De millenniumdoelen

Acht internationale afspraken… …wat zijn de milleniumdoelen precies? In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd: de millenniumdoelen. Deze doelen komen niet opeens uit de lucht vallen, het is al veel langer bekend dat de problemen die worden genoemd in de millenniumdoelen echt belangrijk zijn om op te lossen. Het is wel nieuw dat er nu echt afspraken over gema

Millenniumdoel 1

Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft (dit betekent die mensen die moeten leven van minder dan 1 dollar per dag), is in 2015 ten minste voor de helft teruggebracht ten opzichte van 1990. Dit betekent dat dit aantal in 2015 600 miljoen (of minder uiteraard) moet zijn. In 1990 waren dat mondiaal 1,2 miljard mensen.

In 2015 moet ook het aantal mensen dat honger lijdt zijn gehalveerd. Dit zijn nu ongeveer 800 miljoen mensen, waarvan 150 miljoen kinderen onder de 5 jaar. Dit maakt hen (maar natuurlijk ook de volwassenen) kwetsbaar voor ziektes, waardoor elke dag zo’n 24.000 mensen sterven. Dit doel wordt niet zijn z’n eentje bereikt, maar in samenwerking met de andere doelen. Gezondheidszorg, een schoon leefmilieu en toegang tot goed onderwijs zou een hele boel schelen.

Het is heel erg ongelijk verdeeld in de wereld; terwijl welvarende landen steeds rijker en welvarender worden, gaan de arme onontwikkelde landen steeds meer achteruit. Het is van belang dat deze ongelijkheid verdwijnt. De Wereldbank heeft uitgerekend dat er voor ieder mens 15 euro per dag beschikbaar zou zijn als al het geld wereldwijd eerlijk verdeeld wordt.

Millenniumdoel 2

In 2015 moeten alle kinderen in alle landen basisonderwijs volgen. Op dit moment gaat 1 op de 5 kinderen in ontwikkelingslanden nog niet naar school. Vaak worden zij thuis gehouden om mee te helpen in het huishouden of een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen.

Geschat wordt dat er wereldwijd ongeveer 250 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar werken. Om dit te voorkomen is het van essentieel belang dat onderwijs verplicht en toegankelijk wordt. Zo worden mensen niet alleen geschoold, het gaat de kinderarbeid tegen. Talloze families kunnen zich op deze manier beter ontwikkelen, wat betekent dat de levenskansen van al deze mensen toenemen, wat dus de hele maatschappij goed doet.

Omdat het nu eenmaal zo is dat ouders niet zonder de bijdrage van hun kinderen kunnen, moet men tegemoet komen met flexibele schooltijden.Ook moeten er meer scholen komen, zodat kinderen die verder weg wonen niet meer een halve dag hoeven te reizen, zoals dat nu soms wel het geval is. Schoolgeld is in veel gezinnen in ontwikkelingslanden een probleem. Daarom moeten ook het schoolgeld en de boeken een nieuwe, betaalbare prijs krijgen.

Millenniumdoel 3

Milleniumdoel 3 zegt dat in 2015 man en vrou gelijk moeten zijn. Formeel hebben zij al gelijke rechten, zoals vastgesteld in de internationale mensenrechtenverdragen, maar in de praktijk pakt dit anders uit.De achterstelling van meisjes en vrouwen moet worden verminderd door ervoor te zorgen dat er evenveel meisjes als jongens naar school gaan. In 2005 moet dit gelden voor basis- en voortgezet onderwijs en in 2015 voor het vervolgonderwijs.

In veel landen gaan jongens meer naar school dan meisjes. Meisjes moeten vaak thuis helpen, het huishouden doen en voor hun kleine zusjes en broertjes zorgen. Ze worden ook thuisgehouden omdat ouders school niet nuttig vinden voor hun dochters. Deze meiden zullen later toch trouwen, en wat zullen ze dan doen? Het huishouden, dus dat kunnen ze beter nu leren, daar hebben ze geen rekenen voor nodig! Eigenlijk had deze achterstand voor meisjes al ingehaald moeten zijn in 2005, maar dit is maar in een paar landen gelukt.

Om gelijkheid van vrouwen en mannen te realiseren moeten ook zaken als eerwraak, besnijdenis en vrouwenhandel stoppen. Binnen het Nederlandse mensenrechtenbeleid krijgen deze zaken speciale aandacht, en zo zijn onder druk van de Nederlandse regering ook reproductieve en seksuele rechten van vrouwen hoog op de internationale politieke agenda komen te staan.

Millenniumdoel 4

Het aantal kinderen dat in ontwikkelingslanden voor de vijfde verjaardag overlijdt moet in 2015 met tweederde zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. Wereldwijd leven op dit moment ruim 10 miljoen kinderen voor hun vijfde levensjaar sterven. Verschillen zijn geweldig groot: in Afrika sterft 1 op de 5 kinderen voor het vijfde levensjaar, in Nederland is dit 1 op de 200. De hoge kindersterfte in Afrika heeft vele redenen. Overdraagbare ziektes als aids zijn in overvloed aanwezig. Kinderen krijgen dit al bij hun geboorte mee en omdat medicijnen schaars en duur zijn is de overlevingskans gering. Maar ook ziektes die makkelijk verholpen kunnen worden zorgen voor kindersterfte: denk hierbij aan diarree, mazelen, longontsteking en malaria. De medicijnen zijn er in principe. Toch krijgen deze kinderen niet de medicatie die ze nodig hebben. Daarom is het van belang dat medicijnen, vaccinaties en een goede gezondheidszorg toegankelijk worden voor iedereen, over de hele wereld. Op deze manier kunnen ziektes bestreden worden en kan het sterftecijfer teruggedrongen worden. Er moet ook voor preventie en voorlichting gezorgd worden. Zo kunnen ziektes als aids voorkomen worden.

Millenniumdoel 5

Jaarlijks overlijden meer dan een half miljoen vrouwen aan de gevolgen van hun zwangerschap. In de millenniumdoelen is vastgelegd dat moedersterfte in 2015 met driekwart moet zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. Om dit te kunnen realiseren zijn reproductieve en seksuele rechten voor vrouwen essentieel.

Omdat abortus in veel landen niet mogelijk of heel erg duur is, besluiten veel moeders abortus op een illegale manier te laten plegen. Dit is ontzettend gevaarlijk, want deze ‘dokters’ voeren de abortus niet op een steriele, gezonde manier uit. Daarom is het erg belangrijk dat veilige abortussen en voorbehoedsmiddelen beschikbaar komen. Net als het recht van vrouwen om zelf te beslissen over haar eigen seksualiteit en het al dan niet krijgen van kinderen. Daarom kan het terugdringen van moedersterfte alleen gerealiseerd worden in combinatie met het derde millenniumdoel, de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen.

Behalve aan de gevolgen van abortus sterven veel moeders aan complicaties tijdens of na de bevalling. Bloedingen, infecties en een hoge bloeddruk zijn veel voorkomende doodsoorzaken die met goede medische hulp en kraamzorg voorkomen kunnen worden. Het streven is daarom dat in 2015 90% van alle bevallingen met professionele hulp plaats vindt. De verbetering van seksuele en reproductieve rechten is een van de meest kosteneffectieve van alle ontwikkelingsgerichte investeringen, waarbij zowel persoonlijke, sociale als economische opbrengsten kunnen worden bereikt. En het is de wens van de armen zelf: als mensen de mogelijkheden hebben, zullen ze graag een betere seksuele en reproductieve gezondheid genieten. De praktijk laat zien dat miljoenen mensen, speciaal vrouwen, daarom gekozen hebben voor kleinere families bij groeiende welvaart van het gezin.

Millenniumdoel 6

Wereldwijd zijn er 39 miljoen mensen besmet met het hiv/aids-virus. Het grootste deel daarvan, 25 miljoen mensen, leeft in Sub Sahara Afrika. In deze regio is aids de belangrijkste doodsoorzaak. Een andere veel voorkomende doodsoorzaak in Afrika is malaria. Van de 1 miljoen slachtoffers per jaar woont 90% in Afrika.

Aids en malaria zijn meer dan gezondheidsproblemen. Meer dan 15 miljoen Afrikaanse kinderen hebben door aids een of beide ouders verloren. De negatieve gevolgen voor de maatschappij en de economische ontwikkeling van de getroffen landen zijn enorm.

In de millenniumdoelen is vastgelegd dat regeringsleiders zich zullen inzetten om verdere verspreiding van deze ziekten tegen te gaan. Om deze doelstelling te realiseren zijn medicijnen van levensbelang. Bestaande medicijnen zijn voor de meeste mensen in Afrika onbetaalbaar. Hierdoor sterven onnodig miljoenen mensen.

Dagelijks worden wereldwijd 14.000 nieuwe mensen geïnfecteerd door het hiv-virus. Om dit te voorkomen zijn goede voorlichting en beschikbaarheid van condooms noodzakelijk. In principe is de oplossing dus simpel: één condoom kan al enkele mensenlevens redden.

Millenniumdoel 7

In 2015 moeten we een duurzaam (= lang aanhoudend goed) milieu hebben bereikt. Dat kan door duurzame ontwikkeling op te nemen in het beleid en de ontwikkelingsprogramma's van alle afzonderlijke landen; verder moeten we ervoor zorgen dat natuurlijke hulpbronnen (bodemschatten, mineralen e.d.) niet uitgeput raken. Voldoende en schoon drinkwater is essentieel voor gezond leven. Meer dan een miljard mensen op de wereld hebben deze voorwaarde op een gezond leven echter niet! Uitdroging en infecties komen daarom onder hen veel voor. Het gevolg hiervan zijn jaarlijks 5 miljoen doden. In het zevende millenniumdoel is daarom vastgelegd dat het aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater in 2015 gehalveerd moet zijn ten opzichte van 1990. Een slecht milieu werkt ook mee aan armoede. Met een schoner en dus beter milieu kan armoede dus ook bestreden worden. Luchtvervuiling, ontbossing en uitputting van landbouwgrond zijn ook slecht voor de levensomstandigheden en gezondheid van mensen. Een beter milieu betekent dus minder sterfgevallen die als oorzaak bijvoorbeeld vervuild drinkwater hebben. Wereldwijd leven ongeveer 900 miljoen mensen in sloppenwijken. Dit aantal moet omlaag, en de levensomstandigheden van mensen die wel in sloppenwijken leven moeten verbeterd worden. Dit scheelt al heel wat doden!

Millenniumdoel 8

De eerste zeven millenniumdoelen moeten de situatie van mensen in ontwikkelingslanden verbeteren. Het achtste en laatste doel vertelt wat rijke landen kunnen doen om de ontwikkelingslanden te helpen de andere millenniumdoelen te verwezenlijken.

Om de millenniumdoelen te kunnen realiseren moeten rijke landen zorgen dat hun beleid op andere terreinen geen tegengestelde effecten heeft. Ook is het belangrijk dat alle rijke landen zich houden aan de 0,7% norm die de Verenigde Naties hebben afgesproken. Dit betekent dat ieder land minstens 0,7% van het Bruto Nationaal Product uitgeeft aan ontwikkelingssamenwerking. Helaas zijn er maar weinig landen die zich aan deze afspraak houden.

De liberalisering van de wereldmarkt heeft grote gevolgen voor lokale economieën. Handelsbarrières belemmeren in sommige gevallen de toegang van ontwikkelingslanden tot westerse markten. Om een gezonde en duurzame economie op te kunnen bouwen moeten ontwikkelingslanden een eerlijke kans krijgen. Een eerlijk handelssysteem is daarom onderdeel van het achtste millenniumdoel. Veel ontwikkelingslanden hebben geld geleend van rijke landen, banken en internationale instellingen om projecten te kunnen financieren. Door deze schulden is er in veel arme landen sprake van een schuldencrisis: landen zitten te diep in de schulden om economisch of sociaal te kunnen ontwikkelen. De schuld moet immers afbetaald worden, waardoor er niet genoeg geld overblijft voor andere noodzakelijke dingen zoals onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur. Rijke landen moeten meehelpen aan het vinden van een oplossing voor deze schuldencrisis, dat is een ander onderdeel van millenniumdoel 8.

Je zou kunnen zeggen dat doel 1 t/m 7 verwezelijkt moet worden door ontwikkelingslanden zelf. Doel 8 is een doel waar ontwikkelde landen ook wat aan kunnen doen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat deze landen zich niet hoeven te bemoeien met doel 1 t/m 7. Zij kunnen best hun steun verlenen aan de ontwikkelingslanden, maar de ontwikkelingslanden zullen het doel uiteindelijk toch zelf moeten behalen.
© 2008 - 2024 Eeeefs, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Millenniumdoelen in NigerIn 2000 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties afgesproken om vóór 2015 belangrijke vooruitgang te boeken op het ge…
Armoedegrens in NederlandArmoedegrens in NederlandSteeds meer mensen in Nederland leven net op of onder de armoedegrens. Waar ligt precies die armoedegrens en hoe wordt d…
Levenskunst: jezelf motiverenLevenskunst: jezelf motiverenElk mens moet op welke manier dan ook gemotiveerd worden om optimaal te kunnen blijven functioneren. Die motivatie kan v…
Armoede 2017 in NederlandArmoede 2017 in NederlandArmoede komt steeds meer voor in Nederland. Het aantal mensen dat maandelijks te weinig geld overhoudt om van te leven n…

Het breukvlak van de 20e eeuwWaarom spreekt men over een breukvlak in het begin van de 20e eeuw? In welke opzichten was er sprake van een breukvlak?…
Het afschuwelijke verhaal van Robert PicktonZijn vrienden en familie noemen hem Willy. Deze 58-jarige ongeschoren varkensfokker houdt er een eigenaardige hobby op n…
Bronnen en referenties
  • http://66.102.9.104/search?q=cache:7rRgZaAezMkJ:www.kansopgezondheid.nl/uploaded_files/Praktische%2520opdracht%2520tweede%2520fase.pdf+wat+zijn+wereldproblemen&hl=nl&ct=clnk&cd=3&gl=nl
  • http://www.millenniumdoelen.nl/page.php?page=3
  • http://www.maakhetwaar.nl/
  • http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/
  • http://www.vmbo-sectorwerkstuk.nl/index.html
  • http://www.minbuza.nl/nl/themas,mensenrechten/gender/Seksuele-en-Reproductieve-Gezondheid-en-Rechten--S.html
  • http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/
  • Van Dale woordenboek
Eeeefs (5 artikelen)
Gepubliceerd: 12-01-2008
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 8
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.