De Bijbel in de praktijk: zorgen maken

De Bijbel in de praktijk: zorgen maken Zorgen maken is menselijk. Een manier om met problemen om te gaan is om ze te bekijken vanuit Bijbels perspectief. Staat er in de Bijbel iets over hoe je problemen kan oplossen, waarover je je zorgen maakt? Geeft de Bijbel raad in geval van (over)bezorgdheid? De aanpak van zorgen in de teksten van Paulus, Matthéüs en Petrus.

Aanpak bij zorgen maken volgens Paulus

Paulus schreef specifieke brieven aan verschillende bevolkingsgroepen. In de Brief van Paulus aan de Filippenzen (Filippenzen 4:6-7) zegt Paulus het volgende:
“Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.”

Mogelijke uitleg hierbij is:
Bij God kan je alles neerleggen. Het probleem kan je loslaten in een gebed. In de vrede die dan over je komt, kan je weer handelen. Bezorgdheid komt dus ook voort uit het niet vertrouwen in de voorzienigheid van God.

Aanpak bij zorgen maken volgens Matthéüs

Matthéus, één van de discipelen van Jezus heeft een heel stuk over Bezorgheid geschreven (Matthéüs 6:25-34):
“Daarom zeg ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten [of drinken], of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan kleding? Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien: zij arbeiden niet en spinnen niet; en ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zó bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.”

Mogelijke uitleg hierbij is:
Concreet wordt hier dus aangegeven, dat je je nooit moet laten terneerslaan door lasten en zorgen, die misschien in de toekomst zullen komen. Het spreekwoord ‘geen zorgen voor de dag van morgen’ is hier eveneens van toepassing. Toch ligt de nadruk weer op het vertrouwen in God en dus in het loslaten van de problemen en het afschudden van zorgen door zijn Koninkrijk te zoeken. Met andere woorden je aan Hem over te geven.

Aanpak bij zorgen maken volgens Petrus

Petrus, een discipel en apostel van Jezus, schreef brieven aan iedereen en niemand in het bijzonder. In de eerste Brief van Petrus (5:6-12) het volgende:
“Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen. Door Silvánus, die, naar ik meen, voor u een betrouwbare broeder is, heb ik in het kort geschreven om u te bemoedigen en te betuigen, dat dit de ware genade van God is; daarin moet gij vaststaan.”

Mogelijke uitleg hierbij is:
Aangegeven wordt, dat het hoogmoed is, die ten val komt. Een nederige houding past eerder als je je leven in de handen van God legt. Verder zullen er voortdurend verleidingen zijn, waarvoor je helder van geest en alert moet blijven om ze te weerstaan. Maar God is machtiger dan het kwaad. Hij zal genade geven in tijden van moeilijkheden en zorgen. Petrus zegt letterlijk: “God zorgt voor u.”

Uitleg bijbel met Statenvertaling.net

Op de website van Statenvertaling.net staat de bijbel online. Verder worden naast de tekst kanttekeningen en verwijzingen gegeven, waardoor je verder kunt lezen over een bepaald onderwerp dat je interesseert.

Lees verder

© 2011 - 2020 Deinfodeler, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Plan van aanpak makenPlan van aanpak makenVoorafgaand aan een project of een ander samenwerkingsverband wordt er een plan van aanpak opgesteld. Een plan van aanpa…
Het schrijven van een plan van aanpakHet schrijven van een plan van aanpakOp veel opleidingen wordt er aan projecten gewerkt, deze projecten lopen vaak minimaal vaak 10 weken. Om een goed overzi…
Christelijke gedichten en bijbelteksten voor een bruiloftChristelijke gedichten en bijbelteksten voor een bruiloftBen je op zoek naar een christelijk gedicht of een bijbeltekst die bij een bruiloft of huwelijk past? Of ben je bezig me…
Het schrijven van een plan van aanpakAls je een project gaat doen of een verslag gaat schrijven, doe je er goed aan eerst een plan van aanpak te schrijven. H…

Egyptische goden: Ra, Isis en HorusEgyptische goden: Ra, Isis en HorusEgypte staat voornamelijk bekend om de historie. De oude Egyptenaren waren hun tijd ver voor. Egypte heeft nog veel hist…
Torastudie 164: priester – tzaraat – Leviticus 14:2-4Torastudie 164: priester – tzaraat – Leviticus 14:2-4Zowel het begin als het einde van de toestand van melaatsheid worden alleen beïnvloed door de verkondiging van de priest…
Bronnen en referenties
  • Bijbel, Het Nederlandsch Bijbelgenootschap, 1977

Reageer op het artikel "De Bijbel in de praktijk: zorgen maken"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Angela, 04-10-2014 16:47 #1
Beste auteur, Rosada?, met aandacht, interesse en instemming las ik uw artikel over zorgen maken. Grote delen van uw verwoording heb ik, na een akkoordverklaring, overgenomen en opgeslagen in een groter document dat ik samenstel over vertrouwen en bezorgdheid in Bijbels perspectief.
Enkel de laatste alinea kan mensen wellicht een beetje op het verkeerde been zetten, daar waar staat:
Maar is God machtiger dan het kwaad. Zo lijkt het of hier i.p.v. een punt een vraagteken zou horen.
MAAR GOD IS MACHTIGER DAN HET KWAAD komt me duidelijker voor.
Blessings, Angela

Infoteur: Deinfodeler
Laatste update: 17-11-2014
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 1
Schrijf mee!