Bijbelstudie over het nieuwe Jeruzalem in Openbaring

Bijbelstudie over het nieuwe Jeruzalem in Openbaring In het bijbelboek Openbaring hoofdstuk 21 vers 9 tot 27 is te lezen dat de apostel Johannes is verbannen naar het eiland Padmos. Hij krijgt daar een visioen van God over de Nieuwe stad Jeruzalem. De stad schitterde door Gods heerlijkheid. Johannes omschrijft het als de schittering van een diamant. Deze Bijbelstudie wil helpen om de betekenis van de symboliek voor christenen in het leven toe te passen.

Openbaring 21: 9- 27 De nieuwe stad Jeruzalem

9 En er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen, die vol waren van de laatste zeven plagen, en hij sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams. 10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God; 11 en zij had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant. 12 En zij had een grote en hoge muur en zij had twaalf poorten en op de poorten twaalf engelen, en namen op (de poorten) geschreven, welke zijn die van de twaalf stammen der kinderen Israëls. 13 Naar het oosten waren drie poorten en naar het noorden drie poorten en naar het zuiden drie poorten en naar het westen drie poorten. 14 En de muur der stad had twaalf fundamenten en daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen des Lams.
15 En hij, die met mij sprak, had een gouden meetstok om de stad op te meten, en haar poorten en haar muur. 16 En de stad lag in het vierkant en haar lengte was even groot als haar breedte; en hij mat de stad op met de stok: twaalfduizend stadiën; haar lengte en haar breedte en haar hoogte waren gelijk. 17 En hij mat haar muur op: honderd vierenveertig el, mensenmaat, die engelenmaat is. 18 En de bouwstof van haar muur was diamant; en de stad was zuiver goud, gelijk zuiver glas. 19 En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was diamant, het tweede lazuursteen, het derde robijn, het vierde smaragd, 20 het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende topaas, het achtste beril, het negende chrysoliet, het tiende chrysopraas, het elfde saffier, het twaalfde amethist. 21 En de twaalf poorten waren twaalf paarlen: iedere poort afzonderlijk was uit één parel, en de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorschijnend glas.
22 En een tempel zag ik in haar niet, want de Here God, de Almachtige, is haar tempel, en het Lam. 23 En de stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam. 24 En de volken zullen bij haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar; 25 en haar poorten zullen nooit gesloten worden des daags, want daar zal geen nacht zijn; 26 en de heerlijkheid en de eer der volken zullen in haar gebracht worden. 27 En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet, maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.


Persoonlijk luisteren

Diamantenroof!

In 2001 stal een personeelslid van Gassan Diamonds in Amsterdam, een flink aantal diamanten en vele andere kostbare juwelen. Hij verborg de diamanten in een magnetron en smokkelde ze zo het streng beveiligde bedrijf uit. De totale waarde van zijn buit bedroeg miljoenen euro’s. Voor Gassan Diamons was dit een grote schadepost omdat diefstal door eigen personeel niet of nauwelijks verzekerd kan worden. De werknemer kreeg een celstraf van 2,5 jaar maar werd vrijgelaten wegens goed gedrag.

De Nieuwe stad Jeruzalem schitterde door Gods heerlijkheid. Johannes omschrijft het als de schittering van een diamant. Diamanten zijn altijd begeerlijke edelstenen geweest. Het wekt iets op bij een mens, vooral bij iemand die uit is op rijkdom of macht. In Openbaring 21 wordt Gods heerlijkheid een begeerte voor de mens. We hoeven het niet te stelen maar het is gratis. Ook moet de mens op aarde niet uit zijn op rijkdom. Dat brengt alleen maar gruwel en bedrog mee. We lezen dat de stad streng beveiligd wordt met een muur die op diamant is gebouwd, waarin twaalf poorten waren. De poorten worden beveiligd door engelen. God laat daardoor met nadruk zien dat de zonde geen toegang heeft. God heeft de mens bij de Schepping het vertrouwen gegeven om rentmeesterschap over de aarde uit te oefenen. Helaas begon de mens de aarde zich toe te eigenen. Voor God een grote schadepost maar God begint weer opnieuw. Hij geeft ons eerder dan wij verdienen de vrijheid. Niet door goed gedrag maar door genade alleen!

Eerlijke vinder. Openbaring 21: 9-14

Informatief

Johannes krijgt een visioen te zien waarin de kostbaarste ´diamant´ ter wereld wordt getoond. Als je het in euro´s uit zou moeten drukken dan zouden alle banktegoeden ter wereld nog te weinig zijn. Johannes lijkt de vinder van dit kostbare ‘edelsteen’. Wat een geluksvogel! Of toch niet? Zijn vondst lijkt niet echt in trek te zijn bij de mens. Integendeel, Johannes is omwille van zijn eerdere verkondiging over de Eigenaar van die ‘schat’ verbannen naar het eenzame eilandje Patmos. Toch laat God zich juist op dit eenzame eiland in de stilte vinden. Johannes krijgt de opdracht om de boodschap op te schrijven en te verkondigen.
Heb jij wel eens zo’n ‘stille tijd’ situatie meegemaakt? Stille tijd is een belangrijk onderdeel van de zoektocht naar God. Soms een moeilijke zoektocht die af en toe zonder resultaat lijkt te zijn. God kan dan zo ver weg lijken. Maar plotseling kan God zich openbaren in je leven. Hij breekt door als de glinstering van een diamant.
Diamant is het hardste materiaal wat er bestaat. Als God het Nieuw Jeruzalem uit de hemel neer laat dalen laat Hij zien dat de stad op diamant gebouwd is. Een belofte die nooit zal wankelen of bezwijken! Een belofte die de moeite waard is om onze zoektocht vol te houden. God heeft een beloning voor de eerlijke vinder!

Overdenken

 • Stille tijd nemen is makkelijk gezegd. Vroeger had men daar meer tijd voor.
 • Hoe lang kan die zoektocht naar God duren? En hoe zit dat met kleine kinderen die te ‘vroeg’ sterven?
 • cHoe kan ik merken als ik God gevonden heb?

Gebed

 • Vraag in je gebed om discipline om een moment voor stille tijd vrij te maken.
 • Bid of God zonden op wil ruimen uit jouw leven en richting wil geven voor je zoektocht.
 • Dank God dat jij op deze aarde mag leven en dat Hij een belofte geeft dat als je zoekt ook zult vinden.

Bewerker van de diamant Openbaring 21: 15-21

Informatief

De 'Cullinan' was tot 2007 de grootste diamant ter wereld. De diamant werd in 1905 in een mijn in Zuid-Afrika ontdekt. De diamant werd in Amsterdam gekloofd en geslepen door Joseph Asscher, de beste diamantslijper van die tijd. Joseph liep lange tijd met de diamand in zijn zak rond en bekeek de steen telkens weer. Op een dag waagde hij het erop. De slag waarmee hij de steen kloofde vergde zoveel van hem dat hij na afloop flauwviel. De bewerking was desondanks feilloos.
Van de Cullinan is o.a. de Star of Africa gemaakt en is verwerkt in de scepter van de Britse koning. De andere stenen zijn verwerkt in de Britse kroonjuwelen. Ze zijn nu tentoongesteld in de Tower of London en trekken nog steeds vele toeristen.

Johannes ziet niet alleen een visioen maar krijgt ook een beschrijving te horen. Johannes is a.h.w. in gesprek met de Persoon die het Nieuwe Jeruzalem voor de ogen van Johannes uitmeet. Net als bij de bewerking van een diamant wordt hier uiterst secuur gehandeld. Het komt er op aan. Het moet perfect zijn. Alleen het beste is goed genoeg. God is de Bewerker en heeft een afnemer in gedachten. Hij neemt de tijd. Jij en ik worden hier geconfronteerd met Gods onmetelijke zorg en liefde. Deze boodschapt heeft inmiddels miljarden mensen bereikt!

God geeft persoonlijk uitleg bij de presentatie van zijn ´schat´. Het zijn niet zomaar onwillekeurige maten en de eerste de beste bouwstoffen maar alles is met de grootste zorg gekozen. Het maakt duidelijk dat God zijn ´afnemer´ (de mens) door en door kent. Wat een wonder dat God jou en mij kent. Hij heeft ons gemaakt dus hoe kan het ook anders? Maar kennen wij God, onze Maker, onze Bewerker wel goed genoeg?

Overdenken en bijbelstudie

 • Al die maten en materialen die Johannes te zien krijgt geven een beetje een utopische voorstelling. Wat zou God daarmee bedoelen?
 • Als God mij door en door kent dan weet Hij wat ik soms door moet maken. Maar God laat Zich zo moeilijk kennen.
 • Het is mooi bedoeld van God om een Nieuw Jeruzalem voor mij te maken maar ik vind
 • het leven hier op aarde ook waardevol.

Gebed

 • Bid of God je wil laten luisteren naar Zijn Woord in de Bijbel.
 • Bid om inzicht in wie jezelf bent. God is ook jou Maker en Bewerker. Hij wil je laten stralen als een diamant.
 • Dank God om wie je op dit moment bent. Je bent van waarde.

Eigenaar van de diamant. Openbaring 21: 22-27

Informatief

Toen de werknemer van Gassan Diamonds de diamantroof gepleegd had was hij natuurlijk geen eigenaar. Om eigenaar te worden moest hij tientallen miljoenen euro’s betalen. Zo’n bedrag heb je natuurlijk niet even in een ouwe sok op zolder liggen!
Het is niet voor de hand liggend dat je eigenaar bent van een diamant. Misschien een heel kleintje, een briljantje in een ring of zo. Als je zo´n dure diamant hebt moet je hem nog beschermen ook. De werknemer kon de diamanten nergens verkopen en melde zich tenslotte zelf bij de politie.

Als God het Nieuwe Jeruzalem gereed heeft wie is dan de eigenaar? Johannes zag en hoorde de eigenaar Zelf. De stad werd vanuit de hemel aangeboden aan de mens maar God was in het midden er van. Het is compleet en volmaakt. Wij hoeven er niets meer bij te doen. Als de Dag is aangebroken ben je met of zonder aardse goederen maar je zult rijkdom en heerlijkheid van God ontvangen die je nooit meer begeerlijk maakt naar aardse rijkdom. God zal daar voorgoed een eind aan maken. God is Eigenaar van het Nieuwe Jeruzalem, van de aarde en van de mens, Hij stelt Zichzelf temidden van de stad. Hij stelt engelen aan die de stad zullen bewaken zodat gruwel en leugen geen invloed meer hebben bij de hemelburgers. God toont Johannes hoe het zijn zal op de jongste dag. Johannes omschrijft het met zijn eigen woorden en daaruit kun je opmaken dat het zeer goed is. Aan die Eigenaar kunnen wij ons volledig toevertrouwen. Als je radeloos bent kun je je altijd bij Hem ‘melden’.

Overdenken

 • Welke opdrachten of beloften kun jij in de tekst ontdekken?
 • Al dat goud en diamant is prachtig maar eigenlijk zou ik een beschrijving van een nieuw paradijs mooier vinden.
 • Waarom moet er ondanks dat alles nieuw en volmaakt is, toch nog bewaking van de stad zijn?

Gebed
 • Bid of God je inzicht wil geven in de bedoeling van Zijn Schepping.
 • Dank God dat Johannes de toekomst mocht zien en kon opschrijven en dat er zo uitzicht en hoop is om voor te leven.
 • Dank God dat je onderwijs uit Zijn Woord mag ontvangen en samen met medegelovigen deze Bijbelstudie mag doen.


Samen luisteren

Vermenigvuldigen

Voordat Joseph Asscher de Cullinan ging bewerken spleet hij de diamant in stukken. Dit deed hij niet zomaar. Deze handeling was dagenlang doordacht. Met de grootste zorg die een diamantair kan bezitten werden van de Cullinan negen grote en 96 kleine diamanten geslepen. Ondanks dat de ene steen kostbaarder is dan de andere hebben allen twee dingen gemeen:
ze komen uit één steen en allen hebben dezelfde prachtige schittering. Als het licht op één zo’n diamant schijnt is het een lust voor het oog.

Johannes ziet in het visioen tientallen diamanten en andere edelstenen in de stad verwerkt. En dan ook nog God in het midden. Wat moet dat een geweldig gezicht zijn geweest. Kun jij je het voorstellen dat wij voor God zo’n diamant of parel zijn? Hij geeft het beste wat wij ons voor kunnen stellen. En dan is Openbaring 21 nog maar beeldspraak. Er staat ons nog veel mooier te wachten dan wij met ons menselijke verstand kunnen beredeneren. Het lijkt er duidelijk op dat God al dat moois niet voor Zichzelf wil houden. Hij laat het neerdalen uit de hemel en wil ons erin delen. We mogen er zelfs in wonen. Net zoals de Cullinan diamant vermenigvuldigd is in tientallen andere diamanten wil God dat wij ons ook vermenigvuldigen en Zijn liefde en heerlijkheid door ons heen laten stralen. Alle gelovigen mogen vasthouden dat we van één Maker afkomstig zijn en straks in één 'stad' mogen wonen waar ieder tot zijn recht komt.

Aantekeningen

Bij het bijbelgedeelte verdienen een aantal woorden extra aandacht:
 • 9 ‘..laatste zeven plagen’: het laatste oordeel wat over de aarde komt gesymboliseerd door het getal zeven, wat volmaakt betekent.
 • 10 ‘geest’: of hier de Heilige Geest wordt bedoeld is niet zeker. Naast de Heilige Geest zijn er verschillende Geesten waar God mensen mee kan vervullen of toerusten.
 • 11 ‘heerlijkheid Gods’: Gods heerlijkheid wordt apart genoemd naast de glans van de schitterende edelstenen.
 • 16 twaalfduizend stadiën: symbolische maat wat er op duidt dat de stad onmetelijk groot is.
 • 17 ´muur´: voor die tijd was een stad ondenkbaar zonder muur. Het is een teken van veiligheid.
 • 18 ´de bouwstof van haar muur was diamant: de muur als teken van veiligheid is gefundeerd op het hardste edelsteen. Een teken van extra veiligheid.
 • 19 ‘fundamenten’: of beginselen. God maakt een nieuw begin en dat doet Hij (wederom) buitengewoon goed.
 • 21 ‘de twaalf poorten waren twaalf paarlen’: parels staan bekend dat ze van de vreemde delen die in de schelp binnendringen iets moois maken. Paarlen poorten staan zo symbool dat ze alle onreinheid en gruwel tegenhouden.
 • 22 ‘tempel’: De tempel was de verbindingsschakel tussen God en de mens. In het Nieuwe Jeruzalem woont God tussen zijn volk.
 • 24 ‘volken’: Christenen die uit alle volken afstammen.
 • 25 poorten zullen nooit gesloten worden’: In de tijd van Johannes werden de stadspoorten ’s nachts gesloten. Die tijd is voorbij. Er is een Nieuwe Tijd aangebroken.
 • 27 ‘onrein, gruwel en leugen’; Degene die zich met afgoden bezighouden en God niet willen dienen.

Vragen voor bespreking in de kring

Luisteren naar de tekst

 • Is de tekst een interpretatie van Johannes of door God ingegeven?
 • Openbaring is voor een groot deel symboliek. Wat betekende dat voor die tijd?
 • Kun je in eigen woorden de situatie omschrijven waarin Johannes zich bevind?
 • Wat zou er bedoeld worden dat alle poorten gericht zijn naar de vier windrichtingen?

Luisteren en horen

 • Aan wie is het boek Openbaring expliciet gericht?
 • Zijn er elementen waar je moeite mee hebt?
 • Welke elementen uit de tekst spreken je aan?
 • Zijn er elementen in het tekstgedeelte die je dagelijkse leven kunt toepassen? Ja, hoe kun je dat doen?Doelstelling

Doelstelling van deze bijbelstudie is:

 • Inleiding op Openbaring 21: 9- 27
 • Betekenis leren kennen van symboliek in Openbaring 21 en betekenis kennen voor onze tijd.

Motivering

De symboliek in Openbaring 21 heeft een diepe en rijke betekenis. Het wijst in eerste instantie op de belangrijke plaats van het volk Israel in de heilsgeschiedenis. Voor de Christen van vandaag geldt dat het je (geestelijk) ‘rijk’ kan maken. Kennis van dit gedeelte maakt je dan op aarde nog geen miljonair, maar kan je geestelijk wel goed helpen om door het leven te komen. Het geeft uitzicht op het eeuwige leven wat Jezus Christus ons heeft beloofd. Symboliek heeft in de kerk van vandaag de dag aan betekenis verloren. Zowel in prediking als aanschouwend onderwijs. Het is een Bijbels thema die Christenen en Joden niet kunnen overslaan als het gaat om de verkondiging en verwachting van Jezus Christus.

Hoofdpunten en globale inhoud

 • Wat is symboliek? Grieks> Symbolon= (herinnering)teken, of Symbaloo= ontmoeten, bijeenbrengen, vergelijken. Begrijpelijk maken d.m.v. voorwerpen of beeldspraak.
 • Verschijning Gods Koninkrijk en wederkomst van Christus wordt vergeleken én aangekondigd met kostbaarheden. ‘en zij had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente’ Openbaring 21: 11

Symboliek in Oude Testament:

Beeldspraak diamant (hardheid)

 • Ezechiël 3: 9; Als diamant, harder dan steen, maak Ik uw voorhoofd;
 • Jeremia 17: 1; De zonde van Juda staat geschreven met ijzeren stift, gegrift met diamanten spits in de tafel van hun hart
 • Zacharia 7: 12; ‘hun hart maakten zij als diamant, om niet te horen naar de onderwijzing en de woorden die de HERE der heerscharen door zijn Geest….’

Israel Sieraadland.

 • Jesaja 4: 2 ‘Te dien dage zal wat de HERE doet uitspruiten tot sieraad en heerlijkheid…’
 • Ps. 93 ‘Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar,de heiligheid is uw huis tot sieraad…..’
 • Dan. 8: 9 ‘En uit één daarvan kwam weer een horen voort, die klein begon, maar die zeer groot werd tegen het zuiden, tegen het oosten en tegen het Sieraad….’
 • Dan. 11: 16: ‘.. hij zal vaste voet krijgen in het Sieraadland…’
 • Daniel 11: 45; ‘Hij zal zijn staatsietenten opslaan tussen de zee en de berg van het heilig Sieraad…’

Symboliek Nieuwe Testament:

Beeldspraak diamant komt alleen in het boek Openbaring voor..
 • Openbaring 4:3 ‘En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk…’
 • Openbaring 21: 11 ‘en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant’
 • Openbaring 21: 18 ‘En de bouwstof van haar muur was diamant…’
 • Beeldspraak Israel als Sieraadland komt in N.T. niet voor.

Symboliek O.T. en N.T. heeft betekenis voor vandaag.

 • Symboliek hard als diamant. > Gods is onwankelbaar, onfeilbaar ontwrichtbaar. Hij is de getrouwe.
 • Symboliek schittering als diamant> God is vol van heerlijkheid en liefde.
 • God maakt Zijn plan begrijpelijk voor de wereld. Eerste instantie voor Israel. Vervolgens voor alle volken.
 • Weinig aandacht plaats van Israel in prediking.
 • Door de symboliek in Openbaring herinnert God dat Zijn belofte werkelijkheid wordt en dat volken bijéén gebracht worden.
 • Symboliek wijst op Gods bereidwilligheid en veelzijdigheid. God wil ontmoeten. God wil bijéénbrengen.
 • Kerk verliest kracht en invloed door weinig aandacht aan symboliek in prediking.

Lees verder

© 2012 - 2024 Hessel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het Bijbelboek Ezechiël‘Ik profeteerde zoals hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun vo…
Bijbelse Archeologie in JeruzalemWat is nog terug te vinden in Israël over de Bijbelse tijd? Hebben archeologen nog iets terug kunnen vinden van de Heili…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Skeeze, Pixabay
 • Bijbel
 • Wikipedia
Hessel (256 artikelen)
Laatste update: 20-11-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.