Rechtbank & Procedure (Burgerlijk Recht)

Rechtbank & Procedure (Burgerlijk Recht) Er zijn diverse procedures voor de rechtbank in het geval van het burgerlijk c.q. civiele recht. Zo is er de dagvaardingsprocedure, de verstekprocedure, een rekest- of verzoekschriftenprocedure en de hoger beroepprocedure. In dit artikel de gang van zaken van de diverse procedures en begrippen, zoals wat het inhoudt dat de rechter lijdelijk is, wat het verschil is tussen een procureur en een advocaat. Of wat in verzet gaan tegen een verstekvonnis betekent en meer over de rechtbankprocedures.

Procedures voor de rechtbank


De Dagvaardingsprocedure - Eiser x Gedaagde

Rechter is Lijdelijk. In het burgerlijk recht is de rechter lijdelijk. Dit houdt in dat deze niet uit eigen beweging -dus ongevraagd- met zaken bezig mag bemoeien. Iemand moet dus zijn zaak eerst aan de rechter voorleggen voor de rechter hierover een uitspraak doet. Bovendien mag de rechter zich alleen bezig houden met feitenmateriaal dat de partijen in het geding aan hem/haar voorleggen.

Procedure Dagvaarding

De procedure begint met het uitbrengen van een dagvaarding. dit is een stuk waarin men de tegenpartij officieel aanzegt dat het plan bestaat het conflict onder de aandacht van de rechter te brengen. Tevens wordt in de dagvaarding aangegeven wat men van de rechter verwacht en op grond van welke feiten men van mening is dat de rechter aan deze verwachting zal beantwoorden. In de dagvaarding wordt al aangegeven op welke datum, tijd en plaats en voor welke rechter de tegenpartij geacht wordt te verschijnen.

Schriftelijke of Mondelinge Procedure

Schriftelijke Mondelinge Procedure

Na de dagvaarding vraagt de procureur van de eiser inschrijving op de rol van de rechtbank: de procedure is begonnen. Er zijn twee mogelijkheden: de gedaagde is verschenen of de gedaagde is niet verschenen. In het eerste geval gaat de procedure meestal schriftelijk verder in de vorm van eisen en concluderen (hoor en wederhoor). In het tweede geval zal de procureur van de eiser verstek moeten vragen, zodat de procedure verder kan gaan buiten aanwezigheid van de gedaagde (lees: zijn procureur, vertegenwoordiging was noodzakelijk).

Deelname via Procureur

Overigens kan de gedaagde wel weer via zijn procureur aan de procedure gaan deelnemen, indien hij dit maar doet voor het eindvonnis is uitgesproken. De procedure verloopt verder schriftelijk en eindigt met een vonnis. Vaak is dit een tussenvonnis waarin de rechter een bepaalde opdracht geeft, bijvoorbeeld het horen van getuigen. Veelal wordt ook een rechter-commissaris aangewezen die de opdracht begeleidt. is de opdracht vervuld, dan vervolgt de procedure weer schriftelijk en wordt opnieuw een vonnis gevraagd.

Advocaat en Procureur

Procureur en Advocaat

Als de partijen het volledig eens zijn over de feiten, is een uitgebreide schriftelijke procedure vaak niet noodzakelijk. In een dusdanig geval vragen procureurs nog wel eens te mogen pleiten (een pleidooi houden), waarbij ze tijdens een zitting van de rechtbank hun standpunten mondeling uiteenzetten, waarna vonnis wordt gevraagd.

Verschil Procureur-Advocaat

Overigens, een advocaat en een procureur is niet hetzelfde, al zijn beide kwaliteiten wel vaak in dezelfde persoon verenigd. De advocaat is de adviseur die onderhandelt, die probeert procedures te voorkomen en alle processtukken opstelt. Een procureur begeleidt alleen procedures.

De Verstekprocedure - Opposant x Geopposeerde

Verstekprocedure

Zoals hierboven al naar voren kwam, kan aan een gedaagde verstek worden verleend als hij/zij niet is verschenen. Verstekprocedures komen vrij veel voor (vooral in echtscheidingszaken) als er geen twijfel bestaat over de juistheid van de feiten, terwijl toch een rechterlijke uitspraak is vereist. In een groot aantal gevallen zal dan ook de behoefte om tegen een verstekvonnis in te gaan niet zo aanwezig zijn. Toch is het zaak terdege na te gaan wat er allemaal gebeurt; er wordt over je beslist terwijl je er al dan niet vrijwillig niet bij bent.

In Verzet Gaan

Als iemand zich tegen een verstekvonnis wil weren, dan moet hij/zij dezelfde rechtbank die het verstekvonnis velde, in verzet worden gegaan. In verzet gaan geschiedt middels een nieuwe dagvaarding. De termijn waarbinnen verzet aangetekend kan worden, is veelal erg kort. Als je je dus met een dergelijk verstekvonnis niet kunt verenigen is het zaak dat je je zo snel mogelijk met een advocaat in verbinding stelt.

Het Kort Geding

Kort Geding

Een dagvaardigingsprocedure zoals hierboven beschreven, kan heel makkelijk een of meerdere jaren in belslag nemen. Normaal gesproken is dit zeer vervelend, omdat procederen in het minste geval toch een stuk onrust en spanning met zich meebrengt.

Voorlopige Maatregelen. Helemaal vervelend wordt het wanneer de aard van de kwestie zodanig is, dat niet lang kan worden gewacht, bijvoorbeeld omdat er grote schade dreigt te ontstaan bij voortzetting van de handelingen van de te dagen partij. In een dergelijk geval is het mogelijk aan de president va de rechtbank in een kort geding voorlopige maatregelen te vragen. Vaak houdt een veroordeling dan ook in dat de gedaagde partij een forse dwangsom moet betalen als hij/zij zich niet houdt aan de uitspraak van de rechter. Overigens lijkt de kort geding procedure erg veel op de dagvaardigingsprocedure, zij het dat, -zoals de naam al zegt- de termijnen uiterst kort worden gehouden.

Verzoekschriftenprocedure - Rekwestrant x Gerekwestreerde

Verzoekschrift of Rekestprocedure

In sommige procedures is het mogelijk de gerechtelijke molen op gang te brengen met een verzoekschrift of een rekest. Het verzoekschrift aan de rechter om kosteloos te mogen procederen is hier een voorbeeld van. Verzoekschriften moeten worden ingediend bij de griffie van de rechtbank waar de procedure zal dienen. Behandeling vindt veelal plaats achter gesloten deuren in de raadkamer. De uitspraak die op een dergelijke procedure volgt, wordt beschikking genoemd.

De Hoger Beroepprocedure - Appelant x Geïntimeerde

Hoger Beroep Procedure

In bijna alle gevallen kan een beslissing van een rechter worden voorgelegd aan een hogere rechter. Voor de kantonrechter is dit de arrondissementsrechtbank. Voor de arrondissementsrechtbank is dit het Gerechtshof en voor het gerechtshof is dit de Hoge Raad der Nederlanden, het hoogste rechtscollege in Nederland. Men spreekt dan van in hoger beroep gaan.

In Hoger Beroep gaan

De procedure van in hoger beroep gaan begint veelal op dezelfde manier als de procedure voor de Hoge Raad (zie hieronder), schriftelijk en met eisen en concluderen, hoor en wederhoor. Een uitspraak van een gerechtshof wordt arrest genoemd.

Beroep in Cassatie

Tegen uitspraken in hoger beroep, uitspraak in eerste aanleg waartegen geen hoger beroep mogelijk is en uitspraken waarvan partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat de hoger beroep instantie zal worden overgeslagen, kan men beroep in cassatie instellen; in beroep gaan bij de Hoge Raad.

Laatste Beroepsmogelijkheid

Voor heel Nederland dienen deze beroepen dus voor de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag. De procedure is relatief eenvoudig omdat men er van uit kan gaan dat de feiten vaststaan. Meestal beoordeelt de Hoge Raad dan ook alleen of het recht in de meest ruime zin is geschonden en/of de in de wet vastgelegde vormvoorschriften van procedures in acht zijn genomen. Blijkt bij de procedure toch dat de feiten niet vaststaan, bijvoorbeeld omdat de lagere rechter ingebrachte stellingen ongemotiveerd heeft afgewezen, dan verwijst de Hoge Raad de zaak weer naar een lagere rechter, in veel gevallen een van de Gerechtshoven (maar niet het hof waar de zaak al aan de orde was). Het is overigens niet alleen aan partijen toegestaan zaken aan te brengen bij de Hoge Raad. Ook de procureur-generaal bij de Hoge Raad (de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie) heeft die bevoegdheid. Zijn doel kan echter alleen maar de bevordering van de kwaliteit en eenheid van rechtspraak in Nederland zijn. Men spreekt in een dergelijk geval van cassatie in het belang der wet. Overigens wordt de positie van de partijen hierdoor niet meer aangetast.
© 2007 - 2020 Sila, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Verloop van civiele procedureVerloop van civiele procedureEen civiele procedure speelt zich af in het burgerlijk recht, tussen burgers onderling en zonder tussenkomst van de over…
Hoe werkt een kort geding procedure?Hoe werkt een kort geding procedure?De kortgedingprocedure is een bijzondere dagvaardingsprocedure voor spoedeisende zaken. Een aantal voorschriften voor de…
Echtscheidingsprocedure startenIn dit artikel leest u hoe een echtscheidingsprocedure verloopt. Welke stappen moet u ondernemen als u wilt scheiden? Ho…
De verzoekschriftprocedureDe verzoekschriftprocedureGerechtelijke beslissingen met betrekking tot personen- en familierecht worden tegenwoordig gegeven in een verzoekschrif…

Uitvaart, goed zaken vast te leggenNiemand ontkomt er aan, maar we zijn er ook liever niet mee bezig. Toch is het van belang dat we ons realiseren dat het…
Hoger Beroep & SchadevergoedingHoger Beroep & SchadevergoedingNa het vonnis van de rechter, kan zowel de verdachte als officier van justitie appel aantekenen c.q. in hoger beroep gaa…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Rechtbank & Procedure (Burgerlijk Recht)"

De infoteur van dit artikel heeft aangegeven wegens omstandigheden moeilijk of niet te kunnen reageren.
Reageren op het artikel of reageren op reacties blijft mogelijk, maar antwoord van de infoteur zal mogelijk uitblijven.

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

W. E. Grassnick, 26-05-2011 23:52 #3
In de stukken van de Casatie las ik, dat een voogd heeft bevestigde dat ik in ermelo in een jeugd inrichting zou hebben gewerkt, ook enkele daar werkend personen zouden verklaardt hebben dat ik daar gewerkt zou hebben als invaller.
Hoewel dit voor mij onmogelijk is, doordat ik niet geschoold ben, Ermelo ligt een behoorlijk eind wat kilometers betrefd van en naar Dordrecht.
Ik ben dan ook van mening dat een verre familie lid met de zelfde achternaam uit Zutphen hier eerder de persoon zou zijn die daar als invaller zou hebben gewerkt, doordat Zutphen in wezen dichter bij Ermelo ligt. doch nog de instelling kunnen geen gegevens verstrekken hierover.
Wat voor mogelijkheden heb ik nog.

mvg: W.E.Grassnick.
te Dordrecht.

Louis Willebrand, 18-12-2008 16:00 #2
Naar aanleiding van een civielrechterlijke conflictsituatie tussen de opvolgende eigenaar van een onroernd goed ofwel eigen grondbezit en een derde partij, als naburige gebruikers daarvan doordat deze (ten onrechte) een beroep deden op de beperkte erfdienstbaarheid van overpad, waarvan deze bij gebreke van een overeenkomst of erfdienstbaarheid voor hun strijdige toestanden wisten of anders door eigen erkenning behoorden te weten dat het beperkte overgangsrecht allenag wettig te niet was gegaan op grond van de gevestigde tegenspraak door de eerste perceeleienaar met alle verleende rechten en acties aan kopers tot vrijwaring, sedert 31 augustus 1990, waarna niet langer werd voorzien in de praktische uitoefening hiervan en feitelijk door het jarenlang bestaan van een blinde en gemene scheidsmuur aan de grensoverschrijdende aanbouw van de naaste buren, die een bevoegdheid van hun rechtsvoorgangers vanaf medio 1992 forceerden door niet behoorlijke eigenrichting onder bedreiging en geweld met het oogmerk haar te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij oorspronkelijk werd gevestigd of te wel om de afgifte van ruim 20 m.² grondbezit of ander goed (de uitgebrande garage) af te dwingen zonder een redelijk belang, doch met medeweten hulp of steun van hun persoonlijke bekende bij de regionale politie, wiens gedragingen jegens ons merendeels als niet behoorlijk werden gekwalificeerd en waarnaast ook nog vaststaat dat deze poliieambtenaar in strijd handelde met de verplichting voor opsporingsambtenaren, doch van diens niet eerlijke verklaring op ambtseed over zijn politieonderzoek naar (7) aangiften van ons wilde niemand iets weten omdat het volgens justite geen novum zou zijn en volgens het hof zou er door ons geen aangifte zijn gedaan tegen die ambtenaren, terwijl wij ons beklag per aangetekend schrijven van 22 oktober 2002 bij het hof werd ingediend zonder enige behandeling of uitspraak hierop. Ons vertrouwen in de integriteit van de overheid en magiostratuur is dermate geschokt, dat wij naar het buitenland zijn gevlucht.

Lucienne Gelauff, 07-10-2008 20:40 #1
Ik het een vraag als je door alle rechtbanken in het gelijk bent gesteld omdat je nog geld tegoed heb uit arbeid en je moet omdat het uwv je ontslag afkeurd dit aanvechten. Ben tot de hoger beroep in het gelijk gesteld.
Waarom moet je dit allemaal doen als er na de uitspraak toch niets word nagekomen door de tegenpartij. En het me alleen maar geld extra heeft gekost. Dus alles wat ik hier boven het gelezen mooi geschreven en uitgelegd maar wat heeft men aan de weg als dit toch niet nagekomen word.

Infoteur: Sila
Laatste update: 09-12-2008
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Regelingen
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 3
Schrijf mee!