De IOW na de WW uitkering voor oudere werklozen van 60-plus

Naast de WW is er een inkomensvoorziening voor oudere werklozen. Op het moment dat de WW eindigt en u als oudere nog geen AOW krijgt of een andere bron van inkomsten zoals pensioen of loon, is er sprake van een inkomensgat. Voor deze groep oudere werklozen is deze Wet Inkomensvoorziening voor Oudere Werklozen, kortweg de IOW, bedoeld. Deze wet geldt voor werklozen vanaf 60 jaar. Deze wet is in het verleden meerdere keren aangepast waardoor de criteria enigszins zijn veranderd. Wat is toch die Wet Inkomensvoorziening voor Oudere Werklozen (IOW) en hoe en wanneer komt u er voor in aanmerking? Als u als 60-plusser werkloos bent geworden en u, ondanks al uw inspanningen en die van het UWV, geen werk heeft kunnen vinden, komt u na het einde van uw WW-uitkering in een geheel nieuwe situatie: als u op dat moment de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt zult u een aantal maanden maar vaak ook jaren moeten overbruggen totdat u van uw pensioen kunt genieten en zult u dus gedurende die tijd in uw levensonderhoud moeten voorzien.

Voor wie is deze wet bedoeld?

In het algemeen is er voor diegene die werkloos zijn en geen WW (meer) ontvangen de Participatiewet, die u in staat stelt in uw levensonderhoud te voorzien, terwijl u wel verplicht bent om werk te zoeken. Hierbij geldt dat u niet voldoende inkomen of eigen vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien en daarbij telt het inkomen en het eigen vermogen van uw partner ook mee. Uw eigen vermogen en dat van uw partner mag overigens niet boven een bepaald bedrag uitkomen.
Eventuele pensioen- of loongerelateerde uitkeringen worden van de IOW afgetrokken. Lijfrentes vallen daar niet onder, tenzij het recht daarop is toegekend ter vervanging van gederfd of te derven loon.

Oudere werklozen

Oudere werklozen zouden door deze wet waarschijnlijk hun "spaarpot", vaak bedoeld om een pensioen aan te vullen, moeten aanspreken of hun huis moeten verkopen. In combinatie met het optrekken van de AOW-leeftijd en het verkorten van de maximale WW-periode veroorzaakt dit een maatschappelijk onaanvaardbare situatie. Deze groep heeft immers geen tijd of mogelijkheden meer om het financiële gat te dichten, met alle gevolgen van dien. Voor deze groep is de IOW bedoeld.

De IOW voor 60-plus na uw WW

U komt in aanmerking voor een IOW-uitkering na de WW als u aan de volgende eisen voldoet:
 • U was 60 jaar of ouder ten tijde van de start van uw werkloosheid
 • Uw WW-uitkering is ingegaan na 30 september 2006
 • U heeft langer dan 3 maanden een WW-uitkering ontvangen, omdat u op dat moment (opnieuw) aan de jareneis voldeed. Als uw uitkeringsduur van 3 maanden eerder al is verlengd met de resterende duur van een eerder WW-recht dan voldoet u niet aan deze voorwaarde.
 • Uw WW-uitkering heeft de einddatum bereikt.

De IOW na afloop van uw loongerelateerde WGA-uitkering

U kunt een IOW-uitkering krijgen na afloop van uw loongerelateerde WGA-uitkering, als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • U was 60-plus bij de start van uw WGA-uitkering
 • Uw WGA-uitkering is begonnen na 31 december 2007 en voor 1 januari 2020.
 • Uw WGA-uitkering is ten einde gekomen. Als u voordat u arbeidsongeschikt bent geworden een WW-uitkering ontving, heeft u alleen recht op een IOW-uitkering als u werkloos bent geworden na 30 september 2006 en als u bij de start van uw werkloosheid 60 jaar of ouder was.

Hoogte en duur van de uitkering

De hoogte van de IOW uitkering is afhankelijk van het moment waarop uw voorafgaande WW-uitkering of uw loongerelateerde WGA-uitkering is gestart, en kan als volgt worden opgedeeld:
Als uw WW- of WGA-uitkering is ingegaan voor 1 juli 2015, dan gelden de volgende regels:
 • De IOW is nooit meer dan 70% van het geldende minimumloon
 • De uitkering kan wel lager zijn als uw WW- of WGA-uitkering (in de laatste gehele maand voor het eind van de uitkering) lager was dan 70% van het toen geldende minimumloon.
 • Als u tijdens uw IOW-uitkering ook andere inkomsten ontvangt, zoals pensioen of loon. Deze inkomsten worden dan volledig afgetrokken van het bedrag van uw IOW-uitkering.

Als uw WW- of WGA-uitkering is ingegaan op of na 1 juli 2015, dan gelden de volgende regels:
 • Uw IOW-uitkering is dan nooit hoger dan het vastgestelde sociaal minimum voor een alleenstaande. Dit is het bedrag dat een alleenstaande minimaal nodig heeft om van te leven.
 • De hoogte hiervan wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • Ook hier geldt dat als u tijdens uw IOW-uitkering andere inkomsten heeft, zoals loon of pensioen, deze bedragen op uw uitkering in mindering worden gebracht.

N.B. Het kan gebeuren dat uw IOW-uitkering lager is dan het sociaal minimum voor een alleenstaande. Deze situatie ontstaat als het maandloon van uw WW- of loongerelateerde WGA-uitkering in de laatste kalendermaand voor uw IOW-uitkering lager was dan het sociaal minimum voor een alleenstaande. Uw IOW-uitkering bedraagt dan 70% van het maandloon.

Voor de hoogte van de IOW-uitkering telt het vermogen of het inkomen van een eventuele partner niet mee.

De IOW-uitkering start als uw WW-uitkering of uw loongerelateerde WGA-uitkering de maximale uitkeringsduur behaald. De IOW-uitkering duurt daaropvolgend totdat u de AOW-leeftijd heeft bereikt.

In combinatie met uw pensioen

In het verleden was het niet mogelijk om de pensioenuitkering, die veelal vanaf 65 jaar begint, uit te stellen tot het moment van uw AOW. Daardoor werd deze in mindering gebracht van de IOW-uitkering met alle nare financiële gevolgen daarvan. Inmiddels is het wel toegestaan om deze uit te stellen zonder doorwerkvereiste, ten minste indien het betreffende pensioenreglement daarin voorziet. Dat betekent dat u tussen het einde van uw WW en uw AOW-leeftijd optimaal kunt profiteren van de IOW.

Als u recht heeft op een IOW-uitkering, loopt deze dus totdat u de AOW-leeftijd bereikt. Op de website van de Rijksoverheid kunt u te weten komen wanneer uw AOW ingaat.

Verplichtingen bij een IOW-uitkering

Als u een IOW-uitkering heeft wordt van u verwacht dat u moeite doet om werk te vinden, de zgn. sollicitatieplicht. Ook moet u passend werk dat u krijgt aangeboden aannemen. Het UWV voert de IOW uit en kan onder bepaalde omstandigheden iemand ontheffing van de sollicitatieplicht geven. U hoeft de IOW-uitkering zelf niet aan te vragen. In het verleden ging het UWV na afloop van uw WW-uitkering of uw WGA-uitkering na of u voor de IOW in aanmerking komt, maar dit geldt inmiddels alleen voor degene met een WGA-uitkering. Mensen die uit de WW komen dienen de IOW zelf digitaal aan te vragen op mijn UWV.nl.

Kabinetsplannen verlenging uitkering IOW

Vooralsnog heeft de regering bepaald dat de IOW blijft gelden tot 2027, voor mensen van 60 jaar of ouder, en wel op het moment van hun eerste WW-dag. Dit heeft te maken met het feit dat deze groep te maken heeft met de verhoging van de AOW-leeftijd.
© 2012 - 2020 Cenerentola, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Ouderen en werkloosheidOuderen en werkloosheidIn tijden van groeiende werkloosheid zijn vaak de ouderen de klos. Indien ze hun baan verliezen komen ze moeilijk aan ee…
Bijstandsuitkering, minimumloon, IOAW, IOAZ 2019 en 2020Bijstandsuitkering, minimumloon, IOAW, IOAZ 2019 en 2020Twee keer per jaar op 1 januari en 1 juli worden de hoogte van het minimumloon aangepast. Dat heeft gevolgen voor divers…
Waaruit bestaat onze sociale zekerheid?De sociale zekerheid in Nederland is goed geregeld in vergelijking met andere landen binnen Europa en de rest van de wer…

Het hoe, wat en waarom van het paspoortHet hoe, wat en waarom van het paspoortSinds juni 2012 is de wet geïntroduceerd dat iedereen in het bezit moet zijn van een eigen ID-kaart of paspoort. Kindere…
Fraude uitkeringen en toeslagen: melden fraude en misbruikFraude uitkeringen en toeslagen: melden fraude en misbruikIn Nederland hebben we uitstekende sociale voorzieningen voor mensen die het financieel niet al te breed hebben. Voorbee…
Bronnen en referenties
 • www.rijksoverheid.nl
 • www.st-ab.nl
 • Zoek.officielebekendmakingen.nl
 • www.goedenwel.nl
 • www.uwv.nl

Reageer op het artikel "De IOW na de WW uitkering voor oudere werklozen van 60-plus"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Jan, 05-10-2020 09:34 #156
Eind december 2020 eindigt mijn WW-uitkering en gaat daarna over in een IOW-uitkering. Als ik me ziekmeld voor ingang van de IOW-uitkering, dus nog in de WW periode, heb ik dan geen recht op de IOW-uitkering als ik langer ziek blijf? Reactie infoteur, 07-10-2020
Mijn vermoeden is dat als u eenmaal uit de ziektewet komt u alsnog recht heeft op de IOW. het is echter onvoldoende gedocumenteerd, maar gezien het principe van de IOW, en inkomensvoorziening voor oudere werklozen voor de AOW, zou dat wel moeten.

Anton, 08-09-2020 11:09 #155
Mijn vraag is mijn vrouw heeft een loongerelateerde WGA uitkering. Die kreeg zij nadat haar ziektewetuitkering stopte na twee jaar. Tijdens haar ziektewetperiode liep haar WW-recht af. (vlak voor haar ww afliep heeft de gemeente waar IOAW aangevraagd was haar het advies gegeven zich ziek te melden, wat ze ook was en dus twee jaar ziektewetuitkering ontving) Nu lees je bij het bv het uwv van alles over een IOW-uitkering vanuit de WW… oa dat je op de eerste dag van WW 60 jaar moet zijn… dat was mijn vrouw dus niet… maar dit is dus vanuit de ziektewet… en mijn vrouw was wel 60jaar bij aanvang van de WGA… dus wordt het nu IOW of IOAW?

Wilma, 18-08-2020 14:53 #154
Heb nu een iow uitkering, ik lees dat je een jaar voor je aow geen sollicitatieplicht meer hebt.
Krijg je daar automatisch bericht van, van uwv? Reactie infoteur, 22-08-2020
Ik vermoed van niet, maar dat hoeft ook niet. De wet is er duidelijk over, het staat zwart op wit op rijksoverheid.nl, dus als u precies weet wanneer uw AOW-leeftijd zal worden bereikt kunt u vanaf een jaar daarvoor stoppen met solliciteren.

John, 11-08-2020 16:43 #153
Waarom zou iemand die al veertig jaar gewerkt heeft en inmiddels 64 jaar is nog moeten solliciteren.
Ieder gezond denkend werkgever zal toch nooit iemand aannemen die al zolang gewerkt heeft.
Dit is puur bureaucratie, het UWV zou haar tijd beter kunnen besteden en jongere mensen iets meer begeleiden.

Marion van Berkel, 22-04-2020 08:55 #152
Ik wil graag weten of het ontvangen van een nabestaandenpensioen onder "gewoon" pensioen valt en gekort wordt op een IOW uitkering of deze in zijn geheel kan komen te vervallen? Reactie infoteur, 26-04-2020
Op 28 november 2018 is er door Van Kent c.s. een motie ingediend om het nabestaandenpensioen NIET te korten op de IOW maar de stemming gaf 71 vóór en 79 tegen, en de motie is dus verworpen. Dat betekent voor u (voor zover ik dit heb kunnen achterhalen) dat uw nabestaandenpensioen helaas dus wel degelijk wordt gekort.

zie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z23360&did=2019D48398

Bernice, 15-03-2020 22:43 #151
Ik ben nu 9 maanden werkloos, had 2 werkgevers, dus nu ww en inkomen uit zorg vanuit pgb partner.
In juli 2021 eindigt mijn ww en zou ik over gaan in de IOW, maar ik heb nog steeds de 2e baan voor de zorg van mijn partner
Dus met andere woorden, heb ik nog steeds een 2e inkomen dat hoger is dan de ww,
Maar wat gebeurt er nu? Krijg ik dan geen IOW omdat ik nog steeds die andere ban heb?

Ad Tuerlings, 10-03-2020 16:15 #150
Ik had tot november 2019 een WW (maximale) uitkering. 70% van mijn laatste WW maandloon is hoger van het sociaal minimum.
Nu krijg ik nog bruto een IOW uitkering van € 1.219,09. Mijn partner heeft geen inkomen. Het sociaal minimum is € 1.635,63 dus ruim 400 per maand hoger!
Krijg ik nu te weinig en moet bezwaar aan tekenen?

Peter, 05-03-2020 19:15 #149
Zie 28-01-2020 11:07. Nagevraagd bij UWV; ik krijg iow. Mijn vrouw werkt nog in een tijdelijk contract. Krijgt zij na haar ww ook een iow van 70% of krijgen we samen 2x50% van het min loon?

Hans E., 24-02-2020 08:58 #148
'Nabrander'
Ben nogmaals bij UWV op bezoek geweest en het blijkt dat mijn begeleider zich heeft vergist! Een combinatie van (gedeelte) pensioen en IOW is NIET mogelijk omdat alles wat je als pensioen ontvangt in zijn geheel wordt afgetrokken van de IOW. Reactie infoteur, 24-02-2020
Dank u voor uw reactie, hoewel jammer voor u.

Hans E., 17-02-2020 11:30 #147
In mei a.s. loopt mijn WW periode af. Ik ben dan 62,5 jr. en vanaf mijn 60ste werkloos. volgens het UWV kan ik gebruik maken van een IOW uitkering. Heb hierover bij het PFWZ geïnformeerd of ik de IOW uitkering kan aanvullen met een gedeelte van mijn pensioen. Dit behoort tot de mogelijkheden aldus de PFWZ maar men kan niet aangeven wat de invloed is van het vervroegd pensioen op de IOW-uitkering. Kunt u mij hierover informeren? Reactie infoteur, 17-02-2020
U zult die vraag aan het UWV moeten stellen en niet aan het pensioenfonds. Ik waag mij niet aan een antwoord, omdat er nogal eens verschillend wordt geïnterpreteerd bij het UWV.

Peter, 28-01-2020 11:07 #146
Ik heb 2 ww rechten: het eerste ww recht is ingegaan op 1 januari 2018, ik was toen nog geen 60. Deze uitkering loopt tot 1 juni 2020 en is gebaseerd op 5 werkdagen. Het tweede ww recht is ingegaan op 1-8-2018, ik was toen wel 60, loopt tot oktober 2020 en is gebaseerd op 3 werkdagen. Heb ik recht op IOW? Reactie infoteur, 28-01-2020
Ik raad u in dit bijzondere geval aan om met het UWV contact op te nemen.

Jos, 26-01-2020 12:05 #145
U schrijft in een van uw antwoorden: 'een lijfrente is "gewoon" bruto" inkomen, en wordt dus afgetrokken.'
Maar hier lees ik wat anders: https://www.hr-kiosk.nl/vraagbaak/wordt-een-lijfrente-door-het-uwv-gekort-op-mijn
Een Lijfrente-uitkering is een vorm van sparen en is niet loongerelateerd. Een lijfrente-uitkering wordt dan ook niet gekort op IOW. Wat is nu juist? Reactie infoteur, 27-01-2020
U heeft gelijk, tenzij het recht op de lijfrente is toegekend ter vervanging van gederfd of te derven loon. Ik zal het artikel overeenkomstig wijzigen. Dank u voor de opmerkzaamheid.

Mar, 22-01-2020 20:28 #144
Over 4 weken stopt mijn WW uitkering en kom dan in de IOW
Ik had automatisch daar een bericht over moeten krijgen maar dat is niet gebeurd
Vandaag heb ik hierover gebeld.met het UWV Ik voldoe aan alle eisen en krijg het nu via de post thuis gestuurd.
Ik ben hier niet rustig over. Zou dit wel eens vaker voorkomen? Reactie infoteur, 24-01-2020
Het UWV zal uw aanvraag digitaal klaar zetten, maar het blijft uw verantwoordelijkheid om deze (digitaal) aan te vragen.

Op de website van het UWV staat dat zo omschreven:

IOW aanvragen voordat uw WW-uitkering stopt
Vanaf 5 weken voordat uw WW-uitkering stopt kunt u een IOW-uitkering aanvragen. Als u met uw DigiD inlogt op Mijn UWV, ziet u de IOW-aanvraag voor u klaarstaan. Na het inloggen heeft u 15 minuten om de aanvraag in te vullen en te versturen. Heeft u meer tijd nodig? Dan kunt u de DigiD-sessie steeds verlengen met 15 minuten. U krijgt automatisch een melding als de 15 minuten bijna om zijn. U kunt de sessie dan verlengen. Het is belangrijk dat u dit doet, anders moet u opnieuw beginnen met het invullen van de aanvraag. Wilt u pauzeren tijdens het invullen? Dan kunt u de aanvraag maximaal 15 minuten stil leggen.

Janet, 08-01-2020 15:18 #143
Ik heb al een stukje iow.

28 jan eindigt mijn resterende ww
Kom ik nu automatisch in aanmerking voor aanvulling van de iow? Moet ik daar zelf achteraan? Zo ja wanneer en hoe kan ik dat dan het beste doen? Iemand vertelde mij dit het beste een week ervoor aan te vragen, maar ik ben zo bang, dat het besluit dan lang zal duren en ik zonder geld kom te zitten. Wat raadt u mij aan? Reactie infoteur, 11-01-2020
Gewoon even zoeken op "IOW aanvragen" en dan komt u o.a. op:
https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/iow-uitkering/detail/iow-aanvragen

Daar staat o.a.dat u 5 weken voor het einde van uw WW de IOW kunt aanvragen.

Bert, 03-01-2020 16:17 #142
Door het verhogen van de leeftijdsgrens van 60 jaar naar 60 jaar en 4 maanden kom je niet in aanmerking voor de IOW als je voor 1-1-2020 in de WW terecht bent gekomen met leeftijd tussen 60 en 60 + 4 maanden. De verhoging van de leeftijdsnorm geldt dus met terugwerkende kracht.
Helaas dus voor sommige mensen, waaronder ikzelf. :-(

Mvrgr Bert

Koos, 17-12-2019 09:37 #141
Nu heb ik een WW-uitkering tegen het maximum dagloon. Hoe hoog is de IOW uitkering als je partner een eigen inkomen heeft?

Met vriendelijke groet,
Koos

Rina van der Meulen, 02-12-2019 19:09 #140
Ik heb een IOW uitkering maar ben inmiddels 65jr en 4mnd. In mijn werkman staat dat ik nog 24 dagen heb om te solliciteren, maar volgens mij heb ik die plicht nu niet meer toch? Het is nu een jaar voor mijn AOW. Krijg ik bericht van het UWV hierover?

Vriendelijke groet,
Rina vd Meulen Reactie infoteur, 06-12-2019
Dat hangt af van uw exacte geboortedatum (ergens in juli 1954?), en dus van uw exacte AOW-leeftijd. De wet zegt dat u vanaf een jaar voor ingang van uw AOW niet meer hoeft te solliciteren.

Jan Wevers, 02-12-2019 10:37 #139
Heb ik het goed gelezen: de IOW uitkering is max. 70% van het laatstgenoten maandloon i.c. WW-uitkering en niet 70 % van het wettelijk minimum loon?

m.vr.gr.

Jan Reactie infoteur, 06-12-2019
Zie: https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/iow-uitkering/detail/hoe-hoog-is-mijn-iow-uitkering

Jmtbijl, 24-11-2019 17:56 #138
Goede dag,
Ik krijg mijn AOW februari 2021.
Moet ik het laatste jaar van mijn IOW ook nog 4 sollicitatie's doen per 4 weken?
Ik hoor het graag.
Vriendelijke groet. Jmtbijl Reactie infoteur, 28-11-2019
Uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun AOW zitten, zijn met ingang van 1 mei 2018 vrijgesteld van hun sollicitatieplicht, volgens minister Koolmees.

Pedro Willemsen, 03-11-2019 11:32 #137
Ik werk 61,18 % in de ww periode over 18 maanden stopt mijn ww uitkering, als zo blijf werken heb ik dan nog rechten om in iow te komen.
Ik ben nu 61 jaar sinds 1 april in ww. Reactie infoteur, 09-11-2019
U heeft, gezien uw leeftijd, wel recht op een IOW-uitkering maar uw inkomsten zullen worden afgetrokken van die uitkering.

Rob Tromp, 28-10-2019 22:12 #136
Op de site vd Rijksoverheid staat dit bij recht op IOW.
Uw WW-uitkering is begonnen na 30 september 2006 en voor 1 januari 2020.

Ik zal 1-3-2020 werkloos worden na 43 jaar en heb dus geen recht op IOW na de WW? Reactie infoteur, 09-11-2019
Het kabinet heeft die datum te verlengd tot 2024. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/07/05/kabinet-verlengt-iow-met-4-jaar

Agnes Dezső Loen, 23-10-2019 11:10 #135
Hoe moet ik solliciteren met een iow uikering? Reactie infoteur, 27-10-2019
Ja, tenzij u ouder bent dan 64.

Henk Horsman, 11-10-2019 13:36 #134
Hoe moet ik solliciteren met een ioaw uitkering? Reactie infoteur, 27-10-2019
Ja, totdat u 64 wordt.

Frans, 02-10-2019 17:27 #133
Hoe lang duurt de besluitvorming over toewijzing IOW, 31-8-2019 verzonden, mijn einde WW periode 30-9-2019? Reactie infoteur, 27-10-2019
Naar het UWV bellen, dan weet u het.

Jack Voortman, 30-09-2019 10:01 #132
Vanuit een eerder werkverband krijg een prepensioen.
Nu dreig ik door een reorganisatie mijn werk te verliezen.

IK heb al eerder een ww genoten en maar een minimale periode als restant te gaan.
Mijn leeftijd is 64.
Volgens mij kom ik in aanmerking voor een IOW uitkering. Echter dat is te weinig om van te leven.
En mijn prepensioen uitkering ligt hoger dan een iow uitkering.


Het is dus niet mogelijk om tot mijn AOW een samenloop te hebben van iow en prepensioen?

MVG
J Voortman Reactie infoteur, 27-10-2019
Nee. Het UWV vult het inkomen aan tot het maximum. Als u een ander inkomen heeft wordt dit er vanaf getrokken.

Klaas, 08-09-2019 09:11 #131
Wordt een lijfrente ook gekort op de IOW? Reactie infoteur, 27-10-2019
Ja, een lijfrente is "gewoon" bruto" inkomen, en wordt dus afgetrokken.

Dick, 05-09-2019 15:12 #130
Hoe lang duurt de besluitvorming over toewijzing IOW, 4-9-2019 verzonden, krijg bericht dat UWV voor 30-10-2019 hierover beslissing neemt terwijl mijn einde WW periode 30-9-2019 is? Reactie infoteur, 27-10-2019
Naar het UWV bellen, dan hoort u het.

Wil, 12-07-2019 17:14 #129
Mijn ww loopt over een tijdje af. Ik ga IOW aanvragen en ben gehuwd.
Mijn vrouw is gewoon huisvrouw (geen werk)
Wat is het netto bedrag wat wij waarschijnlijk gaan krijgen?
Is er een regeling om extra toeslag te krijgen?

Ik hoor het graag van u.

Groet Wil Reactie infoteur, 27-10-2019
Dat hangt van een aantal factoren af. Even bellen naar het UWV, zou ik denken.

Jan van der Lem, 18-06-2019 20:28 #128
Even een vraag: ik heb recht op een IOW uitkering na mijn WW periode maar sukkel met mijn gezondheid. Als ik nu in de ziektewet zit op het einde van mijn WW periode gaat dit dan automatisch over in IOW en als ik mij weer beter meld heb ik dan nog recht op IOW

Jolanda Ruijsch, 02-06-2019 14:01 #127
Over 3 maanden stopt mijn ww uitkering.In september word ik 61,heb ik ook recht op een IOW uitkering?Ik ben sinds 2015 werkloos. Als ik geen recht hebt op deze uitkering, is er dan nog een andere instantie waar ik terecht kan? Reactie infoteur, 03-06-2019
Afhankelijk van een aantal factoren komt u misschien in aanmerking voor de IOAW:
https://mens-en-samenleving.infonu.nl/regelingen/107088-de-ioaw-uitkering-voor-oudere-werklozen.html

Van Duijne, 08-04-2019 10:16 #126
Ik was 58 toen ik in de ww terecht kwam voor 38 maanden. Gestopt toen ik 61 was. Ik had inkomen van kamerverhuur en B&B activiteiten. Dat moet ik nu stoppen wegens gezondheidsredenen. Ik ben genoodzaakt mijn huis te verkopen en kleiner te gaan wonen.
Heb ik recht op een IOAW uitkering tot mijn AOW/pensioen gerechtigde leeftijd? Vanaf 1 augustus zal ik verhuisd zijn en geen inkomen meer. graag antwoord/suggesties wat te doen.

Hans Dijkstra, 22-03-2019 00:44 #125
Hallo mijn naam is Hans Dijkstra, ik ben op het moment 59 jaar ik heb 38 jaar gewerkt en ik heb 2 jaar en 8 maanden een ww uitkering. In september 2019 loopt mijn ww af, in Oktober word ik 60 mijn vrouw heeft geen inkomen. Moet ik nu een IOW of een IOAW uitkering aanvragen? En moet mijn vrouw tijdens het aanvragen zich inschrijven als werkzoekende, of moet dat eerder?

Heel graag een reactie
Met vriendelijke groet Hans Dijkstra.

Anne, 03-03-2019 14:29 #124
Ik ben 64 jaar en per 1-4-2019 stop mijn WW uitkering.
Wordt mijn partner, geb. 29-12-1949, heeft recht op partnertoeslag van mi, wordt hij gekort op deze toeslag als ik een IOW uitkering krijg?

graag een reactie
Anne

Noes, 22-02-2019 12:25 #123
Ik ben 62 en heb recht op 2 jaar WW en ben per 1.11.2018 werkloos. Voldoe dus aan IOW-eisen na einde WW. Maar als ik een nieuwe baan krijg voor bepaalde tijd, en ik daarna weer in de WW kom, na 1 januari 2020, krijg ik dan toch na afloop WW toch IOW, ondanks het feit dat ik dan voor de 2e keer werkloos ben geworden na 1/1/2020?

Vast bedankt!
Noes

Carl, 01-02-2019 12:55 #122
Mijn vraag is of IOW uitkering na 31 december 2019 nog steeds bestaat. D.w.z. wanneer mensen na 31 December 2019 in de ww zijn gekomen en 60 jaar en ouder zijn nog steeds in aanmerking komen voor IOW uitkering.
Ik vraag dit omdat op dit moment gesproken wordt over wet Arbeid in Balans. Ik heb begrepen dat het een impact heeft op de huidige Arbeids wet

Carl

Maran, 15-01-2019 12:57 #121
Wanneer ik met een IOW uitkering een maand meer bijverdiensten heb dan de hoogte van de uitkering raak ik deze dan kwijt? Reactie infoteur, 19-01-2019
Zie:

https://www.judex.nl/rechtsgebied/uitkeringen-sociale-zekerheid/ioaw-en-iow/artikelen/iow-en-andere-inkomsten/

J. A., 14-12-2018 07:45 #120
Ik heb momenteel een IOW uitkering. Die loopt tot de AOW uitkering. Mijn vrouw komt eerder in aanmerking voor een AOW uitkering dan ik. Krijg ik dan vanaf de datum dat zij AOW krijgt dan minder IOW uitkering.

Alma, 09-12-2018 12:41 #119
Goed morgen,

Na volledige WW heb ik een IOW uitkering toegekend gekregen. Nu kan ik een arbeidscontract krijgen voor een jaar. Ik ben nu 64 dus met 65 jaar waarschijnlijk weer zonder werk. Kan ik dan opnieuw terugvallen op de IOW uitkering?

Graag reactie en alvast bedankt

Monica, 07-12-2018 13:33 #118
Net gebeld met UWV ivm met IOW. Na 60ste in ww gekomen. Krijg weduwepensioen. Antwoord was dat dit niet afgetrokken wordt van de IOW uitkering. In onderstaande vragen trek ik een andere conclusie (mevr die zegt partnerpensioen te krijgen van overleden man, antwoord hierop is dat dit in mindering wordt gebracht).
Kortom, wordt mijn weduwepensioen (pensioen met anw compensatie) gekort?
alvast dank Reactie infoteur, 07-12-2018
Minister Asscher heeft op kamervragen in 2017 als volgt geantwoord:

"Kunt u bevestigen dat een nabestaandenpensioen wordt gekort op een
uitkering op grond van de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen
(IOW), zoals mij door een betrokkene is medegedeeld?
Antwoord 1
Ja. Op grond van artikel 2:4, lid 1, onder m van het Algemeen
inkomensbesluit socialezekerheidswetten wordt een uitkering op grond van
een pensioenregeling als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 als
‘overig inkomen’ beschouwd. Ook uitkeringen van nabestaandenpensioen
vallen hieronder. Op grond van artikel 10, lid 4 van de IOW wordt overig
inkomen geheel in mindering gebracht op de uitkering."

Als u het zeker wilt weten laat u dan bijstaan door een rechtshulporganisatie.

Hans, 03-12-2018 09:39 #117
@E. de Jong,
Sollicitatie taken hetzelfde invoeren als toen je nog WW-uitkering kreeg. Bij "Mijn Werkmap" van Werk.nl.

E. de Jong, 01-12-2018 00:17 #116
L.S.
sinds kort krijg ik een IOW-uitkering en heb/blijf een sollicitatieplicht. In geval van een WW-uitkering kun je de sollicitatieactiviteiten invoeren bij Sollicitatie taken.
Hoe zit dat bij een IOW-uitkering waar moet dat geregistreerd worden of…

alvast dank voor uw reactie

E. de Jong

Hans, 24-11-2018 16:11 #115
Beste,
Op 6 december stopt mijn IOW-uitkering wegens het bereiken van de AOW-leeeftijd.
Omdat UWV mijn IOW-uitkering achteraf betaalt betekent dat ik in december nog recht heb op de uitkering over de maand november, vakantiegeld alsmede 5 dagen IOW-uitkering van december, is mijn redenering correct?

Uw antwoord zie ik graag tegemoet. Reactie infoteur, 27-11-2018
U heeft uw IOW voor november waarschijnlijk al ontvangen, toch? Zo niet, dan komt deze in december en ontvangt u na afloop van uw IOW inderdaad nog het bedrag van de 6 dagen in december plus vakantiegeld vanaf juni dit jaar.

Ineke, 24-11-2018 11:14 #114
Per 1 maart 2019 eindigt mijn ww dus ik ga iow aanvragen. In juni 2019 kan ik mijn pensioen afkopen. Wordt dit dan ingehouden op mijn uitkering of kan ik beter wachten tot dat ik 67 word in 2021? Reactie infoteur, 27-11-2018
Al uw belastbaar inkomen wordt van de uitkering afgetrokken, dus ook uw pensioen, gewoon of afkoop, tenzij u het bedrag bruto in een pensioenproduct stort en daar pas na uw 67ste uitkeringen van gaat ontvangen.

Lygia Kuldipsingh, 20-11-2018 15:03 #113
Als mijn geboorte datum 05-05-1958 is en ik op 1-02-2018 werkloos ben geworden, zou ik nog kans op een IOW uitkering hebben na mijn WW uitkering? Zoals ik het nu begrijp zou je als je op de leeftijd van 60 jaar werkloos bent geworden en het moment van de 1e dag WW uitkering ook 60 jaar moeten zijn.
Maar hoe zit het nu als je in het jaar dat je 60 (dus op 59 jaar en bijna 4 mnd) jaar wordt en ook nog eens werkloos wordt?
Mijn inziens is dat je geen 59 jaar meer bent en hoe dan ook in het jaar 2018 de leeftijd van 60 jaar bereikt, dus m.a.w
stel dat je niet meer aan de bak komt en na 29 mnd geen uitkering meer hebt op de leeftijd van 61.jaar en 9 mnd,
hoe wordt er hier met de IOW regels omgegaan?

Joyce, 04-11-2018 10:44 #112
Ik ga in februari 2019 een IOW uitkering krijgen. In juli 2019 ga ik een deelpensioen ontvangen. Wordt dat pensioen van de IOW afgetrokken?

Cobie Monster, 03-11-2018 20:19 #111
Een vraagje. Mijn man is vanaf 01-09-2017 werkeloos na 42 jaar en krijgt een WW uitkering. Hij is 63 jaar.
Helaas wordt hij gekort, volledig. Zijn pre-pensioen wordt van zijn WW-uitkering afgetrokken.
Echter nu hebben we gehoord dat hij omdat hij werkeloos is geworden na zijn 60ste levensjaar, in aanmerking kan komen als de WW-uitkering eindigt voor een IOW uitkering.
Maar dan wordt hij weer gekort, zijn pensioen wordt dan weer verrekend.
Dit betekent dat hij niets krijgt. De IOW zou ingaan op zijn 65ste. Dit is 2 jaar voor de AOW.
Dit betekent 2 jaar geen inkomen. Maar alleen pensioen.
Mijn vraag is nu, 2x ernstig gekort op een uitkering. Is er met het UWV te onderhandelen. Zijn er uitzonderingsgevallen?
Ik hoor graag van u.

J. Joore, 30-10-2018 14:25 #110
Mijn zus is inmiddels 65 jaar; was tot 2015 werkzaam in de thuiszorg en heeft wegens faillissement van die instelling haar baan verloren. Zij had, zoals zo velen in die branch, ondanks vele pogingen om full time aangesteld te worden, slechts een 25 uren contact. Zij ontvangt thans tot en met 6 nov. 2018 een WW uitkering met een aanvullende Bijstandsuitkering krachtens de participatiewet.
Het UWV heeft aangegeven dat zij zich tot de gemeente moet wenden voor een uitkering krachtens de IOW.
Sinds1 mei jl zijn mensen zodra, ze nog slechts 1 jaar van hun AOW-datum af zijn niet meer te solliciteren. Is dat voor haar óók geldend ondanks dat zij tot nu toe deels onder de Participatie wet viel?

Wilma, 22-10-2018 15:09 #109
Heb nu een ww uitkering van EUr 747,16 uitkering loopt 29 januari 2019. Ben na mijn 60 ste werkloos geworden en heb geen andere inkomsten. Wat wordt dan de hoogte van de iow? Reactie infoteur, 23-10-2018
Dat is niet zomaar te zeggen maar hangt af van een paar factoren. Als u naar de website van de overheid gaat kunt u het zo vinden. Even googelen op "IOW".

John, 21-10-2018 11:51 #108
Als je op 58 jaar werkeloos wordt en je ww beëindigd op 61jaar,
Je hebt nog steeds geen werk kan je dan ook gewoon IOW krijgen? Reactie infoteur, 23-10-2018
De voorwaarden zijn o.a. dat u 60 jaar of ouder was ten tijde van het begin van uw werkloosheid, om ervoor in aanmerking te maken, helaas.

Susanne Ketting, 19-10-2018 14:33 #107
Is er ook een minimum bedrag aan een IOW-uitkering verbonden? Dit ivm lage ww uitkering en een nabestaandenpensioentje, dus alleenstaand.

Jo Wetzels, 09-10-2018 19:33 #106
Hallo vanaf deze maand 1-10-2018 krijg ik een i.o.w uitkering plus toeslag, nu is mijn vraag hoeveel dat bedrag netto is. Ik krijg nu 936 euro i.o.w en 240 euro toeslag, mijn vrouw heeft geen inkomen.

Annie Vos, 15-08-2018 02:46 #105
Word wachtgeld ook mee gerekend na afloop ww uitkering?

Hendrik, 17-07-2018 14:31 #104
Bij beoordeling en toekenning van een IOW uitkering zou ik graag willen weten of spaar tegoeden van ons AOW en pensioen van mijn partner worden meegenomen. Reactie infoteur, 18-07-2018
Zoals duidelijk is te lezen in het artikel en in alle documentatie van de overheid wordt het vermogen (dus ook spaartegoeden) niet meegenomen.

Ellen, 22-06-2018 14:58 #103
Wordt een particulier weduwenpensioen wel of niet afgetrokken van de IOW uitkering die ik volgend jaar vermoedelijk (volgens de huidige norm) zal gaan ontvangen? Ben inderdaad na mijn 60e werkloos geworden en WW eindigt volgend jaar, maar ik heb nog wel een klein pensioentje.

Hans, 04-06-2018 22:23 #102
Vooralsnog eindigt mijn WW uitkering in februari 2019. Ik ben dan 63,5 jaar oud. Zijn de kabinetsplannen voor WIO al bekend voor na 2020?. Kan men met een WIO ook in aanmerking komen voor bijvoorbeeld verlaging WOZ (ben huiseigenaar), gemeentelijke belastingen e.d.?

John Rossen, 25-04-2018 11:55 #101
Goedemorgen. sinds november 2013 werkloos door faillissement werkgever, leeftijd toen 59 jr 4 mnd. aansluitend ww voor de maxduur van 38 mnd. Vanaf juni 2016 door ziekte zw tot mei 2018. Wia aanvraag afgewezen dus zw meteen stopgezet per eind mei 2018.
Vragen: Ik ga bezwaar maken tegen de afwijzing wia. Moet ik nu lopende dit bezwaar een verzoek doen voor herleving oude ww, of eerst het bezwaar afwachten?
Er staan nog 3,5 mnd oude ww. Krijg ik nu weer nieuwe ww opgebouwd tijdens bijna 2 jaar zw (max 3 mnd) en komen die bovenop de oude resterende ww, of kun je in je leven maar 38 mnd ww maximaal krijgen?
Nu ben ik inmiddels 63 jaar. Omdat mijn oude en mogelijk nieuw opgebouwde ww start na mijn 60 e jaar kom ik dan wel in aanmerking voor de iow? Bij aanvang van mijn eerste ww periode was ik nog net geen 60 jaar, dus geen iow.

Met groet, John Rossen Reactie infoteur, 28-04-2018
Uw vraag en de complexiteit van uw situatie overstijgt het meer algemene informatieve karakter van dit artikel. U zult bij het UWV dan wel de gemeente moeten zijn voor de antwoorden.

Piet Cheret, 24-04-2018 12:47 #100
Goedemorgen. ik heb een voor mij een belangrijke vraag.
1 toen ik werkeloos werd was ik toevallig net een paar maanden 60 jaar.
2 mijn vrouw heeft inkomsten omdat ze halve dagen werkt. Heb ik er dan toch recht op? omdat als ik uit de ww kom ik in een klap zomaar €1800 ww misloop en dan wel in een groot gat val.
vriendelijke groet Piet Reactie infoteur, 24-04-2018
Gewoon het artikel goed lezen, of naar de website van de overheid gaan… en daar leest u dan dat het inkomen van uw partner NIET wordt meegenomen en u dus de volledige IOW-uitkering zult ontvangen.

Van Holst, 19-04-2018 08:49 #99
Goedemorgen, ik word werkloos ben 61 jaar en gehuwd kom ik in aanmerking na mijn ww voor deze uitkering. ik heb borstkanker gehad en wordt werkloos. Reactie infoteur, 19-04-2018
U voldoet aan alle (huidige) eisen, dus, ja, u komt t.z.t. in aanmerking voor een IOW-uitkering, tenzij de criteria tussentijds worden gewijzigd.

Bep, 12-02-2018 10:43 #98
Ik krijg per 01 maart 2018 een IOW uitkering. Nu lees is dat, indien je een partner hebt, het inkomen van je partner niet in mindering wordt gebracht op je IOW uitkering. In mijn geval heb ik geen partner maar wel een nabestaandenpensioen van mijn overleden partner en deze wordt wel in mindering gebracht op de IOW uitkering. Dit is toch niet eerlijk?

H. Brouwer, 19-01-2018 14:01 #97
Ik word 1 september werkloos en mijn partner heeft zelf aow. Wordt de aow van mijn partner in mindering gebracht op mijn ww uitkering? Reactie infoteur, 21-01-2018
Ja

G. Kootstra, 07-01-2018 13:08 #96
Ik heb WW t/m Jan. 2019, ik heb naast mijn WW een gedeeltelijke WAO uitkering. Kom ik dan in aanmerking voor een IOW uitkering?

A. Bos, 01-01-2018 15:23 #95
Ik heb na de WW van 36 maanden een IOW uitkering. Deze loopt tot dat ik met pensioen/AOW ga (20 sept. 2018). Wij gaan nu binnen een maand verhuizen naar een andere plaats. Kan de IOW dan meegenomen worden of moet het overgeschreven worden van de ene plaats naar de andere plaats?

J. Calis, 01-12-2017 14:51 #94
Goede middag. mijn aanvullende ww wordt stop gezet om dat ik weer een volledige baan heb. maar als ik nu na een jaar weer werkloos word. Krijg ik dan een nieuwe ww uitkering? zo ja voor hoe lang? Of nu mijn aanvullende ww stopt hou ik dan een resterende wordt deze dan mee genomen naar mijn nieuwe ww uitkering? Moet je ook volledig werkloos zijn?

De Groot, 27-11-2017 22:16 #93
Ik heb een arbeidscontract aflopend op 31-12-2019. Aansluitend heb ik recht op 6
maanden ww. Datum aanvang ww ben ik 63.jaar. De huidige iow bepaalt dat als ik in aanmerking wil komen voor een iow uitkering al in de ww moet zitten voor 01-01-2020. Valt er een herziening van de iow te verwachten dat ik toch nog in aanmerking kom voor een iow uitkering? Moet ik er eventueel voor zorgen dat mijn arbeidscontract eerder afloopt dan 31-12-2019?

De Groot, 26-11-2017 17:41 #92
Stel mijn arbeidscontract loopt af op 31-12-1999. Vervolgens krijg ik langer dan 3 maanden een ww uitkering. Met de huidige wetgeving kom ik aansluitend niet meer in aanmerking voor een iow uitkering. Valt hier de komende 2 jaar nog een herziening op de iow te verwachten?

Lilian, 23-11-2017 18:12 #91
Sinds half mei dit jaar heb ik een IOW-uitkering. Bij deze uitkering heb ik de verplichting om te solliciteren. Dat doe ik dus al sinds oktober 2013, maar ik pas nooit 'in het profiel'…
Mensen die 1 jaar voor hun AOW in de WW terechtkomen, hoeven niet meer te solliciteren ('want toch geen kans meer op een betaalde baan'). Over 22 maanden (oktober 2019) mag ik met pensioen.
Heeft de regering inmiddels besloten dat mensen met een uitkering óók 1 jaar voor hun AOW vrijgesteld worden van de sollicitatieverplichting?
Groet, Lilian

C. F. Mikmak, 19-10-2017 17:07 #90
Dames, heren,
Op 28 aug. heb ik IOW aangevraagd via UWV middels een formulier alwaar ik een van bevestiging heb gekregen. Binnen 8 weken zou ik bericht krijgen waarbij de termijn op 23 okt. afloopt. Tot op heden heb ik nog niets vernomen. Verder voldoe ik aan alle gestelde IOW eisen.
Mijn UWV is reeds afgesloten waardoor ik via deze site niet meer kan reageren. Betekent dit dat ik verder vanaf okt. zelf alle kosten moet ophoesten of zit er licht aan het eind?
M.vr.gr,
Kees Mikmak Reactie infoteur, 23-10-2017
Gewoon bellen met het UWV…

Frank, 19-10-2017 08:18 #89
Als ik de IOW-uitkering wil aanvullen met mijn "spaarpot" koopsom, die ik eigenlijk als aanvulling op mijn AOW wil gebruiken, wordt dit dan gekort op de IOW-uitkering?
Worden de bank(spaar)tegoeden in mindering gebracht op de IOW-uitkering? Reactie infoteur, 23-10-2017
Als de koopsom bruto wordt uitbetaald zal deze als inkomen worden gezien en dus worden afgetrokken. Spaartegoeden spelen hier geen rol.

John Henry, 06-10-2017 12:04 #88
Ik was 60 jaar ten tijde van mijn ontslag per 01-04-2016. Ik krijg 36 maanden WW en kom dan als ik nog geen werk gevonden heb per 1-04-2019 in aanmerking voor een IOW-uitkering. Ik ontvang echter al vanaf 2008 een partnerpensioen van mijn overleden partner.
Dit partnerpensioen heb ik niet zelf opgebouwd. Mijn vraag is of dit partnerpensioen wordt verrekend met de IOW-uitkering.
En per 01-04-2019 komt ook mijn lijfrente tot uitkering, is het beter om deze lijfrente-uitkering uit te stellen tot ik mijn AOW ontvang in 2023, ik ben dan 67 jaar.
Graag verneem ik uw reactie. Reactie infoteur, 09-10-2017
U kunt het allemaal op de website van de overheid vinden. U ontvangt een pensioen en dus een inkomen en dit wordt van de IOW afgetrokken. Als de regels van lijfrente het toestaan is het inderdaad beter deze pas vanaf het moment van de AOW te later uitkeren.

Sadegh, 23-08-2017 23:09 #87
Ik ben sinds 2016 april werkloos geworden. Ik ben geboren 1958 jun. Ik heb recht voor 36 maanden ww uitkering. Dus als ik geen werk meer zou krijgen. Mijn ww uitkering wordt in mijn bijna 61 jaar beëindigd. Welke uitkering en hoeveel krijg ik netto per maand? Ik krijg netto dit moment 1480 euro per maand. Graag antwoord.

Violeta Warnars, 15-08-2017 13:31 #86
Ik ontvang sinds april van dit jaar een IOW-uitkering en word in september 64 jaar.
Ik heb nog recht op IOW tot 66 jaar en 8 maanden meen ik.
Nu heb ik ergens gehoord dat de sollicitatieplicht na het bereiken van de 64 jaar grens vervalt.
Is dit correct?
Mvg
Violeta

Syed, 12-08-2017 19:06 #85
Mijn WW uitkering eindigt op 2-08-2017. Op 10-08-2017 mijn AOW en pensioen start. Van 2-08 tot 10-08 2017 ben ik zonder inkomen dus heb ik zich voor een IOW uitkering bij UWV aangemeld voor +-8 dagen. Vandaag heb een beslissing ontvangen dat ik zal een IOW uitkering ontvangen en de hoogte van IOW uitkering is € 1095,78 PM exclusief 8%.
Ik ben gehuwd en mijn vrouw heeft geen inkomen. Klopt dat?

Marion Beijer, 09-08-2017 13:53 #84
Ik ben inmiddels 62 en ga nu nog 7 maanden een restant van mijn ww-uitkering krijgen. Echter was ik 59 jaar toen mijn ww begon. Heb ik dan toch geen recht op een IOW uitkering?

Aad, 31-07-2017 15:33 #83
Vraag:
Ik voldoe aan de eisen om in aanmerking te komen voor een IOW uitkering. Ik ontvang een nabestaandenpensioen sinds mijn vrouw is overleden in 2013. Heeft t nabestaandenpensioen van mijn vrouw invloed op de uitkering IOW?
Bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 01-08-2017
Volgens de wet IOW wordt enig inkomen meegenomen, helaas. De wet is er immers op gericht om iemand een minimum inkomen te garanderen, als dat er van andere bronnen niet is. In uw geval ontvangt u al een pensioen en dat wordt er normaliter vanaf getrokken. Maar het UWV of de gemeentelijke sociale dienst zou u precies kunnen vertellen hoe het in uw geval uitwerkt.

Bs, 09-07-2017 10:31 #82
2 vragen;
3 december 2013 ben ik door faillissement werkeloos geworden ik was toen 59 jr.
Volledige ww periode van 3 jr. en 2 maanden ww ontvangen.
Binnen 2 weken bijstanduitkering (4 april 2016) heb ik met uwv een baan gevonden.
Deze loopt 3 maart 2018 ten einde (23 maanden - arbeidsovereenkomsten van 7-8 en 8maanden)
Vraag1. Ben ik in deze situatie werkeloos geworden na mijn 60e waardoor ik een IOW uitkering ga krijgen?
Vraag2. ontvang ik nu een IOW uitkering en word AOW + pensioen van mijn vrouw niet gekort op deze IOW uitkering?


VRaag

L. Hoetjes, 12-06-2017 10:37 #81
Heeft een levensloop verzekering (uitgesteld loon) invloed op de IOW uitkering? Reactie infoteur, 08-07-2017
Elk bruto inkomen heeft invloed.

Nicolette, 07-06-2017 11:30 #80
Ben nu 63 jaar (geboren juni 1954), sinds 1 maart 2015 mijn ontslag gekregen (was dus 60 jaar en 8 maanden) en mijn WW-uitkering komt per 1 mei 2018 te vervallen. Heb de voorwaarden van de IOW-uitkering gelezen en begrijpt even niet met de vraag: "Heeft u nog andere inkomsten? Bijvoorbeeld een pensioen, deze wordt dan volledig afgetrokken van de IOW-uitkering." Deze pensioen is niet van mijn vorige werkgever, maar van mijn 1e werkgever. Wordt deze toch afgetrokken? Reactie infoteur, 07-06-2017
Ja. Pensioen is immers inkomen en als u deze nu (al) ontvangt wordt deze dus afgetrokken.

Glenn van der Putten, 26-04-2017 12:48 #79
Ik krijg van 3 april een IOW uitkering. Vroeg mij af of ik daar ook maandelijks een soort of loonstrook van krijg van het Uwv digitaal of op papier.

Pierre, 25-04-2017 09:28 #78
Op 1 augustus 2017 heb ik 38 jaar gewerkt als ambtenaar (accountmanager) bij een bedrijf met de rechtspositieregeling van de gemeente Venlo. Sinds 14 oktober 2014 zit ik in de ziektewet. Mijn werkgever heeft een loonsanctie gekregen van het UWV.

Mijn werkgever moet mij nu het derde ziektejaar doorbetalen tot 10 oktober 2017. Vanaf die datum zal ik dus in aanmerking komen voor WW, hoewel ik nog steeds ziek ben en bij een psychiater loop. Op 12 oktober word ik 60 jaar. Hoe streng is 'de grens van 60 jaar'?

Ik verneem het graag van u.

Bep, 11-04-2017 13:37 #77
Op 62 jarige leeftijd kreeg ik ontslag. Mijn 1e WW uitkering was op 01-01-2016 en deze is (na 38 maanden) afgelopen op 01-02-2018. De AOW leeftijd is voor mij met een vol jaar gestegen naar 66 jaar en vindt plaats op 01-11-2018. U ziet dus dat er een gat is van 9 maanden! In 2004 is er een ontslagvergoeding betaald door mijn vorige werkgever en deze heb ik toen laten storten in een lijfrentepolis die vrijkomt als ik 65 jaar wordt. Toendertijd was er nog een pensioenleeftijd van 65 jaar. Mag ik de vrijkomende lijfrentepolis op 65 jarige leeftijd laten uitkeren op mijn AOW leeftijd? Dus een jaar opschuiven? Ik ben een alleenstaande vrouw met een eigen appartement.

Joke, 04-04-2017 11:07 #76
Na 43 jaar in vaste dienst kwam ik door een faillissement in de WW terecht ik was toen 58 j. Ik heb 1 1/2 jaar WW ontvangen en heb toen weer een nieuwe baan gevonden. Ik vrees dat mijn contract niet wordt verlengd omdat deze baan in het kader van een project was ontstaan. In middels ben ik 61 jaar en zal waarschijnlijk weer in de WW komen. Heb ik recht na de WW op een IOW uitkering? ik ben gehuwd mijn man krijgt een IVA uitkering. En waar kan ik mij laten informeren?

P. Zwezereijn, 01-04-2017 10:30 #75
Op 31 juli 2017 stopt mijn ww uitkering hoe nu verder? Kan ik een IOW uitkering krijgen of iets anders? Heb al verschillende malen met het UWV gebeld maar wordt steeds van het kastje naar de muur gestuurd. Wie o wie kan mij helpen want de tijd dringt. Reactie infoteur, 03-04-2017
Deze vraag is natuurlijk niet te beantwoorden; Hoe oud bent u? Wanneer bent u werkloos geworden? Heeft u ander inkomen? Heeft u een partner met inkomen? enz. enz. Het UWV is toch de aangewezen instantie maar wellicht kunt u bij uw gemeente (sociale dienst) terecht. U krijgt of bijstand, of IOW of IOAW, afhankelijk van diverse factoren.

Marja, 27-03-2017 20:34 #74
Medio 2012 ben ik bij een reorganisatie mijn baan kwijt geraakt. Ik was toen 60 jaar en acht maanden oud. Ik had recht op 38 maanden ww uitkering plus - gelukkig - een volgens een inmiddels verlopen CAO - prettige aanvullende wachtgeldregeling (tot 80 procent van het laatst genoten salaris) tot het moment waarop ik pensioengerechtigd werd - destijds ''gewoon'' nog op de 65e verjaardag. Na 38 maanden ww met langjarige volledige sollicitatie- netwerk- en cursusplicht van UWV kwam ik in aanmerking voor IOW. Deze uitkering vormde ook een conditie op grond waarvan ik tot mijn 65e verjaardag het aanvullende wachtgeld kon blijven ontvangen. Inmiddels is de AOW- en pensioenleeftijd voor mij verhoogd naar 65 jaar en negen maanden. In oktober jl. is de wachtgeldregeling beëindigd - zoals vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, want ik bereikte toen immers de pensioengerechtigde leeftijd, die gangbaar was ten tijde van mijn ontslag. Ik ben nu 65 jaar en vijf maanden en ontvang nog altijd een zelfde (vrij laag, 877 euro) IOW netto bedrag als toen ik nog het aanvullende wachtgeld ontving. De voortdurende volledige sollicitatieplicht neem ik nog maar enkele maanden voor lief… Maar heb ik - nu de aanvulling is verdwenen - geen recht op een hoger netto IOW bedrag?

Gh Zwartepoorte, 27-03-2017 13:42 #73
Goededag.ik heb een vraag ik zit nu in de iow, en had een prepensioentje erbij maar die stopt op 31 maart 2017. mijn vraag is, heb ik nu dan recht op meer iow, want de ww heb het prepensioen wel verrekent kreeg minder en dit liep ook door in de iow nog minder.graag hoor ik van u.

L. Hoetjes, 20-03-2017 14:10 #72
Ik heb nu IOW. Ik kan mijn levensloop dit jaar ontvangen. Heeft dit invloed op mijn IOW of is het uitgesteld loon? Ik ben geboren in 1953 en ga in oktober 2019 met AOW.

J. Koopman, 08-03-2017 10:58 #71
Geldt het minimum loon ook als je de laatste jaren maar ongeveer 20 uur per week hebt gewerkt.

Tot horens.

J Koopman.

D. Oenema, 28-02-2017 14:11 #70
Vraag:
Ik kwam met 60 jaar en 9 maanden in ww.
Mijn ww eindigt 1 februari, 2017. Heb wel goudenhanddrukregeling bank (banksparen), maar krijg volgens mij wel iow. Op 65 jaar keert mijn pensioenverzekering van bank maandelijks een bedrag uit. Is dit ook van invloed op mijn iow.
Ik hoorde dat wel rekening gehouden wordt met uitkering pensioenfonds en maar niet met uitkering pensioenverzekering.

Graag hoor van u en alvast bedankt.

Groeten D. Oenema

Adrienne Kloet, 01-02-2017 10:01 #69
Ik ben 59 jaar oud en krijgt nu een ww uitkering. Heb voor die tijd ruim 40 jaar fulltime gewerkt. Nu is de mogelijkheid dat ik werk kan krijgen maar ze kunnen niet garanderen hoe lang. Maar als ik dan inmiddels 60 ben geworden, heb ik dan ook recht op iow? Stel dat ze me na 3 maanden weer niet meer nodig hebben.

Wim, 31-01-2017 08:47 #68
Volgens de regels kom ik in aanmerking voor een IOW uitkering nu mijn WW is gestopt. De aanvraag bij het UWV loopt. Ik krijg al sinds jaren ook een kleine WIA uitkering. Wordt deze uitkering verrekend met de IOW als inkomen of ziet men dit niet als inkomen?

Ineke Bronsgeest, 20-01-2017 13:40 #67
Ik ben 64 en een half jaar oud heb nu na 38 maanden een IOW uitkering gekregen maar nu schetst mijn verbazing dat mijn pensioen wordt verrekend met het IOW uitkering en moet inleveren als ik in mei 65 jaar wordt
mijn vraag is wordt de aankomende lijfrente dan hier ook van afgehaald?
-en wat zijn de gevolgen van het pensioen van mijn man?
het is te gek voor woorden mocht het zo zijn heb je dan jaren voor gewerkt :-(
B.v.d
en graag verneem ik uw reactie. Reactie infoteur, 20-01-2017
Ik weet niet waarom u zo verbaasd bent: In alle informatie over de IOW staat dat er rekening wordt gehouden met een ander inkomen, dus als u een pensioen- of lijfrente-uitkering ontvangt wordt deze van uw IOW-uitkering afgetrokken. De IOW is immers bedoeld om mensen een minimuminkomen te geven indien ze anders geen inkomen zouden hebben. Uw opmerking "daar heb je je dan jaren voor gewerkt" is ook onduidelijk: Waar heeft u voor gewerkt? Voor uw pensioen wellicht, en die krijgt u nu ook. Op de AOW zult u nog even moeten wachten.
Het vermogen en inkomen van uw partner wordt niet meegenomen.

Arnold, 20-01-2017 12:46 #66
Waarschijnlijk ga ik binnenkort de WW in door ontslag. Ik ben nu 61 jaar. Ik voldoe aan de jareneis, maar begrijp niet wat er bedoelt word met:
Als u uitkeringsduur van 3 maanden eerder is verlengd met de resterende duur van een eerder WW recht heeft u geen recht op IOW

Ik werkte in de bouw vanaf 16 jaar ( 1971 ), maar
- Ik ben begin 1980 ongeveer 3 jaar werkeloos geweest, dus ww uitkering gehad
- In 1996 een jaar ziektewet
- van 2004 t/m 2008 weer 2 jaar ziektewet en 2 jaar WW
- Verder alles tussen door in de bouw gewerkt.
- van 2009 tot nu 2 jaar 32 uur gewerkt, daarna tot nu 3 dagen per week.

Nu dreigt dus ontslag, maar ik ben bang dat mijn ziekte en WW verleden invloed heeft op dat ik recht heb op IOW.
Ik hoop dat ik het mis heb, kan u mij dit uitleggen?
Mijn vrouw werkt 28 uur in de zorg en we hebben een eigen huis,

Alvast heel hartelijk dank Voor de moeite! Reactie infoteur, 20-01-2017
Uw situatie is te complex om zomaar een uitspraak over te doen. U zou zich bij het UWV moeten melden of een specialist op gebied van arbeidsrecht voor informatie en advies.

Gré Zwaneveld, 16-01-2017 10:30 #65
Ik ben 60 jaar en na 3 jaar in april 2017 stopt mijn ww-uitkering. Weet niet niet wat ik moet doen? moet ik zelf een uitkering aanvragen of gaat dat automatisch? Reactie infoteur, 17-01-2017
U komt niet in aanmerking voor de IOW maar wellicht (afhankelijk van uw persoonlijke situatie) wel voor een IOAW-uitkering. Die vraagt u aan bij het UWV.

Jane Benner-Ayal, 29-12-2016 13:47 #64
Ik ben op 16 feb 2016 ontslagen bij V&D, mijn eerste UVW uitkering kreeg ik op 24 maart 2016. Ik heb 42 jaar gewerkt dus krijg ik 3 jaar UVW. Ik ben geboren op 20 maart 1956, kom ik ook nog in aanmerking voor deze uitkering? want maart 2019 zit ik zonder inkomsten zoals het er nu uitziet.

mvg
Jane Ayal Reactie infoteur, 29-12-2016
Van belang is wanneer uw WW is ingegaan, Dat ziet u op het eerste loonstrookje. Als dat 17 februari is dan was u dus nog geen 60 jaar en komt u dus niet in aanmerking voor de IOW. Er kan in de komende jaren natuurlijk nog van alles veranderen aan de IOW dus misschien ligt het tegen die tijd anders. Kijk ook eens naar de IOAW; misschien komt u t.z.t. wel in aanmerking voor deze uitkering.

P. Kieboom, 25-11-2016 21:53 #63
Mijn ontslagvergoeding is op een speciale rekening gestort door mij en daaruit geef ik me elke maand en uitkering. Wordt deze uitkeringen met mijn IOW uitkering verrekend? Reactie infoteur, 30-11-2016
Als het een belastbare uitkering is wel, lijkt mij. Dan is het gewoon inkomen.

L. van L., 23-11-2016 20:33 #62
Beste,

Waarschijnlijk kom ik in 2017 in de WW (dan ben ik 60 en voldoe aan de jareneis)
1. Ik lees in verschillende stukken dat de IOW duurt tot 2020. Als ik b.v. in 2019 aanspraak kan maken op de IOW krijg ik die dan toch tot mijn pensioenleeftijd ( mijn geb. datum is 1957) of krijg ik die dan maar 1 jaar.?
2. Als ik eenmaal een IOW uitkering krijg blijft de uitkering dan nagenoeg gelijk
tot mijn pensioenleeftijd of kan de regering er tussentijds een streep door zetten?
3. Hoe kan ik de hoogte van de IOW uitkering berekenen als ik nu 31 uren/week werk?

Ann, 05-11-2016 15:51 #61
Ik wil even reageren op Ina Pries, ja het is inderdaad waar dat als je IOW krijgt je geen cent extra mag houden van het pensioen van je ex-partner. We hebben het al niet zo breed moet je dit ook nog inleveren, ik vind het werkelijk een schande.

Conny Groot, 05-11-2016 10:03 #60
Besten, ik werk als zelfstandig en heb een eigen huis. Kom ik na de 60 jaar ook in aanmerking voor bijstand? Dank!

Peter, 02-11-2016 08:00 #59
Goedemorgen

Moet ik straks nu wel of niet een iow uitkering aanvragen want onderstaande alinea is voor mij niet duidelijk.

U hoeft de IOW-uitkering zelf niet aan te vragen. In het verleden ging het UWV na afloop van uw WW-uitkering of uw WGA-uitkering na of u voor de IOW in aanmerking komt. Sinds 1 december 2015 geldt dit alleen voor degene met een WGA-uitkering en moeten de mensen die uit de WW komen de IOW zelf digitaal aanvragen op mijn UWV.nl. Reactie infoteur, 03-11-2016
Komt u uit een WGA-uitkering dan wordt u benaderd en komt u uit de WW dan dient u het op UWV.nl aan te vragen.

Maria, 31-10-2016 21:45 #58
Heb sinds 1 februari 2013 een WW uitkering (38 maanden). Sinds vorig jaar 6 november in de ZW, door alsmaar meer beperkingen. Vorige week de eerste jaars keuring gehad en gesprek met de arbeidsdeskundige. Ik kan 65% verdienen, doordat mijn opleiding veel te hoog is en toch nog eenvoudig administratief werk kan doen. Nu moet ik vanaf 6 december me opnieuw aanmelden bij het UWV, doordat ik nog 5 manden recht heb op WW. Nu word ik eind november 60, maar kan ik op het eind van de WW periode ook een IOW aanvragen? Beperkingen zullen meer worden, wat is raadzaam?

Inge Pries, 25-10-2016 13:30 #57
Ik voldoe aan de voorwaarden voor IOW na 3 jaar WW. Heb al een aantal jaren een kleine partnerpensioen (ex-man). Wordt IOW gekort? WW wordt niet gekort. Reactie infoteur, 28-10-2016
Ja, uw pensioen wordt (helaas) meegenomen in de berekening

Harry Spelde, 19-10-2016 11:29 #56
Ik word in december a.s. 60 jaar. Ik heb een eigen woning en ben alleenstaand. Moet ik dan mijn eigen huis opeten? Reactie infoteur, 21-10-2016
Die vraag is natuurlijk niet te beantwoorden: Zit u nu in de WW? Hoe lang heeft u WW ontvangen? Wanneer bent u werkloos geworden? Wat is uw vermogen? M.a.w. geldt voor u de IOW, of de IOAW of bijstand? Ik adviseer u goed te informeren want voor iedere regeling gelden andere eisen, zeker t.a.v. uw vermogen (dus ook uw huis). De criteria voor de IOW staan duidelijk in het artikel vermeld… dus gewoon even goed lezen.

Jip, 12-10-2016 12:45 #55
Van ww naar iow? Via de ww heb ik een brief ontvangen, dat ik zelf de IOW kan aanvragen,
maar volgens deze site schrijft u dat de uitkeringsinstantie mij een formulier toezendt. En als ik dan lees staat er dat het per 1 juli 2016 stopt. Ha ha, dat is leuk! Reactie infoteur, 14-10-2016
U heeft gelijk. Dank u. Is aangepast.

Ina, 21-09-2016 14:00 #54
Wat als je met 59 zonder werk zit, 43 jaar gewerkt, volop solliciteert en ze bij het uitzendbureau me weinig kans geven (ben inmiddels 61) en pas met 67 AOW ontvang? Is er dan niets meer? Partner heeft dan 1300 AOW plus pensioen. Reactie infoteur, 21-09-2016
De IOAW, waar u anders een beroep op zou kunnen doen, kijkt naar uw gezamenlijk inkomen en dat komt boven de bijstandsgrens. U zou het natuurlijk kunnen proberen (aanvragen bij de gemeente) om het zeker te weten.

Radeloosje, 09-09-2016 13:29 #53
Wij hebben al 22 jaar een VOF, waarbij alles mis is gegaan door onze "fijne" boekhouder. Mijn man is 61 jaar, doet al vanaf zijn 15e jaar zwaar werk en is nu op. De ziektekosten rijzen de pan uit, en er is bijna geen werk. Mijn man zit thuis en ik kan geen werk vinden. Zelf ben ik 54 jaar. We hebben met het schaamrood op de kaken hulp gevraagd bij de Gemeente en gekregen.
Maar onze BBZ uitkering moeten we helemaal terugbetalen, omdat ze vonden dat we teveel verdiend hadden. Ongelofelijk, als je al jaren geen privé loon meer hebt! Ik weet me geen raad, tot wie kan ik mij wenden? We hebben totaal geen inkomen nu. En het inkomen van onze inwonende zoon is ook bijgeteld blijkbaar, en nu moeten we een een flink bedrag aan huurtoeslag terugbetalen. De schulden stapelen zich op.

Al, 16-08-2016 22:02 #52
Basisinkomen misschien de oplossing? Zie: https://basisinkomen2018.nl/… dan worden er veel problemen omtrent dit item (en andere zaken) opgelost!

Cor, 15-08-2016 09:13 #51
Als ik IOW ga ontvangen, mag ik dan de onderverhuur inkomsten van mijn kostganger(s) behouden? Ik voldoe aan de IOW eisen, was 60 toen WW is ingegaan en nu net na 38 mnd beëindigd.

Janna, 08-08-2016 12:33 #50
Ik ben in november 2011 werkloos geworden en had recht op een WW uitkering. Door mijn gezondheid ben ik diverse malen in de ZW terecht gekomen. De laatste maal zelfs twee jaar. Tijdens de ZW ben ik 60 jaar geworden. Mijn WW uitkering is na de ZW voorgezet en loopt nu in september af. Heb ik recht op een IOW of telt ZW niet mee voor de leeftijdsgrens van 60 jaar?

John, 14-06-2016 15:24 #49
Begrijp ik het goed dat als ik werkloos werd toen ik 59 was ik nu geen recht heb op IOW?
groet John Reactie infoteur, 16-06-2016
Dat klopt… helaas.

Eddy, 17-03-2016 00:12 #48
Sinds 1 dec. 2015 ontvangen wij een IOW uitkering. Begrijp ik goed dat die stopt per 1.7.2016 omdat mijn 1e ww dag voor mijn 60e levensjaar lag? Mijn AOW leeftijd (geb.jaar 1955) is overigens wel opgeschoven met 2 jaar.
Is een vervolguitkering dan 'automatisch' de bijstandsuitkering?

Marie Louise van Drunick, 15-03-2016 14:33 #47
Ik ben het spoor bijster. Al jaren geleden zijn mijn partner en ik gescheiden. Wij hadden een samenlevingscontract dat in 2014 is door hem werd opgezegd. Ik bleef achter met mijn dochter waarvoor mijn ex partner maandelijks een toelage betaalde. Mijn dochter is inmiddels 18 jaar en gaat in september studeren. Mijn ex partner draagt wel financieel bij voor haar maar heeft niet de plicht mij financieel te onderhouden. Ik word in mei 60 en doe mijn uiterste best om aan werk te komen. Overigens, dat doe ik al jaren maar het lukt niet. Even voor de duidelijkheid. Ik wil dus heel graag werken. Ik heb geen inkomen maar woon wel in een eigen huis (50% mijn bezit)… De gemeente heeft mij verteld dat ik het deel van mijn huis moet opeten ofwel het huis moet verkocht worden zodat ik daarna moet gaan huren terwijl ik nu juist hier bijna niets hoef te betalen. Wat moet ik doen? Ik weet het even niet meer. Ik heb ook jaren lang niet gewerkt althans ik ben die full time moeder die heel conventioneel het huishouden heeft gedaan en met plezier overigens. Waar moet ik naar toe of tot wie kan ik mij wenden?
met vriendelijke groet
Marie Louise van Drunick Reactie infoteur, 15-03-2016
Uw situatie en vraag overstijgt het niveau van dit onderwerp nogal. De complexiteit van uw omstandigheden vraagt om gedegen advies en ondersteuning. Voor zover u die niet krijgt van de officiële instanties (gemeentelijk en anderszins) zou u (gezien uw ongetwijfeld kleine budget) bij de vrijwillige thuishulp terecht kunnen. Daar worden mensen o.a.ingezet voor financieel en ander advies. Deze bestaat niet in alle gemeentes. Anders een adviseur op gebied van rechtshulp e.d.

P.S. U beseft -neem ik aan- dat u met uw volledige ondertekening uw identiteit bekend maakt. Mocht u dit, gezien het privékarakter van de kwestie, toch willen voorkomen, dan kan ik het artikel verwijderen. Zo niet blijft deze staan.

Jan, 05-02-2016 13:14 #46
Wordt bij iow een uitkering vanuit een ontslagspaarrekening ook gezien als inkomen uit werk en het bedrag dat je daar uit ontvangt afgetrokken van de uitkering?

Li, 03-02-2016 20:06 #45
In december 2016 eindigt mij ww termijn. Ik ben dan 58 jaar, 3 jr werkloos en heb 32 jaar gewerkt. Heb ik na einde ww recht op een uitkering of wordt het eigen huis opeten?
L Reactie infoteur, 04-02-2016
Dat hangt van veel zaken af. Mogelijk komt u in aanmerking voor de IAOW:

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/regelingen/107088-de-ioaw-uitkering-voor-oudere-werklozen.html

Ineke, 21-01-2016 10:35 #44
In 2013 werd ik voor 27 van de 32 uur werkloos. (was nog 59). In 2014 toen in net 60 was werd ik voor de laatste 5 uur ontslagen en was dus totaal werkloos. Kom ik nu voor de vergoeding in aanmerking?

Louis Ardon, 15-01-2016 12:29 #43
Hallo
Ik ben in november 2012 werkeloos geworden ik had recht op 38 maanden ww uitkering.
Als men in de bouw ontslagen wordt wegens economische reden wordt een deel van je pensioen premie doorbetaald door het bouwfonds. Maar als je ontslagen wordt vanwege een beoordeling krijg je die niet.
Daar ben ik voor in bezwaar gegaan want 4 weken later werden er nog 4 mensen van mijn afdeling waar ik werkte wegens economische reden ontslagen.
Ik heb dat bezwaar bij hoge uitzondering gedeeltelijk gewonnen en werd mijn premie voor de vroegpensioen wel vergoed. Ik ben toen noodgedwongen met vroegpensioen te gaan.
Omdat mijn ww uitkering hoger was dan mijn vut uitkering kreeg ik tot 1 januari 2016 nog een aanvulling vanuit de ww. Ik kon toen wel iow in plaats van de bijstand. deze iow uitkering kreeg ik niet omdat ik een vut uitkering heb.
Is er nu geen mogelijkheid van het deel dat ik nog als ww uitkering kreeg als iow uitkering te krijgen? Er is 2 jaar al minder betaald aan ww uitkering ivm vut uitkering en nu word je daarvoor niet beloont maar gekort.
Ik heb bezwaar gemaakt bij de uwv en moet beslissen of ik verder wil met mijn bezwaar.
Weet iemand of heeft iemand een manier om dit bezwaar niet in een afwijzing maar toewijzing van de uitkering te komen.

Met vriendelijke groet
Louis ardon

Maarten, 13-01-2016 13:15 #42
Hallo.
Ben nu 60 jaar en in mei 2016 stopt na 38 maanden mijn ww uitkering. Kom ik nu wel of niet in aanmerking voor de IOW? Reactie infoteur, 13-01-2016
Gewoon het artikel lezen, zou ik denken of de website van de Rijksoverheid. Daarin staat namelijk:

U komt in aanmerking voor een IOW-uitkering na de WW als u aan de volgende eisen voldoet:
.U was 60 jaar of ouder ten tijde van de start van uw werkloosheid
.U heeft langer dan 3 maanden een WW-uitkering ontvangen, omdat u op dat moment (opnieuw) aan de jareneis voldeed. Als uw uitkeringsduur van 3 maanden eerder al is verlengd met de resterende duur van een eerder WW-recht dan voldoet u niet aan deze voorwaarde.
.Uw WW-uitkering heeft de einddatum bereikt.

U was dus nog GEEN 60 bij de start van uw werkloosheid en ontvangt dus GEEN IOW. Misschien de IOAW?

Dorien, 05-12-2015 11:21 #41
Hallo,
Ik heb mijn ontslag miv van 1 maart 2016 en hoop op 5 februari 2016 60 jaar te worden.
Is deze regeling voor mij van toepassing. het is toevallig dat ik dit nu lees. ik had al slapeloze nachten dat ik straks misschien, als ik geen werk vind, niets meer krijg?
bvd
dorien Reactie infoteur, 08-12-2015
Zoals u in het artikel (en op de website van de overheid) kunt lezen moet u in ieder geval 60 jaar zijn bij ingang van uw werkloosheid… en daaraan voldoet u dus net. (een geluk bij een ongeluk?). U komt derhalve, zolang de wet IOW niet tussentijds wordt gewijzigd, na uw WW in aanmerking voor een uitkering o.b.v. de IOW. Het is geen vetpot maar een fijn financieel steuntje in de rug.

Wel even zeker maken dat uw ontslag inderdaad formeel op 1 maart 2016 is en niet, om de één of andere administratieve reden, op bijvoorbeeld 1 februari, want dan vist u achter het net.

Borhem, 30-10-2015 14:55 #40
Hallo, ik ben in 2012 werkeloos geworden, en mijn uitkering duurt tot 7 december 2015. Ik ben inmiddels 60 jaar, heb ik dan recht op iow?
mvg B. Reactie infoteur, 31-10-2015
Als u de moeite had genomen het artikel eerst goed te lezen had u deze vraag niet hoeven te stellen… Nee dus! U was immers niet 60 ten tijde van de start van uw werkloosheid.

Han, 26-10-2015 18:49 #39
Ik (1952) voldoe aan alle criteria om IOW te ontvangen. Ik heb een loongerelateerde WW uitkering ontvangen (vanaf 61 jaar) nav part-time werk.
De IOW is 70% van het minimumloon.
Wordt bij de berekening van de hoogte van mijn IOW ook nog rekening gehouden met mijn verleden als part-time werker of ontvang ik 70% van het minimumloon? Ik kan dat nergens terug vinden, vandaar mijn vraag aan u.
Graag uw reactie. Bij voorbaat mijn dank. Reactie infoteur, 27-10-2015
Dit artikel geeft slechts een algemeen beeld van de IOW. Uw zeer specifieke vraag hoort thuis bij de specialisten op dit gebied, in feite bij het UWV of de Gemeentelijke Sociale Dienst.

Djdg, 08-10-2015 22:04 #38
Ben geboren december 1950. Krijg WW van november 2012 tot november 2015. plus vakantiegeld van (juni 2015 t/m november 2015). Heb altijd parttime gewerkt. Kom ik in aanmerking voor I.O.W? Bijna altijd wordt het berekend vanuit het minimumloon. Hoe zit het met de parttimers. Hoe wordt dit berekend?
Is het niet mogelijk dat als je al in de WW zit, deze uitkering blijft behouden tot dat je pensioen gerechtigd wordt/bent. Want zelfs dit wordt voor je bepaald.
Dan heb je ook geen gedoe met die overbruggingsperiode's van IOW of IOAW of IOABCDEFG… En kan iedereen genieten van zijn AOW(tje) of opgebouwde pensioen(tjes)

Ander Henk, 23-08-2015 13:19 #37
Ben geboren 27-07-1951. Zit sinds augustus 2012 in de W.W. voor de maximale duur van 38 maanden. Dus over 2 maanden einde W.W. Mijn vrouw geniet een W.A.O. uitkering.
Mijn vraag: val ik in de oude i.o.w. regeling van 2013 en kom ik dus in aanmerking voor I.O.W.? Reactie infoteur, 24-08-2015
Dit is geen specialistische vraagbaak voor dit onderwerp, maar als u kijkt op http://www.rijksoverheid.nl voldoet u aan alle criteria voor de IOW. Ik zou maar even het UWV bellen of de gemeentelijke sociale dienst.

Henk, 29-06-2015 07:14 #36
Pensioenafdracht en IOW uitkering! Is er sprake van pensioenafdracht/-opbouw bij een IOW uitkering? Reactie infoteur, 29-06-2015
Tijdens WW bouw je (sinds 2011) geen pensioen meer op en het lijkt me dat dit ook voor de IOW geldt.

Ton, 24-06-2015 12:41 #35
Krijg je ook een IOW uitkering als je deze ontvangt en je krijgt je pensioen uitkering met 65 jaar overgemaakt, of is het dan verstandiger je pensioen pas met 67 jaar [gelijk met aow uitkering] in te laten gaan.

voorbeeld: uitkering iow ca 1000 euro met je 65 jaar krijg je pensioen uitkering van eigen pensioenfonds ca 1200 euro, behoud je dan 1000 plus 1200 = 2200 euro bruto of vervalt de IOW uitkering, als dat zo is moeten betrokkenen in een zelfde situatie hun eigen gespaarde pensioen uitstellen tot ze aow krijgen. Anders krijgen deze mensen een sigaar uit eigen doos. Reactie infoteur, 25-06-2015
De IOW is bedoeld om mensen een minimuminkomen te verschaffen en een pensioenuitkering wordt daar dus vanaf getrokken. In uw voorbeeld ontvangt u deze dus niet. Uw idee om het pensioen daarom uit te stellen lijkt dit inderdaad te omzeilen. Pas als u dan uw AOW ontvangt stopt te IOW en u zou uw pensioen tot die datum kunnen uitstellen.

Overigens komt de sigaar niet uit "eigen doos". De ene doos is gevuld met gemeenschapsgeld en de andere met uw eigen pensioengeld…

Dick Kalloe, 22-06-2015 12:58 #34
Dick
Ik ben geboren in 1955. Arbeid verleden 41 jaar, wegens reorganisatie bij de UMCN Radboud boventallig verklaart. Sinds mei 2013 werkloos, ontvangt nu WW, de WW stopt in mei 2016. Mijn vraag is heb ik ook recht op IOW of anders gezegd krijg ik een uitkering? Mijn vrouw werkt part time 20 uur bruto verdient ze 11.00 per uur. Samen koopwoning, resthypotheekschuld nog 98.000 eros.
grt, DK. Reactie infoteur, 23-06-2015
Zoals in het artikel staat dient u ten tijde van uw ontslag min. 60 jaar te zijn. Dat was u niet, dus u krijgt geen IOW. Wellicht IOAW maar dan wordt het inkomen van uw echtgenote van de uitkering afgetrokken. De IOAW zit op bijstandsniveau.

Zie:
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/regelingen/107088-de-ioaw-uitkering-voor-oudere-werklozen.html

Henk, 19-06-2015 14:21 #33
Ik ben geboren op 16-2-1955
Altijd gewerkt echter door reorganisatie ben ik in 2009 in de WW gekomen en heb deze helaas volledig moeten benutten in de jaren 2009 / 2010 en 2011. Na heel veel moeite in 2012 gelukkig weer aan de slag kunnen komen echter ontslag zit er naar mijn verwachting weer aan te komen. Wat kan ik verwachten qua WW en evt IOW? Reactie infoteur, 20-06-2015
Als u weer in de WW terecht komt hangt het af van het aantal jaren dat u dan gewerkt heeft (na uw vorige WW) en worden uw rechten opnieuw berekend. Dat zal dan niet veel zijn, dus dan komt u wellicht (afhankelijk van allerlei factoren) snel in aanmerking voor de IOW.

Informatie hierover vindt u op de overheidswebsite.

Lam, 18-06-2015 16:16 #32
Ik zal op 1 oktober 2015 in aanmerking komen voor de IOW. De uitkering zal 70% van het minimunloon bedragen. Kunt u mij zeggen of de uitkering inclusief of exclusief vakantiegeld is. Maw wordt van de uitkering 8% (100/108) gereserveerd en wordt deze in mei 2016 uitbetaald of ontvang ik maandelijks de volledige uitkering van 70% van het minimumloon met daarboven eenmaal in mei 8% vakantiegeld? Ik krijg hier van het UWV geen duidelijk antwoord en het is ook nergens na te zoeken.
Omdat dit van invloed is op een aanvulling van de werkgever ivm een sociaal plan is enige spoed vereist svp. Reactie infoteur, 20-06-2015
Dit is geen professionele informatiewebsite, maar een algemeen artikel over dit veelzijdige en complexe onderwerp. U zult toch echt bij het UWV en/of de Gemeentelijke Sociale Dienst moeten aankloppen.

Johan, 15-05-2015 18:58 #31
Ik ben 21-6-1956 geboren en mijn laatste werkdag is 16-6-2015 (ga dan de ww in). Dat is dus 3 maanden voordat ik 60 ben. Ik heb begrepen dat ik dan niet in aanmerking kom voor de IOW, maar ik sprak laatst iemand die werkt bij UWV en hij had het over dat de leeftijd 55 is geworden ipv. 60? Klopt dit en kom ik zo dus toch in aanmerking voor IOW? Reactie infoteur, 16-05-2015
Op dit moment geldt nog steeds 60 jaar (zie: www. rijksoverheid.nl.) en volgens deze website is de regering vooralsnog niet van plan dat te veranderen. Er komen wel aanpassingen in de IOAW. Het is overigens niet ondenkbaar dat de komende jaren ook de criteria van de IOW worden aangepast. Tegen de tijd dat u er dan gebruik van wilt maken heeft u er dan misschien wel voordeel van.

Louis, 30-03-2015 14:09 #30
Ik ben geboren op 30-01-1955 en zit sinds augustus 2013 in de ziektewet bij het UWV. Ik zal na 2 jaar dus voor augustus 2015 worden gekeurd door het UWV en daarna wel in de WW komen. Wat gebeurd er na de WW periode die voor mij 38 maanden duurt. Heb ik na deze periode ook recht op een IOW uitkering. Mijn AOW gaat pas in als ik 67 en 6 maanden ben. Reactie infoteur, 31-03-2015
Er is een aantal factoren die daar invloed op hebben. Het UWV en/of de gemeentelijke sociale dienst kunnen u het precies zeggen.

A. L. Odink, 04-03-2015 13:14 #29
Ik ben 63 van 23-11-1951. In juli 2016 is ww uitkering van 38 maand afgelopen De aow gaat pas in op juli 2017 Kom ik in aanmerking voor de IOW. Ik moet een jaar overbruggen Heb eigen woning en een vrouw die inkomen heeft. Reactie infoteur, 05-03-2015
Volgens de letter van de huidige IOW voldoet u aan de eisen van de IOW.

V. Heerden, 28-01-2015 19:22 #28
Ik ben geboren op 15 -08-1953 heb ww gehad tot maart 2014.
deze ww hield in mei 2014 op, maar ik heb vanaf 3 maart 2014 weer werk gekregen tot 8 sept 2014 daarna heb ik opnieuw 38 maanden ww gekregen omdat ik opnieuw aan de jaren eis, en in dit geval aan de wekeneis voldeet, ik was toen 61 jaar, volgens de nieuwe regeling van de iow, zou ik daar nu recht op hebben, maar als ik nu zou werken, en mijn ww zou 3 maanden verlengt worden, ben ik dat recht dan weer kwijt.
in de zin staat als de ww met 3maanden verlengt wordt met een eerder ww recht, dan val je niet in deze regeling. Reactie infoteur, 29-01-2015
Het artikel is bedoeld als algemene informatie over dit ingewikkelde onderwerp en is geen forum of vraagbaak voor kwesties van persoonlijke aard. U zou met uw vraag natuurlijk naar het UWV kunnen stappen, over beter nog naar de gemeentelijke sociale dienst. Ook kunt u de hulp inroepen van een arbeidsrechtdeskundige.

Dumont, 02-01-2015 09:57 #27
Ik ben alleenstaand heb 43 jaar gewerkt, mijn 3 jaren WW lopen in februari 2015 af, mijn leeftijd is nu 62. Mijn vraag is: moet ik nu mijn vermogen en huis opeten? Reactie infoteur, 02-01-2015
U zou in aanmerking kunnen komen voor de IOAW. Zie: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/regelingen/107088-de-ioaw-uitkering-voor-oudere-werklozen.html

Anders bent u inderdaad aangewezen op uw eigen middelen.

Malgorzata, 02-01-2015 09:04 #26
Geboren 14-01-1953 werkloos geworden op 1-11-2012 en na 36 maanden mijn WW uitkering woord beëindigd. Kom kom ik in de aanmerking voor de IOW? Reactie infoteur, 02-01-2015
Als ik het goed begrijp was u jonger dan 60 jaar toen u werkloos werd. in welk geval u geen recht heeft op de IOW. Wel zou u in aanmerking kunnen komen voor de IOAW, afhankelijk van enkele criteria. Zie: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/regelingen/107088-de-ioaw-uitkering-voor-oudere-werklozen.html

Annelief, 21-12-2014 10:06 #25
Ik ben een vrouw van 48 jaar weduwe met een zoon van 19 jaar. Nu is mijn vraag. Op het moment krijg ik een WW uitkering die in mei 2015 afloopt na 22 maanden te hebben ontvangen. Ik bezit een eigen huis wat hypotheek vrij is. Wat zijn voor mij de volgende mogelijkheden om mij van eigen levensonderhoud te voorzien? Reactie infoteur, 22-12-2014
U stelt een vraag over een veelomvattend onderwerp. Het valt in ieder geval buiten de grenzen van de IOW en 55 plus. Een anrtwoord is op afstand niet te geven; het hangt af van uw financiële situatie, wat is uw inkomen uit andere bronnen (levensverzekeringsuitkeringen etc.), uw bezittingen (waarde huis, spaargelden etc.). Voor de bijstand komt u niet in aanmerking gezien uw vermogen (incl. huis). U zou zich bij de Gemeentelijke Sociale Dienst moeten vervoegen om de mogelijkheden te bespreken.

Kwaspen 17-12-'14, 17-12-2014 14:35 #24
Ik ben 62 jaar en mijn vrouw is 61 jaar. Ik sta 2 jaar in de ww, en mijn vrouw vanaf 61 en 1 maand. Hebben we beide recht op een iow uitkering? Reactie infoteur, 17-12-2014
Als uw partner voldoet aan de gestelde eisen, lijkt mij dat wel het geval. Maar even checken bij de Gemeentelijke Sociale Dienst. Die houden er per gemeente verschillende interpretaties op na.

Bredewolt, 27-11-2014 10:28 #23
Hallo, voor volgend haar (2015) heb ikzelf en honderden andere medewerkers te horen gekregen dat er wederom gereorganiseerd gaat worden. Ik ben volle tijd werker, en heb dus al 37 jaar een 37 uur contract. Mijn vraag is: moet ik altijd akkoord gaan met een contract minder uren, ook al brengt dit mij financiële problemen? Of kan het bedrijf mij de 55 plus regeling aanbieden? Ik ben dan inmiddels 55 jaar. Reactie infoteur, 27-11-2014
Het is onduidelijk wat u met deze vraag wilt in dit verband. Dit heeft, lijkt mij, niets met de IOW te maken en blijkbaar ook niet met de WW. Als ik het goed begrijp heeft u vragen over wat voor regelingen u t.z.t. verwacht te krijgen van uw werkgever en wat u daarmee moet. Daarvoor zult u bij een arbeidsrechtdeskundige moeten aankloppen, of de vakbond.

Marja Dolstra, 12-11-2014 14:27 #22
Ik was 59 jaar toen ik voor 50% in de ww. kwam. Ik krijg 36 maanden. Ik krijg misschien voor de overige 50%, waar ik nu nog voor werk, met 60 jaar ook ww. Heb ik dan recht op een IOW uitkering en hoe bereken ik dat?

dank u
marja Reactie infoteur, 13-11-2014
Dit artikel is bedoeld als algemene informatie over dit onderwerp. Het is niet mogelijk om individuele vragen te beantwoorden, met name omdat er veel factoren zijn die van invloed zijn op het wel of niet in aanmerking komen voor de IOW. bovendien valt de uitvoering onder de (Sociale Dienst) van de gemeente. en die kijken heel duidelijk naar de individuele omstandigheden.

Dekkers, 17-10-2014 15:41 #21
Volgend jaar kunnen grote groepen 50 plusers een verrassing krijgen met het verlagen van de kantonrechtersformule wat is nu het opvangnet voor deze groep?

Kortom ik ben volgend jaar 55, als ik ontslagen wordt hoe kan ik de komende 13 jaar overleven met de enorme hoeveel aan banen voor 55 plussers (althans dat zegt Rutte)? Moet ik mijn huis opeten?

T. Ogink, 01-10-2014 13:25 #20
Als ik het goed begrijp is deze regelgeving niet voor de groep 55 - 60 jarigen die nu werkloos (1e dag) zijn (geworden).
Mijn 1e werkloosheidsdag viel op 1/5/2014 en ik was toen 58,5 jaar. Er is dus ook een gat tussen eind periode 38 maanden (=eind juni 2017) en 1e AOW dag eind september 2020! Het scheelt dus 1,5 jaar dat ik te vroeg werkloos ben geworden. Nu telt het inkomen van mijn partner mee (volgens de ioaw) en ontvang ik geen bijdrage. Is dit een juiste conclusie? Reactie infoteur, 02-10-2014
Die extra 1,5 jaar zouden u ook niet helpen want volgens de huidige plannen wordt deze in 2016 afgeschaft, dus nadat uw WW in afgelopen. U komt dus - voor zover ik uw situatie goed begrijp- in aanmerking voor de IOAW, waarbij het inkomen van uw echtgenote inderdaad wordt meegerekend en dus van uw IOAW-uitkering wordt afgetrokken.

Overigens komt u (als u niet alsnog aan de slag komt) pas medio 2017 in aanmerking voor de IOAW, en de kans is groot dat deze wet er dan weer anders uitziet, al dan niet in uw voordeel.

H. Verniers, 10-07-2014 13:44 #19
Je bent al een flinke tijd werkloos met een WW uitkering (opgebouwd recht is 38 maanden), je bent vanaf de start van de uitkering ouder dan 60 en er is een gat tussen einde WW-uitkering en AOW datum van 18 maanden. Het lukt je om een tijdelijke baan te krijgen die (als voorbeeld) 9 maanden duurt. Heb je dan daarna nog wel recht op een IOW uitkering volgens de voorwaarde: Als uw uitkeringsduur van 3 maanden eerder al is verlengd met de resterende duur van een eerder WW-recht dan voldoet u niet aan deze voorwaarde? Als ik het goed begrijp wordt het hiervoor genoemde gat van 18 maanden mét IOW verkleind tot een gat van 6 maanden zónder IOW (18 maanden - 9 gewerkte maanden - de 3 maanden basis vanwege de nieuw ingaande WW uitkering na meer dan 26 weken werk). Is deze conclusie juist en is dit daarmee niet een oproep om alleen banen te nemen die korter duren dan 26 weken? Dat kan toch niet de bedoeling zijn lijkt mij!?

Wiel Holtermans, 01-04-2014 22:22 #18
Ben sinds 1-11-2011 in de WW en die stopt op 05-01-2015 en ik ben van 06-1950. Volgens de oude IOW regeling moet ik voor 1-07-2011 in de WW zijn gekomen. Volgens de nieuwe wet Werk en Inkomen wordt deze waarschijnlijk verlengt met terugwerkende kracht. Kom ik nu op 05-01-2015 voor de IOW niet in aanmerking omdat die wet op 01-07-2015 van kracht gaat? Het UWV kan me hier geen antwoord op geven.
Mvgr.Wiel. Reactie infoteur, 06-04-2014
Het UWV kan hierop geen antwoord geven omdat er nog geen duidelijkheid is over de wetswijziging, neem ik aan. Toch is het UWV de aangewezen instantie voor het antwoord op deze vraag. Dan is het dus een kwestie van afwachten.

Ton Zegers, 26-03-2014 16:26 #17
Ik heb dus een probleem. Sinds 01-01-2013 in de WW en ben van 08-1955. De IOAW bestaat dus niet meer, wordt volgens de gegevens in 2014 afgeschaft maar ik ben dus nog geen 60 jaar. Wat gebeurt er dan met mij want de info gaat over personen die 60 plus en in de WW zitten. Ik ben op mijn 57e in de WW gekomen. Wat nu. Kunt u mij meer vertellen?
Mvg. Ton Reactie infoteur, 29-03-2014
Op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/uitkering-oudere-werklozen-ioaw-iow-ioaz/ioaw-iow-ioaz-uitkering kunt u lezen dat de IOAW vooralsnog niet wordt afgeschaft maar dat de doelgroep wordt verkleind. Afhankelijk van uw omstandigheden (zoals uw inkomen, hoe klein dan ook, dat van uw partner etc.) komt u als 50-plusser (ten tijde van uw eerste WW) wellicht wel in aanmerking voor een IOAW uitkering.

De Wet Werk en Zekerheid is nog niet door de Eerste Kamer, dus het is even afwachten.

P. Schmittmann, 08-01-2014 17:06 #16
Mijn IOW wordt verlaagd met inkomenscomponenten uit een baan, waaruit ik NIET werkeloos ben geworden. Voor de WW tellen deze inkomsten niet mee, maar voor de IOW wel?

Bert Oosterhof, 12-12-2013 13:37 #15
Ik ben Bert Oosterhof, geboren juni 1956 en heb de volgende vraag.

Ik ben vanaf 1-11-2012 werkloos maar zit nog niet in de WW maar in de ziektewet bij UWV. Ik denk dat ik in het voorjaar 2014 in de WW kom en zal een WW-uitkering krijgen van 3 jaar. Kom ik na de WW-periode in aanmerking voor een IOW-uitkering? Ik ben dan 60 jaar. Reactie infoteur, 12-12-2013
U komt niet in aanmerking voor de IOW; daarvoor moet u ten tijde van de start van uw WW 60 jaar of ouder zijn. Wellicht komt u dan in aanmerking voor de IOAW, maar het is nu nog onduidelijk hoe deze twee wetten er tegen die tijd uitzien. Zolang daar geen duidelijkheid over is (het is wachten op 2e en 1e kamer etc.) blijft dit voor u ongewis.

K. C. Akkal, 12-12-2013 12:03 #14
In vervolg op mijn mail van 11 december 2013 heb ik nog de volgende vraag.

Ik ben Karel Akkal, geboren in februari 1950.
Ik heb van 5 december 2005 tot en met 31 januari 2009 gewerkt. Van 1 februari 2009 tot 1 februari 2010 heb ik een WW-uitkering ontvangen. Op 1 februari 2010 ben ik opnieuw gaan werken tot 1 februari 2011. Vanaf 1 februari 2011 tot en met heden ontvang ik opnieuw een WW-uitkering? Kom ik in aanmerking voor een IOW-uitkering tot mijn 65e jaar? Reactie infoteur, 12-12-2013
Het artikel geeft algemene informatie over dit onderwerp. Dit geen forum of informatiewebsite waar een ieder antwoorden op relevant complexe vragen mag verwachten.

In uw geval is het afhankelijk van hoe lang u WW krijgt, of u opnieuw aan de jareneis voldoet en hoe uw WW-rechten zijn opgebouwd. U kunt een antwoord krijgen van het UWV, die u bij beëindiging van uw WW hiermee verder zullen moeten helpen.

Paul van der Heijden, 10-11-2013 20:15 #13
Ik ben op 1-4-2011 werkloos geworden. Ik was toen nog geen 60. Daarna heb ik van 28-2-2012 t/m 28-5-2013 gewerkt en werd daarna weer werkloos en kreeg een nieuwe termijn van 38 maanden WW. Toen was ik wel 60. Op basis daarvan zou ik dus een IOW uitkering krijgen, maar nu zie ik op de website van de rijksoverheid en het UWV dat je ook nog werkloos geworden moet zijn tussen 1-9-2006 en 1-7-2011. Met de eerste periode WW uitkering voldoe ik aan die eis, maar met de tweede en laatste WW uitkering niet. Krijg ik nu wel/niet een IOW uitkering? Reactie infoteur, 11-11-2013
Volgens de letter van de huidige (IOW) wet komt u niet in aanmerking, omdat de datum van de aanvang van uw laatste werkloosheid bepalend is. Wel zou u in aanmerking kunnen komen voor de IOAW, aangezien deze vanaf 50 jaar geldt.

Let op: de IOAW zal op den duur verdwijnen; het is de vraag of u er dan nog gebruik van kunt maken en in hoeverre de IOW tegen die tijd is aangepast. In het laatste plan zou deze niet naar 55 gaan, maar gezien de verhoudingen binnen de huidige 2e en 1e kamer is het niet duidelijk hoe de IOW en IOAW er in de toekomst uit gaan zien.

Ton van Rens, 02-11-2013 00:45 #12
Ben geboren okt 1952, heb in okt 2013 mijn ontslag gekregen na faillissement werkgever, krijg dus nu een ww uitkering, kom ik in aanmerking voor een iow uitkering en gaat deze uitkering uit van het minimum-loon en zo ja welk bedrag kan ik dan ontvangen? Heb nl de laatste 9 jaar (maar) 30 uur per week gewerkt. Reactie infoteur, 02-11-2013
U voldoet aan de criteria van de HUIDIGE IOW. Als de huidige IOW onveranderd zou worden voortgezet, komt u aan het eind van uw WW in aanmerking voor 70% van het geldende minimumloon (zie artikel). Dat is onafhankelijk van het aantal uren dat u heeft gewerkt.

Maar… de IOW en de daaraan gerelateerde IOAW gaan binnenkort op de schop en worden waarschijnlijk tot één wet teruggebracht. Hoe die eruit gaat zien is nog onduidelijk en in welke mate u daar ten tijde van het einde van uw WW (38 maanden van nu?) gebruik van kan maken is dus ook niet duidelijk.

Theo Reinerink, 28-10-2013 22:01 #11
Geboortedatum 21-10-1953. Ontslagen 01-06-2012. Zat toen en zit nu nog steeds in de ziektewet. Vermoedelijk nog tot april 2014. Daarna eventueel recht op 38 maanden ww. Heb ik daarna eventueel nog recht op IOW. Op moment dat de ww zal ingaan ben ik 60 jaar
Mijn uitkering ww. bedraagt 600 euro netto per maand. Hoe hoog zal dan eventueel de mogelijke IOW uitkering zijn? Kan ik uw antwoord toegemaild krijgen? Reactie infoteur, 29-10-2013
Dit artikel heeft als bedoeling algemene informatie te verschaffen over de IOW en de 50-plusser; het is geen informatiebalie voor specifieke gevallen. Daarvoor zijn individuele omstandigheden vaak te complex, hetgeen ook in uw situatie het geval is.

Bovendien heeft u kunnen lezen dat de uitvoering van de IOW en IOAW binnenkort zal wijzigen, zodat ten tijde van het einde van uw WW (over 4,5 jaar!) de regels zeker zijn veranderd. Overigens is het niveau van de IOW-uitkering nu niet gerelateerd aan uw voorgaande WW, maar vult deze uw inkomen aan tot het dan geldende bijstandsniveau.

O. Blaauw, 21-10-2013 14:04 #10
Ik ben geb. jul. 1952 en ben werkloos geworden op 1-11-2010 deze ww. is dit jaar
dec. afgelopen? heb ik recht op een iow. uitkering Reactie infoteur, 21-10-2013
U bent vóór uw 60ste in de WW gekomen, dus u valt niet onder de IOW. Daarentegen komt u wel in aanmerking voor de IOAW (http://mens-en-samenleving.infonu.nl/regelingen/107088-de-ioaw-uitkering-voor-oudere-werklozen.html). Overigens wordt zowel de IOW als de IOAW wellicht binnenkort gewijzigd, dus u doet er verstandig aan u de melden bij het UWV (voor de IOW) en de gemeente (IOAW) met deze vraag, om uw situatie correct te beoordelen.

Kees Martens, 03-09-2013 14:03 #9
Wat gaat men doen voor de 55 + ers die niet meer aan werk kunnen komen? Ikzelf ben 59 jr. en al bijna 3 jaar werkeloos na 42 jr, werken zonder 1 dag ww. Wat doen ze voor mij? Mag ik straks naar de voedselbank?

Tini Meursing, 15-07-2013 11:48 #8
Ik werk sinds juni 2012 als zzp-er, door lichamelijke klachten kan ik een groot deel van mn werkzaamheden niet meer uitvoeren waardoor mijn inkomen beneden de bijstandsnorm ligt. Ik heb de volle 3mnd een uitkering gehad ivm beëindiging loondienst. Ben al 3,5 jaar bezig om hulp te krijgen via werkpleinbaanzicht, uwv, drentse zaak.

Gien Wagenaar, 26-06-2013 14:29 #7
Hallo,
Per 1 januari komt mijn baan te vervallen. Ik ben geboren in 1954. Ben 4 jaren in loondienst en krijg dus 4 maanden ww. Is er toch een mogelijkheid om daarna in de IOW te komen? Reactie infoteur, 27-06-2013
Uit uw informatie kan ik opmaken dat u t.z.t.op zeker 2 punten niet in aanmerking komt; u bent jonger dan 60 jaar op moment van de start van uw WW en uw WW is niet ingegaan tussen 2006 en 2011…

Soesi Edhie, 24-04-2013 23:40 #6
Mijn man is werkloos sinds 01-06-2010. Zijn uitkering loopt af in november dit jaar. Hij is van 1953. Heeft hij recht op de iow uitkering? Reactie infoteur, 25-04-2013
Dit artikel heeft ten doel algemene informatie te geven over dit onderwerp. De IOW-wetgeving is redelijk complex en bovendien komen er binnenkort wijzigingen op deze wet (zie het artikel). Het verdient aanbeveling om voor antwoorden op specifieke individuele vragen contact op te nemen met het UWV.

Er zijn overigens ook andere bronnen die meer inhoudelijke informatie geven over dit onderwerp, zoals:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/uitkering-oudere-werklozen-ioaw-iow-ioaz/vraag-en-antwoord/wat-is-de-inkomensvoorziening-voor-oudere-werklozen-iow.html

http://www.uwv.nl/Particulieren/ik_ben_werkloos/mijn_ww_stopt/kan_ik_een_iow_uitkering_krijgen.aspx

http://www.st-ab.nl/wetiow.htm

http://rechtopgeld.nl/downloads/informatie_over_de_iow_uitkering.pdf

Jan Heuzer, 24-04-2013 22:25 #5
Ik ben geboren op 13-12-53. Sinds 1 juli 2011 werkloos en een ww uitkering. De ww eindigt 1 september 2014 en dan ben ik 60. Ik heb een eigen huis, moet ik dat eerst opeten (vermogenstoets) of kom ik in aanmerking voor de iow naar mijn weten zonder vermogenstoets? Sociale zaken en uwv willen hier geen mededelingen over doen, pas als ik mijn eindbrief van de ww heb ontvangen. Ik wil nu weten waar ik aan toe ben, waar kan ik informatie krijgen?

John Vanpelt, 24-04-2013 14:39 #4
Ik ben geboren op 1 feb 1957 en ben sinds 1 januari 2011 werkeloos. Op 31 maart 2014, loopt mijn ww uitkering ten einde. Als ik het stuk over de IOW goed gelezen heb, kom ik dan niet in aanmerking voor de IOW? Zijn er dan nog andere mogelijkheden voor mensen zoals ik?

Loes Boesten, 22-04-2013 19:15 #3
Ik ben getrouwd maar we wonen niet samen, we wonen beiden in een andere stad-dorp,
vraag is of ik toch in aanmerking kom voor een uitkering. hij heeft een baan
we voeren geen gezamenlijk huishouden. Reactie infoteur, 23-04-2013
Deze vraag overstijgt m.i. het algemene karakter van de inhoud van dit artikel; u dient hiervoor specialistisch advies te zoeken. Desondanks stel ik mij voor dat de uitvoeringsinstantie u beiden gewoon als partners beschouwd en dat er dus ook naar het eigen vermogen van uw echtgenoot wordt gekeken.

Jm Bark, 18-04-2013 20:51 #2
Mijn vraag. 1 augustus 2011 was mijn eerste dag in de ww. 23 juli 2011 werd ik 60 jaar. kom ik in aanmerking voor iow? Reactie infoteur, 23-04-2013
De regel is dat uw WW-uitkering moet zijn ingegaan na 30 september 2006 maar niet later dan 1 juli 2011. 1 augustus valt daar dus buiten.

C. J. van Holland, 21-03-2013 22:54 #1
Klopt het dat de nieuwe peildatum voor een IOW uitkering, geboren voor 1 januari 1956.
Ik ga vanaf 1 april 2013 in de WW en ben nu 56 jaar(06-06-1956) kom ik dan evt voor
deze IOW uitkering in aanmerking. Reactie infoteur, 22-03-2013
Volgens de huidige IOW niet. De huidige wet wordt -waarschijnlijk- aangepast, maar dat is nog niet gebeurd. Bovendien vervalt de huidige IOW op 1 juli 2016 en het is afwachten tot wanneer de vernieuwde IOW loopt. Voor meer informatie zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/uitkering-oudere-werklozen-ioaw-iow-ioaz/vraag-en-antwoord/wat-is-de-inkomensvoorziening-voor-oudere-werklozen-iow.html.

Infoteur: Cenerentola
Laatste update: 27-01-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 5
Reacties: 156
Schrijf mee!