De vier menstypen volgens Human Design

De vier menstypen volgens Human Design Human Design is een complex systeem, bestaande uit esoterische- en exacte wetenschappen, waaronder astrologie, chakraleer, biochemie, kwantummechanica en de I Tjing, dat aan de hand van je geboortedatum en -tijd een ieder van ons een unieke handleiding voor het leven geeft. Deze zogenaamde blauwdruk vertelt ons onder andere tot welk menstype we behoren en hoe we aan de hand daarvan het maximale uit ons leven halen. Ieder menstype is toebedeeld met unieke kwaliteiten en beperkingen die ons een plaats verschaffen in het geheel.

Human Design

Het Human Design-systeem is er op gericht mensen die zich er in verdiepen te laten kiezen voor een leven vanuit authenticiteit, zoals alleen voor jou bedoeld is. De kwaliteiten en beperkingen die een ieder van ons bezit zijn al voor onze geboorte vastgelegd, volgens Human Design.

Dit systeem gaat dus in tegen de maakbaarheid van het leven, maar staat ten dienste aan een persoonlijk vervuld leven wanneer je leeft volgens je blauwdruk. We kunnen een bijzondere bijdrage leveren aan het geheel als we ons design uitdragen. We kunnen binnen dit geheel onze rol niet vervullen zonder de ander, met name omdat we op verschillende manieren met energie werken en ieders kwaliteiten zeer divers zijn. Human Design is daarom eerder een holistisch- dan een moralistisch systeem.

Robert Alan Krakower

Human Design is bedacht door de Canadees Robert Alan Kwakower, later bekend als Ra Uru Hu, die als zakenman en ondernemer met natuurkundige achtergrond naar Europa vertrok om daar zijn geluk te vinden. In 1987 had Krakower een buitengewone spirituele ervaring, waardoor hij, zo luidt het verhaal, dagenlang van een hogere macht de kennis doorgegeven kreeg die ten grondslag ligt aan het systeem wat later de naam Human Design kreeg.

Het heeft Krakower vervolgens jaren gekost om alle informatie en kennis die hij tot zich kreeg tijdens dit mysterie uit te werken tot een formule die hij kon toepassen aan de hand van een computerprogramma. Met dit programma werd het mogelijk een ieders blauwdruk te berekenen.

Op diverse websites met betrekking tot Human Design wordt met dit computerprogramma gewerkt en kun je een 'persoonlijke chart' laten opstellen. Deze chart is als het ware een plattegrond of kaart die o.a. inzichtelijke maakt tot welk type mens je behoort en wat jouw unieke kwaliteiten zijn, waar je bewust en onbewust toegang toe hebt. De persoonlijke chart vormt je blauwdruk.

Het is ook mogelijk om je chart tot in detail te laten toelichten door een Human Design specialist om meer te weten te komen over je blauwdruk.

Menstype, autoriteit en strategie

Hoewel het begrijpen van het systeem om rationele overdenkingen vraagt, wil Human Design ons juist leren dat ons denken niet bedoeld is om (grote) persoonlijke beslissingen in ons leven mee te nemen. We zijn dusdanig geëvolutioneerd dat we sterk mentaal ontwikkeld zijn en we mentaal en cognitief heel veel kunnen bereiken.

Toch zijn we niet goed in staat om via ons denken persoonlijke beslissingen te nemen. Een specifieke plaats in ons lichaam kan ons helpen bij het nemen van beslissingen. In Human Design wordt dit je autoriteit genoemd. Human Design nodigt daarom uit om het tegenovergestelde te doen van wat je waarschijnlijk gewend bent: te handelen via de wijsheid die in jouw lichaam ligt opgeslagen.

Niet alleen vraagt Human Design je je beslissingen te nemen vanuit je autoriteit, maar vooral om te leven volgens de strategie die bij jouw menstype past. Human Design onderscheidt vier type mensen en een subtype. Bij ieder type mens horen bepaalde eigenschappen en een strategie naar welke men zou moeten handelen. Dit vormt de basis van Human Design. Binnen de menstypen onderscheidt een ieder van ons zich vervolgens weer met een uniek pakket aan persoonlijke eigenschappen.

Vier type mensen worden onderscheiden in Human Design, waarin een tweedeling wordt gemaakt tussen de energietypes en niet-energietypes. Ook wel de doeners versus de denkers. De energietypes zijn de Manifestor en de Generator, de niet-energie types zijn de Projector en de Reflector.

De Manifestor

Het eerste energietype is de Manifestor. Dit type mens plant de zaadjes in de samenleving waarvan de andere types later zullen oogsten. Zo'n 8 procent van de mensheid behoort tot deze groep.

Manifestors zijn hier om nieuwe dingen te bedenken en te creëren en daar heeft hij anderen niet bij nodig. Bovendien willen ze graag dat hun bijdrage gezien wordt. De Manifestor heeft dan ook de drive om verandering teweeg te brengen. Ze willen graag invloed hebben en in vrijheid kunnen handelen. Het zijn zelfstandig ondernemers in hart en nieren. Ze zijn de initiators van iedere maatschappij. Anderen moeten hen daar dan ook niet bij in in de weg staan. Gebeurt dat wel dan worden zij boos. Boosheid is het gevolg wanneer de Manifestor niet leeft volgens zijn strategie en het thema dat hoort bij de Manifestor, wanneer hij niet leeft volgens zijn ware aard.

Strategie

Waar Manifestors moeite mee hebben is het informeren van hun omgeving over wat ze doen of van plan zijn. Dit stuit op onbegrip bij hun omgeving. Zijn omgeving zal de Manifestor vervolgens in de weg gaan staan, waardoor de Manifestor in boosheid vervalt omdat hij zich belemmerd en gecontroleerd voelt.

Zo kunnen Manifestors bijv. ineens wegblijven zonder te informeren waar ze zijn, omdat ze op eigen houtje iets willen ondernemen ondanks hun goede bedoelingen. Manifestors dragen nou eenmaal iets onberekenends met zich mee. Dit is ook wat hun aura uitstraalt: zijn energie houdt anderen (onbedoeld) op afstand. De strategie die past bij een Manifestor is daarom dan ook dat hij ervoor waakt dat hij zijn omgeving erbij betrekt voordat hij handelt. Dit geldt zowel voor de dagelijkse bezigheden als de grote veranderingen die hij wil doorvoeren in zijn leven.

De Generator

De tweede groep energietypes zijn de Generators. Generators zijn als het ware de bouwers van de samenleving. Zij brengen de zaadjes die de Manifestors planten tot bloei door de initiatieven van de Manifestor uit te werken. Het overgrote deel van de mensheid behoort tot dit type, zo'n 70 procent.

Generators willen dingen kunnen opbouwen en hier langzaam in verder groeien. In dit proces worden zij gekenmerkt door een zekere mate van routine, vooral in hun werk. Werk is voor Generators het allerbelangrijkste in het leven. Werken moet hier worden opgevat in de breedste zin van het woord. Dit kan dus het werken voor een baas zijn, maar ook zorg dragen voor de kinderen en de opvoeding ervan, evenals het runnen van een huishouden. Generators zijn de enige groep waarbij vruchtbaarheid en voortplanting zo'n groot deel uitmaken van hun bestaan (daarom zijn zij ook met zo velen).

Generators willen boven alles lekker bezig zijn met iets dat hen zin geeft. Zingeving geeft ze een gevoel van verantwoordelijkheid, waar ze op hun beurt een gevoel van trots uithalen. Ze zijn gebrand op groei en ontwikkeling binnen hun werkzaamheden. Een proces dat jaren kan duren, maar waar ze ontzettend veel voldoening uithalen. De constante toewijding en energie die Generators leveren kenmerkt deze groep dan ook.

Bron: Skeeze, PixabayBron: Skeeze, Pixabay
Een prangende vraag voor Generators is altijd of hun routine ze een gevoel van vervulling geeft. Als de toewijding goed zit heeft een Generator in feite niets anders nodig om gelukkig te zijn. De valkuil voor Generators is dat ze een middelmatig leven kunnen gaan leiden en uitgeput raken wanneer ze niet langer vervuld worden door waar ze zich mee bezig houden. Een generator die niet leeft volgens zijn strategie loopt daarom de kans in zijn leven te worstelen met frustratie. Dit is het thema dat bij de generator hoort, wanneer hij niet leeft volgens zijn ware aard.

Strategie

De strategie voor de Generator is om zijn verantwoordelijkheden op de juiste manier aan te gaan. Ze moeten niet zelf met een initiatief komen om iets te gaan doen, maar een respons geven op iets dat zich aandient vanuit hun omgeving. Via antwoorden weten ze of dit het juiste is om te gaan doen. Ze moeten zichzelf als het ware leiden vanuit een buikgevoel dat zegt 'ja' of 'nee' op een uitnodiging.

Wacht als Generator dus met het meteen nemen van stappen wanneer je toe bent aan verandering (velen zullen dit doen in hun leven) door te zoeken naar een nieuwe manier van vervulling en antwoord in plaats daarvan op wat zich aandient. Dit is de manier voor Generators.

Manifesting Generator (subtype)

Bijna de helft van de Generators, zo'n 33% is Manifesting Generator. Iemand die puur Generator is, is behoudender dan een Manifesting Generator. Deze laatste kan zich actiever en ondernemender uiten. Nog meer dan Generators willen zij er op uit gaan en nieuwe ervaringen opdoen, evenals de Manifestors.

Voor Manifesting Generators geldt dezelfde strategie als voor pure Generators, ondanks hun meer actieve en ondernemende houding. Zij zullen ook niet louter naar eigen inzicht stappen kunnen ondernemen om vervuld te blijven.

De Projector

De eerste groep van de niet-energie types zijn de Projectors. Deze groep beslaat zo'n 20% van de mensen. Waar de Manifestors de zaadjes planten, de (Manifesting) Generators de zaadjes tot bloei brengen, zijn Projectors als het ware de spil tussen deze twee groepen.

Projectors leveren hun bijdrage door de samenwerking tussen Manifestors en Generators op zich te nemen via bemiddeling en het bewaken van de harmonie in het proces met behulp van hun inzicht en kennis. Het stuit Projectors wel eens tegen de borst wanneer ze te horen krijgen of lezen dat ze hier niet zijn om te werken, omdat ze geen energietypes zijn. De huidige maatschappelijke opvatting is er een van individualisme en vraagt ons een actieve bijdrage te leveren door middel van werk en 'doen'.

Projectors moeten het echter hebben van hun vermogen tot observeren en hun van nature aanwezige nieuwsgierigheid in het leven waarmee ze een hoop kennis kunnen opdoen. Waar Manifestors hun ideeën niet altijd even goed kunnen overbrengen op de Generators, die deze op hun beurt niet met voldoening kunnen uitvoeren, zijn Projectors de uitverkoren groep om hier een rol in te spelen. 'Wie niet sterk is moet slim zijn'. Projectors zijn hier om op intelligente wijze de energie van anderen en henzelf te sturen. Dit maakt ze de perfecte coaches, trainers, adviseurs en managers.

Dat Projectors niet-energie typen zijn wil niet zeggen dat ze niks willen doen en zouden moeten doen. Het gaat voor de Projector veelal om een actief niet-doen. Dit wil zeggen dat ze min of meer vrij spel hebben in hun leven om te onderzoeken, te leren en kennis te vergaren door te ervaren, om zo een expertise te vinden waarmee ze zich kunnen onderscheiden.

Een Projector loopt nou eenmaal minder kans om op te vallen doordat hij een niet-energie type is. Een Projector zal daarom altijd druk voelen om zich te gedragen als een Generator, maar zal voelen dat dit niet past en zal op den duur zichzelf opbranden als hij hier niet voor waakt. Projectors begrijpen de wereld en zichzelf door wat ze zien in anderen, niet door een eigen actieve bijdrage.

Strategie

De valkuil voor een Projector is dan ook dat hij afhankelijk is van anderen. Ze kunnen alleen hun ware zelf zijn als ze gezien worden door de andere types. Wanneer dit niet gebeurt zullen Projectors zich verbitterd voelen.

De strategie voor Projectors is om te wachten op de uitnodiging. Projectors die zelf initiëren en zichzelf opdringen om niets liever dan erkenning te krijgen van anderen, stuiten op afwijzing doordat Projectors kunnen overkomen als betweters. Wanneer ze aankomen met ongevraagde adviezen, ondanks hun goede bedoelingen, zullen ze verbitterd achterblijven en op de zijlijn staan.

Wanneer anderen echter hun talenten zien en ze uitnodigen om wie ze zijn zullen Projectors de vervulling ervaren waarvoor ze hier op aarde zijn. Ze zullen worden uitgenodigd wanneer ze weten wat ze te bieden hebben. Zelfonderzoek is dus cruciaal voor de Projector. Zij moeten ontdekken waar ze masters in willen zijn en wat voor talenten ze benutten. Wanneer ze dit weten zullen ze dit (via hun aura) uitstralen. De uitnodigingen komen dan vanzelf.

De Reflector

De tweede groep niet-energietype is de Reflector. Dit is een zeer zeldzame groep, die slechts 1 tot 2 procent beslaat. Van Projectors kan gezegd worden dat zij de spiegels van de samenleving zijn.

Reflectors gedragen zich altijd 'anders', omdat ze geen eigen drijfveren hebben. Ze hebben geen enkel concreet houvast doordat er niets is wat hen kenmerkt of eigen maakt. Zij worden in ieder opzicht beïnvloed door de andere types en zijn niet voor een specifiek aspect in het leven geroepen. Dit zal voor de meeste andere menstypen niet eens voor te stellen zijn. Iedereen heeft wel een vaag besef van zijn drijfveren of motivaties. Reflectors hebben dat niet. Reflectors zijn min of meer onthechte mensen. Ze staan los van iedereen en iedere situatie. Ze 'reflecteren' wat ze zien in de werkelijkheid, vandaar hun groepsnaam.

De kracht van reflectors is dat het de meest onbevooroordeelde types zijn, omdat niets echt eigen aan ze is. Ze kunnen alles overnemen en spiegelen. Aan reflectors kun je aflezen wat er speelt in de samenleving. Ze spiegelen wat zich in een groep of ruimte afspeelt. Ze zijn hier als het ware om te waarschuwen en te signaleren door er gewoon te zijn, wat ze tot ideale gesprekspartners maakt.

Strategie

De kracht van van reflectors is tegelijkertijd hun valkuil. Doordat ze open en onbevooroordeeld zijn staan ze altijd open voor conditionering. Ze maken zich de problemen van anderen en de wereld eigen. Ze moeten leren alles wat van anderen is zo snel mogelijk weer los te laten en slechts te reflecteren, niet altijd te absorberen.

Het grote verschil en ook voordeel ten opzichte van de andere menstypen is dat Reflectors niet bedreigd kunnen worden in wie ze zijn. Er is namelijk niets dat ze daarvan kan afleiden, omdat ze geen eigenheid hebben.

Ook voor Reflectors is er tot slot een strategie om het leven te benaderen als het aankomt op belangrijke beslissingen nemen. Hun strategie is dat ze een maand moeten wachten alvorens een belangrijke beslissing te nemen. De maand wachten loopt gelijk aan een volledige maan cyclus, die het lichaam helpt (energetisch) te reinigen, waardoor een reflector kan loskomen van zijn conditioneringen.
© 2016 - 2024 Epiphany, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
BKR verwijderen: de handleiding!BKR verwijderen: de handleiding!BKR verwijderen met een handleiding. Er zijn verschillende websites die een handleiding aanbieden voor het verwijderen v…
Grafieken: Wanneer gebruik je welke grafiek?Grafieken: Wanneer gebruik je welke grafiek?Wanneer je gegevens wilt tonen, kun je dat in een tabel doen. Maar je kunt het ook visualiseren. En meestal zegt één pla…
Welke bijdrage kan HR leveren aan een organisatiestrategie?Welke bijdrage kan HR leveren aan een organisatiestrategie?Human resource (HR), en human resource management (HRM), zijn binnen organisaties om verschillende redenen essentieel. D…
Het huis inrichten met design meubelsHet huis inrichten met design meubelsEen trendy woonkamer wie wil het niet. In grote woonboulevards worden we overspoeld met de mooiste meubels, lampen en al…

60+ en de veranderingen in het fysieke en mentale leven60+ en de veranderingen in het fysieke en mentale levenDe vraag over oud zijn of oud worden, passeert menigeen die vaak halverwege de 40 jaar of bijna 50 jaar is. Dat is zon…
Waarom reïncarnatie wellicht bestaatWaarom reïncarnatie wellicht bestaatReïncarnatie of zielsverhuizing is bijna zo oud als de mensheid. In oosterse culturen behoort het al eeuwen tot het geda…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Sciencefreak, Pixabay
  • http://www.humandesign.nl/nl/vier-typen/
  • http://www.jovianarchive.com/
  • http://humandesign.net/basic-concepts.html
  • https://www.humandesignamerica.com/about-the-system/the-four-types
  • Afbeelding bron 1: Skeeze, Pixabay
Epiphany (42 artikelen)
Laatste update: 04-10-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Levensvisie
Bronnen en referenties: 6
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.