Joodse wortels christendom: Kesjer-cursus

Joodse wortels christendom: Kesjer-cursus De Joodse wortels van het christendom kun je (her)ontdekken door de Kesjer-cursus. Jezus de Messias is gekomen om een ieder die dat wil aanvaarden te verzoenen met God. Met de enige ware God zoals geopenbaard in de Bijbel: de God van Abraham, Isaäk en Jakob. Al wie in Jezus' naam geloven en hem aanvaarden als Gods Zoon, die de straf van de overtredingen van Gods Tora op zich heeft genomen, is het voorrecht gegeven om kind van God te worden (Johannes 1:12). Heel het Eerste Testament wijst vooruit naar het volmaakte werk van de Joodse Messias van Israël: Jesjoea HaMasjiach. De Kesjercursus is een basiscursus over de Hebreeuws-Joodse wortels van het christelijk geloof. Het woord Kesjer betekent ‘verbinding’ en dat is wat het doel van deze cursus is. Het legt verbinding tussen Jodendom – Christendom – Israël en de kerk. Het zal je inzicht geven in het plan van God met het Joodse volk en het Land van de Bijbel.

Kesjer-cursus


Het Eerste Testament wijst op Jezus

Oude Testament is een heenwijzing

Het hele Eerste Testament (of Oude Testament) is een heenwijzing naar het door Jezus volbrachte werk op Golgotha. Het Tweede Testament (of Nieuwe Testament) verhaalt daarover en is niet los verkrijgbaar zoals de ketter Marcion (ca.85-ca.160) propageerde. Toch weten veel christenen zich niet goed raad met het Eerste Testament, dat vaak Oude Testament wordt genoemd, alsof het verouderd en gedateerd geschrift is. Niets is echter minder waar. Jezus zei dat zolang de hemel en de aarde bestaan, elke jota, elke tittel in de wet van kracht blijft, totdat alles gebeurd zal zijn (Matteüs 5:18). Hij liet dat in zijn levenswandel zien: niemand kon hem betrappen op een overtreding van de Tora.

Huis met twee verdiepingen

Het Tweede Testament kan niet verstaan worden zonder het Eerste Testament; het is als een huis met twee verdiepingen. Christenen die ontdekken dat het christelijk geloof wortelt in het Jodendom, worden vanzelf hongerig naar de waardevolle schatten in de Tenach: het Eerste Testament is een verbond van liefde en genade met het volk Israël en gelovigen uit de heidenen mogen daaraan deel hebben doordat zij op de edele olijf - de stam waaruit Israël is voortgekomen - zijn geënt. Daarmee worden ze beschouwd als Israëlieten van geboorte en hebben ze volledig recht op een stuk land in het Messiaanse koninkrijk (Romeinen 11).

Kesjer-cursus: de Messiaanse Alpha-cursus

Logisch vervolg op de Alpha-cursus

In de bekende Alpha-cursus maken deelnemers kennis met de beginselen van het christelijke geloof (www.alpha-cursus.nl). In Groot Brittannië is door de organisatie Christian Friends of Israël (www.cfi.org.uk) de kesjer-curus ontwikkeld, die een logisch vervolg is op de Alpha-cursus. De Kesjer-cursus is inmiddels het kanaal overgestoken en wordt ook in Nederland en België gegeven. Deze cursus handelt over de joods/Hebreeuwse wortels van het christelijk geloof en wil een stevige verbinding leggen christendom en Jodendom, tussen kerk en Israël en christenen terugbrengen naar de wortels van hun geloof. 'Kesjer' is Hebreeuws voor 'verbinding'. De Nederlandse versie van de cursus gaat uit van Stichting Shores (www.shoresh.nl).

Doel van de cursus

Stichting Shoresh heeft tot doel christenen bewust te maken dat de wortel van hun geloof Joods is. Veel christenen zijn zich daar nauwelijks van bewust, doordat de christelijke kerk zich al in de derde eeuw afgescheiden heeft van de oorspronkelijke Hebreeuwse context en allengs is verheidensd. het gevolg is dat het christendom als het ware ontworteld is geraakt van haar oorspronkelijke basis. Stichting Shoresh houdt zich bezig met:
 • Onderwijs in Hebreeuwse wortels vanuit de Bijbel. Gods verbond met Israël is immers een eeuwigdurend verbond van genade en liefde (Deuteronomium 7:9).
 • Bruggen bouwen tussen de gelovigen uit de volken en de Joodse gelovigen. Dit vanuit de gedachte van de niet-Joodse Ruth: "Uw volk is mijn volk, en uw God is mijn God" (Ruth 1:16).
 • Tesjoeva – mensen helpen om de weg naar de God van Israël terug te vinden. De Bijbel zegt immers: "Vanuit Sion zal de Tora uitgaan - gepredikt worden over de hele wereld" (Jesaja 2:3)
 • Tsedaka – liefdadigheid aan het Joodse volk, door middel van ondersteuning van mensen in nood. Bijbelse fundering: Ondersteuning van de Leviet, vreemdeling, wees en de weduwe (Deuteronomium 14:29)¹

Inhoud van de Kesjer-curus

De Kesjer-cursus wordt ook wel de 'Messiaanse Alpha-cursus' genoemd. Het verbindt namelijk de basisbeginselen van het christelijk geloof in relatie tot het Bijbelse Jodendom. Het verrijkt het inzicht van de cursist over wie Jezus (Jesjoea) is, het verdiept het geloof in God en brengt kennis bij over Zijn plan met het joodse volk en het rust de cursisten toe de huidige situatie in het Midden Oosten beter te kunnen begrijpen. Deze situatie staat namelijk niet los van de Bijbel en Gods plan met Israël en de wereld.

De Kesjer cursus bestaat uit 10 lessen, met als inhoud:
 1. Jesjoea is een Jood;
 2. Jesjoea de Rabbi;
 3. Jesjoea de Messias;
 4. Het Joodse karakter van de Bijbel (zowel van het Eerste als het Tweede Testament);
 5. Verlossing is uit de Joden;
 6. De grote scheuring (van kerk en synagoge en van de kerk met haar joodse wortels);
 7. 'Christelijk' antisemitisme;
 8. Fysiek herstel en wedergeboorte van Israël;
 9. Israël - profetie in vervulling;
 10. Gods plan en toekomst met Israël.

Terug naar de Joodse wortels van het christelijk geloof

Aanvankelijk waren er vooral Joden die Jezus als hun Messias aanvaarden en bij elkaar kwamen om hun geloof te beleven en te vieren. De eerste gemeente was een joodse synagoge of leerhuis waar niet-joden zich ook konden aansluiten. Zij namen gebruiken van de Joden over, zoals de Bijbelse feesten die heenwijzen naar het werk van Christus en het komende Messiaanse rijk. Het Pesach-feest wijst als het ware vooruit naar Jezus 'het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt' (Johannes 1:29). En kerst is bijvoorbeeld geen Bijbels feest, maar heeft deels een heidense oorsprong. De Bijbelse feesten werden gevierd volgens Gods kalender (nu de Joodse kalender genoemd) en Joodse gelovigen behielden een sterke Joodse identiteit en hun levensstijl was gebaseerd op de Tora.

Paulus maakt duidelijk dat gelovigen uit de heidenen zich niet tot het Joodse naleven van de Tora hoeven te bekeren door zich te laten besnijden. De Israëlieten worden besneden daar zij tot het natuurlijke nageslacht van Abraham, Isaak en Israël behoren. Dat geldt niet voor gelovigen uit de heidenen. Evenmin hoefden Joodse gelovigen, net als Paulus zelf, afstand te doen van hun verplichtingen ten opzichte van de Tora (zie o.a. 1 Korintiërs 7:17-24). "Laat ieder blijven wat hij was toen hij geroepen werd" (1 Korinthiërs 7:20). Een Jood legt zijn Jood-zijn dus niet af als hij Jezus als Messias aanvaardt. En een gelovige uit de heidenen wordt geen Jood als hij Jezus erkent als de opgestane Heer.

De tijd van de heidenen (Lucas 21:24) is bijna voorbij. De sluier die over het hart van het volk van Israël heen ligt (2 Korintiërs 3) is God aan het wegnemen. Het moment is aangebroken om definitief te breken met de vervangingstheologie, die stelt dat de kerk in de plaats van Israël is getreden. Het is van belang dat christenen Israël de plaats toekennen die God aan Zijn volk heeft gegeven en beseffen dat God trouw is aan Zijn verkiezing en Zijn grote beloften aan Israël. Steeds meer christenen gaan terug naar de joodse wortels van het geloof en gaan de weg van berouw en verzoening. De Kesjer-cursus kan je daarbij behulpzaam zijn.

Noot:
 1. www.shoresh.nl

Lees verder

© 2011 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
David H. Stern: commentaar op het Joodse Nieuwe TestamentrecensieDavid H. Stern: commentaar op het Joodse Nieuwe TestamentCommentaar op het Joodse Nieuwe Testament. De Messiasbelijdende Jood David H. Stern heeft naast de Engelse vertaling van…
Nelly Sachs, NobelprijswinnaresNelly Sachs is de winnares van de Nobelprijs voor Literatuur in 1966. Ze werd geboren in Duitsland en ontvluchtte het la…

Orakel van de god Apollo: DelphiDelphi, de beroemdste heilige plaats van het oude Griekenland, ligt aan de voet van de Parnassós. Het is het krachtigste…
Het christendom: een joodse religie (David Flusser)Het christendom: een joodse religie (David Flusser)Het christendom: een joodse religie. David Flusser (geboren 1917; overleden 2000) was hoogleraar vroege christendom en j…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Ddouk, Pixabay
 • Ontmoetingshuis. Kesjer cursus. https://ontmoetingshuis.nl/kesjer-cursus/ (ingezien op 3-7-2020)
 • www.shoresh.nl
 • www.cfi.org.uk
 • www.alpha-cursus.nl
Reacties

Ron Veldhuizen, 13-01-2020
Mooi en boeiend om te lezen allemaal. Ik hou van het volk israel. Ik zegen hen en bid voor hen. Ik geloof dat de Heere God een andere weg gaat met zijn volk israel dan met de gemeente. Ik geloof in de opname van de gemeente. Ik heb in een kerk waar ik lid van ben geweest 2x het loofhuttenfeest gevierd. Dat was erg mooi. Ik geloof dat het niet fout is om het kerstfeest te vieren, ik weet dat het niet in de bijbel voor komt. Ik geloof ook dat je je niet opnieuw een juk moet op laten leggen. En ik denk dat het niet fout is om op zondag naar de kerk te gaan. Volgens mij gaat het niet om regels houden, maar om een hechte levende relatie met de Heere Jezus te hebben. Ook is het belangrijk om te weten dat het christelijk geloof Joodse wortels heeft en dat wij Gods woord aan de Joden te danken hebben. De kerk is niet in de plaats gekomen van Israel. Ik vind het verdrietig dat er over christenen die geloven in de opname van de gemeente gezegd word dat zij niet van Israel houden. Dat is absoluut niet waar. Onze toekomst ligt bij de Heere God ook die van Israel. En dat is de beste en mooiste hoop die er is. Laten we elkaar niet naar beneden halen, maar juist elkaar helpen. Want in de tijd waarin wij nu leven, de eindtijd zullen wij elkaar steeds harder nodig gaan hebben. Reactie infoteur, 19-01-2020
Bedankt voor uw reactie en fijn om te horen dat u het boeiend vindt. We leven inderdaad in de eindtijd en christenen zullen elkaar hard nodig hebben. We mogen uitzien naar de terugkomst van Jezus en dat Hij zal zitten op de troon van Zijn vader David (Lukas 1:32).

H. van Duijne, 14-02-2016
Wat een onzin dat we de geboorte van Jezus, de Messias onze verlosser niet mogen vieren.
Daar is niets mis mee. Het zou dan een ontkenning zijn van zijn bestaan. Reactie infoteur, 23-02-2016
In Leviticus 23 noemt God de vastgestelde tijd van de wekelijkse sabbat, evenals de 7 feesten des Heren die men in een jaar diende te vieren. Elk feest verwijst naar Jezus, het verleden, heden en de toekomst en is een beeld van het verlossende werk in ons leven. U kunt hier meer lezen: http://goo.gl/UuMnz1.

Moshe Hai Ben David, 28-06-2011
Ja Jesus is te vinden in het oude testament, vooral in Deuteronome, namelijk Deut 13 vers.2, daar vind je een duidelijk aanwezing van God zelf… Jesus is het duidelijk, in meer dan 2000 jaren is namelijk geen anderen die deze schoenen beter aan kan… hij zei toch zelf : "geloof je niet in mij, geloof dan in mijn werk "? dus zijn mirakels moest ons overtuigen, ik ben helemaaaaaaaaaaaaaaaal overtuigt hoor, hij is die van Deut.13 vers.2 zonder meer! daarnast kan je hem nog meer vinden in het oude testament, ik uitnodigd ieder die wilt weten waar uit om een gesprek erover, geen interpretatie uit eigen ego of dergelijk, gewoon zoals het staat, net als een kind… zowiezo laten we niet vergeten die eerste twee geboden uit die Tien… daar staat ook jesus, zonder meer… tenminste… ach joh misschien had God eentje teveel op die dag, dat zal het wel zijn, kon Hij niet meer tellen, niet waar? Reactie infoteur, 28-06-2011
Bedanks voor uw reactie.

De belijdenis van het ‘sjema Israël’ uit Deuteronomium 6:4, gaat over de eenheid van God:

"Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE!"

Dit moet niet geïnterpreteerd worden als een telwoord, een numerieke aanduiding. In de allereerste plaats is het een proclamatie over de enigheid of uniciteit van deze God, over de wijze waarop de God van Israël zich betoont en handelt. God kan heel goed een 'samengestelde eenheid' zijn. Het meervoudige karakter van God komt in het gehele Oude Testament terug, zelfs in het sjema Israël (zie: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/49158-drie-eenheid-in-oude-testament-echad-in-deuteronomium-64.html).

In het Oude Testament (Tenach of Tanakh in het Hebreeuws) staan zeer vele profetieën over de (eerste) komst van de Messias, hetgeen Christus of 'gezalfde' betekent. In profetieën toont God wat Hij wil gaan doen, wat zijn plannen zijn en in Jesjoea (Jezus) zijn deze profetieën uitgekomen. De naam van Jezus, in het Hebreeuws Jesjoea (ook wel: Yeshua), betekent 'hij zal redden'. Jesjoea heeft zo veel profetieën uit de Tanakh vervuld dat we niet meer kunnen spreken van toeval. (Zie: http://tartuffel.infoteur.nl/specials/profetieen-oude-testament.html).

Over Deuteronomium 13:2 het volgende. Jesjoea wijst niet naar andere goden, "die gij niet gekend hebt", om deze na te volgen en te dienen. Absoluut niet! Jesjoea wijst naar de Vader. In Johannes 5:36 zegt Jesjoea: "Maar Ik heb een belangrijker getuigenis dan Johannes: het werk dat de Vader Mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat Ik doe getuigt ervan dat de Vader Mij heeft gezonden." Jesjoea laat zien dat Hij door Zijn Vader naar de aarde is gezonden, om te doen wat de Vader Hem heeft opgedragen. Jesjoea is de Messias. Het is de Vader die ons liefheeft en Zijn Zoon gestuurd heeft om ons te redden. Zoals dat staat in Johannes 3:16-17: "Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden."

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 28-05-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.