Bijbels Christen Zionisme: wat geloven christen zionisten?

Bijbels Christen Zionisme: wat geloven christen zionisten? Christen zionisten zijn christenen die geloven dat de terugkeer van de Joden naar het Heilige Land, Eretz Yisrael, en de oprichting van de staat Israël in 1948, in volledige overeenstemming is met Bijbelse profetie. Christen-zionisten zijn toegewijd om Israël te troosten, te bidden voor haar vrede en een deel te zijn van wat God in het land doet. De theologie van het christelijk zionisme is te herleiden tot de piëtistische protestanten uit de 16e eeuw en de Engelse puriteinen uit de 17e eeuw.

Wat is een christen zionist?

Terugkeer van Joden naar Israël

Christen zionisten zijn christenen die geloven dat de terugkeer van de Joden naar het Heilige Land, Eretz Yisrael, en de oprichting van de staat Israël in 1948, in volledige overeenstemming is met Bijbelse profetie. De christelijk zionistische beweging bestaat vooral uit christenen vanuit de heidenen (niet-Joden). Deze beweging ondersteunt de rechten van het Joodse volk op terugkeer naar hun Bijbelse thuisland. Zij geloven in het fysieke en geestelijke herstel van Israël. Het leidt tot een toewijding om Israël te troosten, bidden voor haar vrede ('Bidt Jeruzalem vrede toe' - Psalm 122:6) en een deel te zijn van wat God in het land doet.

Liefde en steun voor Israël

De laatste decennia heeft deze christelijke beweging een hoge vlucht genomen. Over de hele wereld staan veel christenen van diverse pluimage klaar om hun liefde voor en steun aan Israël en het joodse volk uit te spreken en te tonen. Er zijn steeds meer christenen met een toegewijd geloof die achter Israël staan en het Joodse volk zegenen. Het vers dat in dit verband meestal genoemd wordt is Genesis 12:3, waarin God tegen Abraham zegt:

Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.

In het Bijbelboek Ruth 1:16-17 staan de woorden die Ruth tegen Noömi zei:

Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEER is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden!

De Moabitische Ruth spreekt deze prachtige woorden uit tegen haar schoonmoeder Noömi. Deze woorden getuigen van haar intense liefde, toewijding en trouw aan de God van Israël en het Joodse volk. Christen zionisten zeggen met Ruth de woorden: 'Uw volk is mijn volk'. Helaas heeft de Kerk niet altijd gereageerd op haar Boaz zoals Ruth dat heeft gedaan.

Christen zionisten staan op de bres voor Israël en strijden tegen antisemitisme

Ds. Willem J.J. Glashouwer is predikant binnen de PKN en hij schrijft in zijn boek Waarom Israël?, dat de oorzaak van het telkens weer opvlammende virulente antisemitisme en Jodenhaat, ten diepste haat tegen de God van de Joden is. Ook het zogeheten 'christelijk antisemitisme', welke vooral voortkwam uit de 'vervangingstheologie', is ten diepste verzet en haat tegen God en is derhalve als diabolisch te beschouwen. Volgens de vervangingstheologie hebben christenen de plaats van de Joden als het uitverkoren volk ingenomen en is er voor de Joden geen rol meer weggelegd in de plannen van God. Deze leer hangt samen met de beschuldiging van deïcide, het wijdverbreide idee dat de Joden collectief schuldig waren aan de dood van Jezus Christus en daarmee effectief Godmoordenaars. Het christelijke antisemitisme heeft bijgedragen aan een klimaat waarin de Shoah kon plaatsvinden.

Daar waar de Kerk nog niet heeft afgerekend met deze theologie, vormen (organisaties van) christen zionisten, zoals de International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ), de voorhoede om dit kwaad aan de kaak te stellen. Ook andere vormen van antisemitisme en Jodenhaat worden door hen fel bestreden.

Lees verder

© 2011 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De Dreyfus-affaire: antisemitisme, zionisme en Émile ZolaDe Dreyfus-affaire: antisemitisme, zionisme en Émile ZolaDit artikel behandelt de Dreyfus-affaire, het politieke schandaal dat Frankrijk rond het eind van de negentiende eeuw in…
Hezbollah, de partij van GodHezbollah is een shi'itische politieke en militaire beweging in Libanon. De groep heeft de afgelopen decennia voor veel…
Zijn Christenen schijnheilig of bedriegt de schijn?Schijnheiligheid is iets waar gelovigen en vooral Christenen nogal eens van worden beschuldigd. Het idee is dan dat een…

Begrafenis in verschillende culturenBegrafenis in verschillende culturenDe dood werd altijd anders voorgesteld. Het hing af van de tijd waarin je leefde en de cultuur maar ook religie heeft ve…
Karaïtisch Jodendom; sola TenachOnduidelijk is wanneer het karaïtische jodendom precies is ontstaan, maar overduidelijk is waar deze beweging voor staat…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: istock.com/Zefart
  • http://www.icaj.nl
Reacties

Jehoeda (infoteur), 13-12-2015 #3
Rashi schrijft over Ruth 1:16:

From here our Sages derived that a [prospective] proselyte who comes to convert is told some of the punishments [for violating the commandments], so that if he decides to renege, he can renege, for out of Ruth’s words, you learn what Naomi said to her: “We may not go out of the boundary [of 2,000 cubits on all sides] on the Sabbath.” She replied to her, “Wherever you go, I will go.” “We are prohibited to allow a female to be secluded with a male who is not her husband.” She replied, “Wherever you lodge, I will lodge.” “Our people is separated from the other peoples with 613 commandments.” [She replied, ] “Your people is my people.” “Idolatry is forbidden to us.” “Your God is my God.” “Four types of death penalties were delegated to the beth din (court) [to punish transgressors].” “Wherever you die I will die.” “Two burial plots were delegated to the beth din [to bury those executed], one for those stoned and those burned, and one for those decapitated and those strangled.” She replied, “And there I will be buried.”

Ruth geeft dus aan Joods te willen worden. Zou zij niet Joods worden dan kan zij niet bij Joden begraven worden. Blijft dus onduidelijk waarom christen-zionisten zich spiegelen aan een tot het Jodendom bekeerde vrouw.

Wat betreft je verwijzing naar Romeinen 11:17-24 kan gemeld worden dat niet-Joden reeds een verbond hebben met God sinds Noach (Adam).

Groet,
Etsel Reactie infoteur, 14-12-2015
Naomi is een geestelijk schaduwbeeld van het in de eindtijd teruggekeerde en herstelde Israël, terwijl Ruth een schaduwbeeld is van de Gemeente. Israël en de Gemeente behoren onverbrekelijk bij elkaar. De scheiding tussen de kerk en het Joodse volk zoals dat zich de afgelopen 2000 jaar ontwikkeld heeft, is een verschrikkelijke fout. De Messiaanse Jood David H. Stern komt met wat hij de 'Olijfboomtheologie' noemt, naar het beeld dat Paulus beschrijft in Romeinen 11:16-26 (men leze: http://goo.gl/wejl7G).

De zondeval van Adam en Eva in het paradijs had verschrikkelijke gevolgen: ze werden verstoten uit het Paradijs. De mens werd gescheiden van God. En pijn, verdriet, lijden en dood deden hun intrede. Maar God liet de mens niet aan zijn lot over. God beloofde al meteen in Genesis 3:15 dat Hij een Messias, een Verlosser of Redder zou zenden (http://goo.gl/aVrRmH).

In Johannes 5:39 zegt Jezus tegen zijn toehoorders: "U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij." Met 'de Schriften' bedoelt Jezus de Tenach, het Eerste Testament - het Woord van God. De Tenach is één grote heenwijziging naar de komst van de Messias, Jezus; meer dan 300 profetieën handelen over Zijn komst (http://goo.gl/RW07yn).

Het Nieuwe Verbond is evenals het Oude Verbond gesloten met Israël (Jeremia 31:31; Romeinen 9:4). Het Oude Verbond heeft betrekking op Israël als natie en het Nieuwe Verbond heeft betrekking op het Koninkrijk van de hemel en is - hoewel gesloten met Israël - opengesteld voor alle niet-joden (http://goo.gl/GJsNiV).

Joden die hun geloof stellen in de Messias van Israël blijven volgens de Bijbel Joden (Romeinen 2:28 -29) en gelovigen uit de heidenen (niet-Joden) zijn geënt op de Joodse olijfboom van het geloof (Romeinen 11:17-25). Zij worden daardoor geestelijke zonen en dochters van Abraham (Galaten 3:28-29).

Jehoeda (infoteur), 10-12-2015 #2
De reactie van de inmiddels overleden Wiesje de Lange is te begrijpen in het licht van het feit dat zij samenwerkte met Christenen voor Israël. Deze christenen zijn minder gericht op de bekering van Joden. Veel andere christen zionisten, vooral uit de VS, houden zich helaas wel bezig met bekeringspraktijken. Mijn visie is dat christen zionisten uiteindelijk Noachieden zullen worden en in zullen zien dat alleen God bestaat.

Niet duidelijk is waarom christen zionisten zich beroepen op Ruth. Ruth heeft zich immers bekeerd tot het Jodendom en christen zionisten doen dat niet (op een enkeling na).

Groet,
Etsel Reactie infoteur, 11-12-2015
Waarom beroepen christenzionsten zich op Ruth? Het volgende citaat van H.J.M. Sales kan dit verduidelijken: "Ruth was uitermate getrouw. In Ruth 1:16-17 lezen we dan ook haar zeven wondervolle uitspraken over haar getrouwheid aan God en Zijn volk: 'Maar Ruth zeide: Val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten, om van achter u weder te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik ook heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten; uw volk is mijn volk, en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven, en aldaar zal ik begraven worden; alzo doe mij de HEERE en alzo doe Hij daartoe, zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u!' Broeders en zusters, uit Ruth’s woorden blijkt dat er sprake was van een onverbrekelijke band tussen Ruth en Naomi. Ook uit Ruth 1:22 en 2:6 blijkt die onverbrekelijke band, want hier wordt gesteld, dat Ruth met Naomi was wedergekomen uit Moab. Deze uitspraak is correct ten aanzien van Naomi, maar niet ten aanzien van Ruth. Maar de uitspraak wordt begrijpelijk als we bedenken, dat Naomi een geestelijk schaduwbeeld van het in de eindtijd teruggekeerde en herstelde Israël is, terwijl Ruth een schaduwbeeld is van de Gemeente. Israël en de Gemeente behoren onverbrekelijk bij elkaar. De valse lering dat de Gemeente in de plaats van Israël zou zijn gekomen, is absoluut onjuist. Want Rom. 11:17-24 leert ons, dat de Gemeente als takken van een wilde olijfboom zijn ingeënt in de goede, edele olijfboom Israël. De Gemeente wordt gedragen door de wortels van de edele olijfboom Israël." (Bron: http://goo.gl/NwKsCE)

Wiesjedelange (infoteur), 11-07-2011 #1
In mijn (Joodse) ogen zijn Christenzionisten de enige ware Christenen. Anderen NOEMEN zich Christenen maar wanneer zij Israel bestrijden, het Bijbelwoord naar eigen inzicht interpreteren en verkrachten dan hebben zij zeer zeker geen recht op die benaming. Christenen die Jezus, een Jood biddend aanroepen en tegelijkertijd het Joodse volk bespotten? Hoe kan dat samengaan?
Christenzionisten keerden samen met de Joden terug naar een geestelijk Zion (de Joden ook naar het topografische Zion) waar de Bijbel G'ds Woord is en waar Zijn beloften alle in vervulling zullen gaan. En zij, de Christenzionisten zullen zich verheugen samen met het Joodse volk. Reactie infoteur, 11-07-2011
Al Gods beloften zullen in vervulling gaan, op Zijn tijd, op Zijn manier. Daar mogen Joden en christenen zich samen op verheugen!

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 02-05-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.