InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Politiek > Kinderpardon - verblijfsvergunning voor kinderen en familie

Kinderpardon - verblijfsvergunning voor kinderen en familie

Kinderpardon - verblijfsvergunning voor kinderen en familie De Nederlandse overheid heeft voor asielzoekerskinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wonen zonder verblijfsvergunning een regeling gemaakt. In de volksmond wordt dat het Kinderpardon genoemd, die is voortgekomen uit de Maurowet. Als de kinderen aan bepaalde voorwaarden voldoen mogen ze in Nederland blijven. Toenmalig staatssecretaris Fred Teeven kreeg in het voorjaar van 2013 een paar duizend aanvragen te verwerken. Daarnaast kan de staatssecretaris gebruik maken van zijn discretionaire bevoegdheid.

Mogen in Nederland gewortelde kinderen van asielzoekers blijven?


Kinderpardon van Fred Teeven

Het Kinderpardon - Regeling voor langdurig verblijvende kinderen - is een regeling die is ingesteld voor kinderen die zonder verblijfsvergunning langer dan vijf jaar in Nederland wonen. Tussen 1 februari 2013 en 1 mei 2013 hebben 3280 kinderen zich aangemeld voor het Kinderpardon. Het Kinderpardon is ingesteld onder leiding van Staatssecretaris Fred Teeven. Hij beloofde de regeling loyaal en zonder te beknibbelen uit te voeren.

Voorwaarden voor asielzoekerskinderen

De voorwaarden om voor het Kinderpardon in aanmerking te komen zijn:
 • Je bent geboren na 29 oktober 1991;
 • je hebt geen verblijfsvergunning;
 • er is wel voor jou asiel aangevraagd;
 • je was nog geen 13 jaar toen die asielaanvraag is ingediend;
 • je hebt na die asielaanvraag en voor de ingangsdatum 1 februari 2013 vijf jaar of langer steeds in Nederland gewoond;
 • je bent in die tijd in contact gebleven met IND, DT&V, COA of de Vreemdelingenpolitie of niet langer dan drie maanden uit beeld van de instanties zijn gebleven. Als je als alleenstaande minderjarige naar Nederland bent gekomen dan moet je ook in contact zijn gebleven met voogdijinstelling Nidos.
 • jij en je familie zijn niet in aanraking met de politie geweest;
 • er rust op niemand uit je gezin een verdenking van oorlogsmisdaden;
 • je hebt hooguit één keer niet je echte naam en nationaliteit opgegeven;
 • je hebt nooit de EU verlaten zonder kennisgeving aan de IND;
 • je moet beloven dat je, nadat je een verblijfsvergunning hebt gekregen, alle procedures die nog lopen intrekt.

Definitieve regeling

Kinderen en jongeren konden aanspraak maken op het Kinderpardon als ze aan bovenstaande voorwaarden voldeden. De regeling gold vanaf 1 februari 2013 tot 1 mei 2013. In de praktijk kwam dat neer op 26 april 2013, omdat de IND op 29 en 30 april in verband met de feestelijkheden rond de troonswisseling gesloten was. Wie voor 1 mei de aanvraag had ingediend, kwam onder de overgangsregeling te vallen, een tijdelijke regeling. Kinderen die na 1 mei 2013 aanspraak willen maken op de verblijfsvergunning voor kinderen krijgen te maken met de zogenaamde ‘definitieve regeling’. Daarvoor gelden andere voorwaarden dan voor de tijdelijke regeling. Kinderen moeten langer dan vijf jaar in Nederland zijn en de aanvrager moet op het moment van de aanvraag jonger zijn dan 19 jaar. Een objectieve toetsing wijst uit of de aanvrager een reguliere verblijfsvergunning kan krijgen. Binnen de definitieve regeling is ook meewerken aan terugkeer een belangrijk voorwaarde.

Familie

Als een kind een verblijfsvergunning krijgt vanwege het Kinderpardon, dan kunnen de gezinsleden van dat kind ook aanspraak maken op een verblijfsvergunning. De gezinsleden betreffen ouders, broers en zussen. Het kan zijn dat de broers of zussen al meerderjarig zijn. Dan mogen ze alleen in Nederland blijven als ze nog bij het kind van het Kinderpardon en de ouders wonen. Als het kind inmiddels zelf 21 jaar oud is geworden en een gezin heeft, dan mogen ook de partner en kinderen blijven. Eis is dat de aanvraag van de gezinsleden tegelijk met die van het kind dat aanspraak maakt op het Kinderpardon is ingediend. Kinderen tot 21 jaar moeten wel tenminste 5 jaar voor hun 18e verjaardag in Nederland hebben gewoond en onder de toezicht van de overheid zijn gebleven.

Aanvragen verblijfsvergunning

De kinderen die vanwege het Kinderpardon een verblijfsvergunning willen aanvragen, moeten bellen met de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). Dat kunnen ze zelf doen of hun advocaat laten doen. Er is een speciaal Kinderpardon telefoonnummer: 0900 1234561. De IND stuurt per brief een bevestiging van de telefonische aanmelding. Daarna volgt per brief een uitnodiging voor een afspraak met de IND. Dan wordt de aanvraag feitelijk ingediend. Een IND medewerker die de aanvraag op het bureau krijgt gaat er mee aan het werk en beoordeelt of het kind terecht of onterecht aanspraak maakt op de Kinderpardon regeling. Het kind krijgt daarop een brief van de IND met daarin de toewijzing of afwijzing van de verblijfsvergunning. Bij een afwijzing staat in de brief de reden van afwijzing. De aanvrager kan daartegen in beroep gaan. In de brief van de IND staat ook hoe dat moet. De aanvraag voor de verblijfsvergunning kost niets.

Procedure voor huisvesting

Krijgt het kind en het gezin van het kind een verblijfsvergunning, dan gaat het allemaal heel snel. Ze krijgen een pasje dat betekent dat ze een verblijfsvergunning hebben gekregen en de procedure voor huisvesting start meteen.

Grensgeval en discretionaire bevoegdheid

De staatssecretaris kan gebruik maken van zijn discretionaire bevoegdheid voor schrijnende gevallen die net buiten de voorwaarden vallen. Staatssecretaris Fred Teeven maakte daar in het voorjaar van 2013 enkele gevallen gebruik van. Teeven bekeek ongeveer veertig gevallen zelf.

Mauro Manuel - Maurowet of Wortelingswet

De Ministerraad stemt in december 2012 in met de regeling en neemt een wet aan die ook wel Maurowet of Wortelingswet wordt genoemd. De wet moet discussies als over Mauro Manuel voorkomen. Mauro is een Angolese jongen die als kind alleen naar Nederland kwam, sinds 2003 in een pleeggezin werd opgenomen en in Nederland is geworteld. Hij dreigde na zijn 18e verjaardag te worden uitgezet. Rondom de jongen en de procedure volgde veel discussie. Mauro kreeg uiteindelijk een verblijfsvergunning. Naar aanleiding van de zaak Mauro dienden Diederik Samsom (PvdA) en Joël Voordewind (ChristenUnie) een wetsvoorstel in, dat is uitgemond in het Kinderpardon.

April 2014

In april 2014 heeft de IND het Kinderpardon zo goed als afgerond. Duidelijk is dan dat 676 kinderen die al lang in Nederland verblijven krijgen samen met hun gezinsleden - dat zijn er 775 - in Nederland mogen blijven. Van de ingediende aanvragen zijn 1710 afgewezen en 120 zijn door de indieners weer ingetrokken.
Van de 3280 aanvragen zijn er 1450 ingewilligd. De aanvragen die werden afgewezen handelden om kinderen die niet konden aantonen dat ze al vijf jaar in Nederland woonden. Ook werden aanvragen afgewezen omdat de indieners niet konden aantonen dat ze eerder een asielaanvraag hadden ingediend. De afgewezen kinderen kunnen nog tegen het besluit van de IND in beroep gaan.
Voor velen is het Kinderpardon een afsluiting van een onzekere periode. Ze kunnen met een verblijfsvergunning aan hun toekomst gaan werken.

Mei 2014

Op 5 mei 2014 start een groot aantal burgemeesters en vluchtelingen- en kinderrechtenorganisaties een campagne om het Kinderpardon eerlijker toe te passen. Volgens de initiatiefnemers van de campagne vallen te veel kinderen buiten de regeling. Ongeveer 600 kinderen kregen geen verblijfsvergunning nadat ze zich aanmeldden voor het Kinderpardon. De organisaties verzoeken staatssecretaris Fred Teeven nog eens naar de aanvragen van deze kinderen te kijken.

September 2014
Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) beoordeelde in de zomer van 2014 de status van in totaal 92 gezinnen die langere tijd uit het zicht van de Rijksoverheid waren geweest. De staatssecretaris wil de grenzen van het Kinderpardon niet oprekken, maar kijkt wel naar schrijnende gevallen. Daarom krijgen van de 92 gezinnen (297 mensen) nog 50 gezinnen (158 mensen) een vergunning. Dat maakt hij op 24 september 2014 bekend. Teeven houdt er rekening dat er in november nog 25 andere gezinnen alsnog onder de Kinderpardonregeling komen te vallen. Dat hangt van het oordeel van de Raad van State af, die moet beslissen over toezichtcriteria.

September 2015

In september 2015 pleit de Kinderombudsman Dullaert ervoor om nogmaals naar het Kinderpardon te kijken. Zeker 100 kinderen vallen volgens de regels buiten de boot. De Angolese kinderen Gláucio (13) en Márcia (18) Ventura Tiago dreigden te worden uitgezet met hun ouders, maar mochten op het laatste moment toch blijven. Hun moeder ook. Hun vader moet wel terug naar Angola omdat hij mogelijk ernstige militaire misdaden in zijn thuisland heeft begaan. Het hele gezin viel daardoor onder het 1F-artikel van het vluchtelingenverdrag en daardoor kwamen de kinderen niet in aanmerking voor de kinderpardonregeling. Zoals deze twee kinderen - ze wonen bijna hun hele leven in Nederland of ze zijn er geboren - zijn er meer in Nederland.
In het geval van Gláucio en Márcia heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) - Dijkhof heeft de functie overgenomen van Teeven - zijn discretionaire bevoegdheid gebruikt.

Februari 2017

In februari 2017 wil de Tweede kamer het Kinderpardon verruimen, maar staatssecretaris Klaas Dijkhoff wil er niet aan. Het Kinderpardon was op aandringen van de PvdA opgenomen in het regeerakkoord, met tegenzin van coalitiegenoot VVD. De ChristenUnie hamert er op en het voorstel heeft steun van coalitiepartij PvdA. De uitbreiding omvat dat niet alleen asielzoekersgezinnen die zich inspanden voor hun uitzetting in aanmerking komen, maar ook zij die voor uitzetting beschikbaar waren. De al dan niet invoering van een verruimd Kinderpardon wordt over de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 getild, maar van een verruiming kwam het niet.

Toch verruiming Kinderpardon

Programmamaker Tim Hofman zet het Kinderpardon weer op de agenda met een documentaire over een Irakees jongetje. De politiek neemt de discussie over. Eind januari 2019 lijkt er dan toch een verruiming van het Kinderpardon te komen. Klaas Dijkhof is geen staatssecretaris meer. Sinds oktober 2017 is hij fractievoorzitter van de VVD. Na de tweede kamerverkiezingen van maart 2017 wordt het land geregeerd door een coalitie van VVD, CDA, D'66 en ChristenUnie. De drie laatste fracties willen, net als Tim Hofman, gewortelde kinderen een plek in Nederland geven, maar de VVD wil aanvankelijk van geen verruiming van de regels weten. Het is een verkeerd signaal, zegt Dijkhof namens de VVD. De coalitie lijkt te wankelen en op 29 januari 2019 is er een lang beraad over een nieuw Kinderpardon. Woensdag 30 januari 2019 debatteerde de Tweede Kamer over het resultaat van dat beraad. Een Kamermeerderheid stemt voor verruiming van het Kinderpardon. PVV en FvD stemmen tegen. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemmen samen met PvdA, PvdD, DENK, 50PLUS, GroenLinks voor.

Kinderpardon voor 630 kinderen

Het akkoord waarover coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het eens zijn geworden betekent dat 630 van de 700 kinderen die van het verruimde Kinderpardon gebruik willen maken, alsnog een verblijfsvergunning krijgen. Dat betekent dat 90 procent van in Nederland gewortelde kinderen mag blijven, samen met hun medegezinsleden. In totaal gaat het om 1300 mensen. Eis van de VVD is dat het Kinderpardon daarna wordt afgeschaft.

Veranderingen na het Akkoord van 29 januari 2019

Er veranderen volgens het Akkoord van 29 januari 2019 een aantal zaken.
 • De situatie van de kinderen die hier geworteld zijn worden wordt opnieuw beoordeeld. Verwacht wordt dat 90 procent van de kinderen na deze herbeoordeling een positief bericht krijgen;
 • De staatssecretaris verliest zijn discretionaire bevoegdheid;
 • De discretionaire bevoegdheid gaat over naar het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), die besluit op basis van een schrijnendheidstoets;
 • De IND krijgt meer geld om de asielaanvragen sneller te kunnen behandelen;
 • Nederland neemt minder vluchtelingen over uit oorlogsgebied. Het aantal gaat terug van 750 naar 500.
In totaal melden 1070 kinderen zich voor de regeling. Van al deze asielkinderen wordt bekeken of ze alsnog in Nederland mogen blijven. De IND (her)beoordeelt de asielaanvragen en wil eind 2019 duidelijkheid geven over het al dan niet verkrijgen van een verblijfsvergunning.

Lees verder

© 2013 - 2019 Piejet, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Mauro krijgt geen verblijfsvergunning: CDA buigt voor PVVmijn kijk opMauro krijgt geen verblijfsvergunning: CDA buigt voor PVVEen meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 1 november 2011 twee moties vanuit de oppositie verworpen, die opriepen de…
Echtscheiding - "buiten rechtelijke procedure in Brazilie"Echtscheiding - "buiten rechtelijke procedure in Brazilie"Sinds 2007 is een nieuwe wet in Brazilië in werking getreden, namelijk wet 11.401/07 , waardoor echtscheiding of scheidi…
De kinderen van asielzoekers willen in Nederland blijvenmijn kijk opDe kinderen van asielzoekers willen in Nederland blijvenVeel kinderen van asielzoekers zijn in Nederland geboren of al tijdens hun baby- of kleuterjaren gekomen. Zij volgen het…
Schadevergoeding voor slachtoffer geweld en seksmisdrijvenSlachtoffers van gewelds- en seksmisdrijven krijgen vaak een schadevergoeding toegekend. Tot september 2011 was het vaak…
Wat kost een adoptie?Wat kost een adoptie?Een adoptie is het aannemen van een kind door adoptieouders. De biologische ouders verliezen hun familieband met het kin…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Rijksoverheid
 • www.ahladvocaten.nl
 • www.elsevier.nl
 • Friesch Dagblad
 • www.vluchtelingenwerk.nl
 • www.vreemdelingenrechtcom.blogspot.nl
 • www.nos.nl
 • www.volkskrant.nl
 • www.nrc.nl
 • Leeuwarder Courant
 • http://www.nrc.nl/nieuws/2014/09/24/alsnog-kinderpardon-voor-vijftig-eerder-afgewezen-gezinnen/ geraadpleegd op 25 september 2014
 • http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/01/kinderombudsman-kinderpardon-opnieuw-bekijken geraadpleegd op 16 april 2016
 • http://www.nu.nl/politiek/4485900/dijkhoff-niet-van-plan-kinderpardon-verruimen.html geraadpleegd op 17 mei 2017
 • https://nos.nl/artikel/2269687-eerste-reacties-op-akkoord-kinderpardon-positief-maar-ook-kritiek.html geraadpleegd op 30 januari 2019
 • https://www.defenceforchildren.nl/actueel/nieuws/migratie/2019/kinderpardon-voor-630-kinderen geraadpleegd op 30 januari 2019
 • Leeuwarder Courant - Alsnog kans kinderen op permanent verblijf - 23 maart 2019
 • https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/debat-over-versoepeling-van-het-kinderpardon geraadpleegd op 23 maart 2019

Reageer op het artikel "Kinderpardon - verblijfsvergunning voor kinderen en familie"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Piejet
Laatste update: 28-04-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Special: Asielzoekers en vluchtelingen
Bronnen en referenties: 17
Schrijf mee!