Kleurenpsychologie - Betekenis van kleuren

Kleurenpsychologie - Betekenis van kleuren Kleurentests en kleurenpsychologie zijn gebaseerd op een samenhang tussen een voorkeur voor een bepaalde kleur en specifieke persoonlijkheidseigenschappen. Iedere kleur heeft zijn eigen symbolische betekenis. De kleurenpsychologie houdt zich bezig met deze kleurensymboliek, de psychologische betekenis, duiding, de werking en het karakter van kleuren. Welke kleur heeft jouw voorkeur en wat zegt dit onder andere over jouw energie, emoties, incasseringsvermogen, veerkracht, creativiteit, en andere persoonlijkheidseigenschappen?

Kleurenpsychologie en kleurentests - De oorsprong

De kleurenpsychologie en psychologische kleurentests hebben vermoedelijk hun oorsprong in een oude Oosterse orakelmethode uit de 16e eeuw, waarbij gebruik werd gemaakt van gekleurde stokjes. De keuze van de stokjes die door het toeval werd bepaald, zag men als lot bepalend voor de situatie van de vraagsteller. In latere versies zijn de kleuren vervangen door kernwoorden die op de stokjes werden geschreven om de symbolische betekenis van de kleur te duiden. Deze versie wordt in een iets gewijzigde vorm heden ten dage nog steeds in Oosterse landen gehanteerd. Een andere vorm van dit orakel is die, waarbij een vogeltje één of meer stokjes uit een bundeltje trekt. De op deze wijze gekozen stokjes zouden dan iets aangeven over de toekomst en lotsbestemming.

Psychologische betekenis, symboliek en persoonlijkheidseigenschappen van kleuren

De betekenis van de kleuren met betrekking tot de emoties, persoonlijkheid en eigenschappen zijn weergegeven op volgorde van de maanden/seizoenen/jaargetijden, te beginnen bij de louwmaand januari = Blauw.


Symbolische betekenis kleur blauw - Emoties en eigenschappen

Emoties en eigenschappen die geassocieerd worden met (evenwichtig) blauw zijn: wilskracht, idealen, geloof en vertrouwen in intuïtief inzicht, een verkoelende en verruimende sfeer die inspiratie, rust en vrede geeft en werkt tegen sleur. Blauw bevordert de communicatie en zelfexpressie. Het verruimen van de blik, stimulering van gevoel voor kunst en muziek. Indien Blauw overactief is, dan leidt dit tot dogma's, arrogantie, zelfgenoegzaamheid, negativiteit en egocentrisme. Te weinig blauw leidt tot koppigheid en angst voor verandering, hetgeen kan leiden tot terugtrekking uit de wereld, angst, verlegenheid en onbetrouwbaarheid.

Psychologische betekenis van de kleuren blauw

 • Oersymbool: Vadertje Tijd, de lotsvoltrekker.
 • Naar binnen gekeerd.
 • Actiegericht.
 • Beheerst.

Symboliek jaargetijde - Betekenis kleur blauw

Begin winter (januari): de louwmaand. Buiten heerst de winterkou; de natuur is verstard, de dieren houden hun winterslaap. De mens zoekt beschutting tegen de kou in de natuur. Alleen degenen die hard en sterk zijn durven de kou te trotseren om hoe dan ook hun doel te bereiken. Met zwakkeren kan geen rekening worden gehouden; het is ieder voor zich. Spaarzaamheid met de voorraden is noodzakelijk, als men de winter door wil komen. Men leeft voorzichtig en neemt het zekere voor het onzekere.

Psychologische symboliek kleur blauw

 • Betekenis - Kernbegrip: Acceptatie begrenzingen en verplichtingen van het bestaan, lotsgebondenheid
 • Psychologische functie: Behoud van het bestaande (zoals de traditionele hiërarchie); bewaring van het verleden (het historisch gegroeide).
 • Psychologische uitwerking: Levensernst, realiteitsbewustzijn, plichtsbesef.
 • Psychologische drijfveren: Behoefte aan zekerheid.
 • Psychologisch gebied: De gewetensfunctie.

Symbolische betekenis blauw

Positieve betekenis kleur blauw

 • Weerstandsvermogen.
 • Volhardend tot het doel is bereikt.
 • Zelfbeheersing.
 • Onafhankelijk.
 • Vertrouwt alleen eigen inzicht.
 • Weinig behoefte aan contacten.
 • Voorzichtig en gedegen.
 • Spaarzaam.
 • Realiteitszin.
 • Behoefte aan zekerheid.
 • Plichtbesef.
 • Reglementair.
 • Niet emotioneel.
 • Ambitieus.

Negatieve betekenis kleur blauw

 • Hard, zowel voor zichzelf als voor anderen.
 • Het doel heiligt de middelen instelling.
 • Egocentrisch.
 • Wantrouwend.
 • Contactmoeilijkheden.
 • Overdreven zuinig.
 • Kan niet tegen onzekerheid.
 • IJzeren zelfdiscipline.
 • Discipline ook van anderen eisend.
 • Star.
 • Gevoelskoud.
 • Angsten.
 • Depressies.
 • (te) sterke vaderbinding.

Symbolische betekenis kleur groen-blauw - Emotie en eigenschappen

Groen-blauw wordt ook wel Turkoois genoemd. Emoties en eigenschappen die geassocieerd worden met (evenwichtig) groen-blauw zijn: ontspanning, kalmte, vredig, geeft heldere gedachten en bevordert de intuïtie. Groen-blauw staat in verband met helder bewustzijn en ruimte. Indien Groen-blauw overactief is kan dit leiden tot te analytisch, pietluttig en egocentrisch zijn. En een te actieve geest, die allesoverheersend is en het leven bepaalt. Te weinig Groen-blauw leidt tot heimelijkheid, geheimzinnigheid, achterdochtigheid, niet meer weten welke richting te kiezen en zelfs paranoïde gedrag.

Psychologische betekenis kleur groen-blauw (Turkoois)

 • Oersymbool: De Hervormer, veranderingen teweegbrengend.
 • Naar buiten gericht.
 • Ik gericht.
 • Levenslustig.
 • Toekomstgerichte vernieuwing, inventiviteit.

Symboliek jaargetijde - Betekenis kleur groen-blauw

Midwinter (februari) - de sprokkelmaand. De eerste vonk van het nieuwe leven ontstaat, diep in de koude grond. Het reeds lange tijd verplichte samenzijn in de eigen kring, door de winterse kou die buiten heerst, werkt als een drukkende band waarvan men zich wil bevrijden. Er bestaat een verlangen naar toekomstige veranderingen, naar iets dat anders is dan het bestaande, naar het doorbreken van de sleur. Fantasieën over hoe het allemaal zou kunnen, komen naar boven. Alles moet anders worden. Deze ideeën zou men het liefst direct willen verwezenlijken, maar ze zijn vaak niet praktisch realiseerbaar. Er is behoefte aan nieuwe contacten. In deze periode vindt meestal het carnavalsfeest plaats als een voorbereiding op de vastentijd, waarin kortstondige nieuwe contacten kunnen worden gelegd, waarin men anders dan anders kan zijn en gek kan doen.

Psychologische symboliek groen-blauw

 • Betekenis kleur groen-blauw - Kernbegrip: Toekomstgerichte vernieuwing, inventiviteit.
 • Psychologische functie: Doorbreking van de traditionele hiërarchie door humanisering.
 • Psychologische uitwerking: Zoeken naar nieuwe vormen van samenleven.
 • Psychologische drijfveren: Streven naar humanitaire en technocratische maatschappijhervorming.
 • Psychologisch gebied: Sociaal besef, de inventieve vermogens.

Symbolische betekenis groen-blauw

Positieve betekenis kleur Groen-blauw

 • Behoefte aan voortdurende verandering en vernieuwing van het bestaande.
 • Origineel.
 • Inventief.
 • Toekomstgericht.
 • Onconventioneel.
 • Sociaal denkend.
 • Vrijheidslievend.

Negatieve betekenis kleur groen-blauw

 • Geneigd oude beproefde waarden te laten schieten voor onbewezen nieuwe.
 • Revolutionair.
 • Sensatiebehoefte.
 • Extreem.
 • Provocerend.
 • Onpraktische toekomstdromen.
 • Wereldvreemde denkbeelden impulsief willen verwezenlijken.
 • Niet in het hier en nu levend.
 • Chaotisch.
 • Snel in paniek.
 • Weinig rekening houdend met traditie en etiquette.
 • In opstand tegen vrijheidsbeperking.
 • (te) excentriek.

Symbolische betekenis kleur violet - Emotie en Persoonlijkheid

Emoties en eigenschappen die geassocieerd worden met (evenwichtig) Violet zijn: diepe ontspanning, gevoel van kracht, waardigheid en vastbeslotenheid. Het gevoel alles onder controle te hebben. De kleur van mystiek, spiritualiteit, de zoektocht naar persoonlijke en diepere betekenis. Indien Violet overactief is kan dit leiden tot stemmingswisselingen, geïrriteerdheid, ongeduld, arrogantie en realiteitsverlies. Te weinig Violet leidt tot onevenwichtigheid, een lage zelfwaardering, negatieve gedachten, angsten en apathie.

Psychologische Kleurbetekenis Violet

 • Oersymbool: De Mysticus, de onbegrijpbare.
 • Naar binnen gericht.
 • Geest gericht.
 • Emotioneel.
 • Op introverte wijze naar geestelijke zekerheid zoekend.

Symboliek jaargetijde - Betekenis kleur violet

Eind winter (maart). Lentemaand. De tijd van voorbereiding op de lente breekt aan. De strenge vorst is voorbij; de wedergeboorte van de natuur staat voor de deur. De mens is zich bewust geworden dat geestelijke bevrijding een innerlijk proces is, dat niet gezocht kan worden in het groepsgebeuren (blauw-violet), maar alleen diep in zichzelf. Men zoekt de vrede in het hart en voelt intuïtief (niet meer verstandelijk zoals bij geel-groen) zijn bescheiden plaats in het grote geheel van de schepping. Het is niet meer zo nodig anderen te bekeren (zoals bij blauw-violet). Integendeel, men stelt zich graag ten dienste, offert zo nodig eigen belangen op voor anderen of voor het belang van het grote geheel. Men beseft dat alles slechts een schijnvorm kan zijn, ook de eigen waarheden.

Psychologische symboliek violet

 • Betekenis kleur violet - Kernbegrip: Het niet-reële, vaagomlijnde, vervagende, de wereld van de geest (spiritualiteit, het occulte, de fantasie).
 • Psychologische functie: Overschrijding van de aardse beperkingen; herkenning van de schijnvorm van de dingen.
 • Psychologische uitwerking: Vervaging van de grenzen tussen het werkelijke en onwerkelijke.
 • Psychologische drijfveren: Losmaking van de materiële wereld en van het ik.
 • Psychologisch gebied: Vermogen tot buitenzintuiglijke waarneming.

Symbolische betekenis kleur violet

Positieve betekenis kleur violet

 • Bescheiden.
 • Vredelievend.
 • Religieus besef.
 • Hang naar het bovenzinnelijke.
 • Opofferingsgezind.
 • Dienend uit idealistische motieven.
 • Intuïtief.
 • Levend in een geïdealiseerde wereld.
 • Behoefte aan geborgenheid en veiligheid.
 • Gevoelig voor sfeer en stemmingen.
 • Passief.

Negatieve betekenis kleur violet

 • Ongepast verlegen.
 • Bang voor confrontatie.
 • Overdreven pacifistisch.
 • Levend in (te) hogere sferen, realiteitsverlies.
 • Bijgelovig.
 • Laat zich door anderen misbruiken.
 • Wordt de dupe door te goed van vertrouwen te zijn.
 • Afhankelijk.
 • Behoefte aan bescherming.
 • Sterk aan stemmingen onderhevig.
 • Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrubt (zó in de zevende hemel, zó in de put)
 • Slappe houding.
 • Vage angsten.
 • Realiteitsverlies.
 • Extreme beïnvloedbaarheid.

Symbolische betekenis kleur Rood-oranje - Emotie en eigenschappen

Rood-oranje is bekend als scharlaken rood. Emoties en eigenschappen die geassocieerd worden met (evenwichtig) rood-oranje zijn: het gebruiken van kracht en macht op een wijze manier; een voorbeeld zijn voor anderen. Rood-oranje (scharlaken) wordt vaak geassocieerd met warmte, intensiteit en passie en is de kleur van seksualiteit, zinnelijkheid en verlangen. Indien rood-oranje overactief is, kunnen de negatieve aspecten naar voren komen: dominantie, wantrouwen, angst, jaloezie, roekeloosheid en ongeremdheid. Een tekort aan rood-oranje duidt op problemen in de omgang met anderen, afstandelijkheid, onverschilligheid in gedrag en houding.

Psychologische betekenis kleur rood-oranje (scharlaken)

 • Oersymbool: de jonge, impulsieve strijder.
 • Naar buiten gericht.
 • Actiegericht.
 • Temperamentvol.
 • Strijdbaar, extravert.

Symboliek jaargetijde - Betekenis kleur rood-oranje

Begin lente (april) - de grasmaand. De natuur ontwaakt uit haar winterslaap en het zaad ontkiemt. April doet wat hij wil: het weer is stormachtig, onberekenbaar en slaat snel om. De mens wordt actief en heeft een 'Sturm und Drang' neiging. Men meent dat men de groep (zie boven onder rood) niet meer nodig heeft, verbeeldt zich dat men nu alles wel alleen aan kan. Men luistert niet meer naar hetgeen de ouderen zeggen en verzet zich hiertegen op recalcitrante wijze. Men wil vrij zijn, breekt met het verleden en gaat zijn eigen weg om het nieuwe te exploreren. Net als het weer, is ook het gedrag van de jonge mens onvoorspelbaar: zich waar moeten maken op puberale wijze, humeurig, agressief en tegen de draad in.

Psychologische symboliek rood-oranje

 • Betekenis kleur rood-oranje - Kernbegrip: Naar buiten gerichte energie, zelfhandhavingsdrang.
 • Psychologische functie: Het waargenomene leidt tot ontdekking en ontginning van het braakliggende.
 • Psychologische uitwerking: Naar buiten gerichte activiteit, streven naar verovering, oppervlakte exploratie en exploitatie van het nieuwe.
 • Psychologische drijfveren: Behoefte aan erkenning door voorop te gaan.
 • Psychologisch gebied: Het aanvals- en verdedigingsinstinct.

Symbolische betekenis kleur rood-oranje

Positieve betekenis kleur rood-oranje

 • Zelfbewust.
 • Onafhankelijk.
 • Geldingsdrang.
 • Actief.
 • Impulsief.
 • Enthousiast: doet wat men wil.
 • Ondernemend.
 • Vooruitstrevend.
 • Pioniersgeest.
 • Vernieuwend.
 • Vrijheidsbehoefte.
 • Moedig.
 • Strijdbaar.

Negatieve betekenis kleur rood-oranje

 • Zelfoverschattend.
 • Aanmatigend.
 • Eigenmachtig.
 • Egocentrisch.
 • Steeds haantje de voorste willen zijn.
 • Overactief.
 • Ongeduldig.
 • Onberekenbaar.
 • Tegen de draad in.
 • Avonturier.
 • Bindingsangst.
 • Snel geïrriteerd.
 • Humeurig.
 • Brutaal.
 • Agressief, heftig, maar niet lang boos.
 • Kortdurende agressie, manie.

Symbolische betekenis kleur oranje - Emotie en eigenschappen

Emoties en eigenschappen die geassocieerd worden met (evenwichtig) oranje zijn energie, vitaliteit, seksuele kracht, blijdschap, creativiteit, motivatie, optimisme en een algeheel gevoel van welzijn. Sterke veerkracht en incasseringsvermogen bij teleurstelling en verdriet. Leven in het nu, de behoefte om de vitaliteit te uiten in creativiteit. Indien Oranje overactief is, kan dit leiden tot trots, arrogantie, egoïsme en egocentrisme: zonder rekening met anderen te houden alle pleziertjes uit het leven willen beleven. Een tekort aan Oranje duidt op verlies aan motivatie en kan leiden tot laag zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld en heil zoeken in de eenzaamheid van eigen gedachten en gevoelens.

Psychologische betekenis kleur oranje

 • Oersymbool: De wat oudere, rijpere vrouw.
 • Naar binnen gericht.
 • Ik gericht.
 • Beheerst.
 • Harmoniserend, introvert.

Symboliek jaargetijde - Betekenis kleur oranje

Midden lente (mei) - de bloeimaand. Het klimaat wordt zacht; in de natuur ontstaat een versteviging van hetgeen dat groeit. Bloesem zorgt voor schoonheid. Het liefdesleven in de natuur ontwaakt. In mei legt elk vogeltje een ei (bevruchting). Bij de jonge mens is de 'Sturm und Drang' periode voorbij. Men wordt geduldiger en bedachtzaam, neemt de tijd alvorens tot actie te komen. Men houdt zich aan hetgeen men kent en staat minder open voor het nieuwe. Het liefdesleven komt tot ontplooiing; men wil de geliefde helemaal bezitten. Ook materieel bezit wordt belangrijk. Men wil genieten van het goede dat de aarde te bieden heeft (lekker eten, drinken, erotiek)

Psychologische symboliek oranje

 • Betekenis kleur Oranje - Kernbegrip: Op zichzelf gericht levensgenieten.
 • Psychologische functie: Behoefte aan esthetiek en comfort.
 • Psychologische uitwerking: Zoeken naar bevrediging van de behoefte aan levensgenieten in de eigen persoonlijke levenssfeer.
 • Psychologische drijfveren: Behoefte aan rust en privacy onder het motto: leef en laat leven, om zo in zichzelf te kunnen genieten van de materiële en kunstzinnige genoegens van het leven.
 • Psychologisch gebied: Persoonsgerichte lustbevrediging.

Symbolische betekenis kleur Oranje

Positieve betekenis kleur Oranje

 • Rustig.
 • Kalm.
 • Bedachtzaam.
 • Wordt niet gauw kwaad.
 • Geduldig.
 • Gunt zich de tijd.
 • Eigenwijs.
 • Geleidelijk aan tot volledige ontplooiing van de energie komend.
 • Zelfverzekerd.
 • Vasthoudend.
 • Behoudend.
 • Gesteld op aardse genoegens en gezelligheid in kleine kring.
 • Gevoelsmens.
 • Vorm- en schoonheidsgevoel.
 • Verlangen naar verfijnde zintuiglijke genoegens.

Negatieve betekenis kleur Oranje

 • Passief.
 • Afwachtend.
 • Langzaam.
 • Gemakzuchtig.
 • Lui.
 • Koppige vasthoudendheid.
 • Materialistisch.
 • Genotzuchtig.
 • Jaloezie die tot woede aanleiding kan geven.
 • Moeilijk te bevredigen, behoefte aan zintuiglijke prikkels.
 • Traag.
 • Obstinaat.
 • Onberedeneerde woedeaanvallen.
 • Amok makend.

Symbolische betekenis kleur geel - Emoties en eigenschappen

Emoties en persoonlijkheidseigenschappen die geassocieerd worden met (evenwichtig) Geel zijn: logica, intellect, vrolijkheid, vrijheid van handelen en zijn, naar buiten gericht en gemotiveerd zijn. Het naar buiten gericht zijn heeft een positieve invloed op remmingen en het losmaken van geblokkeerde psychische energie. Geel confronteert met verborgen angsten, helpt bij het overwinnen van hindernissen, emotionele blokkades en verbetert de persoonlijke ontwikkeling. Indien geel overactief is, leidt dit tot rusteloosheid, concentratieproblemen, een (te) kritische houding en een neiging tot geestelijke tirannie t.o.v. de ander. Te weinig Geel geeft een gevoel van verwarring, warrig denken, geïsoleerd zijn en weinig gewaardeerd worden en te weinig bewust zijn van de capaciteiten en talenten van de ander.

Psychologische kleurbetekenis geel

 • Oersymbool: Het kind in de speel- en communicatiefase.
 • Naar buiten gericht.
 • Geest gericht.
 • Levenslustig.
 • Rationaliserend, extravert.

Symboliek jaargetijde - Betekenis kleur geel

Eind lente (juni) - de zomermaand. Het groeiende vertakt zich in een veelheid van vormen. Bij de mens is de periode van verliefdheid en zinnelijk genot voorbij. Gevoelens worden verstandelijk benaderd. Er is behoefte aan veelzijdige contacten, met als doel een veelheid aan nieuwe ideeën op te doen en eigen ervaringen door te geven. Men wil veel ondernemen, veel ervaren -zonder direct diep bij alles betrokken te zijn- met als doel er materieel voordeel van te hebben. Het verdiende wordt gezien als middel en wordt dan ook makkelijk weer uitgegeven. Er ontstaat een besef van de noodzaak om op een harmonische wijze met iedereen om te kunnen gaan. Dit betekent plooibaar zijn en het soms niet al te nauw te nemen met de waarheid.

Psychologische symboliek kleur geel

 • Kernbegrip betekenis kleur Geel: Alle ongenuanceerde, ongeordende, feitelijke denkprocessen.
 • Psychologische functie: Verstandelijke, onkritische opname en weergave van hetgeen wordt waargenomen, bewustwording van materiële waarden.
 • Psychologische uitwerking: Kennisname van feitelijkheden, het leerproces, geld verdienen door arbeid.
 • Psychologische drijfveren: Behoefte aan opname en doorgave van kennis, zelfbevestiging door expressie in woord en beweging, streven naar materieel gewin.
 • Psychologisch gebied: Het receptieve deel van het dagelijks bewustzijn.

Symbolische betekenis kleur geel

Positieve betekenis kleur geel

 • Veelzijdige opname en doorgave van kennis (niet diepgaand)
 • Rationeel.
 • Luchtig.
 • Meer kwantitatieve dan kwalitatieve gerichtheid.
 • Zoekend naar samenhangen.
 • Goede contactuele eigenschappen.
 • Aanpassend.
 • Diplomatiek.
 • Zakelijk.
 • Goede spreek- en schrijfvaardigheid.
 • Handig (letterlijk en figuurlijk)
 • Behoefte aan afwisseling.
 • Beweeglijk.
 • Snel levenstempo.

Negatieve betekenis kleur geel

 • Versplintering van kennis.
 • Geneigd de dingen niet af te maken
 • Te verstandelijke verwerking van gevoelens
 • Oppervlakkig
 • Neiging tot 'hineininterpretieren' (duiden middels eigen denkpatroon)
 • Veel, maar weinig diepgaande contacten.
 • Praatgraag.
 • Niet altijd even eerlijk.
 • Gebruik makend van zakelijke handigheidjes.
 • Oppervlakkig.
 • Gejaagd.
 • Nerveus.
 • Rusteloosheid.
 • Leugenachtigheid.
 • Concentratieproblemen.

Symbolische betekenis kleur groen - Emotie en eigenschappen

Emoties en eigenschappen die geassocieerd worden met (evenwichtig) groen zijn: balans in de energie, gevoel van tevredenheid, optimistisch, vol vertrouwen, vrede en harmonie in het leven. Groen staat in verband met genezing en hoop en geeft stabiliteit, richting, meer vriendelijkheid en geloof. Indien groen overactief is, dan neemt de energie snel af. Te veel groen leidt tot veeleisend, kritisch, jaloers en depressief zijn. Te weinig groen leidt tot apathische gevoelens en angst voor afwijzing.

Psychologische kleurbetekenis groen

 • Oersymbool: De oermoeder.
 • Naar binnen gericht.
 • Actie gericht.
 • Emotioneel, actief innerlijk gevoelsleven.
 • Moederlijk verzorgend, introvert.

Symboliek jaargetijde - Betekenis kleur groen

Begin zomer (juli) - de hooimaand. Het wordt warm; de vruchten rijpen, de dieren verzorgen hun kroost, het jong past zich instinctief aan zijn omgeving aan. De mens ontdekt dat men er alleen met het verstand niet komt en neigt naar het zich laten leiden door gevoelens en instincten. Het gevoelsleven is actief, maar men durft zijn gevoelens niet naar buiten te brengen uit angst gekwetst te worden. Actieve inzet van de sterke emoties komt tot uiting in een moederlijk verzorgende instelling tegenover diegenen, die hulp nodig hebben. Bescheidenheid en kwetsbaarheid maken, dat men zich het liefst terugtrekt in zijn eigen veilige, vertrouwde huiselijke omgeving, waar men zich geheel aan familie en gezin kan wijden.

Psychologische symboliek groen

 • Betekenis kleur Groen - Kernbegrip: De menselijke psyche, instincten, emoties.
 • Psychologische functie: Emotionele en instinctieve verwerking van hetgeen wordt waargenomen.
 • Psychologische uitwerking: Streven naar emotioneel evenwicht; verlangen ergens bij te behoren.
 • Psychologische drijfveren: Behoefte aan een hechte familieband, een gevoelvol gezinsleven en een veilige thuishaven.
 • Psychologisch gebied: Het onderbewuste.

Symbolische betekenis kleur groen

Positieve betekenis kleur groen

 • Instinctmatig reagerend.
 • Gevoelig, maar dit niet durven te laten blijken.
 • Bescheiden.
 • Behoefte aan zekerheid.
 • Zich terugtrekkend bij moeilijkheden.
 • Behoudend.
 • Hang naar het verleden.
 • Langzaam levenstempo.
 • Moederlijk verzorgend.
 • Sterke gezinsband.

Negatieve betekenis kleur groen

 • Zich laten leiden door instincten.
 • Beïnvloedbaar.
 • Overgevoelig.
 • Bij geringe kwetsing al dichtklappen.
 • Afhankelijkheidsgevoelens.
 • Vluchtend in een geïdealiseerd verleden voor de harde werkelijkheid.
 • Traag.
 • Zorgelijk.
 • (te) sterke moederbinding of gebondenheid aan het gezin.

Symbolische betekenis kleur violet-rood - Emotie en persoonlijkheid

Violet-rood wordt ook wel magenta genoemd. Emoties en eigenschappen die geassocieerd worden met (evenwichtig) violet-rood zijn: pragmatisch, initiatief nemend, rationeel redelijke en kalme kracht, meegaandheid, vriendelijkheid, zelfrespect en waardering voor de ander, onvoorwaardelijke liefde, onafhankelijkheid en tolerantie. Indien Violet-rood overactief is, kan dit leiden tot veeleisendheid, dominantie, machteloosheid, ongeduld en intolerantie. Te weinig Violet-rood leidt tot te praktisch en te weinig op dieper niveau of zingevend bezig zijn. De belangstelling verliezen voor de omgeving en gevoelens van geïsoleerdheid en depressiviteit.

Psychologische betekenis kleur violet-rood (magenta)

 • Oersymbool: De oervader.
 • Naar buiten gericht.
 • Ik gericht.
 • Temperamentvol.
 • Vaderlijk autoritair, extravert.

Symboliek jaargetijde - Betekenis kleur violet-rood

Midzomer (augustus). Oogstmaand. De natuur kenmerkt zich door zomerse hitte, afgewisseld met af en toe een flinke donderbui, waarbij achter de wolken de zon toch schijnt. De vruchten zijn rijp. De mens kan nu de vruchten plukken van wat men gezaaid heeft. Men is met recht trots op de rijke oogst. Het zelfbewustzijn wordt gesterkt door de gedachte dat men dat zèlf verricht heeft, maar is loyaal ten opzichte van diegenen die daarbij hebben geholpen. Het gevaar bestaat dat men naast zijn schoenen gaat lopen, zichzelf te belangrijk vindt. Dit kan op elke vermeende aantasting van het ik (ego) een heftige woede-uitbarsting geven, die echter meestal niet lang duurt.

Psychologische symboliek violet-rood

 • Betekenis kleur violet-rood - Kernbegrip: Het ik-bewustzijn, het fysieke lichaam.
 • Psychologische functie: Bewustwording van het eigen IK.
 • Psychologische uitwerking: Streven naar zelfactualisatie (doel en richting geven aan het leven).
 • Psychologische drijfveren: Behoefte aan groei en vooruitgang.
 • Psychologisch gebied: Het ZELF (datgene wat de mens tot een bewust levend mens maakt)

Symbolische betekenis kleur violet-rood

Positieve betekenis kleur violet-rood Positief

 • Bewust van eigenwaarde.
 • Wil door eigen prestaties erkenning verwerven.
 • Dominerend.
 • Organisatorisch.
 • Leidinggevend.
 • Stijlvol optredend.
 • Bewust van de uiterlijke verschijning.
 • Luxueus.
 • Loyaal.

Negatieve betekenis kleur violet-rood

 • Geldingsdrang, zonder dat de prestaties dit rechtvaardigen.
 • Eigenmachtig.
 • Heerszuchtig.
 • Woedeaanvallen als iets niet zint.
 • IJdel.
 • Arrogant.
 • Verspillend.
 • Loyaliteit van anderen afdwingend.
 • Meerderwaardigheidsgevoelens.
 • Extreme geldingsdrang.
 • Zelfoverschatting.

Symbolische betekenis kleur geel-groen - Emoties en eigenschappen

Geel-groen wordt ook wel lichtgroen genoemd. Emoties en persoonlijkheidseigenschappen die geassocieerd worden met (evenwichtig) geel-groen zijn: opgewonden, gemotiveerd en blij gevoel. Geel-groen geeft een prettig gevoel van verwachting, maakt onbevooroordeeld en zorgt voor heldere gedachten, zonder negatieve denkpatronen. Het gevoel van de hele wereld aan te kunnen. Indien geel-groen overactief is, leidt dit tot emotionele disbalans, een (te) sterke opgewondenheid en frustraties. Te weinig geel-groen geeft negatieve emoties als angst, boosheid, jaloezie, gevoelens van haat en afgunst.

Psychologische betekenis kleur geel-groen

 • Oersymbool: Het kind in de leerfase.
 • Naar binnen gericht.
 • Geest gericht.
 • Beheerst.
 • Rationaliserend, introvert.

Symboliek jaargetijde - Betekenis kleur geel-groen (lichtgroen)

Eind van de zomer (september) - de herfstmaand. Het wordt koel; periode van inzameling en vervolgens conservering van de oogst. De mens wordt zich steeds meer verstandelijk bewust van zijn eigen beperktheid, evenals van de betrekkelijkheid van genoegens en van de opgedane oppervlakkige kennis en ervaringen. Men begint te twijfelen aan alles wat vroeger zo zeker leek: het eigen kunnen en fysieke gestel. Hierdoor wordt er gelet op zuiverheid, reinheid en een gezonde levenswijze voor het behoud van de gezondheid. Ook staat men kritisch t.o.v. het leven, wil door nauwgezet onderzoek de zuivere waarheid -en niets anders dan dat- leren kennen, uitsluitend vertrouwend op hetgeen het verstand zegt. Alles wordt kritisch geanalyseerd en systematisch geordend; alles moet perfect zijn. Alleen hetgeen waardevol is gevonden op de vraag 'wat heb ik er aan?', wordt bewaard. De waarde van de materie wordt belangrijk als doel, als spaarobject.

Psychologische symboliek kleur geel-groen

 • Betekenis kleur Geel-groen - Kernbegrip: Alle genuanceerde, ordelijke, feitelijke denkprocessen.
 • Psychologische functie: Kritische selectie van hetgeen wordt waargenomen, bewaren van het geselecteerde, feitelijke kennis, nuttigheidsbesef.
 • Psychologische uitwerking: Innerlijke verwerking van de bewaarde kennis.
 • Psychologische drijfveren: Behoefte aan de wetenschappelijke bewijsbare waarheid van de dingen.
 • Psychologisch gebied: Het selectieve deel van het dagelijks bewustzijn.

Symbolische betekenis kleur geel-groen

Positieve betekenis kleur geel-groen

 • Eenvoudig.
 • Bescheiden.
 • Verstandelijk.
 • Koel.
 • Nuchter.
 • Geordende geest.
 • Systematisch.
 • Sterk behoefte aan hygiëne en zuiverheid.
 • Waardebesef.
 • Spaarzaam.
 • Ordelijk.
 • Selectief.
 • Detailgericht.
 • Behoudend.

Negatieve betekenis kleur geel-groen

 • Onzekerheidsgevoelens.
 • Faalangst
 • Rationalisering van gevoelens
 • Gebrek aan levensvreugde
 • Uitsluitend gericht op de nuttigheidswaarde
 • Dwangmatig
 • Angst voor ziekte en armoede
 • Overdreven zuinig
 • Kieskeurig
 • Perfectionistisch
 • Moeilijk loslaten waaraan men gewend is
 • Smetvrees
 • Minderwaardigheidsgevoelens
 • Neiging tot zelfbeklag
 • Seksuele frustraties

Symbolische betekenis kleur oranje-geel - Emotie en eigenschappen

Emoties en eigenschappen die geassocieerd worden met (evenwichtig) oranje-geel zijn: succes in alles wat ondernomen wordt. Ontwikkeling van gevoelens van warmte, liefde en medeleven, hetgeen uitstraalt naar anderen. Indien oranje-geel overactief is, leidt dit tot egocentrisme en macht zoeken voor eigen belangen. Te weinig oranje-geel maakt egoïstisch en veeleisend, waardoor hardheid en hardvochtigheid zich kunnen ontwikkelen.

Psychologische betekenis kleur oranje-geel

 • Oersymbool: De wulpse, jonge vrouw.
 • Naar buiten gericht.
 • Actie.
 • Levenslustig
 • Harmoniserend, extravert.

Symboliek jaargetijde - Betekenis kleur oranje-geel

Begin herfst (oktober) - de wijnmaand. De levensavond van de natuur met zijn kleurrijke herfsttinten en prachtige zonsondergangen breekt aan. Deze periode is de aanvang, het nieuwe seizoen van sociale activiteiten, wijnfeesten. Bij de mens is het felle van het begin (rood) afgezwakt; steeds duidelijker komt men tot inzicht in de betrekkelijkheid van alles. De behoefte aan schoonheid, genoegens en levensgenieten wordt naar buiten gericht, naar het op charmante wijze onderhouden van harmonische contacten en het zoeken van gezelligheid bij de medemens.

Psychologische symboliek oranje-geel

 • Betekenis kleur oranje-geel - Kernbegrip: Zoeken naar evenwicht door harmonisch relateren.
 • Psychologische functie: Het zoeken naar liefdevolle, harmonische eenwording door nivellering van de intermenselijke relaties.
 • Psychologische uitwerking: Streven van vereniging van uitersten tot een harmonisch evenwicht.
 • Psychologische drijfveren: Behoefte om bemind te worden, verlangen naar harmonie en erotiek.
 • Psychologisch gebied: Naar buiten gerichte lustbevrediging.

Symbolische betekenis kleur oranje-geel

Positieve betekenis Kleur oranje-geel

 • Behoefte aan levensvreugde.
 • Zoekend naar schoonheid en harmonie in het groepsgebeuren.
 • Relativerend.
 • Bereid om tot een compromis te komen.
 • Gulden middenweg bewandelend.
 • Tactvol.
 • Gevoelig voor sfeer.
 • Liefdevol.
 • Charmant.
 • Graag het beminnelijke middelpunt van de groep willen zijn.
 • Gezelligheidsdier.

Negatieve betekenis kleur oranje-geel

 • Genotzuchtig.
 • Overdreven behoefte aan luxe en genoegens.
 • Blasé.
 • Moeilijk een besluit kunnen nemen.
 • Te toegeeflijk.
 • Met alle winden meewaaiend.
 • Leugentjes om bestwil, zodat de harmonie niet verstoord wordt.
 • Overgevoelig voor sfeer.
 • Koste wat kost het middelpunt van het gezelschap willen zijn.
 • Extreme besluiteloosheid.
 • Angst om niet geliefd te zijn.

Symbolische betekenis kleur rood - Emotie en persoonlijkheid

Emoties en eigenschappen die geassocieerd worden met (evenwichtig) rood zijn kracht, macht, motivatie, passie en ambitie. Rood is bekend als de kleur van liefde. Evenwichtig rood duidt op natuurlijk leiderschap. Indien rood overactief is, kunnen de negatieve aspecten naar voren komen: een dominantie die slechts met macht te maken heeft, agressie, gewelddadigheid en wellust. Bekrompenheid met sterk religieuze overtuigingen en ten koste van anderen aan de macht willen blijven. Een tekort aan rood duidt op lusteloosheid, machteloosheid en gedemotiveerdheid, niet echt aanwezig zijn en in een vage fantasiewereld leven.

Psychologische betekenis kleur rood

 • Oersymbool: de oudere, geharde veldheer.
 • Emotioneel.
 • Passie en verlangen.
 • Fysieke energie.
 • Ik gericht.

Symboliek jaargetíjde - Betekenis kleur rood

Midden herfst (november). Slachtmaand. De doodsstrijd van de natuur; gure najaarsstormen stellen hoge eisen aan het uithoudingsvermogen van de mens, die zich uiteindelijk moet terugtrekken uit de barre natuur in de beslotenheid van de eigen groep. Door het gedwongen samenzijn ontstaan heftige discussies, daar men de tijd heeft om overal dieper op in te gaan. Oud zeer wordt opgerakeld, tot de bodem uitgezocht en gewroken. Om te overleven als individu in de groep, wordt van een ieder absolute loyaliteit geëist.

Psychologische symboliek rood

 • Betekenis kleur rood - Kernbegrip: Naar binnen gerichte energie, (zelf)vernietigingsdrang.
 • Psychologisch gebied: Het onderbewuste, levens- en doodsdrift, paranormale kracht (zoals b.v.psychokinese).
 • Psychologische functie: Afbraak van het oude om plaats te maken voor het nieuwe.
 • Psychologische uitwerking: Naar binnen gerichte activiteit, leidend tot machtsontplooiing.
 • Psychologische drijfveren: Behoefte aan erkenning door diepte, exploratie en exploitatie.

Symbolische betekenis kleur rood

Positieve betekenis kleur rood

 • Strijdvaardig, strijdend.
 • Uithoudingsvermogen.
 • Alles of niets instelling.
 • Geestdriftig.
 • Passie, liefde.
 • Vastberaden.
 • Moedig.
 • Grondig, doordringend tot de kern.
 • Loyaal.
 • Sterk gevoelsleven, maar gesloten.
 • Scherp reagerend.
 • Sterke, maar goed beheerste seksuele behoeften.

Negatieve betekenis kleur rood

 • Strijdlustig.
 • Koste wat kost.
 • Buigen of barsten.
 • De onderste steen moet boven.
 • Loyaliteit eisend van anderen.
 • Kwetsbaar uit onvermogen tot gevoelsuiting, hierdoor kwetsend.
 • Jaloers.
 • Sarcastisch.
 • Impulsief.
 • Sterke, te weinig beheerste seksuele behoeften.
 • Passie, haat- en wraakgevoelens.
 • Manische neigingen.

Symbolische betekenis kleur blauw-violet - Emoties en Eigenschappen

Blauw-violet wordt ook wel indigo genoemd. Emoties en persoonlijkheidseigenschappen die geassocieerd worden met (evenwichtig) blauw-violet zijn: zelfvertrouwen, zuivere kennis, de intuïtieve kracht om dingen te voelen zonder te hoeven weten. De kleur van mysterie en magie, maar ook stimulerend om kennis te vermeerderen. Indien blauw-violet overactief is kan dit leiden tot trots, manipulatie en een dogmatische houding. Te weinig blauw-violet leidt tot overgevoeligheid t.o.v. de gevoelens van de ander, angst voor succes en ongedisciplineerdheid, hetgeen tot terugtrekking in een eigen wereld kan leiden.

Psychologische betekenis kleur blauw violet (indigo)

 • Oersymbool: De God, de heilige drie-eenheid.
 • Naar buiten gericht.
 • Geest gericht.
 • Temperamentvol.
 • Op extraverte wijze naar geestelijke zekerheid zoeken.

Symboliek jaargetijde - Betekenis kleur blauw-violet

Eind herfst (december). Wintermaand. De winterslaap van de natuur vangt aan: de dieren gaan op stal. De adventtijd, waarin de mens zich gaat bezinnen op de zin van zijn leven. Men beseft een eenheid te vormen met de natuur, met al wat leeft. De behoefte bestaat om natuurlijk te leven in verbroedering met alles wat geschapen is. Voortaan wil men open en eerlijk door het leven gaan en zich bevrijden van de materiële schijnwereld. Men zoekt contact met gelijkgestemden en probeert anderen ervan te overtuigen dat de eigen (godsdienstige of ideologische) visie de enig juiste is. Volledig geëngageerd wil men zich inzetten voor een toekomstige nieuwe wereld, waarin alles beter zal zijn. Bij de geestelijk weinig gerijpte mens kan dit idealisme echter op egoïstische drogredenen zijn gebouwd, zoals een zich niet willen conformeren aan het bestaande. Onlustgevoelens kunnen op deze wijze gecompenseerd worden: extreme naastenliefde kan bijvoorbeeld een verkapte mensenhaat zijn.

Psychologische symboliek blauw-violet

 • Betekenis Kleur Blauw Violet Kernbegrip: Vergeestelijking, vermeerdering, bevrijding, natuurlijkheid.
 • Psychologische functie: Zelfverwerkelijking door vergeestelijking en bevrijding van de lotsbepaling.
 • Psychologische uitwerking: Abstract en abstraherend (filosofisch) denken, streven naar vrijheid, behoefte om zichzelf te zijn.
 • Psychologische drijfveren: Behoefte aan groei en vooruitgang.
 • Psychologisch gebied: Het ideaal-ik (het geïdealiseerde zelfbeeld).

Symbolische betekenis blauw-violet

Positieve betekenis kleur blauw-violet

 • Religieus besef.
 • Hoge ethische normen.
 • Open.
 • Eerlijk.
 • Idealistisch.
 • Oprecht engagement.
 • Propagandistisch.
 • Beschouwelijk.
 • Behoefte aan geestelijke contacten.
 • Sterke natuurverbondenheid en/of dierenliefde.
 • Wil natuurlijk leven.
 • Hoge doelen nastrevend.
 • Sportief (letterlijk en figuurlijk)
 • Vrijheidsliefde.
 • Altruïstisch.

Negatieve betekenis kleur blauw-violet

 • Schijnheilig: onder het mom van eerlijkheid en openheid anderen kwetsen.
 • Irreële levensfilosofie.
 • Leidend tot religieuze of ideologisch engagement.
 • Uit innerlijke onvrede anderen de eigen levensfilosofie opdringen.
 • Afwijzend t.o.v. alles wat als onnatuurlijk wordt beschouwd.
 • Bindingsproblemen.
 • Altruïsme uit eigenbelang.
 • Godsdienstwaan.
 • Onwerkelijk idealisme (irreëel engagement) als realiteitsvlucht.
 • (te sterke) euforie.

Complementaire Kleuren en Onbonte Kleuren

In de kleurenpsychologie en kleurentests wordt de voorkeur van iemand voor zwart, grijs en wit ook geïnterpreteerd en in verband gebracht met bepaalde persoonlijkheidseigenschappen. Daar het eigenlijk geen echte kleuren zijn, worden ze binnen de kleurenpsychologie over het algemeen onbonte kleuren (of monochronen) genoemd om ze te onderscheiden van de bonte kleuren.

Complementaire kleuren

Complementaire kleuren zijn kleuren die, wanneer men deze in gelijke delen met elkaar vermengt, de kleur grijs opleveren.

6 hoofdkleuren

 • Rood - groen.
 • Oranje - blauw.
 • Geel - violet.

6 mengkleuren

 • Rood-oranje - groen-blauw.
 • Oranje-geel - blauw-violet.
 • Geel-groen - violet-rood.

Onbonte kleuren

 • Zwart
 • Grijs
 • Wit

Symbolische betekenis kleur zwart

Toevoeging van zwart maakt een kleur donkerder. Het verduistert als het ware de eigenschappen die aan de kleur worden toegeschreven. Men ziet de kleurbetekenis donker in. Zwart is de kleur van de duisternis, van wat het daglicht niet kan velen. Het is niet helder. Zwart wordt dan ook geassocieerd met duistere stemmingen, met somberheid, spanning en angsten.

Symbolische betekenis kleur zwart

 • Houden van het verborgene.
 • Houden van het zondige.
 • Het spanninggevende.
 • Vormgevend.
 • Orde scheppend.
 • Respect afdwingend.
 • Distantie.
 • Vrede.
 • Ernst.
 • Het afwezig zijn van licht(heid)
 • Zich proberen te bevrijden van sombere stemmingen.
 • Onbestemde angsten.
 • Remmingen.
 • Grenskleur van het leven.
 • Droefheid.
 • Rouw en dood.

Symbolische betekenis kleur grijs

Grijs is de kleur die het midden vormt van twee in de kleurencirkel aan elkaar tegenovergestelde kleuren. De kleur ontstaat ook door vermenging van zwart en wit. Het is een neutrale tint, die als zodanig ook het neutrale symboliseert.

Symbolische betekenis kleur grijs

 • Zoeken van het neutrale.
 • Geen verplichtingen en bindingen scheppend.
 • Zich niet bloot wensen te geven.
 • Geen kleur willen bekennen.
 • Afkeer voor het neutrale, het vrijblijvende.
 • Behoefte aan duidelijkheid.
 • Willen weten waar men aan toe is.

Symbolische betekenis kleur wit

Toevoeging van wit maakt een kleur lichter. Het haalt de intensiteit van een kleur weg. Vandaar dat wit geassocieerd wordt met het spanningsvrije. Wit is de kleur van het pure licht, het is helder en vrij van smetten, maar ook is wit steriel (onvruchtbaar). Hoe lichter de kleur, hoe bleker de eigenschappen zijn die aan die kleur worden toegeschreven. Wit staat ook voor vreugde, feest en is de liturgische kleur voor grote feesten zoals Kerstmis, Pasen, wordt gebruikt bij de doop, het huwelijk en soms bij de uitvaart (blijdschap, tederheid, liefde).

Symbolische betekenis kleur wit

 • Zoeken naar het reine, zuivere
 • Behoefte aan het spanningsvrije
 • Vrij van smetten zijn
 • Onschuld
 • Zich schoonwassen
 • Zich vrijpleiten
 • Geloof
 • Blijdschap
 • Barmhartig
 • Rouw
 • Met een schone lei beginnen
 • Bewust van eigen falen
 • Weigeren van een imago van perfect zijn
 • Wil niet de brave Hendrik uithangen
 • Koud
 • Leegheid
 • Rouw

Symbolische betekenis kleur bruin

De kleur bruin wordt niet bij alle kleurpsychologische systemen of kleurentests gebruikt, daar het een mix is van de drie kleuren: rood, geel en blauw. Karakteristiek voor bruin is een verlangen naar het gedegene, alledaagse, het leven van de gewone burger enerzijds. Echter ook afkeer van de sleur van het leven, de tredmolen van het bestaan, van alles wat middelmatig en saai is anderzijds. Men wil als zelfstandig individu geen deel uitmaken van de grauwe massa. Bruin is de kleur van de aarde waarop de mens zijn leven vormgeeft. De mens die hard moet werken voor een veelal karig bestaan. Het is de robuuste arbeider, op wie men vertrouwen kan. De mens die tevreden is met wat het gewone leven van alledag te bieden heeft.

Psychologische betekenis kleur bruin

 • Oersymbool: De robuuste werker.
 • Naar buiten gericht.
 • Actie gericht.
 • Verwerven van zekerheid.

Psychologische symboliek - Kleur bruin

De kleur bruin is een mengkleur van de drie basiskleuren rood, geel en blauw. Degene met een voorkeur voor bruin is een mengtype en moet om de karakteristieken en eigenschappen te weten te komen eigenlijk deze drie basiskleuren in samenhang met elkaar lezen (zie de betreffende artikelen over deze kleuren). In dit artikel een beknopte typering van de kleursymboliek van bruin.

Bruin kan kleursymbolisch gezien worden als het tot actie komen (rood), dat de weg is tot het doel geld verdienen (geel), met als reden het verwerven van zekerheid (blauw).

Symbolische betekenis kleur bruin

Positieve betekenis kleur bruin

 • Aards.
 • Geborgenheid.
 • Vertrouwenwekkend.
 • Eerlijk.
 • Eenvoud.
 • Bescheiden.
 • Nobel.
 • Levendig.
 • Warmte.

Negatieve betekenis kleur bruin

 • Statisch.
 • Dof.
 • Saai.
 • (te) burgerlijk
© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kleurenpsychologie, kleurentest: symbolische betekenis kleurKleurenpsychologie, kleurentest: symbolische betekenis kleurKleurenpsychologie is een tak van de psychologie die zich specifiek bezighoudt met de symbolische betekenis, duiding en…
De betekenis van bepaalde kleurenDe betekenis van bepaalde kleurenAlle kleuren hebben een bepaalde betekenis of dragen een emotie met zich mee. Zo word je met blauwe kleding vaak serieuz…
De betekenis van liturgische kleuren van het kerkelijk jaarDe betekenis van liturgische kleuren van het kerkelijk jaarIn de kerk zijn er door het jaar heen verschillende kleuren te zien. De kleuren paars, wit, groen en rood wisselen elkaa…
Kleurenpsychologie bij het verven van je huisKleurenpsychologie bij het verven van je huisMensen die van plan zijn om hun huis een nieuwe toets te geven winnen vooraf vaak advies in van één of andere verfspecia…

Trichotillomanie: Letterlijk de haren uit het hoofd trekkenNeuspeuteren, aan korstjes pulken, nagelbijten. We kijken er niet van op. Anders wordt het als iemand zijn haren uittrek…
Onzeker: Doelen stellenIedereen heeft wel eens iets willen bereiken. Grote en kleine dingen, die je leven wellicht kunnen veranderen of verbete…
Bronnen en referenties
 • Chandu, J.F. Psychologische Kleurentest. Ankh-Hermes
 • V. Dijk, S. Kleurenpsychologie en psychodiagnostisch onderzoek. Interne uitgave (eigen artikel)
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 13-12-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Psychologie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.