De Nag Hammadi geschriften

In 1945 werd in het plaatsje Nag Hammadi een vondst gedaan die een wereldwijde schokgolf gaf onder menig Rooms katholieke gelovige. Eens te meer werd duidelijk hoe kerkgeleerden en kerkschrijvers in de loop der eeuwen de Bijbel zo dusdanig hadden herschreven en 'verbeterd' dat van de oorspronkelijke uitspraken van Jezus Christus weinig juistheden meer staan in de Bijbel.

Wat zijn de Nag Hammadi geschriften?

We tellen het jaar 1945. Terwijl de WO II op zijn einde is gekomen, wordt in december nabij het Egyptische plaatsje Nag Hammadi een wonderlijke ontdekking gedaan. Nag Hammadi ligt vlak bij de eerste stroming van de opper-Nijl.

Een boer met de naam Muhammad Ali is op zoek naar vruchtbare grond om over zijn akker heen te verdelen. Met behulp van een kruiwagen en grote rieten manden, schept hij de vruchtbare grond in de manden. Daarbij stuit hij plotseling op een grote aarden kruik. De boer weet dat hij zich op de grond bevindt van een ontzettend oud kerkhof. Maar het kerkhof is al sinds tijden niet meer in gebruik. In de buurt bevindt zich ook een hele oude ruïne van een klooster uit de tweede of derde eeuw na Christus.

Muhammad graaft de kruik verder uit en legt het voorlopig aan de kant om het aan het einde van zijn werkdag te kunnen ophalen. Zijn intuïtie verteld hem dat er iets in de kruik zit. Maar hij durft de kruik in eerste instantie niet open te maken, omdat hij bang is dat er misschien wel een jinn (Arabisch voor kwade geest) in zit. Dus gooit hij de kruik later stuk. Tot zijn verbazing bevinden er zich een aantal oude boeken in de kruik.

Muhammad had al snel door dat de geschriften iets met het christelijke geloof te maken moesten hebben, en daarom hechtte hij er in eerste instantie geen waarde aan. Hij had zelfs al enkele papyri in de haard opgestookt. Maar later ontdekte Muhammad en zijn vrienden dat er wel handelswaarde op deze boeken zat op de zwarte markt van Egyptische antiquiteiten. En zo werden ze ook langzaam maar zeker bekend in de Westerse wereld.

De inhoud van de oude boeken

In totaal vormen de Nag Hammadi geschriften 13 handgeschreven papyrusrollen in leren banden en 52 verzen. De gevonden teksten dateren uit de 1e tot 4e eeuw en zijn in het Koptisch geschreven. Maar sommige geschriften zijn zelfs al te dateren van 50 na Christus. De teksten kwamen uiteindelijk terecht in het Koptisch Museum in Cairo, waar ze nog steeds zijn. Sinds 1977 zijn de teksten als gevolg van een Engelse vertaling bekend geworden bij het publiek. Maar in 1995 komt de eerste Nederlandse vertaling daarvan pas uit.

Wat staat er precies in de geschriften?

De Nag Hammadi geschriften zijn vroegchristelijke geschriften. Dat wil zeggen dat de geschriften afstammen van de eerste christenen, nog vóór de oprichting van de Rooms katholieke kerk.

In 367 schreef de bisschop van Alexandrië, bisschop Athanasius, een zogenoemde paasbrief waarin hij iedereen opriep om geschriften die niet behoorde tot het Nieuwe Testament, ingesteld door de Rooms katholieke kerk, te vernietigen. De geschriften die gevonden zijn in Nag Hammadi zijn sindsdien dus apocriefe geschriften. Dat betekend dat ze dus niet langer werden erkend door Rooms katholieke kerk. Misschien zijn de Nag Hammadi geschriften wel ooit verborgen omdat men bang was voor de vernietiging van deze teksten. Maar de waarheid daarover zullen we helaas nooit te weten komen.

Ook al zijn de geschriften na 1700 in het verborgene te hebben gezeten in een hele slechte staat, ze zijn gelukkig wel voor een deel bewaard gebleven. De meeste teksten van de Nag Hammadi geschriften stonden onder redactie van gnostici (gnosis is het Griekse woord voor kennis/inzicht). Er zijn ook enkele hermetische geschriften en een fragment uit De Republiek van de Griekse filosoof Plato bewaard gebleven. In hoofdlijnen kunnen we stellen dat de geschriften bestaan uit:
 • Geschriften over Jezus Christus
 • Geschriften over Hermes Trismegistus
 • Scheppingsmythen
 • Verlossingsteksten
 • Openbaringen

Geschriften over Jezus Christus

In onder meer Het Evangelie van de waarheid, het Evangelie van Thomas, het Evangelie van Phillipus, de Verhandeling over de Ziel, een geheim boek van Jacobus, de Openbaring van Paulus en in het Evangelie van Maria Magdalena etc. wordt uitvoerig gesproken over het leven en de uitspraken van Jezus Christus. Sommige van deze geschriften zijn van ongekende waarde omdat geleerden denken dat ze al uit 50 na Christus stammen en daarmee dus ouder zijn dan de vier Bijbelse evangeliën in het Nieuwe Testament en zelfs nog ouder dan de brieven van Paulus.

Vooral de rol van Maria Magdalena in het leven van Jezus Christus en de christelijke visie over vrouwen in die tijd is opzienbarend omdat het huidige christendom vrouwen juist op de achtergrond stelt, terwijl de vroegchristelijke geschriften spreken van een absolute gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Deze ontdekking is ongekend en geeft daardoor een hele andere beeldvorming over het leven rondom Jezus Christus.

Het Evangelie van Thomas is bekend geworden dankzij het feit dat er uitspraken van Jezus christus in staan die hij aan zijn toehoorders gedaan zou hebben. De uitspraken van Jezus Christus zijn zeer opmerkelijk omdat het getuigd van een enorme geestelijke helderheid. Ook zijn mensenkennis en inzicht in de menselijke psyche is van zeer hoog niveau.

In de Bijbel staan vaak uitspraken van Jezus die vaag zijn en die op verschillende wijzen kunnen worden geïnterpreteerd. Echter, door het lezen van zijn oorspronkelijke uitspraken in de Nag Hammadi geschriften, worden zijn uitspraken nu duidelijk en begrijpbaar. Het is dan ook niet vreemd dat er veel interesse is voor deze geschriften door christelijke gelovigen.

Geschriften over Hermes Trismegistus

Wie was deze Hermes Trismegistus (dat in het Nederlands ‘De driewerf grootste’ betekent)?
Hermes staat gelijk aan de Egyptische god Thot of Theuth die bekent geworden is door afbeeldingen van een mens met een ibiskop. Hij is een van de Goden die zou heersen over geleerden en schrijvers. Hermes werd later een priestergeleerde die in de tijd van Mozes zou hebben geleefd. Hij zou ook talloze boeken hebben geschreven (bijna 40.000) over alle geheimen van de wetenschap en religie.

Scheppingsmythen

Scheppingsmythen zijn verhalen over het ontstaan van de aarde en zijn bewoners, zo ook het ontstaan van het universum. In de Nag Hammadi geschriften zijn daarover zes verhalen bewaard gebleven:
 • Het geheime boek van Johannes
 • De oorsprong van de wereld
 • Het wezen van de machten
 • Het Heilige boek van de Grote, Onzichtbare Geest
 • Eugnostus de Gezegende of Wijsheid van Jezus Christus
 • Drievoudige Verhandeling

Het woordje ‘evangelie’ betekent letterlijk ‘goed bericht’. De Nag Hammadi geschriften zijn dan ook voor menig gelovige een verrijking over het leven van Jezus Christus en een innerlijke verdieping in hun christelijke geloof.

Lees verder

© 2009 - 2020 Dorybos, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Boekrollen en fragmenten van papyri die inzicht gevenIn deze laatste eeuw zijn toevallige ontdekkingen gedaan van zeer oude boekrollen en fragmenten daarvan. Dat heeft niet…
Het leven van Maria MagdalenaMaria Magdalena nam een bijzondere plaats in in het leven van Jezus Christus. Als zijn meest geliefde leerling, staat Ma…
Het Nieuwe Testament (Christendom)Het Nieuwe Testament is van groot belang binnen het Christendom. Het vormt het tweede deel van de Christelijke Bijbel en…
Had Jezus een vrouw?Sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw werden de veronderstellingen telkens luider: dat Jezus Christus getrouwd wa…

Wat is de bijbel, waarom uniek, canonieke & apocriefe boekenWat is de bijbel, waarom uniek, canonieke & apocriefe boekenHet woord 'Bijbel' stamt van het Griekse woord biblia en dat is het meervoud van biblion oftewel boekrol. De bijbel best…
Profetieën Oude Testament (Bijbel) vervuld door Jezusmijn kijk opProfetieën Oude Testament (Bijbel) vervuld door JezusIn het Oude Testament (Tanakh in het Hebreeuws)* staan zeer vele profetieën over de (eerste) komst van de Messias, hetge…

Reageer op het artikel "De Nag Hammadi geschriften"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

David Wittering, 25-09-2013 15:24 #1
Hand. 1:8
GIJ zult getuigen van mij, zegt Jezus

Joh. 15:26
… de geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die getuigenis over mij afleggen; en GIJ moet op UW beurt getuigenis afleggen…

Hand. 5:42
En zij bleven zonder ophouden elke dag in de tempel en van huis tot huis onderwijzen en het goede nieuws over de Christus, Jezus, bekendmaken.

Hand. 8:5
Zo daalde Fili̱ppus af naar de stad Sama̱ria en ging hun de Christus prediken.

Hebr. 3:1
… heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping, beschouwt de apostel en hogepriester die wij belijden - Jezus.

Openb. 20:4
Ja, ik zag de zielen van hen die met de bijl ter dood gebracht waren wegens het getuigenis dat zij hadden afgelegd omtrent Jezus en wegens het spreken over God. (in het laatste stukje staat er in de grondtekst eigenlijk: en om het Woord van God).

Openb. 19:10
… uw broeders, die het werk hebben dat bestaat in het getuigenis afleggen omtrent Jezus.


JEZUS STAAT NIET CENTRAAL (?)

Kol. 1:16
… want door bemiddeling van hem werden alle [andere] dingen in de hemelen en op de aarde geschapen, de zichtbare en de onzichtbare, of het nu tronen of heerschappijen of regeringen of autoriteiten zijn. Alle [andere] dingen zijn door tussenkomst van hem en voor hem geschapen (wijzelf dus ook)

Joh. 5:22-23
… Want de Vader oordeelt volstrekt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon toevertrouwd, opdat allen de Zoon zouden eren evenals zij de Vader eren.

Rom. 1:6
… GIJ, die zijt geroepen om Jezus Christus toe te behoren…

Fil. 3:7-11
Maar alles wat winst voor mij was, heb ik ter wille van de Christus als verlies beschouwd. Ja, wat dat aangaat, ik beschouw alle dingen ook werkelijk als verlies wegens de uitnemende waarde van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer.

Om zijnentwil heb ik het verlies van alle dingen aanvaard en ik beschouw ze als een hoop vuil, opdat ik Christus moge winnen en in eendracht met hem bevonden word, niet mijn eigen rechtvaardigheid hebbend, die voortvloeit uit de wet, maar die welke door middel van geloof in Christus is, de rechtvaardigheid die van God komt op basis van geloof, ten einde hem te kennen…

1 Joh. 5:11-12
En hierin bestaat het gegeven getuigenis, dat God ons eeuwig leven heeft gegeven, en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft dit leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft dit leven niet.

Kol 1:19
… het heeft God goedgedacht de gehele volheid in hem te doen wonen

1 Kor. 1:23
… wij prediken een aan de paal gehangen Christus…

Joh. 16:13-14
… de geest der waarheid zal u in alle waarheid leiden… Die zal Mij verheerlijken, want hij zal van het mijne ontvangen en het u bekendmaken, zei Jezus.

Hand. 9:4-5
Saulus, Saulus, waarom vervolgt gij mij? Hij zei: "Wie zijt gij Heer?" Hij zei: "Ik ben Jezus, die gij vervolgt".

Hand. 16:31
Geloof in de Heer Jezus en gij zult gered worden, gij en uw huisgezin.

Kol. 1:1,7
Paulus, door Gods wil een apostel van Christus Jezus… een getrouwe dienaar van de Christus

Hebr. 12:2
… terwijl wij oplettend het oog gericht houden op de Voornaamste Bewerker en Volmaker van ons geloof, Jezus.

Ef. 3:17
… dat de Christus door middel van [UW] geloof in UW hart woont met liefde.Hand. 4:12
… want er is onder de hemel geen andere naam [Jezus] die onder de mensen is gegeven, waardoor wij gered moeten worden.


Fil. 2:9-11
… de naam gegeven die boven elke [andere] naam is, zodat in de naam van Jezus iedere knie zich zou buigen.

Matt. 12:21
Voorwaar, op zijn naam zullen natiën hopen.

Hand. 5:40
… gaven hun bevel niet meer op basis van Jezus' naam te spreken…

Hand. 9:15-16
… deze man is mij een uitverkoren vat om mijn naam uit te dragen.

Hand. 19:17
… de naam van de Heer Jezus werd aanhoudend grootgemaakt.


Bekering, vergeving en rechtvaardiging in de naam van Jezus
Luk. 24:47
… en op basis van zijn naam zou er in alle natiën berouw tot vergeving van zonden gepredikt worden…

Hand. 10:43
Over hem leggen alle profeten getuigenis af dat een ieder die geloof in hem stelt, vergeving van zonden krijgt door middel van zijn naam.

1 Kor. 6:11
… gij zijt rechtvaardig verklaard in de naam van onze Heer Jezus Christus en met de geest van onze God.
Doop in de naam van Jezus
Hand. 10:48a
Daarop gebood hij dat zij in de naam van Jezus Christus gedoopt zouden worden.

Hand. 19:5
Toen zij dit hoorden, werden zij in de naam van de Heer Jezus gedoopt.Hand. 22:16
En nu, waarom talmt gij nog? Sta op, laat u dopen en was uw zonden weg doordat gij zijn naam aanroept.Christenen komen samen in de naam van Jezus
Matt. 18:20
… waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.

Geloof in de naam van Jezus
Joh. 20:31
Maar deze zijn opgetekend opdat GIJ moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat GIJ door te geloven leven moogt hebben door middel van zijn naam.

1 Joh. 3: 23
Ja, dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus, en elkaar liefhebben, zoals hij ons een gebod gegeven heeft.

1 Joh. 5:11-13
En hierin bestaat het gegeven getuigenis, dat God ons eeuwig leven heeft gegeven, en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft dit leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft dit leven niet. Ik schrijf U deze dingen opdat GIJ moogt weten dat GIJ eeuwig leven hebt, GIJ die UW geloof in de naam van de Zoon van God stelt.

Joh. 3:18
Hij die geloof oefent in hem, wordt niet geoordeeld. Hij die geen geloof oefent, is reeds geoordeeld, omdat hij geen geloof heeft geoefend in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Overgave
Hand. 15:25b-26
Paulus en Barnabas…, mensen die hun ziel voor de naam van onze Heer Jezus Christus hebben overgegeven.

Kol. 3:17
En wat gij ook doet in woord of in werk, doet alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl GIJ God, de Vader, door bemiddeling van hem dankt (vorige vertaling:… de Heer Jezus, God, de Vader, dankend…
Gebedsverhoring
Joh. 14:13-14
…En wat GIJ ook vraagt in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in verband met de Zoon verheerlijkt moge worden. Indien GIJ iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen.
Joh. 15:16
… opdat GIJ zoudt heengaan en vrucht zoudt blijven dragen en dat UW vrucht zou blijven, opdat wat GIJ de Vader ook vraagt in mijn naam, hij het U zou geven.

Joh. 16:23
Indien GIJ de Vader om iets vraagt, zal hij het U in mijn naam geven.

Wonderen in de naam van Jezus
Mark. 16:17
Voorts zullen deze tekenen hen vergezellen die geloven: Met gebruikmaking van mijn naam zullen zij demonen uitwerpen, zij zullen in talen spreken …
Hand. 3:6
Doch Petrus zei: “Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik wél heb, geef ik u: In de naam van Jezus Christus de Nazarener, loop!”

Hand. 4:30
… terwijl er tekenen en wonderen geschieden door middel van de naam van uw heilige knecht Jezus.

Hand. 16:18
Tenslotte begon het Paulus te vervelen, en hij keerde zich om en

zei tot de geest: Ik beveel u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan.


Vervolgingen door de naam van Jezus
Matt. 10:22
En GIJ zult ter wille van mijn naam voorwerpen van haat zijn voor alle mensen.

Matt. 19:29
En een ieder die ter wille van mijn naam huizen of broers of zusters of vader of moeder of kinderen of landerijen heeft verlaten, zal vele malen meer ontvangen en eeuwig leven beërven.

Luk. 21:12
Maar vóór al deze dingen zullen de mensen de hand aan U slaan en U vervolgen, door U over te leveren aan de synagogen en gevangenissen, en U voor koningen en bestuurders te slepen ter wille van mijn naam.

Hand. 5:41
… verheugd dat zij waardig gerekend waren ten behoeven van zijn naam oneer te lijden

Hand. 21:13
Wees ervan verzekerd dat ik bereid ben mij te Jeruzalem niet alleen te laten binden, maar er ook te sterven voor de naam van de Heer Jezus.

1 Petrus 4:14
Indien GIJ om de naam van Christus wordt gesmaad, zijt GIJ gelukkig, want de geest der heerlijkheid, ja, de geest van God, rust op U.
vers 16:
… maar God blijven verheerlijken in deze naam.

Volharding voor de naam van Jezus
Openb. 2:3
… gij hebt ter wille van mijn naam standgehouden…

Openb. 2:13
… toch blijft gij aan mijn naam vasthouden, en gij hebt uw geloof in mij niet verloochend…

Openb. 3:8
… gij hebt mijn woord bewaard en hebt u niet ontrouw getoond aan mijn naam.

Infoteur: Dorybos
Gepubliceerd: 28-02-2009
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Special: Apocriefe geschriften
Reacties: 1
Schrijf mee!