99 namen van Jezus

99 namen van Jezus In de Bijbel worden er veel meer namen voor Jezus gebruikt dan alleen Jezus Christus. De namen zijn ervoor om een beschrijving te geven van wie Jezus is en hoe Hij in het leven van individuele mensen te werk gaat. Enkele schriftgeleerden hebben in de Bijbel meer dan 700 namen voor Jezus gevonden. Hieronder staan een aantal namen van Jezus op alfabetische volgorde met een paar bijbehorende bijbelstukjes (Nieuwe Bijbelvertaling) en uitleg hierover.

Advocaat

‘Mijn kinderen, ik schrijf dit, om u te helpen niet te zondigen. Mocht een van u toch zondigen, weet dan dat we bij de Vader iemand hebben die voor ons pleit en die rechtvaardig is: Jezus Christus.’ (1 Johannes 2:1).

Jezus is dus een advocaat die voor je pleit als je zonden hebt begaan.

Alfa en Omega (zie: Begin en het Einde)

‘Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’ (Openbaring 22:13)
‘‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’’ (Openbaring 1:8)
‘Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste.’ (Openbaring 1:17)
‘Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: “Dit zegt hij die de eerste en de laatste is, die dood was en nu leeft:’ (Openbaring 2:8)
‘Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam.’ (Openbaring 22:1)

God is het begin en het einde van alles wat bestaat, de oorsprong en het doel van de schepping. De Bijbel begint met de oorspronkelijke schepping van hemel en aarde en eindigt met de laatste schepping waarin Hij alle dingen nieuw maakt (Openbaring 21). Alfa en Omega zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Jezus is het begin en het einde.

Almachtige

‘‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’’ (Openbaring 1:8)
‘Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.’’ (Matteüs 28:18)

Jezus heeft dus alle macht, zowel op aarde als in de hemel.

Amen

‘Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: “Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping:’ (Openbaring 3:14)

Amen betekent ‘Het is waar en zeker’ en ‘Het zij zo’.

Apostel van ons geloof

‘U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden,’ (Hebreeën 3:1)

Een apostel is iemand die uit naam van een ander die hem heeft gestuurd een boodschap overbrengt of iemand die gezonden is door Jezus om het evangelie te verspreiden.

Beeld van God

‘de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is.’ (2 Korintiërs 4:4)

Jezus is dus het beeld van God. Hiervan is ook af te leiden dat als wij naar het evenbeeld van God zijn geschapen, dat wij zijn gemaakt naar het beeld van Jezus.

Begin en het Einde

‘Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’ (Openbaring 22:13)
‘‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’’ (Openbaring 1:8)
‘Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste.’ (Openbaring 1:17)
‘Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: “Dit zegt hij die de eerste en de laatste is, die dood was en nu leeft:’ (Openbaring 2:8)
‘Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam.’ (Openbaring 22:1)

God is het begin en het einde van alles wat bestaat, de oorsprong en het doel van de schepping. De Bijbel begint met de oorspronkelijke schepping van hemel en aarde en eindigt met de laatste schepping waarin Hij alle dingen nieuw maakt (Openbaring 21). Alfa en Omega zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Jezus is het begin en het einde.

Begin van Gods schepping

‘Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: “Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping:’ (Openbaring 3:14)

Jezus was al vanaf de schepping aanwezig bij God, dit is ook te lezen in Genesis. ‘God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’’ (Genesis 1:26)

Bemiddelaar

‘Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,’ (1 Timoteüs 2:5)
‘Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen.’ (Hebreeën 9:15)

Omdat Jezus volledig God is kan Hij God tegenover de mens vertegenwoordigen. Omdat Hij volledig mens is, kan Jezus de mens tegenover God vertegenwoordigen. Verzoening is hierdoor mogelijk gemaakt. Jezus is de bemiddelaar van een nieuw verbond tussen God en de mensen.

Bescherming (zie: Onze bescherming)

‘Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.’ (2 Tessalonicenzen 3:3)

Jezus er is om ons te beschermen, van ons te houden en om ons van de vernietiging te redden door ons eeuwig leven te geven, ook al komt de duivel om God's volk te roven, te slachten en te vernietigen, Hij zal ons beschermen.

Betrouwbare en trouwe Getuige (Zie: Trouwe en betrouwbare Getuige)

‘En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed,’ (Openbaring 1:5)
‘Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: “Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping:’ (Openbaring 3:14)

Jezus is gekomen namens Zijn Vader (Johannes 5:43). Hij is gekomen om te getuigen van Zijn Vader. ‘Maar ik heb een belangrijker getuigenis dan Johannes: het werk dat de Vader mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat ik doe getuigt ervan dat de Vader mij heeft gezonden.’ (Johannes 5:36). Jezus heeft in Zijn tijd op aarde veel goede werken gedaan en dit getuigt van Zijn betrouwbaarheid als getuige van de Vader.

Bereider van redding

‘Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen achtte God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren.’ (Hebreeën 2:10)

Jezus kan ons terug brengen naar God. Hij kan onze zonden, die tussen ons en God in staan, vergeven.

Bron van eeuwige redding

‘En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding,’(Hebreeën 5:9)

Doordat God Zijn eniggeboren Zoon heeft gaf, kunnen wij geloven en verlost worden.

Brood van het Leven

‘Ik ben het brood dat leven geeft.’ (Johannes 6:48)
‘Maar Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader; hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld.’’ (Johannes 6:32-33)

Jezus is de enige echte leverancier van ware spirituele voeding. Voeding die echt verzadigt.

Christus

‘Bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de christus
is? De antichrist is ieder die de Vader en de Zoon niet erkent.’ (1 Johannes 2:22)
‘Je moet weten en begrijpen: Vanaf het ogenblik waarop het woord is uitgegaan dat Jeruzalem hersteld en weer opgebouwd zal worden tot het tijdstip waarop een gezalfde vorst verschijnt, zullen zeven weken verstrijken; en het herstel en de wederopbouw van de stad, met pleinen en wallen en al, zal tweeënzestig weken duren, en het zal een tijd van verdrukking zijn.’ (Daniël 9:25)
‘en hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten’ (dat is Petrus, ‘rots’).’ (Johannes 1:42)
‘De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de messias zal komen’ (dat betekent ‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’’ (Johannes 4:25)

Jezus is de Messias. Christus is een Griekse titel die ook wel de messias wordt genoemd. Messias komt van het Hebreeuwse woord mosjiach, dat `zalven` betekent. Iemand die gezalvd is heeft een bepaalde religieuze status. De Messias brengt vrede en voorspoed, en verlossing van het lijden.

Deur

‘Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.’(Johannes 10:9)

Hierbij kan de metafoor van schapen van de Herder gebruikt worden. Als schapen door de deur binnenkomen, zijn ze gered van dieven en rovers die ze willen slachten en vernietigen. De schapen zijn dan nog wel vrij om uit en in de deur te lopen. Alleen binnen zal bij gered worden en weidegrond vinden. Dus alleen bij Jezus vindt hij voeding en het overvloedige leven.

Die leeft

‘Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.’(Openbaring 1:18)

Jezus is opgestaan uit de dood, zoals Hij voorspelt had en Hij leeft vandaag en zegent en verrijkt de levens van de mensen die Hem vertrouwen en gehoorzamen.

Eerste en laatste (zie: Begin en het Einde)

‘Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’ (Openbaring 22:13)
‘‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’’ (Openbaring 1:8)
‘Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste.’ (Openbaring 1:17)
‘Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: “Dit zegt hij die de eerste en de laatste is, die dood was en nu leeft:’ (Openbaring 2:8)
‘Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam.’ (Openbaring 22:1)

God is het begin en het einde van alles wat bestaat, de oorsprong en het doel van de schepping. De Bijbel begint met de oorspronkelijke schepping van hemel en aarde en eindigt met de laatste schepping waarin Hij alle dingen nieuw maakt (Openbaring 21). Alfa en Omega zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Jezus is het begin en het einde.

Eerstgeborene uit de doden

‘en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed,’ (Openbaring 1:5)

Dit wil niet zeggen dat Jezus Christus de eerste in de tijd was die opgestaan was uit de dood, maar Hij was de belangrijkste die dat heeft gedaan.

Eeuwige Leven

‘Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is.’ (1 Johannes 1:2)
‘We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven.’ (1 Johannes 5:20)

Iedereen die in Hem gelooft, zal eeuwig leven krijgen, ofwel op de Nieuwe aarde of in de Hemel.

Eeuwige Vader

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. (Jesaja 9:5)

God is niet alleen God, Hij is ook Eeuwig Vader. En toen Zijn kinderen, de mensen, bij Hem wegliepen, hield Hij niet op Vader voor hen te zijn. Hij bleef Vader. En daarom maakte Hij een weg voor hen. Een weg die hen weer bij Hem terug zou brengen. Deze weg is Jezus Christus.
God zal altijd een Vader voor ons blijven, want Hij houdt zo onvoorwaardelijk veel van ons. Jezus had geen begin en heeft geen eind. Hij is de oorsprong van tijd, ruimte en de hele schepping.

Enige Erfgenaam

‘maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen.’ (Hebreeën 1:2)
‘Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.’’(Matteüs 28:18)

Het recht van God om bezitter van alles te zijn, heeft Jezus, niet alleen omdat Hij alles heeft geschapen, maar ook tot erfgenaam van alles gemaakt, omdat Hij door de Vader van eeuwigheid tot een middelaar is uitverkoren.

Enige Zoon van God

‘Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.’ (Johannes 1:18)
En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. (1 Johannes 4:9)

Jezus is Gods enige zoon. Wij kunnen ook Gods kinderen worden, maar Jezus is Zijn enige natuurlijke zoon. Alleen Hij deelt volledig in Zijn natuur, alleen Hij is ook volledig God.

God

‘In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.’ (Johannes 1:1)
‘omwille van het volk dat van de aartsvaders afstamt en waaruit Christus is voortgekomen. God, die boven alles verheven is, zij geprezen tot in eeuwigheid. Amen.’ (Romeinen 9:5)
‘in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus.’ (Titus 2:13)
‘Maar tegen de Zoon zegt hij: ‘God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid, en de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap.’ (Hebreeën 1:8)
‘Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’’ (Johannes 20:28)
‘‘Van Simeon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en van onze redder Jezus Christus hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij.’ (2 Petrus 1:1)

Jezus is God. Jezus is in zijn natuur gelijk aan God en de gehele volheid van God is in Hem. Jezus wordt op verschillende plaatsen in de Bijbel God genoemd. Met Zijn zondeloze leven, mirakels en herrijzenis uit de dood, staat Zijn bewering dat Hij God is stevig overeind.

Goddelijke held

‘Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.’ (Jesaja 9:5)

Jezus was zo goddelijk sterk dat Hij de onverdraaglijke last van de toren van God over de zonden van alle mensen kon dragen. Hij is door eigen kracht van de dood opgestaan. Hij laat de harten van gelovigen opnieuw geboren worden in een eeuwig leven. Hij heeft door Zijn sterke Godheid grote wonderen gedaan en doet dat nog steeds en Hij zal uiteindelijk alle doden opwekken.

Gods kracht en wijsheid

‘Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid,’ (1 Korintiërs 1:24)

Jezus wordt de macht en wijsheid van God genoemd, omdat Hij door Hem Zijn goddelijke macht en wijsheid in het verlossen van de mensen heeft laten zien.

Goede Herder

‘Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.’ (Johannes 10:11)
‘Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij,’ (Johannes 10:14)
‘Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid,’ (Hebreeën 13:20)
‘Dan zult u wanneer de hoogste herder verschijnt de krans van de luister ontvangen, die nooit verwelkt.’ (1 Petrus 5:4)

Jezus heeft Zijn leven gegeven om ons te redden. Hij heeft ons op een bijzondere manier geredt en is een Herder voor alle schapen, gelovige en ongelovige. Hij kent ons door en door en wij zullen Hem ook kennen als wij in Hem geloven. Door Hem zullen wij verheerlijkt worden.

Grondlegger en voltooier van ons geloof

‘Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.’ (Hebreeën 12:2)

God laat ons geloven door Zijn Geest. Hij zorgt ervoor dat het geloof in ons groeit. Hij leert ons geloven. Hij brengt ons samen in de kerk. Hij is de grondlegger van het geloof, maar daar blijft het niet bij. God doet geen half werk. Hij maakt het ook af. Hij gaat niet weg als je gelooft. Hij blijft werken in je hart. Hij helpt je om het vol te houden en te blijven geloven. Hij zal je sterk en krachtig maken, zodat je staande zal blijven en niet meer zal wankelen.

Grote God (Zie: Onze grote God en Heiland)

‘verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus,’ (Titus 2:13)
‘mijn hart juicht om God, mijn redder:’ (Lucas 1:47)
‘vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer.’ (Lucas 2:11)
‘ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.’’ (Johannes 4:42)
‘En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld.’ (1 Johannes 4:14)

Doordat God Zijn eniggeboren Zoon heeft gaf, kunnen wij geloven en verlost worden. Jezus is de zaligmaker. Hij gaf Zijn leven om dat van ons te redden.

Grote Heiland (Zie: Onze grote God en Heiland)

‘verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus,’ (Titus 2:13)
‘mijn hart juicht om God, mijn redder:’ (Lucas 1:47)
‘vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer.’ (Lucas 2:11)
‘ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.’’ (Johannes 4:42)
‘En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld.’ (1 Johannes 4:14)

Doordat God Zijn eniggeboren Zoon heeft gaf, kunnen wij geloven en verlost worden. Jezus is de zaligmaker. Hij gaf Zijn leven om dat van ons te redden.

Grote Herder (Zie: Goede Herder)

‘Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.’ (Johannes 10:11)
‘Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij,’ (Johannes 10:14)
‘Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid,’ (Hebreeën 13:20)
‘Dan zult u wanneer de hoogste herder verschijnt de krans van de luister ontvangen, die nooit verwelkt.’ (1 Petrus 5:4)

Jezus heeft Zijn leven gegeven om ons te redden. Hij heeft ons op een bijzondere manier geredt en is een Herder voor alle schapen, gelovige en ongelovige. Hij kent ons door en door en wij zullen Hem ook kennen als wij in Hem geloven. Door Hem zullen wij verheerlijkt worden.

Grote Hogepriester

‘Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden.’ (Hebreeën 4:14)
‘Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters; alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden.’ (Hebreeën 2:17)

Alle hogepriesters werden gekozen door de oudsten of het Sanhedrin. Jezus en Aäron werden direct door God gekozen. Waar hogepriesters zich grote zorgen overmaakte was als zij in woorden, gedachten of daden gezondigd hadden en daardoor ongeschikt zouden zijn om hun werk voor Gods aangezicht te doen. In dat geval konden ze ter plekke dood neervallen. Daarom werd van Jezus gezegd dat Hij niet gezondigd heeft. Hij is het enige mens zonder zonden. Nog een verschil tussen de hogepriester Jezus en aardse hogepriesters is dat die laatste maar enkele tientallen jaren dienst doen, omdat zij daarna sterven. Jezus kan niet sterven en is dus voor eeuwig hogepriester. Hij zal geen opvolger hebben. Jezus leeft en zit aan de rechterzijde van zijn God als Zijn en onze Hogepriester. Jezus werd door God tot onze Heer en Koning gemaakt en Jezus is daarmee Middelaar tussen God en ons.

Heer

‘En als zij die zich door hun kennis van onze Heer en redder Jezus Christus hebben losgemaakt van het vuil van de wereld, daar weer in verstrikt raken en er opnieuw door worden beheerst, zijn ze er erger aan toe dan voorheen.’ (2 Petrus 2:20)
‘God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen.’ (Handelingen 10:36)
‘Jezus vroeg: ‘Hoe kan David hem dan, geïnspireerd door de Geest, Heer noemen? Want hij zegt: 44 “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’”‘ (Matteüs 22:43-44)

In het Nieuwe Testament wordt deze term gebruikt als een aanspreekvorm voor een eminent persoon. De discipelen gebruikten deze term om Jezus als hun leraar en meester aan te spreken. Jezus leidde een leven dat volledig gehoorzaam aan God was; iets dat wij niet kunnen hard hoe zeer we dit ook proberen met de wilskracht of het kennisniveau dat we bezitten. Iedereen heeft gezondigd behalve Jezus Christus; Hij was perfect in liefde. Dit is iets dat alleen God kan zijn.

Heer die deelt in Gods luister

‘Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend; zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer die deelt in Gods luister niet hebben gekruisigd.’ (1 Korintiërs 2:8)

Jezus deelt in Gods heerlijkheid.

Heer is onze gerechtigheid

‘Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn naam zal zijn ‘De HEER is onze gerechtigheid’.’ ( Jeremia 23:6)

Dit is de gerechtigheid die voortkomt uit de genade, waarbij de mens niet de verlosser is en zichzelf noch de andere geneest. Het feit dat de “verzoening” voortkomt uit het “bloed” van Christus, betekent dat het niet de offers van de mens zijn die hem bevrijden van de last van zijn fouten, maar de liefdedaad van God. God opent zichzelf tot het uiterste, zelfs zover dat Hijzelf de voor de mens bestemde “vloek” op zich neemt om hem de voor God gereserveerde “zegen” terug te geven. God is dus rechtvaardig, maar door Jezus kunnen wij verlost worden, wat wij zelf eigenlijk niet verdient hebben.

Heerser over de vorsten van de aarde

‘en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed,’ (Openbaring 1:5)

Jezus heeft alle macht op aarde en in de hemel. Hij staat dus ver boven de belangrijkste mensen op onze aarde. De president van Amerika en koningen en koninginnnen zijn niet vergeleken met Hem.

Heerser van de Schepping

‘Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: “Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping:’ (Openbaring 3:14)

Christus bestond vóór de Schepping van de wereld en Hij heeft hier alle macht over.

Heer van de hemelse machten (Zie: Goddelijke held)

‘Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.’ (Jesaja 9:5)

Jezus was zo goddelijk sterk dat Hij de onverdraaglijke last van de toren van God over de zonden van alle mensen kon dragen. Hij is door eigen kracht van de dood opgestaan. Hij laat de harten van gelovigen opnieuw geboren worden in een eeuwig leven. Hij heeft door Zijn sterke Godheid grote wonderen gedaan en doet dat nog steeds en Hij zal uiteindelijk alle doden opwekken.

Heilige

‘U hebt de heilige en rechtvaardige verstoten en geëist dat aan een moordenaar gratie verleend zou worden.’ (Handelingen 3:14)
‘Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: “Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft – wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen:’ (Openbaring 3:7)
God is uniek en perfect in elk opzicht.
‘Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis.’ (1 Johannes 1:5)

God geeft ons het voorrecht om in alle eeuwigheid te weerspiegelen wie Hij is. Hij is heilig en wil ons ook heilig maken.

Heilig en Betrouwbaar

‘Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: “Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft – wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen:’ (Openbaring 3:7)

Jezus, als de ware Zoon van God, is degene die niet alleen in Zichzelf heilig is, maar ook ons heilig maakt en die waarachtig is in al Zijn beloften en dreigementen. Jezus is uniek, anders dan mensen, goed, puur, volmaakt. Hij is heilig. Anders dan ieder mens zal Hij zich altijd aan houden aan wat Hij heeft belooft. Hij is betrouwbaar.

Heiligmaking (Zie: Onze heiligmaking)

‘Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost,’ (1 Korintiërs 1:30)

God geeft ons het voorrecht om in alle eeuwigheid te weerspiegelen wie Hij is. Hij is heilig en wil ons ook heilig maken, door Christus.

Hemels mens

‘Ieder stoffelijk mens is als de eerste mens, ieder hemels mens is als de tweede.’ (1 Korintiërs 15:48)

Het lichaam van Jezus, die Hij nu in de hemel heeft, is verheerlijkt, onsterfelijk en onverderfelijk.

Hogepriester (Zie: Grote Hogepriester)

‘Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden.’ (Hebreeën 4:14)
‘Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters; alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden.’ (Hebreeën 2:17)

Alle hogepriesters werden gekozen door de oudsten of het Sanhedrin. Jezus en Aäron werden direct door God gekozen. Waar hogepriesters zich grote zorgen overmaakte was als zij in woorden, gedachten of daden gezondigd hadden en daardoor ongeschikt zouden zijn om hun werk voor Gods aangezicht te doen. In dat geval konden ze ter plekke dood neervallen. Daarom werd van Jezus gezegd dat Hij niet gezondigd heeft. Hij is het enige mens zonder zonden. Nog een verschil tussen de hogepriester Jezus en aardse hogepriesters is dat die laatste maar enkele tientallen jaren dienst doen, omdat zij daarna sterven. Jezus kan niet sterven en is dus voor eeuwig hogepriester. Hij zal geen opvolger hebben. Jezus leeft en zit aan de rechterzijde van zijn God als Zijn en onze Hogepriester. Jezus werd door God tot onze Heer en Koning gemaakt en Jezus is daarmee Middelaar tussen God en ons.

Hoofd van de Kerk

‘Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk,’ (Efeze 1:22)
‘Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.’ (Efeze 4:15)
‘want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft.’ (Efeze 5:23)

Jezus is niet alleen Hoofd van de kerk om die te regeren, maar ook om te beschermen en het geestelijke leven te geven. Door Jezus zullen wij zalig worden. Hij is het Hoofd op het lichaam waarvan wij allemaal deel uitmaken.

Hoogste Heer en Koning

‘op de dag die is vastgesteld door de verheven en enige heerser, de hoogste Heer en koning.’ (1 Timoteüs 6:15)
‘Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam ‘Hoogste Heer en koning’.’ (Openbaring 19:16)
‘Ze binden de strijd aan met het lam, maar het lam zal hen overwinnen. Want het lam is de hoogste heer en koning, en wie hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw.’ (Openbaring 17:14)
‘Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hijzelf.’ (Openbaring 19:12)
‘Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,’ (Filippenzen 2:9)
‘Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.’ (Matteüs 11:27)

Niemand kent Zijn Naam behalve Hijzelf. Hij heeft een naam boven alle namen. Niemand doorgrondt Hem, alleen Hij zelf. Daarom is Hij Heer der Heren en Koning der Koningen. Hij is de allerhoogste. Jezus is Koning over alles. Dus ook over alle koningen en heersers.

Hoogste Herder (Zie: Goede Herder)

‘Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.’ (Johannes 10:11)
‘Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij,’ (Johannes 10:14)
‘Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid,’ (Hebreeën 13:20)
‘Dan zult u wanneer de hoogste herder verschijnt de krans van de luister ontvangen, die nooit verwelkt.’ (1 Petrus 5:4)

Jezus heeft Zijn leven gegeven om ons te redden. Hij heeft ons op een bijzondere manier geredt en is een Herder voor alle schapen, gelovige en ongelovige. Hij kent ons door en door en wij zullen Hem ook kennen als wij in Hem geloven. Door Hem zullen wij verheerlijkt worden.

Hoop (op goddelijke luister)

‘Van Paulus, apostel van Christus Jezus in opdracht van God, onze redder, en van Christus Jezus, onze hoop.’ (1 Timoteüs 1:1)
‘Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister.’ (Kolossenzen 1:27)
‘Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.’ (Handelingen 4:12)

Jezus heeft voor onze enige hoop op heerlijkheid gezorgd. Alleen door Hem kunnen wij gered worden.

Hoorn van Heil

‘en heeft ons een hoorn des heils opgericht, in het huis van David, zijn knecht,’ (Lukas 1:69)

Met hoorns kunnen groot geweld worden gedaan. Jezus is een sterke Verlosser.

Ik Ben

‘Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben Ik.’ (Johannes 8:58)
‘Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “Ik zal er zijn” heeft mij naar u toe gestuurd.”’ (Exodus 3:13-14)
‘Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd, laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de HEER zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De HEER heeft gesproken!’’ (Jesaja 40:3-5)
‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,’ (Matteüs 28:19)
‘Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.’ (Filippenzen 2:6-11)

Hierin wordt dus bevestigd dat God Jezus is en dat is Ik Ben. De heilige naam 'YaHWeH' betekent: 'Hij die is' (Ik Ben). Het drukt het idee uit dat alleen God een zelf-bestaand wezen is. De naam was zo heilig dat de Joden hem niet hardop uitspraken.

Immanuël

‘‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’.’ (Matteüs 1:23)

Immanuël betekent God is met ons. Jezus kwam naar deze aarde om één van ons te worden, zodat wij voor altijd bij God kunnen zijn.

Jezus

‘Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ (Matteüs 1:21)

Jezus redt. Jezus is de Griekse vorm van het Hebreeuwse 'Yeshua' (Joshua). De naam betekent: 'YaHWeH is redding.

Koning der eeuwen

‘Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. Amen.’ (1 Timoteüs 1:17)

God leeft in eeuwigheid. Hij zal er altijd zijn. En Hij zal altijd Koning zijn.

Koning der koningen (Zie: Hoogste Heer en koning)

‘op de dag die is vastgesteld door de verheven en enige heerser, de hoogste Heer en koning.’ (1 Timoteüs 6:15)
‘Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam ‘Hoogste Heer en koning’.’ (Openbaring 19:16)
‘Ze binden de strijd aan met het lam, maar het lam zal hen overwinnen. Want het lam is de hoogste heer en koning, en wie hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw.’ (Openbaring 17:14)
‘Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hijzelf.’ (Openbaring 19:12)
‘Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,’ (Filippenzen 2:9)
‘Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.’ (Matteüs 11:27)

Niemand kent Zijn Naam behalve Hijzelf. Hij heeft een naam boven alle namen. Niemand doorgrondt Hem, alleen Hij zelf. Daarom is Hij Heer der Heren en Koning der Koningen. Hij is de allerhoogste. Jezus is Koning over alles. Dus ook over alle koningen en heersers.

Koning van de Joden

‘Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’’ (Matteüs 2:2)
‘Toen Jezus voor de prefect stond, stelde deze hem de vraag: ‘Bent u de koning van de Joden?’ Jezus zei: ‘U zegt het.’’ (Mat 27:11)
‘ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: ‘Gegroet, koning van de Joden,’’ (Matteüs 27:29)
‘Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde: ‘Dit is Jezus, de koning van de Joden’.’ (Matteüs 27:37)
‘Pilatus vroeg hem: ‘Bent u de koning van de Joden?’ Hij antwoordde: ‘U zegt het.’ (Marcus 15:2)
‘Pilatus vroeg hun: ‘Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?’ (Marcus 15:9)
‘Toen zei Pilatus tegen hen: ‘Wat wilt u dan dat ik doe met die man die u de koning van de Joden noemt?’ (Marcus 15:12)
‘Daarna brachten ze hem hulde met de woorden: ‘Gegroet, koning van de Joden!’ (Marcus 15:18)
‘Het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde: ‘De koning van de Joden’.’(Marcus 15:26)
‘Pilatus vroeg hem: ‘Bent u de koning van de Joden?’ Jezus antwoordde: ‘U zegt het.’’(Lucas 23:3)
‘terwijl ze zeiden: ‘Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!’’(Lucas 23:37)
‘Boven hem was een opschrift aangebracht: ‘Dit is de koning van de Joden’.’(Lucas 23:38)
‘Nu ging Pilatus het pretorium weer in. Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem: ‘Bent u de koning van de Joden?’’(Johannes 18:33)
‘‘Maar het is bij u gebruikelijk dat ik met Pesach iemand vrijlaat – wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?’’(Johannes 18:39)
‘Ze liepen naar hem toe en zeiden: ‘Leve de koning van de Joden!’, en ze sloegen hem in het gezicht.’(Johannes 19:3)
‘Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op ‘Jezus uit Nazaret, koning van de Joden’.’(Johannes 19:19)
‘De hogepriesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: ‘U moet niet “koning van de Joden” schrijven, maar “Deze man heeft beweerd: Ik ben de koning van de Joden”.’’(Johannes 19:21)
‘‘Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van Israël!’ zei Natanaël.’ (Johannes 1:49)

Christenen kennen Jezus vooral als het hoofd van de gemeente en de Heiland van de wereld. God is de God van Israël. Jezus is de koning van Israël. In de tijd van Jezus geloofden eigenlijk alleen Joden in God. God heeft gezegd dat Hij het Joodse volk heeft uitgekozen. Jezus is naar de aarde gekomen om de Joden te laten zien hoe groot God is. God is natuurlijk wel een God voor iedereen. God wil van iedereen een Koning zijn.

Kostbare hoeksteen (Zie: Steen die door de bouwlieden vol verachting is weggeworpen)

‘Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.’ (Handelingen 4:11)
Hierin verwerpt het Joodse volk Jezus.
‘gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.’ (Efeze 2:20)
‘In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: ‘De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’’ (1 Petrus 2:6-7)

Jezus is de hoeksteen, ons fundament waar wij op gebouwd zijn als een goed in elkaar passend geheel, tot een tempel van God.

Laatste Adam

‘Zo staat er ook geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.’ Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest.’ (1 Korintiërs 15:45)

Jezus voltooide alles waar Adam in faalde. Jezus was gehoorzaam, Adam niet. Jezus koos voor God, Adam voor zonden en Jezus doet boete voor de zonde van Adam. Het begon en eindigde met een boom. Adam at de verboden vrucht van de boom en Jezus droeg de zonden op hout van het kruis.

Lam van God

‘Doe de oude desem weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedesemd brood omdat ons pesachlam, Christus, is geslacht.’ (1 Korintiërs 5:7)
‘De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.’ (Johannes 1:29)
‘Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God.’’ (Johannes 1:36)
‘maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus.’ (1 Petrus 1:19)
‘Met luide stem riepen ze: ‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.’’ (Openbaring 5:12)
‘Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’ (Openbaring 7:17)
‘Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is.’ (Openbaring 13:8)

Jezus is het lam dat voor ons is geofferd ter verzoening van onze zonden. Hij is de vervulling van het hele offersysteem. Hij is voor ons het Paaslam. Als Lam van God heeft Hij het offer betaalt voor onze zonden uit het verleden, heden en toekomst.

Leeuw uit de stam Juda

‘Toen zei een van de oudsten tegen mij: ‘Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen.’’ (Openbaring 5:5)

Zo wordt Jezus genoemd vanwege zijn koninklijke en overwinnende kracht over de duivel, wereld, zonde en dood.

Leven

‘Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.’ (Johannes 14:6)
‘En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.’ (Kolossenzen 3:4)
‘Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’’ (Johannes 11:25-26)

Jezus is het leven, omdat Hij de oorsprong en gever van het eeuwige levens is. Hij is de fontein en oorzaak van ons geestelijk en eeuwig leven.

Levende steen

‘Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid,’ (1 Petrus 2:4)
‘want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf.’ (1 Korintiërs 3:11)

Jezus is een geestelijke steen, in tegenstelling tot de levenloze stenen van de tempel die het geestelijke huis van God lieten zien. Hij is het werkelijke fundament van het geloof.

Leven en opstanding (Zie: Opstanding en het Leven)

‘Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft,’(Johannes 11:25)
‘Ik ben de opstanding: wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft,’ (gedeelte Johannes 11:25)
‘Ik ben het leven: ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.’ (gedeelte Johannes 11:25-26)

Hij brengt dus geen opstanding en leven, maar Hij is het voor iedereen die gelooft. Hij is het leven zelf. De dood kon Hem niet vasthouden.

Licht van de wereld

‘Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’’ (Johannes 8:12)
‘Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.’ (Efeziërs 5:9)
‘want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis,’ (1 Tessalonicenzen 5:5)
‘Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt, en dit is werkelijkheid in Jezus’ leven en in uw leven.’ (1 Johannes 2:8)
‘Geloof in het licht zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht.’ Na deze woorden ging Jezus weg en hij hield zich voor hen schuil.’ (Johannes 12:36)
‘De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.’ (2 Korintiërs 4:6)

Jezus is het licht dat leven geeft. In het licht van Jezus hoef je geen angst voor veroordeling te hebben. God mag alles van je zien. Je mag tevoorschijn komen, ook met je zonden. Je leeft in het licht en de duisternis zal je niet meer te pakken krijgen. De afstraling van Jezus openbaart God. Als je Jezus kent, weet je en zie je wie God is. Hij is de persoon die ons ware kennis over God geeft.

Mensenzoon

‘Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.’’ (Matteüs 8:20)
‘Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei hij tegen de verlamde: ‘Sta op, pak uw bed en ga naar huis.’’ (Matteüs 9:6)

Jezus wordt in het Nieuwe Testament ongeveer 88 keer de “Mensenzoon” genoemd. “Mensenzoon” was een Messiaanse titel. Jezus is degene die heerschappij en pracht en een koninkrijk werd gegeven. Jezus is ook een menselijk wezen en dat terwijl Hij volledig God was.

Onze bescherming

‘Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.’ (2 Tessalonicenzen 3:3)

Jezus er is om ons te beschermen, van ons te houden en om ons van de vernietiging te redden door ons eeuwig leven te geven, ook al komt de duivel om God's volk te roven, te slachten en te vernietigen, Hij zal ons beschermen.

Onze grote God en Heiland

‘verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus,’ (Titus 2:13)
‘mijn hart juicht om God, mijn redder:’ (Lucas 1:47)
‘vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer.’ (Lucas 2:11)
‘ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.’’ (Johannes 4:42)
‘En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld.’ (1 Johannes 4:14)

Doordat God Zijn eniggeboren Zoon heeft gaf, kunnen wij geloven en verlost worden. Jezus is de zaligmaker. Hij gaf Zijn leven om dat van ons te redden.

Onze heiligmaking

‘Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost,’ (1 Korintiërs 1:30)

God geeft ons het voorrecht om in alle eeuwigheid te weerspiegelen wie Hij is. Hij is heilig en wil ons ook heilig maken, door Christus.

Onze rechtvaardigheid

‘Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost,’ (1 Korintiërs 1:30)

God is rechtvaardig. In alles wat Hij doet en wat Hij zegt is Hij een rechtvaardig God. Hij oordeelt een ieder rechtvaardig.

Onze verlossing

‘Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost,’ (1 Korintiërs 1:30)

Jezus heeft ons verlost. Alleen door Hem kunnen wij geredt worden en zalig worden.

Onze wijsheid

‘Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost,’ (1 Korintiërs 1:30)

Er is een verschil tussen aardse wijsheid en hemelse wijsheid. Hemelse wijsheid is van God en aardse van de duivel. Goede wijsheid kun je dus alleen van God krijgen. God stelt ons Zijn wijsheid ter beschikking. Hij legt ze voor ons neer in Zijn Woord.Gods wijsheid zegt ons in elke situatie vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming, onpartijdig en ongeveinsd te zijn.

Opstanding en het Leven

‘Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft,’(Johannes 11:25)
‘Ik ben de opstanding: wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft,’ (gedeelte Johannes 11:25)
‘Ik ben het leven: ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.’ (gedeelte Johannes 11:25-26)

Hij brengt dus geen opstanding en leven, maar Hij is het voor iedereen die gelooft. Hij is het leven zelf. De dood kon Hem niet vasthouden.

Profeet

‘Mozes heeft al gezegd: “De Heer, uw God, zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan; luister naar hem en naar alles wat hij u zal zeggen.’ (Handelingen 3:22)

Jezus is een zeer goede leraar die op een bijzondere wijze van God is gezonden.

Rechtmatige telg

‘De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven.’ (Jeremia 23:5)

Jezus is zonder zonden, onbevlekt, heilig en rechtvaardig. Hij is de Messias, Gods eeuwige en eniggeboren Zoon, die door de wonderlijke en onbegrijpelijke werking van de Heilige Geest is geboren uit de maagd Maria.

Rechtvaardige

‘Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degenen die de komst van de rechtvaardige aankondigden hebben ze gedood, en zelf hebt u nu de rechtvaardige verraden en vermoord,’( Handelingen 7:52)
‘Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige.’ (1 Johannes 2:1)
‘Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten.’ (Hebreeën 7:25)

Zij zelf en hun voorouders verzetten zich tegen de Heilige Geest en hebben daardoor de aankondigers van Jezus en Jezus zelf vermoord. Je kan door Hem gered worden. Hij pleit voor ons bij God.

Redder / Verlosser (Zie: Verlosser / Redder)

‘Dan zal heel Israël worden gered, zoals ook geschreven staat: ‘De redder zal uit Sion komen, en wentelt dan de schuld af van Jakobs nageslacht.’ (Romeinen 11:26)
‘want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft.’ (Efeze 5:23)
‘Aan Titus, mijn waarachtig kind in ons gemeenschappelijk geloof. Genade en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze redder!’ (Titus 1:4)
‘die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten.’ (Titus 3:6)
‘En als zij die zich door hun kennis van onze Heer en redder Jezus Christus hebben losgemaakt van het vuil van de wereld, daar weer in verstrikt raken en er opnieuw door worden beheerst, zijn ze er erger aan toe dan voorheen.’ (2 Petrus 2:20)

Jezus is de persoon die de mensheid verlost en zalig kan maken. Daarvoor heeft Hij zijn leven gegeven.

Rots

‘en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde – en die rots was Christus.’ (1 Korintiërs 10:4)

God is de Rots van ons heil. Voor God bouwen is voor de eeuwigheid bouwen. Jezus bouwt Zijn gemeente op de Rots. Hij is het fundament. Op de Rots bouwen betekent doen wat Jezus zegt.

Schepper

‘Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.’ (Johannes 1:3)

De Vader heeft met en door de Zoon de wereld geschapen.

Steen die door de bouwlieden vol verachting is weggeworpen

‘Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.’ (Handelingen 4:11)
Hierin verwerpt het Joodse volk Jezus.
‘gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.’ (Efeze 2:20)
‘In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: ‘De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’’ (1 Petrus 2:6-7)

Jezus is de hoeksteen, ons fundament waar wij op gebouwd zijn als een goed in elkaar passend geheel, tot een tempel van God.

Stralende morgenster

‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.’ (Openbaring 22:16)
‘Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht20 een iegelijk mens,21 komende in22 de wereld.’ (Johannes 1:9)
‘Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.’ (Johannes 8:12)

Het licht van de stralende morgenster dat het licht van alle andere sterren te boven gaat. Jezus is het licht van de wereld en door Zijn kennis wordt alles tot zaligheid verlicht. Jezus met de Vader en de Heilige Geest zal volkomen licht zijn net als een morgenster in de vroege morgen.

Telg van David

‘Toen zei een van de oudsten tegen mij: ‘Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen.’’ (Openbaring 5:5)
‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.’ (Openbaring 22:16)
‘Degenen die voorop liepen, snauwden hem toe dat hij moest zwijgen, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’’ (Lukas 18:39)

Jezus is de afstammeling van David, want zijn aardse moeder is de vrouw van Josef die de zoon van David is. Daarvan afgeleid is Jezus dus de zoon van David.

Trouwe en betrouwbare Getuige

‘En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed,’ (Openbaring 1:5)
‘Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: “Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping:’ (Openbaring 3:14)

Jezus is gekomen namens Zijn Vader (Johannes 5:43). Hij is gekomen om te getuigen van Zijn Vader. ‘Maar ik heb een belangrijker getuigenis dan Johannes: het werk dat de Vader mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat ik doe getuigt ervan dat de Vader mij heeft gezonden.’ (Johannes 5:36). Jezus heeft in Zijn tijd op aarde veel goede werken gedaan en dit getuigt van Zijn betrouwbaarheid als getuige van de Vader.

Trouw en Betrouwbaar

‘Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die ‘Trouw en betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert.’ (Openbaring 19:11)
God is trouw, namelijk in het doen en uitvoeren van Zijn beloften en dreigementen. God is te wijs om fouten te maken, Hij is te liefdevol om onvriendelijk voor ons te zijn en Hij is te almachtig om iets toe te laten, dat niet goed voor ons is. Daarom kunnen wij God werkelijk vertrouwen, want Hij weet wat het beste voor ons is.
Uiterste hoeksteen (Zie: Steen die door de bouwlieden vol verachting is weggeworpen)
‘Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is.’ (Handelingen 4:11)
Hierin verwerpt het Joodse volk Jezus.
‘gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.’ (Efeze 2:20)
‘In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: ‘De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’’ (1 Petrus 2:6-7)

Jezus is de hoeksteen, ons fundament waar wij op gebouwd zijn als een goed in elkaar passend geheel, tot een tempel van God.

Verlosser / redder

‘Dan zal heel Israël worden gered, zoals ook geschreven staat: ‘De redder zal uit Sion komen, en wentelt dan de schuld af van Jakobs nageslacht.’ (Romeinen 11:26)
‘want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft.’ (Efeze 5:23)
‘Aan Titus, mijn waarachtig kind in ons gemeenschappelijk geloof. Genade en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze redder!’ (Titus 1:4)
‘die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten.’ (Titus 3:6)
‘En als zij die zich door hun kennis van onze Heer en redder Jezus Christus hebben losgemaakt van het vuil van de wereld, daar weer in verstrikt raken en er opnieuw door worden beheerst, zijn ze er erger aan toe dan voorheen.’ (2 Petrus 2:20)

Jezus is de persoon die de mensheid verlost en zalig kan maken. Daarvoor heeft Hij zijn leven gegeven.

Voltooier en grondlegger van ons geloof (Zie: Grondlegger en voltooier van ons geloof)

‘Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.’ (Hebreeën 12:2)

God laat ons geloven door Zijn Geest. Hij zorgt ervoor dat het geloof in ons groeit. Hij leert ons geloven. Hij brengt ons samen in de kerk. Hij is de grondlegger van het geloof, maar daar blijft het niet bij. God doet geen half werk. Hij maakt het ook af. Hij gaat niet weg als je gelooft. Hij blijft werken in je hart. Hij helpt je om het vol te houden en te blijven geloven. Hij zal je sterk en krachtig maken, zodat je staande zal blijven en niet meer zal wankelen.

Verheven en enige heerser

‘op de dag die is vastgesteld door de verheven en enige heerser, de hoogste Heer en koning.’ (1 Timoteüs 6:15)
Jezus zal te voorschijn komen om te oordelen over de levenden en de doden. God, de Vader is de enige die wijs, goed en onsterfelijk is, want Hij is de enige ware God.

Verzoening voor onze zonden

‘Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.’ (1 Johannes 2:2)

Alleen door Jezus kunnen wij van onze zonden vergeven worden.

Vorst van de volken

‘Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het lam: ‘Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige, rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken.’ (Openbaring 15:3)
‘Wie zou geen ontzag voor u hebben? Koning van de volken, dat komt u immers toe. Onder alle wijzen van de volken, onder al hun koningen is niemand als u.’ (Jeremia 10:7)

Niemand is zo groot en machtig en goed als Hem.

Vorst van het leven

‘Hem die de weg naar het leven wijst hebt u gedood, maar God heeft hem uit de dood doen opstaan, en daarvan getuigen wij.’ (Handelingen 3:15)

Jezus is de enige leider die door zijn verdiensten en krachtig werk de mensen tot het eeuwige leven kan brengen.

Vrede(vorst)

‘Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.’ (Jesaja 9:5)

Jezus is onze vrede. Door Zijn dood aan het kruis is het conflict tussen God en de mens beëindigd. Hij heeft ons ook innerlijke vrede gegevens door de liefde in onze harten door Zijn Geest.

Waarheid

‘Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.’ (Johannes 1:14)
‘Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.’ (Johannes 14:6)
‘U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ (Johannes 8:32)

De waarheid brengt je dichter bij God, want God is waarheid.

Ware licht dat ieder mens verlicht

‘het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.’ (Johannes 1:9)

Jezus is het licht van de wereld en door Zijn kennis wordt alles tot zaligheid verlicht.

Ware wijnstok

‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.’ (Johannes 15:1)

Jezus is de wijnstok. De ranken die geen vruchten dragen snijdt de Vader weg en de ranken die vruchten dragen snoeit Hij bij, zodat zij meer vruchten dragen. Maar de ranken zullen zelf geen vruchten kunnen dragen zonder wijnstok. Zonder Jezus kunnen wij niets.

Wijsheid van God

‘Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid,’ (1 Korintiërs 1:24)

Jezus is de belichaming van Gods wijsheid zelf. Gods wijsheid is aan ons getoond door Jezus.

Wonderbare raadsman

‘Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.’ (Jesaja 9:5)

Jezus is wonderlijk. Hij is God en mens in één persoon en heeft wonderlijke werken en daden verricht. Hij is een raadgever. In al onze angsten en noden geeft Hij ons raad en hulp.

Woord

‘In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.’ (Johannes 1:1)
‘Hij droeg met bloed doordrenkte kleren. Zijn naam luidde ‘Woord van God’.’ (Openbaring 19:13)

Deze titel werd door de apostel Johannes gebruikt om de missie van Jezus te beschrijven. De titel verkondigt de goddelijkheid van Jezus en het feit dat Hij een eeuwige en absolute godheid is.

Yeshua (Zie: Jezus)

‘Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ (Matteüs 1:21)

Jezus redt. Jezus is de Griekse vorm van het Hebreeuwse 'Yeshua' (Joshua). De naam betekent: 'YaHWeH is redding.

Zoon van David (Zie: Telg van David)

‘Toen zei een van de oudsten tegen mij: ‘Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen.’’ (Openbaring 5:5)
‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.’ (Openbaring 22:16)
‘Degenen die voorop liepen, snauwden hem toe dat hij moest zwijgen, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’’ (Lukas 18:39)

Jezus is de afstammeling van David, want zijn aardse moeder is de vrouw van Josef die de zoon van David is. Daarvan afgeleid is Jezus dus de zoon van David.

Zoon van de Allerhoogste

‘Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven.’ (Lukas 1:32)

God is het machtigste en allerhoogste dat er is. En Jezus is de Zoon van God.

Zoon van God

‘Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van Israël!’ zei Natanaël.’ (Johannes 1:49)
‘Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden.’ (Hebreeën 4:14)
‘De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.’ (Lucas 1:35)

Christus is de enige 'natuurlijke' Zoon van God, wat betekent dat Hij volledig deelt in de Goddelijke natuur. Wij worden door het zoonschap Gods kinderen en beërven de gehele schepping in en met Christus.
© 2010 - 2024 Judogirl, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Christenen - Wie is Jezus?Christenen - Wie is Jezus?Iedereen kent het kerstverhaal wel. De geboorte van onze verlosser Jezus Christus en de viering daarvan. Toch zit er nog…
Jezus Christus (christendom)Jezus Christus is binnen het christendom de enig geboren zoon van God en voor christenen de beloofde Messias, die door d…
Wijzen uit het oosten waren zo dom nog nietWijzen uit het oosten waren zo dom nog nietHet lijkt merkwaardig dat de wijzen uit het oosten zo laat waren. Hoewel zij in menig kerststal gelijk met de herders bi…
Christelijke symbolen: Ichthus of vis-teken (vissen Bijbel)Christelijke symbolen: Ichthus of vis-teken (vissen Bijbel)Op auto's kom je regelmatig het Ichthus teken tegen (zie afbeelding). Dit vissymbool is eenvoudig en mysterieus tegelijk…

Joodse symbolen: tsietsiet, kwasten - teken aan de kledingJoodse symbolen: tsietsiet, kwasten - teken aan de kledingJoodse klediing en symbolen: tsietsiet, gedenkkwast of kwasten - teken aan kleding, symbool aan het gewaad. De tsietsiej…
Bronnen en referenties
  • http://www.christianlearn.blogspot.com/
Judogirl (64 artikelen)
Gepubliceerd: 13-09-2010
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.