Het verkiezingsprogramma van het CDA voor 2017 tot 2021

Het verkiezingsprogramma van het CDA voor 2017 tot 2021 Op woensdag 12 oktober 2016 presenteerde het Christen-Democratisch Appèl (CDA) het nieuwe verkiezingsprogramma. Dit verkiezingsprogramma bevat het plan voor de jaren 2017 tot 2021 en werd gepresenteerd in aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer, die plaatsvinden op 15 maart 2017. Het is getiteld: “Keuzes voor een beter Nederland”. Het programma van de partij is compacter dan voorheen: meer visie en minder details, aldus het CDA. Het programma bevat (alsnog) 49 pagina’s en is te vinden op www.cda.nl.

Het Christen-Democratisch Appèl (CDA)

Geschiedenis

Het Christen-Democratisch Appèl (CDA) is een christendemocratische partij. Het CDA is opgericht in 1980, uit een fusie van drie oude christelijke partijen: het ARP, CHU en KVP. Vanaf 1980 heeft het CDA in bijna alle regeringen meegedaan. Na enkele dieptepunten in de jaren ’90 werd het CDA in 2002 de grootste partij en leverde het de minister-president: Jan-Peter Balkenende.

Na vier kabinetten-Balkenende kwam er een eind aan en bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 leed het CDA grote verliezen. Balkenende trad af als partijleider. Toch kon het CDA plaatsnemen in de regering, door een coalitie met de VVD in het kabinet-Rutte.

Huidige positie CDA

Sinds juni 2012 is Sybrand Buma de partijleider en fractievoorzitter van het CDA. In 2012 behaalde het CDA 13 zetels in de Tweede Kamer en belandde daarmee in de oppositie. Het was het laagste zetelaantal voor het CDA sinds de oprichting. De VVD vormde met de PvdA het kabinet-Rutte II. Dit is één van de weinige kabinetten sinds de oprichting van het CDA waar de partij niet aan meedoet.

Het partijprogramma van het CDA

Het CDA kiest voor een ander, beter Nederland, waar we weer trots op zijn. Volgens het CDA gaat de politiek te weinig over de grote vraagstukken die voor burgers werkelijk belangrijk zijn. In plaats van managementtaal, doorrekeningen en vastgeroeste standpunten, wil het CDA een goed gesprek over de visies op onze waarden, over de betekenis van het burgerschap of over de rechtvaardigheid in de samenleving. Het CDA wil geen oppervlakkigheid en geen politieke verlegenheid meer, zodat morele keuzes gemaakt kunnen worden.

Het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 2017

De wereld verandert snel. Het verkiezingsprogramma heeft daarom volgens het CDA niet de pretentie om voor de komende vier jaar alle problemen en uitdagingen te kunnen voorspellen of van een antwoord te kunnen voorzien. Het programma van de partij geeft daarentegen wel een analyse van wat er mis gaat of beter kan in de samenleving,volgens de christendemocratische visie.

Het programma, “Keuzes voor een beter Nederland” genaamd, bestaat uit vijf koppen: Waarden & Traditie, Sterke Samenleving, Familie & Gezin, Zorg voor elkaar, en Eerlijke economie. Er is een vertrouwde nadruk op waarden, tradities, families en gezinnen. De eenheid en de sociale samenhang in Nederland moet hersteld worden.

Waarden en Traditie

Het CDA staat voor de gedeelde waarden die alle mensen verbinden, voor tolerantie en verantwoordelijkheid. De waarden en tradities vormen de identiteit van onze samenleving. Het CDA wil een samenleving waar respect en saamhorigheid de norm zijn en waar gemeenschapszin de belangrijkste waarde is.

Sterke samenleving

Het CDA vindt dat de overheid en de markt dienstbaar moeten zijn aan de samenleving. Burgerschap moet van belang zijn. Jongeren moeten betrokken worden bij de samenleving door een soort dienstplicht: niet perse bij Defensie, maar dat kan ook in de zorg, bij de politie of bij andere maatschappelijke organisaties. Vrijwilligerswerk moet ondersteund worden door onnodige regels te schrappen. Er moet gezorgd worden voor een nieuwe toekomst voor krimpregio’s.

Het CDA is voor een nieuw kiesstelsel. Kiezers moeten zowel op een landelijke kandidaat als op een regionale kandidaat kunnen stemmen. Tevens wil het CDA een kiesdrempel van twee zetels, in verband met de versplintering van de politieke partijen. De controlerende taak van de Tweede Kamer moet uitgebreid worden. Het raadgevend referendum moet afgeschaft worden, want het verscherpt de tegenstellingen in de samenleving. Het CDA wil ook een wettelijke mogelijkheid om antidemocratische organisaties en bewegingen te verbieden.

Wat betreft de integratie: het CDA wil het aanbod en de toegang tot inburgeringscursussen verbreden. Het weigeren in te burgeren moeten uiteindelijk wel kunnen leiden tot intrekking van de verblijfsstatus. De Nederlandse vrijheden moeten gelden voor iedereen en alle mensen moeten dezelfde kansen krijgen.

Qua veiligheid wil het CDA toezien op investeringen in de recherche en het brengen van rust in de politieorganisaties. De toegankelijkheid van rechtbanken is van groot belang en daarom mogen er niet nog meer sluitingen plaatsvinden. Straffen moeten langer worden en kansen op voorwaardelijke vrijlating kleiner.

Radicalisering moet preventief worden tegengegaan. Extra investeringen in bewaking, beveiliging en in de capaciteit van de politie en Marechaussee zijn nodig. De bevoegdheden van de AIVD moeten waar nodig verruimd worden.

Het CDA wil een sterker en vitaler Europa. De Europese aanpak moet gericht zijn op veiligheid en economische stabiliteit. Buitengrenzen moeten bewaakt worden en er moet meer samengewerkt worden op het gebied van Defensie. Toetreding van nog meer landen tot de EU, in het bijzonder door Turkije, is geen optie.

Ook nationaal moet er geïnvesteerd worden: met name in Defensie, maar ook in ontwikkelingshulp. Voor vluchtelingen die werkelijk in nood verkeren, moet er altijd hulp en bescherming zijn.

Familie en gezin

Het CDA verzet zich tegen het doorgeschoten individualisme en pleit voor aandacht aan het eigen gezin en familie. Daarom wil het CDA een minister voor Familie en Gezin in het nieuwe kabinet. Lasten voor huishoudens moeten verlaagd worden en gezinnen met kinderen moeten gesteund worden. Familieleden en mantelzorgers die verzorging van een naaste op zich nemen, moeten een zorgbonus krijgen. Ouderschapsverlof na de geboorte moet langer duren en ook later moeten er meer mogelijkheden zijn voor flexibel verlof. In verband met de zondagsrust moet de Zondagswet behouden blijven.

Ouderen met een klein pensioen moeten gecompenseerd worden. Er moet gezorgd worden voor werk voor ouderen en vrijwilligerswerk moet beter gewaardeerd worden. Er moet een landelijke aanpak komen tegen eenzaamheid bij ouderen.

Het CDA vindt de vrijheid van onderwijs van groot belang. Peuterspeelzalen en kinderopvang moeten samengevoegd worden tot één voorschool. Elk kind moet gelijke kansen krijgen wat betreft de schoolkeuze en onderwijs moet op maat zijn. Er moet geïnvesteerd worden in beroepsopleidingen. Het CDA wil tevens het leenstelsel afschaffen, want dat zorgt voor ongelijke kansen en voor nog meer scheiding tussen hoog- en laagopgeleiden. De basisbeurs moet weer ingevoerd worden. Universiteiten moeten ontdaan worden van bureaucratische ballast, zodat ze zich weer kunnen richten op hun kerntaken en daadwerkelijk onderzoek.

Zorg voor elkaar

Zorg moet dichter bij de mensen in de buurt zijn, vindt het CDA. Regionale initiatieven moeten daarbij gesteund worden. Mantelzorgers krijgen een zorgbonus, maar worden ook gesteund door meer ruimte voor dagopvang. In de zorg moeten onnodige regels worden geschrapt, zodat personeel zich op de zorg kan richten en patiënten aandacht kan geven.

Zorgverzekeraars moeten begrensd worden, door bij alle verzekeraars één standaardpolis met gelijke voorwaarden aan te bieden. Burgers kunnen zelf voor aanvullende verzekeringen kiezen. Dit vereenvoudigt vergelijking en geeft overzicht. Er moet verder minder marktwerking plaatsvinden in de zorg en er moet een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars en zorginstellingen komen. Het eigen risico en de eigen bijdrage moeten omlaag. De huisarts moet in ieder geval buiten het eigen risico vallen, om de toegang tot de zorg te behouden.

Eerlijke economie

Een duurzame toekomst. Daarvoor moet de CO2-uitstoot verminderd worden, dus wil het CDA alle gebouwen isoleren en zo CO2-neutraal maken. Energiebesparingen en investeringen in duurzame energie zijn nodig. Ook wil het CDA investeren in innovatie, zowel door bedrijven als door de overheid. Er moeten minder regels zijn voor het midden- en kleinbedrijf en familiebedrijven.

Er moet één arbeidsongeschiktheidsverzekering komen voor alle werkenden. Werkgevers zouden minder lang door moeten betalen bij ziekte, hiervoor moet een private regeling komen. Er moet een beter ontslagrecht komen, zodat er makkelijker vaste contracten gegeven worden. Er moeten meer soorten meerjarige contracten toegestaan worden. Werken moet lonen: minder regels en lagere lasten.

Pensioenen moeten een Nederlandse aangelegenheid blijven en geen Europese. Verschillende mensen met verschillende contractvormen moeten evenveel bijdragen aan de pensioenvoorziening. Pensioenen moeten persoonlijker worden. De Europese Centrale Bank moet minder invloed krijgen op onze pensioenen.

Innovatie in de landbouw is nodig om Europa zelfstandig van voedsel te kunnen voorzien. Veilig voedsel moet voor een eerlijke prijs aangeboden kunnen worden. Hiervoor moet er een minister voor Landbouw, Natuur en Voedsel komen.

De staatsschuld moet teruggebracht worden. Bij economische groei sparen, maar niet harder bezuinigen als er geen groei is. Het belastingstelsel moet eenvoudiger: een laag en een hoog tarief op basis van inkomen en draagkracht. Ook moeten de lasten voor ondernemers verminderen en moeten de belasting op spaargeld en op schenkingen omlaag.

Wat betreft wonen: de minister van Wonen kan volgens het CDA afgeschaft worden. Er moeten weer meer huizen gebouwd worden, met daarbij beloningen voor energiezuinig bouwen. Scheefwonen moet aangepakt worden, door meer aanbod in het gebied voor middeninkomens te realiseren en de doorstroom vanuit sociale huur te verbeteren. Het startersfonds en de startersleningen moeten weer hersteld worden.
© 2016 - 2024 Suus1, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het verkiezingsprogramma van de PVV voor 2017-2021Het verkiezingsprogramma van de PVV voor 2017-2021Op 15 maart 2017 vinden in Nederland de verkiezingen voor de Tweede Kamer weer plaats. Op 25 augustus 2016 presenteerde…
Het verkiezingsprogramma van de PvdA voor 2017 tot 2021Het verkiezingsprogramma van de PvdA voor 2017 tot 2021In 2016 zit de huidige Tweede Kamer vier jaar op zijn post. Daarom vinden er, zoals geregeld in de Kieswet, in 2017 weer…
Valt er wat te kiezen in politiek Den Haag?Valt er wat te kiezen in politiek Den Haag?We gaan weer kiezen, althans dat is de bedoeling. Nu zijn er veel mensen die niet gaan, want “ze doen toch wat ze willen…

Het verkiezingsprogramma van D66 voor 2017 tot 2021Het verkiezingsprogramma van D66 voor 2017 tot 2021Met het oog op de verkiezingen van de Tweede Kamer in maart 2017 presenteerde D66 op vrijdag 26 augustus 2016 haar nieuw…
Verkiezingsprogramma van de VVD voor de verkiezingen in 2017Verkiezingsprogramma van de VVD voor de verkiezingen in 2017In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 presenteerde de VVD op 7 oktober 2016 het verkiezingsprogramm…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Baditaflorin, Openclipart
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Christen-Democratisch_App%C3%A8l#Geschiedenis (geraadpleegd op 13 november 2016).
  • https://www.cda.nl/partij/tk2017/verkiezingsprogramma/ (geraadpleegd op 13 november 2016).
  • http://www.volkskrant.nl/binnenland/verkiezingsprogramma-cda-is-aanval-op-coalitiepartijen~a4394063/ (geraadpleegd op 13 november 2016).
  • http://www.volkskrant.nl/politiek/cda-wil-basisbeurs-voor-studenten-terug~a4393090/ (geraadpleegd op 13 november 2016).
Suus1 (24 artikelen)
Gepubliceerd: 14-11-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.