Huisvredebreuk: artikel 138 Wetboek van Strafrecht uitgelegd

Huisvredebreuk: artikel 138 Wetboek van Strafrecht uitgelegd Huisvredebreuk is volgens art. 138 Wetboek van Strafrecht het wederrechtelijk binnendringen in een woning, besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik en het wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet aanstonds verwijderen op vordering van een rechthebbende. Huisvredebreuk met betrekking tot een woning wordt zwaarder aangerekend, gezien de grotere inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Bij huisvredebreuk is het beschermd belang de huisvrede: het ongestoord genot van de eigen woonstee.

Huisvredebreuk: artikel 138 Wetboek van Strafrecht


Artikel 138 Wetboek van Strafrecht (huisvredebreuk)

Hier te lande is huisvredebreuk een misdrijf dat strafbaar is gesteld onder artikel 138 in het Wetboek van Strafrecht (WvS). Het valt in een specifieke categorie misdrijven, tezamen met lokaalvredebreuk (art. 139 WvS) en computervredebreuk (art. 138a WvS).

Artikel 138 Wetboek van Strafrecht luidt aldus.

  1. Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
  2. Hij die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum, of die, zonder voorkennis van de rechthebbende en anders dan ten gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar wordt aangetroffen in de voor de nachtrust bestemde tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen.
  3. Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
  4. De in het eerste en derde lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien 2 of meer verenigde personen het misdrijf plegen.

Ofschoon het hierboven omschreven delict bekend staat als 'huisvredebreuk', is het geen wettelijk term - het komt niet in de wet voor. Het geeft daarentegen wel goed weer waar hij in de kern om gaat. De vrede van het huis wordt aangetast door het wederrechtelijk binnendringen van een woning, zeker indien de persoon er ondanks aanmaningen weg te gaan, toch blijft. Hetzelfde geldt overigens voor het wederrechtelijk binnendringen in een besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik.

Strafbedreiging / transactie en strafverhoging

Op huisvredebreuk staat een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de derde categorie, dat wil zeggen van ten hoogste € 4.500, of een combinatie van beide straffen.

In geval van oorlog, van een toestand van verhoogde waakzaamheid of van een burgerlijke uitzonderingstoestand kan de gevangenisstraf met eenderde worden verhoogd en kan de geldboete hoger uitvallen (zie art. 65 Oorlogswet voor Nederland en art. 31 Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag).

Artikel 65 Oorlogswet voor Nederland
Indien de misdrijven, bedoeld bij de artikelen 131 , 132 , 138 , 139 , 141 , 143 , 179 tot en met 182 , 184 , 186 en 187 van het Wetboek van Strafrecht worden begaan gedurende de beperkte of de algemene noodtoestand, kunnen de bij die bepalingen gestelde gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd en kan de naasthogere geldboetecategorie worden opgelegd.

Artikel 31 Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag

Indien de misdrijven, bedoeld in de artikelen 131, 132, 138, 139, 141, 143, 179 tot en met 182, 184, 186 en 187 van het Wetboek van Strafrecht worden begaan gedurende de beperkte of de algemene noodtoestand, kunnen de bij die artikelen gestelde gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd en kan de naasthogere categorie geldboete worden opgelegd.

Ingevolge art. 74 WvSr kan het Openbaar Ministerie (OM) een transactie aanbieden. Dit wordt ook wel Transactie Openbaar Ministerie (TOM) genoemd. Hiermee kan strafvervolging worden voorkomen.

Artikel 74 Wetboek van Strafrecht
1 De officier van justitie kan voor de aanvang van de terechtzitting een of meer voorwaarden stellen ter voorkoming van de strafvervolging wegens misdrijven, met uitzondering van die waarop naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf is gesteld van meer dan zes jaar, en wegens overtreding. Door voldoening aan die voorwaarden vervalt het recht tot strafvordering.

2 De volgende voorwaarden kunnen worden gesteld:

a. betaling aan de staat van een geldsom, te bepalen op ten minste € 3 en ten hoogste het maximum van de geldboete die voor het feit kan worden opgelegd;

b. afstand van voorwerpen die in beslag zijn genomen en vatbaar zijn voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer;

c. uitlevering, of voldoening aan de staat van de geschatte waarde, van voorwerpen die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring;

d. voldoening aan de staat van een geldbedrag of overdracht van inbeslaggenomen voorwerpen ter gehele of gedeeltelijke ontneming van het ingevolge art. 36e voor ontneming vatbare wederrechtelijk verkregen voordeel;

e. gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door het strafbare feit veroorzaakte schade;

f. het verrichten van onbetaalde arbeid of het volgen van een leerproject gedurende ten hoogste honderdtwintig uren.

3 De officier van justitie doet in geval van misdrijf aan de rechtstreeks belanghebbende die hem bekend is, onverwijld schriftelijk mededeling van de datum waarop hij die voorwaarden heeft gesteld.

4 Op de in het tweede lid, onder f, bedoelde voorwaarde is het bepaalde bij of krachtens de artt. 22c, 1e en 4e lid, 22e en 22k met betrekking tot taakstraffen, van overeenkomstige toepassing. De onbetaalde arbeid [werkstraf] of het leerproject [leerstraf] wordt binnen een termijn van zes maanden na instemming met de voorwaarde voltooid. Het openbaar ministerie kan deze termijn eenmaal met zes maanden verlengen. Het zendt hiervan zo spoedig mogelijk een kennisgeving aan de betrokkene.

5 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven omtrent de nakoming van de voorwaarde, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a. Deze voorschriften hebben in ieder geval betrekking op de plaats en wijze van betaling van de geldsom, de termijn waarbinnen die betaling moet zijn geschied en de verantwoording van de ontvangen geldbedragen. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven omtrent de nakoming van de overige in het tweede lid bedoelde voorwaarden.

Wet OM-afdoening
Het Openbaar Ministerie (OM) mag sinds 1 februari 2008 voor een aantal veelvoorkomende strafbare feiten zelf straffen opleggen. Dit wordt 'een strafbeschikking' genoemd. Het gaat hierbij uitdrukkelijk niet om vrijheidsbenemende straffen. In geval een bestrafte het niet eens is met zijn strafbeschikking, dan kan hij bezwaar maken door verzet in te stellen bij het OM. De strafrechter zal vervolgens de strafzaak in zijn geheel opnieuw beoordelen.

Onder de Wet OM-afdoening vallen, net als bij de transactie, misdrijven waarop een maximum gevangenisstraf staat van zes jaar en alle overtredingen. Een strafbeschikking kan uit verschillende straffen, maatregelen en aanwijzingen bestaan, zoals een geldboete, een werkstraf, een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen, een schadevergoedingsmaatregel voor het slachtoffer en een gedragsaanwijzing zoals een stadionverbod. De wet wordt gefaseerd ingevoerd en zal uiteindelijk de transactie vervangen.

Strafverhoging a: Als de dader bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Strafverhoging b: De in het eerste en derde lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien 2 of meer verenigde personen het misdrijf plegen. Twee of meer verenigde personen vereist opzettelijke samenwerking.

Voorlopige hechtenis

Volgens art. 67 Wetboek van Strafvordering (Sv) kan een bevel tot voorlopige hechtenis worden gegeven in geval van verdenking van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van 4 jaren of meer is gesteld. Er worden uitzonderingen genoemd, doch huisvredebreuk valt daar niet onder behalve als van de verdachte geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland kan worden vastgesteld.

Een aantal termen of delictbestanddelen nader toegelicht

Woning: Daar waar men zijn verblijfplaats heeft, zoals woonhuis, woonboot, woonwagen, woontent en studentenkamer of zelfs hotelkamer.

Besloten lokaal: Kerken en andere gebedshuizen, concertzalen, schuren, scholen, bedrijfsruimten, winkels, enz.

Besloten erf: Beperkt zich tot kleinere percelen, waarmee wordt bedoeld een stuk grond dat door een hek, sloot, haag of schutting is afgescheiden. Akkers, weilanden en bossen vallen erbuiten.

Bij een ander in gebruik: Het feitelijk houderschap is beslissend en niet de eigendom.

Binnendringen: Dit is het geval als men ergens naar binnen gaat terwijl de bewoner in woord en/of daad heeft getoond dit niet te willen. Het tweede lid geeft een aantal gevallen weer, waaruit voorts blijkt dat er sprake is van binnendringen.

Wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert: Wederrechtelijk een woning binnentreden is strafbaar, zeker wanneer dit gebeurt op de manieren die in lid 2 zijn beschreven. Het is echter ook mogelijk dat iemand op geheel rechtmatige manier is binnengekomen of binnengelaten en op een later tijdstip alsnog wordt gesommeerd zijn biezen te pakken. In dat geval is vereist dat men eerst wederrechtelijk vertoeft. In de praktijk zullen ten minste twee aanmaningen om weg te gaan nodig zijn. De eerste aanmaning maakt duidelijk aan de persoon dat hij wederrechtelijk vertoeft. De tweede constitueerd het niet verwijderen. Dus ook wanneer iemand vrijwillig is binnengelaten door de rechthebbende, kan er op een later tijdstip alsnog sprake zijn van huisvredebreuk.

Opzet komt tot uiting in de werkwoorden 'binnendringen' en 'niet verwijderen'. Opzet wordt omschreven als de vrije en bewuste wilsbepaling van de dader: willen en wetens. Opzet hoeft overigens niet gericht te zijn op de wederrechtelijkheid (HR 8 november 1955, NJ 1956, 181). De persoon die veroordeeld wordt voor huisvredebreuk hoeft zich er dus niet van bewust te zijn geweest dat zijn handelen wederrechtelijk was, wat wil zeggen dat hij handelde in strijd met het objectieve recht, het samenstelsel van regels dat de samenleving ordent. Hierdoor hoeft niet te worden tenlastegelegd en bewezen dat de verdachte wist dat hij wederrechtelijk binnendrong.

Feitelijk gebruik

Sinds het arrest van de Hoge Raad in de zaak van de Muider huisvredebeuk in december 1914, geldt de feitelijkheid van het gebruik van de woning als criterium voor de bescherming van de huisvrede en niet de rechtmatigheid daarvan.

In september 2007 heeft de Hoge Raad dit bevestigd in een arrest. Het betrof een situatie waarbij de gebruikers krakers waren. Dit nam echter niet weg dat het optreden van een knokploeg strafbaar was en als huisvredebreuk aangemerkt werd. De Hoge Raad oordeelde: "Art. 138 Sr beoogt het huisrecht van een ander, dat hij ontleent aan de feitelijke bewoning, te beschermen. Daarbij is niet van belang of die bewoning geschiedt krachtens enig recht. Daarom is onjuist de opvatting waarop verweer en middel berusten, namelijk dat de omstandigheid dat het gebruik van de woning door die ander onrechtmatig zou moeten worden geacht, meebrengt dat van 'wederrechtelijk' binnendringen, a.b.i. in art. 138 Sr geen sprake kan zijn." (LJN: BA4943, Hoge Raad, 01434/06)

Lees verder

© 2009 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Het algemeen deel van het Wetboek van StrafrechtHet algemeen deel van het Wetboek van StrafrechtEen van de belangrijkste onderdelen van het Nederlandse rechtssysteem is het Strafrecht. Het strafrecht is vastgelegd in…
Het recht: beslissingsschemaHet recht: beslissingsschemaHet beslissingsschema van artikel 350 Strafvordering heeft betrekking op elk strafproces. Voordat de rechter naar een za…
Soorten strafrechtSoorten strafrechtHet Nederlandse rechtssysteem kent vele soorten rechten en wetten die allemaal onder de noemer 'strafrecht' vallen. In d…
Het recht: soorten straffen, minimale en maximale straffenHet recht: soorten straffen, minimale en maximale straffenEen straf is een leed dat iemand ter vergelding van schuld opzettelijk wordt aangedaan. Schuld is een voorwaarde voor be…

Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden WSGGedetineerden hebben tegenwoordig geen recht meer op een uitkering gedurende de periode dat zij in een tbs-kliniek, peni…
De marktordening van het Persoonsgebonden budget uit de WMODe marktordening van het Persoonsgebonden budget uit de WMOOver het persoonsgebonden budget van de WMO zijn veel vragen klachten. Maar wie is nu eigenlijk verantwoordelijk voor de…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Clker Free Vector Images, Pixabay
  • C.P.M. Cleiren, J.F. Nijboer, T.G. van der Zwaag: Strafrecht - Tekst & Commentaar - De tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar; Kluwer, Deventer, 2002.
  • http://wapedia.mobi/nl/Huisvredebreuk
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Huisvredebreuk

Reageer op het artikel "Huisvredebreuk: artikel 138 Wetboek van Strafrecht uitgelegd"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Helma Honig, 27-06-2020 17:22 #76
Geachte mevrouw/ meneer,
Vandaag tref ik een ernstig verontruste buurman aan die mij een brief overhandigt van een filiaal van Albert Hein waar hij dagelijks zijn boodschappen pleegt te doen. Hem is per direct via deze brief ontzegging van toegang gedaan van dit filiaal op grond van zijn gedrag.
Het betreft een bejaarde, eenzame man van bijna 82 jaar. In de brief wordt gesproken over zijn gedrag, niet gespecificeerd, maar volgens hem heeft hij een onbetamelijke opmerking gemaakt tegen een van de hulpen aldaar. Na een gesprek op het kantoor waar de filiaalhouder niet bij aanwezig was heeft hij een waarschuwing gekregen van een medewerker dat het niet op prijs werd gesteld. Vandaag bracht hij een bloemetje om een en ander goed te maken waarop de brief met de ontzegging van toegang werd overhandigd. Ik vraag mij af of dit zomaar kan. De man is volkomen argeloos en heeft zeker geen slechte bedoeling gehad.
Mijn dank bij voorbaat voor uw antwoord,
H.Honig Reactie infoteur, 29-06-2020
Een winkel kan iemand een winkelontzegging geven, maar dan moet deze persoon wel een strafbaar feit hebben gepleegd. Er kan dus alleen een winkelontzegging afgeven op gegronde redenen, bijvoorbeeld na winkeldiefstal of bedreiging. Een winkelontzegging moet minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen: www.mkbservicedesk.nl/1132/kan-iemand-toegang-tot-mijn-winkel.htm.

Denden, 02-06-2020 20:12 #75
Hallo,
Ik heb een makelaar ingeschakeld om mijn huis te verkopen. Alle correspondenties/communicaties verlopen via whatsapp. Onlangs liet deze makelaar het huis bezichtigen zonder afspraak. Toen ik hem hierop aansprak, gaf hij aan dat dit mijn verzoek was. Ik ging al onze berichtjes teruglezen maar kon helaas deze afspraak bevestiging niet terugvinden. Ik kan dit bewijzen. Daarom heb ik hem een mail gestuurd om dit te bewijzen maar dat deed hij niet noemde dit alleen een bewering in zijn mail. Ik kan deze opdracht niet zomaar terugtrekken anders ben ik hem € 4.500,- excl. btw verschuldigd. Zo staat er in het bemiddelingscontract voor verkoop. Verder vind ik dit een makelaar die niet zijn afspraken nakomt; komt te laat, bij afspraak kantoor gesloten, niet bereikbaar ezv. Mijn vraag is; kan ik mijn huis intrekken wegens 'huisvredebreuk' artikel? Heb ik een gegronde reden? Sta ik sterk met dit argument?
Bedankt alvast!

W. William, 16-05-2020 15:21 #74
Onlangs ben ik ernstig mishandeld in mijn nieuwe huis. Hierbij zijn wij eerst een aantal minuten bedreigd vanaf een speedboot, vervolgens zijn er 2 daders via de steiger ons perceel opgekomen en deze mannen zijn via een openstaande garagedeur ons huis binnengegaan en tenslotte via de trap in de hal naar de 2e verdieping gegaan. Hier ben ik mishandeld in het bijzijn van mijn vrouw en zoontje van 12 jaar en heb hierbij een hersenschudding opgelopen. De aanleiding was dat een speedboot die met hoge snelheid aankwam hierop 'aansprak'. Er waren op dat moment kinderen aan het zwemmen in het water.
De 2 daders, die het huis zijn ingegaan, zijn in eerste instantie gearresteerd, maar zijn vervolgens binnen 24 uur weer op vrije voeten gesteld. Voor 1 dader (die niet geslagen heeft) is strafvervolging geseponeerd omdat er volgens de politie geen sprak is van huisvredebreuk.
Het huis is nog in afbouw, maar wij zijn wel op het adres ingeschreven. In het huis moeten o.a. de keuken, het laminaat (op de eerste en tweede verdieping) en het hekwerk voor de balkons nog geplaatst worden. Er staan nog geen bedden in het huis. Het huis is (natuurlijk) wel volledig afsluitbaar en bij de ingang staat een bouwhek om het perceel aan de voorzijde af te sluiten. Via een boot is de steiger en onze tuin (natuurlijk) wel bereikbaar.
De politie heeft aangegeven dat dit geen huisvredebreuk is omdat het huis nog niet bewoond is.
Klopt het dat dit inderdaad geen erfvredebreuk is?

J. Gresnigt, 09-12-2019 12:49 #73
Wij verhuren een bungalow op het erf naast ons huis. In verband met toekomstige mantelzorg hebben wij een gesprek gehad met de huurder en zijn vriendin. Wij willen de huur opzeggen en een van onze kinderen er in laten wonen ivm mantelzorg.
Zij reageerden begripvol waar wij ze voor bedankten. Echter een paar weken later kregen wij een brief van huurder waarin hij meedeelde niet het huis te verlaten en het wil kopen. Vervolgens meldde hij ons aansprakelijk te stellen voor bruinrot in de balken van de vloer. Echter, de huurder heeft 7 jaar geleden op eigen initiatief een harde betonnen vloer over de bestaande houten vloer laten storten met vloerverwarming er in. Sindsdien begonnen de problemen met de vloer. Wij hebben een brief overhandigd waarin wij stellen niet aansprakelijk te zijn voor de vloer. Ook is er door huurder een muur doorgebroken, een deur dicht gemetseld en een gat geslagen van de badkamer naar het toilet. Hier hebben wij de huurder op gewezen middels de brief die wij op 7 december persoonlijk afgegeven hebben. Nog geen half uur later komt huurder woedend ons huis, de keuken binnenstormen waarin ik bezig was kwam vlak voor mij staan en schreeuwde wat die brief te betekenen had, hij riep ook dat hij het ons heel moeilijk ging maken en nooit het huis uit gaat. Ik antwoordde dat ik hier nu niet met hem over in discussie ga en vroeg hem ons huis te verlaten. Dat negeerde hij en beende de huiskamer in op zoek naar mijn man. Ook tegen mijn man begon hij te schreeuwen dat hij het niet pikte. Mijn man reageerde heel rustig en zei dat hij nu niet met hem in gesprek ging. Na nog wat gedoe heeft hij ons huis verlaten. Mijn vraag is, wat hier heeft plaatsgevonden valt dit onder huisvrede breuk en kunnen wij op grond hiervan de huur opzeggen?

Jespers, 27-06-2019 12:57 #72
Kan geluidsoverlast als gevolg van harde muziek van een restaurant of café ook aangemerkt worden als huisvredebreuk? Bijvoorbeeld bij meten van meer dan 80 dB met gesloten deuren? Reactie infoteur, 29-06-2019
Voor geluidsoverlast van buren bestaan geen landelijke regels. Wel geldt in bijna alle gemeenten een verbod om geluidsoverlast te veroorzaken voor buren en andere omwonenden. Lees hier verder: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geluidsoverlast/geluidsoverlast-in-de-wet.

M., 20-04-2019 23:43 #71
De ex-man van een vriendin van mijn man kwam zonder toestemming naar binnen met nog wat handlangers en ging daar allemaal dingen zeggen die geen waar zijn. Hij beschuldigde mijn man van vreemd gaan met zijn ex. en van briefjes schrijven en nog veel meer. de sfeer was dreigend. Ik voelde mij erg onveilig met al die mensen in ons huis. Kunnen wij aangifte doen van huisvredebreuk en smaad? Reactie infoteur, 23-04-2019
Het nummer 0900-8844 is het landelijke servicenummer van de politie. Met dit nummer kunt u bellen voor al uw niet-spoedeisende vragen of problemen. U kunt ook deze vraag aan de politie voorleggen.

Ba de Rooy, 11-04-2019 09:35 #70
Is er ook sprake van huisvredebreuk in het volgende geval:
- mijn buurman heeft zonder mijn toestemming tijdens mijn afwezigheid, mijn achtertuin betreden;
- hij heeft aldaar drie bomen van mij omgezaagd;
- er zijn 2 getuigen die gezien hebben dat een hovenier in opdracht van de buurman de bomen aan het omzagen waren;
- daarbij heeft hij door een gevallen tak op een overkapping van een schuur schade aan de overkapping veroorzaakt;
- ik vermoed ook dat hij zonder kapvergunning de bomen heeft omgezaagd.

Nes, 19-09-2018 17:10 #69
Persoon weigert te voldoen aan de politievordering het politiebureau te verlaten, wordt verwijderd en krijgt strafoplegging middels strafbeschikking. Mijn vragen hierover zijn:
- Mag de toegang (tijdens openingstijden) tot een openbare, voor het publiek toegankelijke ruimte, worden ontzegd
(terwijl je bijvoorbeeld enkel daar niet hinderlijk op een stoel zit)
- Wie is rechthebbende om te mogen vorderen in dit geval
Ik voorzie dat het gebouw in eigendom is van het Rijksvastgoedbedrijf en dat het politiekorps 'slechts' gebruiker is. Is dan de individuele aldaar te werkgestelde agent 'rechthebbende', of is er wellicht sprake van een onjuiste vordering?

Ik zie uit naar een reactie.

J. Folkersma, 17-08-2018 11:48 #68
Is er in geval van huisvredebreuk een verjaringstermijn?
zo ja, wat is die termijn?
bij voorbaat dank voor uw beantwoording. Reactie infoteur, 20-08-2018
Verjaring betekent dat na het verstrijken van een bepaalde periode het strafbare feit nooit meer vervolgd kan worden. Voor een geldboete, hechtenis of gevangenisstraf van drie jaar of minder geldt 6 jaar.

Spijkers, 04-07-2018 15:31 #67
De vriend van de ex vrouw van mijn zoon, is zonder toestemming zijn huis binnen gevallen, en dat met geweld. dat hou je toch niet voor mogelijk, wat moeten wij doen? Reactie infoteur, 04-07-2018
Uw zoon kan aangifte doen bij de politie.

Winston, 25-04-2018 19:22 #66
Als eigenaar verhuur ik een woning voor bepaalde tijd (1 jaar). Ik heb de volgende bepaling in de overeenkomst staan:" De huurders zijn verplicht om verhuurder, of door verhuurder aangewezen vertegenwoordiger, toegang te verschaffen tot de woning voor een woninginspectie. De frequentie van benodigde inspecties bepaalt de verhuurder". De huurders geven aan geen toestemming te verlenen aan het laten uitvoeren van de voor-inspectie. Wat kan/mag de eigenaar doen terwijl hij zijn bezoek heeft aangekondigd? Reactie infoteur, 04-05-2018
Een verhuurder is jegens zijn huurder verplicht om het genot van het gehuurde te verschaffen, de verplichtingen uit de huurovereenkomst na te komen en zich jegens hem als een goed verhuurder te gedragen. De huurder heeft recht op ongestoord huurgenot. Daartoe behoort het recht op privacy, zeker als het gehuurde zijn woning betreft. Dit recht dient door de verhuurder te worden gerespecteerd. Een verhuurder kan in de algemene bepalingen bij de huurovereenkomst laten opnemen dat hij de woning mag betreden, indien dit noodzakelijk is voor het verhelpen van gebreken, een voor-inspectie of het doen taxeren van de woning. Daarvoor is echter toestemming van de huurder vereist. Slechts in noodgevallen is verhuurder bevoegd om zonder toestemming van de huurder de woning te betreden.

De Winter Roger, 22-03-2018 16:45 #65
Mag ik gesprek opnamen doen, op een vergadering met een dictafoon? of moet ge daar de toelating voor vragen? Reactie infoteur, 02-04-2018
Het volgende artikel gaat nader in op het opnemen van gesprekken: https://bit.ly/2GLrTct.

Philipp, 09-10-2017 20:27 #64
Een huisgenoot heeft zonder te vragen of het aan te melden de brandweer mijn kamer binnen gestuurd. Hij had de verdacht had dat een kamer niet brandveilig is. Hij kwam zonder te vragen mijn kamer binnen en vertelde dat de brandweer nu mijn kamer gaat controleren. De voordeur was wel dicht maar was niet op slot.

Ik zei dat ik niet wil dat de brandweer mijn woning binnen komt. (De brandweerman stoorde zich niet daaraan). Als ze binnen zijn gekomen zei ik dat ik wil dat ze mijn woning onmiddellijk verlaten.

Drie maanden later kreeg mijn huisbaas een bericht van de gemeente dat een kamer van mij niet brandveilig is. Ik ben heel erg boos dat de brandweer a) mijn kamer is binnen gekomen zonder dat ik dat wilde. B) Mijn kamer niet onmiddellijk ging verlaten nadat ik dat vroeg en c) Ook nog een bericht over mijn kamer heeft geschreven. Daardoor heb ik namelijk heel veel gezeur en ik mag de mooiste kamer van mijn woning niet meer gebruiken.

Bovendien beweert de brandweerman blijkbaar de afstand van deze kamer tot de voordeur uitgemeten te hebben. Dit kan niet omdat ik hun geen toegang tot deze kamer heb gegeven (ik stond in de deur omdat ze mijn woning niet verlieten). Hij kan het hooguit hebben geschat.

Blijkbaar heeft de brandweer ook nog gelogen over het feit dat ik hun aanwezigheid niet op prijs gesteld heb. Ze zeiden dat ik hun binnen heb gelaten.

Is nu mijn huisgenoot of de brandweerman verantwoordelijk voor de huisvredebreuk? Is het onderzoek/ bericht überhaupt geldig als de brandweerman heeft gelogen (ik heb geen toestemming gegeven, hij heeft niks echt uitgemeten)? Of is er überhaupt nog sprake van huisvredebreuk omdat zij de gemeente overtuigd hebben dat mijn kamer niet brandveilig is?

W. Dek, 14-08-2017 08:55 #63
Mag de politie je erf betreden om vervolgens een Moederpoes met 3 kittens goed verzorgd weghalen terwijl wij niet thuis zijn. Zij hadden een anonieme tip gehad weet niet wat ze of hij gezegd heeft. Word nu beschuldigd dat de poes mager is, hij is klein van stuk en gezond.
De kittens werd een soms twee keer bijgevoerd met kattenmelk. Reactie infoteur, 02-09-2017
Voor het binnentreden van een woning gelden bijzondere regels die zijn neergelegd in de Algemene wet op het binnentreden (Awbi). De politie moet deze regels strikt naleven. Voor het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is steeds een schriftelijke machtiging vereist van de (hulp)officier van justitie die de machtiging afgeeft.

Daan, 28-04-2017 12:54 #62
Sinds 14dgn ligt mijn schoonmoeder in coma, wettelijk gezien heeft ze niks geregeld.
Mijn man en zijn zus hebben beiden een sleutel van haar woning en al 30 jaar ongevraagd toegang. Na de eerste week van emotionele ellende, is mijn man in de woning geweest om te kijken of er zaken waren die op korte termijn geregeld moesten worden. 2 dgn eerder had hij al een sms gehad van zus dat ze de post weggelegd had en de planten had verzorgd.
Tot zijn verbazing was er geen post op de bekende plaats en ook al de recente boekhouding was er niet ( ook geen gegevens met betrekking tot verzekering, testament etc…)
De volgende dag heeft hij zich tot de boekhouder en de bank gewent ( moet vermeld worden dat mijn schoonmoeder een simpele dagopname had en tijdens de operatie een hartstilstand heeft gekregen, haar persoonlijke bezittingen, sleutels, portemonnee etc, handtas heeft mijn schoonzus in haar bezit, zij bracht haar naar het ziekenhuis)
Bij de boekhouder was niks aanwezig, buiten de mededeling dat er deze week nog rekeningen betaald moeten worden mbt btw, bij de bank is de situatie van schoonmoeder kenbaar gemaakt, waarop zij uit voorzorg bankpas etc geblokkeerd hebben, automatische afschrijvingen blijven wel plaats vinden.
Mijn man heeft dezelfde dag zijn handelingen aan zijn zus gemeld, mrt als gevolg dat zij eigenhandig met haar partner naar het huis van schoonmoeder is gegaan en het slot heeft vervangen en mijn man de toegang tot de woning ontzegd…
Mag dit zomaar?

Het feit dat de boekhouding foetsie is, de reactie op het handelen van mijn man ( compleet uit haar dak gaan, woest… en andere zaken die we inmiddels ontdekt hebben) wekt de illusie dat er dingen verborgen zijn. Reactie infoteur, 01-05-2017
Zonder toestemming van de eigenaar van de woning, uw schoonmoeder, mag iemand niet zomaar sloten veranderen.
Iemand kan handelen namens een ander als die persoon een notariële volmacht heeft ondertekend (terwijl hij/zij helder van geest is), waarin hij/zij een ander aanwijst als gemachtigde. Een bij notariële akte gevolmachtigde kan heel veel.

Kees, 03-02-2017 20:10 #61
Goedendag,

Mijn vriendin (2,5 jaar nu) heeft een huissleutel van mijn huis maar woont bij haar ouders. Nadat we ergens buiten ruzie hadden gehad zei ik dat ze naar huis kon gaan, had geen zin haar vanavond in mijn buurt te hebben. Ze heeft zichzelf toegang verleend tot mijn huis met de sleutel en weigerde te gaan. Ik belde de politie en die zei 'na 2.5 jaar heb je haar het recht verleend tot het huis'… klopt dit? En volgens welke wet?
Mvg,
Kees Reactie infoteur, 06-02-2017
Bij de beantwoording van de vraag ga ik ervan uit dat er geen sprake is van een huwelijk, geregistreerd partnerschap (gps) of samenlevingscontract. Dat een persoon een sleutel heeft en vaak bij iemand over de vloer komt, betekent nog niet dat de persoon zonder toestemming van de hoofdbewoner het huis mag betreden. Als je duidelijk aangeeft dat je geen contact wilt hebben en de persoon ook niet in huis wilt hebben, dan sta je n.m.m. in je recht - tenzij er sprake is van medehuurderschap of gezamenlijk eigendom van het koophuis. U kunt deze vraag ook voorleggen aan het Juridisch Loket: 0900-8020 (iedere werkdag van 09.00 tot 18.00 uur).

Jennifer, 02-09-2016 11:18 #60
Hallo, ik heb een vraag,
ik ben 19 jaar oud en tussen mij en met mijn moeder gaat t niet zo lekker, nu zit het zo dat mijn moeder dreigt de sloten te veranderen en dat ze mij laat uitschrijven. Nu benauwt mij dat best wel erg want ja ik ben ook nog maar een student en zo 123 op kamers te gaan dat gaat niet… wat moet ik nu doen als mijn moeder toch de sloten heeft veranderd…? Ik hoop zo spoedig mogelijk antwoord te krijgen. Reactie infoteur, 11-09-2016
Ouders mogen hun meerderjarig kind uit huis zetten, omdat ze niet meer het gezag over het kind hebben. De onderhoudsplicht naar hun kind toe vervalt evenwel niet (men leze: http://goo.gl/1BqVAg). De plicht van ouders om hun kind te onderhouden, vervalt pas zodra het kind 21 jaar wordt (uitzonderingen daargelaten).

Je kunt misschien tijdelijk onderdak krijgen bij een vriend(in) of kennis. Of anders kun je aankloppen bij de hulpverlening. Het Leger des Heils heeft in elke grote stad wel een locatie waar je terechtkunt voor hulp. Er zijn ook andere instellingen die je kunnen helpen voor crisisopvang. Je kunt ook terecht bij 'sociale wijkteams'. Deze zijn in veel gemeenten het aanspreekpunt voor zorg, ondersteuning en activering.

Manuel, 09-05-2016 22:07 #59
Ik heb een vraag. Wat moet ik doen als ik iemand in andermans tuin zie en hun spullen mee neemt? Reactie infoteur, 15-08-2016
De politie bellen. Het gaat hier mogelijk om diefstal.

Herbert Obbink, 09-05-2016 14:26 #58
Vraag,

Mijn huis is door de bank verkocht via een executie verkoop. Ik bevond mij op dat moment in het buitenland, maar was zowel per telefoon als per email bereikbaar. De bank heeft mij niet geïnformeerd over het moment waarop de verkoop heeft plaatsgevonden.
Ook heeft de nieuwe eigenaar mij niet alleen niet geïnformeerd over zijn aankoop, maar heeft het huis ontruimd zonder ons in te lichten en zonder ons tijd te geven om het huis te ontruimen. Hij weigert tevens antwoord te geven op mijn vraag waar de spullen zijn opgeslagen.

Heeft hij de wet overtreden en als dit het geval is waar kan ik aangifte doen?

Sinkgraven, 04-03-2016 12:07 #57
Het wederrechtelijk binnendringen van een woning is een gegeven waar heden ten dage zich talloze van gerechtsdeurwaarders schuldig aan maken. Velen gaan zelfs zover om de meest grofste vormen van geweld niet uit de weg te gaan. Dit doen ze om hun opdrachtgevers middels hun wanpraktijken zo goed mogelijk tegemoet te komen waarbij ze als poppen aan een touwtje dat ze zijn zelfs de meest grofste vormen van geweld niet uit de weg gaan. Gerechtsdeurwaarders die dus huisvredebreuk plegen maken zich zelf schuldig aan een strafbaar feit… waarbij ze veelal aan de kronkelige gedachtegangen van hun opdrachtgevers tegemoet komen… Reactie infoteur, 10-04-2016
Gerechtsdeurwaarders zijn gebonden aan allerlei wet- en regelgeving. Het beslag- en executierecht is vooral geregeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek. Naast deze algemene wetgeving is er ook specifieke wetgeving opgesteld die van toepassing is op de gerechtsdeurwaarder. In 2001 is de Gerechtsdeurwaarderswet in werking getreden. Tezelfdertijd traden verschillende verordeningen in werking.Hier vindt u een overzicht van de wetten en verordeningen: https://goo.gl/F7893t.

Robin, 03-03-2016 14:10 #56
Verschillende keren is mijn huisbaas zonder mijn medeweten in mijn woning geweest. Nadat ik hem per email een paar maanden geleden duidelijk heb medegedeeld dat ik vanwege veiligheid en privacy niet wil dat hij binnen komt. Later wilde hij een inspectie, gewoon om te kijken zonder reden.
Vandaag heb ik de loodgieter binnengelaten en ook de verhuurder stond daarbij. Hij zei meermaals vandaag binnen te zullen lopen voor inspectie. Ik heb hem dit ontboden en verteld dat hij een afspraak hiervoor kan maken. Dit staat ook in mijn huurcontract namelijk. Na het binnenlaten van de loodgieter ben ik vertrokken en de loodgieter zou de deur dichttrekken. Mijn huurbaas is toch binnengelopen! Wat kan ik doen? Reactie infoteur, 10-04-2016
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming mag de huisbaas of verhuurder niet in uw woning komen. Doet hij dit wel, dan is dit huisvredebreuk. U kunt hiervan aangifte doen bij de politie. Zie verder mijn reactie op 'Stefanie' op 14-10-2015.

A., 01-03-2016 21:45 #55
Beste,
Ik huur met twee huisgenoten een appartement in België. Ik heb een domicilie, het andere meisje ook maar de jongen niet. Nu laat die jongen elke dag zijn vriendin hier slapen. Ze woont hier, ze doucht hier echt ELKE DAG is ze aanwezig. Ze is studente en ze verblijft normaal op een studentenhuis. Wat kan ik hier tegen doen? Moet ik dit melden aan de politie en aan de gemeente?

Alvast bedankt.
Andrea

Jos, 27-02-2016 09:59 #54
Beste,

mijn ex vriendin en ik zijn uit elkaar en het is via de rechter vonnis besloten dat ik mijn eigen huisje per 1 maart weer in mag en dat mijn ex vriendin per 29 feb het huis moet verlaten. doet ze dit niet dan krijgt ze 100 euro boete per dag.

dus ik wil graag per 1 maart naar mn huisje toe, nouw is het zo dat de politie mij verteld hun er niet zo uit te kunnen zetten omdat dat niet in de vonnis staat.

wel is mij verteld worden dat het mogelijk is dat de politie mij helpen kan omdat het per 1 maart feitelijk om huisvrede breuk gaat als zij niet weg wil.

klopt dit?

groetjes Jos

Jrapaap, 09-02-2016 14:26 #53
Na het overlijden van mijn vader, de formeel niet samenwonende vriendin het huis uitgezet en sloten van de voordeur veranderd. De reden van uithuiszetting is dat deze vriendin, zonder toegang tot bank en/of machtiging dubieuze financiële transacties heeft gedaan. Tezamen met 2 getuigen geconstateerd dat een damesfiets in de schuur stond, daags na deze constatering blijkt de fiets uit de schuur te zijn verwijderd. Is dit een vorm van huisvredebreuk? En zo ja, kan hier aangifte op gedaan worden.

bedankt,
JP uit DH Reactie infoteur, 23-02-2016
Het weghalen van een fiets die niet van jou is, is diefstal. Daar kunt u aangifte van doen.

Ria Bartels, 09-01-2016 10:28 #52
Goedemorgen,
Na 1 jaar overlast van buren naast mij num.135 word ik op allerlei manieren lastig gevallen dag en nacht, na het kapot slaan van mijn ruit op oudejaars dag waar ik aangifte van heb gedaan.
en zoveel andere dingen, gebeurde er op 8 jan.2o16 het volgende door de storm is een niet vaststaande party over mijn tuinhekken gewaaid mijn buren gaven geen gehoor ik politie gebeld, je raad het al komen niet en gaf wel de mededeling als er iemand in de tuin kom bellen. ik loop naar mijn keuken en ben alleen man en vrouw hadden tuinhekken weggehaald zonder het aan mij te melden ik stond voor dood van de schrik en waren in mijn tuin politie gebeld 2 wagens en de buren hadden tegen de politie gezegd we wilden de buurvrouw niet lastig vallen ik ben 24 thuis ik vind dit een ongehoord dus als er iets van hen in mijn tuin val haal de hekken weg en we pakken het u begrijp dat ik mij nu niet meer veilig voel ik ben 70jaar kan niet in de tuin zitten want dan gaan ze schelden dat ik buiten ben en krijg een hogedrukspuit op mijn rug of bijna elke nacht boren en timmeren harde muziek kinderen slaan gillen doet ze goed en nu gaan ze zonder toestemming mijn tuin in ik vind dit erfbreuk en vernieling van raam hoor ik ook niks toen de politie weg was gingen ze keihard muziek met voor het idee wat moet je nauw ik leef opgesloten in mijn eigenhuis. En mijn woningbouw Vestia doe niks en door de zenuwen verlam ik dus wat kan ik doen
Met vriendelijke groet Ria Bartels Reactie infoteur, 11-01-2016
Mogelijk kan buurtbemiddeling uitkomst bieden. Een project buurtbemiddeling is een samenwerkingsverband van onder meer gemeenten, politie, woningcorporaties en welzijnsorganisaties. Indien u persoonlijk een probleem met uw buren hebt, dan kunt u voor informatie en hulp van buurtbemiddeling terecht op: www.problemenmetjeburen.nl.

Bo, 03-12-2015 11:21 #51
Ik heb een vraag.

Ik en mijn ex zijn bezig een convenant op te stellen om de afwikkeling van echtscheiding rond te krijgen. Er is destijds juridisch besloten dat onze woning tot 31 december aan mij is toegewezen en ik gebruik mag maken van de woning.

Ik ben nu wel verhuisd en woon inmiddels niet meer in de woning. Het huis staat dus leeg. Ik zat tot gisteren enigszins nog in een onderhandelingspositie omdat ik gebruik mocht maken van de woning. Alleen ik had de sleutels van de woning. Ik hoopte hiermee de situatie te bespoedigen.

Nu heeft mijn ex zonder mijn medeweten het slot van de woning eruit gehaald en vervangen voor een nieuw slot. Ik kan dus niet meer naar binnen. En is natuurlijk mijn onderhandelingspositie totaal belachelijk gemaakt.

Kan ik aangifte doen? Reactie infoteur, 06-12-2015
Over de vraag wanneer en hoe je aangifte kunt doen, kunt u hier meer lezen: https://goo.gl/yWHHuu

Stefanie, 14-10-2015 14:29 #50
Vraag:

Mijn vriend en ik wonen in een huurwoning, in een complex met 8 andere woningen. Onze huisbaas laat klusjesmannen komen zonder dit aan ons te melden. Deze klusjes mannen hebben zonder medeweten van ons dus een voordeur sleutel. Er is nu meerdere keren iets gesloten uit de gezamenlijke hal. Denk aan fietsen, gereedschap, vegers.
Tot mijn grote schrik was er gisteren een klusjes man in mijn appartement met ook een huis sleutel. Hij vertelde dat hij een sleutelbos heeft met sleutels van alle appartementen incl. voordeur sleutel.

Mijn vraag is. Mag onze huisbaas zonder toestemming en medeweten van ons sleutels geven en ze in ons huis laten? Reactie infoteur, 14-10-2015
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming mag de huisbaas of verhuurder niet in uw woning komen, ook geen klusjesmannen die werk voor hem verrichten. Doet hij dit wel, dan is dit huisvredebreuk. U kunt hiervan aangifte doen bij de politie.

Voor herstel van gebreken moet u gedogen dat de huisbaas in uw woning komt. De huisbaas moet hiervoor echter met de verhuurder een afspraak maken; hij mag niet zomaar binnenvallen. U kunt dit met uw huisbaas bespreken en hem wijzen op zijn verplichtingen. Zo moet hij de huurder rustig woongenot verschaffen. Om de relatie met de huisbaas goed te houden, kunt u het beste feedback geven volgens de aanwijzingen zoals hier gegeven: http://goo.gl/yrN43e. (Wanneer u desondanks nul op het rekest krijgt, kunt u desnoods het slot van uw woning vervangen, zodat de verhuurder zonder uw toestemming niet meer in uw woning kan komen.)

De verhuurder heeft drie hoofdverplichtingen. Artikel 1719 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verhuurder verplicht is het verhuurde goed aan de huurder te leveren, dat goed in zodanige staat te onderhouden dat het kan dienen tot het gebruik waartoe het verhuurd is en dat de huurder het rustig genot daarvan te doen hebben zolang de huur duurt. Dat laatste is in uw geval in het geding.

C. M. Koornstra, 08-08-2015 16:51 #49
Vraag:

Ik heb al zeven jaar enorme overlast, buren hebben van alles gedaan, uitgescholden, gediscrimineerd, bedreigd en nog vele andere dingen. Ook toen de politie vroeg of het wat minder kon met herrie maken en gillen gingen ze gewoon door. Het treiteren en de erge overlast blijft. Ze zitten me gewoon uit huis weg te jagen. Ik ben het goed zat dat ze mijn leven zo hebben kapot gemaakt en blijven opdringen aan me terwijl ik dat beslist niet wil na wat ze allemaal gedaan hebben. Ik wil graag weten of iemand me juridisch wilt helpen ik vind het recht systeem echt falen. Ik wil niet in hun herrie meer leven. Ik heb 2x geprobeerd in goede vrede het op te lossen door o.a. buurtbemiddeling in te schakelen. Ik gaf toen aan in buurt bemiddelings gesprek waar ik last van heb maar ruim 2 jaar later komt ze haar afspraken nog niet na. En als ik radio aanzet om hun herrie niet te horen dat mag niet van ze. Verder hebben ze de buren en bij betrokken en gezorgd voor burengerucht door o.a. fabels over me rondvertellen. Ik wil dat ze gestraft worden.
Op 14 juli jl. heeft de buurman mij opnieuw bedreigd en mijn grond betreed (achter en voortuin) terwijl ik om een contactverbod aan de politie had gevraagd. Op de internetsite van de politie heb ik het volgende geschreven

Hierbij wil ik aangifte doen tegen mijn buurman hij heeft me opnieuw bedreigd en uitgescholden. Hij heeft een contactverbod en houd zich daar niet aan voor de zoveelste keer. Zie eerdere meldingen/aangiftes/contactverbod. Ik stond achter de planten te poten en hij stormde als een gek naar buiten en schold me uit. Wilde over de muur klimmen en mijn grond betreden wat ik beslis niet wil. Heeft me met de dood bedreigd. Zou me wel eens pakken. Ik ben naar binnen gegaan/gevlucht en heb niks terug gezegd om escaleren te voorkomen. Binnen gekomen kwam de buurman voor om, stond te schelden en te dreigen en keihard tegen mijn voordeur te rammen. Hij was boos omdat ik vanochtend op zijn muur bonkte of het wat minder kan en wat later; in ieder geval niet voor zes uur in de ochtend de tv aan'; hij ging gewoon door. Hiermee haalde hij me uit mijn slaap voor de zoveelste keer; ben het spuugzat en heb geen zin om opnieuw mijn werk kwijt te raken door mijn buren die me jaren lopen te treiteren. Hierbij wil ik aangifte doen. Ik heb ook gelijk de politie gebeld die is binnen een paar minuten ten plaatse gekomen. Mijn vader en broer waren ook gekomen omdat ik die had gebeld omdat hij me duidelijk blijft bedreigen/lastig vallen.

Ik wil graag om hulp vragen desnoods een proces starten tegen de buren omdat ze me zo hebben lopen treiteren dat ik op een nacht niet goed werd en de buren gingen toen gewoon door terwijl ik om hulp riep, ik ben gewoon weg geraakt. Ik vind het recht systeem echt falen. Ik wil zulke buren niet naast me hebben. Ik wil vragen of u kan zorgen dat ik z.s.m. een contactverbod van de rechter kan krijgen; en ik graag wil weten welke kosten eraan verbonden zijn. Al mijn correspondenties aan instanties heb ik bewaard (dossier opbouw) O.a. meldingen gemaakt bij geluidsoverlast bureau/discriminatiebureau/bureau voor gelijke rechten ingeschakeld. Verder heb ik een agenda digitaal bijgehouden, aangiftes en meldingen bewaard. Zou U mij willen helpen? Reactie infoteur, 18-08-2015
Een advocaat kan u bijstaan in een juridische procedure. Voor het doen van aangifte hebt u geen advocaat nodig. Voor het doen van aangifte dient u vooraf een telefonische afspraak te maken via telefoonnummer 0900-8844.
U kunt zelf een advocaat zoeken, maar het Juridisch Loket kan u ook helpen bij een verwijzing naar een gespecialiseerde advocaat in uw buurt: https://goo.gl/FQ4QZp
Heel veel sterkte gewenst.

Totoro, 12-07-2015 19:53 #48
Een aantal maanden geleden is mijn broer uit huis gezet, nadat deze mij nogmaals subtiel mentaal wist te raken en hij vervolgens deed alsof er niets aan de hand was kon ik mijn woede niet meer verkroppen (wist het goed te spelen daar ik gedronken had).

Uiteindelijk in een schermutseling beland en toen ik besefte dat ik dit eigenlijk niet wou greep hij de overhand en begon me te wurgen met de uitleg dat ik m'n mond moest houden of maar moest gaan "slapen", hij wist hoe het moest… (uitdagend bleef hij toch enkele keren to stikkens toe doorwurgen terwijl m'n moeder toekeek.

Toen de politie kwam het slachtoffer uit proberen hangen maar toch buitengezet geweest met de uitleg dat deze (inderdaad) psychische problemen had. Nu staat ie doodleuk terug binnen een ei ta bakken waarna ik m'n moeder erop wijs dat ik dit gezeik niet nogmaals wil doormaken, waarop ze antwoord dat ik moet stoppen met ruziemaken(?!)… gelukkig waren m'n kalmeringspillen in de buurt.

Kan zei deze uberhaubt terug in huis nemen nadat hij er 2maal is uitgezet? Reactie infoteur, 23-07-2015
Als het huis van je moeder is, mag zij besluiten om haar zoon weer in huis te nemen. Het staat je broer vrij om bij zijn moeder te gaan wonen, tenzij er bijvoorbeeld sprake is van een (tijdelijk) huisverbod: http://goo.gl/8ncdML
Wanneer de gemoederen telkens hoog oplopen, kan het verstandig zijn om te besluiten zelfstandig te gaan wonen. Begeleid zelfstandig wonen is ook een optie, zie bijvoorbeeld: https://goo.gl/5KJqd1

Aardbeitje, 22-03-2015 17:26 #47
Onze verhuurder heeft huisvredebreuk gepleegd, maar krijgt ueberhaupt geen straf opgelegd omdat de rechter vind dat het anders opgelost kan worden. Daarbij is onze verhuurder ook nog ex politieagent en leeft boven en onder de wet. Staat op een ander adres ingeschreven als hij woont, opdat hij alle uitkeringen dubbel vangt. Kortom, wij willen gebruik maken van artikel 12. Het liefst zou ik straatverbod willen, die man sluipt steeds rond ons huis. Vertrouwen in het rechtssysteem heb ik niet echt.

George, 21-03-2015 00:09 #46
Mijn voormalige vriendin heeft in 2014 (destijds waren we nog samen) zich tijdens mijn afwezigheid eens toegang tot mijn appartement verschaft en vernielingen aangericht. We hadden een LAT-relatie (geen samenlevingscontract) en zij had de beschikking over mijn reservesleutel. Ze heeft echter op die bewuste avond tijdens mijn afwezigheid -waarvan zij op de hoogte was- en zonder mijn toestemming met die sleutel zich toegang verschaft.

Ik heb het gebeurde destijds laten rusten om de relatie nog een kans te geven. Er zijn laterna helaas andere incidenten geweest, waardoor ik de relatie alsnog heb beëindigd. Kan ik dit alsnog aanhangig maken? Wat ze die avond heeft gedaan is overigens aantoonbaar: ze heeft toen een brief voor me achtergelaten waarin ze de reden van haar 'daad' vermeldt, verder heeft een vriend van mij de situatie in mijn appartement kunnen aanschouwen.

Nota bene: andere incidenten zijn al vatbaar voor aangifte. Mijn ex heeft zich zeer lasterlijk over mij uitgelaten t.o.v. anderen, zo zou ik buiten haar om met andere vrouwen dates hebben gehad. Verder zijn mijn persoonlijke eigendommen die nog in haar bezit waren verloren gegaan (zij stelt ze naar mij te hebben verzonden, er is echter nooit iets bij me aangekomen).

Mj, 03-03-2015 22:28 #45
Oudejaarsavond: groepje jongeren. Minderjarige gooit raam van leegstaande winkel in. Andere jongeren gaan naar binnen, minderjarig en meerderjarig. Niet om te vernielen, puur om rond te kijken. Wat voor straf valt hier te verwachten?

Mk, 25-02-2015 20:43 #44
Een vriendin heeft een tijdje in mijn winkel mee geholpen. Onlangs is zij vertrokken, na een zakelijk geschil, maar ze weigert de sleutel in te leveren. Wat kan ik doen? Reactie infoteur, 28-02-2015
Zij heeft geen recht (meer) om de winkel te betreden zonder uw toestemming. Sloten zou je kunnen vervangen, want zij kan een kopie maken (tenzij je daarvoor een sleutelcertificaat nodig hebt). Je zou ook kunnen overwegen om aangifte te doen. Je kunt telefonisch aangifte doen door de politie te bellen op nummer 0900-8844 (lokaal tarief). In de meeste gevallen zal er dan een afspraak worden gemaakt om de aangifte telefonisch op te nemen.

Jort, 25-02-2015 20:07 #43
Wij waren vrijdag op vakantie waarna er vreemde mensen onze tuin zijn binnengedrongen dmv het forceren van een slot. ze hebben daarna gebruik gemaakt van onze jacuzzi banken en andere middelen. we weten wie het zijn dmv ooggetuigen en bekentenissen. er zijn drie daders waarvan een meisje van 16 een meisje van 17 en een jongen van 18. valen de minderjarigen ook onder deze straf?
bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 28-02-2015
U kunt hiervan aangifte doen (inbraak en vernieling). Dat er minderjarigen bij betrokken waren, maakt niet uit. Ook minderjarigen mogen niet inbreken. Wel gelden voor minderjarigen andere straffen als voor volwassenen.

Fg, 03-02-2015 11:46 #42
Ik woon in een studentenhuis met gedeelde woonruimte en badkamers. Met enige regelmaat komt iemand van de woningbouwvereniging (duwo) zonder aankondiging of overleg binnen om te 'controleren'. Ik heb meermaals gevraagd wat er dan te controleren is. Als de brandweer brandveiligheid zou controleren zouden wij daar geen problemen mee hebben natuurlijk. Maar het is een afgezant van de woningbouwvereniging.
Hij heeft echter steeds ander commentaar (soms met de reden brandveiligheid maar vaak ook niet), en de laatste tijd zelfs commentaar op het interieur en dat als wij het niet veranderen hij de politie belt (?). Het is een studenten woning dus er is af en toe bijvoorbeeld wiet in huis. Mag hij binnen komen zonder dat er iemand mee instemt of thuis is? Mag hij commentaar hebben op brandveiligheid of iets anders? (wij zorgen zelf uiteraard goed voor de brandhaspel en rookmelders). Is er iemand die wél brandveiligheid mag controleren zonder toestemming van de bewoners? Mag hij de politie bellen over iets wat binnenshuis privé plaats vindt? Terwijl hij niets in het huis te zoeken heeft? Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 08-02-2015
Als huurder heb je recht op ongestoord woongenot van het gehuurde. De verhuurder verhuurt het ongestoorde recht om het gehuurde te gebruiken. Dat impliceert dat de huurder(s) het exclusieve recht op het gehuurde heeft/hebben en dat dus de verhuurder niet ten alle tijden (onaangekondigd) binnen mag treden. Wel is het zo dat je als huurder moet meewerken aan eventuele herstelwerkzaamheden, inspecties of andere zaken in het belang van het huurobject. Als je verhuurder daarvoor binnen dient te komen en dat wordt van te voren naar behoren aangekondigd, dan heb je zelfs een medewerkingsplicht.

Peter, 01-10-2014 17:49 #41
Wat zin mijn rechten.na de scheiding.is mijn huis door de bank beslag gelegd.op de woning ik was al door de rechter beslist dat mijn vrouw er mocht blijven wonen.de bank heeft besloten.omdat mijn vrouw bij haar nieuwe vriend was ingetrokken. er stonden nog vele spullen in de oude lijke woning.op een dag zijn.zonder dat er beslag was gelegd.zijn al mijn spullen verdwenen.ik heb daarop de makelaar aan gesproken.hij was de enige die de sleutel had i.v.m. de nieuwe sloten.al de waarde volle spullen waren weg.nu mijn vraag.kan ik hiervoor aangifte doen.en kan ik de makelaar daar aan sprakelijk voor stellen?

Ada van Noordwijk, 10-09-2014 11:35 #40
Wanneer mijn man mijn bezittingen uit de echtelijke slaapkamer gooit, is er dan sprake van huisvredebreuk?
(dit al twee keer gedaan en nu weer opnieuw daar geplaatst) Reactie infoteur, 16-09-2014
Het lijkt mij dat er in dat geval (mogelijk) sprake is van vernieling, strafbaar gesteld in art. 350 WvSr.:
"Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie."

Kooistra, 02-09-2014 23:38 #39
Mijn zoon krijgt een aanmaning maar reageert hier niet op. Nu is er nu is er een deurwaarde geweest die zich toegang heeft verschaft in mijn woning met een politie functionaris.
in de de brief staat toegang tot uw woning het is niet de woning van mijn zoon.
we hebben beslag op uw inboedel gelegd, het is niet zijn inboedel, dus vraag ik me af of zij geen huis vrede breuk hebben gepleegd.
met vriendelijke groeten Fam Kooistra

Barbera, 24-08-2014 13:09 #38
Hallo,

Is er iemand die mij kan adviseren over het volgende.

Ik heb helaas met een verbouwing een malafide aannemer getroffen. Na slecht werk te hebben verricht en geld te hebben ontvangen, weigert hij mijn huissleutels terug te geven.

Ik heb hierdoor veel stress en zorgen gehad met lekkages, stroomuitval en slecht geleverd werk. Ik heb een andere aannemer moeten inhuren om het werk van de eerste aannemer te herstellen.

Aannemer 1 weigert nu mijn huissleutels terug te geven.
Heb ik juridisch enige grond aangifte te doen met eventuele vergoeding van het zeer slechte werk?

Vriendelijke groet
B. Bouma

Van den Hout, 04-06-2014 20:23 #37
Kun je iemand de toegang tot zijn kavel met caravan ontzeggen als de gene zich niet aan de regels ( statuten en huishoudelijk reglement) houdt en zijn financiële verplichtingen niet nakomt? Wij zijn een coöperatief recreatiepark bestaand uit leden met een eigen kavel en opstallen.

Jannie Coppers, 06-02-2014 01:15 #36
De controleur van de woningbouwvereniging heeft door middel van het klimmen op onze schutting foto's gemaakt van onze tuin waar hondenpoep in lag en rommel zoals 4 opgestapelde banden en een (design) bankje. ik vraag me af of dit wel mag bij een huurder op de schutting te klimmen en foto's te maken van prive ruimte en spullen…

Mevr Karremans, 09-10-2013 14:08 #35
Had een vraagje. mag een huisbaas zo maar opeens 's avonds aan uw deur staan en eisen om open te doen?

J. Frenken, 22-08-2013 09:35 #34
Na 5 jaar geleden gescheiden te zijn van mijn partner, is er met inzet van advocaat en mediator een ouderschapscontract opgesteld. Verscheidene malen is hierin maar ook persoonlijk door mij aan mijn ex-partner te kennen gegeven dat zijn nieuwe partner (sinds kort echtgenote) absoluut geen toegang mag/kan hebben tot mijn tuin en woning. Ook niet in het bijzijn van mijn twee kinderen die om de twee weken een weekend bij hun vader verblijven.

Enige weken geleden trof mij een ongeval en heb ik een week in het z. Een goede ziekenhuis moeten verblijven. Het verzorgen van het huis, de post en de katten zijn door een goede vriendin met mijn toestemming gedaan. Zij heeft sleutels van mijn woning.
De kinderen verbleven tijdens mijn ziekenhuis verblijf bij hun vader.
Op zekere dag gingen deze vriendin en een andere vriendin op mijn verzoek naar mijn woning om het een en ander op te halen aan kleding en om de katten eten te geven. Aangekomen bij het hek troffen zij de fiets van de echtgenote van mijn ex-partner en die van mijn jongste dochter. De vrouw en mijn dochter kwamen op datzelfde moment de tuin uitlopen door het hek. Ik heb vernomen van mijn dochter dat zelfs de vrouw binnen is geweest in de woning onder het mom van " er moet toch iemand mee om samen met de kleine meid de katten eten te geven?"

Er is uitdrukkelijk door mij aangegeven dat zij nog mijn ex-partner toegang hebben tot mijn tuin of woning. Zelfs niet als ik thuis ben. In deze omstandigheid had zij, mijn inziens, mijn vriendin kunnen benaderen en het maar regelen dat mijn dochtertje mee kon om de katten eten te geven. Of had zij tenminste moeten dit via de vader moeten regelen.

het hek van mijn tuin was niet op slot. Sleutels tot mijn woning is alleen aan mijn dochters bekend te vinden wanneer dit in noodgeval nodig mocht zijn.

Kan ik in deze juridische stappen ondernemen tegen de vrouw van mijn ex-partner? En zo ja welke?

Alvast heel hartelijk dank voor uw advies en met vriendelijke groet,
Jacqueline Frenken

Peter Boersen, 10-07-2013 14:25 #33
Mijn vriendin en ik verhuren een volledig gemeubileerd/gestoffeerd apartement op de 3e verdieping van een apartementencomplex. Van de huidige huurster wisten wij dat zij in de zomer voor 2 maanden afwezig zou zijn. Vlak voordat de huurster weg ging hadden wij met haar hierover contact via whatsapp. Zij vroeg ons toen of zij de ramen moest sluiten voor die periode van afwezigheid. Uiteraard antwoorden wij dat alle ramen gesloten moesten worden. Tevens gaf zij nog aan dat de elektriciteit het niet meer deed en dat wij bij terugkomst daar wellicht iets aan moesten doen, of hulp vragen aan de housing agency, onze makelaar die als tussenpersoon fungeert.

Een week later zien wij echter één van de schuiframen wagenwijd open staan. Niets vermoedend leek het ons een goed idee om dit te sluiten, omdat het toen nogal regenachtig weer was en op deze manier kans bestond dat alles flink nat zou worden. tevens zouden wij dan direct kunnen proberen de problemen met de elektriciteit weer te verhelpen. Dit laatste is ook inderdaad gelukt.
Echter, toen wij het appartement binnen stapten sloeg de schrik ons om het hart, want in het appartement was het een enorme puinhoop en lag er her en der verspreid voedsel te rotten. Zo erg dat er al flinke schimmel op zat en heel wat vliegen op af waren gekomen. Ook begon het al onbedaarlijk te stinken in het appartement.

Naar aanleiding hiervan hebben wij contact opgenomen met onze makelaar (tussenpersoon). Met hem zijn we wederom het appartement binnen gegaan. Zijn constatering was: dit kan zo niet, ze moet eruit voordat het gehele appartement verwoest is. Hij heeft vervolgens foto's van de ravage genomen en een ander cilinderslot geplaatst. Tevens heeft hij een mail gestuurd dat op basis van de huidige staat van het appartement zij deze zou moeten verlaten. Hij heeft foto's van voor de verhuurperiode bijgevoegd en de foto's die hij heeft genomen van de ravage en puinhoop die momenteel in het appartement ligt.

De reactie van de huurster is nu dat zij een procedure wil gaan aanspannen omdat wij zonder toestemming naar binnen zijn gegaan en zij heeft het recht om in het appartement te blijven en wat zij daar verder doet is haar zaak.

Wij hebben getracht per mail alsnog tot overeenstemming te komen door haar aan te bieden het appartement schoon te laten maken op haar kosten. Het schoonmaken is ons inziens echt noodzakelijk, omdat het op deze manier ongedierte kan aantrekken en de overige bewoners van het pand last kunnen gaan krijgen van deze situatie. Denk hierbij aan stank en vliegen die er momenteel al zijn. Tevens zou de huurster kunnen blijven tot einde van het huurcontract, mits er op haar kosten wekelijks een schoonmaakster komt om het appartement normaal schoon te houden.

Graag willen wij weten in hoeverre onze huurster een punt heeft om een proces aan te spannen en wat onze rechten in deze zijn?

Roxanne, 03-07-2013 11:35 #32
Ik vroeg mezelf nu even af. Ze stonden hier net voor de deur om beslag te leggen, dreigende met politie etc mag dat dan? Reactie infoteur, 07-07-2013
Krijgt een leverancier of instantie geld van u, maar betaalt u niet - ook niet na betalingsherinneringen en aanmaningen? Dan kan het bedrijf of andere schuldeiser naar de rechter stappen. De rechter kan u veroordelen om de schuld plus eventuele kosten te betalen. Een van de manieren om u daartoe te dwingen is door beslag te leggen op uw bankrekening, auto of andere bezittingen. De beslaglegging moet worden uitgevoerd door een deurwaarder. Lees hier verder: http://alturl.com/hpj6a

Joop Jansen, 22-06-2013 21:09 #31
Wij wonen in een portiek met allemaal koopwoningen.
Elke woning heeft een eigen privé kelderkamer.
Nu heeft de bewoner van het benedenhuis zonder toestemming van de eigenaren
hun privé kelderkamers binnen gegaan, en daar werkzaamheden laten verrichten door niet gewoon als andere bewoners zijn centrale verwarmingen en gasbuizen door zijn vloer te laten aanleggen, maar deze over het plafond van de kelderkamers te laten lopen, de plafonds opengebroken en ook zo achtergelaten al onze privé spullen zitten onder het cement. mijn race fiets welke aan het plafond hangt zit nu klem tussen zijn cv buizen. bij de buurvrouw zijn gewoon planken uit haar plafond gehaald.
Deze man heeft zonder ons medeweten en zonder onze toestemming zich toegang verschaft in privé kamers in de kelder. Wij hebben nu via de VvE een aangetekende brief gestuurd, dat hij alles weer moet verwijderen, schoonmaken etc. Wat kunnen we nog meer doen hieraan tot nu toe geen enkele reactie en er is niet met deze persoon te praten.

Dennis, 25-03-2013 19:19 #30
Ja giosgirl, 1 keer was al genoeg geweest hoor. Ze was ongenodigd binnen. Was ze genodigd binnen en heb je genoeg van de persoon, dan tweemaal vorderen/sommeren.
Daarna aanhouden wegens huisvredebreuk. En onverwijld overdragen aan de politie.
Bij de aanhouding is gepast geweld toegestaan (dus zorg voor voldoende wisselgeld.;0))

Giosgirl, 03-12-2012 21:10 #29
Buurvrouw vond dat zij het recht had om onuitgenodigd mijn woning in te stappen. Wij hebben allemaal een voordeur met een deurkruk waardoor je van buitenaf de voordeur gewoon kan opendoen zonder sleutel. Dit betekent niet dat jan en alleman maar naar binnen kan stappen, ik heb een deurbel. Deze buurvrouw is voor mij verder geen goede bekende. Ik vraag haar 3 maal netjes om mijn huis te verlaten (ze staat al in de woonkamer) maar ze weigert met een grote NEE! Hierop vertel ik haar dat ik haar zal begeleiden naar de voordeur waarop er een vechtpartij ontstond. Met al mijn kracht (ik weeg 52 kilo, 176 m lang. Buurvrouw weegt ong 110 kilo, 1,70 lang) werk ik het mens naar de voordeur en krijg haar uiteindelijk buiten, ik vraag haar om ook mijn tuinpad te verlaten. Ik heb een gebroken duim, blauwe plekken en materiele schade in huis. Aangifte afspraak bij politie, wat gebeurt er eigenlijk met dader? Dat zij er niet aan denkt dat ik 2 kinderen heb die dit allemaal hebben mogen zien is vrij banaal maar ik denk wel aan het feit dat zij ook twee tieners thuis heeft…

Van der Spoel, 23-11-2012 10:19 #28
Ik huur een woning op de eerste etage en deel de helft van de zolder op de derde etage met de woning op de tweede etage die al geruime tijd leeg staat, dit woning type wordt geloof ik Duplex genoemd. Nu komen vertegenwoordigers van de eigenaar ongevraagd de woning binnen en natuurlijk met sleutels van de woning en voordeur die in hun bezit zijn voor bezichtigingen van mogelijke kopers huurders. De woningen zijn slecht onderhouden waardoor het moeilijk te verhuren/verkopen blijkt. De vertegenwoordiger van de beheerder heeft nu een groot probleem met spullen die ok op het overloopje heb staan en de was die hangt te drogen aan mijn kant van de zolder etage en wil dit komen verwijderen/ontruimen tegen vergoeding van ongeveer 400 euro en ook wanneer hij dit onaangekondigd komt controleren wil hij ons voor dit bezoek een bedrag van 168, 00 ex btw in rekening brengen,
Het contact tussen deze persoon en mijzelf loopt niet goed aangezien hij deze ruimte als algemene ruimtes aanmerkt en deze moeten vrij zijn als vlucht weg wat ik zondermeer begrijp en respecteer.
Nu woon ik hier al 27 jaar en de aanwezigheid van deze was die te drogen hangt is nooit een probleem geweest met de vorige bewoners en ook de oude tafel naaimaschine die aan "mijn" kant van het overloopje staat mag daar niet staan.
De sleutels worden gewoon meegegeven aan potentiële huurders/kopers zonder dat ik dat weet of dat even een berichtje wordt gestuurd dat er iemand komt bezoeken.
Mijn slaapkamer is op de zolder etage en om naar het toilet te kunnen moet ik de gemeenschappelijke trap betreden om naar de eerste/mijn etage te gaan en kan dus deze vreemden/beheerder zomaar tegenkomen in mijn pyjama of wat dan ook. Deze woonvorm is niet erg gebruikelijk meer maar het is duidelijk dat men mij weg wil hebben om te renoveren maar biedt geen gelijkwaardige oplossing aan mij aan om te verhuizen behalve rond de 1000 euro verhuiskosten.
Wat zijn nu mijn rechten omtrent huisvrede breuk of ongewenst binnendringen van mijn gedeeltelijk gehuurde woning met legaal verkregen sleutels van vreemden, geen Nederlands sprekende aannemers die zaken komen opmeten voor eventuele renovatie (dit gebeurt op zeer regelmatige tijden ook zonder aankondiging). Ik heb de verhuurder/vertegenwoordiger keer op keer aangegeven dat deze situatie niet prettig is voor mij en heb hem gevraagd om contact met mij op te nemen voordat hij komt of iemand anders, mede zodat ik dan wat spullen kan opruimen (de was) zodat de woning er "beter" uitziet omdat ik de verkoop/verhuur niet belemmeren wil maar het is nu eenmaal een vreemde manier van "samen"wonen is.

A. Kruse, 17-10-2012 17:34 #27
Onze nieuwe buren zijn de voorgevel aan het verbouwen. Zonder dat zij hun bouwplannen vooraf met ons gedeeld hebben stonden er vorige week opeens steigerbouwers in onze tuin en op ons terras op eerste etage om daar een enorme steiger te bouwen. Bankje en fietsen verplaatst in de tuin, boven alle plantenbakken, bank en tafel verschoven, houten tegels eruit gehaald. Nu staat er op alle verdiepingen een steiger voor ons huis, gedeeltelijk voor de ramen. Dit is totaal niet overlegd, geen toestemming gevraagd oid. Het is de bedoeling dat het geheel er nu nog 1 week blijft staan! Dit is echt een enorme inbreuk op onze privacy, en wij kunnen nu ook geen gebruik maken van terras, de hele dag zijn er op die steigers mannen aan het werk. WIj vinden dit een erge onbeschofte gang van zaken. Uiteraard hebben wij op vriendelijke manier aangegeven dat wij dit niet fijn vinden en dat wij geinformeerd willen worden over de plannen en werktijden. Dat hebben ze toegezegd. Vanmorgen stonden ze echter met felle lichten en veel lawaai pal voor ons slaapkamerrraam om half 7! Zonder ons te infomeren. Ze houden zich totaal niet aan de afspraak en de aannemer is nu met vakantie en de eigenaar is er bijna nooit. Wat kunnen wij hier tegen doen? Is er nu sprake van huisvredebreuk? Kunnen wij eisen dat ze die steigers direct weghalen? Kunnen we ze anders zelf weglaten halen op hun kosten?

Mp, 06-10-2012 17:53 #26
Hallo ik heb een huur kamer en nu is het zo dat mijn huisbaas zonder mijn weten en toestemming een buurjongen, een vreemde dus heeft toegezegd dat hij onze douche kan gebruiken omdat hij geen warm water heeft, erg bizar. Nu is het zo dat deze jongen een strafblad heeft, zich agressief opstelt als ik er iets van zeg. Is dit huisvredebreuk, als ik niet de eigenaar ben van het pand maar wel huur voor de douche en de openbare ruimtes? Ik krijg er namelijk geen fijn gevoel bij. Kan ik aangifte doen bij de politie wegens huisvredebreuk en inbreuk op het huurcontract tegen mijn huurbaas wat adviseerd u mij, ik ga het gesprek liever meer niet aan met de buurjongen.

Vr. Gr.

Egh Postma, 31-07-2012 03:13 #25
Vorige maand ben ik verhuisd naar een ander appartement. Hierin had de vorige huurder de rolgordijnen en een boekenkast achtergelaten. Ik heb hier vervolgens nooit iets over gehoord van de bemiddelaar en verhuurder en heb daardoor de kast en de gordijnen in gebruik genomen. Na een maand kreeg ik een voicmail bericht van de vorige huurder dat hij de kast en de gordijnen of terug wil of dat ik ze overneem. Ik was toen echter op vakantie in het buitenland dus ik besloot om na de vakantie terug te bellen en te overleggen. Toen ik drie dagen later terugkwam bleek de vorige huurder mijn huis binnen te zijn geweest, kennelijk had hij nog een sleutel, en heeft de spullen onaangekondigd meegenomen. Ik ben hier erg verontwaardigd over en het geeft me een onveilig gevoel te weten dat er een totaal onbekende mijn huis in kan, voor hetzelfde geld komt hij vaker terug om andere spullen ook mee te nemen… Kan ik hier juridische stappen ondernemen? En kan ik de verhuurder verplichten mijn slot te vervangen?

E. Bezemer, 27-07-2012 18:54 #24
Mijn buurman heeft ruzie gehad buiten onze tuin, toen de boel gesust was zaten we in onze tuin.Na verloop van tijd kwam er een de tuin binnenstormen en mishandelde mijn buurman.Ik heb hier schade aan mijn deur en schutting over gehouden.tevens stonden mijn kinderen hier ook tussen.Kan ik tegen die man aangifte doen van huisvredebreuk want hij had niks te zoeken in onze tuin.

M. van Leeuwen, 19-07-2012 23:21 #23
Afgelopen week tijdens de avonduren terwijl wij afwezig waren is door de politie onze gehuurde woning opengebroken. De politie heeft een loodgieter onze woning binnen gelaten en is vervolgens weer vertrokken. Het zou gaan om een lekkage in een van de onderliggende garage boxen.
's nachts kwamen wij thuis en bleek ons slot vervangen, sleutels waren in het bezit van de politie welke in eerste instantie niet 's nachts afgegeven konden worden door de politie.
De loodgieter heeft geen lekkage bij ons kunnen vinden, de bleek bij een boven buurman te zijn die de politie toegang heeft geweigerd.
Ons inziens geen noodsituatie zoals u aangeeft in eerdere antwoorden aangezien de loodgieter 's avonds naar huis is gegaan om de lekkage pas de volgende dag te verhelpen.
Onze vraag is: is de politie gerechtigd om in een dergelijke situatie de woning zonder enige toestemming te betreden en 'vreemden' in de woning achter te laten?
met vriendelijk groet,
m. van leeuwen

Petra, 13-07-2012 10:38 #22
Wij hebben een garage-pad van 5 meter breed (2.5 van de buren en 2.5 van ons). Aangezien mijn buren meer gebruik van ons garage-pad maken dan van hun eigen pad en wij daar veel overlast van hebben hebben wij er iets van gezegd en een afscheiding laten plaatsten. Zij trekken zich er niets van aan en maken nog steeds gebruik van onze grond terwijl dat niet nodig is. Wij hebben ze nogmaals gezegd dat wij dit niet willen. Hebben wij niets over onze eigen grond te vertellen?

A. Rietbergen, 08-07-2012 21:15 #21
Onze volkstuinvereniging heeft medio 2011 een tuinlid volgens het tuinregelement van de volkstuin afgezet.De tuin en opstallen zijn daarna getaxeerd en nu staat de tuin leeg, echter het bestuur is van mening dat zij het huisje naar believen kunnen slopen en de kosten daarvan aan de eigenaar in rekening kunnen brengen, zonder hem daarvan van te voren in kennis te stellen, kan dit zomaar of plegen zij huisvrededreuk.
André Reactie infoteur, 09-07-2012
U doet er verstandig aan contact op te nemen met het Juridisch Loket. Dit is een onafhankelijke, door de overheid gesteunde organisatie, die iedereen met een juridische vraag gratis helpt (http://www.juridischloket.nl).

Jeroen, 01-06-2012 22:24 #20
Beste,

Mijn ex en ik hebben een gezamelijke woning waar ik in woon en 70% van de vaste lasten, oa hypotheek, op mij neem.
Zij is inmiddels niet meer ingeschreven in deze woning, woont reeds bij haar nieuwe vriend en is getrouwd.
De enige link tussen mij en m'n ex is dus het betalen van de hypotheek… wat ze ook al bijna niet doet.
Mag ik haar de toegang weigeren tot de woning en tot hoever kan ik hier in gaan? Reactie infoteur, 08-06-2012
U doet er verstandig aan contact op te nemen met het Juridisch Loket. Dit is een onafhankelijke, door de overheid gesteunde organisatie, die iedereen met een juridische vraag gratis helpt (http://www.juridischloket.nl).

Elisabeth, 02-05-2012 09:58 #19
Beste,
Ik huur een semi-zelfstandig appartement in een huis van een private eigenaar. Alle contact loopt via een beheerder (zij zijn vrienden). De beheerder heeft al 3x mijn appartement betreden zonder mijn aanwezigheid of toestemming, omdat er bijvoorbeeld een tegeltje geplakt moest worden. Nu hebben we ruzie om het feit dat ik er niet mee instem dat hij derden (loodgieters/mensen van de gasleiding) de toegang tot mijn appartement verleent zonder dat er iemand bij is. Ik vind dat ik al coulant bent door toegang onder zijn begeleiding goed te keuren (zonder mijn aanwezigheid), omdat ik door mijn werk niet tijdens de werkuren van de derden aanwezig kan zijn. Hij is hier heel boos over. Mijn vraag is in hoeverre ik recht heb mijn privacy te beschermen en waar de risico's liggen indien er dingen stuk/kwijt raken? Dank alvast. Reactie infoteur, 07-05-2012
Als huurder hebt u recht op ongestoord huurgenot. Dit houdt onder meer in dat de verhuurder niet zomaar onaangekondigd het gehuurde binnen mag treden. Het gehuurde blijft eigendom van de verhuurder; dus in noodgevallen moet hij zich toeging tot het gehuurde kunnen verschaffen. Zie verder mijn antwoord d.d. 27-09-2011 op een andere vragensteller.

Holvoet, 23-04-2012 08:09 #18
Mijn vraag is mijn ex vriend heeft bij mij ingebroken, heeft matriaal gestolen en heeft toegegeven aan de politie dat hij binnengebroken heeft om mij te pesten. Wat zijn de gevolgen? Hoe wordt hij gestraft en wat gaat dat hem kosten? Reactie infoteur, 28-04-2012
Inbraak is strafbaar gesteld in art. 311 WvSr. Dit kan met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie worden bestraft. Indien hij voor de eerste keer met justitie in aanraking is gekomen, kan hij er wellicht met een werkstraf vanaf komen. Het OM ondersteunt het slachtoffer zo goed mogelijk bij het verkrijgen van een vergoeding van zijn materiële en immateriële schade, bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium van het strafproces. Zie: http://goo.gl/39BYz

Koen Standaert, 03-04-2012 19:37 #17
Beste

Mijn casus: Ik neem iemand in huis (19jaar) die thuis werd buitengezet en beloof tijdelijke opvang (drie weken) op basis van één regel: "de 19 jarige mag geen illegale dingen organiseren bij me thuis of andere mensen uitnodigen." Tijdens mijn aanwezigheid nodigt hij een 15 jarig meisje bij me thuis uit en er ze hebben seks.
Dit leidt tot een jurdische procedure waarin ikzelf als getuige wordt gehoord. Mijn vraag nu: "kan ik één van de twee partijen wegens huisvredebreuk vervolgen." Hier werd namelijk misbruik gemaakt van mijn goodwill "het tijdelijk onder dak nemen van een persoon in nood."

Alvast dank voor uw antwoord!
een bezorgde vader Reactie infoteur, 20-04-2012
Dat denk ik niet. Huisvredebreuk is 1. het wederrechtelijk binnendringen in de woning of het besloten lokaal of erf bij een ander in gebruik. 2. Het wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijderen. Er is sprake van binnendringen als het betreden geschiedt tegen de wil van de rechthebbende en deze wil voor de binnentredende persoon onmiskenbaar, dat wil zeggen volkomen duidelijk, niet te loochenen is. Dat er misbruik wordt gemaakt van uw gastvrijheid is moreel laakbaar, maar niet strafbaar.

P. Wou, 04-03-2012 14:31 #16
Ik huur sinds april 2011 een bovenwoning met mijn partner, deze is gevestigd boven de zaak van mijn verhuurder. Ik sta hier ingeschreven en ben officieel dus een bewoner en betaal elke maand huur. Sinds dat ik hier woon wacht ik al op een huurcontract, elke keer wordt dit uitgesteld door de verhuurder met smoesjes dat het nog niet af is.

In de tussentijd komt de verhuurder wel ongevraagd langs met een sleutel en loopt heel ons huis door. Wij hebben meerdere malen aangegeven hier niet van gedient te zijn aangezien dit een aanslag op onze privacy en woongenot is. Dit kwam daarna minder voor maar nu liepen er gister ineens 2 vreemde mensen in mijn huis die de sleutel hadden gekregen van de verhuurder omdat zij een etage hoger zouden komen te wonen. Een gedeelte van mijn huis dat leeg staat. Ik wist hier niks van en heb met de huurbaas afgesproken dat ik de gehele woning dus zonder het delen van het woonoppervlak noch voorzieningen zou huren. Dit is toch huisvredebreuk? Sta ik in mijn recht als ik een ander slot erop zet en de andere huurders toegang weiger, aangezien dit mijn huis is en ik het hele oppervalk huur. Kan ik hiervan aangifte doen aangezien er zonder toestemming vreemden de sleutel van mijn huis hebben gehad? Reactie infoteur, 10-03-2012
Een huurder heeft recht op ongestoord huurgenot. Dit houdt onder meer in dat de verhuurder niet zomaar onaangekondigd het gehuurde binnen mag treden. Het gehuurde blijft eigendom van de verhuurder; in noodgevallen moet hij zich toeging tot het gehuurde kunnen verschaffen. In uw verhaal is er niet sprake van een noodgeval.

Jullie hebben geen schriftelijke huurovereenkomst. Alle afspraken die jullie maken met de verhuurder m.b.t de woning wordt 'huurovereenkomst' genoemd. Als de huurovereenkomst op papier staat, dan wordt meestal over een 'huurcontract' gesproken. Maar een huurovereenkomst hoeft niet op papier te staan om rechtsgeldig te zijn. Een mondelinge overeenkomst is ook rechtsgeldig, en op zich ook te bewijzen door middel van de stortingen van huur en (naar ik aanneem) inschrijving op het adres. Ook zonder huurcontract is er een overeenkomst tussen jullie en de verhuurder: hij verhuurt woonruimte in ruil voor een huurprijs. Daar horen rechten en plichten bij. De verhuurder kan niet zomaar tegen de afspraken in een deel van de woning gaan verhuren, zoals bij jullie het geval lijkt te zijn. Jullie doen er verstandig aan contact op te nemen met het Juridisch Loket. Dit is een onafhankelijke, door de overheid gesteunde organisatie, die iedereen met een juridische vraag gratis helpt (http://www.juridischloket.nl).

K. Groen, 22-02-2012 18:53 #15
Ik woon in een appartement met gemeeschappelijke hal en galerijen. De gemeenschappelijke ruimten zijn afgesloten van de straat middels een deur die altijd op slot is, vergelijkbaar met een deur tussen de straat en een trappenhuis. Vallen de gemeenschappelijke ruimten van het appartementencomplex onder het begrip "besloten lokaal" danwel "besloten erf"?

Als bewezen kan worden dat iemand zich zonder toestemming toegang tot de gemeenschappelijke ruimten heeft verschaft, is er dan sprake van "binnendringen"? Oftewel, is het zonder toestemming betreden van gemeenschappelijke ruimten in een appartementencomplex strafbaar?

Jolanda, 06-02-2012 19:30 #14
Gisteravond lekkage geconstateerd. Wederom afkomstig van de (boven) buren. Hen gevraagd dit aan de verhuurder door te geven. Ik zelf heb de verhuurder eveneens aangeschreven, het schrijven beeindigd met de vraag of ik van haar zou horen. Geen reactie, dus in de ochtend weer geschreven en haar mijn 06 nummer doorgegeven. 's middags toch eerder van werk naar huis, om op te merken dat mijn deur niet goed afgesloten is. Na de aanblik van mij tuin, en een ladder tegen het hek (vh raam bovenburen?) is duidelijk dat er mensen binnen zijn geweest. Bij thuiskomst zag ik al een busje staan, maar dacht dat deze met een verbouwing/verhuizing voor mensen in de straat was. Geen logo, of bedrijfsnaam. Even later komen twee heren naar beneden die melden dat zij voor een lekkage bij de bovenburen moesten zijn. En ja, ze waren ook bij mij binnen geweest. Een van hen wilde zo maar langs mij heen, om de troep op te ruimen? Hij werd teruggefloten door zijn partner. Beiden oogden als de bekende beunhazen die jaar na jaar door de verhuurder voor dit soort klussen worden ingeschakeld. Het euvel is in al die jaren nooit opgelost. Daarentegen ben ik erg boos op de verhuurder die ondanks mijn schrijven tot op nu, niets aan mij heeft laten horen. En de sleutel afgegeven heeft. De vorige bijklusser heeft overigens nooit meer zijn sleutel bij mij ingeleverd. Wat te doen? Reactie infoteur, 11-02-2012
Als huurder heeft u recht op ongestoord huurgenot. Dit houdt onder andere in dat de verhuurder niet zomaar onaangekondigd het gehuurde binnen mag treden. Het gehuurde blijft eigendom van de verhuurder; dus in noodgevallen moet hij zich toeging tot het gehuurde kunnen verschaffen. Zie verder mijn antwoord d.d. 27-09-2011 op een andere vragensteller.

Niels, 03-02-2012 11:48 #13
KAn huisvredebreuk ook verjaren? In april 2009 heeft mijn ex-partner huisvredebreuk gepleegd. Wij hebben toen bij de afgegeven verklaringen aangegegeven, dat we hiervan aangifte wilden doen. Helaas is er iets mis gegaan met de verklaringen, waardoor de aangifte nooit is gedaan. Nu zoveel jaar later bejegend mijn ex-partner ons nog steeds. Ik wil daarom toch nog aangeifte doen van huisvredebreuk. Is dat nog mogelijk? Reactie infoteur, 03-02-2012
Verjaring betekent dat na het verstrijken van een bepaalde periode het strafbare feit nooit meer vervolgd kan worden. Voor een geldboete, hechtenis of gevangenisstraf van drie jaar of minder geldt 6 jaar. U kunt een afspraak maken met de politie om uw zaak te bespreken. De politie zal samen met u bekijken of aangifte doen zinvol is.

R. van Westen, 25-01-2012 19:03 #12
Mijn vrouw en ik gaan scheiden. Dat moet nog geregeld worden. Nu ben ik binnenkort jarig, en zegt mij vrouw dat ik mijn verjaadagfeest elders moet gaan vieren. Zij ziet dit als huisvredebreuk.? Hoe raar is dat? mijn/ons huis, en zij eist dat ik ergens anders mijn verjaardagfeest moet gaan vieren. Ze mag erbij zijn, ik weiger haar niet. Hoewel het wel een ongemakkelijke situatie wordt. Kan dit? Reactie infoteur, 26-01-2012
Het gaat bij huisvredebreuk om het wederrechtelijk binnendringen of vertoeven van een woning of besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik. Indien u elders woont, dan zou het huisvredebreuk zijn. Het lijkt mij voor een goede afwikkeling van de scheiding raadzaam om ook dit soort zaken als het vieren van een verjaardag, in goed overleg te doen.

N. de Gooijer, 14-12-2011 20:43 #11
3 jaar heeft mijn ex-vrouw getracht mijn woning binnen te dringen. Samen met haar broer kwam ze tegen alle afspraken in de kinderen halen. Ik opende de poort tussen de woning en de garage. Ik heb haar menigmaal gezegd, dat ze niet binnen mocht komen. Ze drong steeds harder aan de duwde mij aan de kant. Haar broer kwam dreigend op mij af. Toen mijn ex-vrouw bij de achterdeur kwam, kwam zij daar mijn vrouw tegen. Die heeft nogmaals gezegd, dat ze niet binnen mocht komen. Ze heeft 2 stappen in de woning gezet. Mijn vrouw heeft haar toen naar buiten verweerd. Daarbij verbrijzelde mijn ex-vrouw haar enkel. Zij heeft ons toen aangeklaagd wegens zware mishandeling met voorbedachte rade. Gelukkig zijn wij van dat feit vrij gesproken omdat mijn ex-vrouw volgens de rechtbank huisvredebreuk had gepleegd. Mijn ex-vrouw maakt het ons nu nog steeds lastig. Waarschijnlijk uit wraak. Wij hebben toen al aangifte gedaan bij de politie. Maar die heeft dat niet opgenomen. Nu willen we alsnog aangifte doen van huisvredebreuk. Maar de politie zegt dat dat niet kan omdat het onder civiel recht valt en niet onder strafrecht. Wie kan mij helderheid verschaffen? Reactie infoteur, 18-12-2011
Huisvredebreuk is in Nederland een misdrijf dat strafbaar is gesteld in het Wetboek van Strafrecht onder artikel 138 Sr.

A. J. Pouw, 08-11-2011 15:15 #10
Een reactie op het antwoord van voorleggen Juridisch Loket. Ik ben daar geweest en heb een verwijzing gekregen naar een advocaat. Deze heeft de zaak aangenomen. Er is een conceptbrief geschreven maar niet een definitieve en naar de verhuurder verstuurd. Ik heb een klein inkomen en heb recht op rechtsbijstand. Dat is aangevraagd en kan even duren. De advocaat wil niet verder of ik moet 750 euro exclusief BTW betalen. Dat kan ik niet maar wil wel alvast de eigen bijdrage betalen. De advocaat wil dit niet. Weer naar het Juridisch Loket en daar kunnen ze mij niet helpen. Het is afwachten op die toekenning maar voordat dat rond is gaan de werkzaamheden aan de riolering beginnen zonder bewijs van aansprakelijkheid van de verhuurder. Ik kan ook geen andere advocaat nemen omdat de rechtsbijstand als deze wordt uitgekeerd naar die advocaat gaat en niet naar een nieuwe andere advocaat. Ik zit nu klem en vraag mij af of ik de verhuurder toe moet laten tot mijn ruimte toelaten. Ik verbied hem of de uitvoerder om de vloer open te breken. Dit kan wel eens tot agressie leiden. Als toch met geweld hiertoe wordt overgegaan is er dan sprake van huisvredebreuk en wat moet ik doen? Ook weet ik niet wat de advocaat dan nog kan doen dus of daarna zonder bewijs van aansprakelijkheid de verhuurder nog aangesproken kan worden. Reactie infoteur, 10-11-2011
U hebt als huurder inspraak over het renovatieplan. Voordat uw verhuurder met uw woning aan de slag kan, heeft hij uw schriftelijke toestemming nodig. U hebt wel een 'gedoogplicht' voor de renovatie. Dat wil zeggen dat u de renovatie niet zomaar kunt weigeren. Als uw verhuurder een redelijk voorstel heeft, moet u daarmee akkoord gaan. Wat redelijk is en wat niet, verschilt per situatie. Als u in een flat woont, of in een blok van tien of meer rijtjeshuizen, geldt dat een voorstel redelijk is als 70% van de bewoners geen bezwaar heeft tegen de renovatieplannen van de verhuurder. Hoort u bij de 30% die de renovatie niet ziet zitten? Dan kunt u de kantonrechter laten oordelen over het renovatieplan. Vindt ook de kantonrechter het voorstel redelijk, dan moet u de renovatie toestaan. Weigert u totaal uw medewerking? Dan kan uw verhuurder dreigen om de huur op te zeggen wegens dringend eigen gebruik of hij kan een beëindigingsprocedure beginnen. (Bron: http://kennisring.nl/smartsite.dws?id=32136)


U kunt verhuiskostenvergoeding krijgen als u moet verhuizen omdat uw woning wordt gesloopt of gerenoveerd (zie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-verhuiskostenvergoeding.html). Een wettelijk recht op vergoeding bestaat niet zolang er bij een renovatie of groot onderhoud geen bewoners hoeven te verhuizen. Toch is het gebruikelijk dat bij renovatie van woningbouwwoningen vergoedingen worden betaald.

Mw A. J. Pouw, 07-11-2011 17:28 #9
Dit is een vraag. Ik woon in een pas gerenoveerde woning. Daar zijn toch nog gebreken geconstateerd die nauwelijks verholpen worden. Het contact met de verhuurder is daardoor verslechterd. In deze situatie is een probleem aan de riolering geconstateerd en heb ik met een door de verhuurder gekozen rioleringsbedrijf gehoord wat er moet gebeuren. De hele vloer van de benedenruimte moet open. De verhuurder zegt iets anders en doet het makkelijk af. Op de plek van uitvoering ligt nieuw laminaat nog afgedekt want er moet nog gewerkt worden. Vooraf wil ik van de verhuurder een aansprakelijkheid op papier en de vergoeding van de schade of nieuw laminaat. Ik kan ook een periode niet in die ruimte (woonkamer/keuken) verblijven en aangezien ik er woon ook mijn spullen moet gaan afdekken. Dus ook daarvoor wil ik bijvoorbeeld voor die tijd (1 maand) een kwijtschelding van de huur. Ik ben verplicht om de verhuurder binnen te laten maar kan ik ook weigeren aan het rioleringsbedrijf om de vloer open te breken, het laminaat kapot te maken en in de woonkamer zo bezig te zijn dat ik er niet meer kan verblijven? Ik lijd aan een chronische nierziekte, ben erg kwetsbaar wat de verhuurder weet. Als er toch tegen mijn wil gebroken wordt (spullen verplaatst en/of beschadigd) is dit huisvredebreuk? De verhuurder gaat vooraf niets doen of zeggen, ik mag het met het rioleringsbedrijf oplossen. Bij voorbaat dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 07-11-2011
Deze vraag kunt u het beste voorleggen aan het Juridisch Loket. Daarvoor kunt u op de website http://www.juridischloket.nl terecht.

E. de Vries, 30-09-2011 15:50 #8
De verhuurder heeft zonder medeweten van mij (de huurder) een bedrijf ingeschakeld om de kozijnen te vervangen. Hij heeft hiervoor een afspraak gemaakt waar ik niks vanaf wist. Dit moest ik horen van mijn onderbuurman omdat hij een sleutel van me nodig had voor de bouwvakkers. Dit kwam ik 2 dagen voor de afspraak voor het vervangen van de kozijnen te weten en kan me hier niet op aanpassen omdat er een vakantie gepland stond en ik niet aanwezig zou zijn bij dit hele gebeuren. Ik vind het geen fijn idee om een bedrijf dat ik niet ken in mijn woning toe te laten een week lang zonder dat ik enig contact heb gehad en heb ook laten weten dat ik hier niet mee akkoord ga. Nu heeft de verhuurder dus geen toestemming aan mij gevraagd of deze werkzaamheden mogen plaatsvinden en wanneer. Het betreft geen spoedwerkzaamheden omdat er al maanden bedrijven langs komen om een offerte te maken. Sta ik in mijn recht als ik eis van de verhuurder met mij te overleggen over de data wanneer de werkzaamheden eventueel kunnen plaatsvinden of kan hij zomaar met zijn sleutel mijn woning open doen en betreden in mijn afwezigheid? Reactie infoteur, 07-10-2011
Voor een gratis, snel en betrouwbaar antwoord op bijna al uw juridische vragen kunt u terecht bij het Juridisch Loket. Op de website http://www.juridischloket.nl en in hun 30 vestigingen in heel Nederland krijgt u heldere informatie over juridische onderwerpen. Meer dan 300 juridische medewerkers geven advies op maat en kunnen u als het nodig is doorverwijzen naar een andere instantie, een mediator of advocaat.

Het Juridisch Loket is een initiatief van de overheid en wordt betaald door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

M. Denneman, 06-09-2011 22:03 #7
Bij mij werd vanavond aangebeld door mijn buurvrouw met het bericht dat ik nieuwe sleutels heb voor mijn berging. Toen ik vroeg waarom dat was, kreeg ik te horen dat de verhuurder niet wist bij welk huisnummer de berging hoorde, er staat (enigzins vaag) een nummer boven de deur. Er werd naar een berging gezocht vanwege nieuwe huurders in de flat waar ik woon.

Toen ik informeerde bij de nieuwe bewoners hoorde ik dat de opzichter/aanspreekpunt met een grote sleutelbos en een aansteker aan het rondkijken was welke berging het moest zijn en ging de vele sleutels proberen, aldus de nieuwe huurder. Op het slot van mijn berging paste natuurlijk geen 1 sleutel, aangezien ik deze allemaal in mijn bezit heb. Hierop heeft de verhuurder een derde partij ingeschakeld om het slot open te maken. Hiervoor was mijnerzijds geen toestemming, laat staan dat ik geïnformeerd was hierover.

Het geeft mij geen goed gevoel als ik weet dat de verhuurder met inschakeling van een derde partij zomaar een berging mag open maken die op dat moment op slot zit. Ongeacht wat er zich achter deur deur bevind, zolang niet in strijd is met het huurregelement.

Ik heb e-mail correspondentie betreffende deze berging met de verhuurder gehad, verhuurder is dus op de hoogte. Ook heeft de verhuurder mijn telefoonnummer en had mij op dat moment ook kunnen bellen om te informeren of deze berging, waarvan zij geen sleutel hadden, misschien bij mijn woning hoort. Ik ben in dit geval niet telefonisch benaderd door de verhuurder.

Wel is er een nieuw slot geplaatst, nieuwe sleutels, maar dat lijkt mij de oplossing NA de misschien huisvredebreuk.

In hoeverre mag een verhuurder zich toegang verschaffen tot een ruimte van een huurder? Is hier sprake van huisvredebreuk?

Alvast vriendelijk bedankt voor uw reactie, hetzij op jullie site, hetzij per e-mail Reactie infoteur, 27-09-2011
Als huurder heeft u inderdaad recht op ongestoord huurgenot. Dit houdt onder andere in dat de verhuurder niet zomaar onaangekondigd het gehuurde (dus zowel de woonruimte als bijvoorbeeld een berging) binnen mag treden.

Het gehuurde blijft eigendom van de verhuurder dus in noodgevallen moet hij zich toeging tot het gehuurde kunnen verschaffen. Voor zover ik uit uw mail kan opmaken lijkt me hier geen sprake van een noodgeval. Zeker nu minder ingrijpende oplossingen zoals overleg voor de hand lagen lijkt mij het openbreken van uw berging onrechtmatig. Zolang u hier echter geen schade door gelopen hebt en de verhuurder de deur en het slot weer (op eigen kosten) hersteld heeft lijkt mij het probleem opgelost. Als het een grote verhuurder betreft zou u misschien naar de klachtencommissie kunnen stappen voor een excuus of iets dergelijks. U zou aangifte kunnen doen bij de politie maar mijn inschatting is dat zij geen prioriteit zullen geven aan de zaak en als hij in behandeling wordt genomen is het maar de vraag of sprake is van strafbare opzet om binnen te treden.

Smulders, 01-06-2011 12:20 #6
Ik vroeg mijn verhuurder om onderhoud te plegen aan bomen die onder hun verantwoordelijkheid vallen in mijn tuin. Er kwamen twee personen opdagen. Ik liet ze allebei binnen, in de veronderstelling dat ze beiden kwamen om naar de bomen te kijken. De ene praatte ook over de bomen, het onderhoud, de planning, heel normaal.

Maar de ander had geen interesse in bomen. Die keek alleen maar rond. Maakte opmerkingen over een muntje dat hij gevonden had in de tuin. Heel raar. Later binnen nog wat met de boomman gepraat over wanneer en hoe met de buren, in wiens tuin de takken ook staken. de andere figuur bestudeerde mijn interieur, en maakte alleen drie opmerkingen daarover: 'o, je maakt muziek' 'heh, een vliegtuig, maak je die zelf, leuk' 'leuke kat, hou je van katten?'.

Daarna gingen ze weg.

Ik zit nu met een vaag gevoel, dat hij helemaal niet kwam voor de bomen, zoals ik de order had gegeven aan mijn verhuurbedrijf, maar meer als een soort sociaal-pedagogische hulpverlener 'even kwam kijken' hoe het er mij voor stond. (ik sta als 'gek' en nogal op mijzelf gesteld bekend). Hij stelde zich niet voor. Ik dacht dat hij voor de bomen kwam.

Heeft die figuur nou mogelijk mijn huisvrede gebroken zoals bedoelt in artikel 138 lid2?
(Huisvredebreuk). Hij die zich de toegang verschaft door middel van (oa) een valse order of een vals kostuum, zonder voorkennis van de rechthebbende wordt geacht te zijn binnengedrongen?

Jack Wilbie, 26-05-2011 17:54 #5
L.S.,
Naast mijn huurwoning staat het huis leeg. Omdat werklui vanwege vocht de ramen open hebben laten staan is boven de slaapkamer gigantisch gaan klapperen hetgeen de nachtrust voor mij en mijn studerende zoon zeker onmogelijk zou hebben gemaakt. Ik heb het onderste ruitje van de voordeur verwijderd en de slaapkamerdeur vastgezet. Daarna heb ik het ruitje weer op de originele wijze terug geplaatst. Dit heb ik allemaal in een brief uitéén gezet en bij de woningstichting in de bus gedaan. Mijn vraag: Is dit huisvredebreuk?

Jessie, 24-03-2011 11:47 #4
Als iemand begeleid woont (dus niet feitelijk een woning huurt) maar dit zelfstandige appartement wel exclusief (zelfstandig) bewoont, sloten op de deur heeft en alleen beperkte ondersteuning heeft op gebied van huishouden en administratie, heeft diegene dan ook huisvrede? (daadwerkelijke gebruik is immers aan voornoemde persoon, feitelijk eigendom niet, maar volgens de wet is dat ondergeschikt)

Het betreft een volwassene met normale inteligentie, voldoende sociale contacten, regelmatige dagbesteding en zonder (verhoogd) risico op vallen/letsel e.d. (ongevraagde controle is op die grond dan ook niet verdedigbaar)

De situatie is zo dat (waarschijnlijk) het hoofdkantoor van de BW instelling dagelijkse contactmomenten in de woning verplicht heeft gesteld zonder overleg met bewoners (en dit bovendien niet van te voren gemeld heeft.

Persoon in kwestie had deurbel niet gehoord wegens telefoongesprek en hoorde vanaf de toilet ineens een begeleider vrijwel onaangekondigd in de gang staan, deze liet zichzelf binnen met een loper (universele sleutel).

Bewoner heeft aangegeven hier NIET mee accoord te zijn ivm inbraak op persoonlijke levenssfeer en risico dat "privehandelingen" verstoord worden, maar begeleiding geeft aan TOCH binnen te gaan komen, tenzij bewoner dagelijks voor 10 uur naar kantoor belt.

Bewoner kan dus niet uitslapen, zelfs in de weekenden, en kan zich bovendien bij vergissing van een der beide partijen (vergeten te bellen/vergeten telefoongesprek te noteren/vergeten die deur over te slaan) zomaar ineens een ongenode bezoeker in huis verwachten, ook tijdens "intieme momenten". Als bewoner zelf niet aanwezig is (werk/familiebezoek e.d.) zal beheleiding het hele huis doorlopen om aanwezigheid te controleren.

Hier is de bewoner het niet mee eens maar er valt verder niet over te onderhandelen.
Dit levert natuurlijk ook angst en spanning op, toiletbezoek, douchen, partner op bezoek worden allemaal stressvol aangezien begeleiding in kwestie niet erg tijdvast is en naar eigen inzicht afspraken soms van tijd verzet zonder dit te communiceren.

Theoretisch kan er dus elk moment iemand de privevertrekken binnendringen.
Deze persoon heeft echter de sleutel, en deze niet wederrechtelijk verkregen (lopers bij wet verplicht in instellingen I.v.m. eventuele crisissituaties of brandweer)

Mijn vraag is:
Kan bewoner zich beroepen op artikel 12 van de grondwet en eisen dat de woning niet zonder voorafgaande toestemming betreden wordt en alleen als bewoner de deur ZELF opent?
Met als enige uitzondering situaties waarin in alle redelijkheid kan worden aangenomen dat er een noodsituatie is, d.w.z. als familie, werk en begeleiding al meere dan 48 uur niets van bewonder hebben vernomen en/of als er duidelijke tekenen zijn van crisis (brandmelding, waarneembbare wateroverlast, duidelijke gaslucht e.d.)?

Of gaat instellingsbeleid boven de grondwet in dit geval?
Kan het me haast niet voorstellen maar vraag het voor de zekerheid even na.

Berg, 19-02-2011 12:18 #3
11-12-2010 bel gaat ex van dochter van mijn vrouw staat voor de deur en vraagt naar dochter, ik zeg tegen hem dat ik haar ga roepen en wil de deur dicht doen direct word er met grof geweld tegen de deur getrapt en ex samen met zijn broer stormen naar binnen de huiskamer in en vervolgens naar boven een hoop geschreeuw en gevloek dit alles heeft een 20 min geduurd heb ze tot 3 maal gevordert het huis te verlaten maar daar gaven ze geen gehoor aan heb 112 gebelt en heb ze na een worsteling toch het huis uit gekregen dit is toch huisvredebreuk in de zuiverste vorm of ben ik nou gek Reactie infoteur, 20-02-2011
Dit lijkt mij inderdaad huisvredebreuk: als er al niet sprake is van 'binnendringen', dan toch wel het 'niet verwijderen'. U hebt immers tot drie keer toe de ex van uw dochter en diens broer gesommeerd weg te gaan. U kunt hiervan aangifte doen bij de politie.

U schrijft dat de verdachte met grof geweld tegen de deur heeft getrapt. Wellicht is er ook sprake van vernieling of beschadiging, strafbaar gesteld in artikel 350 WvSr: "Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren of geldboete van de vierde categorie."

U schrijft dat er een hoop geschreeuw en gevloek aan te pas kwam. Wellicht is er tevens sprake van bedreiging, zoals strafbaar gesteld in artikel 285 van het wetboek van strafrecht: "Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie."

Ten slotte spreekt u over "een wortseling". Wellicht dat er sprake is geweest van mishandeling, zoals strafbaar gesteld in art. 300 WvSr.

U kunt aangifte doen, maar u kunt ook een intakegesprek aanvragen bij de politie. Een intakegesprek is een uitleg over de mogelijkheden voor het slachtoffer. Daarin wordt onder andere besproken wat de consequenties zijn van het doen van aangifte en hoe het verloop is van een strafrechtelijk proces. Het slachtoffer kan na aanleiding van het intakegesprek nadenken of hij of zij aangifte wil doen. Voor de politie is het intakegesprek een moment om te bepalen of er sprake is van een strafbaar feit. (Bron: http://www.politie.nl).

Sterkte gewenst met de situatie.

Lisette Cramers, 08-11-2010 11:31 #2
Mijn verhuurder is bij mij in de woning geweest zonder mijn toestemming te vragen en toen ik er niet was. Is dit strafbaar? Reactie infoteur, 09-11-2010
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming mag de huisbaas of verhuurder niet in uw woning komen. Doet hij dit wel, dan is dit huisvredebreuk. U kunt hiervan aangifte doen bij de politie. Voor herstel van gebreken moet u gedogen dat de huisbaas in uw woning komt. De huisbaas moet hiervoor met de verhuurder een afspraak maken. U kunt het slot van uw woning vervangen, zodat de verhuurder zonder uw toestemming niet meer in uw woning kan komen.

Boot, 26-08-2010 11:46 #1
Vrijdag 13 augustus mijn dochter naar ex-partner gebracht. Melding gedaan bij Politie, voelde mij niet veilig. Ex-partner door Politie gebeld, het is weer zover, is het gebruikelijk dat ex-partner wordt gebeld?
Zaterdag 14 augustus 2010, dochter na omgang niet terug gekregen. Politie gebeld, agent komt op de fiets naar het huisadres van mijn ex-partner, Rechtelijke uitspraak laten zien, dochter niet terug gekregen. Agent bericht per mail verzonden dat de Rechtelijke uitspraak terzijde is geschoven en dat strafrechtelijk handelen is toegestaan, verzoek om alle communicatie via advocaat te laten plaats vinden, eerdere incidenten zijn ook ter zijde geschoven, ondanks de aanwezigheid van voldoende bewijs.
Maandag 16 augustus 2010 agent mailt dat hij een afspraak op woensdagmorgen met mij wenst te maken. Ik reageer niet.
Woensdagmiddag 17 augustus 2 agenten ongevraagd en onaangekondigd bij mij aan de deur, agent zegt dat als ik geen gesprek aan wil gaan, dat ik de Politie niet meer hoef te bellen in geval van calamiteiten. Intimidatie door agent en mijn privacy is geschonden. Mag de Politie zo handelen? Reactie infoteur, 30-08-2010
Ik dek dat u deze vraag, die buiten het bestek van dit artikel valt, het beste met uw raadsman kan bespreken. Sterkte gewenst met de situatie omtrent de omgang met dochter.

Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 29-06-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 4
Reacties: 76
Schrijf mee!