De Islam nader bekeken

De Islam is één van de wereldgodsdiensten. Het bestaat uit verschillende stromingen met elk zijn eigen weg. Twee dingen hebben ze gemeen: één God (Allah) en het heilige boek "de Koran". De interpretatie van de Koran en de manier van het eren van de profeet (Mohammed of Ali) verschilt binnen deze stromingen. Zo zijn er dus duidelijk verschillen, wat mij de aanleiding gaf dit uit te zoeken. Dit artikel gaat puur over de Islam in het algemeen, zodat het beter wordt begrepen.

Het ontstaan van de Islam

De Islam is ontstaan in de 7e eeuw na Christus. De profeet Mohammed (vzmh) heeft op 40 jarige leeftijd de openbaring van de Islam ontvangen. De boodschappen die hij in zijn levensjaren ontving zijn later opgetekend in de Koran. De boodschap van openbaring kreeg hij rechtstreeks van God via de engel Gabriël. De volgelingen van de profeet Mohammed werden moslims genoemd. De eerste 13 jaar van zijn profeetschap, had Mohammed in Mekka doorgebracht. In die tijd leefden er hoge priesters en clanleiders in de Arabische wereld, die de volgelingen van Mohammed (vzmh) mishandelden en zelfs doodden. De Moslims geloofden slechts in Eén God, trachtten onrecht en onderdrukking te bestrijden en erkenden het profeetschap van Mohammed (vzmh). De verschillende pogingen om Mohammed (vzmh) te doden zijn mislukt. In Medina, waarheen hij op Gods gebod naar toe was gevlucht, stichtte hij een Islamitische staat. Daar openbaarde God aan hem wetten voor het sociaal en maatschappelijk leven, het strafrecht, zedenwet etc. 10 jaar lang, onafgebroken, zorgde Mohammed (vzmh) in Medina voor de verspreiding van God's boodschap. Onderdrukking, onwetendheid, onrecht, racisme etc. werden door hem verfoeid en uitgebannen. Al met al heeft de openbaring van de Koran zo'n 23 jaar geduurd. De Islam bleek een zeer grote aantrekkingskracht op mensen te hebben. In korte tijd verspreidde de Islam zich door geheel Arabië tot verre daarbuiten. Nu zijn er meer dan een miljard Moslims in de wereld. Islam betekent letterlijk "Onderwerping".

De profeet Mohammed

Mohammed (vzmh) werd geboren in het jaar 571 in de stad Mekka (de hoofdstad van het Arabisch Schiereiland). Zijn vader stierf voor zijn geboorte en zijn moeder toen hij 6 jaar was. Eerst werd hij door zijn grootvader opgevoed, die hem het geloven in één God aanleerde. Later door zijn oom; een koopman. Al op jonge leeftijd viel hij op door zijn zuiver en onbesproken gedrag. Hij was goedhartig, eerlijk en een verstandig persoon. Mohammed (vzmh) begon eerst als herdersjongen. Daarna nam een rijke weduwe, Khadija, hem in dienst als koopman en stuurde ze hem als leider van een karavaan met producten naar Jeruzalem. Deze tocht bracht hem rechtstreeks in contact met allerlei christenen en joden, en maakte een diepe spirituele indruk op hem. Terug in Mekka trouwde hij met de veel oudere Khadija en ze kregen 6 kinderen (4 jongens en 2 meisjes)

De boodschappen en openbaringen besprak hij vaak alleen met zijn echtgenote Khadija en zijn neef Ali. Zij waren de eersten die in de authenticiteit ervan geloofden.

Later kreeg hij de opdracht van God om het naar iedereen te openbaren. Er waren veel geïnteresseerden, maar ook zeer veel vijanden die hem en al zijn volgelingen op allerlei manieren probeerden te doodden. Velen zijn omgekomen, maar Mohammed (vzmh) overleefde het en God hielp hem met de vlucht naar Medina, waar hij uiteindelijk de Islam waar heeft kunnen maken. (In het stukje "Het ontstaan van de Islam" is dit al uitgebreider opgeschreven)

Na de dood van Khadija trouwde hij met nog meerdere vrouwen, waarvan de meesten volwassen weduwen, hoewel hij niet met allen seksuele contacten had. Het ging meer om de sociale voorziening en levensonderhoud. Onder deze vrouwen waren er twee joods, en één christen. Mohammed (vzmh) was nederig; hij eiste geen speciale behandeling en deelde de huishoudelijke taken met zijn vrouwen en de algemene taken met zijn volgelingen.

Mohammeds overwinning op Mekka vond plaats in het jaar 630. Terwijl zijn leer verspreidde over heel Arabië, werd hij ziek en overleed op 63 jarig leeftijd. Zijn voortreffelijk en perfect voorbeeld voor de mensheid heeft er toe geleid dat vele moslims zeer hoog eren. Voor moslims (in het algemeen) is Mohammed de ‘zegel van de profeten’, de allerlaatste, van wie de woorden alle belangrijke onderwijzingen samenvatten van alle profeten die voor hem leefden. Na het benoemen van de Profeet en ook na het schrijven van zijn naam wordt daarom altijd "Vrede zij met hem" (vzmh) geplaatst.

De verschillende stromingen binnen de Islam

De verschillende Islamitische stromingen zijn te onderscheiden naar de wijzen waarop de koran gelezen wordt. Het is dus niet een simpele kwestie van: moet de koran letterlijk worden gelezen en letterlijk worden toegepast, maar een kwestie van onderscheiden: Welk deel is gebaseerd op eeuwige en universele waarden, welk deel is context-bepaald en moet dus opnieuw worden geïnterpreteerd? De stromingen binnen de Islam vormt geen probleem onderling tussen de verschillende groeperingen. Er wordt gemeend dat er ongeveer 73 stromingen bestaan, waarvan maar één de werkelijke Islam is. Welke dat is, dat is de vraag. Maar dat heb je dus ook binnen het Christendom. Katholieken, Protestanten, Hervormden etc. noem maar op. Elke geloof denkt, wij zijn de juiste. Zo is dat ook binnen de Islam. Elke stroming denkt op zijn manier op het juiste pad te zijn.

Zo heb je bijv. Het Soennisme, die weer vier rechtsscholen kent: Hanefieten (vnl. in India, Pakistan, Afghanistan, Egypte, Turkije en West-Afrika), Hanbalieten (Vooral Midden-oosten), Malikieten (vnl Noord en West-Afrika, dus ook de Marokkanen) en de Sjafieten (Maleisië en Indonesië) Daarnaast vallen de substromingen Salafisme en Wahabisme ook onder het Soennisme.De soennieten vormen bijna de grootste groep binnen de Islam. De Hanefieten zijn hier binnen weer de grootste groep en zijn moderner en liberaler in denken. Ze zijn niet zo streng en Godslastering is niet zo strafbaar.Het geloof van de Malikieten is meer traditioneel; zij leven strikt (dat denken ze) volgens de Koran en het leven van Mohammed (vzmh). Het is maar een kleine groep (ca.15%). Zij nemen traditie en plaatselijke gewoonten hoog in het vaandel. Vandaar dat bijv. in Somalië "vrouwenbesnijdenis" voorkomt en in Turkije weer niet. Het staat namelijk niet in de Koran, het is een plaatselijke traditie. De Hanbalieten plaatsen de Koran boven alles en zijn het meest conservatief. De sjafieten leven weer heel anders. Sjiisme (waaronder de Alevieten, die de Profeet Mohammed, maar vooral de eerste opvolger Ali hoog eren), Khwarij en Soefisme zijn ook weer andere stromingen binnen de Islam.

De Koran

De Koran is het heilige boek binnen de Islam. De Koran bestaat uit soera's. Dat zijn hoofdstukken die onderverdeeld zijn in verzen (ayat). In totaal bevat de Koran 114 soera's, bestaande uit 6226 ayat's. Voor moslims is de Koran het woord van God.

De context

De verzen in de Koran bevatten boodschappen van God, die destijds aan de Profeet Mohammed (vzmh) zijn geopenbaard. Deze staan echter niet in de oorspronkelijke volgorde van openbaring. De context waarin de soenna's zijn geschreven is dus op verschillende manieren te interpreteren.

Wil je de Koran lezen dan zul je context moeten analyseren. Is het de periode in Mekka, waarin de (nieuwe) moslims een minderheid waren? Dan is er meer aanwijzing voor de relatie van de mens tot God. Of is het de periode waarin de profeet mijn zijn volgelingen woonde in Medina? Hier zijn meer aanwijzingen voor het maatschappelijk leven.

Wie heeft de Koran geschreven?

De openbaringen waren oorspronkelijk mondeling doorgegeven aan de profeet Mohammed (vzmh). De Koran is niet geschreven door deze profeet, want Mohammed (vzmh) kon zelf niet schrijven. Pas veel later zijn de openbaringen opgeschreven en gebundeld.

Oude bronnen vermelden dat de volgelingen van Mohammed (vzmh) de openbaringen uit het hoofd hadden geleerd en fragmentarisch opgeschreven hebben op stukken perkament, hout en bot. Doordat verschillende schrijvers de woorden van Mohammed noteerden, ontstonden er al snel verschillende tekstversies. Na de dood van de profeet bestonden er dus tekststukken, maar de mondelijke overleveringen waren ook uiterst belangrijk. Zo waren er maar enkele moslims die de hele openbaring in hun hoofd hadden. De mondelijke en schriftelijke overleveringen bevatten veel begrippen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Dit is dan ook waarom er verschillende interpretaties bestaan van kwesties die nu actueel zijn.

De taal en interpretatie.

De Koran is geschreven in de Arabische taal. Vroeger waren er onenigheden bij vertalingen. De woorden van God zouden dan niet meer kloppen. De teksten in de Koran zijn zeer moeilijk geschreven. Zelfs de mensen die Arabisch spreken hebben moeilijkheden met het begrijpen en interpreteren van de Koran. Tegenwoordig is de Koran vertaald naar verschillende talen. Ook in Nederland bestaan er verschillende vertalingen van de Koran. Het is moeilijk te achterhalen wat bepaalde woorden destijds hebben betekend en door de vertaling komt er nog een extra moeilijkheid bij.

Koran recitatie

De Koran wordt gereciteerd in het Arabisch. Er wordt hier veel waarde aan gehecht. Recitatie in het Arabisch is een belangrijk onderdeel van de godsdienst. Het maakt ook deel uit van de verplichte gebeden. Daarnaast bestaat de "Tafsir", hierin worden de verzen uitgelegd (Exegese).

De Koran met respect behandelen.

De Koran mag volgens de moslims niet zomaar in de handen genomen worden of zomaar ergens neergelegd worden. Vóór het gebruik vindt een rituele wassing plaats. Verder moet de Koran op een hoge plek weggelegd worden en nooit op de grond. Heel veel moslims vinden dat je zonder een rituele wassing niet de Koran mag aanraken, oppakken of uit lezen. Het wordt met respect behandeld.

De Koran tegenover andere heilige boeken

In de Koran wordt met respect gesproken over de Thora (Tavrat), die volgens de Islam is geopenbaard aan Mozes (Musa).
De Psalmen (Zabur) die geopenbaard is aan David (Davud) en de Bijbel (Indjil) die geopenbaard is aan Jezus (Isa). De profeten en geschriften van de Tenach worden niet afzonderlijk genoemd en ook niet het de brieven v.d. Bijbel.

Hadith

Naast de Koran, wat schriftelijk is vastgelegd, vormen de Hadith's aanvulling op de Koran. Hadith betekent de wijze waarop de profeet Mohammed (vzmh) heeft geleefd. Het zijn islamitische overleveringen over het doen en laten en de uitspraken van de profeet Mohammed. De Islamitische wetgeleerden en Theologen hebben 3 eeuwen lang moesten discussiëren over de overgeleverde tradities (die elkaar soms tegenspraken) welke authentiek en welke later verzonnen zijn. Uiteindelijk zijn door moslims de auteurs Al-Boechari en Muslim als meest betrouwbare aangewezen. Zij stelden zeer kritische maatstaven aan voor het optekenen van de Hadith's. Van de 700.000 overleveringen van Mohammed, hebben zij er 7000 in hun verzameling opgenomen. Moslims geloven dat deze Hadith's het meest authentiek zijn. De Hadith's zijn vastgelegd in meerdere boeken.

Sharia

De Sharia is de Islamitische wetgeving. Deze is vastgesteld op basis van de Koran en de Hadith's. De Sharia is meer een plichtenleer. Het overgrote deel is niet in strijd met de wetten in Nederland. Toch heeft het ook ook plichten die niet samengaan met de Westerse maatstaven. In sommige Islamitische landen geldt de Sharia. De Sharia verschilt per Islamitische stroming en ook nog eens per land. En bovendien is er geen één land waar de zuivere Sharia toegepast wordt. Er zijn namelijk hele strenge eisen aan vastgesteld, waaraan geen land zich strikt houdt. Zware lijfstraffen (zoals bijv. stenigen of amputeren van ledematen) op bijv. diefstal en prostitutie is volgens de Koran alleen toegestaan wanneer er sprake is van een rechtvaardige samenleving, zonder armoede die mensen kan drijven tot stelen of in eigen onderhoud te voorzien door seksuele diensten aan te bieden. Zo'n rechtvaardige samenleving bestaat nergens!

Over de kledingdracht gesproken zien we vrouwen met hoofddoekjes, sluiers of burka's. Er gelden eigenlijk niet hele strenge kledingsvoorschriften. Het enige wat wel de plicht is van een vrouw is zich zó te kleden dat het blijk geeft van zedigheid en bescheidenheid. In Turkije volstaat men met een hoofddoekje, maar in het midden-oosten zie je vrouwen met zwarte sluiers en in Somalië bijv. weer burka's, waarbij ook het hele gezicht wordt bedekt.

Moslims gaan ervan uit dat men voor zijn doen en laten op de Dag des oordeels rekenschap voor God aflegt en door God beloond ofwel bestraft wordt.

Jihad

De letterlijke betekenis van Jihad is "strijd". Over het woord "Jihad" zijn er veel misverstanden. Zo wordt het begrip al gelijk met "de heilige oorlog" verklaard. Het is een complex begrip dat sinds de aanslagen van 11 september enorme discussies heeft opgewekt in de westerse wereld. Door gebrek aan de ware betekenis van het woord Jihad, wordt in niet-moslim landen, "de Islam en zijn Koran", onterecht als "gevaarlijk" bestempeld. De Koran is echter tégen geweld! Hoewel de soms op geweld lijkende teksten verkeerd geïnterpreteerd worden, zoals al eerder genoemd. Het begrip "heilige oorlog" komt niet eens voor in de Islamitische wetgeving; de Sharia!

Er bestaan twee vormen van Jihad: De innerlijke en uiterlijke Jihad:

Innerlijke Jihad of grote Jihad

De innerlijke Jihad wordt ook wel de grote Jihad genoemd. Dit is niets meer dan een innerlijke strijd (dus van binnen) tegen verleidingen van buitenaf of tegen het ego. Neem als voorbeeld de vastenmaand "Ramadan". De moslim moet zich houden aan de regels die hiervoor gelden. Of denk aan het 5 keer bidden op een dag en dan ook nog op tijd. Dit zijn enorme strijden, want hoeveel dingen om je heen kunnen wel niet zorgen voor een verleiding het niet te doen. Ook je eigen gedachten kunnen je verleiden. Deze vorm van Jihad vormt het hoofdingrediënt kun je als het ware zeggen.

Uiterlijke Jihad of kleine Jihad

De uiterlijke Jihad wordt ook de kleine Jihad genoemd. Deze vorm van Jihad geldt alleen voor Islamitische landen. Het wordt weliswaar beschouwd als een verplichting, maar deze moet dan wel gebeuren onder de verantwoordelijkheid van Islamitische heersers. Wanneer een Islamitische staat aangevallen of bedreigd wordt, moet hun land verdedigd worden door mobilisatie van voldoende mankracht ter bescherming. Veel extreme moslims zien dit begrip als heilige oorlog en denken zich te moeten verdedigen d.m.v. geweld. Dit doen ze ook in niet-Islamitische landen en daar zitten ze dan al fout met de gedachten.

Door de historische gebeurtenissen, zoals bijv. de Kruistocht, én ook bijv. de beweging "Hamas heeft eigenlijk alleen de uiterlijke Jihad bekendheid gekregen in het westen.

Het geloof

Er zijn een aantal basisplichten voor een moslim. Wanneer een moslim zich hier aan houdt, is hij/zij in ieder geval op de goede weg en zal hij/zij hiervoor beloond worden op de dag des oordeels.

De 5 zuilen van de Islam:

 • De Geloofsovertuiging (=Shahada): Het uitspreken van de Shahada: "Er is geen God dan God en Mohammed is de boodschapper van God"
 • Het Gebed: 5 maal per dag bidden in de richting van Mekka, met vooraf een rituele wassing.
 • Het Vasten: één maand lang tijdens de Ramadan
 • De Hadj (=Islamitische bedevaart): één maal in het leven, indien mogelijk)
 • De Armenbelasting (=Zakat): Jaarlijkse donatie aan armen betalen, afhankelijk van je vermogen

Lang niet alle moslims voldoen aan alle plichten. Toch voelen zij zich moslim. Niet elke moslim heeft de mogelijkheid om 5 keer op een dag te bidden. Zij werken of studeren en hebben daarom niet die vrije mogelijkheid. Het vasten is verplicht, maar mensen die het niet kunnen wegens ziekte, handicap of ouderdom zijn vrijgesteld. Echter zij moeten hier voor in de plaats geld geven aan de armen, zodat zij lekker en gezond kunnen eten tijdens de ramadanmaand. Ook de Hadj is niet voor iedereen haalbaar. Mensen die ziek zijn, een handicap hebben, bejaard zijn of geen geld er voor hebben, hebben deze plicht niet. De armenbelasting kan ook alleen maar gegeven worden als men genoeg geld voor zichzelf heeft. Dan blijft er maar ééntje over en dat is de geloofsovertuiging uitspreken. Dit "moet" elke moslim doen.(velen doen het meerdere malen per dag) Ook een niet-moslim die zich gaat bekeren tot de Islam moet de Shahada kunnen uitspreken, om moslim te kunnen worden.

Verder gelden er nog 6 belangrijke geloofsovertuigingen:

 • Geloven in één God (Allah). Allah is Groot, Onsterfelijk en de allermachtigste. Hij is de Schepper en Voorziener.
 • Geloven in de Engelen
 • Geloven in de Boodschappers en Profeten van God
 • Geloven in de Dag des Oordeels
 • Geloven in alle geopenbaarde Boeken (de Koran, Thora, Psalmen en Bijbel)
 • Geloven in Lotsbestemming (geloven dat zowel het goede als het kwade van God komt.)

Het is een zonde voor een moslim om zelfs één v.d. genoemde geloofsovertuigingen te ontkennen.

Islamitische Jaartelling.

De emigratie van Mekka naar Medina (in het jaar 622) van de Profeet Mohammed (vzmh) wordt de Hidjra genoemd. Dit is het begin van de Islamitische jaartelling. De Islamitische Jaartelling gaat volgens de maancyclus. Daardoor is het Islamitische jaar korter dan de jaartelling die we hier in Nederland kennen (dus de Christelijke jaartelling).

Islamitische feestdagen

Islamitische feestdagen verschuiven binnen de Christelijke kalender steeds 11 dagen naar voren.
 • Muharram: Islamitisch Nieuwjaar
 • Ashura: 10de dag van de eerste maand
 • Geboortedag van de Profeet: 12de dag van de derde maand (in het turks heet het Mevlid Kandili)
 • Nacht v.d. Wonderen: eeste nacht van donderdag op vrijdag van de zevende maand. (in het turks heet het Regaib Kandili)
 • Hemelvaart: nachtreis van Mekka naar Jeruzalem en daaropvolgende reis naar de Hemel. 27ste van de maand Rajab (in het turks heet het Mirac Kandili)
 • Nacht van de Lotsbezegeling: 14de nacht van de maand Sjaban. (in het turks heet het Berat kandili)
 • Ramadan (vastenmaand): dit is de negende maand.
 • Nacht van de beslissing: dit is de 27ste van de maand Ramadan en tevens de allerheiligste nacht.
 • Suikerfeest: 1ste dag van de tiende maand. Dit is het einde van de Ramadan en wordt uitbundig gevierd. Het duurt 3 dagen.
 • Offerfeest: 10de dag v.d. twaalfde maand. Dit is een zeer belangrijk feest binnen de Islam. Het duurt 3 dagen.
© 2007 - 2024 Elmas, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De islam (religie)De islam (religie)De islam is een monotheistische godsdienst. Het geloof in Allah staat centraal. Er zijn verschillende hoofdstromingen bi…
Waar geloven aanhangers van het Islam in?Waar geloven aanhangers van het Islam in?De Islam is na het Christendom in Nederland de godsdienst met de meeste gelovigen. In vele gevallen gaat het hierbij om…
De Eerste Kalief: Abu BakrAbu Bakr was de eerste kalief na de dood van de profeet Mohammed (vrede zij met hem). Hij werd in de Islamitische wereld…
Islam is de op één na grootste wereldgodsdienstIslam is de op één na grootste wereldgodsdienstIslam is een der grootste wereldgodsdiensten. Dit is met name het geval in Zuidoost-Azië waar ruim 60% van de bevolking…
Bronnen en referenties
 • Wikipedia
 • Google
Reacties

Selima, 15-05-2015
De siiten/alevieten zien Ali NİET als profeet, maar als de 1e opvolger van de profeet Mohammad. Na overlijden van Mohammad was er onenigheid over de opvolging. De helft koos voor Abu Bakir, terwijl de andere helft van mening was dat Ali de opvolger had moeten worden. Mohammad is DE profeet voor soenieten en siiten/alevieten. Reactie infoteur, 10-11-2015
Dankjewel voor je antwoord. Ik heb het aangepast.

Arthur Olive, 17-03-2015
Er is een groot verschil tussen de Christelijke God en de Muslim Allah. God is barmhartig omdat hij rechtvaardig is in dat Jezus boete heeft gedaan voor de zonden van zijn mensen. Het was God's plan om Jezus de zonden van zijn mensen op zich te laten nemen zodat hij barmhartig kon zijn. Allah is barmhartig ten koste van zijn rechtvaardigheid. De zonden van de gelovigen gaan ongestraft. Reactie infoteur, 19-03-2015
Mijn respect voor jouw geloof. In de Islam gaat het over één God. Dat is dezelfde God als in het Christendom of Jodendom. Of je nou tegen de allermachtigste 'God' zegt of 'Allah' dat maakt niet uit.

Jehoeda (infoteur), 13-12-2007 #4
Het jodendom is geen bekeringsgodsdienst zoals het christendom en de islam. Maar het jodendom heeft wel de taak om de wereld te onderwijzen van de Ene God die het universum bestuurt.

Over andere godsdiensten zegt het jodendom het volgende:

Hoewel de rest van de mensheid de Tora niet accepteerde, kreeg het wel de plicht om een aantal wetten na te leven. Deze wetten worden de Zeven Wetten van Noach genoemd. Volgens Rebbe Menachem Mendel Schneerson hebben volken deze wetten nodig om met succes het evenwicht tussen persoonlijke en gemeenschappelijke behoeften te bewaren.

De Zeven Wetten van Noach (het Noachidisch Verbond)

1. Geloof in G'd
2. Eerbied voor en lofprijzing van G'd
3. Eerbied voor het menselijk leven
4. Eerbied voor het gezin
5. Eerbied voor de rechten en het bezit van anderen
6. Schepping van een rechtsprekend systeem
7. Eerbied voor al het geschapene

Dit zijn de zeven hoofdwetten. In totaal zijn er ongeveer dertig wetten. De mensen die het Noachidische Verbond naleven worden B'nei Noach (kinderen van Noach) genoemd.

Als de Noachidische wetten worden nageleefd kan er vrede in de wereld komen. Bovendien komen niet-joden bij naleven van de wetten in de Komende Wereld. Reactie infoteur, 14-12-2007
Bedankt voor je reactie Etsel,

Die 7 wetten die je noemt, gelden ook binnen de Islam… Waarom schrijf je geen GOD. je laat de O weg. of is dat een type foutje? (denk van wel)

Jehoeda (infoteur), 11-12-2007 #3
Mooi uitgebreid artikel. Misschien kan je nog aangeven dat islam 'onderwerping' betekent. Onderwerping aan de wil van Allah.

Niet duidelijk is de reden waarom God zich aan Mohammed openbaarde. Wat voegt de islam toe aan het jodendom (en het christendom)? Deze vraag stel ik omdat Mohammed zijn boodschap eerst aan de Arabische joden trachtte te verkopen, maar dit mislukte. Vervolgens werden de joden vervolgd (zie mijn artikel 'Hoe Jeruzalem heilig werd voor moslims'). Ook wordt Jerzalem nergens aangeduid in de Koran. De hemelvaartreis vanuit Jeruzalem (een verre moskee) is door de Syrische heersers verzonnen omdat zij niet naar Mekka mochten voor de bedevaart.

De vraag is ook in hoeverre de moslims de Tora als heilig boek beschouwen. Zouden ze de Tora erkennen dan moeten ze ook erkennen dat het joodse volk het Uitverkoren Volk is en dat het Land Israël toebehoort aan de joden. Gelet op de stroom van kritiek door de moslims (ook gematigden) op de joodse staat, lijkt het er dus niet op dat men de Tora accepteert. Vaak hoor je moslims zeggen dat de joden de Tora zouden hebben vervalst. Dan is de vraag hoe de Tora er volgens de moslims dan wel uitziet?

Hetzelfde verhaal kan ook gehouden worden voor het Nieuwe Testament van de christenen. Als de moslims dit als heilige boek beschouwen dan moeten ze Jezus als Messias erkennen en niet als profeet. Of hebben de christenen het Nieuwe Testament ook vervalst? Zo ja, hoe ziet het Nieuwe Testament er dan uit volgens de moslims?

Kortom het is onduidelijk op welke wijze de moslims het jodendom en het christendom accepteren. Mede ook omdat christenen en joden dhimmi's zijn binnen de islamitische wereld. Ze zijn dus tweederangs burgers. Reactie infoteur, 11-12-2007
Bedankt voor je reactie Etsel, zal er zo op reageren.

Elmas (33 artikelen)
Laatste update: 10-11-2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.