Jeugdzorg: hulpverlening en kinderbescherming

Jeugdzorg: hulpverlening en kinderbescherming Iedereen heeft recht op familie- en privéleven (art. 8 EVRM). Zonder overheidsbemoeienis. Ook als het gaat om het opvoeden van je kind. In ons Burgerlijk Wetboek (1: 247 BW) staat dat “het ouderlijk gezag de plicht en het recht omvat van de ouder om zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden”. Maar wat als het niet lukt om aan die plicht te voldoen? Wie beschermt dan het kind? Op dat moment heeft de overheid de plicht om in te grijpen. Dit kan en mag alleen als er sprake is van een dreigende en ernstige problematische gezinssituatie. Er kan dan een justitiële kinderbeschermingsmaatregel opgelegd worden. Om een antwoord te geven op de vraag wie er dan precies ingrijpen, wat zo’n maatregel inhoudt en hoe het werkt, moeten we eerst een onderscheid maken tussen jeugdhulpverlening en justitiële kinderbescherming.

Jeugdhulpverlening

Als een justitiële kinderbeschermingsmaatregel wordt opgelegd, wordt inbreuk gedaan op het gezag van de ouders. Ouders en hun kinderen worden gedwongen de geboden hulp te accepteren en hieraan mee te werken. Het is de rechter die een dergelijke maatregel oplegt. Maar voordat een rechter zich over deze vraag buigt, is hieraan vaak een heel jeugdhulptraject voorafgegaan. Waar kinderbescherming gedwongen en opgelegde hulp is, geschiedt jeugdhulpverlening op vrijwillige basis.

De Wet op de Jeugdzorg

De Wet op de Jeugdzorg heeft twee doelstellingen. Allereerst heeft deze wet ten doel de zorg te waarborgen die ouders en hun kinderen nodig hebben. Ten tweede streeft de wet naar een betere samenwerking en samenhang binnen de Jeugdzorg.

Jeugdwet: Nieuwe wet ingegaan op 1 januari 2015

Op 1 januari 2015 is een nieuwe wet ingevoerd: de Jeugdwet. Door deze wet zijn nu de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbescherming en jeugdreclassering. Het idee daarachter is dat hulp, zorg en ondersteuning aangeboden door de gemeente laagdrempelig en compleet (integraal) maakt: één kind, één gezin, één plan. De eerste stap is nu de gemeente.

AKJ: organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg

De Jeugdwet heeft ook de functie vertrouwenspersoon ingevoegd. Vertrouwenspersonen vallen onder het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het is een onafhankelijke landelijke organisatie met als doel:

"Jongeren, kinderen, ouders en verzorgers kunnen een beroep op ons doen als zij vinden dat hun behandeling of bejegening beter kan en als zij een vraag hebben over hun rechtspositie in de jeugdzorg. Onze vertrouwenspersonen staan naast hen. Ons uitgangspunt is dat de betrokkenen er samen uitkomen, zodat de hulpverlening door kan gaan".

De jeugdhulpverlening begint vaak eerst bij voorliggende voorzieningen binnen het gemeentelijk jeugdbeleid, variërend van schoolmaatschappelijk werk, de jeugdarts van de Jeugdgezondheidszorg, de huisarts tot buurtnetwerken. Zij werken allemaal samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het CJG biedt preventieve opvoed- en opgroeiondersteuning aan op het gebied van jeugdgezondheidszorg, bijvoorbeeld door middel van consultatiebureaus en gezinscoaching.

Bureau Jeugdzorg (BJz)

Bureau Jeugdzorg was de centrale toegang tot jeugdzorg. De spil tussen jeugdhulpverlening aan de ene kant, en justitiële kinderbescherming aan de andere kant. Als een kind voor zijn 18e jaar is aangemeld bij Bureau Jeugdzorg, kan hem tot zijn 23e zorg worden verleend. Vaak komen ouders en jeugdigen via het CJG bij Bureau Jeugdzorg terecht. Tenminste dat was tot voor kort.
Vanaf 1 januari 2015 moet iedereen die vragen heeft over opvoeden, of hulp daarin nodig heeft, eerst naar de gemeente toe. Vanaf die datum ligt door de invoering van de nieuwe Jeugdwet alle verantwoordelijkheid bij de gemeenten wanneer het gaat om jeugdhulp. De gemeente beslist over alle vormen van jeugdhulp. Om die reden worden de taken van Bureau Jeugdzorg verdeeld. Ook wel transitie jeugdzorg genoemd. In dit kader heet Bureau Jeugdzorg Haaglanden bijvoorbeeld sinds 1 januari 2015 Jeugdbescherming West. Wie wat doet kan per gemeente verschillen. Belangrijk te weten is in ieder geval dat iedereen zich nu met alle jeugdhulp kwesties wendt tot de gemeente waar zij wonen. Dat is de eerste stap. Naar de gemeente toe.

Kort gezegd ligt de toegang tot jeugdhulp (de vrijwillige jeugdhulpverlening) nu bij de gemeente; jeugdbescherming en jeugdreclassering blijven bij de verschillende Bureaus Jeugdzorg liggen.

Zorgaanbieders

Afhankelijk van de problemen die binnen een gezin spelen kunnen ouders en kinderen naar aanleiding van het plan dat is vastgesteld met de gemeente terecht bij een zorgaanbieder. Zo kan zorg verleend worden door jeugdzorginstanties wanneer er geen sprake is van psychische problemen. Daarentegen kan bij zwaardere psychische klachten jeugdgezondheidszorg worden ingeschakeld. Voor licht verstandelijk gehandicapten kan de hulp vanuit de lvg-sector worden geboden. De hulp die zorgaanbieders verlenen kan ambulant (aan huis) plaatsvinden. Een andere mogelijkheid is semiresidentiële hulp. Hierbij gaat de jeugdige na school eerst naar een instelling toe, maar brengt de avonden en weekenden thuis door. Is sprake van residentiële hulp, dan verblijft het kind in een instelling. Bij zeer ernstige gedragsproblemen is het ook mogelijk dat het kind (vrijwillig) in een jeugd justitiële instelling wordt geplaatst.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Bureau Jeugdzorg beslist of de Raad voor de Kinderbescherming moet worden ingeschakeld of niet. Dit ligt bij de afdeling Jeugdbescherming van Bureau Jeugdzorg. Andere onderdelen van Bureau Jeugdzorg zijn Veilig Thuis (advies- en meldpunt kindermishandeling) en Jeugdreclassering.

Jeugdreclassering heeft als doel om jongeren die in aanraking met politie en justitie zijn geraakt te begeleiden terug de samenleving in. Zoals gezegd stelt Bureau Jeugdzorg eerst een indicatiebesluit op en zet het dit uit bij een jeugdzorginstelling. Bureau Jeugdzorg kan echter ook besluiten om de Raad voor de Kinderbescherming te verzoeken om nader onderzoek te verrichten. Is er sprake van een ernstige dreigende thuissituatie heeft Bureau Jeugdzorg zelfs de plicht om de Raad voor de Kinderbescherming in te schakelen. Hiermee belanden we op het pad van justitiële kinderbescherming.

Raad voor de Kinderbescherming

BJz beslist wanneer iemand wordt doorverwezen naar de Raad voor de Kinderbescherming. Als de ouders niet vrijwillig naar Bureau Jeugdzorg gaan, meldt CJG dit bij Bureau Jeugdzorg. Als de ouders iedere vorm van hulp weigeren, moet Bureau Jeugdzorg dit bij de Raad voor de Kinderbescherming aangeven en om nader onderzoek vragen. Na onderzoek kan de Raadsonderzoeker besluiten een verzoek bij de rechter in te dienen om een kinderbeschermingsmaatregel uit te spreken. De Raad voor de Kinderbescherming speelt een centrale rol bij de voorbereiding en de weg naar een justitiële kinderbeschermingsmaatregel. Het is de raad die het verzoek om een maatregel bij de rechter neerlegt. Dit kan de Raad voor de Kinderbescherming doen bij de kinderrechter of bij de rechtbank van de sector familierecht. De kinderrechter spreekt zich uit over ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen en jeugdstrafzaken; de rechtbank van de sector familierecht behandelt verzoeken om ontheffing en ontzetting uit het ouderlijk gezag. Als de rechter een maatregel oplegt, beslist de rechter tevens dat Bureau Jeugdzorg de maatregel moet uitvoeren en dat Bureau Jeugdzorg hiertoe een gezinsvoogd moet benoemen. De uitvoering van de maatregel ligt dan bij Bureau Jeugdzorg.

Kinderbeschermingsmaatregelen: verschillende soorten

Onder toezichtstelling (o.t.s)

In 1:254 BW staat dat als een minderjarige zodanig opgroeit dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of gezondheid ernstig wordt bedreigd, en andere middelen ter afwending van deze bedreiging hebben gefaald of, naar is te voorzien, zullen falen, kan de rechter hem onder toezicht stellen door Bureau Jeugdzorg. Dit kan de kinderrechter doen op verzoek van een ouder, de Raad voor de Kinderbescherming of het openbaar ministerie. Als een dergelijk verzoek is ingediend, zal de kinderrechter eerst ouders en de jongere van 12 jaar en ouder horen. Als de kinderrechter het kind onder toezicht stelt, wijst hij Bureau Jeugdzorg aan om toezicht op het kind te houden en er daarbij op toe te zien dat de ouders en het kind alle benodigde hulp krijgen. Hiertoe wordt een gezinsvoogd aangesteld. O.t.s. wordt in eerste instantie voor maximaal een jaar afgegeven. Verlenging is mogelijk. Opheffing van o.t.s. kan ook. O.t.s eindigt in elk geval zodra het kind meerderjarig is geworden. De maatregel van o.t.s. beperkt de gezagspositie van de ouders.

Uithuisplaatsing jeugdige

Een gezinsvoogd kan het noodzakelijk achten dat het kind tijdelijk uit huis gaat. Weigeren de ouders hieraan mee te werken, kan bij de rechter om een machtiging uithuisplaatsing worden verzocht. Ook een machtiging uithuisplaatsing kan voor ten hoogste een jaar worden opgelegd. Verlenging van maximaal een jaar is mogelijk. Daarnaast kan de machtiging worden gewijzigd of beëindigd op verzoek van de instelling, ouders, pleegouders of de jongere van 12 jaar en ouder zelf.

Wordt een kind tijdelijk uit huis geplaatst, dan zijn er verschillende opvangmogelijkheden:
 • In een pleeggezin
 • In een residentiële omgeving binnen Jeugdzorg
 • In een instelling voor gesloten jeugdzorg

Gesloten Jeugdzorg

Gesloten Jeugdzorg is geregeld in de Wet Gesloten Jeugdzorg. Zo is er allereerst bepaald dat voordat hiertoe kan worden besloten de jeugdige wordt bijgestaan door een advocaat. Dit omdat het kind in zijn vrijheid wordt beperkt. Gesloten Jeugdzorg is voor jongeren met zulke ernstige gedragsproblemen dat ze een gevaar voor zichzelf of voor anderen vormen. Het is een vorm van zorg; niet van straf. Zo kan het bijvoorbeeld ook van toepassing zijn op meisjes die in bescherming moeten worden genomen tegen loverboys. Onder gesloten jeugdzorg wordt begrepen, het gedwongen opnemen in een gesloten verblijf en ook het toepassen van beperkende maatregelen tijdens het verblijf. De rechter moet hiervoor een machtiging gesloten jeugdzorg verlenen. Hier hoort een persoonlijk hulpverleningsplan aan ten grondslag te liggen waarin een trajectmatige aanpak is uiteengezet: de aanpak begint binnen gesloten jeugdzorg en als de jeugdige zich goed ontwikkelt, volgt een geleidelijke overgang naar hulp in een open omgeving. Onder beperkende maatregelen kan men bijvoorbeeld verstaan de beperking van telefoonverkeer, of het vastpakken en vasthouden van de jeugdige en zelfs het kunnen afzonderen van het kind. Als er sprake is van een strafrechtelijke veroordeling, kan insluiting ook plaatsvinden in een jeugd justitiële inrichting.

Ontheffing en ontzetting uit het ouderlijk gezag

Wordt bij o.t.s. het gezag van de ouders beperkt, bij ontheffing en ontzetting wordt het gezag van de ouders ontnomen. Ze verliezen het gezag over hun kind. Het is de rechtbank binnen de sector familierecht die zich over dit verzoek buigt. Besluit de rechter de ouder(s) uit het ouderlijk gezag te ontheffen of ontzetten dan draagt de rechter het gezag over aan een voogd. De ontheffing en ontzetting eindigt op het moment dat het kind meerderjarig wordt. Ook kan een verzoek tot herstel door de ouders of door de jongere zelf worden ingediend.

Ontheffing uit het ouderlijk gezag

Ontheffing uit het ouderlijk gezag kan alleen maar als de ouder niet in staat is het kind op te voeden en te verzorgen. Men spreekt hier van onvermogen van de ouder. Het verzoek hiertoe wordt ingediend door de Raad voor de Kinderbescherming. De ouder kan instemmen. Dan spreekt men van vrijwillige ontheffing. Gedwongen ontheffing is ook mogelijk, bijvoorbeeld wanneer de geestvermogens van de ouder zodanig zijn dat de ouder zijn eigen wil niet kan begrijpen of bepalen. Er kan ook om worden verzocht als de o.t.s. na een half jaar nog steeds het kind onvoldoende beschermt. Hetzelfde geldt bij uithuisplaatsing, als na anderhalf jaar nog steeds sprake is van gegronde vrees dat de ouder onmachtig blijft om het kind te verzorgen en op te voeden.

Ontzetting uit het ouderlijk gezag

Wanneer ontzetting uit het ouderlijk gezag plaatsvindt, spreekt de wet (1:269 BW) van verwijtbaar gedrag van de ouder. De wet noemt hierbij:
 • Misbruik van ouderlijk gezag of grove verwaarlozing;
 • Slecht levensgedrag;
 • Een veroordeling van bijvoorbeeld een zedenmisdrijf;
 • Het frustreren of belemmeren van door BJz aangeboden hulp;
 • De gegronde vrees dat het belang van het kind wordt verwaarloosd doordat de ouder het kind terugeist of terugneemt.

Voorlopige justitiële kinderbeschermingsmaatregel

Een onderzoek kost tijd. Soms is er echter geen tijd. Als een acute crisissituatie ontstaat en het kind moet direct beschermd worden, kan meteen worden ingegrepen. Hiertoe biedt de wetgever twee tijdelijke voorzieningen:
 • De voorlopige ondertoezichtstelling
 • (v.o.t.s)
 • Schorsing uitoefening gezag

De v.o.t.s. kan alleen worden opgelegd als de dreiging zo ernstig is dat direct moet worden opgetreden. Ook moet meteen o.t.s. worden verzocht. De v.o.t.s. wordt gesteld op maximaal 3 maanden. BJz benoemt een voorlopige gezinsvoogd. De kinderrechter hoort eerst de ouders. Wordt een v.o.t.s. opgelegd, dan verstrekt de kinderrechter tevens ook een machtiging tot uithuisplaatsing. Schorsing van uitoefening van het gezag kan alleen als er al een verzoek tot ontheffing of ontzetting is ingediend.

Openbaar Ministerie

Een geheel andere manier om in het jeugdbeschermingscircuit terecht te komen is via de officier van justitie. Het gaat hierbij om jongeren die in aanraking zijn gekomen met politie en justitie en tegen wie een jeugdstrafzaak aanhangig wordt gemaakt. De officier van justitie kan hier rechtstreeks justitiële kinderbeschermingsmaatregelen, zoals o.t.s., machtiging uithuisplaatsing en ontheffing/ontzetting uit het ouderlijk gezag vorderen. Doet het OM dit, dan zal de rechter eerst vragen de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek naar de gezinssituatie te doen.
© 2011 - 2024 Caltha, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kinderbeschermingsmaatregel volgens de Nederlandse wetKinderbeschermingsmaatregel volgens de Nederlandse wetJongerenwerkers zijn niet of weinig thuis in de Nederlandse wetgeving. Natuurlijk hoef je ook niet alles te weten maar s…
Wat is pleegzorg?Wat is pleegzorg?In bepaalde situaties is het voor kinderen beter om ze tijdelijk uit huis te plaatsen. In dit geval kan pleegzorg uitkom…
Wie zorgt er voor de kinderen na overlijden ouders?Wie zorgt er voor de kinderen na overlijden ouders?In een testament kan worden vastgelegd wie de voogdij krijgt over de kinderen na overlijden van de ouders. Indien er gee…
Nationaal Fonds KinderhulpNationaal Fonds KinderhulpIeder kind heeft recht op geluk, toch?! In Nederland is een grote groep kinderen, voor wie dat geluk niet zo normaal is.…

Leuke dingen die je samen met je baby of kind kunt doenLeuke dingen die je samen met je baby of kind kunt doenMet een baby of (jong) kind een uitstapje maken kan een hele onderneming zijn. Toch kan het erg leuk zijn om een uitje m…
Schoonmoeder, de bom onder je relatie?Schoonmoeder, de bom onder je relatie?Opdringerig, jaloers, verbitterd, kritisch, bemoeiziek of irritant... de ideale schoonmoeder lijkt een zeldzaamheid. De…
Bronnen en referenties
 • http://www.jeugdzorgnederland.nl/wat-doet-jeugdzorg-nederland/
Reacties

Mariek, 28-02-2019
Ik en mijn ex man moesten van de rechtbank via Kort Geding traject Ouderschap Blijft volgen. Nu blijkt dat dat voor onze situatie niet haalbaar is. CJG zou met anderen alternatieven komen. Hebben zij niet gedaan. Het CJG maakt zich zorgen over de kinderen. Kinderen zijn nooit gezien. En willen nu gesprek met ons ouders over de te nemen stappen. Welke stappen kan het CJG nemen? Reactie infoteur, 08-04-2019
Het spijt me, ik zie jullie reactie nu pas. Hoe het nu allemaal gaat voor jullie, bij twijfel, vragen of zorgen, neem contact op met het AKJ. Ze zijn een vertrouwenspersoon speciaal voor dit soort vragen en zorgen. Veel sterkte.

Maggie, 11-05-2018
Mijn vriendin is van de week overleden en heeft een kind (15) dat onder toezicht van de staat is geplaatst (ots). De tante van het kind wil voogdij of zeggenschap over haar nichtje. Hoe kan zij dit het beste aanpakken? Reactie infoteur, 14-05-2018
Allereerst gecondoleerd met jullie verlies.

Als het niet was vastgelegd, is het aan de rechter. De rechter bekijkt dan met de familie wat het beste is.

Ik vond dit via overheid.nl:

De rechter raadpleegt de families en bekijkt samen met hen wat de beste oplossing is. In de meeste gevallen wordt de voogdij in onderling overleg geregeld. Maar soms kan de rechter niet meteen een oplossing vinden. Bijvoorbeeld omdat er meerdere geschikte voogden zijn. De rechter kan dan de Raad voor de Kinderbescherming om advies vragen.

Via deze link staat dat de tante zelf de rechter kan vragen of voogdij/gezag over haar nichtje. Het is verstandig hiervoor eerst een advocaat te raadplegen.
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Voogdij/Paginas/Benoemen-voogd-na-overlijden-eigen-verzoek.aspx#ca71a6e4-fab0-4492-9d6d-1887ff5d18f20

Veel sterkte

Mootje, 01-03-2018
Wij hebben Vrijdag 23 februari 2018, een meisje in huis genomen, die hier helemaal over haar toeren aan de deur stond. Na melding bij Veilig Thuis van school en het kind, heeft de organisatie contact opgenomen met de ouders, kind krijgt telefoon van moeder, zo dreigend dat het kind niet meer naar huis durfde. Wij hebben contact opgenomen met Politie en Veilig Thuis, na een week kwam er een gesprek met Veilig thuis en ouders, zonder kind. Ouders geven aan het kind niet meer in huis te willen hebben. En Veilig thuis beslist jawel gewoon naar huis. Ouders worden geloofd, kind niet. Wij maken ons zorgen waar gaat dit heen. Dit is verhaal in het kort, maar wij vinden dit onverantwoordelijk. Reactie infoteur, 09-03-2018
Beste Mootje,
Wat verontrustend. Dan maak je je zo'n zorgen over zo'n meisje. Wie jullie misschien verder op weg kan helpen is het AKJ. Daar kan iedereen zich tot wenden bij vragen, zorgen, advies of klachten over jeugdhulp.(www.akj.nl). Ze zijn een vertrouwenspersoon die kunnen helpen daar waar het niet (goed) lukt met jeugdhulp of bij vragen, zorgen en andere kwesties eromheen.

Kees, 09-07-2017
Bij mij is op me 9e vastgesteld dat ik een vorm van autisme heb, PDDNOS.
Ik heb nu 5 jaar een fulltime baan bij Wonders eten en drinken in Bergen en ik heb 6 jaar een relatie met mijn vriendin Sandra. We zijn nu 6 jaar samen en wonen samen in een eengezinswoning. Ik heb een slecht verleden achter de rug waarin ik veel met zorg te maken heb gehad, maar dit echter niet meer nodig heb. Ook heb ik in het verleden wel eens conflicten gehad met justitie, maar hier is echter geen spraken meer van. Is het volgens de Nederlandse wet verboden kinderen op te voeden als een van de ouders een van deze problemen heeft gehad?
Ook vraag ik me af of het in Nederland verboden is om je kind(eren) op te voeden als je zelf als ouder zijnde een stoornis hebt bijvoorbeeld… ADHD, ADD, Autisme of andere (problematiek)
Wat zijn de wetten daarin in Nederland? En stel ik zou kinderen krijgen… worden die mij dan ontnomen door bureau jeugdzorg? Reactie infoteur, 07-09-2017
Beste Kees, Hopelijk heb je inmiddels al lang antwoord op je vragen. In ieder geval er is in Nederland geen wet die mensen verbiedt om kinderen te krijgen.
Het is zeker niet verboden voor mensen met vormen van autisme of ADHD en dergelijke om kinderen op te voeden. Misschien helpt het hierover eens te praten met stichtingen of verenigingen voor autisme, zoals bijvoorbeeld http://www.autisme.nl/. Om te informeren hoe dit bij andere gezinnen gaat met autisme (bij de ouder), krijgen ze bijvoorbeeld met jeugdzorg te maken, of juist helemaal niet, etc. En alle mogelijke vragen die je misschien hebt.

Michel Jagers, 19-03-2017
Geachte heer /mevrouw
mijn dochter nu 16jr oud heeft na de scheiding bij mijn ex partner gewoond maar is na ruzie met de moeder en huidige vriend weggegaan omdat de situatie onhoudbaar is geworden en, verblijft zij bij een vriendin met mijn toestemming en de ouders van dit vriendinnetje (wij hebben gezamenlijke voogdij mijn ex en ik). Mijn dochter heeft aangegeven dat zij niet meer bij haar moeder wil wonen maar bij de vriendin en haar ouders wil blijven. Zij verblijft hier nu al 2 maanden en is hier gelukkig en het gaat nu weer goed met haar zonder dat de moeder naar haar heeft omgekeken. Echter dreigt de moeder nu om onze dochter terug naar huis te halen waardoor er een snijdende spanning ontstaan is tussen dochter en moeder. De ouders van het vriendinnetje (met ervaring als pleegouders) willen zich graag over mijn dochter ontfermen zolang als dit nodig is. Mijn vraag is hoe kan ik deze situatie op een verantwoorde manier oplossen? Zou u mijn hierin advies kunnen geven zodat de situatie rondom mijn dochter weer stabiel wordt?
mvg m.a. Jagers Reactie infoteur, 20-03-2017
Geachte heer Jagers,
Helaas is het voor mij moeilijk hierin advies te bieden. Wel las ik informatie hierover op de site van stichting KOG. Ik ken de stichting niet, maar zij geven op hun site aan advies te geven o.a. wanneer het gaat om weggelopen kinderen, wat ik begreep is dit de term die wordt gehanteerd voor kinderen die niet bij de ouder wonen met het gezag.
http://www.stichtingkog.info/posts/gezag-over-minderjarigen97/
Hopelijk helpt u dit in de goede richting

Selma, 11-03-2017
Ik heb een vraag: heb een hele goede baan gevonden in het buitenland. Heb 2 minderjarige kinderen, mijn ouders gaan op hun passen maar omdat ze iedere keer naar me toe willen reizen wil ik al het gezag of de zorg aan hun geven om het makkelijk voor hun te maken, hoe moet ik dat doen? Moet het via de advocaat regelen of kan ik het zelf doen? Reactie infoteur, 20-03-2017
Beste bezoeker, het is inderdaad aan te raden om hiervoor contact op te nemen met een advocaat of rechtsbijstand. Misschien is dit vast een handige site: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderlijk-gezag
Succes!

Rein, 12-10-2016
Mag een homeopaat een kind zonder de ouders te informeren en zonder toestemming naar jeugdzorg brengen? Reactie infoteur, 17-10-2016
Hieronder wordt de meldcode beschreven voor professionals:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode

Dit is dus speciaal voor professionals, bijvoorbeeld voor in de gezondheidszorg.

Maar zelfs voor niet-professionals: als iemand zich zorgen maakt dat er bijvoorbeeld sprake is van mishandeling, kan dit altijd gemeld worden:
http://www.vooreenveiligthuis.nl/

In beide situaties, of het nu via de meldcode of vooreenveiligthuis is, kun je niet zomaar een kind naar jeugdzorg brengen. Er moet eerst over worden gepraat.

Bel met vooreenveiligthuis om te weten wat precies kan, mag, moet in zulke situaties: Bel met Veilig Thuis op 0800-2000
(gratis en 24/7 bereikbaar en zij vragen ook niet naar je naam)

Petra, 10-07-2016
Ik heb een vraag: ik ben een meisje van 16 en een half jaar, de situatie thuis is op dit moment echt helemaal niet fijn, mijn ouders hebben geprobeerd mij met een psycholoog te laten praten maar deze psycholoog ziet alles vanuit papa en mama's punt want volgens haar en volgens papa en mama doe ik alles fout en is het normaal dat het in een huis met een gezin een dictaruur is in plaats van een democratie. Mijn ouders willen altijd dat ik hun gelijk geef en precies doe wat zij willen maar ik ben eigenwijs en ik doe geen dingen als deze mij op een vervelende manier worden opgelegd door bijvoorbeeld te zeggen datbik iets moet doen of dat ik iets niet mag 'omdat zij mij ouders zijn'. Ik ben namelijk lesbisch en ik weet dst mijn ouders mij niet accepteren maar dat zullen ze nooit van hun leven toegeven, maar ze laten het altijd zien, in alles wat ze doen. Het is ook zo dat als ik niet doe wat papa mij oplegd hij van 3 naar 1 gaat aftellen en als ik het dan nog steeds niet doe, sleurt hij me mee aan mn arm naar mn kamer, ik sputter dan tegeb en maak mezelf los.
Ik weet niet precies wat ik met deze situatie aan moet en daarom vroeg ik me af wat jullie mij zouden aanraden om te doen?
Ik weet dat mijn ouders waarschijnlijk niet willen meewerken aan uithuisbplaatsing, maar ik zou dit wel graag willen, daarom hoor ik graag jullie mening en advies, alvast bedankt. Reactie infoteur, 18-07-2016
Beste Petra,
Wat een vervelende situatie. Ik hoop het liefst natuurlijk dat je er met je ouders uitkomt.
Wat misschien eerst helpt is dit te bespreken via de kindertelefoon (er is een speciale lijn voor tussen de 13 en 18 jaar) https://www.kindertelefoon.nl/13-18/. Zij kunnen je hopelijk verder helpen met advies wat te doen. Zij staan bijvoorbeeld zelfs ook in contact met Veilig Thuis (in geval bij ernstige en acute situaties).

Céline, 11-06-2016
Ik heb een vraag.
Mogen ze je baby zomaar afpakken?
Ik ben een moeder van een zoontje van 3 maand oud ik verzorgde hem alle dagen en hij mankeerde niets. Ik heb mij laten opnemen bij een moeder en baby centrum omdat ik een laag zelfbeeld heb maar ik kan wel alles aan. Nu gaan zij leugens gaan vertellen tegen het vertrouwenscentrum dat ik zogezegt naar mijn kind nie omkijk en hem niet verzorg en ze willen hem plaatsen. Mag dat zomaar? Moeten ze niet eerst bewijzen hebben dat het degelijk zo is. Ik vind het niet kunnen dat ze zo een dingen ouders aandoen. Ik wil mijn kind niet kwijt ik heb nooit iets verkeerd gedaan en hij was altijd verzorgd dan hebben ze toch het recht niet?

Ik ben ten einde raad. Reactie infoteur, 04-07-2016
Nee zomaar mag niet. Vraag hulp van buiten af. Via de vertrouwenspersoon tot wie iedereen zich kan wenden als het niet goed gaat tussen jou en jeugdzorg. Dat gaat via het AKJ (www.akj.nl).
Of via het juridisch loket, maar zeker hulp zoeken dat iemand je er mee kan helpen, dat je er niet alleen voor staat. Veel sterkte!

Arjan, 07-09-2015
Beste,
Ik zit met een vraag. Als er een kind onder toezicht staat en een gezinsvoogd legt bepaalde regels neer bij de ouders. Vervolgens worden de regels herhaaldelijk overtreden. De gezinsvoogd kan alleen maar weer aangeven dat er verandering in moet komen. Het lijkt of er geen consequenties aan verbonden zijn. De situatie waar ik op doel gaat tussen 2 ouders die al lange tijd uit elkaar zijn en nog altijd bakkeleien over van alles en nog wat. Een van de ouders speelt dit vaak via het kind waardoor het kind nogal in de war raakt en dat heeft zo weer uitwerking. (stress, onhandelbaar, boosheid) Het loopt herhaaldelijk stuk op de communicatie tussen de ouders. Het lijkt dat de nu al jaren durende aanwezigheid van jeugdzorg niet helpt. Geen oplossing voor de communicatieproblemen waardoor het kind als een soort speelbal tussen de ouders stuitert. Wat kunnen de ouders in deze situatie doen als het met jeugdzorg/gezinsvoogd niet lukt? Is er een "next step"? Wat kan ik als semibuitenstaander (oom van het kind) betekenen voor kind en ouders? Is er zoiets als een onafhankelijk tussenpersoon via waar er schriftelijke communicatie kan verlopen? (de gezinsvoogd heeft dit een tijd gedaan maar wil dit nu niet meer doen). Graag hoor ik een reactie. Bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 08-09-2015
Er is sinds kort een vertrouwenspersoon tot wie iedereen zich kan wenden bij vragen of als het niet goed gaat. Dat gaat via het AKJ (www.akj.nl).
Dat is het proberen waard. Zij kunnen helpen als het niet lukt met jeugdzorg/ gezinsvoogd. Want er zijn zeker ook andere stappen te ondernemen.

Catja, 26-08-2015
Beste,
Ook ik kamp met een vraagje. Ik heb een kindje van 2 en ben zwanger van mijn 2de kindje.
Ik kom uit een relatie waarin ik samenwoonde en huiselijk geweld een rol speelde.
Wij zijn uit elkaar en andere hulpverleners die bij mij betrokken zijn (vrijwillig maar niet van jeugdzorg) vinden dat super goed gaat met mijn kindje en mij. Ik zelf rook, drink niet gebruik geen drugs en ga niet eens uit. Mijn dochter ontwikkelt prima en wordt niet verwaarloost.
Nu mijn ex partner en ik niet meer samenwonen en zij volgens mij niets met mij kunnen.
Kan ik hun weigeren en het desnoods voor de rechter laten komen?

Ze bezorgen mij een hoop onnodige stress in mijn zwangerschap en heb net na een ernstig zieke vader, een relatie die geëindigd is, een inbraak al genoeg stress al over mij heen gehad.

Als ze niets hebben dan is er toch ook weinig wat ze kunnen doen? Reactie infoteur, 26-08-2015
Beste, ik ben het eens, als er niets is, is er ook niets te doen, wat ze kunnen doen. Wat ze precies doen hangt onder andere af of er wel of geen kinderrechter bij betrokken is. Als ze er zelf niets over zeggen, is misschien het advies- en klachtenbureau van jeugdzorg nog een idee. Zie bijvoorbeeld de website www.akj.nl. Dat is nieuw. Zij werken met vertrouwenspersonen en kunnen bijvoorbeeld precies vertellen wat je rechten zijn op het moment dat je met jeugdzorg te maken hebt. Of je kunt weigeren, wanner en hoe, etc
Veel succes en sterkte met alles.

Lies, 16-07-2015
Hallo ik heb een vraag.Kan je kind worden afgepakt als je niet doet wat hulpverleners vragen? Ze verdenken mijn dochter van 3jaar van autisme en ik wil niet laten testen en ook geen verdere behandeling voor haar taalachterstand. ik wil haar gewoon op de psz laten en met 4 jaar naar school doen nu is er mee gedreigd vanuit hulpverlening dat als ik helemaal niks doe om haar achterstand in te halen of verdere diagnose te laten stellen zij veilig thuis gaan inschakelen! Kunnen zij mijn dochter van me afpakken? Ik ben zo bang nu dat ik er mee ben ingestemd dat we verdere diagnose gaan starten!Maar eigenlijk wil ik dit niet ik heb geen problemen met haar thuis en haar taal komt al goed op gang. Waarom dreigen zij met veilig thuis? Kan veilig thuis mijn dochter bij mij weghalen omdat ik verder geen stappen wilde ondernemen? Kan iemand mij hier duidelijkheid over geven? Groetjes een bezorgde mama Reactie infoteur, 23-07-2015
Misschien weet iemand anders meer over Veilig Thuis, maar anders is het een idee om met hen zelf te bellen? Zij kunnen misschien veel beter uitleg geven hoe het werkt en wat zij dan doen. Dan weet je meer wat er mogelijk is en blijft het niet zo vaag. Want met alleen maar dreigen dat Veilig Thuis wordt ingeschakeld schiet niemand wat mee op. Kan gratis via 0800-2000.
In ieder geval leg ook deze vragen bij het Juridisch Loket neer, zodat je weet wat je rechten zijn.

Anoniem, 26-03-2015
Sinds 2012/2013 is mijn moeder ziek geworden toen ging het al niet goed met mij ik heb heel veel ruzie met mijn zus en.met mijn vader en mijn moedet is in 2014 overleden en nu zit ik dus met me vader en zus, ik ben 14 jaar en me vader zit aan de drank en ik word steeds uitgescholden dat ik bijvoorbeeld niks waard ben en er word heel veel gehaat op mij wat al 4 jaar lang doorgaat en elke dag ruzie en dat t zelfde met mijn zus, nu wil ik heel graag het huis uit en naar een andere familie pleeggezin dus maar kan dat wel? Ik heb best een erge thuissituatie wat te maken heeft met drank en heel veel ruzie waardoor je zo erg gekleineerd word dat je geen zin.meer hebt in t leven. nou denk ik dat het veel beter is voor mij en dat ik blijer word als ik ik gewoon weg ben uit huis zoals pleeggezin gewoon voor een jaar en dat ik er dan beter uitzie dan nu. want het maakt mij echt kapot
Dus wil ik wete of je voor dat ook het huis uitgeplaatst kan worden? Reactie infoteur, 06-04-2015
Hoi, probeer: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pleegzorg/over-pleegkinderen.
of bel of chat eens met de kindertelefoon, www.kindertelefoon.nl/. Bekijk ook hun forum. Daar wordt ook jouw vraag gesteld.
Degene die er uiteindelijk over gaat is Bureau Jeugdzorg. Zij kijken naar het gezin en de problemen om te bepalen of tot uithuisplaatsing moet worden overgegaan.

Whitney, 29-07-2013
Ben jarenlang mishandeld door mijn moeder en stiefvader, sinds mijn 12e weet ik dat mijn stiefvader niet mijn echte vader is maar mocht geen contact met mijn vader maar heb dit uiteindelijk wel gedaan, jeugdzorg heeft me weggehaald bij mijn moeder en heb overal gewoond uiteindelijk ben ik bij mn pa gaan wonen die ik 15 jaar niet gezien had, dacht eindelijk dat alles goed ging mar nu komt er een rechtzaak, raad v kindrbescherming wilt me weghalen bij me pap en me in een leefgroep duwen hier ben ik erg op tegen. hoop dat ik de zaak win samen met pap Reactie infoteur, 30-07-2013
Heftig joh! Ik hoop met je mee dat het allemaal goed uitpakt voor jou en je vader. Veel sterkte & succes

Rick, 04-07-2013
Ik ben 14, volgende maand 15. Mijn moeder is door leugens van mijn vader onder toezicht gezet. Zelf ben ik mijn zussen en moeder door mijn vader mishandeld. Volgende maand is daar eindelijk een rechtszaak over. Ik heb hulp van een psychologe om het terreur van mijn vader te verwerken. Met mijn vader wil ik niets meer te maken hebben. De rechter gelooft de raad van kinderbescherming, (die dus de leugens van mijn vader gelooft en niet mij en mijn zussen), en wil dat ik contact met mijn vader heb en er 2 dagen per maand heen ga. Mijn voogd zei eerst dat ik niet hoefde maar nu zegt hij dat hij moet luisteren naar de rechter. Ik weiger om te gaan, moet ik toch ga ik gewoon niet. Maar dan krijgt mijn moeder er last mee en dat wil ik niet. Nu had ik mijn voogd gevraagd de OTS op te heffen, dan kan ik niet verplicht worden, maar dat wil hij niet. Ik heb nog 2 weken om hoger in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Maar mijn moeder kan dat niet betalen. Ik heb gelezen over een bijzonder curator maar waar vind ik die? Waarom wordt er niet naar mij geluisterd het gaat toch over mij, en om mij. Waarom wil een rechter dat ik naar mijn vader ga terwijl die mij mijn hele leven al heeft mishandeld. Ik haat de kinderbescherming ze moeten kinderen beschermen, maar nee een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Recht ja maar geen plicht. Raakt mijn vader mij nog 1x aan steek ik hem neer dat beloof ik ze. Ik laat me nooit meer door mijn vader mishandelen. Dit heb ik ook tegen de gezinshoofd gezegd, en dat als dat gebeurt het hun schuld is. Ik wil gewoon met rust gelaten worden. Ik ben bijna 15 zit in de 3de havo het gaat eindelijk heel goed en nu moet Bureau jeugdzorg het allemaal verpesten. Kut instanties ze luisteren niet een naar mij. Reactie infoteur, 10-07-2013
Ik heb iets gevonden, misschien dat je er iets aan hebt.

Deze site hieronder van de overheid legt uit hoe je een bijzondere curator kunt aanvragen. Je kunt het bij de rechter doen door een verzoek bij hem neer te leggen. Dat hoef je niet zelf te doen. Je kunt hulp vragen aan de kinderrechtswinkel. Heb de site hieronder ook gevoegd. Daar kunnen ze jou verder helpen met het verzoek en met alles wat juridisch is en zonder dat je er voor hoeft te betalen. Ik hoop dat je hier iets mee op weg geholpen bent.

Heel veel sterkte. Laat hen je helpen.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wat-is-een-bijzondere-curator.html

http://www.kinderrechtswinkel.nl/

Iraqees Onbekend, 26-03-2013
Ik heb laatst door jeugdzorg een gesloten machtiging gekregen terwijl zij zich niet aan de afspraken hielden. Ik zou een uithuisplaatsing krijgen en naar een xonar opengroep gaan.
Als ik niet bij dat gesprek zou zijn zou ik een gesloten machtiging krijgen. Maar omdat ik ruzie met men voogd had en ik had gezegd ik wil niet naar gesloten ofwatdan ook voor een groep heeft hy zonder mijn toestemming het gesprek afgezegd terwijl; ik zei: ik hoef niks met jou te maken hebben maar ik kom wel naar dat gesprek. Mag dat? Reactie infoteur, 28-03-2013
Wat een vervelende situatie zeg. Ik weet er helaas niet het fijne van en kan je niet helpen. Misschien iemand anders? Heb je inmiddels met je voogd hierover gesproken? Of met iemand anders van Jeugdzorg? Dat is denk ik de handigste route. Sterkte.

Natacha, 23-11-2012
Hoe kan ik als ouder bescherming vragen voor mijn kinderen tegen de psychische terreur die mijn ouders (dus de grootouders) bij mijn kind plegen?Mijn oudste zoon wordt gestalkt terwijl hij een beperking heeft, hij wordt opgewacht op de meest ongure momenten en uitgehoord zodat ze hem nog meer kunnen lastig vallen en manipuleren en op zijn loyaliteit kunnen inpraten terwijl het kind zelf zich niet kan verweren en er helemaal van in de war raakt.
Wij zitten in een juridisch geschil met de grootouders die een bezoekregeling afdwingen via advokaten en uiteindelijk de rechter en ons als ouders willen passeren maar ondertussen kan ik als ouder niets doen tegen de terreur die dit met zich meebrengt bij mijn kinderen. Laat het duidelijk zijn dat er geen kontakt is met mijn ouders nadat ze mij me leven lang hebben geterroriseerd. Weet iemand iets dat ik (legaal) kan doen om mijn kinderen hier tegen te beschermen?Ik ben ten einde raad… Reactie infoteur, 26-11-2012
Wat een ontzettend vervelende situatie voor vooral ook uw zoon. Ik hoop dat iemand een suggestie heeft. Ik kan alleen bedenken om u te wenden tot bureau Jeugdzorg. Misschien dat zij in ieder geval weten welke richting u kunt om uit deze situatie te komen. Veel sterkte.

Julia, 13-08-2012
Hallo,

ik kom al een tijdje bij iemand over de vloer, een vader met 2 zoontjes (inwonende) van 7 en 9. zijn huis is alles behalve een gezonde omgeving voor zijn kinderen en hem.de plafonds komen naar beneden de lekkage aan het dak, maar het aller ergste is dat er in de keukenkasten bij het brood end zo enorm veel vochtschimmel en voedsel schimmel ligt en de bedden en het beddengoed van de kinderen ruiken behoorlijk naar schimmel en zijn erg smerig.ik heb daar 3 kasten schoongemaakt, en hem vaak aangegeven dat dit zo ongezond is voor hem en zijn kinderen. ik denk dat er al zeker 3 jaar niet meer is gepoetst… het hele huis is 1 grote schimmel. zijn koelkast gaat niet meer dicht… hij zelf drinkt al vanaf de middag 12 uur biertjes.tja ik weet niet goed wat ik hiermee moet… de kinderen daar kijkt hij niet erg veel naar om en hij laat ze alleen als hij gaat winkelen.het knaagt erg aan me om dit zo te zien bij hem maar hij geloofd me niet of het deert hem niet ik weet het niet.maar weet wel dat dit niet goed is voor kinderen deze omgeving Reactie infoteur, 15-08-2012
Hallo,
Wat moeilijk. Probeer anders: http://www.watkanikdoen.nl/ Op die site is alle mogelijke informatie te vinden over wat te doen bij kindermishandeling. Het voorbeeld dat u geeft, is ook een voorbeeld dat zij geven over wat onder kindermishandeling wordt volstaan. Er staan telefoonnummers bij. Ook als u het niet zeker weet, als u anoniem wilt blijven of als u zelf alleen nog maar iemand het verhaal wilt vertellen.
Ik hoop dat dit u verder helpt.
Veel sterkte

Stefan, 04-06-2012
Hallo ik heb een vraagje ik ben op me 16e uit huisgeplaatst en ben nu dus 18 en wil dus weten of ik gewoon weer thuis zou mogen wonen zonder dat ik me zusjes daardoor kwijt zou kunnen raken.

Mvg stefan Reactie infoteur, 05-06-2012
Beste Stefan,
Ik zou zelf niet weten waarom je daardoor je zusjes kan kwijtraken. Maar ga dit vooral na bij bijvoorbeeld het CjG of Jeugdzorg. Zij kunnen je hierin een veel beter en vollediger antwoord geven. Veel succes en het beste gewenst.

Caltha (71 artikelen)
Laatste update: 31-08-2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Ouder en gezin
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.