Politieke partijen en hun standpunten 2017

Politieke partijen en hun standpunten 2017 Op zoek naar een politieke partij met opvattingen waar u iets in ziet? Een politieke partij die u aanspreekt? Misschien behoort u tot de miljoenen kiezers die maar geen keus kunnen maken. Zwevende kiezer, vergeet de over details struikelende stem- en kieswijzers en kijk hier waar u zich écht thuis voelt. Bent u wél zeker van uw zaak? Ook dan kan het dat uw keus gebaseerd is op gewoonte, op een enkel positief punt, of op de inhoud van uw portemonnee. Controleer of u het bij het rechte eind heeft!

Kennis over partijen

Met verkiezingen in aantocht barst de strijd om de kiezer los. Behalve fraaie beloften heeft elke politieke partij een identiteit, een sfeer, een missie. Om te weten of een partij bij u past staart u zich liever niet blind op een enkel facet, maar kunt u beter het 'hele plaatje' onderzoeken. Vergroting van kennis omtrent de grondbeginselen en de daaruit voortvloeiende partijprogramma's neemt twijfels weg en maakt uw stem waardevoller en zinvoller.

Wat is een politieke partij?

Een politieke partij is een groep van politieke geestverwanten die meerdere doelen nastreven. Voorbeelden hiervan zijn een schoon milieu, criminaliteitsbestrijding, bevordering werkgelegenheid en een eerlijke inkomensverdeling. Verschillen tussen partijen liggen vooral in de manier waarop doelen worden bereikt. Partijen stellen hun standpunten in een partij- en verkiezingsprogramma op en leggen kandidatenlijsten vast. Daarnaast voeren ze propaganda - en vooral in verkiezingstijd een uitgebreide campagne - om zoveel mogelijk steun voor hun ideeën te krijgen. Dit gaat vooral via zendtijd op radio en tv en het optreden van partij-woordvoerders in televisieprogramma's. Binnen een partij is er de partijfractie die wordt gevormd door kandidaten die tot volksvertegenwoordiger zijn gekozen. Vooral de Tweede Kamer fractie, dus de kamerleden, spelen een grote rol bij bepaling van de partijlijn. Partijen die in het kabinet vertegenwoordigd zijn, heten regeringspartijen, de andere partijen heten oppositiepartijen. Onderstaand zijn belangrijke standpunten van elke partij opgenomen.

PVV

Liberaal

De Partij voor de Vrijheid pleit voor een sterker en beter Nederland met een duurzame economie. Een land dat trots is op de eigen identiteit, deze benoemt en voor het behoud daarvan opkomt. De PVV wil investeren in meer veiligheid voor de burgers, een menswaardiger zorg voor ouderen en beter onderwijs. De overheid moet minder betuttelen -dus minder bureaucratie- maar wel doelmatiger worden. De partij is tegenstander van uitvoering van 'linkse hobby's' zoals talloze subsidies en ontwikkelingshulp. De PVV is vooral bekend om de strijd tegen de 'islamisering' in ons land, omdat deze indruist tegen westerse waarden en normen. Speerpunt is de keiharde aanpak van crimineel gedrag op straat en islamitisch terrorisme. Dit in de vorm van meer politie en strengere straffen. De PVV wil bovendien een immigratiestop van niet-westerse allochtonen, belastingverlaging, afschaffing van het Europees parlement, meer investeren in wegen, en de rechten van dieren in de Grondwet. Ten aanzien van islamisering wil de partij een stop op de bouw van meer moskeeën en een verbod op de koran, tevens is de PVV tegen het dragen van hoofddoekjes in openbare gebouwen. De PPV wil de grondwet wijzigen op het punt van gelijkheid voor de wet van elke ingezetene, om de Nederlandse cultuur vast te kunnen leggen.

GroenLinks

Progressief Socialistisch

GroenLinks staat voor groen, sociaal en tolerant. De milieubewuste partij streeft naar een gezonde en veilige leefomgeving, en zoekt daarbij naar andere, duurzame manieren van wonen, werken en ondernemen. Schone energie, goed OV en aanleg van fietsroutes brengen werkgelegenheid. Investeren in milieu en klimaat levert ook lagere woonlasten op door bijv. energiezuinige bouw en isolatie. De partij wil daarnaast belasting op vervuilende productie verhogen. GroenLinks vindt dat iedereen kansen verdient en pleit dus voor goed onderwijs. Andere speerpunten: verzet tegen uitbuiting en onderdrukking van groepen en volkeren, rechtvaardige verdeling van macht, kennis, bezit, werk en inkomen, en radicale democratisering van overheid en bedrijven. GroenLinks wil een verzorgingsstaat scheppen die gericht is op belangen van de zwakste groepen in de samenleving zoals allochtone jongeren, arbeidsongeschikten en alleenstaande moeders. De partij maakt zich sterk tegen discriminatie en pleit voor vrouwenemancipatie. Rijke ouderen dienen volgens GL mee te betalen aan de AOW, de kinderbijslag moet inkomensafhankelijk en hypotheekrenteaftrek beperkt. De materiële consumptie in westerse landen zou omlaag moeten zodat het ecologisch evenwicht wordt hersteld. Het motto is: Groen werkt.

SP

Socialistisch

De Socialistische Partij heeft als doel een maatschappij waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal staan. Dit uit zich bijvoorbeeld in de zorg en de thuiszorg: Meer handen aan het bed en fatsoenlijke zorg en aandacht. Het vraagt om een herwaardering van het werk, dat bovendien aantrekkelijker moet worden gemaakt. Dit komt neer op snoeien in de bureaucratie en het terugbrengen van de menselijke maat in de zorginstellingen. De Socialistische Partij is tegen marktwerking en topsalarissen in o.a. de zorg en vindt dat de sociaal-economische verschillen moeten worden verkleind. Hierbij identificeert de partij zich met het 'gewone volk'. Het grootste schrikbeeld van de partij is de 'tweedeling', wat zou betekenen dat enkel rijken en machtigen de beschikking hebben over voorzieningen die voor iedereen beschikbaar moeten zijn. De SP pleit voor de bouw van seniorenwoningen, wil inkomens eerlijker verdelen, is tegen de 'Europese superstaat', wil eerlijke handel bevorderen en wil vrede niet opleggen maar juist bevorderen. Volgens de partij moet Nederland menselijker en socialer worden.

D66

Sociaal-Liberaal

Democraten '66 streeft naar een duurzame, harmonieuze samenleving en doet dit door te vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Fundamentele waarden zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van elk mens. D66 wil de welvaart delen en prestatie belonen. De partij streeft tevens naar radicale democratisering van de samenleving en van het politieke bestel, waaronder onder andere afschaffing van de Eerste Kamer. Speerpunten: Gekozen bestuurders op alle niveaus, zelf onderwijsverbetering realiseren alsmede meer erkenning voor leraren. Investeren in kennis wordt gezien als essentieel, en Nederland als koploper op onderwijsgebied is een missie. Daarnaast zet de partij zich in voor internationale bescherming van homo's (LHBTI rechten). D66 is voorstander van een generaal pardon, internationale samenwerking op het gebied van strafrecht, arbeidsmigratie en asielbeleid, en internationale uitwisselingsverbanden met onderwijsinstellingen om radicalisme te beteugelen. Voorts wil de partij afschaffing van de identificatieplicht. Omdat D66 wil dat burgers niet alleen bij verkiezingen betrokken zijn, is de partij voorstander van referenda als onderdeel van de staatsrechtelijke vernieuwing.

CDA

Christendemocratisch

Het Christen Democratisch Appèl ziet gemeenschappelijke waarden en normen als het cement van de samenleving, en vindt dat de overheid hierop een beroep mag doen, mede door zelf het voorbeeld te geven. De bijbel is hierbij bron van inspiratie. Kernpunten zijn publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap. Dit komt neer op zekerheid voor de burger door een betrouwbare doch toenemend terugtredende overheid die grenzen stelt en er voor zorgt dat iedereen zich kan ontplooien. Daarnaast een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een goede samenleving, en besluitvorming daar waar het meest geschikt is. Het CDA pleit voor betrokkenheid tussen generaties en tussen inkomensgroepen, omdat 'we pas mens zijn door met elkaar te leven'. Naastenliefde is hierbij de kern. Omdat we volgens het CDA de aarde te leen hebben van God, moeten we er met het oog op volgende generaties goed voor zorgen. De partij vindt dat de overheid gaven en talenten van alle burgers moet benutten. Ten aanzien van de sociale zekerheid wil het CDA belastingen en toeslagen inkomensafhankelijk houden zodat voldoende koopkracht voor iedereen wordt gewaarborgd.

PvdA

Sociaal-Democratisch

De Partij van de Arbeid wil werken aan een sterk en sociaal Nederland. Dit komt neer op investering in een samenleving waarin sprake is van een eerlijke verdeling van geld en van gelijke kansen voor iedereen. Motto daarbij is: De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. PvdA wil werk, betaalbare zorg en een fatsoenlijk inkomen voor alle burgers, dus ook sociaal zwakkeren, mensen die schuldhulp nodig hebben en uitkeringsgerechtigden. Daarom is de partij voorstander van een uitgebreid systeem van sociale zekerheid, vooral om armoede tegen te gaan en burgers te beschermen tegen verlies van inkomen door ziekte of werkloosheid. Deze verzorgingsstaat omvat ook regulering van het onderwijs, gezondheidszorg en kinderopvang. Bekostiging gaat via overheidssubsidies en hoge belasting voor vooral hoge inkomens. PvdA maakt zich daarnaast sterk om fraude, excessieve topinkomens, bonussen en bepaalde privatiseringen tegen te gaan. Het streven naar volledige werkgelegenheid blijft bovenal een centrale opdracht voor de sociaal-democratie. Betaalde arbeid vormt de primaire bron van zelfstandig inkomen. Daaraan ontleent de PvdA ook zijn naam.

Partij voor de Dieren

Diervriendelijk

De Partij voor de Dieren vindt het veelzeggend dat onze samenleving onbeschaafd met dieren omgaat en de portemonnee belangrijker vindt. Een beschaafde omgang met dieren betekent ook een beschaafde omgang tussen mensen. Daarom respect voor elkaars culturen en onderwijs dat o.a. gericht is op versterking van eerbied voor mens en dier. De PvdD pleit voor maatregelen die ernaar streven dat iedereen een levensstandaard heeft die voldoende hoog is. Een natuurlijke, schone en veilige omgeving is daarbij van belang. De Partij voor de Dieren is voor het afschaffen van de bio-industrie waar schaalvergroting en innovaties slecht zijn voor mens en dier. De partij is voorts tegen dierproeven, hobbyjacht, het onverdoofd ritueel slachten van dieren, castratie van biggen en het leegvissen van de zeeën. Rechten van dieren moeten grondwettelijk worden vastgelegd. De samenleving wordt dus anders bekeken: Er zijn belangrijkere zaken dan de hypotheekrente en de aanleg van asfalt. De PvdD stelt daarom dat het dierenrechtenthema de traditionele politieke tegenstellingen tussen links en rechts, religieus en atheïstisch overstijgt.

VVD

Liberaal

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie maakt zich sterk voor veiligheid, werk en ondernemende mensen. Enkele kernpunten zijn belastingverlaging, stimulering ondernemerschap, strengere straffen, sterke defensie in NAVO-verband en goed onderwijs. Uitgangspunt is de vrijheid van het individu. De VVD streeft naar een samenleving waarin burgers grote vrijheden genieten door bescherming van burgerrechten en beperking van de macht van staat en kerk. VVD is voorstander van een 'lik op stuk' beleid: een uitgebreide veiligheidsaanpak die criminaliteit bestrijdt. De VVD wil daarnaast honderden wetten afschaffen of vereenvoudigen om een grote administratieve lastenbesparing te bewerkstelligen en ingewikkelde regels met talloze uitzonderingen te schrappen. De partij pleit voor investeringen in het (hoger) onderwijs en de infrastructuur waardoor Nederland sterker wordt. Verder wil de VVD dat de overheid terugkeert naar kerntaken: veiligheid, handhaving openbare orde, verdediging van de democratische rechtstaat, markttoezicht, voorzien in collectieve goederen en het bieden van sociale zekerheid. De VVD is van mening dat mensen zelf hun keuzes moeten maken.

ChristenUnie

Christelijk-Sociaal

De ChristenUnie is een partij die vanuit het christelijk geloof invloed wil uitoefenen op het bestuur van ons land. Met een open oog voor de werkelijkheid baseert de partij zich op de bijbel en 'Gods opdracht om Hem en onze medemens lief te hebben'. De ChristenUnie is voor het waarborgen van geestelijke en politieke vrijheden, daarnaast wil de partij ruimte voor het gezin en investeren in een duurzame samenleving. Dit betekent kansen op de arbeidsmarkt, geld voor een goede opvoeding met normen en waarden, tijd voor de kinderen, vrijheid van geloofsuiting, aandacht voor kwetsbare groepen en optreden tegen botheid op straat en tv. De CU is voorstander van vloekverboden. Homoseksualiteit ligt moeilijk bij de partij, evenals legalisering van drugs waar de ChristenUnie op tegen is. Ook is de ChristenUnie tegenstander van meer gokhallen, prostitutie en het uitvoeren van euthanasie. Dat laatste geldt ook voor ongeboren leven dat volgens de partij moet worden beschermd.

SGP

Christelijk-Reformatorisch

De Staatkundig Gereformeerde Partij staat voor een bijbelse koers, een geloofwaardig beleid en een wetgeving in overeenstemming met bijbelse normen en waarden. Bestuur vanuit een herkenbare grondslag en identiteit, geworteld in het 'Woord van God'. De partij zet zich in voor veiligheid, zondagsrust en omzien naar elkaar. Dit vereist een stevige aanpak van verloedering en overlast, daarom wil de partij een basispolitiezorg in alle kernen en dorpen. De partij staat achter bevordering van contacten tussen gemeentebesturen, kerken en maatschappelijke instellingen, en wil zodoende dicht bij de burger staan. SGP zet zich in voor een positieve en constructieve bijdrage voor iedereen op elk vlak. Bescherming van leven staat hoog in het vaandel. De SGP wijst publieke uitingen van niet-christelijke godsdiensten af, maar is voor gewetensvrijheid. De conservatieve standpunten vinden hun hoogtepunt in de positie van vrouwen in de SGP, aangezien deze niet namens de partij vertegenwoordigende of bestuurlijke zetels mogen bekleden.

"Man is by nature a political animal." ~ Aristotle
© 2010 - 2024 Astrid-d-g, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Politiek voor kinderen: politieke partijenIn Nederland bestaan tientallen politieke partijen waarop mensen in Nederland kunnen stemmen. Een aantal grote partijen…
Kabinet Rutte II: links-rechtsverhouding binnen de coalitieKabinet Rutte II: links-rechtsverhouding binnen de coalitieWoorden als ‘links’ en ‘rechts’ zijn termen die vaak langskomen binnen de media als het gaat om de politiek. Dat de PvdA…
Wat betekent links en rechts in de politiek?Wat betekent links en rechts in de politiek?Links en rechts zijn twee termen die heel vaak worden gebruikt in een politieke context. Links en rechts staan voor stre…
De geschiedenis van de SPDe geschiedenis van de SPWat is de geschiedenis van de SP? Is de partij begonnen als communistische partij? En hoe is dit veranderd door de tijd?…

mijn kijk opHoeveel wachtgeld krijgen politici?Zodra wij onze baan verliezen krijgen wij eventueel een WW-uitkering. Indien wij onze baan opzeggen krijgen wij uiteraar…
Gemeenteraadsverkiezingen: Hoe maak je je keuze?Bij gemeenteraadsverkiezingen moeten mensen stemmen op mensen die raadslid worden. Bij die gemeenteraadsverkiezingen bep…
Bronnen en referenties
  • Partijprogramma's en grondbeginselen Nederlandse Politieke Partijen
Reacties

Jeroen, 30-09-2016
Na alles te hebben gelezen… waarom verkiest niet iedereen de VVD? Zijn jullie tegen ondernemers (die schaffen immers banen)? Tegen veiligheid en individuele vrijheid? Oh, ok, dan veel plezier daarmee… Reactie infoteur, 07-10-2016
"Liberty means responsibility. That is why most men dread it." ~ George Bernard Shaw

Groep Hop, 10-04-2013
Met alweer de verkiezingen in aantocht 2014 ben ik het wel met bovengenoemde reacties eens dat als je een artikel schrijft over politieke partijen en hun standpunten dat je dan ook alle partijen meeneemt die meedoen met de verkiezingen. Net zoals partij voor mens en spirit heeft Groep Hop meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen 2010 in 3 gemeenten. We zijn dan wel geen landelijke partij (we opereren wel landelijk) maar wel een politieke partij.

Wellicht is het dan slimmer om de titel van deze tekst aan te passen naar politieke parlementspartijen en hun standpunten Reactie infoteur, 07-10-2016
"Seek respect, not attention. It lasts longer."

Piet, 12-09-2012
Vinden jullie dat een democratie het juiste systeem is voor Nederland? Reactie infoteur, 14-09-2012
Hi Piet, Winston Churchill zei al: 'Het beste argument tegen democratie is een gesprek van vijf minuten met de gemiddelde kiezer.' En daarmee lijkt mij alles gezegd :). Groetjes, A.

Maarten, 29-08-2012
Wie helpt mij!? Ik ben 'n 'rechtse' dierenvriend. Dus wat economie, veiligheid en Europa betreft, helemaal VVD. Maar wat dierenwelzijn betreft overtuigd PVD (Partij van de Dieren) Reactie infoteur, 07-09-2012
Hi Maarten, de PVV misschien? Deze is ook actief wat betreft dierenwelzijn. Zie hun verkiezingsprogramma voor details. Grt, A.

Pietpiep, 23-06-2012
• De verkiezingen van vooral de tweede kamer is altijd een moeizaam en slopende tijd. Voor de fractievoorzitters en overige fractieleden. Daarna een coalitie vormen, die dan zoals nu, nauwelijks een juiste weergave is van de uitslag.

• Is het een idee om voor de verkiezingen al bij voorkeur twee coalities te vormen? Die dan beide hun regeerprogramma's aan de kiezer voorleggen.

• bv. 1 progressieve en 1 conservatieve coalitie.

• Dan kunnen de stemgerechtenden op een regeerprogramma stemmen, die al bij voorbaat vast staat. En kan dan meteen na de uitslag een regering gevormd worden.
• Er zullen dan zo is mijn vewachting, veel meer mensen naar de stembus gaan, ze weten dan toch waarop ze stemmen.

• Wat ook belangrijk is, om de kiesdrempel veel hoger te maken, immers een partij van een of twee zetels schiet niet op, dit is "verdeel en heers".

Hopende op een reaktie, Reactie infoteur, 24-06-2012
Hi Pietpiep, wat je beschrijft is ongeveer de gang van zaken in de VS, waar men kan kiezen tussen democraten en republikeinen. Gebleken is dat er dan juist minder mensen gaan stemmen. In Nederland is er formeel geen kiesdrempel. Invoering (of verhoging) van zo'n kiesdrempel zou betekenen dat vooral oude partijen hun macht kunnen blijven uitoefenen. Geen ruimte voor nieuwe stromingen. Misschien is er een Nederlandse politieke partij die je ideeen uitdraagt, maar ik zou niet weten welke. Groetjes, A.

Stormerwout, 10-05-2012
Ik mis de partij NederlandBeter. Een partij in oprichting weliswaar, maar zij zetten de mens centraal, heel interessant! Hun site heeft dezelfde naam.nl Reactie infoteur, 11-05-2012
Hi Stormerwout, de site laat enkel de belangrijkste partijen zien. Alle partijen zetten de mens overigens centraal, dat is waar ze voor werken en vechten. Elk weliswaar op de eigen manier. Groetjes, A.

Manon, 19-03-2012
Waarom staat Partij voor Mens en Spirit hier niet bij? Reactie infoteur, 20-03-2012
Die partij heeft geen zetels in de Tweede Kamer. A.

Alexandra&annemiek, 28-03-2011
Wij moeten nu van school een politieke partij opzetten. Ik, Alexandra, vind vrede wel een standpunt. Annemiek is daar niet mee eens. Volgens haar ben ik een mongool. En doe ik zeer mongolisch. Ze is er op tegen dat ik dit wil posten. Ik vind dat ik recht op vrijheid van posten van onzin heb. Onze partij gaat Het Standpunt heten. U zult nog veel van ons horen. Reactie infoteur, 29-03-2011
'Politieke partijen' ontstaan op de vreemdste manieren! We zetten de tv vast aan…

Franet (infoteur), 10-01-2011 #10
Ik ben van mening dat een politieke partij aan de volgende voorwaarden moet voldoen: 1) Respect voor de vrijheid van het individu. 2) Respect voor het leven, van mensen, dieren en van de natuur. 3) Erkennen dat ieder mens een eigen verantwoordelijkheid heeft jegens zijn naaste, maar ook in de maatschappij. 4) Onderscheid maken tussen taken voor de overheid (b.v. politie), en taken voor de burgers. 5) Een rechtvaardige bezoldiging voor een ieder, d.w.z. een systeem van " loon naar werken, " oftewel: hoe verantwoordelijker het werk, hoe hoger de beloning. 6) Een waarborg voor een ieder die door omstandigheden buiten de boot valt: een minimum voor de eerste levensbehoeften. Reactie infoteur, 11-01-2011
Hi Franet, je voorwaarden vind je ongetwijfeld terug in bestaande partijen. Of je al je idealen in slechts 1 partij terugvindt is weer een ander verhaal. Meestal is men het slechts deels eens met een partij, waardoor meerdere partijen in aanmerking komen. Kies je vervolgens, dan neem je de wat mindere punten doorgaans maar voor lief. Groetjes, A.

Henny Renes, 01-05-2010
Zoals u de omschrijving van de partijen in uw artikel weergeeft, gaat u ervan uit dat alles bij het oude blijft en dat is pertinent niet het geval. Een belangrijke nieuwe speler in de politiek wordt de Partij voor Mens en Spirit. Een partij met politiek vanuit het hart.

Partij voor Mens en Spirit (MenS) is een politieke partij. Politiek is voor ons een instrument tot verandering. Verandering blijkt niet vanzelf te gaan. Er is een grote groep?andersdenkenden?, onder andere 26% ongebonden spirituelen, wiens stem politiek vrijwel niet gehoord wordt. Een stem die een liefdevollere wereld wenst; een stem die een menselijk verhaal vertelt; een stem die elke mens als broeder en zuster wil zien. Reactie infoteur, 03-05-2010
Hi Henny, het artikel omvat de standpunten van de op dit moment belangrijkste politieke partijen. Uitgangspunt is daarbij natuurlijk niet dat alles bij het oude blijft of zou moeten blijven. Groeit de partij waar u voor staat en wordt deze landelijk gezien van betekenis, dan zal er vanzelf over worden geschreven. Groetjes, A.

Astrid-d-g (270 artikelen)
Laatste update: 17-05-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Politiek
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.