Digitale loverboys: werven/exploiteren meisjes via internet

Digitale loverboys: werven/exploiteren meisjes via internet Digitale loverboys: werven / exploiteren meisjes via internet. Loverboys lijken hun werkterrein te verleggen van het schoolplein naar sociale netwerksites, jongerensites en chatboxen, zoals Hyves, Sugababes/Superdudes, PartyPeeps 2000, Partyflock, Netlog, TMF Chatbox en msn, maar ook op diverse fora en dan voornamelijk in de 'problemenrubriek'. Loverboys hebben een antenne om meisjes die tot de risicogroep behoren eruit te pikken en ze in te palmen. Viola Zanetti deed er onderzoek naar.

Digitale loverboys


Onderzoek naar de digitale loverboy

Viola Zanetti heeft in het kader van een stage bij het openbaar Ministerie Rotterdam-Dordrecht, in de eerste helft van 2009 onderzoek gedaan naar de digitale loverboy.[1] Op basis hiervan schreef zij een masterscriptie en verscheen er een artikel van haar hand over dit fenomeen in het tijdschrift voor strafrechtspleging 'Proces'.[2] Vanwege alarmerende berichten vanuit het werkveld over loverboys die hun rekruteringspraktijken verplaatsen naar het internet, heeft Zanetti een onderzoek ingesteld naar de digitale grooming- en exploitatieprocessen van de loverboy.[3]

Ze maakte ten behoeve van het onderzoek gebruik van relevante literatuur, krantenartikelen, de zoekmachine van politie Rotterdam-Rijnmond, jurisprudentie, afgezet tegen en vergeleken met praktijkervaringen van een vijftigtal respondenten, afkomstig van politie, justitie, gemeente, hulpverlening, slachtoffers, jongeren, enz. Voorts zijn een aantal politieonderzoeken bestudeerd. Ook heeft zij wekelijks gedurende drie maanden potentiële werving- en exploitatiesites bezocht en geobserveerd. Deze sites vielen in de categorie sociale netwerksites, chatsites en fora. We gaan in op de meest kenmerkende aspecten uit het onderzoek van Zanetti.

Wat is de omvang van loverboypraktijken via het internet?

Er lijkt een verschuiving plaats te vinden van ronselplaats van de loverboy. Stond een loverboy tot voor kort nog in discotheken, café³ en schoolpleinen met zijn gladde praatjes en vlotte babbel vatbare meisjes om zijn vinger te winden met cadeaus en complimenten, tegenwoordig doet hij aan digitale grooming. Het is volgens Zanetti niet mogelijk in cijfers uit te drukken wat de omvang van het probleem - grooming en exploitatie via internet - is. Na analyse van de gegevens is wel gebleken dat de meerderheid van de slachtoffers van loverboys via het internet is geëxploiteerd. Het zijn juist de minderjarigen en de vrouwen met een relatief hoge leeftijd van eind 20, begin 30, met een (licht) verstandelijk beperking, die op deze wijze worden uitgebuit.

Het profiel van de digitale loverboy en het slachtoffer

Het dader- noch het slachtofferprofiel is substantieel anders indien het internet wordt ingezet om meisjes en vrouwen te werven, zo is gebleken uit dit onderzoek. Kort samengevat zien de profielen er als volgt uit.

De (digitale) loverboy hebben allen reeds een strafblad voordat ze zich gingen toeleggen op mensenhandel. In tegenstelling tot eerder onderzoek waaruit bleek dat loverboys dikwijls in Nederland opgegroeide allochtonen betreffen en dan overwegend van Marokkaanse afkomst zijn, komt uit het onderzoek van Zanetti deze overheersende rol die een bepaalde nationaliteit zou innemen niet naar voren. De meerderheid van de loverboys die actief waren op het internet in het werven, zijn Surinaams en Antilliaans. Loverboys die via het internet exploiteerden, waren overwegend autochtoon, Surinaams en Antilliaans.

Het internet moet beschouwd worden als een uitbreiding van middelen in plaats van verandering van profiel. Loverboys maken steeds meer gebruik van het internet om meisjes te werven, maat ze blijven ook nog steeds de 'klassieke' methoden gebruiken.

Het slachtoffer van de digitale loverboy lijkt in grote lijnen op het slachtoffer van de 'klassieke' loverboy. Meiden die via het internet werden gerekruteerd, waren tussen de 14 en 22 jaar, hadden overwegend een laag opleidingsniveau, een aantal hunner had een licht verstandelijke beperking. Uit het dossieronderzoek van Zanetti blijkt dat de meisjes die via internet zijn geworven allen een probleemjeugd hebben gehad. Slechts één slachtoffer had geen seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Digitale loverboys zijn schijnbaar ook op internet in staat om deze risicomeisjes eruit te pikken. Ze hebben er een speciale antenne voor.

Hoe vindt een loverboy zijn slachtoffer op het internet: grooming via internet

Aan de hand van de volgende vijf stappen, wordt het groomingproces van digitale loverboys verduidelijkt.

Stap 1: Het aanmaken van een profiel op een sociale netwerksite

Op tal van chatboxen en sociale netwerksites kan de loverboy geheel anoniem een profiel aanmaken, waarbij om persoonlijke informatie wordt gevraagd. Veel sociale netwerksites bieden vaak de mogelijkheid om persoonlijke filmpjes of foto?s toe te voegen aan het profiel. Sommige loverboys hebben een incompleet profiel met afgeschermde informatie en veel onjuiste informatie en weer andere profileren zich als echte 'gangsters'. Velen gebruiken een of meerdere nick(s) (dat is een pseudoniem). Saillant is dat met name de jongere of de Antilliaanse criminele jongeren veel meisjes in hun 'vriendenlijst' hebben staan.

Stap 2: De ronselsites

Loverboys zoeken naar meisjes om voor hun illegale karretje te spannen op de gangbare sociale netwerksites, jongerensites en chatboxen, zoals Hyves, Sugababes/Superdudes, PartyPeeps 2000, Partyflock, Netlog, TMF Chatbox, Chatnu en msn, maar ook op diverse fora en dan voornamelijk in de 'problemenrubriek'. Soms komen de meisjes uit zichzelf naar de loverboys toe (passief ronselen), maar vaak zal de loverboy actief op zoek gaan naar meisjes (actief ronselen).

Stap 3: Het selecteren van het slachtoffer

Loverboys vinden hun slachtoffers op vergelijkbare wijze als pedofielen: middels 'hawking', dat is als een havik rondcirkelen boven de prooi. Ze zoeken op geslacht, leeftijd, woonplaats, hobby's en eventueel opleidingsniveau in bijvoorbeeld de zoekmachine van een sociale netwerksite. Aan het profiel kan de loverboy zien wat voor vlees hij in de kuip heeft. Hij is op zoek naar meisjes die aandachtvragend of onzeker overkomen, met weinige hechte vrienden en een beetje teruggetrokken zijn - geen gebekte meisjes die volop in het leven staan en weten waar Abraham de mosterd haalt. Loverboys hebben een antenne om de wat kwetsbare (licht) verstandelijk gehandicapten eruit te pikken.

Stap 4: Het benaderen van het slachtoffer

De loverboy werpt tegelijkertijd veel lijntjes uit en vervolgens wacht hij af tot een meisje toehapt. Soms benadert een loverboy het meisje heel direct met 'wil je geld verdienen', maar veel vaker treedt hij in contact met het meisje middels 'social engineering'. Het meisje wordt aangesproken in een taal die ze herkent, ze krijgt een compliment over haar foto, of een geï®´eresseerde vraag over haar hobby en dan is ze al snel geneigd de ander te vertrouwen.

Stap 5: Inpalmen

Als het meisje is ingegaan op de benaderingspoging, dan begint het inpalmingsproces. Vooral msn blijkt hier een geschikt instrument voor te zijn. Via msn zijn mensen sneller geneigd zich bloot te geven, ze voelen zich bovendien veilig want ze chatten vanuit hun vertrouwde omgeving. Het meisje gaat sneller over haar grenzen heen. Ze durft meer en ze vertelt meer - ook op seksueel gebied. Er is ook minder controle vanuit de ouders, vooral als het meisje een computer op haar kamer heeft. Voornamelijk meisjes die al een risicogroep vormen, zijn volgens Zanetti nog kwetsbaarder op het internet. Loverboys zijn zeer gewiekst en zij weten precies waar kwetsbare meisjes gevoelig voor zijn: positieve aandacht, complimenten over haar uiterlijk en het vooruitzicht van een 'ridder op het witte paard' die zich aan hen willen verbinden. Ze spelen zonder scrupules psychologische en manipulatieve spelletjes, waarmee ze (kwetsbare) meisjes om hun vinger winden.

De digitale inlijving en instandhouding (exploitatie)

Na de grooming-fase, begint de inlijvingsfase. Het meisje kan gechanteerd worden met compromitterend film- en beeldmateriaal, afkomstig van msn-gesprekken en webcamsessies. Via bestaande commerciële sites, zowel grote als kleine, biedt hij het slachtoffer aan voor seks. Maar de loverboy kan het slachtoffer ook voor hem laten werken als raam- of straatprostituee. Doch exploitatie via internet heeft vaak de voorkeur van de loverboy. Het is goedkoper, anoniemer en er is minder handhaving en controle. Exploitatie via internet is dan vooral geschikt voor het aanbieden van meisjes die evident niet zelfstandig gekozen hebben voor de prostitutie. Zij kunnen beter aan het zicht van 'de sterke arm' onttrokken worden.

Internet is een zeer geschikt medium voor loverboypraktijken

Internet blijkt een uitermate geschikt medium voor de praktijken van loverboys, zowel voor het werven en inpalmen als voor het inlijven en exploiteren van slachtoffers. Vooral meisjes die tot een risicogroep behoren, zijn op internet nog kwetsbaarder en ontvankelijker voor uitbuiting. De calculerende loverboy maakt hier handig gebruik van. Er zijn veel potentiële ronselplekken, veel jongeren zijn actief op sociale netwerksites, er is nauwelijks handhaving op internet, het is anoniemer, meer laagdrempelig, er is weinig controle door ouders en de kosten zijn laag. Het is tijd dat ouders, scholen, sociale netwerksites, justitie, politie, hulpverleningsinstellingen en reclassering de handen ineenslaan en een plan maken om meisjes uit de risicogroep weerbaarder te maken, de controle en handhaving te verbeteren en speciale programma's te ontwikkelen om daders onder streng toezicht op het rechte pad te brengen.

Een praktijkvoorbeeld van hoe een loverboy een meisje werft en exploiteert

Hoe (geraffineerd) loverboys te werk kunnen gaan, lezen we in het vonnis van de Rechtbank Den Haag van 13 maart 2008. De loverboy heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel ten aanzien van C., een zwakbegaafde naïeve jonge vrouw, die onvoldoende voor zichzelf kan opkomen en onzeker was over haar uiterlijk. De loverboy heeft C. door middel van de typerende 'loverboy-techniek' van 'grooming' ingepalmd en vervolgens uitgebuit en dit slechts in enkele dagen tijd.[4] De aanpak waarbij loverboys eerst ruim de tijd nemen om het meisje aan zich te binden, lijkt op z'n retour. "Wij komen die werkwijze eigenlijk niet meer tegen"', zei Marije van Stempvoort van Humanitas Rotterdam in een gesprek met Tweede Kamerleden. "Soms worden meisjes al na twee dagen geprostitueerd, met een pistool tegen hun hoofd."[5]

"(...) In de hierna volgende overwegingen zal allereerst aan de hand van chat-gesprekken en de verklaring van [C] en de verdachte, worden besproken van welke feiten en omstandigheden de rechtbank uit zal gaan bij de beoordeling van de vraag in hoeverre [C] vrijwillig in de prostitutie is terechtgekomen.

Zondag 6 juli 2008
Uit het onderzoek is gebleken dat [C] in een chat-gesprek op 6 juli 2008 op diens uitnodiging met de verdachte in contact is gekomen. Reeds in dit eerste chat-gesprek dat in een tijdsbestek van drie kwartier plaats vond, werden er over en weer seksueel getinte opmerkingen gemaakt.

Maandag 7 juli 2008
De volgende dag is het [C] die contact opneemt met de verdachte. In dat chat-gesprek komt aan de orde dat zij elkaar zouden kunnen ontmoeten voor een seksueel contact. In het chat-gesprek van dezelfde avond dat kort daarop volgt, is het de verdachte die contact legt met [C]. [C] vraagt de verdachte of hij komt om seks met haar te hebben. Het is in dit gesprek dat de verdachte voor het eerst een vraag stelt die in verband kan worden gebracht met prostitutie. Hij vraagt wat voor werk [C] doet, waarop zij antwoordt, dat ze dom werk doet. Direct daarna vraagt de verdachte of ze achter de ramen werkt of zo. Vervolgens vertelt [C] dat ze werkt als caissiè²¥ en stelt de verdachte voor om voor hem te werken: "kom voor mij werken, heb je in 1 dag je maand salaris". De verdachte zegt kort daarna: "heb nog plaats in onze club". [C] geeft daarop onder meer het volgende aan: "Ik wil jou wel voor 1000 euro per dag hele dag neuken, maar ga niet heel Damsco en omgeving afwerken voor 50 euro. Nee. Ik wil mijn eigen longe cafe (...) Ik zoek een rijke vent (...) I.Am not that kind of girl." Vervolgens nodigt [C] de verdachte uit om naar haar toe te komen om seks met haar te hebben. Daarna komt aan de orde dat de verdachte zelf een vriendin heeft en van haar af wil. De verdachte geeft aan dat hij wel seks met [C] wil "morgen over morgen" en vraagt haar om haar telefoonnummer, welk nummer ze ook geeft. Vervolgens flirten de verdachte en [C] nog verder waarbij opvalt dat [C] de verdachte onder andere via de webcam probeert te verleiden en dat de verdachte [C] bevestigt en aanmoedigt. De verdachte stelt voor om die avond te komen, maar [C] wil dat niet omdat ze de volgende dag moet werken. Opvallend is dat de verdachte haar dan probeert te bewegen om niet naar haar werk te gaan "je gaat niet dan, fuck it zie het maar als een investering in je toekomst. gwn morgen ziekmelden." De verdachte dringt daarna verder aan door voor te stellen om elkaar de volgende dag in de middag te ontmoeten. Ook dat wijst [C] af omdat ze moet werken. [C] benadrukt dat het haar wel serieus is maar dat ze geen eenmalig contact wil. Daarop geeft de verdachte aan dat hij wel een maand bij [C] wil blijven. Vervolgens flirten de verdachte en [C] verder waarbij [C] benadrukt dat zij beter is dan de vriendin van de verdachte. Daarop antwoordt de verdachte: "ga je ook zoveel geld voor mij verdienen dan kom ik morgen bij jou wonen". [C] antwoordt dat zij niet op die manier haar geld gaat verdienen en dat ze over een paar jaar met een eigen café §eld wil verdienen. In het vervolg van het gesprek zegt de verdachte dat hij veel geld nodig heeft en niet genoeg heeft aan het door [C] verdiende geld. Met haar maandsalaris zegt hij twee dagen te doen en dat zijn vriendin in é©® dag het maandsalaris en de uitkering van [C] (1.100 euro) verdient. De verdachte nodigt [C] nog een keer uit om voor hem te werken: "luister, je bent mooier je pijpt beter ewa jah kom werken dan" en zegt dat hij bij zijn huidige vriendin puur voor het geld is en dat hij [C] gewoon leuk vindt en dat hij met haar trouwt als ze geld voor hem verdient. [C] antwoordt dat ze liever betere seks dan geld heeft en dat ze geen hoertje wil zijn. De verdachte en [C] flirten verder. Opvallend is verder dat [C] de verdachte aantrekkelijk zegt te vinden en dat de verdachte op onzekere vragen van [C] over haar volle lichaam antwoordt dat ze er goed uit ziet. Het gesprek eindigt met de afspraak om elkaar die avond nog te bellen.

Dinsdag 8 juli 2008
De volgende middag neemt de verdachte weer contact op met de verdachte. In dit chat-gesprek komt onder andere aan de orde dat de verdachte weg wil bij zijn vriendin en dat hij geen geld heeft. [C] belooft daarop dat zij vrijdagavond voor de verdachte wil gaan werken, mits het niet achter een raam maar in een gewoon hotel is. Daarnaast blijft [C] aandringen op een relatie met de verdachte. Over het door [C] te verdienen geldt merkt de verdachte op: "jij gaat werken, geld geef je aan mij, ik investeer in onze weed plantage, 15 duizend euro en na 8 weeken haal je 90 rooien uit, is alvast een beetje tog, koop voor je duurste kleeren alleen maar D&G en versace. (...) als je wil kan je nu al beginne tot 1 uur snachts?" De verdachte geeft vervolgens instructies: "ok dan regel ik nu een raam voor jou (...) ik zal je heel de dag in de gaten houden. (...) maar je moet wel weten je wordt veel geneukt en niet kijken hoe mensen eruit zien want alleen met mij neuk je met liefde dus je kan niemand weigeren hoe lelijk diegene ook is, je doet het voor het geld niet voor de liefde, schijt aan gewoon neuken, eerst betalen dan neuken (...) jij staat achter de raam betalen jou, komen binnen neuken zijn binne 10 min weer weg en eid van de avond als ik je kom ophalen dan geef je die geld pas, 50 euro per klant voor 10 min. (...) ok dus zo gaan we het doen tenzij je nee zegt dan hout het op tog. (...) geloof mij zodra je daarachter staat ga ik nooit meer weg bij jou maar jah na de eerste dag dat je daar staat moet mijn naam wel groot achter op je rug." Afgesproken wordt dat [C] toch op donderdagavond al komt. [C] geeft verder aan dat zij samen met de verdachte rijk wil worden, dat ze seks met hem wil en dat ze een toekomst met hem wil. [C] geeft tenslotte nog wel aan dat ze haar gewone werk ook wil blijven doen.

Overwogen wordt dat uit de hiervoor genoemde chat-gesprekken blijkt dat de verdachte geld wilde verdienen door [C] voor hem te laten werken als raamprostituee. [C] gaf aanvankelijk aan dat zij dat niet wilde maar liet zich door de verdachte ompraten waardoor zij - zoals de raadsman heeft opgemerkt - "gaandeweg achter de ramen is terecht gekomen". Enerzijds wenste [C] een bestendige relatie aan te gaan met de verdachte. Anderzijds verbond de verdachte daar de voorwaarde aan dat zij voor hem als prostituee moest gaat werken. [C] heeft bij herhaling aangegeven dat de relatie voor haar belangrijker was dan het zijn van een bron van inkomsten voor de verdachte. Verder wordt duidelijk dat de verdachte al het door [C] in de prostitutie te verdienen geld in zijn bezit wenste te krijgen door voor te stellen om een groot geld bedrag te investeren in een wietkwekerij zodat ze samen rijk zouden kunnen worden.

Donderdag 10 juli 2008
[C] heeft verklaard dat zij op donderdagochtend werd gebeld door de verdachte en dat hij had gezegd dat hij er door zijn vriendin was uitgezet omdat hij [C] als vriendin wilde hebben. Vervolgens stond hij op het station in Nijmegen. [C] heeft zich ziekgemeld bij haar werk en heeft de verdachte van het station opgehaald. Thuis aangekomen heeft ze de verdachte toegang verschaft tot het internet via haar laptop en heeft hij ingelogd op een site. Vervolgens heeft de verdachte zich voor de webcam laten pijpen door [C]. Die avond werd er naar [C] gebeld door mannen die vroegen of zij het meisje was van de site en is er een man bij haar thuis geweest met wie ze tegen betaling seks heeft gehad. Het geld dat de man betaalde, moest ze afgeven aan de verdachte.

Overwogen wordt dat de verdachte heeft erkend dat hij [C] heeft gepijpt. Voorts bestaan er bij de rechtbank, gelet op de chat-gesprekken met de verdachte die aan dit seksueel contact zijn vooraf gegaan, geen twijfels omtrent de juistheid van hetgeen [C] hierover heeft verklaard. In het hierna volgende zal verder nog worden ingegaan op de vraag of [C] de verdachte vrijwillig heeft gepijpt.

Vrijdag 11 juli 2008 en zaterdag 12 juli 2008
[C] heeft voorts verklaard dat zij op vrijdagochtend nog een man heeft ontvangen met wie ze tegen betaling seks heeft gehad. Ook nu moest [C] het door haar verdiende geld aan de verdachte afgeven. In de avond is zij met de verdachte naar Amsterdam gegaan. Daar gaf hij aan dat [C] moest bellen om een kamer te huren. Zij heeft die avond tot de volgende ochtend vijf uur, gewerkt als prostituee. De verdachte kwam een aantal keren langs lopen en nam het geld in ontvangst. In de nacht van zaterdag op zondag heeft [C] wederom werkzaamheden verricht als prostituee. De verdachte vertelde dat ze meer moest gaan verdienen. Verdachte nam het door [C] verdiende geld wederom in ontvangst.

Gelet op het voorgaande bestaan er bij de rechtbank ook geen twijfels over de juistheid van de weergave van deze feiten en omstandigheden door [C].

Zondag 11 juli 2008
[C] heeft verder verklaard dat de verdachte op zondag ruzie heeft gekregen met de verdachte. Deze ruzie kwam erop neer dat de verdachte aangaf, dat [C] naar hem moest luisteren en dat er dan niets zou gebeuren. Daarvoor zou de verdachte tegen [C] hebben gezegd dat hij haar grote bek dicht zou slaan, dat hij zijn vriendin ook al het ziekenhuis in heeft geslagen en dat haar dat ook kon overkomen.

Gelet op de mishandelingen van zijn vriendin, die in deze zaak bewezen zijn verklaard, en hetgeen aan deze ruzie vooraf is gegaan, heeft de rechtbank geen enkele reden om te twijfelen aan de juistheid van deze verklaring van [C].

Maandag 12 juli 2008
[C] heeft verklaard dat zij op maandag ook gewerkt heeft en dat zij op het station in Amsterdam om haar telefoon vroeg om iemand te bellen. De verdachte wilde dat echter niet, waarna hij tegen haar heeft gezegd dat hij haar telefoon kapot zou gooien als ze nog een keer om haar telefoon zou vragen. Vervolgens is [C] terug gegaan naar haar woning in Nijmegen.

Ook de weergave van deze door [C] beschreven feiten, acht de rechtbank in het licht van het voorgaande overtuigend.

Met het vaststellen van deze feiten en omstandigheden die zich in een periode van enkele dagen plaatsvonden, behoeft het nauwelijks motivering dat [C] in een positie verkeerde die niet gelijk was aan de positie waarin een mondige prostituee in Nederland pleegt te verkeren. [C] moest immers al haar verdiensten afstaan aan de verdachte.

Daarmee is echter de vraag nog niet beantwoord of de vrijwilligheid van [C] geheel of in hoge mate ontbrak. Dienaangaande wordt het volgende overwogen.

Uit de chat-gesprekken blijkt dat [C] naïef over komt. Zo is het opmerkelijk dat [C] zich in een paar dagen door een onbekende man via chat-gesprekken (met webcam) en telefoongesprekken om liet praten om voor hem in de prostitutie te gaan werken. Het is minstens zo opmerkelijk dat zij leek te geloven dat de verdachte bij zijn vriendin weg zou gaan en dat hij samen met haar een mooie toekomst op zou bouwen waarbij alleen zij zou werken en veel geld zou verdienen waardoor ze samen rijk zouden kunnen worden. De verdachte heeft niet veel moeite hoeven te doen om [C] achter de ramen te krijgen en om haar al het door haar verdiende geld aan hem af te laten staan. Gelet op deze omstandigheden ziet de rechtbank zich gesteld voor de vraag of er in dit geval omstandigheden zijn aan te wijzen die het naïeve en impulsieve gedrag van [C] kunnen verklaren.

Uit een nauwkeurige lezing van de chat-gesprekken blijkt allereerst dat de verdachte via chat-gesprekken contact heeft gelegd met [C] teneinde haar op een geslepen wijze te werven ten behoeve van de prostitutie waarbij het op voorhand al de bedoeling was dat [C] al haar verdiensten ten behoeve van de verdachte diende af te staan. Hij wist [C] door haar te bevestigen en aan te moedigen, snel voor zich in te palmen. De verdachte gaat daarbij zo voortvarend te werk dat [C] nauwelijks de tijd had om tot zichzelf te komen. De verdachte geeft in die chat-gesprekken weliswaar enkele keren aan dat het de eigen keuze is van [C] en dat deze keuze belangrijk is voor haar verdere leven, maar geeft haar nauwelijks tijd en ruimte om daarover na te denken. Integendeel, hij stelt haar voor een absolute keuze. De rechtbank acht het van groot belang om deze gang van zaken te beoordelen tegen de achtergrond dat [C] een IQ heeft van 67, wat inhoudt dat haar intelligentie in het grensgebied van licht verstandelijk gehandicapt en zwakbegaafdheid ligt. In dat licht bezien heeft de verdachte [C] overrompeld door snel te werk te gaan. Aangenomen kan worden dat [C] de bedoelingen van de verdachte niet dan wel onvoldoende heeft kunnen doorzien. Onder deze omstandigheden had iemand als [C] geen re묥 kans om een verstandige afweging te maken over het werken in de prostitutie. Integendeel, de verdachte drong zich op door plotsklaps op donderdagochtend op het station in Nijmegen te staan en [C] te bellen met de smoes dat hij en zijn vriendin uit elkaar waren waardoor hij op straat stond. Verder was de eerste ontmoeting met [C] op donderdag 10 juli 2008 voor de verdachte blijkbaar geen reden om af te zien van zijn plannen. Hij is echter in hetzelfde tempo doorgegaan door zich die donderdag voor de webcam door [C] te laten pijpen waarop mannen een afspraak met [C] konden maken. Een paar uur later had [C] haar eerste klant en de volgende dag zat zij op aanwijzingen van de verdachte achter de ramen in Amsterdam. Het gedrag van de verdachte jegens [C] krijgt vervolgens een steeds grimmiger karakter. De verdachte heeft [C] nog verder in een kwetsbare positie gebracht door haar telefoon en pinpas af te nemen. Hij heeft haar tenslotte dreigend duidelijk gemaakt dat zij naar hem moest luisteren.

Door op deze wijze te werk te gaan bij een vrouw met een matige intelligentie heeft de verdachte misbruik gemaakt van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en haar kwetsbare positie. Geoordeeld wordt dat de vrijwilligheid van [C] in hoge mate ontbrak en dat sprake is van een uitbuitingssituatie."

De loverboy werd schuldig bevonden aan mensenhandel en veroordeeld tot een gevangenisstraf.

Noten:
 1. Loverboys zijn mensenhandelaren die vrouwen en/of mannen doelbewust emotioneel afhankelijk maken door (de belofte van) het aangaan van een liefdesrelatie en hen vervolgens - via dwang, (dreiging met) geweld of een andere feitelijkheid, afpersing, fraude, misleiding, misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, misbruik van een kwetsbare positie van deze vrouwen of mannen - uit te buiten, veelal in de prostitutie. (Managementsamenvatting: Analyse loverboys op internet; Politie Rotterdam-Rijnmond; http://www.politie-rijnmond.nl/publicaties/loverboys.pdf) De loverboys richten zich zeker niet alleen op mensenhandel, maar kijken naar alle mogelijkheden waarmee ze op een gemakkelijke en snelle manier het meeste geld kunnen verdienen. De slachtoffers worden op tal van manieren uitgebuit, waaronder het afsluiten van leningen en telefoonabonnementen en het huren van auto's op de naam van het slachtoffer en drugshandel en drugssmokkel. Loverboys werken heel vaak in groepsverband, (soms) met een duidelijke hiërarchie en taakverdeling. Bij een piramidevorm is er vaak één man of meerdere grote jongens aan de top, zijn er een aantal (jonge) loopjongens, bewakers van de meisjes, chauffeurs en aimabele jongens die het vertrouwen van het meisje winnen, haar uithoren en de bij haar ontfutselde informatie doorspelen. Sommige meisjes worden weer ingezet om andere meisjes te werven. Deze meisjes worden wel aangeduid als 'lovergirls'. Sommige loverboys werken solistisch, ofschoon dat vrij intensief is. Anderen werken weer met één handlanger.
 2. Viola Zanetti: De digitale loverboy; Proces 2009 (88) 5
 3. Het begrip 'grooming' wordt omschreven als alle voorbereidingshandelingen die de loverboy verricht voor het rekruteren van het meisje en het rekruteren zelf.
 4. Rechtbank Den Haag, 13 maart 2008, LJN BH6091.
 5. Slachtoffer loverboy sneller in prostitutie: http://www.nd.nl/artikelen/2009/december/15/slachtoffer-loverboy-sneller-in-prostitutie?#8937 (voor de laatste keer geraadpleegd op 17 december 2009)

Tips om verder te lezen:
 • Bovenkerk, F.K. van San, M. Boone, M.M. Boekhout van Solinge, T. Korf, D. J. (2006): Loverboys of modern pooierschap, Amsterdam: Uitgeverij Augustus.
 • Bullens, R.A.R. Horn, J.E. van (2000): Daad uit ?liefde?: Gedwongen prostitutie van jonge meisjes, Tijdschrift: Justitiële verkenningen 'Jeugd en seksueel misbruik', jrg. 26, nr. 6, pag. 25-41.
 • Korf, D.J Benschop, A. en Knotter, J. (2009): Verborgen werelden: minderjarige jongens, misbruik en prostitutie, Amsterdam: Rozenberg Publishers.
 • Lammers, M. Houdijk, N. (2005): Een weerbaar kind. Handreiking over seksualiteit bij kinderen met een verstandelijke handicap, Utrecht: Federatie van Ouderverenigingen.

Lees verder

© 2009 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Loverboys & lovergirlsLoverboys & lovergirlsHet is natuurlijk heerlijk om verliefd te zijn en zeker als dit van beide kanten komt. Helaas komt het weleens voor dat…
Boekverslag Loverboys, Helen VreeswijkMet Loverboys stelt schrijfster Helen Vreeswijk wederom een maatschappelijk dilemma aan de kaak. Ze beschrijft op realis…
Loverboys 2.0 - de gevaren van het internetOngeveer negentig procent van de Nederlandse jongeren is actief op sociale media zoals Hyves en Facebook. Het communicer…
Hoe gaan loverboys te werkTegenwoordig zijn er veel jongens die meisjes proberen te ronselen voor bijvoorbeeld de prostitutie. Deze jongens noemen…

Geluk zit in een klein hoekje: iedereen kan het pakken!Sommige mensen lijken al het geluk van de wereld te hebben. Op de één of andere manier hebben zij altijd alles goed en s…
Verbale zelfverdediging: iedereen kan het!In het dagelijks leven komen we veel situaties tegen waarin we onszelf verbaal moeten verdedigen. Denk hierbij aan die v…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: PublicDomainPictures, Pixabay
 • Managementsamenvatting: Analyse loverboys op internet; Politie Rotterdam-Rijnmond; http://www.politie-rijnmond.nl/publicaties/loverboys.pdf
 • Viola Zanetti: De digitale loverboy; Proces 2009 (88) 5
 • Rechtbank Den Haag, 13 maart 2008, LJN BH6091
Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 28-04-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Psychologie
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.