Doen van valse aangifte, valse beschuldiging en - melding

Doen van valse aangifte, valse beschuldiging en - melding Doen van valse aangifte, valse beschuldiging (lasterlijke aanklacht) en valse melding. Als iemand slachtoffer is geworden van een strafbaar feit, dan kan hij daarvan aangifte doen bij de politie. Het doen van valse aangifte is strafbaar gesteld bij wet, in artikel 188 Wetboek van Strafrecht. Als tijdens een onderzoek blijkt dat een persoon valse aangifte heeft gedaan, dan wordt vervolging tegen de aangever ingesteld. De door de politie gemaakte kosten worden op hem verhaald.

Doen van valse aangifte, valse beschuldiging (lasterlijke aanklacht) en valse melding


Het doen van valse aangifte: artikel 188 Wetboek van Strafrecht

Als iemand slachtoffer is geworden van een strafbaar feit, dan kan hij daarvan aangifte doen. Het doen van valse aangifte is strafbaar gesteld bij wet. Als tijdens een onderzoek blijkt dat een persoon valse aangifte heeft gedaan, dan wordt vervolging tegen de aangever ingesteld. Bij valse aangifte gaat het om feiten of gegevens in de aangifte die opzettelijk onjuist zijn, of als er aangifte wordt gedaan van een strafbaar feit, dat helemaal niet heeft plaatsgevonden. De door de politie gemaakte kosten worden op de persoon die valse aangifte heeft gedaan verhaald.

Het doen van valse aangifte is strafbaar gesteld in artikel 188 Wetboek van Strafrecht (WvS). Dit artikel luidt aldus:

  • Hij die aangifte of klacht doet dat een strafbaar feit gepleegd is, wetende dat het niet gepleegd is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

'Wetende dat' strekt zich uit tot het onware van een door aangever gedane bewerking. Een gedeeltelijk onjuiste aangifte valt ook onder dit wetsartikel, bijvoorbeeld onjuiste informatie over de identiteit van de dader of het plaats delict.

Het beschermd belang van dit wetsartikel is dat het ambtelijk of justitieel gezag wordt beschermd.

Gevangenisstraf varieert van maximaal een jaar of een geldboete van de derde categorie, dat wil zeggen € 4.500 bij natuurlijke personen of € 1.1250 bij rechtspersonen. Een combinatie van beide hoofdstraffen is mogelijk voor een natuurlijk persoon. Als bijkomende straf kan verbeurdverklaring worden uitgesproken over geldmiddelen of goederen (art. 33 WvS). Ingevolge art. 74 Wetboek van Strafrecht kan het Openbaar Ministerie (OM) een transactie aanbieden. Dit heet Transactie Openbaar Ministerie (TOM). Hiermee kan strafvervolging worden voorkomen.

Wet OM-afdoening
Het Openbaar Ministerie (OM) mag sinds 1 februari 2008 voor een aantal veelvoorkomende strafbare feiten zelf straffen opleggen. Dit wordt 'een strafbeschikking' genoemd. Het gaat hierbij uitdrukkelijk niet om vrijheidsbenemende straffen. In geval een bestrafte het niet eens is met zijn strafbeschikking, dan kan hij bezwaar maken door verzet in te stellen bij het OM. De strafrechter zal vervolgens de strafzaak in zijn geheel opnieuw beoordelen.

Onder de Wet OM-afdoening vallen, net als bij de transactie, misdrijven waarop een maximum gevangenisstraf staat van zes jaar en alle overtredingen. Een strafbeschikking kan uit verschillende straffen, maatregelen en aanwijzingen bestaan, zoals een geldboete, een werkstraf, een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen, een schadevergoedingsmaatregel voor het slachtoffer en een gedragsaanwijzing zoals een stadionverbod. De wet wordt gefaseerd ingevoerd en zal uiteindelijk de transactie vervangen.

Bij verdenking van het doen van valse aangifte is voorlopige hechtenis niet toegetalen, uitgezonderd als van de verdachte geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland kan worden vastgesteld (art. 67 Strafvordering).

Terwijl aangever de valse aangifte bij de politie aflegt, kan de verbalisant het vermoeden krijgen dat de verklaring geheel of gedeeltelijk onjuist is. De verbalisant mag in dat geval doorvragen zonder de cautie te geven, dat wil zeggen dat conform art. 29 lid 2 Strafvordering (Sv) voor het verhoor aan de verdachte wordt medegedeeld dat hij niet tot antwoorden verplicht is. De cautie hoeft pas gegeven te worden indien iemand als verdachte wordt gehoord i.v.m. zijn mogelijke betrokkenheid bij enig strafbaar feit (Hoge Raad 30 mei 1995, niet gepubliceerd).

Als je je schuldig maakt aan het doen van valse aangifte, terwijl je weet dat dit strafbare feit niet was gepleegd, dan belast je door je handelen de politie onnodig en zadel je de politie met extra werk op. Door aldus te handelen neem je mogelijk ook het risico dat anderen worden vervolgd voor een strafbaar feit dat zij niet hebben gepleegd. Dat laatste geldt alleen als je aangifte doet doet waarin je andere beschuldigd van het plegen van een strafbaar feit.

Is het doen van een valse melding net zo strafbaar als het doen van een valse aangifte?

Het doen van een valse melding is evenals het doen van een valse aangifte strafbaar gesteld in Nederland. Een valse melding is alleen strafbaar wanneer deze aan bepaalde eisen voldoet, zoals genoemd in artikel 142 Wetboek van Strafrecht:

  1. Hij die opzettelijk door valse alarmkreten of signalen de rust verstoort, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.
  2. Hij die opzettelijk, zonder dat daartoe de noodzaak aanwezig is, gebruik maakt van een alarmnummer voor publieke diensten wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie.

Lasterlijke aanklacht: artikel 268 Wetboek van Strafrecht

Artikel 268 Wetboek van Strafrecht luidt aldus:

  1. Hij die opzettelijk tegen een bepaald persoon bij de overheid een valse klacht of aangifte schriftelijk inlevert of in schrift doet brengen, waardoor de eer of goede naam van die persoon wordt aangerand, wordt, als schuldig aan lasterlijke aanklacht, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren of geldboete van de vierde categorie.
  2. Ontzetting van de in art. 28, 1e lid, onder 1 en 2, vermelde rechten kan worden uitgesproken.

Bij dit wetsartikel is het beschermd belang de aanspraak die een ieder heeft op zijn eer en goede naam. De feiten waarop aangever zijn klacht of aangifte baseert dienen feitelijk onjuist te zijn en hij moet de opzet hebben gehad de eer of goede naam van de beledigde aan te randen.

Ook hierbij geldt dat voorlopige hechtenis niet is toegelaten, uitgezonderd als van de verdachte geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland kan worden vastgesteld (art. 67 Strafvordering).

Gevangenisstraf varieert van ten hoogste twee jaren of een van € 1.1250 of een combinatie van beide straffen. Als bijkomende straf kan ook hier de verbeurdverklaring worden uitgesproken over geldmiddelen of goederen (art. 33 WvS). Ingevolge art. 74 Wetboek van Strafrecht kan het Openbaar Ministerie (OM) een transactie aanbieden. Dit heet Transactie Openbaar Ministerie (TOM). Hiermee kan strafvervolging worden voorkomen.

'Bepaald persoon': ook lasterlijke aanklachten tegen rechtspersonen zijn strafbaar. 'Bij de overheid'': de aangifte of klacht hoeft niet per se bij politie of justitie, maar kan ook bij andere overheidsorganen worden gedaan. 'Valse aangifte of klacht' wil zeggen dat de verklaring van aangever niet hoeft te bestaan uit feiten die een misdrijf opleveren. De zinsnede 'op schrift doen brengen' wil zeggen dat er alleen sprake is van 'op schrift doen brengen' indien dit de bedoeling was van de klager.

Als de aangifte mondeling wordt gedaan, dan is het delict pas voltooid als een daartoe bevoegd ambtenaar de aangifte of klacht op schrift gesteld, anders is er sprake van 'poging'. Bovendien moet een klacht of aangifte die bij justitie is gedaan, ondertekend worden door klager (art. 163 lid 2 en 164 lid 2 Sv). Zonder ondertekening, kan er sprake zijn van een strafbare poging.

Lees verder

© 2010 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Pseudokroep of valse kroep, symptomen en behandelingPseudokroep of valse kroep is een erg ongevaarlijke kinderziekte die veroorzaakt wordt door een virus. Een piepende stem…
Eenvoudige belediging, smaad en lasterEenvoudige belediging, smaad en lasterEen eenvoudige belediging, smaad en laster zijn alle drie vormen van belediging. De overeenkomst tussen de verschillende…
Valse verklaring en meineedValse verklaring en meineedIn januari 2015 doken in de media geruchten op dat Lodewijk Asscher, op dat moment Minister in het kabinet Rutte, mogeli…
Fraude met valse verkeersboetesFraude met valse verkeersboetesIn 2014 werd door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) bij justitie aangifte gedaan van fraude met valse verkeer…

Archeologie, successen en taak gemeentenArcheologie, successen en taak gemeentenIn een bouwput in het Brabantse Mierlo is een Karolingisch grafveld blootgelegd. Er werd vermoed dat er op de hoek van d…
Internationaal Privaatrecht Huwelijk: Nederland & BraziliëInternationaal Privaatrecht Huwelijk: Nederland & BraziliëNaar aanleiding van de toename van conflicten in het gebied van familierecht met internationale aspecten, met name huwel…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: TTStock/Shutterstock.com
  • Aangifte doen: http://www.essenburg.info/tl_files/Upload_flash/News%20PDFs/FolderAangifte.pdf (voor de laatste keer geraadpleegd op 2 januari 2010)
  • C.P.M. Cleiren, J.F. Nijboer, T.G. van der Zwaag: Strafrecht - Tekst & Commentaar - De tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar; Kluwer, Deventer, 2002.
  • Rechtbank Den Haag. ECLI:NL:RBDHA:2021:10098 (ingezien op 5-6-2022)
Reacties

Hassan, 09-09-2018
Worden aangiftes van huiselijk geweld ook onderzocht op onwaarheden? Want zo'n iemand wordt wel in een blijf van mijn lijf huis geplaatst en dat allemaal door een valse aangifte. Reactie infoteur, 10-09-2018
Als blijkt dat iemand een valse aangifte heeft gedaan, dan zal de politie een dossier opmaken voor valse aangifte.

Fred, 26-01-2018
Vraag,

Er is aangifte gedaan van mishandeling, er is idd een klap uitgedeeld maar, de aangever inclusief zijn getuigen, hebben onwaarheden vermeld in hun verklaringen, dit komt nu boven water omdat de getuigen onder ede verhoord zijn.
Is dit ook strafbaar? Reactie infoteur, 13-02-2018
Meineed is het onder ede opzettelijk een valse verklaring afleggen en wie meineed pleegt, begaat een misdrijf.

Robin, 03-04-2017
Ik heb een aangifte wegens stalking tegen mij lopen, maar de aangever heeft mij nooit verteld haar met rust te laten en heb haar ook niet via strafbare wegen benaderd. Heb haar ook 1 bericht gestuurd waarin geen bedreiging e.d. aanwezig zijn. Kan ik deze aangifte ongeldig/vals laten verklaren? Reactie infoteur, 01-05-2017
U kan 'tegenaangifte' doen (van valse aangifte).

Fer, 17-08-2016
In juli is er door groep jongeren een jongetje van 12 jaar lastiggevallen. Een andere jongen uit het groep heeft als eerste het jongetje van 12 jaar een duwtje gegeven. Mijn zoon had op dat moment met de jongetje van 12 jaar afgesproken om te voetballen hij was erbij toen hij geslagen werd. Hij heeft zijn vriendje getroost en geholpen. Het jongetje van 12 is op dat moment naar huis gegaan. Mijn zoon heeft hem daarna gesproken en gevraagd hoe het met hem ging. Daarna na dat mijn zoon en zijn vriendje weg waren zijn er nog 2 andere jongens door het zelfde groep geslagen. De groep jongens die voetballen toevallig ook bij de vereniging van mijn zoon. De ouders van de jongens hebben een aangifte gedaan en hierin aangegeven dat mijn zoon ook hun kinderen en het jongetje van 12 geslagen heeft?! Terwijl het jongetje van 12 zijn vriend is. Nu hebben wij een brief van de politie ontvangen dat mijn zoon als verdachte verhoord gaat worden. Ik heb bewijzen apps/smsjes dat hij dat niet gedaan heeft van het jongetje van 12 en de ouders. In de berichten staat er zelfs dat zij het heel erg tof vonden dat mijn zoon ondanks het groepje voor hem is opgekomen en dat hij daarna nog nagevraagd heeft hoe het nu met hem gaat. Mijn zoon is nu heel erg ervan geschrokken, omdat hij uit niks verhoord gaat worden als verdachte. Ik weet eerlijk gezegd niet wat mijn rechten zijn. Ik wil het zeker niet hierbij laten en vooral omdat hij vals beschuldigd is/wordt? Wat kan ik nu hiermee? Kunnen jullie mij aub helpen hierbij? Reactie infoteur, 14-11-2016
Bij minderjarigen is het altijd verstandig dat een advocaat bij het verhoor aanwezig is. Een advocaat kan erop toezien dat de rechten van het kind worden beschermd, hij niet onder de druk van de politie wordt gedwongen tot een (onterechte) bekentenis en de raadsman kan het kind tussentijds adviseren over de beste verdedigingsstrategie; zwijgen of verklaren. De advocaat kan ook samen met de minderjarige afspreken wat er wel en wat niet wordt verklaard, etc.

H. Habraken, 25-07-2016
Als men zegt dat iemand beschuldigd wordt van het niet nakomen van een eed of belofte of zegt mijneed, zit daar enig verschil in? Reactie infoteur, 28-07-2016
Het verschil tussen de eed en de belofte is vooral een religieus verschil. Bij een eed zweert men op God (“Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!”) en bij de belofte niet (“Dat beloof ik!”). Het is de bekrachtigingsformule die verschilt tussen de eed en de belofte, maar deze doet niets af aan de eedaflegging zelf, dus aan de verklaring dat je iets zal doen of nalaten.

Sivia, 22-04-2016
Wat kan je doen als je een valse aangifte tegen je hebt lopen? Reactie infoteur, 30-04-2016
Aangifte doen van valse aangifte. Het doen van een valse aangifte is namelijk strafbaar.

T. D., 18-12-2015
3 juni 2015 heb ik iets naars meegemaakt. Rond 16:15 reed ik auto op de Neherkade naast Total Tankstation. Ik zag van verte dat er een Surinaamse jongen met 3 andere Marokkaanse jongens ging discussiëren. Die jongen was gestopt midden op de weg en had zijn knipperlichten aan. Toen ik dat zag ben ik rechtsaf gaan rijden om door te rijden.
Nadat ik weg was kwam hij spontaan achter mij aanrijden tot aan de voordeur van mijn moeder aan de Jacobschorerlaan 146. Hij stopte naast mij en keek vanuit zijn raam naar mij toe, en ik vroeg:' meneer, wilt u iets vragen'?. Maar ik had geen reactie ontvangen van hem. Dus ik stapte uit om mijn dochter op te halen bij mijn moeder en hij parkeerde zijn auto en sprak tegen mij. Hij zegt :'' Ja, jij heb net mijn auto aangereden". maar ik begreep niet wat hij bedoelde. Dus ik vroeg weer van wat hij daarmee bedoeld. Toen zei hij nogmaals van "jij heb net 3 keer mijn auto aangereden". Ik zei dat ik niets heb gedaan. Maar toch bleef hij door gaan en ik belde per direct naar de politie zodat ze snel hier een oplossing kan vinden. Want ik vond het heel vreemd dat ik beschuldig wordt.

De polities kwamen binnen 5 minuten en ik vertelde wat er aan de hand was. Die jongen bleef maar doorgaan en ook zei hij dat ik zijn sleutels heb afgepakt (ik ben niet eens uit de auto geweest vanuit Leidschenveen tot aan de Jacobschorerlaan te Den Haag, ik weet in Godsnaam niet waar hij dat vreemde verhaaltjes vandaan haalt).
Kortaf, de polities hebben gekeken naar mijn bumper en naar zijn achterkant van de auto. Er is geen schade op mijn auto maar wel op die van hem. Dus je kan zo zien dat ik dat niet heb gedaan.
Mijn interpretatie in deze zaak is dat die jongen de auto had geleend en hij heeft schade gemaakt op zijn auto, en dat wilde hij dus blijkbaar bij iemand anders gaan schuiven.
Ik ben psychisch onderdruk gezet door hem, en heb veel moeten huilen omdat ik gewoon zomaar beschuldigd werd om iets wat ik niet heb gedaan. We hebben schadeformulier ingevuld maar omdat ik er niet mee eens ben heb ik niet getekend.

Deze twee polities hebben alles gezien op de Jacobschorerlaan te Den Haag, zij hebben ook gekeken of er een deuk of schade zit op mijn auto maar dat is niet het geval. De mannelijke politie heeft meerdere malen keer zijn excuses aangeboden doordat hij agressief en met vooroordeel naar mij toe kwam, dat ik de sleutel van hem (Surinaamse jongen) had afgepakt, maar dat is niet zo en dat bleek ook zo te zijn, vandaar zijn excuses. ik zei ook: U mag nu in mijn auto kijken of ik een sleutel heb of niet en dat durfde hij niet te doen omdat hij wist dat ik geen sleutel heb. Want die Surinaamse jongen was gewoon aan het liegen en dat merkten de polities heus wel.
HGLxxxVrouwelijke politie
HGLxxxMannelijke politie
Hierbij wil ik graag uw hulp. Wat voor actie kan ik ondernemen. Ik ga zelf morgen 05-06-2015 naar de politie bureau om te vragen welke camera’s daar zijn en of we die als bewijs kunnen tonen. Ook ben ik naar de tank station daar tegenover TOTAL geweest en gevraagd of die medewerker iets had gezien maar toevallig heeft hij niets gezien.

Tevens ga ik ervoor zorgen dat die jongen hiervoor flink moet boeten, want hij heeft mij helemaal kapot gemaakt. Sinds 16;20 ben ik in shock en ben ik er niet bij.

Graag hoor ik zo spoedig mogelijk antwoord van u,
Ik hoop dat ik duidelijk ben geweest,
Met vriendelijke groet,
T.D Reactie infoteur, 18-12-2015
U kunt het beste de politie bellen om te vragen wat u moet doen. Als er geen aangifte is gedaan, dan kunt u het er bij laten zitten. Als u er zeker van bent dat u niets hebt geraakt, dan moet u geen schadeformulier ondertekenen. U kunt het beste navraag doen bij uw verzekeraar hoe hierin te handelen.

Hans, 16-07-2015
Vroeger had ik een vriendengroepje met twee betrokken personen. Voorheen en in de hedendaagse tijd fiets ik door de straat waar twee van deze mensen wonen. Ik kijk niet om, ik fiets best wel met hoge snelheid langs en dat is dat. Nu doen zij iedere keer een melding bij de wijkagent dat ik hun stalk of zelfs moord bewegingen doe, dit terwijl het niet het geval is. Ik word er best wel moe van om iedere keer de wijkagent aan mijn deur te hebben staan terwijl ik niks doe, tevens vind ik de wijkagent erg partijdig in deze kwestie. Is het doen van zulke meldingen ook strafbaar en onder welk artikel valt dat?

Ik hoop dat jullie mij hierop antwoord kunnen geven. Reactie infoteur, 11-08-2015
Hij die aangifte of klacht doet dat een strafbaar feit gepleegd is, wetende dat het niet gepleegd is, is strafbaar krachtens artikel 188 Wetboek van Strafrecht.

B. den Hartog, 09-05-2015
Ik ben afgelopen Koningsdag vals beschuldigd van diefstal in c1000. Mijn fout is dat ik met een eerder daar gekocht blikje alcohol terug de winkel ben ingegaan om te vragen of ik toilet kon gebruiken. Dat mocht en daarna komt een medewerker die zeg je hebt het blikje gestolen. Politie erbij eerder al gevraagd of ik camerabeelden mocht zien omdat ik niks had gejat. Gewoon maar mee genomen naar bureau 5 uur vast gezeten. Blijkbaar een snelrecht die me heeft bezocht in mn cel en vroeg me over mn financiële situatie en ging weer weg. Later weggestuurd en 16 uur taakstraf. Maar ik ben serieus onschuldig. Mn telefoon heeft ook t halve verhaal opgenomen en in De winkel broekzakopnames gemaakt dus zwart beeld als ik winkel in ga alleen audio daar maar je hoort wat gebeurt en dat ik vraag om gebruik te maken van t toilet. Wat kan ik nu nog doen? Ik ben serieus onschuldig. Als ze camera gaan kijken zullen ze daar ook achter komen. Wat raden jullie me aan te doen. Onschuldig taakstraf doen? Of t niet doen en dan dan word t naar t OM word gestuurd? Graag advies. Vriendelijke groeten Reactie infoteur, 19-05-2015
Ik adviseer u om dit te overleggen met een (strafrecht)advocaat. Gratis advies door een deskundig en ervaren advocaat kan onder meer hier: http://goo.gl/Uqzmfl

Daf, 22-06-2014
Een vriendin van mijn man die graag meer is dan dat belt mij steeds dat ik naar haar toe moet komen of haar moet bellen omdat ze anders een klacht wegens stalking gaat doen. Je raad het al ik ben hier niet op in gegaan en zij heeft een klacht ingediend. De politie vraagt een verklaring en wil bemiddelen ik wil niets van deze vrouw. Ik vind echter dat ze nu te ver is gegaan. Ze zei nu het te willen intrekken als ik maar langs kom, ik ben niet gek natuurlijk. Wat kan ik doen want ik ben nu zeer boos. Reactie infoteur, 26-06-2014
U zou kunnen ingaan op de uitnodiging van de politie en in het gesprek met hen kunt u bespreken hoe u in deze zaak het beste kunt handelen en mogelijk dat de politie hierin nog iets kan betekenen.

Lot, 27-05-2014
Hallo,

Ik wil graag weten wat de gevolgen zijn van een valse getuigenverklaring. Er zijn namelijk twee personen geweest die een valse getuigenverklaring tegen mij hebben afgelegd, zij waren niet bij het voorval.

Het is nu zon twee weken geleden dus weet niet of ik hier nog iets mee kan. Zelf was ik opgepakt en heb ik een geldboete moeten betalen om vrij te komen. Zonder die getuige had ik dit niet mee hoeven maken.

Ik hoop op een snelle reactie.

Groetjes. Reactie infoteur, 26-06-2014
Het afleggen van een valse verklaring nadat de eed of de belofte is afgelegd, is als misdrijf strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht. Er staat een gevangenisstraf op van maximaal zes jaar. Dit misdrijf wordt meineed genoemd. Het is niet altijd even makkelijk om te bewijzen dat iemand een valse verklaring heeft afgelegd.

De website gratisadviseurs.nl schrijft hierover:
"Het doen van een valse verklaring bij de politie is in beginsel niet strafbaar (alleen als de getuige onder ede staat of een belofte heeft afgelegd voor een getuigenverhoor door een rechter-commissaris in een gerechtelijk vooronderzoek is dit anders).

Als de verdachte in de strafzaak twijfelt aan de juistheid van de getuigenverklaringen, kan hij dit doorgeven aan diens advocaat. De advocaat kan verzoeken dat ter terechtzitting (als het zover komt) de getuigen nogmaals hun verklaring afleggen. Ter terechtzitting staat de getuige onder ede of legt de getuige een belofte af. Als de getuige op dat moment een valse verklaring aflegt en dit wordt door de rechtbank geconstateerd, dan maakt de getuige zich schuldig aan meineed. Dit is een misdrijf en wordt geregeld in art. 207 van het Wetboek van Strafrecht."

D. Haaksman, 24-04-2014
Ik ben elektromonteur. Anderhalve week geleden ben ik bij een storing in een woning geweest. De storing bleek alleen maar een kapotte zekering te zijn en de klacht was zo verholpen. Ik ben maar even in de woning geweest en de bewoner heeft ook de hele tijd bij mij gestaan. Nu, 9 dagen later, beschuldigd de bewoner mij dat ik een emmer tex heb omgestoten op zijn vloerbedekking? Dit is natuurlijk grote onzin, als er iets gebeurd zou zijn dan had ik dit wel geweten en had de bewoner dit wel direct gemeld. Nu wordt het bedrijf waarvoor ik werk aansprakelijk gesteld waar ik erg boos van word. Kan mijn baas hier iets tegen doen, aangifte of iets dergelijks? Reactie infoteur, 13-05-2014
Als ik het goed begrijp gaat het om een in uw ogen valse claim die wordt ingediend om geld via de verzekering te krijgen. Hoe hier mee om te gaan kunt u het beste bespreken met de verzekeringsmaatschappij van uw werkgever.

Jojajo, 01-04-2014
Ik heb een vraag. Ik ben in december 2012 door mijn manager beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, terwijl hier totaal geen sprake van was. Dit is inmiddels door de betreffende cliënte ook bevestigd en het bleek dat het ging om een reactie op een consequentie die ze had gekregen. Op deze wijze wilde ze mij terug pakken. Het ging hier bij om een ODD jongere.
Nu wil ik rehabilitatie voor hetgeen mij is aangedaan, maar ze weigert dit te doen. ze zegt dat nog steeds niet bewezen is dat ik niet onschuldig ben, terwijl ze zelf geen onderzoek heeft gedaan. Wat volgens de reglementen wel had gemoeten.

Kan ik hierover nog aangifte doen? Reactie infoteur, 05-04-2014
Zoals u het schetst, lijkt het erop dat de beschuldiging intern (binnen de organisatie) is behandeld. In dat geval moet je bekijken wat de klachtenprocedure van de organisatie daarover te melden heeft.
Mogelijk is er sprake van smaad of laster, lees hier verder: http://goo.gl/BUcMKM

Mary, 31-03-2014
Mijn buurman heeft aangifte gedaan van bedreiging en daarbij mijn andere buren als getuige laten horen. Deze mensen waren niet thuis ten tijde van de woordenwisseling en van bedreiging was al helemaal geen sprake.

De zaak is dan ook inmiddels geseponeerd maar omdat de buren een hetze tegen ons voeren wat ze openlijk bekennen denk ik er toch over om stappen te ondernemen en een aangifte te doen van valse getuigenis

Wat zijn hierin mijn kansen en of opties?

Groetjes mary Reactie infoteur, 31-03-2014
Misschien is er ook een andere manier om met dit conflict om te gaan, voordat u in een negatieve spiraal terechtkomt. Mogelijk kan buurtbemiddeling uitkomst bieden. U kunt dit opzoeken door te googelen op 'buurtbemiddeling' en de naam van het dorp of de stad waar u woont. Als u wel aangifte wilt doen van valse aangifte, dan is een (informatief) gesprek met de wijkagent of met een agent op het politiebureau aan te bevelen.

Wp, 15-11-2013
Beste mariellesuusje.
Jou man zal verhoord worden. Ze zullen proberen om info los te krijgen. Het beste wat jouw man in deze situatie kan doen is zwijgen. Geen verklaring afleggen. Dat kan namelijk altijd nog. Hij weet niet wat politie in handen heeft dus gewoon lippen op elkaar houden. Ik heb dit zelf ook mee gemaakt. Dus ik weet precies wat hem te wachten staat. Echt het beste is om te gaan zwijgen. Praten kan altijd nog in eerste instantie gewoon niks zeggen en vol houden. Reactie infoteur, 15-11-2013
Word je als verdachte gehoord door de politie, dan kun je je beroepen op je zwijgrecht. Dat recht heb je. Het zwijgrecht is het recht van een verdachte om te zwijgen op vragen van de gerechtelijke autoriteiten Dit betekent echter niet dat de rechter –indien het tot een rechtszaak komt– nooit gevolgen zal verbinden aan een beroep op het zwijgrecht. ‘JuroFoon’ schrijft hierover het volgende:

“Word je als verdachte gehoord door de politie, dan kun je je beroepen op je zwijgrecht. Je bent verdachte als er een redelijk vermoeden van schuld is dat jij een strafbaar feit hebt begaan of als er strafvervolging tegen je is ingesteld. Een politieambtenaar is verplicht je voor verhoor aan te geven dat je niet tot antwoorden bent verplicht. Deze cautieplicht beschermt je tegen ongewilde medewerking.

De hoofdregel bij het zwijgrecht is dat de omstandigheid dat je als verdachte weigert een bepaalde vraag te beantwoorden op zichzelf niet mag bijdragen tot het bewijs dat je schuldig bent. Je bent wettelijk gezien immers niet tot antwoorden verplicht.

Dit betekent echter niet dat de rechter nooit gevolgen zal verbinden aan een beroep op het zwijgrecht. Indien je als verdachte weigert vragen te beantwoorden, kan de rechter dit gebruiken bij de verwerping van een verweer dat je hebt gevoerd. De door jou gestelde gang van zaken kan worden verworpen, omdat deze door een gebrek aan openheid niet aannemelijk is geworden.

Ook kan de rechter het zwijgen in de bewijsoverwegingen betrekken, indien je daardoor geen redelijke verklaring voor belastende omstandigheden geeft. Ten slotte kan het zwijgen nog een rol spelen bij de straftoemeting. Een rechter mag de houding van de verdachte namelijk meewegen bij de strafmaat.”

Daarom raad ik aan om een verhoor met een advocaat voor te bereiden, bij voorkeur een ervaren strafrechtadvocaat, aangesloten bij de Orde van Advocaten, ook om je juridische positie duidelijk te krijgen en om je houding in het verhoor en het mogelijke vervolgtraject te bepalen.

Mariellesuusje, 12-11-2013
Mijn man moet volgende week op verhoor komen voor een zedenzaak. Hij weet zelf van niks en ook niet wie die aangifte heeft gedaan. Hoe moeten we hier mee omgaan en wat kan mijn man doen? Ik denk me suf hierover. We zijn gelukkig getrouwd al 7,5 jaar en hebben 2 schatten van kinderen. Ik weet het echt niet meer. Wie kan ons vertellen hoe zo iets in zijn werk gaat? Ik heb in ieder geval de volste vertrouwen in mijn man dat ik hem geloof. Reactie infoteur, 15-11-2013
Het is raadzaam een verhoor met een advocaat voor te bereiden, bij voorkeur een ervaren strafrechtadvocaat, aangesloten bij de Orde van Advocaten, ook om je juridische positie duidelijk te krijgen.

Veroon, 08-10-2013
Hallo, kan je aangifte doen tegen een makelaar die een valse taxatie heeft gemaakt, niets klopt ervan namelijk en wij raken erdoor in de problemen. Reactie infoteur, 13-10-2013
Ja, dat is mogelijk want in dat geval is er sprake van (verdenking van) valsheid in geschrift. Een voorbeeld in de rechtspraak vinden we hier: LJN: BR0256. Inhoudsindicatie: De rechtbank acht verdachte schuldig aan de voortgezette handeling van valsheid in geschrift en opzettelijk afleveren van een vals of vervalst geschrift als bedoeld in artikel 225, eerste en tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst. Verdachte heeft een taxatierapport opgemaakt waarin een veel lagere waarde van een perceel grond wordt vermeld dan de werkelijke waarde. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een geldboete van 15.000 euro.

Terah, 07-12-2012
Ik heb een valse aangifte gedaan tegen mijn ex, poging tot doodslag staat er op de aangifte, ik heb best gelogen en belangrijke info achtergehouden, ik heb al e-mails geschreven naar het o.m. maar ze reageren niet, wat moet ik nu doen om dit recht te trekken? Reactie infoteur, 15-12-2012
U kunt het beste contact opnemen met de verbalisant die destijds uw verklaring heeft opgenomen.

Piet vd Burg, 08-11-2012
Geachte heer/mevrouw,

Een minderjarig meisje van 15 heeft te bewijzen valse verklaringen tegen mijn 15 jarige zoon gedaan en zit daarom al 4 weken in de cel, hoe kunnen wij dit meisje aanklagen?
Met vr groet
Piet vd burg Reactie infoteur, 22-11-2012
U kunt hiervan aangifte doen bij de politie.

Priyanka, 21-06-2012
De politie mag geen actie ondernemen tegen criminelen uit het buitenland tenzij het een zaak als moord bevat ofzo. Ik wordt al jaren lastig gevallen door een obsessieve stalker waarvan de politie (waar ik geweest ben met pakken vol bewijs) zelfs bevestigd dat deze zieke vrouw zowel in haar als mijn land een crimineel is die gevangenisstraf kan krijgen, vooral omdat ze ook mijn winkel zwartmaakt, schuldig is aan stalking, laster, smaad en mijn reputatie als schrijver naar de hel werkt op haar complete 6 anti-mij websites, waarvoor ze ziek genoeg is om voor te betalen. (heb eerder een bericht gestuurd hierover met meer details). Moet ik dan mijn leven lang door met stalkers aan mijn deur, mensen die me regelmatig door haar sites beschuldigen van de meest gruwelijke dingen die ik nooit heb gedaan en een slechte reputatie? Ze maakt zelfs foto's van zichzelf met shirts die ze speciaal voor heeft laten maken en ook mijn winkel heeft een slechte naam door haar gekregen terwijl ik altijd eerlijk mijn klanten hun spullen lever. Ik heb alles geprobeerd, politie, Juridisch Loket en advocaat, maar ik krijg steeds te horen "Ja, het is wel crimineel en ze zou als ze in NL woonde gestraft worden, maar ze woont in Florida, dus we kunnen niks doen".
Ik wordt er gewoon ziek van en het beheerst mijn hele leven. Is er niets aan te doen? Reactie infoteur, 21-06-2012
Op 19 juni 2012 las ik het volgende bericht:

"Amsterdamse stalker moet 70.000 euro betalen

AMSTERDAM De 31-jarige Amsterdamse Efthima D. is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 70.000 euro aan de Amerikaanse filmmaker Christopher Johnson en actrice Mariana Tosca voor het digitaal stalken van het tweetal.

Ook moet de vrouw op last van een dwangsom alle nare berichten die ze over het duo publiceerde op Twitter, Facebook, YouTube, weblogs en diverse websites binnen 7 dagen verwijderen.

De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat deze manier van stalken wordt bestraft. Advocaat Cees Nierop spande het kort geding namens het Amerikaanse duo aan. Hij noemt de uitspraak bijzonder. 'Ik ken geen andere uitspraken over grensoverschrijdende cyberstalking'', zei Nierop. 'Ik vind het ook bijzonder dat getwitter tot een behoorlijke schadevergoeding kan leiden.''

Zijn Amerikaanse cliënten Johnson en Tosca zijn tevreden over de uitspraak van de Nederlandse rechtbank. Volgens Nierop hebben de twee schade geleden door de lastercampagne op internet. Zo zouden ze hierdoor belangrijke opdrachten zijn misgelopen en is hun reputatie beschadigd. Johnson werkte aan films als Night at the Museum, The Final Destination en Live Free or Die Hard." (Bron: www.rtvnh.nl)

Wellicht is het een optie om een advocaat in de Verenigde Staten in de hand te nemen. Heel veel sterkte gewenst!

Fokko, 18-06-2012
Een valse aangifte doen is strafbaar? Laat me toch niet lachen. Afpersing, bedreiging, chantage… als je daarvan vals beschuldigd wordt… Neen geen prioriteit… Leuke site en nuttige informatie alleen als je geld hebt kun je wat ondernemen… zo gaat dat in Nederland… Reactie infoteur, 18-06-2012
Bent u niet tevreden over hoe de politie u heeft behandeld, dan kunt u een klacht indienen bij het betreffende politiekorps. Elk korps heeft een eigen klachtenprocedure. U kunt daarover contact opnemen met het betreffende politiekorps. Op de website politie.nl vindt u adressen van politiekorpsen.

Priyanka, 09-06-2012
Ik had een vrouw in het buitenland aangegeven voor copyright schending en cyberpesten, waarna haar cyberpest group was verbannen van de site waarop ze zat. Ze is erachter gekomen dat ik het was die haar had aangegeven en heeft toen mijn computer gekraakt, waarna ze de gekraakte inhoud op haar persoonlijke site heeft gezet incl. mijn volledige naam, locatie, woonplaats, e-mail, foto's, e-mails tussen mij en mijn vriendinnen etc. Ze kan alles zien wat ik doe op mijn com, inclusief dit. Ik probeer het virus al maanden te verwijderen, maar het blijft terugkomen. Ik heb wel bewijs dat zij erachter zit en verantwoordelijk is voor de inhoud van die anti-sites vol laster, smaad en gekraakte inhoud van mijn computer. En ik weet ook haar naam en waar ze woont. Ik wordt dankzij haar site heel erg lastig gevallen in zowel het online leven als in het echte leven. Veel plekken waarop ze de gekraakte inhoud had gehost hebben het verwijderd nadat ik klachten had ingediend, maar ze BLIJFT het verplaatsen. Ze heeft mijn naam zoveel schade aangedaan met haar verzonnen zieke leugens over mij en ze blijft maar doorgaan. Ik ben een schrijver die al haar hele leven lang schrijft en tekent en ik ben net van plan mijn eerste boek uit te geven waaraan ik 12 jaar heb gewerkt. Mijn carriere als schrijver is nog niet eens begonnen en zij heeft mijn naam al massale schade aangedaan. Ik wordt lastig gevallen door vreemden en beschuldigd van dingen die ik niet heb gedaan. Kan ik haar aanklagen? Ze woont in het buitenland, dus ik ben bang dat de politie geen zin gaat hebben om er iets aan te doen, . Toch krijgt mijn naam iedere dag meer schade en ze heeft ook mijn vrienden op haar target board gezet. De laatste 2 sites waar ze de illegale gekraakte inhoud heen verplaatst heeft weigert er ook iets aan te doen omdat ze betaald krijgen door haar voor de site. Reactie infoteur, 10-06-2012
U kunt altijd aangifte doen. Zorg er dan ook voor dat u goed voorbereid aangifte komt doen. Neem bijvoorbeeld een geldig identiteitsbewijs met u mee. Zorg dat u zoveel mogelijk details kunt noemen, neem eventuele bewijsstukken mee, enz. Daarna zal eventueel een rechtshulpverzoek naar het betreffende land gedaan worden. De zaak moet dan wel voldoende strafwaardig zijn en zo zijn er nog meer afwegingen. De politie kan u daar meer over vertellen. Of de gevraagde rechtshulp daadwerkelijk wordt geboden hangt af van de vraag of er sprake is van zogenaamde dubbele strafbaarheid. Dubbele strafbaarheid houdt in dat zowel in het verzoekende als in het verzochte land sprake is van een strafbaar feit.

K., 06-06-2012
Iemand heeft aangifte gedaan tegen mij terwijl zij wisten dat dit deels onjuist was. in een latere verklaring kwam ook naar boven dat zij dit toch niet zeker wisten. maar toch hebben zij tegen iedereen verteld dat ik het had gedaan.

nu waren mijn vragen

A: kan ik hier iets tegen doen zoals aangifte, en heeft dat ook echt nut
moet ik dit dan doen nadat de zaak is afgerond. of tijdens het onderzoek.

B: staat hier dan ook een vergoeding tegenover.

bij voorbaat dank Reactie infoteur, 08-06-2012
U kunt hier direct aangifte van doen. Het lijkt mij niet verstandig hiermee te wachten totdat de zaak tegen u is afgerond. U moet juist nu duidelijk maken dat de aangifte die tegen u is afgelegd niet juist is.

Het doen van een valse aangifte voor degene die onterecht wordt beschuldigd grote gevolgen hebben. Het slachtoffer kan hierdoor bijvoorbeeld immateriële schade hebben opgelopen. Als u schade geleden heeft, zijn er verschillende mogelijkheden om deze schade weer (deels) vergoed te krijgen:Lees hier verder: http://goo.gl/stl2k

Admiraal, 22-05-2012
De Belasting en Fiod heeft valse aangifte gedaan bij de OvJ NL.; 3 jaar geen intracomunataire aangifte gedaan en er zijn fakturen bij derden gevonden die niet in mijn boekhouding zijn verantwoord. Nu na ruim 4 jaar van ellende en geen inkomsten willen ze hier op terug komen. Dit vind ik wel goed maar ik wil ook betreffende ambtenaren achter de tralies zien terecht komen mede omdat ze valsheid in geschrifte hebben gepleegd om hun leugens te verbloemen vermoed ik. Hoe pak ik dit het beste aan? Alles is door mij aantoonbaar dmv documenten uit het straf dossier. Reactie infoteur, 29-05-2012
Ik raad u aan om contact op te nemen met een goede strafrechtadvocaat die u hierover kan adviseren.

Angeleyes, 21-05-2012
Ik heb hulp nodig en ben erg bang…

Mijn ex is een agent en bedreigde paar maanden geleden dat die met mijn gegevens een valse strafblad kan opmaken in het politie systeem wegens smaad en laster wat nooit is gebeurd… zodat ik nooit een baan kan krijgen… ben zelf een alleenstaande moeder en delen een kind samen…

Ook is mijn telefoon lijn getapt… deze persoon weet alles wat ik aan doen ben en met wie ik spreek en er is geen criminele activiteiten bij mij…

Wat moet ik doen als deze persoon uit wraakactie misbruik maakt van hoge functie en mij het leven zuur maakt?

Ik ben maanden zoek naar werk en wordt na achtergrond check functies geweigerd of afgewezen.

Hoe kan ik vertrouwelijk over mijn gegevens op te halen of inderdaad een valse strafblad is gemaakt zonder dat deze individuele agent achter komt en wat moet ik als burger doen?

Help! Reactie infoteur, 29-05-2012
Het is niet de politie, maar de Justitiële Informatiedienst die hierin een centrale rol speelt. U hebt het recht tot inzage in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) van de Justitiële Informatiedienst. U kunt gebruik maken van dit recht door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de Frontoffice van de Justitiële Informatiedienst. Dit kan zowel schriftelijk als door het sturen van een e-mail. Dit verzoek, zowel schriftelijk als via de e-mail moet voorzien zijn van naam, adresgegevens en telefoonnummer en dient vergezeld te gaan van een kopie van het identiteitsbewijs.

Het recht op kennisneming is een persoonlijk recht. U wordt schriftelijk geïnformeerd wanneer de gegevens kunnen worden ingezien bij de griffie van de arrondissementsrechtbank in het gebied waar u woonachtig bent. Voor het recht op kennisneming van deze gegevens is volgens artikel 36 van het Besluit justitiële gegevens een vergoeding van € 4,54 verschuldigd.

De geregistreerde gegevens worden alleen gewijzigd als duidelijk is dat deze qua inhoud afwijken van het rechterlijke vonnis. Voor verwijdering is het echter noodzakelijk dat door middel van een onderzoek door het Openbaar Ministerie wordt vastgesteld dat de betrokkene onterecht als verdachte is aangemerkt, bijvoorbeeld als gevolg van een persoonsverwisseling.

Zie: http://www.justid.nl/index/inzage/

Ook kan de politie niet zomaar uw telefoon aftappen. De politie mag gesprekken aftappen en afluisteren wanneer het Wetboek van Strafvordering zegt dat dat mag.

Zie: http://goo.gl/5PuIh

Ingrid, 20-05-2012
Ik heb een rechtszaak aan me broek gekregen van mijn EX, omdat ik de ID passen van de kinderen niet mee wil geven, nu gaan ze 2x per jaar met het vliegtuig mee en gaan met hun passen gewoon de grens over en zo nog een aantal dingen. Mijn zoon en een familielid zijn er achter gekomen dat de aanklacht gebaseerd is op leugens (meneer heeft zelf gezegd dat hij het gedaan heeft uit wraak). Later in een telefoongesprek heb ik hem er over aangesproken, en ja hoor zegt ook tegen mij dat het een wraak actie was. Wat voor straf staat hiervoor? Reactie infoteur, 26-05-2012
Ik weet niet precies wat u bedoelt met een rechtszaak die uw ex-partner tegen u heeft aangespannen, maar ik weet wel dat het afleggen van een valse verklaring strafbaar is. U zou een informatief gesprek kunnen aanvragen bij de politie in uw woonplaats.

Pano, 14-04-2012
Stel voor dat een derde partij rapportage opstelt waarin onwaarheden verkondigd worden, welke als leidraad voor verdere "ellende" gebruikt wordt. Of dus in mijn case. Een maatschappelijk werkende, zonder mij ook maar eenmaal gezien/gehoord te hebben, zet mij neer als zijnde heler/dealer in verdovende midellen, terwijl dit op geen enkele wijze waar kan wezen. Vervolgens pikt instantie nummer 2 dit op met vergaande consequenties voor mij!

Kan ik dan deze maatschappelijk werkende en/of de stichting waar deze voor werkzaam is voor deze valse beschuldiging aanpakken? Aangifte doen?

PaNo. Reactie infoteur, 20-04-2012
Als u ontevreden bent over de manier waarop een medewerker van een instantie voor maatschappelijk werk u heeft neergezet in zijn rapportage, dan is het zinvol eerst contact op te nemen met de betreffende maatschappelijk werker. Vaak kan zo'n gesprek het probleem oplossen. Lukt het niet om in dit gesprek tot een oplossing te komen waar u tevreden mee bent, dan heeft u de keus om met uw klacht naar de manager of naar de klachtencommissie te gaan.

Koffie, 08-04-2012
Me ex-vriendin heeft mij maandenlang gestalkt, toen ik melding maakt dat ik één smaadschrift heb ontvangen op mijn werk, en één was opgehangen op een openbaren plek, en één auto vernield was, en stapels divers intimiderend mail/sms ontvangen. en ik daar melding van maakte. ben ik zelf aangehouden( letterlijke woorden van de politie dat ik niet zielig moest doen) omdat me ex-vriendin en één vriendin zijden dat ik haar bedreigt zou hebben (rechteenheid), daar bij komt dat ik al is eerder melding heb gemaakt dat mijn ex-vriendin een valse melding van stalking heeft gemaakt tegen haar voormalige ex-vriend. aan de hand van divers verklaringen ben ik in detentie beland voor 6 maande. Toen ze nader onder ede gehoord is pleegde zij meineed tegen mij. Wat moet ik nu met de schade die is aangedaan in mijn leven? Ik heb om deze helen situatie niet gevraagd me werk er door verloren, daar bij werd er geen gehoor gegeven aan mij verzoek dat ik al maande lang lastig gevallen werd ook voor de politie er mee begon te bemoeien, derhalve er is nooit wat mee gedaan met wat ik heb aangedragen? hoe kan dat, ik voel me ongelofelijk onrechtvaardig behandeld. wat moet ik met de schade die mij is aangedaan in het leven? Reactie infoteur, 20-04-2012
Bij een veroordeling (dus niet zolang de zaak nog onder de rechter is, bijvoorbeeld doordat u in hoger beroep bent gegaan) wegens een misdrijf, staat juridisch vast dat het feit door u gepleegd is. In uw beleving bent u onterecht veroordeeld. Dat gebeurt soms. Rechtspreken is mensenwerk en om die reden worden ook hierbij fouten gemaakt. Alleen door een herzieningsverzoek kan men proberen een (definitieve) strafrechtelijke veroordeling ongedaan gemaakt te krijgen. Dit gaat door het indienen van een verzoekschrift bij de Hoge Raad. Er moeten dan omstandigheden zijn die de rechter die de veroordeling heeft uitgesproken waarschijnlijk tot een ander oordeel zouden hebben gebracht als ze op dat moment bekend waren geweest. Herziening is erg zeldzaam, maar is toch het laatste jaar enkele malen voorgekomen, zoals bij de twee veroordeelde mannen in de Puttense moordzaak. Een strafrechtadvocaat kan voor u een herzieningsprocedure voeren bij de Hoge Raad.

Yvonne Lijnkamp, 13-02-2012
Ben door mijn dochter van 13 en ex man beschuldigd van mishandeling/dronkenschap.
Ik zou haar van de trap hebben geduwd dit kreeg ik te horen in de rechtszaal en stond in hun verweer opgetekend. Heb me hier tegen niet kunnen verdedigen. Mijn dochter had gevraagd om een co-ouderschap een maand na dato zat ze met vele leugens en beschuldigingen aan mijn adres bij mijn ex man. Ik kan al haar beschuldigingen weerleggen met feiten en getuigenverklaringen maar men doet niet aan waarheidsvinding!
Wordt door mensen aangesproken op hun aantijgingen ze had een het ander op Hyves gezet. De kosten die ik inmiddels heb gemaakt zijn nu 6500 Euro. waarvoor ik een lening zal moeten afsluiten.

Mijn vraag: Wat kan ik hier tegen doen? Alles in het belang van het kind zegt men dan maar om met leugens je zin te krijgen gaat me iets te ver. Kan ik aangifte doen van laster/smaad wat is verstandig/wenselijk in deze situatie? Reactie infoteur, 21-02-2012
U kunt deze vraag het beste voorleggen aan het Juridisch Loket. Zij geven gratis advies, zie: http://www.juridischloket.nl.

P. N., 08-02-2012
Op een welbekende roddelsitevan Nederland hebben enkele mensen als topic mijn prive leven geplaatst. Deze leugens zijn vanaf 2007 op de site. Ik heb naar de webmaster gemailed om te vragen waarom die roddels niet weggehaald kunnen worden aangezien ze niet op waarheid berusten. Echter woon ik in Suriname en de eigenaar van de website is gevestigd in Nederland. Kan ik hem juridisch laten vervolgen. De topics zijn meer dan 500 keer bekeken en de webmaster heeft ze niet weggehaald. Graag uw reactie Reactie infoteur, 11-02-2012
Wanneer iemands eer of goede naam wordt aangetast, kan er sprake zijn van belediging, smaad of laster. Ook als de bewering feitelijk juist is. Er moet een redelijk belang zijn bij de bewering. Met andere woorden: het moet in het algemeen belang zijn om de bewering te doen. U kunt uw vraag het beste voorleggen aan het Juridisch Loket. Zij geven gratis advies, zie: http://www.juridischloket.nl.

M. W., 07-02-2012
Graag uw mening. Een 16 jarige zoon gediagnosticeerd met PDD-NOS, met een IQ van 126, verbaal heel sterk, maar performaal niet, doet aangifte van mishandeling en bedreiging tegen over zijn moeder. De moeder zelf, is een maand geleden geopereerd aan haar schouder en is nog met revalidatie bezig. Moeder geeft aan dat hij veel te kort voor haar kwam staan en hem weggeduwd heeft omdat ze bang was dat hij aan de geopereerde schouder zou komen. Zelf uitte hij bedreigingen tegenover zijn beide ouders "dat ze nooit zullen weten wanneer ze niet meer wakker worden". Ouders zijn het zat en brengen hem persoonlijk zelf naar het politiebureau om aangifte te laten doen. Ouders respecteren zijn beslissing en het wordt tijd dat hij door schade en schande wijs wordt, ze staan er zelf niet achter. Daar doet de autistische zoon een valse aangifte naar moeder toe.

Moeder weet niet of ze wel een tegen - aangifte van "laster en smaad" of van "bedreiging" moet doen tegenover haar zoon, ze worstelt met de vraag: omdat ze eigenlijk niet wil dat hij strafblad krijgt en daar de rest van zijn leven achtervolgt zal door worden.

Tegelijkertijd beseffen ouders als men niets tegen deze valse aangifte doen, dit als waarheid wordt gezien en moeder als "mishandelaar" te boek staat, terwijl er in werkelijkheid niets is gebeurt en zij eigenlijk het slachtoffer is. De zoon heeft een gave om heel overtuigend over te komen en mensen geloven hem gelijk, zonder zich af te vragen of het wel de waarheid is.

Wat is nu wijsheid om te doen voor de moeder?
- is een mutatie genoeg als aanvulling op de zoons, valse aangifte?
- Wat is verstandig om te doen? Wel of geen aangifte?
- Wat zijn de gevolgen voor de autistische zoon?
- en wat zijn de gevolgen voor de moeder als ze geen aangifte doet?
- maar wat zijn de gevolgen als ze wel aangifte doet?
- hoeveel kans is er dat de zaak geseponeerd wordt? als moeder geen tegen aangifte doet?
- hoeveel kans is er dat de zaak geseponeerd wordt en als ze wel aangifte doet?
- hoe gaat het een en ander in zijn werk?

Graag uw input. Reactie infoteur, 11-02-2012
Deze vragen kunt u het beste stellen in een persoonlijk gesprek aan een verbalisant van de politie. U kunt een afspraak maken voor een gesprek op een politiebureau bij u in de plaats, via 0900-8844.

D. Bontenbal, 16-01-2012
Hallo,
Een heel andere vraag. Op school moeten wij een casus behandelen over een client, die iemand beschuldigt van diefstal. De client is niet te overtuigen van haar ongelijk, is flink vergeetachtig. Nu moeten wij de hier bij behorende wetgeving opzoeken.
Kan u in het kort aangeven wat er gebeurt als deze client een aangifte of melding doet, en hoe dit kan worden voorkomen c.q.aangepakt.
gr. Reactie infoteur, 19-01-2012
Deze vraag kunt u het beste voorleggen aan een verbalisant van de politie. Het landelijke telefoonnummer van de politie is 0900-8844.

Dennis, 02-01-2012
Zou graag jullie advies willen hebben over een delicaat kwestie, wat moreel gezien van mijn kant niet helemaal correct is geweest, maar naar mijn inzien onoverkomelijk is geworden. Zit namelijk zo:

Vorig jaar op een dag had ik grote geld problemen, via een tweedehandswebsite zag ik een advertentie van een ijzerhandelaar. Ik belde de persoon op om 10 uur 's avonds, met de vraag of de persoon mijn scooter wil kopen voor 100 euro. De scooter stond al 2 jaar op mijn naam, was verzekerd en niet als gestolen gemeld.(dus een eerlijke scooter).

De koper komt met een tweede persoon naar mijn huis en ik ontmoet de koper buiten voor de deur met mijn scooter. Koper weet dat de scooter eerlijk is en nog verzekerd is. Koper beloofd de scooter de volgende dag op zijn naam over te gaan schrijven en mij direct daarna de vrijwaringspapieren te overhandigen. Na betaling te hebben ontvangen van de koper, overhandig ik hem de papieren en sleutels.

Na enkele dagen niets gehoord en geen papieren te hebben ontvangen, neem ik contact op per telefoon. Krijg steeds een antwoord apparaat en op e-mails wordt na een week gereageerd, dat het vertraagd was door een kennis die het zou regelen. Na paar weken nog geen antwoord en heb meerdere mails gestuurd, maar geen reacties meer en scooter nog steeds op mijn naam geregistreerd.(niet overgeschreven dus door koper)

Ik besef inmiddels dat ik hier heel dom ben geweest en een heel groot risico loop. Alles wat met die scooter gebeurd ben ik verantwoordelijk voor (overvallen, aanrijdingen met dodelijke afloop, boetes etc.). Juridisch kan ik nu niets en zonder papieren kan ik niets laten blokkeren of beëindigen.

Ik besluit de scooter na 6 weken! vanaf datum verkoop als gestolen op te geven. Ik lees op internet dat het niet mag op basis van mijn situatie (verkoper schrijft tenaamstelling niet over).

Na de aangifte kon ik de verzekering stop zetten en is kenteken ongeldig verklaard. Ik had in de aangifte opgegeven dat ik mogelijk de scooter met sleutels en papieren in de buddyseat buiten had laten staan en daardoor is gestolen.

Krijg ik vorige week en brief van de RDW dat het kenteken wat ongeldig is verklaart is komen te vervallen omdat scooter is teruggevonden door politie. Ik wist van niets dus politie gebeld. Inderdaad teruggevonden en ter plaatsen en verdachte persoon aangehouden, deze verklaarde het van een persoon voor 100 bij een huis gekocht te hebben. Scooter is dus 9 maanden na aangifte (en 10.5 maand na verkoop) teruggevonden. Al die tijd is erop rond gereden door die persoon.

De reden dat ik nog niet door de politie was gebeld, is dat het onderzoek nog loopt, omdat scooter als gestolen/vermist stond gemeld en een persoon is aangehouden met sleutels en papieren van de scooter. (handige informatie want normaliter vertel je dit niet hangende een onderzoek en er werd geen eens geverifieerd dat ik de eigenaar was, noemde alleen het kenteken op, maar dat terzijde).

Mijn vraag is nu, sorry voor het lange verhaal, maar wilde naar jullie zo compleet mogelijk zijn. Als ik toegeef dat het niet gestolen was, heb ik een strafbaar feit gepleegd, heb ik al, want wist het ten tijden van de aangifte. Maar als ik ontken, is en blijft het een gestolen scooter en is het haar woord tegen die van mij.

Wat nu? Gewoon mijn verantwoordelijk nemen en eventueel later bij rechtbank de zaak uitleggen, waarom ik mij genoodzaakt voelde een valse aangifte te doen? Reactie infoteur, 02-01-2012
Als u uw auto, motor, brommer of ander kentekenplichtig voertuig wilt verkopen, moet u zorgen dat de koper het voertuig op zijn naam overschrijft en u een officieel vrijwaringsbewijs krijgt. Gebeurt dat niet, dan blijft u aansprakelijk voor de voertuiggebonden verplichtingen (motorrijtuigenbelasting, verzekering en APK) en eventuele boetes. Het vrijwaringsbewijs is het enige geaccepteerde bewijs dat u niet meer verantwoordelijk bent voor uw verplichtingen als kentekenhouder. Wanneer u een voertuig aan een particulier verkoopt, dan moet de overschrijving van het kenteken plaatsvinden op een postkantoor. Overhandig dus pas de papieren van het voertuig wanneer u het vrijwaringsbewijs in handen hebt en NIET eerder.

Hoe krijgt u een voertuig van uw naam af, als deze niet op naam van de koper is overgeschreven (zoals bij u het geval is)? De website van het RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer) vermeldt hierover het volgende:

"Als u uw voertuig heeft verkocht en deze is niet op naam van de koper overgeschreven, dan moet u dit alsnog regelen met de koper. Wanneer dit niet mogelijk is, kunt u in het uiterste geval een schriftelijk verzoek sturen naar de RDW, Unit APR, Postbus 30 000, 9640 RA, Veendam.

Uit de brief moet duidelijk blijken wat de situatie is en wat u heeft ondernomen om het voertuig over te laten schrijven op naam van de huidige eigenaar. Als bij u de gegevens bekend zijn van deze nieuwe eigenaar, dan vermeldt u dat in de brief. Als u bewijsstukken heeft die het verzoek ondersteunen, dan stuurt u deze mee.

De RDW beoordeelt aan de hand van de toegestuurde stukken of de tenaamstelling bij het kenteken en daarmee uw aansprakelijkheid wordt beëindigd. U ontvangt hierover schriftelijk bericht."

U kunt bovenstaande procedure alsnog in gang zetten.

Feitelijk gezien is uw voertuig gestolen, noch verduisterd. U hebt daarom valse aangifte gedaan. Het is het verstandigst om bij de politie kenbaar te maken dat u een valse aangifte hebt gedaan. Eerlijkheid duurt het langst. De consequentie zal zijn dat er proces-verbaal opgemaakt zal worden ter zake het doen van een valse aangifte. Accepteer de consequenties en trek er lering uit. Er zal rekening gehouden worden met het feit dat u uit uzelf hebt opgebiecht dat u valse aangifte hebt gedaan.

Bart, 29-12-2011
Een kennis van mij is aan het scheiden van haar man. Nu levert dit de nodige problemen op met als dieptepunt een aangifte tegen haar. Toen ze gingen trouwen bracht zij een eigen auto in echter heeft ze daar mee een ongeluk gehad en heeft de verzekering een bedrag uitgekeerd op de gezamenlijke rekening (dit was nog in de gelukkige tijden). Ze hebben toen van dat uitgekeerde bedrag en er wat extra geld bij gedaan een nieuwe auto gekocht. Haar rijbewijs was verlopen dus de auto is op zijn naam gezet. Zij heeft wel altijd de verzekering betaald van haar persoonlijk rekening.

Nu zijn ze gaan scheiden en zij is bij haar ouders gaan wonen. Zij heeft uitraard haar auto mee genomen. Haar man heeft een eigen auto van de zaak waarin ook prive gereden word.

Ze heeft de auto een tijdje geleden op haar naam laten zetten maar nu is er ruzie ontstaan over een voogdij regeling en heeft haar man (zijn nog steeds getrouwd) aangifte gedaan van verduistering van de auto. Ze werd vandaag gebeld door de politie dat er aangifte is gedaan.

Ze heeft de politie waar de aangifte is gedaan de situatie uitgelegd maar die willen daar niks mee doen omdat ze begrijpelijk niet tussen een scheiding willen staan. Wat kan ze nu het beste doen met deze aangifte tegen haar? Reactie infoteur, 01-01-2012
Zij kan contact opnemen met het Juridisch Loket voor gratis advies, zie: http://www.juridischloket.nl.

R. J., 11-12-2011
Er is nu vandaag (weer) een dure smartphone op het werk gestolen, dit keer de mijne. Telkens is het (heel toevallig) op de dagen dat een bepaalde uitzendkracht werkt, en meer redenen zorgen ervoor dat ik de conclusie trek dat zij degene is die steelt. Kan ik hier wat mee? Zou zij op een of andere manier nagetrokken kunnen worden door de politie? Reactie infoteur, 11-12-2011
Ik raad u aan om sowieso bij de politie aangifte te doen van diefstal. U kunt dan tijdens de aangifte uw vermoedens bespreken met de verbalisant. Hij/zij kan de situatie inschatten en u vertellen wat de politie ermee kan doen. Wanneer er een harde verdenking tegen een bepaald persoon is, mag de werkgever vrij ver gaan in het nemen van maatregelen. Bijvoorbeeld in het geheim video-opnamen maken. De aantasting van de privacy is dan minder bezwaarlijk. Bespreek dit echter eerst met een bedrijfsjurist, voordat u dergelijke stappen neemt.

D., 23-11-2011
Fijn dat ik deze site tref zodat ik een beetje m'n verhaal kan doen want ik zit er behoorlijk mee in m'n maag. Ik heb vorige week en een aantal weken geleden een paar bedeltjes via een verkoopsite verkocht aan meerdere mensen. Een 3-tal van de mensen hebben de bedel(s) niet ontvangen wat ik erg spijtig vind. Nu hebben ze een melding gemaakt bij mijnpolitie.nl en aangifte gedaan wegens oplichting. Ik vind dit zo erg vooral omdat ik de bedeltjes wel opgestuurd heb. Ik ben gewoon echt bang eerlijk gezegd. Zal de politie er echt werk van gaan maken, van de meldingen? Ik zit er over na te denken om alvorens aangifte te doen van de valse beschuldigingen mocht het zover komen dat er werk van de aangiftes worden gemaakt. Mijn rekeningnummer staat nu bekend met dat er meldingen over zijn op mijnpolitie.nl. Ik voel me er zo verdrietig om.

Dit is misschien niet zo'n zwaar geval als de meeste verhalen hier maar ik zit er zo enorm mee. Ik hoop dat u mij een beetje in kan lichten. Dank u wel. Reactie infoteur, 23-11-2011
Wanneer het bij een consumentenkoop gaat om professionele verkopers (bijvoorbeeld webwinkels) die leveren aan consumenten, dan is de wet duidelijk: verzending is voor risico van de verkoper (art. 7:11 Burgerlijk Wetboek, afgekort BW). Komt het product niet aan, dan moet de verkoper het nog een keer verzenden. De verkoper draagt het risico en moet dus ook de kosten voor herverzending dragen. En de bewijslast dat het pakket wél is aangekomen, ligt bij hem als verkoper.

U bent - zo veronderstel ik - een niet-professionele verkoper (in het jargon: C2C - Consumer to Consumer transacties). Artikel 7:11 BW is dan niet van kracht. Men moet bij 2C2 terugvallen op de algemene regels voor koop en verkoop. De verkoper - u in dit geval - had beloofd het artikel te verzenden, maar het is niet afgeleverd. Dat is een tekortkoming, en die geeft de koper in principe het recht om te ontbinden (artikel 6:265 BW). Ook als het niet-aankomen het gevolg is van overmacht (staking post, brand in het magazijn van de aangewezen vervoerder, diefstal door bezorger, noem maar op). De verkoper - u dus - moet dan het geld terugbetalen. (Overgenomen van de website: http://blog.iusmentis.com/2009/11/20/aansprakelijk-voor-niet-ontvangen-bestelling).

U doet er kortom verstandig aan om de kopers hun geld terug te geven. Hoe vervelend dit ook voor u is.

Ab, 04-11-2011
Er is valse aangifte tegen mij gedaan, ik wordt beschuldigd van dreiging met moord. Echter ben ik tot 2x toe bedreigd door de aangever hiervan dat ik een pak rammel zal krijgen binnenkort en ben zowel op mijn werk als op het schoolplein voor van alles en nog wat uitgescholden. Ik ben op verhoor geweest en heb contact gehad met de rechercheur die aangaf dat de zaak geseponeerd zou worden, er is immers geen bewijs. Deze persoon heeft mij 3 jaar geleden bestalkt met sms-jes en anonieme brieven. Echter weet zij van geen ophouden en gaat vervolgens door met het versturen van een anonieme mail naar de directie van mijn werk; hierin geeft ze aan dat ik haar al 6 jaar bedreig met moord en poging tot doodslag, ik een straf opgelegd heb gekregen (niet dus), de school haar niet gelooft, mijn man achter haar aan zit en dat mijn werkgever hier niets aan doet. Ik heb nooit agressief gereageerd en ben altijd verstandig om gegaan met de situatie, heb meteen de school ingelicht (3 jr. geleden al) en mijn werk en die staan gelukkig achter mij. Echter is deze persoon aangemeld bij het AMK en verwijt zij mij dit dat het door mij komt. Hier heb ik echter niets mee te maken gehad. Inmiddels kom ik deze persoon dagelijks op school tegen en is zij heel uitlokkend bezig. Haar bedreiging klopt niet, als je bedreigd wordt met moord sta je niet vrolijk en uitdagend op het schoolplein lijkt mij. Echter ben ik degene die op afstand blijf, haar vermijd, niet naar haar kijkt en nu zelfs overweeg om mijn kinderen van school te halen. Met school en mijn werkgever heb ik hier al gesprekken over gehad, die staan gelukkig achter mij, maar het schijnt dat ik juridisch niet veel kan en de politie hier niets mee zal doen. Mijn goede naam krijgt nu een andere draai en staat ook genoteerd bij de politie. Ik zou graag advies willen wat ik hiermee zou kunnen doen en hoe hier voor eens en altijd een einde aan kan komen? Reactie infoteur, 10-11-2011
Het is goed dat u zich niet laat provoceren. Ik raad u aan om dit te bespreken in een informatief gesprek met de politie.

Tuinder, 16-10-2011
Een kennis is vals beschuldigd van kindermishandeling maar er zijn niet genoeg bewijzen gevonden en geen verdachte meer.Nu wil ze aangifte voor valse beschuldig maar word gezegd dat niet kan omdat ze geen verdachte meer is.Wat is het beste wat ze kan doen, zodat die personen op hun vingers worden getikt. Reactie infoteur, 19-10-2011
Het blijkt dat tien procent van de meldingen bij het algemeen meldpunt kindermishandeling (AMK) ongegrond is, aldus de MO-Groep Jeugdzorg in 2010. Bij een melding wordt een gezin binnenste buiten gekeerd door onderzoekers van het meldpunt kindermishandeling. Als er niets wordt gevonden, heeft het onderzoek veel impact op kinderen en ouders. U kunt hierin Het Juridisch Loket gratis om advies vragen (0900-8020).

F., 23-09-2011
Hallo, Ik heb een vraag en wil graag advies. Mijn minderjarige broertje is opgepakt door de politie. Heeft hierdoor 2 dagen vast gezeten, later bleek het te gaan om een valse aangifte. Een meisje (16 jaar) heeft aangegeven bij de politie dat hij haar had geslagen. Wat dus niet waar is. Politie heeft mn broertje van 16 jaar opgepakt in een winkel in het openbaar. Mijn ouders mochten hem niet zien of spreken en m`n moeder was erg emotioneel. Pas volgende dag is er een advocaat gekomen in de middag. Die heeft aangegeven dat het gaat om een valse aangifte en dat mijn broertje naar huis mag. M`n ouders krijgen een schade vergoeding van € 200,00. Wat ik wil weten is, kunnen wij ook aangifte doen bij de politie tegen valse aangifte. Wij wonen in een dorp en de roddels gaan hier snel rond en mensen kijken m`n ouders en raar aan. Graag zou ik willen weten wat wij hieraan kunnen doen. Alvast bedankt. Reactie infoteur, 28-09-2011
Het antwoord is heel simpel: ja, u kunt hiervan aangifte doen. Maak hiervoor een afspraak bij de politie.

A., 14-09-2011
Iemand heeft tegen mij een valse melding gedaan bij de politie van agressief gedrag. De politie is toen bij mij langsgekomen. Ik zou mij agressief hebben gedragen voor zijn woning. Buiten het feit dat ik niet de persoon ben om mij agressief te gedragen richting anderen, kan ik bewijzen dat ik niet eens in de buurt van het huis van deze persoon ben geweest. Ik zei dit tegen de politieagenten, maar die zeiden dat ik dan een klacht moest gaan indienen op het politiebureau. Dit heb ik nog niet gedaan. Eigenlijk wil ik het het liefst vergeten. Maar dat lukt mij niet. Ik zit er heel erg mee. Vooral ook omdat de melder aan een aantal mensen heeft verteld dat ik mij agressief heb gedragen en hij daarom de politie heeft gebeld. Het gaat om mensen die belangrijk voor mij zijn, zowel prive als voor werk. Deze persoon heeft inmiddels tegenover een derde bekend dat hij tegen de politie heeft gelogen. Hij heeft gelogen tegen de politie uit frustratie over bepaalde dingen. Het heeft niets met agressiviteit, geweld of iets dergelijks te maken. Het heeft met werk en met relaties te maken.

Ik voel mij nu niet meer op mijn gemak bij de mensen die heel belangrijk voor mij zijn en die nu denken dat ik een agressief persoon ben. Ook vind ik het heel erg dat nu ergens een melding over mij is geregistreerd dat ik mij agressief heb gedragen. Ik ben nog nooit in aanraking geweest met de politie. En dat wil ik heel graag zou houden. Ik zou dit heel graag rechtzetten.

Wat kan ik nu het beste doen? Reactie infoteur, 23-09-2011
Door feitelijk onjuiste beschuldigingen van de persoon in kwestie, voelt u zich in uw eer en goede naam aangetast. Dit wordt 'laster' genoemd. Laster is het zwartmaken van een ander door deze in het openbaar van zaken te beschuldigen die onwaar zijn. Dit is in Nederland strafbaar gesteld in art. 262 WvSr. U kunt hiervan aangifte doen bij de politie. U kunt ook (eerst) de persoon in kwestie erop aanspreken en hem verzoeken de zaak recht te zetten. Dit kan het beste op de volgende manier:
- Beschrijf het gedrag waarover het gaat: doe dit concreet, duidelijk en feitelijk en doe het in de ik-vorm.
- Vertel vervolgens wat het effect van dat gedrag op u was.
- Geef aan wat u van de ander verwacht (bijvoorbeeld: 'Ik verwacht van u dat u de de zaak recht zet' bij persoon X en Y').
- Tot slot geeft u de ander de kans om hierop te reageren.

Ga geen ruzie maken en voorkom welles-nietes. Als hij blijft ontkennen, rond dan het gesprek af en ga weg. Wil hij de zaak niet rechtzetten of blijft hij volhouden dat hij niet heeft gelogen, dan kunt u alsnog overwegen aangifte te doen. U kunt dit kort en zakelijk aan de persoon in kwestie meedelen. Ga niet de strijd aan en ga er niet mee dreigen, maar deel het gewoon zakelijk mee. 'Nu u niet van plan bent de zaak recht te zetten, voel ik mij genoodzaakt hiervan aangifte te doen bij de politie. Een prettige dag verder.' Blijf altijd beleefd, vriendelijk en correct (als een 'gentleman').

Naast het doen van aangifte, kunt u de personen aan wie hij heeft verteld dat u zich agressief heeft gedragen, in een onderhoud uw kant van het verhaal feitelijk meedelen. Gewoon kort verslag uitbrengen en uitleggen welke stappen u heeft ondernomen.

Ik hoop dat u uit de voeten kunt met deze suggesties.

Alex, 04-09-2011
Mijn ex heeft gelogen in haar verklaring bij de politie. Ik heb haar dit op MSN laten bekennen maar ik houd ook nog van haar. Op dit moment staat er bij mij vervolging mogelijk te komen, maar zij heeft gelogen.

Zij heeft de aangifte gedaan dus terugtrekken kan niet. Hoe kunnen wij dit alsnog normaal terug trekken. Zij wil niet de cel in vanwege haar actie en ik ga zeker niet voor haar de cel in.

Moet ik aangifte doen voordat het bij de OM terecht komt of? zijn er advocaten die hierin gespecialiseerd zijn?

Graag uw antwoord. Reactie infoteur, 08-09-2011
Of zij bekent tegenover de politie dat zij valse aangifte heeft gedaan, wat strafbaar is. Of u doet er aangifte van. U kunt ook een strafrechtadvocaat of Het Juridisch Loket om advies vragen (0900-8020).

Monique, 29-08-2011
Ik heb mijn vriend aangegeven voor mishandeling tegen mij, hij zit inmiddels 4 weken vast en krijgt waarschijnlijk een behoorlijke straf vanwege zijn geweldadig verleden, nu wil hij dat ik tijdens de zitting ga verklaren dat ik heb gelogen zodat hij eerder vrijkomt en geen gedwongen opname in een kliniek krijgt. Als ik dat doe ben ik toch strafbaar? Hij zegt van niet maar ik denk dat hij mij wil terugpakken voor het feit dat ik hem heb aangegeven dat is in zijn milieu verraad! Reactie infoteur, 01-09-2011
Tijdens een rechtszitting kan (ook) het slachtoffer zelf worden opgeroepen als getuige. Als u opzettelijk niet de waarheid spreekt tijdens een rechtszitting, is dat meineed. Meineed is strafbaar. De straf op meineed hangt af van wat voor een verklaring is afgelegd. Op een valse verklaring in het voordeel van de verdachte (dus om hem of haar te helpen), staat een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar, of een geldboete van maximaal €18.500.

Degene die iemand in een partnerrelatie mishandeld, pleegt verraad naar zijn (mishandelde) partner. In een relatie moet je immers het beste met elkaar voorhebben. De zaak moet door mensen uit zijn milieu niet omgedraaid worden.

Komt u er zelf niet goed uit, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland: 0900-0101 (lokaal tarief). Zijn zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00-17.00 uur.

Zus, 21-08-2011
Afgelopen vrijdag is heeft mijn broertje een nacht in de cel moeten slapen, omdat hij door een menigte mensen liep naar de bushalte (hij kwam uit zijn werk) en een echtpaar heeft hem ervan beschuldigd hun camera en portemonnee te willen stelen. De echtpaar heeft op het politiebureau aangifte gedaan en zijn naar huis vertrokken. Mijn broertje moest de nacht in de cel slapen, en na zijn verhaal te hebben gedaan die ochtend heeft de recherche geconstateerd dat het om een 'misverstand' ging. Kan dit zomaar? Valt de aangifte van het echtpaar ook onder valse aangifte? Kan hier iets tegen gedaan worden? Reactie infoteur, 26-08-2011
Er is pas sprake van het doen van valse aangifte wanneer iemand aangifte doet dat een strafbaar feit gepleegd is, wetende dat het niet gepleegd is. Dit gaat kennelijk om een misverstand.

B., 19-08-2011
Bedankt voor uw redactie. Voor alle duidelijkheid, de betreffende overbuurman over wie deze onzin de wereld in geholpen wordt is nooit voor enig misdrijf voor de rechter geweest. Voor zover ik het kan beoordelen heeft die man zelfs nooit een verkeersbekeuring gehad. Ik woon al 28 jaar tegenover hem en in een dergelijk lange periode zou ongetwijfeld wel ooit iets opgevallen zijn. Ik denk eerder dat we hier te maken hebben met een staaltje nijd en afgunst, deze mensen (zoals ik zei van Marokaanse afkomst) hebben het hier buitengewoon goed gedaan, inclusief eigen huis. In zo'n geval wil bij sommige mensen nog wel eens jaloezie de kop op steken en dan is men al gauw geneigd iemand zwart te maken. Ik heb wel eens kontakt met de wijkagent en zal hem deze zaak inderdaad voorleggen zoals u voorstelt. Nogmaals dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 21-08-2011
Sterkte gewenst met de situatie!

B., 16-08-2011
Ik weet niet zeker of dit de juiste plaats is voor mijn vraag. Aangezien het echter om een geval van laster gaat wil ik hem toch plaatsen.

Al 28 jaar woon ik tegenover een gezin van Marokaanse afkomst en in al die jaren heb ik nooit kunnen constateren dat er iets mis zou zijn met die mensen. Ik heb de kinderen zien opgroeien tot geslaagde jonge volwassenen. Ik maak regelmatig met meneer en/of mevrouw een praatje en ben ook wel eens bij hen thuis geweest om een vastgelopen computer na te kijken. Ook tijdens die gelegenheden heb ik nooit anders vastgesteld dan dat er sprake is van een normaal gezin zonder problemen.

Sinds enige tijd wordt er door enkele andere buurtbewoners achter de hand gefluisterd dat de vader van genoemd gezin zijn dochters op jonge leeftijd zou hebben misbruikt. Gelet mijn ervaringen met het gezin kan en wil ik dit niet geloven. De hartelijke wijze waarop vader en dochter met elkaar omgaan (ook de andere gezinsleden met elkaar) wijst volstrekt niet in die richting. Ik heb de buurtbewoners dan ook met klem erop gewezen dat het verspreiden van dergelijke laster absoluut niet te tolereren valt, waarop men antwoordt dat ik mij in de luren laat leggen door meneer.

Om deze zaak niet uit de hand te laten lopen heb ik tot heden met nog geen woord hierover gerept tegenover het betreffende gezin. Daar ik echter niet kan uitsluiten dat vroeg of laat de geruchten toch door dit gezin worden opgevangen, met alle mogelijke gevolgen van dien, zou ik de gebeurtenissen bij voorkeur willen aankaarten bij een instantie die weg weet met dit soort zaken zonder dat het meteen tot aangiften en procesverbalen komt. Alleen weet ik niet welke instantie dat zou moeten zijn, maatschappelijk werk, welzijnswerk o.i.d.

Ik hoop dat u mij hierin kunt adviseren.

Bij voorbaat dankend,

B. Reactie infoteur, 18-08-2011
Er wordt negatief gepraat (geroddeld) over uw overburen. Als het niet waar is wat er gezegd wordt, is het inderdaad laster. Laster is het zwartmaken van een ander door deze in het openbaar van zaken te beschuldigen die onwaar zijn (Wikipedia). Als het wel waar is wat er over hem wordt beweerd, dan neem ik aan dat hij destijds is veroordeeld, zijn straf heeft uitgezeten en eventueel - in een strafrechtelijk kader - (dader)therapie heeft gehad om herhaling te voorkomen. In dat geval blijft hij met een stigma rondlopen, de mensen blijven hem erop veroordelen. Maar kijk uit: geruchten, roddels en halve waarheden worden al gauw 'hele' feiten. U kunt uw wijkagent om advies vragen hoe te handelen in deze kwestie. De wijkagent kent de wijk, de mensen die er wonen en de problemen die er spelen. Wanneer iemand problemen heeft met zijn buren of buurtgenoten en hij wilt deze oplossen, dan kan buurtbemiddeling daarbij ook helpen. Maar ik zou als eerste bij de wijkagent te rade gaan.

Diosa, 14-07-2011
Bedankt voor je tip. Ik ga zeker met de wijkagent praten hierover. Ik zeg altijd leef en laat leven en dit geld voor elk levende(dus ook dieren). Ik vind dat we mensen die zomaar een melding maken wel moeten aanpakken. want zomaar beschuldigd worden van iets wat je niet hebt gedaan verstoord je hele leven, je gezin, zelfs mijn kinderen hebben er last van en ik vind dat niemand daar recht op heeft. Reactie infoteur, 15-07-2011
Sterkte gewenst met de situatie!

Diosa, 14-07-2011
Hoe is het in godsnaam mogelijk dat iemand je zomaar kan beschuldigen. Ik heb een mail van haar staan dat duidelijk wordt aangegeven dat ze problemen zoekt. Iedereen in mijn buurt weet dat zij die hond niet wilt. U geeft aan dat ik het moet laten rusten maar nu is het melding voor dierenmishandeling en straks is het kindermishandeling. Die vrouw is steeds bezig met ons. Mijn man is erg boos en we willen dit via de wet aanpakken.
ik wil niet naar mensen toe om ruzie te maken want dan zijn wij schuldig… dit is toch niet normaal dat iemand zomaar alles kan doen, maar wij moeten ons huis wel open stellen voor iemand van de dierenbescherming. Reactie infoteur, 14-07-2011
Als u beschikt over een mail waarin staat dat ze problemen zoekt, dan kunt u dit bespreken met de wijkagent. Hij of zij kan u verder adviseren hoe hier mee om te gaan.

Diosa, 13-07-2011
Hallo, ik heb laatste paar maanden problemen met mijn buren.
Ze zijn van Turkse afkomst net als ik zelf.
Het is namelijk zo dat sinds ik een hond heb gekocht, dat zij daar heel erg moeilijk over doen.
Ze heeft me ook al aangegeven dat ze niet van honden houd.
Ik kom vandaag naar huis en zie ik een brief van de dierenbescherming, nou heb natuurlijk gebeld van wat is er aan de hand en verteld de mevrouw aan mij ja er is aangifte gedaan/melding dat u uw hond mishandeld… ze komt maandag langs om te kijken en dat vind ik ook super goed kan ze zelf zien dat dit niet het geval is.
Maar kan ik hierover ook een aangifte doen voor valse beschuldiging en hoe kom ik werkelijk achter de gegevens van degene die aangifte heeft gedaan(ik heb zwaar vermoeden natuurlijk, maar wil het ook hebben als bewijs. Reactie infoteur, 13-07-2011
Ook al weet u te achterhalen wie de melding heeft gemaakt, dan kunt u nog niet aantonen dat de persoon in kwestie u vals beschuldigd heeft. De persoon kan volhouden dat hij of zij echt het vermoeden had dat er sprake was van dierenmishandeling. Ik raad u aan hier geen energie in te steken en de zaak te laten rusten.

Zeer Boos, 03-04-2011
Hoe is het mogelijk dat een persoon die valse gegevens aanleverd bij de politie mbt een zedenzaak niet wordt vervolgd. Ik heb mogen ervaren dat men zit te liegen over tijd en plaast van gebeurtenis, hebben van goederen zolas bezit kinderporno op PC en bezoek huisarts en jeugdzorg en diverse ander zaken waaruit is op t emaken dat de aangever onjuistheden aangeeft. Zelf een extern onderzoek van de uni geeft hier een melding van. Nu heb ik wel een recht op een schadevergoeding! Waarom doet de recherse geen beter onderzoek!? Ik ben mijn geloof in dit recht systeem kwijt. Ik had in Heerlen al aangegeven wie zoekt zal ook vinden. Aleen al de controle op de hardware van de aangegeven laptop laat al zien dat de aangever heeft gelogen. Hoe kan de politie zo blind zijn. ook de gegevens van de gemeente en inschrijfdatum laat zien dat de aangevers gelogen hebben. Ook een in bezit zijnde scheidings convernant laat zien dat de aangevers gelogen hebben. Ook het verhal dat een kind van 3. Ca 1 km alleen naar huis loopt moet tot nadenken dwingen bij de politie. Hoe kan het dat een recherche team zo blunderd in Heerlen." Ik door dit alles mijn eigen dochter heb verloren door z'n ex vrouw die zo wat op touw heeft gezet. En daar zijn meer dan 10 aanwijzingen van. Al mijn verbalen de prullebak in zijn gegaan. Mbt moedwillig ontouderen. Wat doe een mens, die het niet meer kan hebben, dit de druppel was. Reactie infoteur, 03-04-2011
Het doen van valse aangifte is strafbaar. Ik maak uit uw verhaal op dat u daarvan aangifte hebt gedaan, maar dat met deze processen-verbaal niets is gedaan. Ik kan u daarom alleen maar adviseren een advocaat ter hand te nemen en met hem of haar te bespreken wat u het beste kunt doen.

Het is altijd verstandig om gevoelens van boosheid en machteloosheid met belangrijke anderen te delen en er niet alleen mee rond te lopen. Of eventueel - als je het niet meer trekt - bij de hulpverlening aan te kloppen, zoals het algemeen maatschappelijk werk. Een verwijzing via de huisarts is ook mogelijk.

Anke, 07-02-2011
Kan men ook spreken van een valse aangifte als iemand in mijn naam en in naam van een overbuur schriftelijk aangifte doet bij de politie van (al dan niet) strafbare feiten gepleegd door een buurtbewoner?
Of kun je in dit geval spreken van identiteitsdiefstal?
Beide brieven lijken volgens de wijkagent door dezelfde persoon geschreven te zijn; zelfde lettertype, veel fouten, ontbreken van hoofdletters. Ik heb die die door mij geschreven zou zijn mogen inzien en meen daarin 'de hand' van mijn overlast veroorzakende buurman te herkennen die vorig jaar een brief door mijn brievenbus schoof. (Een vreemd verhaal dat hier te ver voert misschien.)
Dit briefje heb ik ter vergelijking aan de wijkagent gegeven en alles is nu in onderzoek.
Dit is kortgezegd wat er speelt in de buurt. Ik heb geprobeerd het zo objectief mogelijk te beschrijven, maar voel wel boosheid en was aanvankelijk nogal van slag.
En ik vraag me af of de overbuurman en ik misschien aangifte zouden moeten doen. Wat kan ik doen of beter laten, en wat zijn de gevolgen voor de 'stoker'. (Bewoording door de wijkagent.) Reactie infoteur, 22-02-2011
Mijn excuses voor het feit dat ik zo laat reageer. Per abuis heb ik uw reactie over het hoofd gezien.

Er kan sprake zijn van meerdere delicten. Bijvoorbeeld valsheid in geschrifte, het opgeven van een valse naam of het doen van valse aangifte. Hier kan de poltie, zonder uw aangifte, al mee aan de slag. Een aangifte is doorgaans niet noodzakelijk voor de politie om tot strafvervolging over te gaan. De overgrote meerderheid van strafbare feiten kan ook zonder aangifte vervolgd worden.

Wellicht dat de briefschrijver ook uw goede naam heeft aangerand (artikel 261 Wetboek van Strafrecht). Hier kunt u aangifte van doen. Het is belangrijk dat grensoverschrijdend gedrag in de kiem gesmoord wordt. Vraag de politie om advies.

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 29-02-2024
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.