De IOW na de WW uitkering voor oudere werklozen van 60-plus

Naast de WW is er een inkomensvoorziening voor oudere werklozen. Op het moment dat de WW eindigt en u als oudere nog geen AOW krijgt of een andere bron van inkomsten zoals pensioen of loon, is er sprake van een inkomensgat. Voor deze groep oudere werklozen is deze Wet Inkomensvoorziening voor Oudere Werklozen, kortweg de IOW, bedoeld. Deze wet geldt voor werklozen vanaf 60 jaar. Deze wet is in het verleden meerdere keren aangepast waardoor de criteria enigszins zijn veranderd. Wat is toch die Wet Inkomensvoorziening voor Oudere Werklozen (IOW) en hoe en wanneer komt u er voor in aanmerking? Als u als 60-plusser werkloos bent geworden en u, ondanks al uw inspanningen en die van het UWV, geen werk heeft kunnen vinden, komt u na het einde van uw WW-uitkering in een geheel nieuwe situatie: als u op dat moment de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt zult u een aantal maanden maar vaak ook jaren moeten overbruggen totdat u van uw pensioen kunt genieten en zult u dus gedurende die tijd in uw levensonderhoud moeten voorzien.

Voor wie is deze wet bedoeld?

In het algemeen is er voor diegene die werkloos zijn en geen WW (meer) ontvangen de Participatiewet, die u in staat stelt in uw levensonderhoud te voorzien, terwijl u wel verplicht bent om werk te zoeken. Hierbij geldt dat u niet voldoende inkomen of eigen vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien en daarbij telt het inkomen en het eigen vermogen van uw partner ook mee. Uw eigen vermogen en dat van uw partner mag overigens niet boven een bepaald bedrag uitkomen.
Eventuele pensioen- of loongerelateerde uitkeringen worden van de IOW afgetrokken. Lijfrentes vallen daar niet onder, tenzij het recht daarop is toegekend ter vervanging van gederfd of te derven loon.

Oudere werklozen

Oudere werklozen zouden door deze wet waarschijnlijk hun "spaarpot", vaak bedoeld om een pensioen aan te vullen, moeten aanspreken of hun huis moeten verkopen. In combinatie met het optrekken van de AOW-leeftijd en het verkorten van de maximale WW-periode veroorzaakt dit een maatschappelijk onaanvaardbare situatie. Deze groep heeft immers geen tijd of mogelijkheden meer om het financiële gat te dichten, met alle gevolgen van dien. Voor deze groep is de IOW bedoeld.

De IOW voor 60-plus na uw WW

U komt in aanmerking voor een IOW-uitkering na de WW als u aan de volgende eisen voldoet:
 • U was 60 jaar of ouder ten tijde van de start van uw werkloosheid
 • Uw WW-uitkering is ingegaan na 30 september 2006
 • U heeft langer dan 3 maanden een WW-uitkering ontvangen, omdat u op dat moment (opnieuw) aan de jareneis voldeed. Als uw uitkeringsduur van 3 maanden eerder al is verlengd met de resterende duur van een eerder WW-recht dan voldoet u niet aan deze voorwaarde.
 • Uw WW-uitkering heeft de einddatum bereikt.

De IOW na afloop van uw loongerelateerde WGA-uitkering

U kunt een IOW-uitkering krijgen na afloop van uw loongerelateerde WGA-uitkering, als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • U was 60-plus bij de start van uw WGA-uitkering
 • Uw WGA-uitkering is begonnen na 31 december 2007 en voor 1 januari 2020.
 • Uw WGA-uitkering is ten einde gekomen. Als u voordat u arbeidsongeschikt bent geworden een WW-uitkering ontving, heeft u alleen recht op een IOW-uitkering als u werkloos bent geworden na 30 september 2006 en als u bij de start van uw werkloosheid 60 jaar of ouder was.

Hoogte en duur van de uitkering

De hoogte van de IOW uitkering is afhankelijk van het moment waarop uw voorafgaande WW-uitkering of uw loongerelateerde WGA-uitkering is gestart, en kan als volgt worden opgedeeld:
Als uw WW- of WGA-uitkering is ingegaan voor 1 juli 2015, dan gelden de volgende regels:
 • De IOW is nooit meer dan 70% van het geldende minimumloon
 • De uitkering kan wel lager zijn als uw WW- of WGA-uitkering (in de laatste gehele maand voor het eind van de uitkering) lager was dan 70% van het toen geldende minimumloon.
 • Als u tijdens uw IOW-uitkering ook andere inkomsten ontvangt, zoals pensioen of loon. Deze inkomsten worden dan volledig afgetrokken van het bedrag van uw IOW-uitkering.

Als uw WW- of WGA-uitkering is ingegaan op of na 1 juli 2015, dan gelden de volgende regels:
 • Uw IOW-uitkering is dan nooit hoger dan het vastgestelde sociaal minimum voor een alleenstaande. Dit is het bedrag dat een alleenstaande minimaal nodig heeft om van te leven.
 • De hoogte hiervan wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • Ook hier geldt dat als u tijdens uw IOW-uitkering andere inkomsten heeft, zoals loon of pensioen, deze bedragen op uw uitkering in mindering worden gebracht.

N.B. Het kan gebeuren dat uw IOW-uitkering lager is dan het sociaal minimum voor een alleenstaande. Deze situatie ontstaat als het maandloon van uw WW- of loongerelateerde WGA-uitkering in de laatste kalendermaand voor uw IOW-uitkering lager was dan het sociaal minimum voor een alleenstaande. Uw IOW-uitkering bedraagt dan 70% van het maandloon.

Voor de hoogte van de IOW-uitkering telt het vermogen of het inkomen van een eventuele partner niet mee.

De IOW-uitkering start als uw WW-uitkering of uw loongerelateerde WGA-uitkering de maximale uitkeringsduur behaald. De IOW-uitkering duurt daaropvolgend totdat u de AOW-leeftijd heeft bereikt.

In combinatie met uw pensioen

In het verleden was het niet mogelijk om de pensioenuitkering, die veelal vanaf 65 jaar begint, uit te stellen tot het moment van uw AOW. Daardoor werd deze in mindering gebracht van de IOW-uitkering met alle nare financiële gevolgen daarvan. Inmiddels is het wel toegestaan om deze uit te stellen zonder doorwerkvereiste, ten minste indien het betreffende pensioenreglement daarin voorziet. Dat betekent dat u tussen het einde van uw WW en uw AOW-leeftijd optimaal kunt profiteren van de IOW.

Als u recht heeft op een IOW-uitkering, loopt deze dus totdat u de AOW-leeftijd bereikt. Op de website van de Rijksoverheid kunt u te weten komen wanneer uw AOW ingaat.

Verplichtingen bij een IOW-uitkering

Als u een IOW-uitkering heeft wordt van u verwacht dat u moeite doet om werk te vinden, de zgn. sollicitatieplicht. Ook moet u passend werk dat u krijgt aangeboden aannemen. Het UWV voert de IOW uit en kan onder bepaalde omstandigheden iemand ontheffing van de sollicitatieplicht geven. U hoeft de IOW-uitkering zelf niet aan te vragen. In het verleden ging het UWV na afloop van uw WW-uitkering of uw WGA-uitkering na of u voor de IOW in aanmerking komt, maar dit geldt inmiddels alleen voor degene met een WGA-uitkering. Mensen die uit de WW komen dienen de IOW zelf digitaal aan te vragen op mijn UWV.nl.

Kabinetsplannen verlenging uitkering IOW

Vooralsnog heeft de regering bepaald dat de IOW blijft gelden tot 2027, voor mensen van 60 jaar of ouder, en wel op het moment van hun eerste WW-dag. Dit heeft te maken met het feit dat deze groep te maken heeft met de verhoging van de AOW-leeftijd.
© 2012 - 2024 Cenerentola, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Ouderen en werkloosheidOuderen en werkloosheidIn tijden van groeiende werkloosheid zijn vaak de ouderen de klos. Indien ze hun baan verliezen komen ze moeilijk aan ee…
Bijstandsuitkering, minimumloon, IOAW, IOAZ 2019 en 2020Bijstandsuitkering, minimumloon, IOAW, IOAZ 2019 en 2020Twee keer per jaar op 1 januari en 1 juli worden de hoogte van het minimumloon aangepast. Dat heeft gevolgen voor divers…
Waaruit bestaat onze sociale zekerheid?De sociale zekerheid in Nederland is goed geregeld in vergelijking met andere landen binnen Europa en de rest van de wer…
Boven de veertig en werkeloosBoven de veertig en werkeloosWanneer je ouder dan veertig bent en werkeloos, is solliciteren een vervelende bezigheid. Vanwege je leeftijd wordt je a…

Het hoe, wat en waarom van het paspoortHet hoe, wat en waarom van het paspoortSinds juni 2012 is de wet geïntroduceerd dat iedereen in het bezit moet zijn van een eigen ID-kaart of paspoort. Kindere…
Fraude uitkeringen en toeslagen: melden fraude en misbruikFraude uitkeringen en toeslagen: melden fraude en misbruikIn Nederland hebben we uitstekende sociale voorzieningen voor mensen die het financieel niet al te breed hebben. Voorbee…
Bronnen en referenties
 • www.rijksoverheid.nl
 • www.st-ab.nl
 • Zoek.officielebekendmakingen.nl
 • www.goedenwel.nl
 • www.uwv.nl
Reacties

Xander, 29-10-2020
Graag zou ik informatie willen over de IOW waarvoor ik qua jareneis en leeftijd in aanmerking kom na de WW uitkering. Bij de UWV informatie staat de onderstaande zin:
"Indien je maandloon van de WW in de laatste kalendermaand voor uw IOW uitkering lager was dan het sociaal minimum voor een alleenstaande wordt de uitkering 70% van het maandloon"
Het is mij niet duidelijk welk maandloon ze bedoelen zie onderstaande vragen:

Wat wordt er met je maandloon bedoeld?
Is dit mijn WW uitkering dat met het SV loon dat ik verdiende in het jaar voordat ik werkeloos werd of wordt er gekeken na het maandloon wat je in de laatste kalendermaand op je WW loonstrook hebt (70% doordat je uitkering na 3 maanden wordt geminderd). Reactie infoteur, 31-10-2020
U vraag overstijgt het algemeen informatieve karakter van dit artikel. De enige die daar antwoord op kan geven is de instantie die daar over gaat, het UWV dus. Wel ik duidelijk dat de IOW-uitkering nooit hoger is dan 70% van het minimumloon.

Jan, 05-10-2020
Eind december 2020 eindigt mijn WW-uitkering en gaat daarna over in een IOW-uitkering. Als ik me ziekmeld voor ingang van de IOW-uitkering, dus nog in de WW periode, heb ik dan geen recht op de IOW-uitkering als ik langer ziek blijf? Reactie infoteur, 07-10-2020
Mijn vermoeden is dat als u eenmaal uit de ziektewet komt u alsnog recht heeft op de IOW. het is echter onvoldoende gedocumenteerd, maar gezien het principe van de IOW, en inkomensvoorziening voor oudere werklozen voor de AOW, zou dat wel moeten.

Wilma, 18-08-2020
Heb nu een iow uitkering, ik lees dat je een jaar voor je aow geen sollicitatieplicht meer hebt.
Krijg je daar automatisch bericht van, van uwv? Reactie infoteur, 22-08-2020
Ik vermoed van niet, maar dat hoeft ook niet. De wet is er duidelijk over, het staat zwart op wit op rijksoverheid.nl, dus als u precies weet wanneer uw AOW-leeftijd zal worden bereikt kunt u vanaf een jaar daarvoor stoppen met solliciteren.

Marion van Berkel, 22-04-2020
Ik wil graag weten of het ontvangen van een nabestaandenpensioen onder "gewoon" pensioen valt en gekort wordt op een IOW uitkering of deze in zijn geheel kan komen te vervallen? Reactie infoteur, 26-04-2020
Op 28 november 2018 is er door Van Kent c.s. een motie ingediend om het nabestaandenpensioen NIET te korten op de IOW maar de stemming gaf 71 vóór en 79 tegen, en de motie is dus verworpen. Dat betekent voor u (voor zover ik dit heb kunnen achterhalen) dat uw nabestaandenpensioen helaas dus wel degelijk wordt gekort.

zie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z23360&did=2019D48398

Hans E., 24-02-2020
'Nabrander'
Ben nogmaals bij UWV op bezoek geweest en het blijkt dat mijn begeleider zich heeft vergist! Een combinatie van (gedeelte) pensioen en IOW is NIET mogelijk omdat alles wat je als pensioen ontvangt in zijn geheel wordt afgetrokken van de IOW. Reactie infoteur, 24-02-2020
Dank u voor uw reactie, hoewel jammer voor u.

Hans E., 17-02-2020
In mei a.s. loopt mijn WW periode af. Ik ben dan 62,5 jr. en vanaf mijn 60ste werkloos. volgens het UWV kan ik gebruik maken van een IOW uitkering. Heb hierover bij het PFWZ geïnformeerd of ik de IOW uitkering kan aanvullen met een gedeelte van mijn pensioen. Dit behoort tot de mogelijkheden aldus de PFWZ maar men kan niet aangeven wat de invloed is van het vervroegd pensioen op de IOW-uitkering. Kunt u mij hierover informeren? Reactie infoteur, 17-02-2020
U zult die vraag aan het UWV moeten stellen en niet aan het pensioenfonds. Ik waag mij niet aan een antwoord, omdat er nogal eens verschillend wordt geïnterpreteerd bij het UWV.

Peter, 28-01-2020
Ik heb 2 ww rechten: het eerste ww recht is ingegaan op 1 januari 2018, ik was toen nog geen 60. Deze uitkering loopt tot 1 juni 2020 en is gebaseerd op 5 werkdagen. Het tweede ww recht is ingegaan op 1-8-2018, ik was toen wel 60, loopt tot oktober 2020 en is gebaseerd op 3 werkdagen. Heb ik recht op IOW? Reactie infoteur, 28-01-2020
Ik raad u in dit bijzondere geval aan om met het UWV contact op te nemen.

Jos, 26-01-2020
U schrijft in een van uw antwoorden: 'een lijfrente is "gewoon" bruto" inkomen, en wordt dus afgetrokken.'
Maar hier lees ik wat anders: https://www.hr-kiosk.nl/vraagbaak/wordt-een-lijfrente-door-het-uwv-gekort-op-mijn
Een Lijfrente-uitkering is een vorm van sparen en is niet loongerelateerd. Een lijfrente-uitkering wordt dan ook niet gekort op IOW. Wat is nu juist? Reactie infoteur, 27-01-2020
U heeft gelijk, tenzij het recht op de lijfrente is toegekend ter vervanging van gederfd of te derven loon. Ik zal het artikel overeenkomstig wijzigen. Dank u voor de opmerkzaamheid.

Mar, 22-01-2020
Over 4 weken stopt mijn WW uitkering en kom dan in de IOW
Ik had automatisch daar een bericht over moeten krijgen maar dat is niet gebeurd
Vandaag heb ik hierover gebeld.met het UWV Ik voldoe aan alle eisen en krijg het nu via de post thuis gestuurd.
Ik ben hier niet rustig over. Zou dit wel eens vaker voorkomen? Reactie infoteur, 24-01-2020
Het UWV zal uw aanvraag digitaal klaar zetten, maar het blijft uw verantwoordelijkheid om deze (digitaal) aan te vragen.

Op de website van het UWV staat dat zo omschreven:

IOW aanvragen voordat uw WW-uitkering stopt
Vanaf 5 weken voordat uw WW-uitkering stopt kunt u een IOW-uitkering aanvragen. Als u met uw DigiD inlogt op Mijn UWV, ziet u de IOW-aanvraag voor u klaarstaan. Na het inloggen heeft u 15 minuten om de aanvraag in te vullen en te versturen. Heeft u meer tijd nodig? Dan kunt u de DigiD-sessie steeds verlengen met 15 minuten. U krijgt automatisch een melding als de 15 minuten bijna om zijn. U kunt de sessie dan verlengen. Het is belangrijk dat u dit doet, anders moet u opnieuw beginnen met het invullen van de aanvraag. Wilt u pauzeren tijdens het invullen? Dan kunt u de aanvraag maximaal 15 minuten stil leggen.

Janet, 08-01-2020
Ik heb al een stukje iow.

28 jan eindigt mijn resterende ww
Kom ik nu automatisch in aanmerking voor aanvulling van de iow? Moet ik daar zelf achteraan? Zo ja wanneer en hoe kan ik dat dan het beste doen? Iemand vertelde mij dit het beste een week ervoor aan te vragen, maar ik ben zo bang, dat het besluit dan lang zal duren en ik zonder geld kom te zitten. Wat raadt u mij aan? Reactie infoteur, 11-01-2020
Gewoon even zoeken op "IOW aanvragen" en dan komt u o.a. op:
https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/iow-uitkering/detail/iow-aanvragen

Daar staat o.a.dat u 5 weken voor het einde van uw WW de IOW kunt aanvragen.

Rina van der Meulen, 02-12-2019
Ik heb een IOW uitkering maar ben inmiddels 65jr en 4mnd. In mijn werkman staat dat ik nog 24 dagen heb om te solliciteren, maar volgens mij heb ik die plicht nu niet meer toch? Het is nu een jaar voor mijn AOW. Krijg ik bericht van het UWV hierover?

Vriendelijke groet,
Rina vd Meulen Reactie infoteur, 06-12-2019
Dat hangt af van uw exacte geboortedatum (ergens in juli 1954?), en dus van uw exacte AOW-leeftijd. De wet zegt dat u vanaf een jaar voor ingang van uw AOW niet meer hoeft te solliciteren.

Jan Wevers, 02-12-2019
Heb ik het goed gelezen: de IOW uitkering is max. 70% van het laatstgenoten maandloon i.c. WW-uitkering en niet 70 % van het wettelijk minimum loon?

m.vr.gr.

Jan Reactie infoteur, 06-12-2019
Zie: https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/iow-uitkering/detail/hoe-hoog-is-mijn-iow-uitkering

Jmtbijl, 24-11-2019
Goede dag,
Ik krijg mijn AOW februari 2021.
Moet ik het laatste jaar van mijn IOW ook nog 4 sollicitatie's doen per 4 weken?
Ik hoor het graag.
Vriendelijke groet. Jmtbijl Reactie infoteur, 28-11-2019
Uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun AOW zitten, zijn met ingang van 1 mei 2018 vrijgesteld van hun sollicitatieplicht, volgens minister Koolmees.

Pedro Willemsen, 03-11-2019
Ik werk 61,18 % in de ww periode over 18 maanden stopt mijn ww uitkering, als zo blijf werken heb ik dan nog rechten om in iow te komen.
Ik ben nu 61 jaar sinds 1 april in ww. Reactie infoteur, 09-11-2019
U heeft, gezien uw leeftijd, wel recht op een IOW-uitkering maar uw inkomsten zullen worden afgetrokken van die uitkering.

Rob Tromp, 28-10-2019
Op de site vd Rijksoverheid staat dit bij recht op IOW.
Uw WW-uitkering is begonnen na 30 september 2006 en voor 1 januari 2020.

Ik zal 1-3-2020 werkloos worden na 43 jaar en heb dus geen recht op IOW na de WW? Reactie infoteur, 09-11-2019
Het kabinet heeft die datum te verlengd tot 2024. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/07/05/kabinet-verlengt-iow-met-4-jaar

Agnes Dezső Loen, 23-10-2019
Hoe moet ik solliciteren met een iow uikering? Reactie infoteur, 27-10-2019
Ja, tenzij u ouder bent dan 64.

Henk Horsman, 11-10-2019
Hoe moet ik solliciteren met een ioaw uitkering? Reactie infoteur, 27-10-2019
Ja, totdat u 64 wordt.

Frans, 02-10-2019
Hoe lang duurt de besluitvorming over toewijzing IOW, 31-8-2019 verzonden, mijn einde WW periode 30-9-2019? Reactie infoteur, 27-10-2019
Naar het UWV bellen, dan weet u het.

Jack Voortman, 30-09-2019
Vanuit een eerder werkverband krijg een prepensioen.
Nu dreig ik door een reorganisatie mijn werk te verliezen.

IK heb al eerder een ww genoten en maar een minimale periode als restant te gaan.
Mijn leeftijd is 64.
Volgens mij kom ik in aanmerking voor een IOW uitkering. Echter dat is te weinig om van te leven.
En mijn prepensioen uitkering ligt hoger dan een iow uitkering.


Het is dus niet mogelijk om tot mijn AOW een samenloop te hebben van iow en prepensioen?

MVG
J Voortman Reactie infoteur, 27-10-2019
Nee. Het UWV vult het inkomen aan tot het maximum. Als u een ander inkomen heeft wordt dit er vanaf getrokken.

Klaas, 08-09-2019
Wordt een lijfrente ook gekort op de IOW? Reactie infoteur, 27-10-2019
Ja, een lijfrente is "gewoon" bruto" inkomen, en wordt dus afgetrokken.

Dick, 05-09-2019
Hoe lang duurt de besluitvorming over toewijzing IOW, 4-9-2019 verzonden, krijg bericht dat UWV voor 30-10-2019 hierover beslissing neemt terwijl mijn einde WW periode 30-9-2019 is? Reactie infoteur, 27-10-2019
Naar het UWV bellen, dan hoort u het.

Wil, 12-07-2019
Mijn ww loopt over een tijdje af. Ik ga IOW aanvragen en ben gehuwd.
Mijn vrouw is gewoon huisvrouw (geen werk)
Wat is het netto bedrag wat wij waarschijnlijk gaan krijgen?
Is er een regeling om extra toeslag te krijgen?

Ik hoor het graag van u.

Groet Wil Reactie infoteur, 27-10-2019
Dat hangt van een aantal factoren af. Even bellen naar het UWV, zou ik denken.

Jolanda Ruijsch, 02-06-2019
Over 3 maanden stopt mijn ww uitkering.In september word ik 61,heb ik ook recht op een IOW uitkering?Ik ben sinds 2015 werkloos. Als ik geen recht hebt op deze uitkering, is er dan nog een andere instantie waar ik terecht kan? Reactie infoteur, 03-06-2019
Afhankelijk van een aantal factoren komt u misschien in aanmerking voor de IOAW:
https://mens-en-samenleving.infonu.nl/regelingen/107088-de-ioaw-uitkering-voor-oudere-werklozen.html

Maran, 15-01-2019
Wanneer ik met een IOW uitkering een maand meer bijverdiensten heb dan de hoogte van de uitkering raak ik deze dan kwijt? Reactie infoteur, 19-01-2019
Zie:

https://www.judex.nl/rechtsgebied/uitkeringen-sociale-zekerheid/ioaw-en-iow/artikelen/iow-en-andere-inkomsten/

Monica, 07-12-2018
Net gebeld met UWV ivm met IOW. Na 60ste in ww gekomen. Krijg weduwepensioen. Antwoord was dat dit niet afgetrokken wordt van de IOW uitkering. In onderstaande vragen trek ik een andere conclusie (mevr die zegt partnerpensioen te krijgen van overleden man, antwoord hierop is dat dit in mindering wordt gebracht).
Kortom, wordt mijn weduwepensioen (pensioen met anw compensatie) gekort?
alvast dank Reactie infoteur, 07-12-2018
Minister Asscher heeft op kamervragen in 2017 als volgt geantwoord:

"Kunt u bevestigen dat een nabestaandenpensioen wordt gekort op een
uitkering op grond van de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen
(IOW), zoals mij door een betrokkene is medegedeeld?
Antwoord 1
Ja. Op grond van artikel 2:4, lid 1, onder m van het Algemeen
inkomensbesluit socialezekerheidswetten wordt een uitkering op grond van
een pensioenregeling als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 als
‘overig inkomen’ beschouwd. Ook uitkeringen van nabestaandenpensioen
vallen hieronder. Op grond van artikel 10, lid 4 van de IOW wordt overig
inkomen geheel in mindering gebracht op de uitkering."

Als u het zeker wilt weten laat u dan bijstaan door een rechtshulporganisatie.

Hans, 24-11-2018
Beste,
Op 6 december stopt mijn IOW-uitkering wegens het bereiken van de AOW-leeeftijd.
Omdat UWV mijn IOW-uitkering achteraf betaalt betekent dat ik in december nog recht heb op de uitkering over de maand november, vakantiegeld alsmede 5 dagen IOW-uitkering van december, is mijn redenering correct?

Uw antwoord zie ik graag tegemoet. Reactie infoteur, 27-11-2018
U heeft uw IOW voor november waarschijnlijk al ontvangen, toch? Zo niet, dan komt deze in december en ontvangt u na afloop van uw IOW inderdaad nog het bedrag van de 6 dagen in december plus vakantiegeld vanaf juni dit jaar.

Ineke, 24-11-2018
Per 1 maart 2019 eindigt mijn ww dus ik ga iow aanvragen. In juni 2019 kan ik mijn pensioen afkopen. Wordt dit dan ingehouden op mijn uitkering of kan ik beter wachten tot dat ik 67 word in 2021? Reactie infoteur, 27-11-2018
Al uw belastbaar inkomen wordt van de uitkering afgetrokken, dus ook uw pensioen, gewoon of afkoop, tenzij u het bedrag bruto in een pensioenproduct stort en daar pas na uw 67ste uitkeringen van gaat ontvangen.

Wilma, 22-10-2018
Heb nu een ww uitkering van EUr 747,16 uitkering loopt 29 januari 2019. Ben na mijn 60 ste werkloos geworden en heb geen andere inkomsten. Wat wordt dan de hoogte van de iow? Reactie infoteur, 23-10-2018
Dat is niet zomaar te zeggen maar hangt af van een paar factoren. Als u naar de website van de overheid gaat kunt u het zo vinden. Even googelen op "IOW".

John, 21-10-2018
Als je op 58 jaar werkeloos wordt en je ww beëindigd op 61jaar,
Je hebt nog steeds geen werk kan je dan ook gewoon IOW krijgen? Reactie infoteur, 23-10-2018
De voorwaarden zijn o.a. dat u 60 jaar of ouder was ten tijde van het begin van uw werkloosheid, om ervoor in aanmerking te maken, helaas.

Hendrik, 17-07-2018
Bij beoordeling en toekenning van een IOW uitkering zou ik graag willen weten of spaar tegoeden van ons AOW en pensioen van mijn partner worden meegenomen. Reactie infoteur, 18-07-2018
Zoals duidelijk is te lezen in het artikel en in alle documentatie van de overheid wordt het vermogen (dus ook spaartegoeden) niet meegenomen.

John Rossen, 25-04-2018
Goedemorgen. sinds november 2013 werkloos door faillissement werkgever, leeftijd toen 59 jr 4 mnd. aansluitend ww voor de maxduur van 38 mnd. Vanaf juni 2016 door ziekte zw tot mei 2018. Wia aanvraag afgewezen dus zw meteen stopgezet per eind mei 2018.
Vragen: Ik ga bezwaar maken tegen de afwijzing wia. Moet ik nu lopende dit bezwaar een verzoek doen voor herleving oude ww, of eerst het bezwaar afwachten?
Er staan nog 3,5 mnd oude ww. Krijg ik nu weer nieuwe ww opgebouwd tijdens bijna 2 jaar zw (max 3 mnd) en komen die bovenop de oude resterende ww, of kun je in je leven maar 38 mnd ww maximaal krijgen?
Nu ben ik inmiddels 63 jaar. Omdat mijn oude en mogelijk nieuw opgebouwde ww start na mijn 60 e jaar kom ik dan wel in aanmerking voor de iow? Bij aanvang van mijn eerste ww periode was ik nog net geen 60 jaar, dus geen iow.

Met groet, John Rossen Reactie infoteur, 28-04-2018
Uw vraag en de complexiteit van uw situatie overstijgt het meer algemene informatieve karakter van dit artikel. U zult bij het UWV dan wel de gemeente moeten zijn voor de antwoorden.

Piet Cheret, 24-04-2018
Goedemorgen. ik heb een voor mij een belangrijke vraag.
1 toen ik werkeloos werd was ik toevallig net een paar maanden 60 jaar.
2 mijn vrouw heeft inkomsten omdat ze halve dagen werkt. Heb ik er dan toch recht op? omdat als ik uit de ww kom ik in een klap zomaar €1800 ww misloop en dan wel in een groot gat val.
vriendelijke groet Piet Reactie infoteur, 24-04-2018
Gewoon het artikel goed lezen, of naar de website van de overheid gaan… en daar leest u dan dat het inkomen van uw partner NIET wordt meegenomen en u dus de volledige IOW-uitkering zult ontvangen.

Van Holst, 19-04-2018
Goedemorgen, ik word werkloos ben 61 jaar en gehuwd kom ik in aanmerking na mijn ww voor deze uitkering. ik heb borstkanker gehad en wordt werkloos. Reactie infoteur, 19-04-2018
U voldoet aan alle (huidige) eisen, dus, ja, u komt t.z.t. in aanmerking voor een IOW-uitkering, tenzij de criteria tussentijds worden gewijzigd.

H. Brouwer, 19-01-2018
Ik word 1 september werkloos en mijn partner heeft zelf aow. Wordt de aow van mijn partner in mindering gebracht op mijn ww uitkering? Reactie infoteur, 21-01-2018
Ja

C. F. Mikmak, 19-10-2017
Dames, heren,
Op 28 aug. heb ik IOW aangevraagd via UWV middels een formulier alwaar ik een van bevestiging heb gekregen. Binnen 8 weken zou ik bericht krijgen waarbij de termijn op 23 okt. afloopt. Tot op heden heb ik nog niets vernomen. Verder voldoe ik aan alle gestelde IOW eisen.
Mijn UWV is reeds afgesloten waardoor ik via deze site niet meer kan reageren. Betekent dit dat ik verder vanaf okt. zelf alle kosten moet ophoesten of zit er licht aan het eind?
M.vr.gr,
Kees Mikmak Reactie infoteur, 23-10-2017
Gewoon bellen met het UWV…

Frank, 19-10-2017
Als ik de IOW-uitkering wil aanvullen met mijn "spaarpot" koopsom, die ik eigenlijk als aanvulling op mijn AOW wil gebruiken, wordt dit dan gekort op de IOW-uitkering?
Worden de bank(spaar)tegoeden in mindering gebracht op de IOW-uitkering? Reactie infoteur, 23-10-2017
Als de koopsom bruto wordt uitbetaald zal deze als inkomen worden gezien en dus worden afgetrokken. Spaartegoeden spelen hier geen rol.

John Henry, 06-10-2017
Ik was 60 jaar ten tijde van mijn ontslag per 01-04-2016. Ik krijg 36 maanden WW en kom dan als ik nog geen werk gevonden heb per 1-04-2019 in aanmerking voor een IOW-uitkering. Ik ontvang echter al vanaf 2008 een partnerpensioen van mijn overleden partner.
Dit partnerpensioen heb ik niet zelf opgebouwd. Mijn vraag is of dit partnerpensioen wordt verrekend met de IOW-uitkering.
En per 01-04-2019 komt ook mijn lijfrente tot uitkering, is het beter om deze lijfrente-uitkering uit te stellen tot ik mijn AOW ontvang in 2023, ik ben dan 67 jaar.
Graag verneem ik uw reactie. Reactie infoteur, 09-10-2017
U kunt het allemaal op de website van de overheid vinden. U ontvangt een pensioen en dus een inkomen en dit wordt van de IOW afgetrokken. Als de regels van lijfrente het toestaan is het inderdaad beter deze pas vanaf het moment van de AOW te later uitkeren.

Aad, 31-07-2017
Vraag:
Ik voldoe aan de eisen om in aanmerking te komen voor een IOW uitkering. Ik ontvang een nabestaandenpensioen sinds mijn vrouw is overleden in 2013. Heeft t nabestaandenpensioen van mijn vrouw invloed op de uitkering IOW?
Bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 01-08-2017
Volgens de wet IOW wordt enig inkomen meegenomen, helaas. De wet is er immers op gericht om iemand een minimum inkomen te garanderen, als dat er van andere bronnen niet is. In uw geval ontvangt u al een pensioen en dat wordt er normaliter vanaf getrokken. Maar het UWV of de gemeentelijke sociale dienst zou u precies kunnen vertellen hoe het in uw geval uitwerkt.

L. Hoetjes, 12-06-2017
Heeft een levensloop verzekering (uitgesteld loon) invloed op de IOW uitkering? Reactie infoteur, 08-07-2017
Elk bruto inkomen heeft invloed.

Nicolette, 07-06-2017
Ben nu 63 jaar (geboren juni 1954), sinds 1 maart 2015 mijn ontslag gekregen (was dus 60 jaar en 8 maanden) en mijn WW-uitkering komt per 1 mei 2018 te vervallen. Heb de voorwaarden van de IOW-uitkering gelezen en begrijpt even niet met de vraag: "Heeft u nog andere inkomsten? Bijvoorbeeld een pensioen, deze wordt dan volledig afgetrokken van de IOW-uitkering." Deze pensioen is niet van mijn vorige werkgever, maar van mijn 1e werkgever. Wordt deze toch afgetrokken? Reactie infoteur, 07-06-2017
Ja. Pensioen is immers inkomen en als u deze nu (al) ontvangt wordt deze dus afgetrokken.

P. Zwezereijn, 01-04-2017
Op 31 juli 2017 stopt mijn ww uitkering hoe nu verder? Kan ik een IOW uitkering krijgen of iets anders? Heb al verschillende malen met het UWV gebeld maar wordt steeds van het kastje naar de muur gestuurd. Wie o wie kan mij helpen want de tijd dringt. Reactie infoteur, 03-04-2017
Deze vraag is natuurlijk niet te beantwoorden; Hoe oud bent u? Wanneer bent u werkloos geworden? Heeft u ander inkomen? Heeft u een partner met inkomen? enz. enz. Het UWV is toch de aangewezen instantie maar wellicht kunt u bij uw gemeente (sociale dienst) terecht. U krijgt of bijstand, of IOW of IOAW, afhankelijk van diverse factoren.

Ineke Bronsgeest, 20-01-2017
Ik ben 64 en een half jaar oud heb nu na 38 maanden een IOW uitkering gekregen maar nu schetst mijn verbazing dat mijn pensioen wordt verrekend met het IOW uitkering en moet inleveren als ik in mei 65 jaar wordt
mijn vraag is wordt de aankomende lijfrente dan hier ook van afgehaald?
-en wat zijn de gevolgen van het pensioen van mijn man?
het is te gek voor woorden mocht het zo zijn heb je dan jaren voor gewerkt :-(
B.v.d
en graag verneem ik uw reactie. Reactie infoteur, 20-01-2017
Ik weet niet waarom u zo verbaasd bent: In alle informatie over de IOW staat dat er rekening wordt gehouden met een ander inkomen, dus als u een pensioen- of lijfrente-uitkering ontvangt wordt deze van uw IOW-uitkering afgetrokken. De IOW is immers bedoeld om mensen een minimuminkomen te geven indien ze anders geen inkomen zouden hebben. Uw opmerking "daar heb je je dan jaren voor gewerkt" is ook onduidelijk: Waar heeft u voor gewerkt? Voor uw pensioen wellicht, en die krijgt u nu ook. Op de AOW zult u nog even moeten wachten.
Het vermogen en inkomen van uw partner wordt niet meegenomen.

Arnold, 20-01-2017
Waarschijnlijk ga ik binnenkort de WW in door ontslag. Ik ben nu 61 jaar. Ik voldoe aan de jareneis, maar begrijp niet wat er bedoelt word met:
Als u uitkeringsduur van 3 maanden eerder is verlengd met de resterende duur van een eerder WW recht heeft u geen recht op IOW

Ik werkte in de bouw vanaf 16 jaar ( 1971 ), maar
- Ik ben begin 1980 ongeveer 3 jaar werkeloos geweest, dus ww uitkering gehad
- In 1996 een jaar ziektewet
- van 2004 t/m 2008 weer 2 jaar ziektewet en 2 jaar WW
- Verder alles tussen door in de bouw gewerkt.
- van 2009 tot nu 2 jaar 32 uur gewerkt, daarna tot nu 3 dagen per week.

Nu dreigt dus ontslag, maar ik ben bang dat mijn ziekte en WW verleden invloed heeft op dat ik recht heb op IOW.
Ik hoop dat ik het mis heb, kan u mij dit uitleggen?
Mijn vrouw werkt 28 uur in de zorg en we hebben een eigen huis,

Alvast heel hartelijk dank Voor de moeite! Reactie infoteur, 20-01-2017
Uw situatie is te complex om zomaar een uitspraak over te doen. U zou zich bij het UWV moeten melden of een specialist op gebied van arbeidsrecht voor informatie en advies.

Gré Zwaneveld, 16-01-2017
Ik ben 60 jaar en na 3 jaar in april 2017 stopt mijn ww-uitkering. Weet niet niet wat ik moet doen? moet ik zelf een uitkering aanvragen of gaat dat automatisch? Reactie infoteur, 17-01-2017
U komt niet in aanmerking voor de IOW maar wellicht (afhankelijk van uw persoonlijke situatie) wel voor een IOAW-uitkering. Die vraagt u aan bij het UWV.

Jane Benner-Ayal, 29-12-2016
Ik ben op 16 feb 2016 ontslagen bij V&D, mijn eerste UVW uitkering kreeg ik op 24 maart 2016. Ik heb 42 jaar gewerkt dus krijg ik 3 jaar UVW. Ik ben geboren op 20 maart 1956, kom ik ook nog in aanmerking voor deze uitkering? want maart 2019 zit ik zonder inkomsten zoals het er nu uitziet.

mvg
Jane Ayal Reactie infoteur, 29-12-2016
Van belang is wanneer uw WW is ingegaan, Dat ziet u op het eerste loonstrookje. Als dat 17 februari is dan was u dus nog geen 60 jaar en komt u dus niet in aanmerking voor de IOW. Er kan in de komende jaren natuurlijk nog van alles veranderen aan de IOW dus misschien ligt het tegen die tijd anders. Kijk ook eens naar de IOAW; misschien komt u t.z.t. wel in aanmerking voor deze uitkering.

P. Kieboom, 25-11-2016
Mijn ontslagvergoeding is op een speciale rekening gestort door mij en daaruit geef ik me elke maand en uitkering. Wordt deze uitkeringen met mijn IOW uitkering verrekend? Reactie infoteur, 30-11-2016
Als het een belastbare uitkering is wel, lijkt mij. Dan is het gewoon inkomen.

Peter, 02-11-2016
Goedemorgen

Moet ik straks nu wel of niet een iow uitkering aanvragen want onderstaande alinea is voor mij niet duidelijk.

U hoeft de IOW-uitkering zelf niet aan te vragen. In het verleden ging het UWV na afloop van uw WW-uitkering of uw WGA-uitkering na of u voor de IOW in aanmerking komt. Sinds 1 december 2015 geldt dit alleen voor degene met een WGA-uitkering en moeten de mensen die uit de WW komen de IOW zelf digitaal aanvragen op mijn UWV.nl. Reactie infoteur, 03-11-2016
Komt u uit een WGA-uitkering dan wordt u benaderd en komt u uit de WW dan dient u het op UWV.nl aan te vragen.

Inge Pries, 25-10-2016
Ik voldoe aan de voorwaarden voor IOW na 3 jaar WW. Heb al een aantal jaren een kleine partnerpensioen (ex-man). Wordt IOW gekort? WW wordt niet gekort. Reactie infoteur, 28-10-2016
Ja, uw pensioen wordt (helaas) meegenomen in de berekening

Harry Spelde, 19-10-2016
Ik word in december a.s. 60 jaar. Ik heb een eigen woning en ben alleenstaand. Moet ik dan mijn eigen huis opeten? Reactie infoteur, 21-10-2016
Die vraag is natuurlijk niet te beantwoorden: Zit u nu in de WW? Hoe lang heeft u WW ontvangen? Wanneer bent u werkloos geworden? Wat is uw vermogen? M.a.w. geldt voor u de IOW, of de IOAW of bijstand? Ik adviseer u goed te informeren want voor iedere regeling gelden andere eisen, zeker t.a.v. uw vermogen (dus ook uw huis). De criteria voor de IOW staan duidelijk in het artikel vermeld… dus gewoon even goed lezen.

Jip, 12-10-2016
Van ww naar iow? Via de ww heb ik een brief ontvangen, dat ik zelf de IOW kan aanvragen,
maar volgens deze site schrijft u dat de uitkeringsinstantie mij een formulier toezendt. En als ik dan lees staat er dat het per 1 juli 2016 stopt. Ha ha, dat is leuk! Reactie infoteur, 14-10-2016
U heeft gelijk. Dank u. Is aangepast.

Cenerentola (86 artikelen)
Laatste update: 27-01-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.