Betekenis van de titel Mensenzoon voor Jezus

Betekenis van de titel Mensenzoon voor Jezus De Mensenzoon is een titel die vaak voorkomt in de Bijbel. In het Oude Testament wordt er al over de Mensenzoon geschreven. Daniël beschrijft hoe hij in een visioen de Mensenzoon ziet komen op de wolken van de hemel. In een later joods geschrift Henoch wordt dit visioen nogmaals verteld en weer gaat het over de Mensenzoon. In de evangeliën wordt beschreven hoe Jezus zich meermalen de Mensenzoon noemt. De Mensenzoon is een goddelijk persoon die oordeel spreekt over de mensen.

De Mensenzoon in het Bijbelboek Daniël

De term Mensenzoon komt in het Oude Testament voor in het boek van Daniël. In dat boek staat het visioen beschreven dat Daniël te zien krijgt. In dat visioen treden de gedaanten van vier dieren naar voren. Ten eerste een leeuw met arendsvleugels, vervolgens een beer, dan een luipaard en ten slotte een naamloos monster met tien horens. Daarop volgt een gezicht op de troonzaal in de hemel. God, die voorgesteld wordt als de Oude van dagen, zit op zijn rechterstoel. Dan komt er met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon.

Ik [Daniël] keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan. (Daniël 7: 13-14)

De Zoon des mensen in het boek Henoch

In het boek Henoch wordt het visioen uit Daniël 7 opnieuw geschetst. Dat geeft aan hoe belangrijk het visioen van de Mensenzoon was in de tijd voor Jezus. Het boek Henoch behoort tot de oud-Israëlitische literatuur. Het geschrift Henoch is niet opgenomen in de Bijbel. Ook in het boek Henoch gaat het over de Mensenzoon. Henoch tekent in hoofdstuk 46 van zijn boek de Mensenzoon als een heerser. Hij is de eerstgeborene van God. Hij wordt aangewezen om de vorst van het volk van de Heer te zijn. Hij is het licht van alle volken op aarde. Als het eindgericht er is zal de Mensenzoon rechtspreken en alle boze machten, al het kwaad dat er is, vernietigen. Daarna zal Hij als een koning eeuwig heersen in het paradijs.

En ik [Henoch] vroeg aan de engel die mij begeleidde en mij alle verborgen dingen toonde, aangaande die Zoon des Mensen, wie hij was, waar hij vandaan kwam, en waarom hij de Hoofd van Dagen vergezelde? En hij antwoordde en zei tegen mij: dit is de Zoon des Mensen die rechtvaardigheid heeft, bij wie rechtvaardigheid verblijft, en die alle schatten van wat verborgen is openbaart. Want de Heer der Geesten heeft hem verkozen, en zijn deel heeft de voorkeur voor de Heer der Geesten in oprechtheid voor eeuwig. En deze Zoon des Mensen die gij gezien hebt, zal de koningen en de machthebbers van hun zetels doen opstaan, en zal de regeringen der geweldenaren ontbinden, en de tanden der zondaars breken. (Henoch 46: 2-4)

De goddelijkheid van de Mensenzoon

In de geschriften van Daniël en Henoch komt de Mensenzoon niet als een gewoon mens over. De dingen die over hem worden gezegd geven hem een bijzondere positie. Hij kan als een goddelijk persoon worden aangeduid. Daarvoor zijn verschillende argumenten. Van de Mensenzoon staat geschreven dat hij op de wolken van de hemel komt. Deze beschrijving wordt in de Bijbel enkel en alleen voor God gebruikt (bijvoorbeeld Psalm 18:10, Psalm 104:3, Jesaja 19:1 en Nahum 1:3). In Daniël 7 vers 14 staat dat alle volken de Mensenzoon zullen gaan vereren. Het Aramese woord 'vereren' wordt alleen gebruikt voor het vereren van God. En de heerschappij van de Mensenzoon is een eeuwige heerschappij (Daniël 7:14,27). Een eeuwige heerschappij is iets dat bij God hoort.

Mensenzoon, de zoon van een mens

In de moedertaal van Jezus, het Aramees, is de Mensenzoon eigenlijk een heel alledaags woord, Barnasja. Dit woord bestaat uit twee woorden: bar wat zoon betekent en nasja wat mens betekent. Barnasja betekent dus gewoon mensenkind, gewoon een man, een zoon van zijn ouders. Door de oude geschriften van Israël heeft het woord een bijzondere lading gekregen.

Jezus als de Mensenzoon

De titel Mensenzoon was afkomstig uit de Israëlitische geschriften. De Mensenzoon werd genoemd in het Bijbelboek Daniël en in het buiten Bijbelse geschrift Henoch. In beide teksten wordt de Mensenzoon omschreven als een rechter. Hij zal het goede van het kwade scheiden. Deze Mensenzoon staat tussen God en de mensen in. Jezus heeft zichzelf bij meerdere gelegenheden de Mensenzoon genoemd.

Het gebruik van de titel Mensenzoon in de evangeliën

Het valt op dat in de evangeliën Jezus zichzelf Mensenzoon noemt. Deze titel krijgt Hij niet van anderen. Niemand noemt hem zo, behalve Hij zelf. In alle vier de evangeliën komt de titel Mensenzoon naar voren. In Matteüs en Lucas is deze term het meest te vinden. In de twee andere evangeliën, Marcus en Johannes, komt de Mensenzoon minder prominent naar voren. Buiten de evangeliën wordt de titel Mensenzoon amper gebruikt in het Nieuwe Testament.

Het voorkomen van de titel Mensenzoon in de evangeliën

EvangelieAantal maal dat de titel Mensenzoon wordt gebruikt
Matteüs28
Marcus11
Lucas26
Johannes12

De context waarin Jezus zichzelf Mensenzoon noemt

Op een aantal plaatsen in de evangeliën wordt verteld dat Jezus zichzelf Mensenzoon noemt. Hij doet dat bijvoorbeeld als Hij in zijn omgeving wordt afgewezen door de godsdienstige autoriteiten. Deze afwijzing zou de consequentie hebben dat hij moet lijden en sterven (Marcus 8:31, Lucas 9:22).

Hij [Jezus] begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan. (Marcus 8:31)

De Mensenzoon en het eindgericht

In Daniël en in Henoch werd de Mensenzoon al beschreven als een persoon die het oordeel over de mensen uitspreekt als het eind der tijden daar is. De leer van de laatste dingen, het oordeel en de nieuwe hemel, wordt ook wel de eschatologie genoemd. De titel Mensenzoon wordt in de evangeliën vaak eschatologisch gebruikt. Jezus is dan als Mensenzoon de persoon die bepaalt wie er goed en wie slecht was. Ook Jezus vertelt dat de Mensenzoon zal komen op de wolken van de hemel als het eind van de tijden gekomen is.

Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. (Matteüs 24: 30-31)

Wanneer komt de Mensenzoon op de wolken?

Wanneer is het eind der tijden daar en is de Mensenzoon voor allen te zien als Hij op de wolken van de hemel nederdaalt naar de aarde? Jezus geeft aan dat niemand weet wanneer dat precies is. De komst van de Mensenzoon op de wolken is alleen bij God de vader bekend.

Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. (Matteüs 24: 36-39)

Lees verder

© 2019 - 2024 Theofilus, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het Nieuwe Testament (Christendom)Het Nieuwe Testament is van groot belang binnen het Christendom. Het vormt het tweede deel van de Christelijke Bijbel en…
Chris Wright: Jezus leren kennen door het Oude TestamentrecensieChris Wright: Jezus leren kennen door het Oude TestamentChristopher J.H. Wright werd geboren in Belfast, Noord-Ierland. Hij behaalde zijn doctoraat met het thema oudtestamentis…
Thema GemeenteGroeiGroepen 2020-2021 'Durf Daniel te zijn'Thema GemeenteGroeiGroepen 2020-2021 'Durf Daniel te zijn'Elk jaar is er voor de GemeenteGroeiGroepen (GGG) nieuw materiaal beschikbaar, zo ook voor het seizoen 2020-2021. Het Ev…
De twaalf discipelen van Jezus en zijn apostelenDe twaalf discipelen van Jezus en zijn apostelenJezus heeft veel volgers. Vanuit die groep mensen kiest hij twaalf mannen die hij in het bijzonder onderwijst. Deze twaa…
Levensbeschouwelijk kijken naar handicap en ziekteLevensbeschouwelijk kijken naar handicap en ziekteDe theologe Jacqueline Kool heeft een boek geschreven met de titel ´Goed bedoeld. Levensbeschouwelijk kijken naar handic…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipart-Vectors, Pixabay
  • Bijbelcitaten uit de Herziene Statenvertaling en uit de Nieuwe Bijbelvertaling NBV..
  • De Bijbel (1972) Band V. Amsterdam: Amsterdamboek.
  • Citaat uit het boek Henoch: http://www.creabel.org/het_boek_henoch.html#c362
  • E. Kegel (2015). De transformatie van Jezus: van mens tot religieus icoon (Master's thesis).
  • MJ. Paul, G. van de Brink, J.C. Bette (2014). Bijbelcommentaar Ezechiël Daniël. Studiebijbel OT. Veenendaal: Centrum voor Bijbelonderzoek.
  • F. J. Pop (1972). Bijbelse woorden en hun geheim. Boekencentrum.
Theofilus (91 artikelen)
Laatste update: 01-04-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 7
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.