Kinderarbeid, het gaat maar door!

Kinderarbeid is nog steeds een groot probleem. Een groot probleem dat zeer moeilijk te bestrijden is. Talloze acties hebben tot nu toe nog niet geleid dat de kinderarbeid is verdwenen. Kinderen zijn goedkope krachten die vaak niet voor hun zelf kunnen opkomen. Ze doen het smerigste, gevaarlijkste en zwaarste werk, waarbij ze zeer weinig of niets verdienen. Sommigen kinderen worden gedwongen te werken. Kinderen die geen "kind" mogen zijn en al op jonge leeftijd al volwassen worden.

Wat is kinderarbeid?

Kinderarbeid is volgens het van Dale woordenboek " het geregeld in loondienst werken van kinderen". Het werk wordt dus verricht door kinderen en ze worden er voor betaald! Maar lang niet alle kinderen die werken worden uitbetaald!. Denk bijvoorbeeld aan jonge meisjes die het hele huis moeten schoonmaken, koken en de zorg hebben voor hun jongere zusjes en broertjes. Of nog erger als ze gedwongen worden in de prostitutie of als slaaf worden verhandeld. Ze worden gedwongen te werken. Volgens de ILO werken er over de hele wereld 250 miljoen kinderen. Het gaat hier om kinderen die soms nog niet eens in de puberteit zitten en dus eigenlijk op school horen te zitten. De kinderarbeiders hebben de kans niet om "kind" te zijn. Ze hebben geen tijd voor spelen, leren, sporten e.d. wat eigenlijk zorgt voor een goede ontwikkeling van het kind. Op jonge leeftijd gedragen ze zich volwassen, ook al past het niet bij hun leeftijd. Het klinkt doodnormaal voor bepaalde landen, maar in Nederland is het niet toegestaan. Onder bepaalde voorwaarden mogen kinderen in Nederland een zakcentje verdienen, maar als dat ten koste moet gaan van de ontwikkeling en dus scholing van het kind, dan is het een probleem. Kinderarbeid komt in de westerse landen haast niet meer voor. Heel vroeger was er overal op de wereld wel kinderarbeid, maar een leerplicht die in veel landen geldt, heeft een einde gemaakt aan de kinderarbeid. Tóch komt het nog voor! Het meest in derdewereldlanden, dus onderontwikkelde landen, hoewel er talloze acties bestaan om kinderarbeid te bestrijden.

Wanneer is er sprake van kinderarbeid?

In Nederland kennen we de leerplicht. Kinderen moeten tot hun 16de verplicht naar school. Dit is om het kind te beschermen en natuurlijk voor betere kansen op de arbeidsmarkt. Kinderen willen graag wat bijverdienen. Dit is soms zo slecht ook niet. Eigen zakgeld verdienen en bovendien leert het kind door sociale contacten zich beter in te voegen in de maatschappij. In Nederland mogen kinderen van 12 jaar alleen werk doen in de vorm van taakstraf. Kinderen van 13 - 16 jaar mogen onder bepaalde voorwaarden (licht) werk doen. Het mag niet ten koste gaan van school en niet fysiek zwaar. Denk bijvoorbeeld aan stage of krantenbezorgen. In de arbeidstijdenwet staat uitgebreid geschreven wat de leeftijdsgrens is en aan welke voorwaarden de kinderen moeten doen als ze toch (willen) werken.

Volgens de wetenschap is kinderarbeid niet alleen schadelijk voor het kind zelf, maar ook voor landen waarin kinderarbeid normaal is. Het is eerder een oorzaak dan een gevolg van armoede. De ILO (Internationale Arbeidsorganisatie) hanteert een grens van 14 jaar voor ontwikkelingslanden. Deze leeftijdsgrens staat vaak vermeld in de arbeidswetgeving van de meeste landen. Boven deze leeftijdsgrenzen is er dus geen sprake van kinderarbeid. In heel veel ontwikkelingslanden werken kinderen die meestal nog jonger zijn dan 10 jaar. Een deel hiervan wordt niet uitbetaald en vaak worden ze gedwongen het werk te doen.

Oorzaken van kinderarbeid

De oorzaken van kinderarbeid is het gevolg van een groot scala problemen.

 • Goedkope krachten: Kinderen zijn voor de werkgevers goedkope arbeidskrachten. Hoewel de kinderen hard moeten werken, verdienen ze er bijna niets voor. Ze kunnen niet voor zichzelf opkomen en doen gewoon wat er gezegd wordt. Het zware en smerige werk maakt het de kinderen niet makkelijk, maar ze doen het toch. Veel landen beseffen niet wat ze aandoen met het kopen van producten die door kinderen zijn gevaardigd. Voor hen zijn het juist goedkope producten, waarvan ze miljoenen inkopen om er winst mee te maken.
 • Armoede: Vaak leven de kinderen in armoede, waardoor ze hun ouders (moeten) meehelpen met een kleine verdienste. Als de ouders bijv. in schulden zitten worden de kinderen wel eens verkocht aan de afnemer om ze te laten werken. Helaas verdienen de kinderen bijna niets, zodat het onmogelijk is om op deze manier de schulden af te lossen.
 • Beperkt of geen onderwijs: Er is vaak geen geld voor onderwijs. Bovendien is de school vaak te ver of er is een groot gebrek aan leermateriaal en leerkrachten, waardoor de ouders denken dat de kinderen meer leren door te werken.
 • Iets nuttigs doen: er zijn heel wat ouders die denken dat hun kinderen beter af zijn met werken dan op straat te hangen, waardoor ze makkelijker in de criminaliteit belanden. Dus ze denken dat de kinderen dan nuttig hun tijd besteden.
 • Verzorging gezin: Vooral de meisjes gaan minder vaak naar school, waardoor ze haast genoodzaakt worden de hele huishouding of verzorging van het gezin op te nemen. Soms moeten ze een ziek familielid helemaal alleen verzorgen. In hun eigen huis, maar ook bij iemand anders thuis. Vaak krijgen ze hiervoor helemaal niets uitbetaald. Ze moeten helpen het gezin te onderhouden!
 • Straatkinderen: Straatkinderen moeten werken om zich zelf te onderhouden of ze worden gedwongen om voor anderen te werken. Ze hebben geen volwassene om zich heen die ze kunnen steunen.
 • Oorlog: In sommige landen worden kinderen gebruikt om mijnen op te sporen of mee te vechten, wat dus levensgevaarlijk is!

Om wat voor kinderarbeid het ook gaat; de kinderen werken vaak onder zeer slechte (ongezonde) omstandigheden, waarbij ze soms echt in gevaar zitten. Toch is het in onderontwikkelde landen haast onvoorstelbaar de kinderen niet te laten werken. Er zijn talloze acties van landen waar kinderarbeid is verboden, maar het lijkt onmogelijk de kinderarbeid uit te roeien. De bevolkinsgroei neemt ook in die landen sneller toe, waardoor de kinderarbeiders alleen maar toe nemen.

Waar komt kinderarbeid voor?

Kinderarbeid komt het meest voor in onderontwikkelde landen. Het wordt met name gezien in Azië (vooral India), Afrika en Zuid-Amerika. Zelfs in Europa (denk aan Griekenland, Italië, Portugal en Spanje) en in de VS komt kinderarbeid voor!

In Afrika en Zuid-Amerika werken de kinderen voornamelijk in de landbouw, op plantages. Ook zijn er veel straatverkopers.In Azië zie je vooral kinderen in de industrie. Vooral in India, Pakistan en Bangladesh werken zeer veel kinderen in de tapijtindustrie.

In Turkije, de Balkanlanden en het midden-oosten zie je ook vaak kinderen op straat allerlei spulletjes verkopen. Vaak zie je ze wel samen met een volwassene. Deze vorm van kinderarbeid is geen dwangarbeid, maar meer een extra centje verdienen. Toch zie je ook vaak kinderen die bedelen, wat eigenlijk wel op dwang lijkt. Hoewel de leerplicht in veel van deze landen geldt, zie je toch steeds dat kleine kinderen, na school, in het weekend en in vakanties werken op straat of in winkeltjes.

In de jaren 80 moesten de kinderen in Iran mijn opsporen, waarbij er zeer veel doden en gewonden vielen onder de kinderen.

Vormen van kinderarbeid

 • Textiel: kinderen hebben kleinere handen en kunnen dus secuurder werken. Denk aan Naaien, borduren, weven, klossen.
 • Prostitutie: meisjes worden gedwongen in de prostituie te werken. Geslachtziekten, zoals Aids komen hierdoor vaker voor. Kinderen sterven al op jonge leeftijd, omdat er geen medicijnen zijn.
 • Industrie: veel kinderen werken in de tapijtindustrie. Ze moeten tapijten knopen. Ook in de leerindustrie en bij een zilversmid moeten ze het smerige werk doen.
 • Mijnbouw: in steengroeven moeten ze bijv. grote stenen kleiner hakken. Fysiek is het te zwaar werk, waardoor er bij de kinderen scheve groei ontstaat. Veel kinderen houden er een handicap aan over dat onmogelijk maakt om verder te werken.
 • Landbouw: kinderen werken op plantages, om katoen te plukken. Ook op rijstvelden, maisvelden zie je vaak kinderen. Naast de lichamelijke belasting komen ze hierbij ook in aanraking met bestrijdingsmiddelen tegen insecten.
 • Dienstverlening: dit zie je vooral in de stad. De kinderen verkopen goederen, werken als krantenjongen, verkopen sigaretten of zitten de hele dag schoenen te poetsen.
 • Huishouding: dit zijn bijna altijd meisjes. Op 13-14 jarige leeftijd kunnen zij een heel gezin verzorgen. Ze moeten koken, schoonmaken, wassen en daarnaast ook de jongere kinderen verzorgen. Ze moeten vaak veel te vroeg op en gaan veel te laat naar bed. Vooral ook als er een ziek persoon leeft in dat huis.
 • Kindsoldaten: de kinderen moeten meedoen in gewapende gevechten. Ze moeten mijnen aanleggen, mijnen opsporen, spioneren, zware spullen dragen etc. Het is levensgevaarlijk. Duizenden kinderen raken gewond, verminkt of nog erger gaan dood.

Wetten tegen kinderarbeid

Kinderwetje van Van Houten(1874):

De eerste wet die is ontstaan op ontstaan op 19 september 1874. Dit is de eerste wet tegen kinderarbeid waarin staat dat het voor kinderen onder de 12 jaar, verboden is in fabrieken en werkplaatsen te werken. De wet voorzag in strafbepalingen voor overtreders van de wet, maar niet in enige controle op naleving van de wet. Er was een uitzondering voor bepaald werk door kinderen. Namelijk de landbouw en huishoudelijk werk vielen hier niet onder.

In 1887 werd er een enquete gehouden door de overheid om de kinderarbeid te controleren in Nederland. Doordat er op de fabrieken geen controle op naleving van de wet was, vond er nog steeds kinderarbeid plaats. Dit gaf aanleiding om een nieuwe wetten te maken.

Arbeidswet van 1889

Deze wet verbood arbeid voor kinderen jonger dan 12 jaar, nu ook voor de landbouw. In de wet stonden ook regels om de arbeid van kinderen jonger dan 16 jaar te beperken. Er werden inspecteurs aangesteld om de naleving te controleren.

De Leerplichtwet (1900)

In 1990 werd de Leerplichtwet ingevoerd. Kinderen van 6 tot 12 jaar waren verplicht onderwijs te volgen; thuis of op school. Door deze wet en de aanvullingen in de latere jaren hebben gezorgd voor een definitieve stop van kinderarbeid in Nederland. Tegenwoordig gaan alle kinderen in Nederland tot hun 16de naar school en doen vaak alleen licht werk na school of in de vakanties.
In 1900 aanvaardde de Tweede Kamer de leerplichtwet, die kinderen vanaf zes tot twaalf jaar verplichtte thuis of op school onderwijs te volgen. .

Kinderrechtenverdrag (1989):

Officieel heet het verdrag "Verdrag inzake de Rechten van het Kind". Tegenwoordig is het meer bekend onder "kinderrechtenverdrag". Het is een verdrag, opgesteld door de Verenigde Naties, waarin de rechten van het kind zijn vastgelegd. Op 20 november 1989 is het verdrag in New York gesloten. De landen die het verdrag ondertekenen zijn verplicht de wetten na te komen en zich daar volledig voor in te zetten. Het Comité over de Rechten van het Kind controleert de naleving. In het verdrag staan de beschermde rechten van het kind. Zie meer informatie op de volgende link:
Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Belangrijke punten in het Kinderrechtenverdrag zijn:

 • Geen discriminatie
 • Belang van het kind
 • Het recht op leven en ontwikkeling
 • Respect voor de mening van het kind

Ieder jaar is er op 20 november "de Internationale Dag van de Rechten van het kind". Op deze dag wordt wereldwijd extra aandacht besteed voor de rechten van het kind.

Rechten van een kind:

Provision

 • Alle kinderen hebben recht op gratis en goed basisonderwijs
 • Alle kinderen hebben recht op goede gezondheidszorg
 • Alle kinderen hebben recht op opvang wanneer ze niet thuis kunnen wonen
 • Alle kinderen hebben recht om op plekken te kunnen spelen

Protection

 • Alle kinderen hebben recht op bescherming tegen mishandeling
 • Alle kinderen hebben recht op bescherming tegen verwaarlozing
 • Alle kinderen hebben recht op bescherming tegen kinderarbeid
 • Alle kinderen hebben recht op bescherming tegen oorlogsgeweld
 • Alle kinderen hebben recht op bescherming tegen slavernij

Participation

 • Alle kinderen hebben recht om mee te doen in de samenleving
 • Alle kinderen hebben recht op informatie
 • Alle kinderen hebben recht op vrije meningsuiting
 • Alle kinderen hebben recht mee te praten en te beslissen

Tot slot..

Kinderen moeten op jonge leeftijd hard werken. Ze moeten vaak veel langer werken; soms wel 16 uren per dag! Kinderen die onder dwang werken worden vastgeketend, mishandeld of geslagen. Ze moeten werken met zware en gevaarlijke apparatuur. Daarnaast worden kinderen vaak blootgesteld aan schadelijke en giftige gassen/chemicaliën. Kinderen die normaal op school horen te zitten, werken zich kapot. Ze hebben vaak geen hoop op de toekomst en hoop op ontsnapping uit de armoedige situatie. Naar schatting werken er zo'n 218 miljoen kinderen, waarvan een kwart alleen al in India. Stop kinderarbeid! Een kind hoort "kind" te zijn!

Iedereen betreurt het dat de kinderen in ontwikkelingslanden moeten werken onder slechte omstandigheden en vind het zielig hoe die kinderen vaak ook onder dwang moeten werken. Toch gaat kinderarbeid gewoon door!

Een gezamenlijk optreden van landen, politieke wil en financiële middelen zouden enkele bijdrage kunnen leveren om de kinderarbeid te laten stoppen of in ieder geval zorgen dat de kinderen onder betere omstandigheden hun werk kunnen doen.
Ontwikkelingshulp moet naar mijn mening bestaan. Zo kunnen we een beetje bijdragen aan de rechten van het kind.
© 2007 - 2024 Elmas, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kinderwetje Van HoutenHet Kinderwetje Van Houten uit 1874 is de eerste sociale wet die Nederland kende. Het hield de afschaffing van fabrieksa…
Dag van de Leerplicht - Recht op onderwijsDag van de Leerplicht - Recht op onderwijsTijdens de Dag van de Leerplicht wordt in Nederland stilgestaan bij het recht op onderwijs. De Dag van de Leerplicht wor…
Internationale dag van de Rechten van het KindInternationale dag van de Rechten van het KindOp 20 november is het de International dag van de Rechten van het Kind. Op deze dag wordt men er op verschillende manier…
Leerplicht in NederlandLeerplicht in NederlandIn Nederland is het verplicht dat alle kinderen goed worden opgeleid. Ze moeten worden voorbereid op de maatschappij en…

Levenslang; een levend- doodverklaringNederland heeft aan het eind van de 19e eeuw de doodstraf afgeschaft. Hiervoor in de plaats is de levenslange gevangenis…
Grootmoeders tips: Zuigelingen en kleine kinderenGrootmoeders tips: Zuigelingen en kleine kinderenHandige tips, weetjes, goede raad en kneepjes uit grootmoeders tijd.
Elmas (33 artikelen)
Gepubliceerd: 13-12-2007
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.