Het duizendjarig Vredesrijk: Heden of toekomst?

Wat is het duizendjarig Vredesrijk? Op die vraag zijn verschillende antwoorden te geven. Wat vast staat is dat het rijk in de bijbel niet letterlijk wordt genoemd. In dit artikel wil ik de verschillende visies op dit rijk uiteenzetten.

Het duizendjarig Vredesrijk

In de bijbel staan verschillende passages die verwijzen naar dit rijk. Hieronder een passage uit Micha 4 vers 1-7
En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen, en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiën tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgeboom, zonder dat iemand hen opschrikt; want de mond van de Here der heerscharen heeft het gesproken. Want alle volkeren wandelen elk in de naam van zijn god, maar wij zullen wandelen in de naam van de Here, onze God, voor altoos en immer. Te dien dage, luidt het woord des Heren, zal Ik het kreupele verzamelen en het verstrooide bijeenbrengen, en degenen over wie Ik kwaad heb doen komen. En Ik zal het kreupele stellen tot een overblijfsel en het verdrevene tot een machtig volk, en de Here zal Koning over hen zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid.

Het begin van de periode wordt ingeluid als de Satan wordt gebonden:
Openb 20: 1 t/m 3 En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang , dat is de duivel en de satan , en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem , opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.

In Jesaja 11:9 lezen we ook hoe het daar zal zijn: "Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt." En daarvoor in de verzen 6-8:
En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den geitenbok nederliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee te zamen, en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen te zamen weiden, haar jongen zullen te zamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten, gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder; en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van den basilisk.

Tijdens het duizendjarig Vredesrijk zal Jezus Christus als koning over deze aarde heersen. Alle mensen zullen hem aanbidden, al zullen ook velen nog in hun hart tegen Jezus zijn.
Zacharias 14: 6 en 16 t/m 18 En de Here zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige zijn, en zijn naam de enige…Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren. Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de Koning, de Here der heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen regen vallen, en indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heentrekken en komen, op wie geen regen valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de Here de volken zal treffen, die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren.

Het gaat zoals we lezen in bovenstaand schriftgedeelte over de overgeblevenen van de volken. Voor de komst van Jezus Christus op aarde heeft dus ook al een veroordeling plaats gevonden. Het rijk is ook de vervulling van het loofhuttenfeest. Hierin vieren de joden dat ze bevrijd zijn en in een open hut mogen slapen. Normaal gezien vieren alleen de joden dit feest, maar tijdens de duizendjarige periode van vrede zullen alle volken die dan op de aarde wonen ook naar Jeruzalem trekken om het feest te vieren. De een met plezier, de ander met tegenzin.

Na de duizend jaar van Vrede zal de duivel nog een korte tijd worden losgelaten. En dan zal blijken dat veel mensen die God aanbaden eigenlijk liever de duivel wilden aanbidden. Het is de laatste periode waarin zal blijken wie werkelijk voor Jezus Christus zal kiezen. En wie dat doet mag dan voor eeuwig leven in het Nieuwe Jeruzalem dat vanuit de hemel op aarde zal nederdalen.

Verschillende visies op het Duizendjarig Vredesrijk

Er zijn grofweg drie visies te onderscheiden:

premillennialisme

Zij geloven dat de 1000 jaar letterlijk bedoelt is. Zij zien de periode zoals hierboven omschreven. Je vindt deze visie het meest onder de evangelische gelovigen. Deze theorie wordt ook wel Chiliasme genoemd. Dit komt van het grieks-latijnse woord chilias dat 1000 betekent.

a-millennialisme

In deze visie bestaan het rijk van satan en Jezus naast elkaar. Beiden komen in deze periode tot volwassenheid. De aanhangers van deze theorie zien het getal 1000 als een symbolisch getal, net zoals de meeste getallen in de bijbel een symbolische waarde hebben. Kerkvader Augustinus was het die deze visie bedacht.

postmillennialisme

Deze visie bepleit net als die van het a-millennialisme dat het getal 1000 als symbolisch moet worden opgevat. Vooral binnen de reformatorische kerken hangt men deze leer aan. Zij geloven dat de regering van Jezus Christus tot volwassenheid komt door de verkondiging van het Woord op deze aarde. Net als de a-millenniumisten geloven ze dat het Vredesrijk nu is. Het lammetje dat bij de leeuw nederligt heeft volgens hen dan ook betrekking op de eeuwige periode van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Binnen de postmillenniumisten zijn er mensen die geloven dat de 1000 jaar wel letterlijk bedoeld is, maar dit is slechts een klein deel van de aanhangers.

Conclusie

Er zijn verschillende visies op het Vredesrijk. Sommigen verwachten het nog, anderen menen dat we er nu al midden in zitten.
Het grootste verschil zit hem er met name in of je de 1000 als letterlijk of als figuurlijk moet opvatten. Het blijft natuurlijk met dit soort dingen altijd gissen wanneer iets precies zal plaatsvinden. De bijbel geeft ons wel ''tekenen des tijds'', maar noemt nergens exacte jaartallen. Zelfs Jezus zelf weet niet wanneer zijn wederkomst zal zijn, alleen God weet dat.
© 2009 - 2024 Hendrik, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Duizend – getal, spreekwoorden, boektitels en bijzonderhedenDuizend – getal, spreekwoorden, boektitels en bijzonderhedenDuizend is een getal met een 1 en drie nullen dat te vinden is tussen de getallen 999 en 1001, een hoofdtelwoord. Het be…
Gebruiken rond sterven en dood: Jehovah's GetuigenGebruiken rond sterven en dood: Jehovah's GetuigenJames Taze Russell heeft in 1875 de beweging van de Jehovah's Getuigen gesticht. Nog steeds wordt de beweging centraal v…
Waarom schiep God dieren?Waarom schiep God dieren?Een vraag die in het leven van elke christen vroeg of laat wel een rol lijkt te spelen is de vraag naar de zin van het l…
Een kleine geschiedenis van het jaar duizendEen kleine geschiedenis van het jaar duizendHet magische jaar duizend. Daadwerkelijk een tijd van angst en beven in afwachting tot het duizendjarig vredesrijk van G…
Het Laatste AvondmaalJezus wist wat hem te doen stond en koos een plaats om afscheid te nemen van zijn leerlingen en dierbare vrienden. Jezus…
Bronnen en referenties
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Chiliasme http://www.worldwideweep.nl/deel6_duizendjarigvrederijk.htm NBG vertaling 1951
Hendrik (32 artikelen)
Gepubliceerd: 14-04-2009
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Religie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.