Leiding door de Heilige Geest

Leiding door de Heilige Geest Leiding door de Heilige Geest, betekent horen en luisteren naar de Stem van God. Het kan moeilijk zijn om ons af te stemmen op God en de leiding van de Heilige Geest te ontdekken. Het is de Heilige Geest die ons leidt in de volle Waarheid, aangaande de Weg die wij moeten gaan. Omstandigheden en moeilijkheden kunnen belemmeringen vormen in het verstaan van God en het geleid worden door Gods Geest. Hoe kan je Gods Stem horen, hoe ontdek je de leiding van de Heilige Geest?

Leiding door de Heilige Geest, leven door Gods Geest

Het is belangrijk om af te stemmen op God, door dagelijks zijn Woord te lezen en Hem te aanbidden en danken. Het Woord is Leven en geeft ons kracht. Het is een machtig wapen van God, het is ons Zwaard.
De Heer zoekt aanbidders in Geest en in Waarheid. Het Woord helpt ons de bidden naar Zijn wil, naar Zijn waarheid. In het Woord van God ontdekken we wie God is en waar Hij voor staat. In Jozua 1:8 staat dan ook dat het Woord van God niet mag wijken uit onze mond maar dat we het Woord dag en nacht moeten overpeinzen, zodat we nauwgezet handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven is. Dán zullen we op onze wegen ons (Zijn) doel bereiken en zullen wij voorspoedig zijn. Bovendien bouwt God een macht op tegen vijanden door onze gebeden, zoals in psalm 8 staat. Dat is belangrijk, we zijn immers geschapen in Christus Jezus om de goede werken te doen die God tevoren heeft bereid, opdat wij daarin zouden wandelen, zo vertelt efeziërs 2 ons. Aanbidding en lofprijs helpt ons Hem te zoeken in Geest en God baant voor ons de weg door lofprijs. De vijand is nimmer een mens, maar dit zijn de machten der duisternis in de Hemelse Gewesten. Het is niet mogelijk in overwinning te leven en te staan wanneer wij het Woord van God laten voor wat het is.

Luisteren naar Gods Stem

De Heer, Heilige van Israël zegt (Jesaja 48:17): Ik ben de Here, uw God, die u leert, opdat het u welga, die u de weg doet betreden die gij gaan moet.
Eén ding is duidelijk, vanuit onszelf komen we er niet achter wat de weg van de Heer is en we moeten leren luisteren naar de Stem van God om zo geleid te kunnen worden door de Heilige Geest. In drukte horen we die Stem niet, in stilte kunnen we beter luisteren.

Rechtvaardig gebed

Lofprijs en aanbidding helpt ons om belasting achter ons te laten, om in de rust en nader tot God te komen zodat zijn Geest zich kan verbinden met de onze. Lofprijs biedt een uitstekend uitgangspunt voor gebed, want wanneer wij nader tot Hem zijn gekomen door onze lofprijs en ons zodoende om Hem hebben kunnen afstemmen zijn wij klaar om te bidden. Het verdient altijd aanbeveling om tijdens en na lofprijs onze belasting bij Hem neer te leggen en te zorgen dat we onze zonden beleden hebben. Ook hiervoor is de stilte na en tussen de lofprijs door belangrijk, omdat ons dikwijls dingen te binnen schieten waarvan we gereinigd dienen te worden door het Bloed van Jezus. Indien dit alles lekker verloopt, geldt: het gebed van een rechtvaardige vermag veel.

Overgave

Het staat ons vrij om vrijmoedig te vragen: Heer maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden, leidt mij in Uw waarheid en leer mij. Want de Heer zegt: Ik leer en onderwis u aangaande de Weg die gij gaan moet. Ik raad u, Mijn oog is op u.
(respectievelijk Psalm 25 en 32). Immers, God láát ons dan de Weg zien: Dit is de Weg, wandelt daarop (Jesaja 30:21). Leiding door de Heilige Geest, dat is toch wel wat wij mogen verwachten, want alleen die door de Geest van God geleid worden zijn zonen (kinderen) Gods (Romeinen 8:14). Wij zijn Zijn schapen en horen naar Zijn stem (Johannes 10:27).
Zijn Geest leidt ons in volle Waarheid, wanneer Hij komt de Geest der Waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle Waarheid, want Hij zal niet uit zichzelf spreken maar al wat Hij hoort zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen (Johannes 16:13).

Het is belangrijk om je leven zonder voorbehoud over te geven aan God en je te onderwerpen aan Zijn groeiproces, om de Heilige Geest te kunnen verstaan.

Het doel dat God met je leven heeft

Er zijn factoren die een rol spelen op weg naar het doel dat God met je leven heeft.
Deze factoren zijn:
  • de omstandigheden
  • keuzes die wij maken
  • geestelijke traagheid of ijver

Omstandigheden en leiding

Wanneer de omstandigheden vlekkeloos verlopen betekent dit niet automatisch dat we in de Weg van de Heer wandelen. Vlekkeloze omstandigheden kunnen een misleiding in zich meebrengen, omdat dit ons bidden kan verslappen. We zien dan niet meer zo de noodzaak tot gebed, Bijbel lezen en leiding ontvangen. Want alles is goed. Juist ook in goede omstandigheden, is het belangrijk te blijven bidden om leiding. Laat je dit na, dan kan het zijn dat God zelf plotseling ingrijpt.
Wanneer de omstandigheden niet gunstig zijn en alles lijkt tegen te zitten, wil dat niet zeggen dat je niet op de juiste Weg bent. Het kan zijn dat je juist op de goede Weg bent en dat de machten der duisternis er veel aan doen om je van die Weg af te krijgen, door je moedeloos te willen maken. Het kan zijn dat je tegenwerking ervaart, aangevallen wordt, juist omdat je op de goede Weg zit en doordat je de Stem van God juist prima hebt verstaan. Wat doe je in dit geval? Je neemt je koningschap op, je gaat in gezag staan, je bidt. Je probeert er achter te komen waar de wortel van de tegenstand zich bevindt en gebruikt de wapens van God (Efezieërs 6) om de tegenstand te beslechten. Hiervoor is wijsheid en inzicht nodig, maar hierom kunnen we vragen.

God geeft ons de tijd en heeft natuurlijk begrip voor het feit dat wij ook tijd nodig hebben om te leren en te begrijpen. Daarom gaat Hij stap voor stap. God ziet het begin en het einde en wij zien dat natuurlijk niet vanuit onszelf. Meestal grijpt God alleen direct in als Hij ons wil corrigeren, ons voor gevaar wil beschermen of wanneer we Zijn plan voor ons leven in de war dreigen te schoppen. Ook wanneer je buiten Gods Wil raakt, grijpt Hij in.
We krijgen niet in 1 keer voor ogen wat er voor ons ligt, omdat we dag na dag moeten leren om de hele wapenuitrustig van God aan te trekken (Efezieërs 6). En iedere dag brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee waarin we telkens weer de juiste keuze moeten maken. De keuzes die we dagelijks maken, zijn medebepalend voor onze toekomst. Gelukkig is er niet maar één Weg naar het doel, dus we kunnen fouten maken. Feilloos zijn we immers niet, alleen God is onfeilbaar. Maar er is echter wel een weg die het meest direct en het prettigst is.

God wil ons direct zijn richtinggevende leiding geven, in onze huidige situatie.

Hoe?

  • Door ons steeds weer dezelfde gedachten te geven
  • Door meerdere christenen die onafhankelijk van elkaar hetzelfde zeggen
  • Doordat je bevestiging vindt in de Bijbel
  • Of door diepe onvrede
En soms kan het zijn dat je steeds bidt voor een antwoord en dit antwoord niet krijgt. De kans is dan groot dat God hier in Zijn Woord al duidelijk over is.

Wanneer de Heilige Geest spreekt door jezelf, of door anderen, is het noodzakelijk dit te toetsen. Hij spreekt namelijk door de menselijke geest heen en Hij maakt geen fouten, maar wij wel. Wij kleuren Zijn spreken subjectief in, dus behoren dit te toetsen. Toetsen doe je door in de eerste plaats de Bijbel, andere hulpmiddelen zijn je eigen vernieuwde geest, andere christenen en de omstandigheden.

(Bijbelteksten die ons oproepen te toetsten zijn: 1 Thes. 5:21, 1 Cor. 14:29, 1 Joh. 4:1) en 2 Cor. 13:1).

Indien je zelf een Woord denkt te mogen spreken tot een medegelovige is een waarschuwing op zijn plaats, in Marcus 7:13 staat dat we het Woord van God niet krachteloos moeten maken door onze overlevering die aan ons is overgeleverd. En dergelijke dingen doet gij vele...

Dus pas op dat je het Woord van God niet krachteloos maakt, ook niet door bijvoorbeeld alleen eruit te pikken wat je het liefst wilt horen. Want: Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet de Mijne (Jesaja 55:8).

Wij worden er ook voor gewaarschuwd niet mee te lopen met de angsten, stromingen en hypes in de wereld. Namelijk dit meelopen belemmert ons de Stem van God goed te verstaan en maakt Leiding door de Heilige Geest moeilijk. In Romeinen 12:2 staat namelijk, en wordt niet gelijkvormig de wereld maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de Wil van God is, het goede, het welgevallige en het volkomene. Daarom moeten we er tevens op toezien dat niemand ons meesleept door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog, met de wereldgeesten in plaats van Christus (colossenzen 2:8).
© 2010 - 2024 Ssandra3108, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Pinksteren en de Heilige GeestNiemand heeft de Heilige Geest ooit gezien, bestaat deze Geest eigenlijk wel? Jezus is terug bij zijn vader en heeft bel…
Natuurlijk en geestelijk leiderschap: wat is het verschil?Natuurlijk en geestelijk leiderschap: wat is het verschil?Dr. John Oswald Sanders (1902-1992) heeft veel over leiderschap geschreven, waaronder Spiritual leadership - Principles…
Derde sacrament: het Heilig VormselDerde sacrament: het Heilig VormselHet derde sacrament die het katholieke geloof kent, is het Vormsel. Hierbij ontvangt een gelovige de Heilige Geest Gods…
De waarheid die een goed getuigenis gaf in 3 Johannes 1:12aDe waarheid die een goed getuigenis gaf in 3 Johannes 1:12aIn zijn brief aan Gajus schreef de oudste dat de waarheid een goed getuigenis gaf over Demetrius. Dit roept de vraag op…
Tehilliem: Psalm 25 - een Joodse uitlegTehilliem: Psalm 25 - een Joodse uitlegDe verzen in deze psalm zijn gerangschikt volgens het Hebreeuwse alef-bet, met uitzondering van de letters Bet, Wav en K…
Ssandra3108 (253 artikelen)
Laatste update: 16-10-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.