Het verbond van God met mensen: het nieuwe verbond

Het verbond van God met mensen: het nieuwe verbond God blijft trouw aan zijn beloften. Het verbond met God en de mens loopt uit op een nieuw verbond; de laatste wilsbeschikking van God. Hij doet dat door de komst van Jezus Christus. Hierdoor kunnen alle mensen deelgenoot worden van dat nieuwe verbond. Het verbond met Abraham is hierdoor niet afgedaan maar juist opnieuw bevestigd. Het verbond is in eerste plaats voor het nageslacht van Abraham omdat een verbond vooral ook van generatie op generatie doorgegeven moet worden. Het is dan wel een belofte maar de mens moet zich die belofte ook eigen maken. Wanneer blijkt dat mensen aan die belofte geen gehoor kunnen geven komt God met een andere belofte.

Het nieuwe verbond en het Nieuwe Testament

De naam 'Testament' komt in de Bijbel niet voor. Wel de naam ‘berit’ wat verbond betekent. De Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta vertaald 'berit' met 'diatheke', dat 'testament' of 'laatste wilsbeschikking' betekent. De naam ‘nieuw verbond' (testament) komt het eerst voor in 1 Korinthe 11: 25 en 2 Korinthe 3: 14 waar de christengemeente zich deelgenoot voelde met het nieuwe verbond in Christus waar Jeremia 31: 31 al over spreekt. Aan de hand hiervan is door de christelijke kerk de naam Oude Testament in gebruik genomen.

Belofte van een nieuw verbond Jeremia 31: 27-40

27 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik het huis van Israël en het huis van Juda bezaaien zal met zaad van mensen en zaad van dieren. 28 Dan zal het gebeuren, dat Ik ten aanzien van hen zal waken om te bouwen en te planten, zoals Ik ten aanzien van hen gewaakt heb om weg te rukken en af te breken, om omver te halen en te vernielen, en hun kwaad aan te doen, spreekt de HEERE. 29 In die dagen zullen zij niet meer zeggen: De vaders hebben onrijpe druiven gegeten, en de tanden van de kinderen zijn stomp geworden. 30 Maar ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven. Ieder mens die onrijpe druiven eet – zijn tanden zullen stomp worden. 31 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. 32 niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE. 33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. 34 Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.35 Zo zegt de HEERE, Die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde van maan en sterren tot een licht in de nacht, Die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen, HEERE van de legermachten is Zijn Naam. 36 Als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor Mijn aangezicht, spreekt de HEERE, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor Mijn aangezicht te zijn, alle dagen! 37 Zo zegt de HEERE: Als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden, dan zou ook Ik heel het nageslacht van Israël verwerpen, om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de HEERE. 38 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat de stad herbouwd zal worden voor de HEERE, van de Hananeëltoren tot aan de Hoekpoort, 39 en dat het meetlint nog verder zal lopen, rechtdoor, tot aan de heuvel Gareb en zal afbuigen naar Goa. 40 Heel het dal met de dode lichamen en de as en al de velden tot aan de beek Kidron, tot aan de hoek van de Paardenpoort naar het oosten toe, zal een heiligheid voor de HEERE zijn. Voor eeuwig zal er niets meer worden weggerukt of afgebroken.

Jezus als middelaar van een nieuw verbond

Vreemd genoeg heeft de christelijke kerk de naam Oude Testament over alle 39 Bijbelboeken uitgesproken terwijl het ‘berit’(verbond of verdrag) alleen betrekking heeft in het boek Exodus. Volgens de Hebreeënbrief is het Sinaitische verbond verouderd maar het verbond met Abraham niet. (Hebreeën 6: 13). Christus wordt in het Nieuwe Testament de Middelaar van het 'betere verbond' genoemd. (Hebreeën 8: 6-13). Het verbond of eigenlijk de bevestiging van het verbond met Abraham is een toespitsing op het verdrag tussen God en Abraham. De uiteindelijke belofte zelf is gericht op heel het nageslacht van Abraham en alle volken.

Het verbond en de landbelofte

Aan Abraham werd het land Kanaän al beloofd. In Genesis 15 wordt bijvoorbeeld aangeduid hoe groot het land zal zijn en waar de grenzen zich bevinden. In de tijd van Jozua zijn delen van het beloofde land niet veroverd. Het land van de Filistijnen bijvoorbeeld was niet onder Israëlisch bewind, zo lezen we in 1 Koningen 4: 7-21. Ook het kustgebied van de Feniciërs boven Tyrus is volgens Sefanja 2: 7 nooit onder Israëlische heerschappij geweest. Wellicht zijn er in de nabije toekomst nog ontwikkelingen te verwachten die deze belofte in vervulling doen gaan.

Grenzen

Zoals we al vernomen hebben kunnen latere generaties delen in de belofte afhankelijk van hun houding tegenover en hun geloof in God. In afhankelijkheid daarvan blijkt bijvoorbeeld uit Deuteronomium 11: 22-25 dat God de grenzen van het beloofde land ten gunste of ongunste kan wijzigen of zelfs geheel kan ontzeggen. Het is mogelijk toegestaan dat Israël mag onderhandelen over delen van het land. In 1 Koningen 9 staat niet dat dit verboden is. Het kan soms nodig zijn om land te verkopen maar in het jubeljaar komt de grond weer terug.( Leviticus 25:23)
© 2009 - 2020 Hessel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Het Oude Testament (Christendom)Het Oude Testament speelt een belangrijke rol binnen het Christendom. Het Oude Testament is het eerste gedeelte van de C…
Het Nieuwe Testament (Christendom)Het Nieuwe Testament is van groot belang binnen het Christendom. Het vormt het tweede deel van de Christelijke Bijbel en…
God: Adam - Abraham - Mozes - wij - Joodse visieGod: Adam - Abraham - Mozes - wij - Joodse visieNa de blunder van Adam maakt God een nieuw Verbond met zijn schepsel in de persoon van Abraham. Nog weer later schenkt G…
Verbond van God met mensen in het Oude TestamentVerbond van God met mensen in het Oude TestamentEen verbond heeft het karakter van een verdrag. In het Oude Testament komen drie soorten verdragen voor tussen mensen on…

Doelstelling en visie in beleid van jongerenpastoraatnieuws uitgelichtDoelstelling en visie in beleid van jongerenpastoraatIn het jongerenpastoraat zijn regelmatig ontwikkelingen als het gaat om activiteiten, beleidsvorming en hulpverlening. V…
Het verbond van God met mensen: verbreking en herstelHet verbond van God met mensen: verbreking en herstelEen verbond heeft het karakter van een verdrag. God sluit een verbond met mensen. Hij doet dat door het geven van de Tie…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: GiselaFotografie, Pixabay
 • Reader Theologie Oude Testament
 • The New Bible Dictionary. J.D. Douglas, F.F. Bruce, J.I. Packer, R.V.G. Tasker, D.J. Wiseman. ISBN 0 85110 608 0
 • Importantia Studiebijbel. Het Nieuwe Testament. Statenvertaling met Strong-coderingen. Grieks-Nederlands Lexicon. Uitgever Teologia Importantia Publishing. ISBN 978-90-5719-142-8
 • Statenvertaling Jongbloed
 • Nieuwe Bijbel Vertaling NBG
 • The Holy Bible Authorised (King James) Version. Cambridge University Press
 • E. Italie. Bijbels Hebreeuws Nederlands Woordenboek.3e druk. De Haan Boeken. ISBN 90-802325-1-3
 • F.J. Pop. Bijbelse woorden en hun geheim. Boekencentrum. ISBN 90-239-1221-7
 • Korte Verklaring der Heilige Schrift. Genesis door dr. G. Ch. Aalders.
 • Korte verklaring van de Heilige Schrift. Het boek Exodus. Tweede deel. Dr. W. H. Gispen.

Reageer op het artikel "Het verbond van God met mensen: het nieuwe verbond"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Franet (infoteur), 16-01-2011 21:17 #5
Waarom is het nou toch zo moeilijk om te accepteren dat Jezus, oftewel Yeshua, zoals de Joden hem noemen, de Zoon van God is? Alles is uit Hem, door Hem en tot Hem. Hij is de Schepper van Hemel en Aarde. Hij is de Joodse Messias. Hij is onze wonderbare Raadsman. Hij is onze sterke God. Hij is de Vader der eeuwigheid. Hij is de Vredevorst. Hij heeft de wet vervuld. Hij is voor alle mensen aan het kruis gestorven, ter vergeving van hun zonden. Hij zal binnenkort weer terugkeren op Aarde om recht te spreken over alle mensen en Hij zal al Zijn vijanden vernietigen. Hij zal als koning heersen over de gehele Aarde, die gereinigd zal zijn van alle onrecht en ongeloof.
De Bijbel, Gods Woord, is volledig. Er dient NIETS aan toegevoegd te worden! Als men de vraag stelt: "waarvoor dient dan de koran?" Dan is mijn antwoord: "om de mensen af te houden van de waarheid, want de duivel is erbij gebaat als er zoveel mogelijk mensen verloren gaan." Jezus zegt: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij." Bekeert u ALLEN, want het is nog maar kort genade-tijd!

Omar, 04-06-2010 18:18 #4
Mohammed (vrede zij met hem) heeft nooit gezegd dat hij de Messias is. Dat Jezus (vrede zij met hem) de Messias is is waar, dat is juist door Mohammed (vrede zij met hem) ook bevestigd.

Mohammed (vrede zij met hem) is de laatste boodschapper en profeet van God die Hij zond naar de mensheid. Jezus (vrede zij met hem) kwam tot de verloren schapen van het Huis Israëls. Lees zelf maar. Jezus (vrede zij met hem) zal als Messias terugkomen.

Hessel (infoteur), 07-12-2009 16:48 #3
Omar,

De Joden erkenden Jezus niet als Messias. Ook erkennen de Joden Mohammed niet als Messias. Hoe denkt u dan over de aanspraak die Jezus maakte dat Hij de Messias is en welke plaats neemt Mohammed in in de profetien in O.T. of N.T.?

mvg

Machmoed Elchalid, 07-12-2009 14:15 #2
Omar,

Kan het niet zo zijn dat de arabieren dit ook wisten omdat ze vele zaken van grieks/latijns etc naar het arabisch vertaalden en hebben een profeet gecreerd die zo veel mogelijk op de profetien inspeelde. Zo is het namelijk ook gegaan met de oude en nieuwe testament… het zijn figuurlijk dezelfde schrijvers/bedenkers.

Heidenen zullen zich uiteindelijk schamen omdat zij afgodsbeelden aanbaden; de zwarte steen is nog steeds een overblijfsel van een afgodsbeeld, dus kan het niet gaan om deze. Hij zal vrede en gerechtigheid brengen: sinds het ontstaan van de islam is er ook veel onrecht en oorlogen als gevolg van deze ideologie geweest tot het heden zelfs.
Afgezien of het klopt wat er staat rest mij nog een vraag: Allah stelt dat hij de koran beschermt tegen verliezen en tegen fraude… waarom is dit dan toch gebeurt? zie hadieth/zie al itqan (imam suyuti) etc. M.a.w. wie zegt dat de huidige koran het letterlijke woord van God is, terwijl Omar zelf zegt nee! niemand zal de koran in zijn geheel kennen… deze is verloren gegaan en laat een moslim derhalve zeggen… ik weet alleen datgene wat voorhanden was.

Omar (infoteur), 10-09-2009 23:53 #1
Nee hoor, het nieuwe Verbond van God (deze is met de mensheid) richt Hij op met Mohammed (vrede zij met hem). De komst van de Messias viel nog onder het oude Verbond uit de Tenach, met de Qur'an wordt de wetgeving voor de mensheid geopenbaard.

* Een afstammeling van Abraham; Genesis 22:18
* God belooft het Arabische volk uit het zaad van Abraham; Genesis 17:20, Genesis 21:13, Genesis 21:18
* Profeet zoals Mozes; Deuteronomium 18:15-18
* Zal niet uit Israël komen; Deuteronomium 34:10, Psalm 118:22, Jesaja 8:17, Mattheüs 21:43,
Johannes 4:22
* Zal vanuit een ander taal spreken; Jesaja 28:10-13
* Zal ongeletterd zijn; Jesaja 29:12
* Zal uit het woestijn van Arabië komen; Deuteronomium 33:2, Habakuk 3:3, Jesaja 42:11
* Zal Gods Geliefde en de Grootste Profeet zijn; Psalm 118:22, Hooglied 5:8-9, Jesaja 42:1
* God zal Zijn Woorden en Geboden in zijn mond geven; Deuteronomium 18:18, Johannes 16:13
* Zal op een bescheiden manier zijn boodschap verkondigen; Jesaja 42:2-3
* Zal Gods Bescherming en Steun krijgen; Jesaja 42:4, Jesaja 42:6
* Zal in de Naam van God spreken en zal niet gedood worden; Deuteronomium 13:1-5, Deuteronomium 18:19-20, Psalm 118:26, Mattheüs 23:39
* Zal na de Messias komen; Johannes 1:20-21, Johannes 14:16, Johannes 16:7
* Zal de laatste boodschapper Gods zijn; Psalm 118:22, Jesaja 8:16, Jesaja 9:5, Jesaja 42:16, Haggai 2:10, Johannes 1:20-21, Johannes 14:16, Johannes 16:13
* Zijn komst zal Gods Verbond met de mensheid worden; Jesaja 42:6
* Zal komen met een boodschap voor de gehele mensheid; Jesaja 42:4, Jesaja 42:6, Jesaja 51:5, Jesaja 56:6-7, Johannes 16:8
* Zijn boodschap zal vrede en rechtvaardigheid zijn; Psalm 72:3, Psalm 72:7, Jesaja 9:6, Jesaja 42:1-3, Haggai 2:10, Johannes 16:8
* Zal Gods Lof en Eer niet laten geven aan de heidense afgodsbeelden; Jesaja 42:8
* Zal een krijgsman zijn; Jesaja 42:13, Hooglied 5:10
* Zal een Sterke en een Machtige vertegenwoordiger van God zijn; Jesaja 9:5, Habakuk 3:4
* Zal oorlog voeren tegen de heidenen en de zwakken verlossen; Psalm 72:4, Psalm 72:12-14, Habakuk 3:6-7, Jesaja 9:4, Jesaja 21:15, Jesaja 42:13-15, Haggai 2:8
* Zal zijn vijanden verslaan; Psalm 72:9, Habakuk 3:6, Jesaja 8:15, Jesaja 42:13, Jesaja 42:17, Mattheüs 21:44
* Zal met tienduizenden volgelingen komen; Deuteronomium 33:2, Hooglied 5:10
* Zal de heidenen verlossen van ongeloof en polytheïsme; Jesaja 42:1, Jesaja 42:7
* Zijn vijanden zullen hem vrezen; Psalm 72:5
* Zal met een Wet komen; Deuteronomium 33:2, Jesaja 8:16, Jesaja 51:4
* Zal aan de heidenen Gods Woord en een nieuwe beschaving brengen; Jesaja 9:1, Jesaja 42:7, Jesaja 42:16, Jesaja 43:18-19
* Zal er voor zorgen dat de heidenen enkel God eren; Jesaja 42:12
* Heidenen zullen zich uiteindelijk schamen omdat zij afgodsbeelden aanbaden; Jesaja 42:17
* Zal de Arabieren verzamelen bij het heilige Huis van God; Jesaja 60:7, Haggai 2:8, Zefanja 3:8-9
* Zal koning worden; Psalmen 72:11, Jesaja 9:5, Jesaja 62:3, Daniël 2:44, Mattheüs 21:43
* Koningen zullen hem respecteren en heidenen zullen onder zijn bewind vallen; Psalm 72:11, Jesaja 60:3, Jesaja 60:5
* Zal van koningen geschenken ontvangen; Psalm 72:10
* Zal de Israëlieten veroordelen voor hun zonden; Jesaja 58:1, Mattheüs 23:37, Johannes 16:9
* Zal over de toekomst profeteren; Johannes 16:13
* Het val van Babel; Jesaja 21:6-10
* Na zijn komst zal Jeruzalem Gods heerlijkheid verliezen; Jesaja 8:14, Mattheüs 23:37-38, Johannes 4:21
* Na zijn komst zal Palestina niet meer onder Joods bestuur vallen; Hooglied 1:6, Jesaja 9:6, Mattheüs 21:40-41
* Zijn komst zal uiteindelijk leiden tot de val van het Aziatische deel van het Oost Romeinse Rijk; Daniël 2:34-35
* Egypte en Syrië zullen zich tot zijn boodschap bekeren; Jesaja 19:21-25
* God zal Zijn volgelingen met een nieuwe naam benoemen; Jesaja 62:2
* Zijn boodschap zal in de ganse wereld verspreid worden; Daniël 2:35
* Zal door zijn volgelingen worden geëerd; Psalm 72:17
* Zijn naam zal door zijn volgelingen van kind tot kind worden gegeven: Psalm 72:17
* God zal zijn volgelingen niet verlaten; Jesaja 42:16, Johannes 14:16

Infoteur: Hessel
Laatste update: 25-10-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 11
Reacties: 5
Schrijf mee!