¹

Erikson beschouwde de ontwikkelingstaak van intimiteit tegenover isolement als een cruciale fase in het leven van volwassenen, waarin het vermogen om verbinding te maken met anderen en intieme relaties aan te gaan, centraal staat. Hij geloofde dat een succesvolle afronding van deze fase leidt tot een gevoel van verbondenheid en wederzijdse liefde, terwijl een onvolledige afronding kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid, isolatie en wanhoop. Erikson benadrukte het belang van het delen van een wederzijdse verantwoordelijkheid en het reguleren van de cycli van werk, voortplanting en recreatie, niet alleen voor de individuele behoeftebevrediging, maar ook voor de ontwikkeling van de volgende generatie.

7. Openstaan voor verandering tegenover stagnatie

Het doorgeven aan de volgende generatie van wat men belangrijk en waardevol vindt aan waarden, normen, geloof, ontwikkeling, staat centraal. Men ontwikkelt zich vaak ook in creativiteit en op geestelijk gebied. Werk is in deze fase cruciaal.

Oudere man wandelt met zijn kleinkind / Bron: David Pereiras/ShutterstockOudere man wandelt met zijn kleinkind / Bron: David Pereiras/Shutterstock

8. Ego-integriteit tegenover wanhoop

Ego-integriteit laat zich het beste omschrijven als: "Slechts hij die de zorg heeft gehad voor dingen en mensen en zich heeft aangepast aan de triomfen en teleurstellingen waarmee het uit innerlijke noodzaak op zich genomen vaderschap over mensen, dingen en denkbeelden gepaard gaat - slechts hij kan geleidelijk de vrucht van deze zeven stadia doen rijpen."² Kernbegrippen hierbij zijn ontwikkeling, verantwoording en aanvaarding.

Casus: Emma's Levensreis

Hieronder volgt een casus van Emma, in zekere zin een ideaalplaatje, ter illustratie van de ontwikkelingsfasen van de mens volgens Erikson.

Vertrouwen versus wantrouwen (0-1 jaar): Emma wordt geboren in een liefdevol en harmonisch gezin waarin haar behoeften aan voeding, liefde en verzorging vrijwel altijd worden vervuld. Ze ontwikkelt een gezond basisvertrouwen in haar ouders en de wereld om haar heen.

Autonomie versus schaamte en twijfel (1-3 jaar): Op de leeftijd van twee begint Emma te leren lopen en praten. Haar ouders moedigen haar aan om onafhankelijk te zijn en haar vaardigheden te ontwikkelen. Haar vader en moeder treden ook op als gidsen en stellen grenzen om haar te beschermen, maar ze zijn niet overbeschermend.

Initiatief versus schuld (3-6 jaar): Emma begint de kleuterschool en ontdekt haar creatieve kant. Ze begint te schilderen en te tekenen. Haar ouders moedigen het jonge kind aan om haar interesses te verkennen. Ze ontwikkelt een gevoel van initiatief en nieuwsgierigheid.

Vlijt versus minderwaardigheid (6-12 jaar): Tijdens haar basisschooljaren zet Emma zich in voor haar studie en haalt over het algemeen goede cijfers. Ze heeft ene goed contact de juffen en meesters en met leeftijdsgenoten. Ze ontwikkelt een gevoel van vlijt en zelfwaarde, mede dankzij de positieve feedback van haar leraren en ouders.

Identiteit versus verwarring (12-18 jaar): In haar tienerjaren begint Emma zich af te vragen wie ze werkelijk is en wat haar plaats is in de wereld. Ze experimenteert met verschillende interesses en vriendengroepen om haar eigen identiteit te vinden.

Intimiteit versus isolatie (18-40 jaar): Tijdens haar studie krijgt Emma een relatie met haar jeugdliefde en met hem treedt ze in het huwelijksbootje. Ze heeft een sterke emotionele band met haar man en haar huwelijk is stabiel en kan tegen een stootje. Ze maken het nodige mee, maar ze hebben veel steun aan elkaar en hun vriendengroep.

Generativiteit versus stagnatie (40-65 jaar): Emma en haar echtgenoot krijgen kinderen. Ze is toegewijd aan het opvoeden van de kinderen en het doorgeven van waarden en normen. Ze is actief betrokken bij de lokale gemeenschap, de kerk en daarnaast ontwikkelt zich zich als kunstenares. Ze specialiseert zich in olieverfschilderijen. Haar man is kostwinner en is tevens toegewijd aan zijn gezin.

Samen met haar man kijkt Emma tevreden terug op haar leven / Bron: Robert Kneschke/ShutterstockSamen met haar man kijkt Emma tevreden terug op haar leven / Bron: Robert Kneschke/Shutterstock
Ego-integriteit versus wanhoop (65+ jaar): Als ze 65 is geworden, blikt Emma tevreden terug op haar leven. Ze voelt zich vervuld door de relaties die ze heeft opgebouwd, de prestaties die ze heeft geleverd en haar bijdrage aan de samenleving. Ook is ze blij met de kleinkinderen. Ze ervaart een gevoel van voldoening en vrede met haar levensloop.

Min- en pluspunten

Voordelen

Een van de sterkste punten van Erikson's theorie is dat het een breed raamwerk biedt om de ontwikkeling gedurende de hele levensduur te bekijken. Erikson legt in zijn theorie de nadruk op de sociale interactie met anderen en de theorie stelt ons in staat om de sociale aard van mensen te benadrukken en de belangrijke invloed die sociale relaties hebben op de ontwikkeling.

Nadelen of kritiek

Critici van Erikson's theorie zeggen dat zijn theorie meer van toepassing is op jongens dan op meisjes, en dat er meer aandacht wordt besteed aan de kindertijd dan aan het volwassen leven, ondanks de bewering dat het een theorie over alle levensfasen is.

Er zijn veel vragen gerezen omtrent Erikson's overtuiging van identiteitsvorming. Want hoe zit het met volwassenen die zichzelf herontdekken en een ander begrip van hun leven ontwikkelen als gevolg van de veranderingen en ervaringen die ze in het leven opdoen?

Noten
 1. Erik H. Erikson: Het kind en de samenleving; Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 8e druk 1977, p.255-256.
 2. Ibid, p.257.

Lees verder

© 2009 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Erikson en de psycho-sociale ontwikkelingDe psycho-analyticus (dus volgeling van Freud) Erik Erikson (1902-1994) verrichtte observaties in verschillende culturen…
De rol van religie in de levenscyclus en crisis van de mensDe rol van religie in de levenscyclus en crisis van de mensDe psycholoog Erikson had veel interesse in de betekenis van religie voor de mens. Volgens Erikson bestaat de cyclus van…
Ontwikkeling en onderzoek van leren in de leerpsychologieOntwikkeling en onderzoek van leren in de leerpsychologieLeerpsychologie is het onderzoek naar het verschijnsel ‘leren’. Hoe leren mensen en wat is leren precies? De leerpsychol…
Ontwikkelingsfasen: morele ontwikkeling van kinderenOntwikkelingsfasen: morele ontwikkeling van kinderenWanneer je kinderen begeleid, voor je SPW stage of als leidster op het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of peute…

Introverte vs. extraverte personen: wie is gelukkiger?De meeste mensen geloven dat een extravert persoon vriendschappelijk, sociaal en uitgaand is. Een introvert persoon daar…
Rationeel Emotieve Therapie (RET): 5 G's en ABC-schema RETRationeel Emotieve Therapie (RET): 5 G's en ABC-schema RETHet ABC-schema van de Rationeel Emotieve Therapie (RET) en de 5 G's, het Nederlandse model van het ABC-schema van de RET…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Onbekend, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Cortland. Critiques & Controversies of Erikson. https://web.cortland.edu/andersmd/ERIK/crit.HTML (ingezien op 2-4-2020)
 • Erik H. Erikson: Het kind en de samenleving; Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 8e druk 1977.
 • http://www.groei.org/prod/dataweb/generate.asp?i=1800&t=y&l=y&s=print_artikel.xsl
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Erik_Erikson
 • http://www.learningplaceonline.com/stages/organize/Erikson.htm
 • Simply Psychology. Erik Erikson's Stages of Psychosocial Development. https://www.simplypsychology.org/Erik-Erikson.html (ingezien op 15-2-2023)
 • Sprankelende relatie. Intimiteit als voorwaarde voor een gezonde en duurzame relatie. https://sprankelenderelatie.nl/intimiteit-als-voorwaarde/ (ingezien op 21-9-2023)
 • Verywellmind. Erik Erikson's Stages of Psychosocial Development. https://www.verywellmind.com/erik-eriksons-stages-of-psychosocial-development-2795740 (ingezien op 2-4-2020)
 • Wikiquote.org. Erik Erikson. https://en.wikiquote.org/wiki/Erik_Erikson (ingezien op 12-4-2019)
 • Afbeelding bron 1: Rupali.talan, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)
 • Afbeelding bron 2: Wavebreakmedia/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 3: Sanjasy, Pixabay
 • Afbeelding bron 4: PublicDomainPictures, Pixabay
 • Afbeelding bron 5: David Pereiras/Shutterstock
 • Afbeelding bron 6: Robert Kneschke/Shutterstock
Reacties

Thomas, 23-11-2013
Hallo,

mooi en duidelijk artikel!
Ik moet voor mijn studie een wetenschappelijk artikel zoeken dat te maken heeft met ontwikkelingspsychologie.

Hebt u artikels dat u mij aanraadt?

Alvast bedankt

Mvg,
Thomas Reactie infoteur, 24-11-2013
Misschien kunt u 'te rade gaan' bij het tijdschrift "Developmental Psychology", dat artikelen publiceert over ontwikkelingspsychologie (gedurende de gehele levensloop). Het tijdschrift bevat belangrijke empirische bijdragen evenals wetenschappelijke beoordelingen en theoretische of methodologische artikelen. Het is vast wel te vinden in een universiteitsbibliotheek.

Joske, 06-11-2013
Hallo Infoteur,

Voor mijn onderzoek leeftijdsspecialisatie oude kind zou ik graag wat informatie uit dit artikel willen gebruiken. Is dit mogelijk? Bronvermelding is hierbij verplicht dus die gebruik ik natuurlijk.

Mvg,
Joske Reactie infoteur, 06-11-2013
Dat is goed. Succes met het uitwerken van je onderzoek.

Elise, 01-11-2013
Beste Infoteur,

Voor mijn profielwerkstuk over opvoeding zou ik graag wat informatie uit dit artikel willen gebruiken. Is dat mogelijk? Ik zal natuurlijk een bronvermelding gebruiken.

Mvg,
Elise Reactie infoteur, 01-11-2013
Ja hoor, dat is prima! Succes met het schrijven van je werkstuk.

Lonneke, 24-10-2013
Beste Infoteur,
Met uw toestemming zou ik een kopie van deze site willen gebruiken voor een handout in de deskundigheidsbevordering over ontwikkelingspsychologie voor Algemeen Maatschappelijk Werkers. Graag uw reactie
Vriendelijke groeten,
Lonneke Albers
Psycholoog Reactie infoteur, 01-11-2013
Dat is prima!

Lonneke, 24-10-2013
Beste Infoteur,
Met uw toestemming zou ik een kopie van deze site willen gebruiken voor een handout in de deskundigheidsbevordering over ontwikkelingspsychologie voor Algemeen Maatschappelijk Werkers. Graag uw reactie
Vriendelijke groeten,
Lonneke Albers
Psycholoog Reactie infoteur, 01-11-2013
Dat is prima!

Moi, 05-09-2012
Beste schrijver,

Ik moet dit jaar een profielwerkstuk en mijn onderwerp is Persoonlijkheid&Criminaliteit. Daarvoor zou ik graag gebruik maken van uw artikel. Het zou dan gaan om het verwerken van de informatie. Heeft u hier problemen mee? Reactie infoteur, 06-09-2012
Met bronvermelding mag je altijd gebruik maken van deze informatie.

E. M. Vos, 27-01-2012
In het begin van mijn leven zijn er dingen gebeurt waaraan ik geen herinneringen heb. Mijn identieke tweelingzusje is met 2 maanden overleden door medische fout, dus volkomen onverwacht; we hebben in de couveuze gelegen en uiteindelijk ben ik zelf, na overlijden van mijn zusje pas met 6 maanden uit ziekenhuis thuisgekomen). Vraag: Heeft dit invloed op mij gehad en zoja, wat kan ik er dan mee, aangezien ik geen herinneringen heb? Reactie infoteur, 25-03-2012
Excuses dat ik niet eerder gereageerd heb. Ik zie nu pas de reactie door de reactie van Kuster.

De vorming van een gehechtsheidsrelatie is van cruciaal belang is voor de rest van ons leven. Hechting is een duurzame liefdevolle relatie tussen een kind en een verzorger (lees: http://goo.gl/iZ89L). Uit onderzoek blijkt dat de hersenen in de eerste levensjaren sterk beïnvloed wordt door wat het kind ervaart (Perry, 2002). Heftige zaken als mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik van het kind verstoren de wijze waarop het netwerk van zenuwen in een deel van de hersenen zich behoren te vormen. Uit onderzoek (Perry, 2002) blijkt dat zeer jonge kinderen die verstoken bleven van verbaal, lichamelijk of sociaal contact, een veel kleinere hersenomvang hadden dan andere kinderen. Mogelijk dat uw verblijf in het ziekenhuis invloed op u en uw ontwikkeling heeft gehad. Daar kunt u nu niets meer aan doen. Wat u wel kunt doen is leven en werken in het hier en nu en als u tegen problemen aanloopt die u belemmeren in het dagelijkse functioneren waar u zelf niet uitkomt, dan kunt u hiervoor hulp zoeken bij een psycholoog.

An Westerhout, 02-01-2012
Hallo
Rond 1990 had ik een studieboek "psychologie" waarin deze levensfasen staan beschreven. Bestaat dat nog?, ik wil er graag meer over lezen.
vriendelijke groet. Reactie infoteur, 02-01-2012
Op de website Bol.com kunt u onder de rubriek 'alle Nederlandse boeken' zoeken op 'psychologie'. Wellicht staat bij de zoekresulaten het studieboek vermeld.

Rieke Parker, 12-05-2010
Bij de acht levensfasen/ ontwikkelingsfasen kunnen daarbij ook leeftijden aanverbonden worden. En hoe zit het met de fase puberteit. Alvast bedankt voor uw reactie Reactie infoteur, 14-05-2010
Hallo,

De puberteit valt onder de fase 'Adolescentie'. De leeftijd die bij de fasen hoort, zal ik in het schema toevoegen.

Ik hoop hiermee uw vraag voldoende te hebben beantwoord.

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 15-05-2024
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Psychologie
Bronnen en referenties: 16
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.