Joodse brachot (zegenspreuken) - Hebreeuws fonetisch

Joodse brachot (zegenspreuken) - Hebreeuws fonetisch Steeds meer Joden en niet-Joden zien anno 2024 het belang in van het uitspreken van zegens (brachot). Zij beseffen dat G'd de bron is van al het leven op aarde. Joodse brachot (zegenspreuken) bij Sjabbatkaarsen, bensjen kinderen vrijdagavond, handen wassen, brood, challa afzonderen, voorbracha Tora, Nabracha Tora, Chameets zoeken, Omertellen, Bracha jomtovkaarsen, Sjofar, Soeka, Loelav, Chanoeka, vruchten, Sjehèchejanoe, Megila, Arba kanfot, Talliet, Tefilien, Mezoeza, Touwelen, Nabracha, Brachot die je zegt voordat je iets eet of drinkt. Deze zegenspreuken zijn allemaal bedoeld voor Joden. Maar een aantal spreuken die betrekking heeft op voedsel (zie laatste link) behoort ook door niet-Joden (Noachieden) gereciteerd te worden. Ook zij moeten beseffen dat G'd de Bron is van al het leven.

Bracha - zegenspreuk

Een zegen kan op twee verschillende manieren worden uitgelegd:
 1. een rituele zegen voor het nuttigen van voedsel, het uitvoeren van bepaalde mitswot, en bij bepaalde aangelegenheden;
 2. een zegen die je samen met een ander deelt voor goede gezondheid, etc.

Hieronder volgen rituele zegens.

Baruch Atta A-do-nai E-lo-hei-nu Me-lech Ha-O-lam

Baruch...

Sta me toe om diep in mijn tastbare realiteit te putten...

Atta...

U. U zoals U nu hier bent in alles en toch door geen van hen gegrepen, U zoals U overal bent, maar toch voorbij tijd en ruimte, U, alleen U, ondefinieerbaar, onnoembaar, onkenbaar als iets anders dan U, mag U ook gevonden worden binnen...

A-do-nai...

U zoals U Uw oneindige licht uitstraalt, dat licht steeds weer samentrekken en uitbreiden met kwantumsprongen en grenzen om de vorm en substantie te worden van ontelbare werelden, evolueren, transformeren, verdichten, tot het bereiken van de kristallijnen staat van deze fysieke wereld waarin ik sta, mag U ook gevonden worden binnen...

E-lo-hei-nu...

U als U bent de goddelijke energie en het bewustzijn dat in mij ademt, mijn ziel en leven zoals ze één zijn met U, en U één met mij bent, en daardoor, moge U ontdekt worden als...

Me-lech Ha-O-lam...

U zoals U bent gemanifesteerd in alle krachten van dit universum, U terwijl U tot ons spreekt vanuit elke handeling van deze alledaagse wereld, U als enige auteur en regisseur van dit drama in elk detail.

Zodat, in elke mitswa die we vieren, in elke menselijke activiteit van eten, drinken, slapen en het kennen van het leven, U daar zult worden gevonden, gevoeld, gekend en waargenomen, als U, alleen U, de onkenbare, onnoembare U.

Brachot - Joodse zegenspreuken bij voedsel

De Joodse wijzen hebben bepaald dat niets van deze wereld ontleend mag worden zonder eerst een zegen te reciteren. Dit is gebaseerd op Psalm 24:1 De Eeuwige behoort de aarde en wat er zich bevindt, de wereld en wat er woont. God is de Bron van al het leven. Door het reciteren van een zegenspreuk wordt je bewust dat God het is Die je onderhoudt met voedsel. Onderstaande zegenspreuken zijn allemaal bedoeld voor Joden. Maar een aantal spreuken die betrekking heeft op voedsel (zie laatste link) behoren ook door niet-Joden (Noachieden) gereciteerd te worden. Ook zij moeten beseffen dat God de Bron is van al het leven.

Aantal basisregels m.b.t. de brachot bij voedsel

 • Zelfs als slechts weinig voedsel wordt genuttigd, bijvoorbeeld het eten van een koekje, is een zegenspreuk vereist.
 • Het is belangrijk te weten welke bracha uitgesproken moet worden voordat je begint.
 • Ben je rechtshandig dan moet het voedsel in de rechterhand vastgehouden worden terwijl gereciteerd wordt. Linkshandigen doen dat in hun linkerhand.
 • Ga niet praten voordat je de eerste hap hebt genomen na de zegen.
 • Omdat in elke zegenspreuk G'ds naam voorkomt wordt de bracha niet onnodig gereciteerd.
 • Je mag alleen "Amen" zeggen als iemand anders een bracha opzegt. Zeg geen "Amen" als je zelf een bracha reciteert.
 • Men is niet verplicht om de zegenspreuk in het Hebreeuws uit te spreken. Als niet-Joden geen Hebreeuws kennen mogen ze het ook gewoon in hun eigen taal doen.

Interne links naar de brachot


Sjabbatkaarsen

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
Baroech Atta Adonai,
Eloheenoe mèlech ha'olam
asjer kiddesjanoe bemitswotaw
wetsiewanoe
lehadliek neer sjel sjabbat
Gezegend bent U, Eeuwige onze G'd, Koning van de wereld, die ons geheiligd heeft met Zijn mitswot en ons opgedragen heeft het sjabbatlicht aan te steken.

Bensjen kinderen vrijdagavond

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
zoon:
jesimcha Elohiem ke'Efrajiem wechiMenasjè

dochter:
jesimeech Elohioem keSara, Rivka, Racheel weLea

allebei:
Jevar`echa Adonai wejisjmerècha
ja'eer Adonaj panaw eelècha wiechoen`eka jias
Adonaj panaw eelecha
wejasem lecha sjalom

zoon:
Moge G'd je maken als Efrajiem en Menasjè.

dochter:
Moge G'd je maken als Sara, Rivka, Rachel en Lea

allebei:
Moge G'd je zegenen en je beschermen. Moge Hij je met vreugde aanschouwen en je liefdevol behandelen. Moge Hij zich tot je wenden en je vrede schenken.

Handen wassen

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
Baroech Atta Adonai
Elohenoe mèlech ha'olam
asjer kiddesjanoe bemitswotaw
wetsiewanoe
al netielat jadajiem

Gezegend bent U, Eeuwige onze G'd, Koning van de wereld, die ons geheiligd heeft met Zijn mitswot en ons opgedragen heeft de handen te overgieten.

Brood

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
Baroech Atta Adonai
Elohenoe mèlech ha'olam
hamotsie lèchem
min ha'arets

Geprezen bent U, Eeuwige onze G'd, Koning van de wereld, die brood uit de aarde doet voortkomen.

Challa afzonderen

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
Baroech Atta Adonai
Elohenoe mèlech ha'olam
asjer kiddesjanoe bemitswotaw
wetsiewanoe
lehafriesj challa min ha'iesa

Gezegend bent U, Eeuwige onze G'd, Koning van de wereld, die ons geheiligd heeft met Zijn mitswot en ons opgedragen heeft om challa af te zonderen van het deeg.

Voorbracha Tora

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
Baroech et Adonai hamevorach
 • de aanwezigen antwoorden:
Baroech Adonai hamevorach le'olam wa'ed
 • wie opgeroepen is herhaalt:
Baroech Adonai hamevorach le'olam wa'ed
Baroech Atta Adonai
Elehonee mèlech ha'olam
asjer bachar banoe miekol ha'ammiem
wenatan lanoe et Torato.
Baroch Atta Adonia
noteen haTora

Prijst de Eeuwige, want Hij is te prijzen! Geprezen de Eeuwige die te prijzen is, voortdurend en altijd. Geprezen de Eeuwige die te prijzen is, voortdurend en altijd. Geprezen U, Eeuwige, onze G'd, Koning van de wereld die uit alle volkeren Zijn keuze op ons bepaalde doordat Hij ons Zijn Tora gaf. Geprezen U, Eeuwige die de Tora geeft.

Nabracha Tora

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
Baroech Atta Adonai
Elehonee mèlech ha'olam
asjer natan lanoe Torat emet
wechajee olam nata betocheenoe
Baroech Atta Adonai
noteen haTora

Gezegend bent U, Eeuwige onze G'd, Koning van de wereld, die ons een ware Tora heeft gegeven en een boom van eeuwig leven in ons midden heeft geplant. Gezegend bent U, Eeuwige, die de Tora geeft.

Chameets zoeken

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
Baroech Atta Adonai,
Eloheenoe mèlech ha'olam
asjer kiddesjanoe bemitswotaw
wetsiewanoe
al bi'oer chameets

Gezegend bent U, Eeuwige onze G'd, Koning van de wereld, die ons geheiligd heeft door Zijn mitswot en ons opgedragen heeft het chameets weg te ruimen.

Omertellen

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
Baroech Atta Adonai,
Eloheenoe mèlech ha'olam
asjer kiddesjanoe bemitswotaw
wetsiewanoe
al sefierat ha'omer

Gezegend bent U, Eeuwige onze G'd, Koning van de wereld, die ons geheiligd heeft door Zijn mitswot en ons opgedragen heeft de Omer te tellen.

Bracha jomtovkaarsen

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
Baroech Atta Adonai,
Eloheenoe mèlech ha'olam
asjer kiddesjanoe bemitswotaw
wetsiewanoe
lehadliek neer sjel jom tov.

Gezegend bent U, Eeuwige onze G'd, Koning van de wereld, die ons geheiligd heeft door Zijn mitswot en ons opgedragen heeft het jomtov licht aan te steken.

Sjofar

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
Baroech Atta Adonai,
Eloheenoe mèlech ha'olam
asjer kiddesjanoe bemitswotaw
wetsiewanoe
lisjmo'a kol sjofar.

Gezegend bent U, Eeuwige onze G'd, Koning van de wereld, die ons geheiligd heeft door Zijn mitswot en ons opgedragen heeft de klank van de sjofar te horen.

Soeka

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
Baroech Atta Adonai,
Eloheenoe mèlech ha'olam
asjer kiddesjanoe bemitswotaw
wetsiewanoe
leesjeev basoeka

Gezegend bent U, Eeuwige onze G'd, Koning van de wereld, die ons geheiligd heeft door Zijn mitswot en ons opgedragen heeft in de soeka te zitten.

Loelav

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
Baroech Atta Adonai,
Eloheenoe mèlech ha'olam
asjer kiddesjanoe bemitswotaw
wetsiewanoe
al netielat loelav

Gezegend bent U, Eeuwige onze G'd, Koning van de wereld, die ons geheiligd heeft door Zijn mitswot en ons opgedragen heeft de loelav op te pakken.

Chanoeka

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
Baroech Atta Adonai,
Eloheenoe mèlech ha'olam
asjer kiddesjanoe bemitswotaw
wetsiewanoe
lehadliek neer sjel Chanoeka

Gezegend bent U, Eeuwige onze G'd, Koning van de wereld, die ons geheiligd heeft door Zijn mitswot en ons opgedragen heeft de Chanoeka lichtjes aan te steken

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
Baroech Atta Adonai,
Eloheenoe mèlech ha'olam
sje'asa niesiem la'avoteenoe
ba jamiem haheem
bazeman hazzè

Gezegend bent U, Eeuwige onze G'd, Koning van de wereld, die wonderen deed voor onze voorouders, in die dagen, op deze datum.

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
Baroech Atta Adonai,
Eloheenoe mèlech ha'olam
sjehèchejanoe
we kiejamanoe
wehiegie'anoe lazeman hazzè

Gezegend bent U, Eeuwige onze G'd, Koning van de wereld, die ons het leven heeft geschonken en ons in staat gesteld heeft dit tijdstip te bereiken.

Vruchten

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
Baroech Atta Adonai,
Eloheenoe mèlech ha'olam
boree perie ha'eets

Gezegend bent U, Eeuwige onze G'd, Koning van de wereld, Schepper van de boomvruchten

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
Baroech Atta Adonai,
Eloheenoe mèlech ha'olam
boree perie ha'adama

Gezegend bent U, Eeuwige onze G'd, Koning van de wereld, Schepper van de aardvruchten

Sjehèchejanoe

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
Baroech Atta Adonai,
Eloheenoe mèlech ha'olam
sjehèchejanoe
we kiejemanoe
wehiegie'anoe lazeman hazzè

Gezegend bent U, Eeuwige onze G'd, Koning van de wereld, die ons het leven heeft geschonken en ons in staat heeft gesteld dit tijdstip te bereiken.

Megila

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
Baroech Atta Adonai,
Eloheenoe mèlech ha'olam
asjer kiddesjanoe bemitswotaw
wetsiewanoe
al mikra megila
Gezegend bent U, Eeuwige onze G'd, Koning van de wereld, die ons geheiligd heeft door Zijn mitswot en ons opgedragen heeft de megila te lezen

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
Baroech Atta Adonai,
Eloheenoe mèlech ha'olam
sje'asa nisiem la'avoteenoe,
ba jamiem haheem
bazeman hazzè
Gezegend bent U, Eeuwige onze G'd, Koning van de wereld, die wonderen deed voor onze voorouders, in die dagen, op deze datum

Arba kanfot

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
Baroech Atta Adonai,
Eloheenoe mèlech ha'olam
asjer kiddesjanoe bemitswotaw
wetsiewanoe
al mitswat tsietsiet
Gezegend bent U, Eeuwige onze G'd, Koning van de wereld, die ons geheiligd heeft door Zijn mitswot en ons de mitswa van de tsietsiet heeft gegeven.

Talliet

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
Baroech Atta Adonai,
Eloheenoe mèlech ha'olam
asjer kiddesjanoe bemitswotaw
wetsiewanoe
lehit'ateef batsietsiet
Gezegend bent U, Eeuwige onze G'd, Koning van de wereld, die ons geheiligd heeft door Zijn mitswot en ons opgedragen heeft (het talliet met) de tsietsiet om te doen

Tefilien

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
 • Voordat je de tefilien voor de arm vastbindt:
Baroech Atta Adonai,
Eloheenoe mèlech ha'olam
asjer kiddesjanoe bemitswotaw
wetsiewanoe
lehanieach tefilien
Gezegend bent U, Eeuwige onze G'd, Koning van de wereld, die ons geheiligd heeft door Zijn mitswot en ons opgedragen heeft tefilien te leggen.

Tefilien

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
 • Voordat je de tefilien voor het hoofd vastbindt:
Baroech Atta Adonai,
Eloheenoe mèlech ha'olam
asjer kiddesjanoe bemitswotaw
wetsiewanoe
al mitswat tefilien
Gezegend bent U, Eeuwige onze G'd, Koning van de wereld, die ons geheiligd heeft door Zijn mitswot en ons de mitswa van de tefilien heeft gegeven.

Mezoeza

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
Baroech Atta Adonai,
Eloheenoe mèlech ha'olam
asjer kiddesjanoe bemitswotaw
wetsiewanoe
likboa mezoeza
Gezegend bent U, Eeuwige onze G'd, Koning van de wereld, die ons geheiligd heeft door Zijn mitswot en ons opgedragen heeft de mezoeza te bevestigen.

Touwelen

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
Baroech Atta Adonai,
Eloheenoe mèlech ha'olam
asjer kiddesjanoe bemitswotaw
wetsiewanoe
al tevielat keeliem
Gezegend bent U, Eeuwige onze G'd, Koning van de wereld, die ons geheiligd heeft door Zijn mitswot en ons opgedragen heeft voorwerpen onder te dompelen.

Nabracha

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
Baroech Atta Adonai,
Eloheenoe mèlech ha'olam
boree nefasjot rabot wechesronan
al kol ma sjèbara
lehachot bahem
nèfesj kol chaj.
Baroech chee ha olamiem.
Gezegend bent U, Eeuwige onze G'd, Koning van de wereld, Schepper van talloze wezens en van wat ze nodig hebben. Voor alles wat Hij geschapen heeft en daardoor alle levende wezens in leven te houden de Eeuwige-levende geprezen.

Brachot die je zegt voordat je iets eet of drinkt

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
 • voor brood:
Baroech Atta Adonai,
Eloheenoe mèlech ha'olam
hamotsie lèchem min ha'arets.
Gezegend bent U, Eeuwige onze G'd, Koning van de wereld, die brood uit de aarde doet voortkomen.

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
 • voor wijn of druivensap:
Baroech Atta Adonai,
Eloheenoe mèlech ha'olam
boree perie hagafen
Gezegend bent U, Eeuwige onze G'd, Koning van de wereld, Schepper van de vrucht van de druivenplant.

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
 • voor gebak, koekjes en andere producten waarvan het hoofdbestanddeel meel is (maar geen brood)::
Baroech Atta Adonai,
Eloheenoe mèlech ha'olam
boree minee mezonot.
Gezegend bent U, Eeuwige onze G'd, Koning van de wereld, Schepper van de verschillende soorten voedsel.

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
 • voor boomvruchten:
Baroech Atta Adonai,
Eloheenoe mèlech ha'olam
boree perie ha'eets
Gezegend bent U, Eeuwige onze G'd, Koning van de wereld, Schepper van de boomvruchten.

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
 • voor aardvruchten:
Baroech Atta Adonai,
Eloheenoe mèlech ha'olam
boree perie ha'adama
Gezegend bent U, Eeuwige onze G'd, Koning van de wereld, Schepper van de aardvruchten.

Hebreeuws fonetischNederlandse vertaling
 • voor al het overige:
Baroech Atta Adonai,
Eloheenoe mèlech ha'olam
sjèhakol nihjè bidvaro
Gezegend bent U, Eeuwige onze G'd, Koning van de wereld, door Wiens woord alles ontstaat.

Lees verder

© 2013 - 2024 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
David H. Stern: commentaar op het Joodse Nieuwe TestamentrecensieDavid H. Stern: commentaar op het Joodse Nieuwe TestamentCommentaar op het Joodse Nieuwe Testament. De Messiasbelijdende Jood David H. Stern heeft naast de Engelse vertaling van…
Hebreeuws - de geschiedenis van een heilige taalVeel dingen in het jodendom worden als heilig gezien. Zo ook de taal, die in het Hebreeuws Lesjon HaKodesj heet wat gewo…
Wat aan Westerbork vooraf ging: de anti-Joodse maatregelenWat aan Westerbork vooraf ging: de anti-Joodse maatregelenTijdens de Tweede Wereldoorlog zijn meer dan 100.000 Joden uit Nederland weggevoerd om nooit meer terug te keren. Het op…
WO II - 17. De Endlösung van de nazi'sWO II - 17. De Endlösung van de nazi'sDe Tweede Wereldoorlog. Één van Hitlers belangrijkste voorspellingen, de vernietiging van het Joodse ras, wordt waarheid…

Het boeddhisme in een notendopHet boeddhisme in een notendopBoeddhisme, een levenswijze uit het oosten. Velen kennen het, maar alleen oppervlakkig: mannen in een gewaad en ze zijn…
De paus: het kiezen van een nieuwe pausVoor rooms-katholieken neemt de paus vanzelfsprekend een belangrijke plaats in. Maar wat als de paus, net als paus Bened…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: WDnet Studio, Pexels
 • Van Jom tot Jom - NIK
 • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/278538/jewish/Basic-Blessings-on-Food-Guide.htm
 • http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/91119/jewish/Laws-of-the-Blessings-Before-Food.htm
 • http://www.chabad.org/multimedia/media_cdo/aid/2866228/jewish/Pious-of-the-Nations.htm
Jehoeda (100 artikelen)
Laatste update: 25-12-2023
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.