Jezus hield zich aan de Wet en was zonder zonde: so what?

Jezus hield zich aan de Wet en was zonder zonde: so what? Eerder verscheen het artikel 'Jezus hield zich volledig aan de joodse wet (Tora)'. Dit naar aanleiding van critici die stelden dat Jezus door het gehele Nieuwe testament heen de Tora met voeten trad. We stelden dat - de Joodse - Messias Jezus (Jesjoea in het Hebreeuws) zich tijdens zijn leven op aarde volledig aan de Tora hield en dat Hij niet gekomen was om de Tora te vernietigen, maar om deze te vervullen. Hieronder gaan we in op de vraag wat het ertoe doet dat Jezus zich aan de Wet hield.

Zondeval en tweede kans

God schiep een schitterend paradijs en gaf dat aan Adam en Eva. Ze konden alles doen wat ze wilden en hadden geen gebrek. De enige regel die hun door God was opgelegd, was dat ze niet mochten eten van de verboden boom, de boom van kennis van goed en kwaad. Toch aten ze ervan. Ze kozen ervoor om God ongehoorzaam te zijn.

Grote gevolgen

Hiermee bracht de eerste mens de zonde in de wereld. De 'zondeval' had een groot aantal gevolgen, waarvan de meest verschrikkelijke de dood was. Zonde bracht lichamelijke en geestelijke dood in de wereld en zou de mensheid voor eeuwig scheiden van God. Maar daar bleef het gelukkig niet bij. God beloofde al meteen in Genesis 3:15 dat Hij een Messias, een Verlosser zou zenden. Hij liet de mens niet aan z'n lot over. We hadden het verdiend, maar uit liefde gaf Hij ons een tweede kans.

De Messias van Israël

Het is vanaf het prille begin God's plan om de Messias door middel van Israël voort te brengen om als een verlosser voor de hele wereld te dienen (Jesaja 49:6). Deze Verlosser zou de schuld van velen dragen en het opnemen voor de zondaars (Jesaja 53:12b). God beloofde om alle mensen door middel van Israël te zegenen (Genesis 12:1-3).

God koos in Zijn soevereiniteit de Israëlische natie als het volk waaruit de Messias geboren zou worden - de Verlosser van zonde en dood (Johannes 3:16). God sloot met het volk Israël een eeuwig verbond.

God gaf de Tora aan Zijn volk

God gaf de Wet (Tora of onderwijzing) aan Zijn volk, de Israëlieten. Hij beloofde voorspoed en zegen als ze zich aan de wetten zouden houden. Wanneer het volk ongehoorzaam was, zou God Zijn volk straffen. De wet is heilig, rechtvaardig en goed, en staat nog steeds (Romeinen 7:12).

Eeuwigdurend verbond

De wet hoort bij het oude (of beter: 'oudere') verbond. Dat is een eeuwigdurend verbond wat God alleen met Israël sloot (Genesis 17). Het nieuwe verbond - ook in de eerste plaats gesloten tussen God en Israël - is beschikbaar voor alle volken (Jeremia 31:31-34). In dit verbond heeft Jezus Christus ons vrijgekocht van de wet (Galaten 3:13). Wat betekent dit? Welnu, het is de wet die goed en rechtvaardig is en ons aanklaagt, doch in Jezus Christus is deze aanklacht volledig tenietgedaan. We zijn vrijgekocht in Christus. Om misverstanden te voorkomen: dit neemt de Wet niet weg, maar wel het vonnis van de wet die ons vervloekte (zie onder).

Het doel van de Wet is liefde voor God en voor de mensen om je heen
"Gods doel met mensen vind je in de wet en die is, heel kort samengevat: liefde. Liefde voor God en voor de mensen om je heen. Omdat je daar niet helemaal in slaagt, of misschien wel hélemaal niet in slaagt, klaagt de wet je aan. Die zegt als het ware: het is je niet gelukt. Je bent slecht en God zal je straffen. Die wet kan je in zijn greep houden jíj deugt niet en met jou komt het nooit meer goed. Die wet kan je in zijn greep houden: jíj deugt niet en met jou komt het nooit meer goed.

Jezus Christus heeft ook bevrijd van de wet. In Hem heeft God laten zien hoe lief Hij jou en u heeft. Op het moment dat mensen het ergste deden wat ze óóit hadden kunnen doen, toen ze Jezus – Gods eigen Zoon – doodmartelden en uitlachten, bleef God van mensen houden. God had ons lief toen wij vijanden van Hem waren, schrijft Paulus in Romeinen. God heeft jóu lief en u. Niet om wat je gedaan, gepresteerd of om wat je juist níet gedaan hebt. Hij heeft je gewoon lief! Het is niet langer zo dat je eerst wat moet presteren of neerzetten."(1)

De vloekbrengende macht van de wet

Uit de Wet blijkt de zonde van de mens en worden wij vanwege die zonde vervloekt. Niemand kan gerechtvaardig worden door de Wet. De Wet vergeeft immers geen zonden. De Wet wijst alleen maar zonden aan. Maar wat de Wet niet kan, kan Christus wel (Galaten 3:11). Hij heeft ons vrijgekocht door voor ons een vloek te worden (Galaten 3:12). Christus is door God tot zonde gemaakt (2 Korintiërs 5:21). "Vervloekt is eenieder die zich niet houdt aan de bepalingen van deze wet," staat er in Deuteronomium 27:26. Christus heeft deze vloekbrengende macht van de wet ten einde toe gedragen, zodat die vloek ons niet meer zou treffen. Terwijl Hij die geen zonde gekend heeft, deze vloek uit Deuteronomium 27:26 juist niet had verdiend!

Alleen Jezus kon de Wet vervullen en ons ervan bevrijden

Israël heeft zich nooit aan alle geboden van de Tora gehouden, met als gevolg dat het volk nooit boven andere volken verheven is (Deut. 28:1). De Joodse Messias Jezus hield zich daarentegen wel aan alles waar de Wet om vroeg. Tot in de kleinste details. Als enige in de wereld. Hij vervulde de Wet compleet. Hij was zonder zonden (2 Korintiërs 5:21). Alleen Jezus was zonder zonden en kon de Wet echt vervullen.

Hoe vervulde Hij de Wet? Jezus kwam om de belofte te vervullen die God voor het eerst aan Adam en Eva in Genesis 3:15 gemaakt had, namelijk dat God een Verlosser zou sturen. De Messias zou lijden en sterven voor de zonden van Israël (Jesaja 52:13-53:12). Hij zou hun plaats innemen. Hij zou de gerechtvaardigde straf ondergaan van allen die Gods Wet zouden breken (Deuteronomium 27:26; Genesis 2:17; Ezechiël 18:4, enz.). Jezus onderwierp zich aan heel de Wet om ons ervan te kunnen bevrijden.

Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de Wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de Wet opdat wij zijn kinderen zouden worden (Galaten 4:4-5).

Vanwege zijn gehoorzaam aan God, kreeg Jezus de beschikking over al Gods zegeningen.

'En omdat u hem gehoorzaam bent, zullen u deze zegeningen toevallen' (Deuteronomium 28:2).

Doch Hij nam onze vloek op zich (Deuteronomium 27:26) en liet zijn zegeningen liggen voor ons.

Het contact met God is hersteld

Jezus heeft de weg tot God vrijgemaakt. Deze weg was geblokkeerd geraakt door de zonde van de mens. Doordat Jezus de zonden van de mensen op zich nam, kunnen wij God naderen. God heeft Jezus met dat doel naar de wereld gezonden.

Wij mensen zijn allen gelijkelijk zondaar. Er is niemand die zonder zonden is (o.a. Psalm 53:2-4). Zonder Jezus zouden wij nooit ofte nimmer tot God kunnen naderen en een relatie met hem kunnen opbouwen en onderhouden. God is zo ontzettend heilig dat Hij geen zonden in Zijn nabijheid kan verdragen. Willen wij tot God kunnen naderen, dan is het noodzakelijk dat onze zonden verwijderd worden.

Doordat Jezus aan het kruis op Golgotha stierf, heeft Hij met Zijn heilige bloed onze zonden weggewassen. In 1 Petrus 1:17 staat geschreven:

U bent niet vrijgekocht met iets wat vergaat, zoals zilver en goud, maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam: het bloed van Christus.

Doordat Jezus zich volledig aan de Wet had gehouden, bleek Hij een 'volmaakt en vlekkeloos lam' die plaatsvervangend onze zonden op zich kon nemen.

Vervulling
"[Jezus] was de vervulling van de oudtestamentische zondebok, waarop alle zonden van het volk werden geladen en die vervolgens daarmee de woestijn werd ingestuurd. Hij was het volmaakte offer van de Grote Verzoendag, waardoor wij in het reine komen met de God waaraan wij zomaar hebben voorbijgeleefd en die we te schande hebben gemaakt."(2)

Jezus heeft plaatsvervangend onze straf gedragen

Jezus was Zelf zonder zonde. En God heeft Hem zonde voor ons gemaakt.

Want Hem, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem (2 Kor. 5:21).

De Heere Jezus heeft onze schuld - de schuld van alle mensen - op Zich genomen. Hij heeft onze straf op de zonde gedragen aan het kruis.

Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer (Romeinen 6:23).

In Hem mogen wij dus eeuwig leven! De straf voor de zonde of beter het gevolg van de zonde is de dood. Jezus Christus kon als Zoon van God, zonder zonden, de doodstraf voor ons zondige mensen vrijwillig op Zich nemen, opdat wij in Hem leven! Hij was de Enige Die ons kon redden van onze zonden en in Zijn dood aan het kruis heeft Hij plaatsvervangend onze straf gedragen. Dit betekent dat de straf voor onze zonden al is betaald. Kolossensen 1:14 zegt dan ook:

In wie wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden.

Geen academische discussie

Kortom, Jezus heeft de totale Wet nageleefd en op die manier kon Hij voor onze zonden sterven. Daarom is de vraag of Jezus zich al dan niet aan de Wet heeft gehouden, geen academische discussie. Het gaat om leven of dood, om onze bestemming. De persoon Jezus Christus en het volbrachte Werk op Golgotha vormt het hart van het christelijke geloof. Als Jezus een zondige sterveling was gebleken zoals u en ik, dan was Hij dus geen 'volmaakt en vlekkeloos lam' en kon Hij bijgevolg niet voor onze zonden gestorven zijn. Het contact met God was dan niet hersteld en ons stond de straf op onze zonden te wachten: de dood.

Godzijdank is dit niet het geval:

"En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon" (1 Johannes 5:11).

Het leven wordt "in Christus Jezus" beloofd (2 Timoteüs 1:1). Aan jou, aan mij, aan iedereen. Het enige dat je daar voor hoeft te doen is Jezus aannemen als je Redder en Verlosser, en te leven naar de wil van God.

Gelovigen hebben de levende Tora in hun binnenste

Om misverstanden te voorkomen nog het volgende. Jezus heeft ons vrijgekocht van de Wet. Betekent dit dat we als gelovigen ons niet aan de Wet hoeven te houden? Dat we onze gang mogen gaan: roddelen, pesten, stelen, liegen, bedriegen, enz. No way! Hierboven heb ik reeds opgemerkt dat het feit dat wij vrijgekocht zijn in Hem, de wet niet wegneemt - die is immers heilig, rechtvaardig en goed -, maar wel het vonnis van de wet die ons vervloekte.

Levende Tora woont in ons

Doordat we Jezus hebben aangenomen als onze Redder en Verlosser, woont Hij in ons hart. Dat betekent dat we de levende Tora in ons binnenste hebben! Daarom zouden we ons absoluut niet moeten afvragen of we de Tora moeten volgen, maar hoe kunnen we 'deze schat' - want dat is het - leren kennen (2 Korintiërs 4:7). Elke onderwijzing in de Tora (Tora betekent 'onderwijzing') toont ons wie wij zijn als verloste mensen en hoe een verloste mens eruit behoort te zien.

"'Dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten – spreekt de Heer: In hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven,' en even verder staat er: 'Aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken.'" (Hebreeën 10:16-17). Dit is waar het om draait: dat God je hart dusdanig verandert, dat je zin krijgt om Zijn wil te doen. Dit tekstgedeelte refereert aan Jeremia 31:31-34: het nieuwe verbond. En deze berust op een mentaliteitsverandering, een verandering van binnenuit (Romeinen 12:2), een geestelijke vernieuwing, een wedergeboorte (Johannes 3:3,7; Titus 3:5; 1 Petrus 1:3,23) die door inwoning van de Heilige Geest wordt bewerkt.(3)

Opdat wij in Hem leven!
"De Heere Jezus was niet onder de macht van de zonde. Hij was de Tweede Mens, de Heere uit de hemel. Hij was, zoals 1 Timótheüs 3 : 16 laat zien, God geopenbaard in het vlees: “En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees…” (zie ook Hand. 2 : 27, 31). Jezus Christus kon als Zoon van God, zonder zonden, de doodstraf voor ons zondige mensen op Zich nemen, opdat wij in Hem leven! Hij was de Enige Die ons kon redden van onze zonden. Kolossensen 1 : 14 zegt dan ook: “In wie wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden.” Dat de Heere Jezus zowel volledig God als volledig mens was, blijkt uit de Schrift."(4)

John 3:16 The Gospel In a Nutshell

For God (the greatest Giver)
so loved (the greatest motive)
the world (the greatest need),
that He gave (the greatest act)
His only Son (the greatest gift),
that whosoever (the greatest invitation)
believes (the greatest decision)
in Him (the greatest Person)
*believes in Him (the greatest opportunity)
should not perish (the greatest deliverance),
but (the greatest difference)
have (the greatest certainty)
eternal life (the greatest possession).

Noten:
  1. Ds. A.W. Beute: Kerkdienst Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Sneek (9 juli 2006); http://www.zvk.nl (voorde laatste keer geraadpleegd op 28 juli 2010)
  2. Michael Green: Wie is deze Jezus? Kok, Kampen, 1992, p.81.
  3. Studiebijbel: Hebreeën tot en met Judas; Uitgeverij In de Ruimte, Soest, 1988.
  4. De zondeloosheid van Jezus Christus: http://www.bijbelengeloof.com (voor de laatste keer geraadpleegd op 27 juli 2010)

Verantwoording afbeelding:
  • Titiaan 1487/90 - 1576: De zondeval; olieverf op doek (240 × 186 cm) - ca. 1565 - 1570; privécollectie.

Lees verder

© 2010 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De voetwassing en het avondmaalDe voetwassing en het avondmaalIn Johannes wordt het avondmaal niet beschreven. In plaats daarvan beschrijft Johannes de voetwassing. Wat is de achterg…
Christenen - Wie is Jezus?Christenen - Wie is Jezus?Iedereen kent het kerstverhaal wel. De geboorte van onze verlosser Jezus Christus en de viering daarvan. Toch zit er nog…
Op weg naar Pasen: worden als een kindOp weg naar Pasen: worden als een kindTerwijl zij samen in Galilea verkeerden, zeide Jezus tot hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen de…
Christelijke feestdagen met hun betekenisChristelijke feestdagen met hun betekenisOnze samenleving kent verschillende Christelijk feestdagen waarop wij niet werken. Wanneer vinden deze feestdagen plaats…
Jezus en geweld: Geen vrede, maar het zwaard (Matteüs 10:34)Jezus en geweld: Geen vrede, maar het zwaard (Matteüs 10:34)Er wordt wel beweerd dat Jezus vrede bracht - 'vrede op aarde' -, maar als je het Nieuwe Testament leest kun je niet om…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Genotar/Shutterstock.com
  • De zondeloosheid van Jezus Christus: http://www.bijbelengeloof.com (voor de laatste keer geraadpleegd op 27 juli 2010)
  • Ds. A.W. Beute: Kerkdienst Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Sneek (9 juli 2006); http://www.zvk.nl (voorde laatste keer geraadpleegd op 28 juli 2010)
  • Michael Green: Wie is deze Jezus? Kok, Kampen, 1992.
  • Studiebijbel: Hebreeën tot en met Judas; Uitgeverij In de Ruimte, Soest, 1988.
Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 10-05-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.