Pasen, Pascha, Pesach, Paasfeest: Jezus Christus paaslam

Pasen, Pascha, Pesach, Paasfeest: Jezus Christus paaslam Pasen, pascha, pesach, paasfeest: Jezus Christus paaslam. In dit artikel wordt de geestelijke betekenis van pèsach besproken. Het pesach-feest wijst als het ware vooruit naar Jezus “het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt”. De gelovigen mogen schuilen achter het bloed van Christus net zoals de eerstgeborenen van Israel schuilden achter het bloed van het paaslam. Pesach is er ter herinnering aan het verlossingswerk van God, toen én nu. Er is voor iedereen redding door Christus Jezus.

'Ons pesachlam, Christus, is geslacht'

Geestelijke betekenis van Pesach

"Omdat ons pesachlam, Christus, is geslacht," schrijft Paulus in 1 Korintiërs 5:7, waarmee hij verwijst naar de geestelijke betekenis van Pesach: de dood van Christus aan het kruis kan als een offer voor anderen worden opgevat. In het Nieuwe Testament wordt Jezus de Messias dikwijls geportretteerd als een lam en als een offer. De eerste keer dat er verwezen wordt naar Jezus als 'het Lam' is door Johannes de Doper die de woorden sprak: "Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt" (Johannes 1:29). Johannes denkt hier aan het paaslam, want hij legt een duidelijk verband met de kruisdood van Jezus en het paaslam door Exodus 12:46 aan te halen: "Zo ging de Schrift in vervulling: 'Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden'" (Johannes 19:36).

Een schaap dat naar de slacht werd geleid

In Handelingen 8:32 citeert Lucas Jesaja 53:7-8, dat spreekt van een schaap dat naar de slacht werd geleid en hij brengt het expliciet in verband met de Jezus. Het laatste Bijbelboek, Openbaring van Johannes, spreekt vele keren over het Lam dat werd geslacht (Openbaring 5:6-13; 6:1, 16; 7:9-17; 12:11; 13:8, 11; 14:1-10; 15:3: 17:14; 19:7-9: 21:14, 22-23: 22:1-3). Hebreeën 9 en 10 stelt dat Jezus is geofferd om de zonden van velen te dragen.

Zuidzijde van de Olijfberg met de uitgestrekte Joodse begraafplaats / Bron: Matthias Kopp, Wikimedia Commons (Publiek domein)Zuidzijde van de Olijfberg met de uitgestrekte Joodse begraafplaats / Bron: Matthias Kopp, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Een lam zonder smet of gebrek

Pesachmaal

In Matteüs 26 lezen we van Jezus' laatste maal met de discipelen: het pesachmaal. "Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood [matzes] en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg" (Matteüs 26:26-29). Jezus refereert aan de gebroken matzes als zijn lichaam en de wijn als zijn bloed, dat het Nieuwe Verbond representeert, zoals beloofd in Jeremia 31:31-34. Het brood was ongedesemd, conform het gebod in Exodus 12:8. Desem of gist staat voor zonde dat alles doordrenkt (1 Korintiërs 5:6). Jezus is het Lam zonder zonde en Hij gebruikt het beeld van het ongedesemde brood van de Seder voor zijn lichaam.

De Messias is een mens zonder zonde

1 Petrus 1:19 spreekt van het kostbare bloed van Christus die voor de zonden van de mens geofferd is, als een lam zonder smet of gebrek, gelijk het pesachlam zoals we kunnen lezen in Exodus 12:5: "Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van een geit, als het maar een mannelijk dier van één jaar oud is zonder enig gebrek." De Messias is een mens zonder zonde, dus zonder smet of gebrek. 'Mannelijk dier van één jaar oud' laat zien dat het gaat om een dier van het mannelijke geslacht in de kracht van zijn leven, gelijk Jezus die 33 jaar was toen Hij zijn leven gaf voor u en mij.

De gelovigen mogen schuilen achter het bloed van Christus

Doodsengel

In Exodus 12 kunnen we lezen dat de Israëlieten het bloed van het lam bij elk huis waarin een dier gegeten wordt, aan de beide deurposten en aan de bovendorpel moeten strijken, zodat de doodsengel aan die deur voorbij zal gaan en de eerstgeborene van die familie niet zal sterven zoals de eerstgeborene van de farao, zijn troonopvolger, en de andere Egyptische families. De belangrijkste geestelijke betekenis van het feit dat de Messias ons paaslam is, is dat door zijn dood de gelovigen mogen schuilen achter zijn bloed net zoals de eerstgeborenen van Israel schuilden achter het bloed van het paaslam. Dit neemt niet weg dat de de uitdrukking 'Lam van God' niet tevens naar andere oudtestamentische beelden zou kunnen verwijzen zoals het dagelijks brandoffer en verschillende speciale offers.

Nieuwe schepping in Christus

God zei tegen Mozes en Aäron, nog in Egypte: "Voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn," waarmee Hij aangeeft dat verlossing van slavernij in Egypte het begin markeert van een nieuw leven. We zien hier een parallel met het nieuwe leven dat we beginnen wanneer we vertrouwen op het offer van Christus - het Paaslam - voor ons bracht (1 Korintiërs 5:7) en in Christus een nieuwe schepping zijn geworden (2 Korintiërs 5:17).

De macht van de zonde is gebroken

"Zoals de nacht van Egypte Israël uit zijn greep moest loslaten door de kracht van de HERE krachtdadig, zo is de macht van de zonde gebroken en moest de nacht van dood en graf zich gewonnen geven aan het licht van Christus’ opstanding.

Dat vraagt om een bevrijd dagelijks leven in geloof, betrokken op Hem die ons bevrijd heeft. Zoals de apostel Paulus het zegt: ‘Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. Laten wij derhalve feest vieren, niet met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.’ (1 Kor. 5:7,8)"*

Kinderen vieren Sjavoeot in Israël, 2009 / Bron: Onbekend, Wikimedia Commons (CC BY-2.5)Kinderen vieren Sjavoeot in Israël, 2009 / Bron: Onbekend, Wikimedia Commons (CC BY-2.5)

Tijdstip en plaats

Een zeer treffende parallel tussen het paaslam en Jezus is de plek waar Hij stierf en het tijdstip waarop dat gebeurde. Zo stierf hij in Jeruzalem op het negende uur, zo deelt het Nieuwe Testament ons mede (o.a. Matteüs 27:45v.). Dat is exact het tijdstip van het dagelijks avondoffer dat in de tempel werd gebracht en waarschijnlijk is dit ook het uur dat de paaslammeren werden gedood. Een treffende analogie! We zien dit terug op de dag dat Jezus opstond uit de doden, te weten op de dag van de eerstelingen (Jom haBikkoerim) en tijdens het joodse Wekenfeest (Sjavoeot) werd de Heilige Geest uitgestort over alle gelovigen.

Pesach onderhouden en avondmaal vieren

In Exodus 12 staat dat God een ieder die tot de gemeenschap van Israël behoort, verplicht stelde het pesachmaal te bereiden teneinde Zijn verlossing te gedenken. Joden alsook heidenen die zich onder het huis van Israel schaarden, waren verplicht dit feest te onderhouden. Iedere generatie moet het verlossende werk van God overbrengen op de andere generatie:

"En als uw kinderen dan vragen: 'Wat betekent dit gebruik?' antwoord dan: 'Wij brengen de HEER een pesachoffer omdat hij de huizen van de Israëlieten voorbij is gegaan toen hij de Egyptenaren strafte; ons heeft hij gespaard'" (Exodus 12:26-27).

We geven gehoor aan Gods wil als we zowel Pesach onderhouden als het avondmaal vieren.

"Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt" (1 Korintiërs 11:26).

U kunt deelnemen aan een door gelovigen gehouden Pesach Seder. Bekijk een film van 40 minuten van David Brickner die een boeiende en onderhoudende presentatie geeft van Pesach Seder. Klik hier.

Noot:
(*) J. Groenleer in: Vrede over Israël, jaargang 49, nr. 2, maart 2005, http://www.kerkenisrael.nl/voi/voi49-2a.php

Lees verder

© 2010 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Christelijke Feestdagen - PasenChristelijke Feestdagen - PasenPasen is een christelijk feest, echter de manier waarop de meeste mensen Pasen vieren (met eieren en de Paashaas) is nie…
Witte donderdag, Goede vrijdag, Stille zaterdag, PaaszondagWitte donderdag, Goede vrijdag, Stille zaterdag, PaaszondagPasen, de belangrijkste Christelijke feestdag. Een feestdag die eenieder kent en ervaart, maar wat vieren we precies met…
Pasen; eieren zoeken en palmpaasstok makenIn deze tekst lees je over de oorsprong van Pasen in de verschillende godsdiensten en de uitleg van de rituelen die bij…
Wat is de betekenis van Hemelvaartsdag?Voor heel veel mensen, is Hemelvaartsdag slechts een leuke vrije dag. Voor christenen betekent deze dag veel meer dan al…

Kent de Islam vrijwilligerswerk?Kent de Islam vrijwilligerswerk?Er is geen religie, natie of wetgeving die vrijwilligerswerk zo belangrijk acht, als de Islam. De aantoonbaarheid vanuit…
Het offer van Jezus Christus aan het kruis een mensenoffer?Het offer van Jezus Christus aan het kruis een mensenoffer?De dood van Jezus Christus aan het kruis is een schending van het gebod tegen mensenoffers, zo beweert Rabbi Stuart Fede…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Genotar/Shutterstock.com
  • Chuck en Karen Cohen: Wortels van ons geloof; Comité Gemeentehulp Israël, 2008.
  • David H. Stern: Jewish New Testament Commetary; Jewish New Testament Publications, Inc., 2005.
  • Dr. Willem J. Ouweneel: Het zoenoffer van God - Ontwerp van een verzoeningsleer; Medema, Vaassen, 2009.
  • J. Groenleer in: Vrede over Israël, jaargang 49, nr. 2, maart 2005, http://www.kerkenisrael.nl/voi/voi49-2a.php
  • Afbeelding bron 1: Matthias Kopp, Wikimedia Commons (Publiek domein)
  • Afbeelding bron 2: Onbekend, Wikimedia Commons (CC BY-2.5)
Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 20-04-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 7
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.