Probleemwijk Arnhem

De problemen in Nederland worden groot. Zo zijn er al verschillende wijken die qua problemen in Nederland ver boven het gemiddelde uitsteken. Deze wijken zijn in 2008 door Ella Vogelaar, voormalig minister van Wonen, Wijken en Integratie, uitgeroepen tot de probleemwijken van Nederland. In totaal 40 wijken, verspreid over heel Nederland, die zeker een verbetering nodig hebben.Het doel is duidelijk: de aanpassingen zo snel mogelijk merkbaar te laten worden. Voor deze verbetering wordt door, onder andere de overheid, geld vrijgemaakt. Zo heeft Vogelaar vorig jaar 300 miljoen euro beschikbaar gesteld. Niet alleen het ministerie doet dit, maar ook gemeenten, buurtbewoners en actiegroepen stellen geld beschikbaar. Preventie is daarbij ook beter dan achteraf de zaak oplossen, want daarbij heb je onder andere mankracht voor nodig. Voor het inschakelen van deze preventie is 60 miljoen euro uitgetrokken.

VROM

Het VROM speelt mee in deze problemen. Zo willen zij de wijken verbeteren, door middel van verschillende plannen van aanpak. In heel Nederland worden de burgers door het VROM bij de probleemwijken betrokken, zo krijgen zij meer inspraak en wordt hen dan ook geadviseerd om in de wijk ook buurtpreventie toe te passen. Dat houdt in dat je in je eigen buurt op de zaken let, en zodra er iets vreemds aan de hand is, je dit samen oplost, maar ook meldt aan de politie. Dit is effectiever, zo leren de bewoners met elkaar om te gaan en efficiënt een samenwerkingsband op te bouwen. Maar dit is niet alles. Het ministerie van VROM heeft ook ‘het Idee VROM’ opgesteld. Hierbij mogen de burgers, wanneer zij ideeën of belangrijke oplossingen hebben, deze doormailen naar het ministerie en wordt er na gekeken of het ook werkelijk een effectief idee is en wanneer deze in praktijk kan worden gebracht.

Verbeteren

  • Een ander punt van hetzelfde ministerie is om de leefbaarheid van Nederland in kaart te brengen. Dit hebben zij gedaan door middel van het opstellen van de ‘leefbarometer’. Hierdoor moet al snel duidelijk worden waar de leefbaarheid minder is, en waardoor, en waarbij dus hard moet worden gewerkt om deze plek weer wat beter op de kaart te kunnen krijgen.
  • De algemene oplossingen, dus van zowel overheid als gemeenten, om de probleemwijken te verbeteren zijn:
  • Het plaatsen van nieuwbouw. Hierbij worden ook wat huizen afgebroken, om te veel bebouwing tegen te gaan. Dit is om het woningaanbod meer te laten variëren. Hierbij gaat het voornamelijk over huur- en koopwoningen en verschillende prijsklassen.
  • Het verbeteren van preventie. Hierbij worden meer agenten op straat geplaatst en komt er meer controle over de mensen. Dit kost en minder mankracht, zoals hierboven al is verteld, en het is efficiënter voor de mensen die er wonen. Zij voelen zich hierdoor namelijk stukken veiliger.
  • Het verbeteren van de milieukwaliteit. De grond wordt beter schoongemaakt, zoals onder andere meer groen, minder vuil op straat en meer recreatiegelegenheden. De gemeente heeft hierbij als taak om het beeld van de wijk of buurt weer zo mooi mogelijk te maken. Hierdoor wordt het ook aantrekkelijker om zich te vestigen.
  • De werkloosheid tegengaan door betere scholing, omscholing en meer werkgelegenheid te creëren. Zo kunnen er op verschillende gronden en niveaus beroepen worden vrijgemaakt in de wijken en zorgt dit voor meer aantrekkingskracht van buitenaf.
  • Het samenwerkingsgevoel tussen de wijkbewoners vergroten. Dit doe je door projecten op te zetten of de leefbaarheid op straat te verbeteren of leuke acties te ondernemen.

Probleemwijken Gelderland

Er zijn ook wijken in Gelderland te vinden. Deze wijken bevinden zich in Arnhem, Deventer, Nijmegen en Enschede. Hier gaan we het hebben over Arnhem. In Arnhem zijn vier probleemwijken officieel aangetekend door minister Vogelaar, namelijk Presikhaaf, Klarendal, het Broek en Malburgen/Immerloo. De vier wijken hebben verschillende kenmerken. Zo verschillen zij onder andere in het aantal inwoners, de culturen en de huizensoorten en -prijsklassen. Wel hebben zij een paar dingen gemeen: het zijn duidelijke probleemwijken, de cultuurdiversiteit is groot en er is weinig werkgelegenheid te vinden, waardoor de werkloosheid erg hoog is.

Straatoverlast

Vaak is er ook sprake van straatoverlast. De mensen associëren dit met het verstoren van de rust in de wijk. De voornamelijk jongeren houden de wijk onrustig met inbraken, vernielingen en zakkenrollen. Maar wat nu ook erg actueel is, is het lastigvallen van hulpverleners en ambtenaren, bijvoorbeeld buschauffeurs. Steeds vaker worden de bussen vernield en de buschauffeurs lastig gevallen of zelfs in elkaar geslagen. Dit zorgt voor grote angst bij de mensen, hulpverleners en ambtenaren en het zorgt ervoor dat de bussen bijvoorbeeld niet meer in bepaalde straten en bepaalde tijden rijden. Ook de veiligheid van de mensen wordt hierdoor steeds minder en deze incidenten leiden er ook toe dat de mensen meer angst hebben als ze door de wijk heen lopen.

Presikhaaf, Arnhem.

Er zijn veel problemen in de wijk Presikhaaf, de problemen die ervoor hebben gezorgd dat het tot een van de 40 probleemwijken in Nederland behoort. De problemen liggen op veel verschillende gebieden. Er zijn veel woonproblemen in de wijk zoals: eenzijdig woonaanbod, slechte kwaliteit van de woningen, veel vervuiling van de openbare ruimtes, slecht onderhoud van eigen tuin, veel afval en vuilnis aan de straat, veel overlast van hondenpoep en veel geluidsoverlast van het verkeer. Er zijn vele oplossingen bedacht om de woon problemen op te lossen: Meer gevarieerd woonaanbod, beter regulier onderhoud, veiligheid vergroten, toezicht houden, extra handhaving en voorlichting over afval en het plaatsen van afval en door middel van bijvoorbeeld stil asfalt de geluidsoverlast te verminderen. Dit zijn allemaal oplossingen om de leefbaarheid van de wijk weer beter te maken.

Weinig werkgelegenheid

Het werkaanbod is ook erg laag in deze wijk, er is onvoldoende werkgelegenheid, er staan veel bedrijfspanden leeg en de jeugdwerkloosheid is ook meer dan het gemiddelde van Arnhem. Het plan is om de werkgelegenheid te stimuleren door middel van het opknappen en uitbreiden van het winkelcentrum Presikhaaf. Ze zijn van plan de bedrijfspanden op te knappen en werkprojecten voor jongeren op te zetten zodat ze beter met werk kennis kunnen maken.

Kinderen kunnen zich moeilijk ontwikkelen

De voorzieningen in de wijk zijn erg verouderd, waardoor het niet verantwoord is de kinderen bij de voorzieningen te laten spelen. Er is sowieso een groot tekort aan speel- en ontmoetingsplekken, hierdoor wordt het probleem groter dat de jongeren gaan hangen en criminaliteit gaan uithalen. Er zijn veel problemen binnen de gezinnen, dat voor een bedreiging van de ontwikkeling van de kinderen zorgt. Doordat er veel allochtonen in de wijk wonen, is de scholing ook slechter, de meeste kinderen hebben veel moeite met leren en de Nederlandse taal. Doordat vele kinderen moeite hebben met school, blijven ze vaak onnodig thuis. Dit probleem zou je kunnen oplossen door het aantal te noteren en de schoolarts, leerplichtambtenaar en politie erbij te betrekken.

Multicultureel centrum

Door het bouwen van een multicultureel centrum bevorder je de opkomst en samenwerking van de inwoners van Presikhaaf. Hier zou je sportactiviteiten in kunnen laten plaatsvinden, zodat de kinderen onder schooltijd al met sport bezig kunnen zijn. Ook kan er een gezinstherapeut aanwezig zijn, zodat de inwoners sneller en makkelijker geholpen kunnen worden met hun problemen. Door meer projecten en plekken voor de jeugd op te zetten, zorg je ervoor dat ze minder op straat hangen en zich met bijvoorbeeld vernielingen bezig houden. Door de speel- en ontmoetingsplekken op te knappen bevorder je de komst en de bezigheden, zoals bijvoorbeeld voetbal.

Lage integratie

Ook zijn er veel verschillende nationaliteiten in de wijk wat voor een lage integratie zorgt, daar komt nog eens bij dat de inburgering vaak niet haalbaar is, vooral voor de allochtone vrouwen. Doordat vele de Nederlandse taal niet goed beheersen is er weinig of geen samenhorigheid in de buurt en hebben velen geen contact met elkaar. Hierdoor blijft de betrokkenheid van vele allochtone bewoners ook erg beperkt. Dit kan je oplossen door middel van een ontwikkelingsplan en taalondersteuning, zodat allochtonen meer betrokken raken bij de buurt. Hierdoor zullen de sociale contacten en de samenhorigheid verbeteren, ook door middel van buurtfeesten en acties in de wijk zullen de sociale contacten verbeteren. Als de sociale contacten beter zijn en de Nederlandse taal door velen beheerst wordt, zullen meer allochtonen zich eerder vestigen in de wijk en zullen vrouwen eerder geholpen worden om het inburgeringexamen te halen.

Bewegingsprobleem

Ook doen weinig mensen in de wijk aan sport, het ligt 20% lager dan het stedelijk gemiddelde, dit is ook een van de redenen dat 40% van de inwoners aan overgewicht lijdt. Er is dus onvoldoende aandacht voor sport en spel en dit zie je ook terug bij de ouderen, waarbij beweging erg gering is. Een van de redenen hiervoor is ook dat ze zich niet veilig voelen in de wijk waardoor ze niet snel een korte wandeling in het park zouden gaan maken. Door het opknappen van de speel- en sportvelden zal de opkomst weer sterk toenemen. Ook zal het opstellen van sportactiviteiten helpen de mensen aan het sporten te krijgen, zodat ze meer kennis maken welke sporten je allemaal kunt beoefenen.

Veiligheid

Veiligheid is toch wel een van de grootste problemen in de wijk Presikhaaf. De mensen voelen zich er niet veilig en er is weinig straatverlichting. Ze vinden dat er te weinig toezicht is, er veel enge, donkere plekken zijn, veel regels worden overtreden, er is veel overlast van hangjongeren en vooral van een bepaalde groep jongeren. Deze groep die bestaat uit 12 jongeren is al vaak in contact geweest met de politie, maar het blijft een probleem in de wijk. Er is dus ook een grote behoefte van de inwoners om deze jongeren hulp aan te bieden en hierbij ook de gezinnen te betrekken. Iedereen is het er ook over eens dat de ontmoetingsplekken opgeknapt moeten worden, zodat ze zich daar vestigen en niet de criminaliteit opzoeken. Er moet meer verlichting in de wijk komen, op sommige plekken moeten camera’s geplaatst worden en er moeten vaker wijkagenten rond lopen in de wijk.

Gebiedsagenten

Over Arnhem-Presikhaaf is vrij veel te vertellen. Zo vinden er vrij veel problemen plaats en is de wijk ingericht over 3 gebiedsagenten. Met zijn drieën vervullen zij zo de functie voor wijkagenten van Arnhem-Presikhaaf en zorgen zij hier dus voor optimale veiligheid. Dit doen zij door middel van controles, buurtonderzoek en buurtbijeenkomsten. Bij alle drie de acties wordt er gekeken naar een goede samenleving en, wanneer dat nodig is, verbetering ervan. De problemen zijn niet geheel afhankelijk van de nationaliteit, maar wel is duidelijk dat er vaker iets bekend wordt over een allochtoon in plaats van een autochtoon. Dit is waarschijnlijk omdat er erg veel over te zeggen is, waarvan zo ongeveer de helft slechts vooroordelen zijn. Toch is en blijft dit opmerkelijk. Hoewel Arnhem-Presikhaaf er alles aan doet deze vooroordelen uit te weg te halen, door onder andere deze goede buurtbijeenkomsten, werkt het toch maar deels. Vaak is het bij vele mensen al zo erg erin gezet, qua voordelen, dat het er niet snel meer uitgaat. Zij zullen altijd al in hun achterhoofd het negatieve beeld blijven houden. Wel kan dit verminderen.

Oplossingen

Veel mensen zijn werkloos in de wijk, althans, dat is ten opzichte van de rest van de stad Arnhem. Dit is omdat de huizen vaak erg goedkoop zijn, waardoor mensen met een relatief slechter betaalde baan hier kunnen gaan wonen, omdat zij zo meer geld overhouden, om dit aan andere primaire levensbehoeften uit te kunnen geven. Vaak is het zo dat een slechter betaalde baan samen gaat met een lager opleidingsniveau. Wanneer de ouders van een kind, dat naar school moet gaan, een lager niveau hebben gedaan, hebben zij niet te wil om het kind ook naar school te sturen. Dit leidt weer tot vaker schoolverzuim en spijbelen (het kind ziet immers alleen het voorbeeld van de ouders en gaat er ook zo over denken, of wordt tegen gehouden door de ouders). Dit is natuurlijk hartstikke zonde, want vaak zijn de kinderen van laaggeschoolde ouders juist extra gemotiveerd om te leren. De kinderen hebben vaak goed door in welke situatie ze zitten en willen hard werken voor hun toekomst.

Een groot probleem is ook dat de kinderen hun talent niet kunnen uiten, met het opzetten van verschillende projecten die ook met sport en spel te maken hebben merken veel kinderen waar ze goed in zijn, dan worden ze extra gemotiveerd en krijgen ze trots op het gene waar ze wel goed in zijn. Als agent heeft hij met alle problemen in de wijk te maken, maar hij is toch wel het meest verantwoordelijk voor de criminaliteit hier in de wijk. Goede camerabewaking zal vooral een goede stap zijn, maar ook controles en oplettendheid van de burgers is nodig om de veiligheid te verbeteren. Zo gaat dat ook bij de projecten, de mensen moeten zelf ook veel inzet tonen voordat er resultaat geboekt kan worden. Er zal bijvoorbeeld gebruik gemaakt moeten worden van de ontmoetingsplekken en de criminelen moeten in staat zijn zich te laten helpen door hulpverleners. Als wijkagent heeft hij veel vertrouwen in de projecten, natuurlijk hebben ze nog een hele lange weg te gaan, maar nu het begin er is moet de wijk ooit uit de fase van probleemwijk komen.

Er is in ieder geval een hele grote groep bewoners die zich honderd procent wilt inzetten om de wijk weer een goed aanzien te geven en een veilige, prettige leefomgeving voor iedereen te creëren. De wijkagent is blij dat er veel steun is van de bewoners en dat er eindelijk iets gedaan wordt in deze wijk. Er waren altijd al bewoners die de situatie wilde veranderen, maar zonder financiële steun van de overheid kom je niet zo heel ver. Nu alle projecten bedacht zijn en eindelijk uitgevoerd gaan worden, weet de wijkagent dat het nog lang zal duren voordat deze wijk zijn aanzien en veiligheid terug heeft. Hij heeft er wel al het vertrouwen in en weet zeker dat het met de grote motivatie van deze bewoners ook zeker gaat lukken.

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- Body en fitshop -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-0181376987386677"
data-ad-slot="8916762042"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
© 2009 - 2023 Chantaljansen, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bezienswaardigheden in ArnhemArnhem, de hoofdstad van Gelderland. Schitterend gelegen in het groen. De Posbank, de Hoge Veluwe, de stadsparken en de…
Probleemwijken in NederlandProbleemwijken in NederlandDe naam probleemwijk of achterstandwijk wordt voornamelijk gebruikt voor woonwijken met diverse maatschappelijke en infr…
Arnhem, hoofdstad van GelderlandArnhem is de hoofdstad van de provincie Gelderland. Gelegen aan de Rijn en aan de rand van de Veluwe, ligt het in een er…
Wat zijn aandachtswijken?In Nederland zijn veertig wijken aangewezen die extra aandacht krijgen wat betreft problemen rondom veiligheid, integrer…

Emo - JongerencultuurEmo is een stijl die van oorsprong is ontstaan uit nieuwe muziek in de jaren 90 van de vorige eeuw. Emo's worden vaak ge…
Kennismakingsspel voor jongeren en volwassenenEen grote groep ziet elkaar voor het eerst: bijvoorbeeld een groep jongeren op muziekkamp, de acteurs van een amateurgez…
Bronnen en referenties
  • www.vrom.nl
  • www.nos.nl
Chantaljansen (5 artikelen)
Laatste update: 13-03-2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Sociaal cultureel
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.